MSI MS-A923 Wind Top AE1920 Instrukcja obsługi

MSI MS-A923 Wind Top AE1920 Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Top AE1920
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-A923 (V1.X)
▍ Wstęp
▍ SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich�������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe������������������������������������������������������������������������������������������iii
Numery patentów USA�������������������������������������������������������������������������������iii
Historia wersji���������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja��������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna��������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������v
Polityka ochrony środowiska�����������������������������������������������������������������������v
Instrukcje bezpieczeństwa�������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE����������������������������������������������������������������������������������������� viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�������������� viii
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������ix
Omówienie���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Ogólny opis systemu���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specyfikacje płyty głównej������������������������������������������������������������������������������� 1-9
Specyfikacje systemu������������������������������������������������������������������������������������� 1-10
Wymiana składników i uaktualnianie�������������������������������������������������������������� 1-11
Wprowadzenie����������������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy��������������������������������������� 2-2
Dobre nawyki podczas pracy��������������������������������������������������������������������������� 2-3
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)������������������������������������������������� 2-4
Dostosowywanie położenia systemu��������������������������������������������������������������� 2-6
Podłączanie urządzeń peryferyjnych��������������������������������������������������������������� 2-7
Podłączanie zasilania������������������������������������������������������������������������������������� 2-10
Obsługa systemu������������������������������������������������������������������������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu������������������������������������������������� 3-2
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu��������������������������������������������������������� 3-3
Kalibracja panelu dotykowego (opcjonalne dla jednokrotnego dotyku)����������� 3-9
Połączenie sieciowe w systemie Windows���������������������������������������������������� 3-11
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN RALINK (opcjonalne)����������������������� 3-16
Technologia SRS Premium Sound (opcjonalna)������������������������������������������� 3-18
Menu ekranowe (OSD)���������������������������������������������������������������������������������� 3-20
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������� 3-23
Odzyskiwanie systemu����������������������������������������������������������������������������������� 3-25
ii
MS-A923
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale
staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania
zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
MSI® to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
Intel® to zastrzeżony znak towarowy firmy Intel Corporation.
Realtek® to zastrzeżony znak towarowy firmy Realtek Semiconductor Corporation.
Windows® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
Numery patentów USA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.
Niniejszy produkt korzysta z technologii ochrony praw autorskich, która chroniona
jest przez patenty USA oraz inne prawa dotyczące własności intelektualnej.
Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez
firmę Macrovision i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba
że firma Macrovision zdecyduje inaczej. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są
zabronione.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
V1.0
Wydanie pierwsze
2010/ 04
iii
▍ Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
■ W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakupu części
wymiennych należy skontaktować się z producentem, korzystając z łącza http://
www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym
dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować
poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji
FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji
sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www.msi.
com/index.php?func=service
Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem http://
ocss.msi.com/
iv
MS-A923
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne
wykorzystanie części i recykling, dlatego po zakończeniu
przydatności, nie należy go wyrzucać.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i
usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu, odwiedź stronę
sieci web MSI i zlokalizuj najbliższego dystrybutora: http://www.msi.
com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
Użytkownicy mogą także kontaktować się z nami pod adresem
[email protected] w celu uzyskania informacji dotyczących
usuwania, zwrotu, recyklingu i demontażu produktów MSI.
▍ Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy zastosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci
i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić
się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać
z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do
uziemionego gniazda zasilania.
◙
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
◙
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40ºC.
vi
MS-A923
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może
to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy
dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93,
Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie
zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
vii
▍ Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym, Hereby, Micro Star International CO., LTD oświadcza, że
to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa
i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie
Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że
jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń
cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię
częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże,
nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których
przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może
spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z
wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
viii
MS-A923
Oświadczenie WEEE
ix
▍ Wstęp
MS-A923
xi
▍ Wstęp
xii
Rozdział 1
Omówienie
Komputer Wind Top AE1920 charakteryzuje zintegrowana
konstrukcja, łącząca stylowy wygląd z lustrzanym ekranem,
co odzwierciedla prostotę nowoczesnego indywidualizmu i
komfort domu. Ponadto wyposażono go w najlepsze funkcje
komputera, takie jak wiadomości błyskawiczne, cicha praca,
oszczędność energii i obsługa Internetu bezprzewodowego
802.11 b/g/n, zapewniające swobodę korzystania z królestwa
cyberprzestrzeni.
▍ Omówienie
Zawartość opakowania
Seria Wind Top
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
monitora LCD
Rysik (opcjonalny)
1-2
Zasilacz AC/DC
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja
Klawiatura (opcjonalna)
Mysz (opcjonalna)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku
stwierdzenia, że jakikolwiek element jest
uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych,
a zawartość opakowania może być nieco inna, w
zależności od zakupionego modelu.
MS-A923
Ogólny opis systemu
Widok z przodu
2
1
3
4
4
5
1
Mikrofon
2
Kamera internetowa
- Wbudowanego mikrofonu można używać do rozmów wideo w trybie
online.
- Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem może być używana do
wykonywania zdjęć, nagrywania klipów wideo, prowadzenia rozmów
konferencyjnych w trybie online i innych interaktywnych zastosowań.
3
Monitor LCD
4
Głośniki stereo
5
Wskaźnik zasilania
- 18,5-calowy monitor TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1366 x 768 i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
- Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z
obsługą systemu stereo i funkcji Hi-Fi.
- Wskaźnik zasilania jest podświetlony zielonym światłem po włączeniu
AIO PC, podświetlony pomarańczowym światłem gdy AIO PC znajduje
się w trybie uśpienia i wyłączony, gdy komputer AIO PC jest wyłączony.
1-3
▍ Omówienie
Widok z tyłu
1
1
2
1
4
3
5
1
10
6
7
8
9
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
1-4
MS-A923
1
Wentylator
- Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
2
Stacja dysków optycznych
- W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację dysków
DVD Super-Multi. (Stacja dysków Blu-ray jest opcjonalna).
3
Czytnik kart
- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci,
takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD
High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) lub
MMC (Multi-Media Card), używane zwykle w takich urządzeniach,
jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i
komputery typu PDA. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą
w celu uzyskania dalszych informacji, a także należy pamiętać, że
obsługiwane karty pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
4
Podstawka
- Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
5
Otwór do prowadzenia kabli
- Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania
kabli po podłączeniu urządzeń.
6
Gniazdo zasilania
- Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny
na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do
zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC,
należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
7
Port USB
- Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura,
drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne
urządzenia USB.
1-5
▍ Omówienie
8
Gniazdo LAN RJ-45
- Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN
[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel
sieciowy.
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona
(światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
9
Zielony/pomarańczowy
Gniazdo mikrofonu (różowe)
- Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
10
1-6
Gniazdo słuchawek (zielone)
- Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
MS-A923
Widok z boku
1
2
1
2
3
6
4
7
5
8
9
10
Stacja dysków optycznych
- W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację dysków DVD
Super-Multi. (Stacja dysków Blu-ray jest opcjonalna).
Przycisk wysuwania
- Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
3
Otwór wysuwania
- Jeśli nie działa przycisk wysuwania, włóż cienki, prosty przedmiot
(taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie
otworzyć stację dysków optycznych.
4
Czytnik kart
- Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różne typy kart pamięci,
takich jak karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD
High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) lub MMC
(Multi-Media Card), używane zwykle w takich urządzeniach, jak aparaty
cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i komputery typu PDA.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dalszych i
nformacji, a także należy pamiętać, że obsługiwane karty pamięci mogą
zostać zmienione bez uprzedzenia.
1-7
▍ Omówienie
5
Porty USB
- Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura,
drukarka, skaner, aparat, komputer typu PDA lub inne kompatybilne
urządzenia USB.
6
Wentylator
- Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
7
8
Przycisk zasilania
- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system.
Przycisk MENU
- Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu OSD lub przejść do podmenu.
9
Prawy przycisk
- Przycisk ten wskazuje kierunek ruchu kursora lub ręczny wybór
rosnących wartości menu OSD.
Lewy przycisk
- Ten przycisk wskazuje ruch kursora lub ręczny wybór
rosnących wartości w menu OSD.
10
1-8
Przycisk AUTO
- Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu trybu wideo
lub wyjść z podmenu.
MS-A923
Specyfikacje płyty głównej
Procesor
■ Procesor Intel® Atom™ D525 (Pineview-D Dual-Core)
■ Częstotliwość procesora 1,8 GHz
Chipset
■ Chipset Intel® NM10 Express
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 800MHz SO-DIMM
■ Obsługuje maksymalnie 4GB pamięci
LAN
■ Kontroler RTL8111C GbE Gigabit Fast Ethernet firmy Realtek®
Audio
■ Zintegrowany chip firmy Realtek® ALC888
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Grafika
■ ATI® Park-LP, wielkość pakietu M2, DDR3, 512MB VRAM (Opcjonalnie)
■ Wielofunkcyjny kontroler wyświetlacza Realtek ® RTD2382-GR
Współczynnik kształtu
■ 210 mm (S) X 197 mm (W)
1-9
▍ Omówienie
Specyfikacje systemu
Monitor
■ 18,5-calowy monitor TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1366 x 768
■ Standardowe proporcje szerokiego ekranu 16:9
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu
■ 1 gniazdo zasilania
■ 4 portów USB
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo słuchawek/głośników
Łączność
■ Przewodowa sieć LAN: obsługiwana przez kontroler RTL8111C GbE firmy
Realtek®
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E
WLAN (opcjonalna)
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 2,5-calowy, SATAII
■ Stacja dysków optycznych: Slim DVD Super Multi
■ Czytnik kart: czytnik kart wszystko-w-jednym (SD, SD HC, MS, MS Pro, MMC,
xD)
Głośnik stereo
■ 2 wewnętrzne głośniki stereo 3W
Kamera internetowa
■ Kamera internetowa 1,3MP mikrofonem
Zasilanie
■ Zasilacz AC/DC 65 W z aktywnym PFC
■ Wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5A
■ Wyjście: 19V
3,42 A
Wymiary
■ 476 mm (S) x 365 mm (W) x 49 mm (G)
1-10
MS-A923
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
5
2
1
4
1 Procesor
3
2 Pamięć
1-11
▍ Omówienie
3 Dysk twardy
4 Karta mini PCI-E
5 Stacja dysków optycznych
W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela
sklepu, że w określonym składniku występują problemy lub jest on
wadliwy i może wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt
do naprawy wraz z kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do
najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego firmy MSI w celu
uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
1-12
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także
założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia
wystąpienia elektryczności statycznej.
▍ Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny,
jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
■
■
■
■
■
■
■
■
Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Należy wybrać odpowiednie krzesło i biurko, a także dostosować ich
wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
Podczas siedzenia w fotelu należy wyregulować jego oparcie (o ile
występuje) tak, aby wygodnie podtrzymywało plecy.
Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i
kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu
uzyskania optymalnego widoku.
Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy
obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1. Ustaw ręce i stopy w wygodnej pozycji.
2. Wyreguluj kąt i położenie monitora.
3. Wyreguluj wysokość biurka.
4. Usiądź prosto i przyjmij prawidłową postawę.
5. Wyreguluj wysokość krzesła.
2-2
MS-A923
Dobre nawyki podczas pracy
Posiadanie dobrych nawyków podczas pracy jest niezmiernie ważne w
przypadku trwającej dłuższy czas pracy z komputerem PC typu AIO. W
przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia dyskomfortu lub obrażeń
ciała. Aby zminimalizować ryzyko, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
■
■
■
Często zmieniaj swoją postawę.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
2-3
▍ Wprowadzenie
Informacje dotyczące klawiatury (opcjonalna)
▶
Dane techniczne
■ Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR
■ Oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Niski profil z zastosowaniem technologii sitodruku
■ Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows®
■ Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów
■ Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm
■ Długość kabla: 150cm
■ Waga: 440g
▶
Właściwości
■ Multimedialne klawisze funkcyjne komputera PC typu AIO
■ Nowe oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie
■ Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie
■ Niewielki rozmiar oszczędzający miejsce
■ Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI
■ Zgodność z systemem operacyjnym Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
■ Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów
■ Dostęp do ulubionych witryn sieci Web i aplikacji za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza skrótu
* Rysunek klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu mogą być inne w zależności od regionu.
2-4
MS-A923
▶ Klawisze multimedialne
Fn + F7
Powrót do poprzedniej ścieżki
Fn + F8
Odtwarzanie i pauza
Fn + F9
Przejście do następnej ścieżki
Fn + F10
Funkcja wyciszenia
Fn + F11
Zmniejszanie głośności
Fn + F12
Zwiększanie głośności
▶ Klawisze skrótów
Fn + F1
Uruchomienie domyślnej aplikacji poczty e-mail
Fn + F2
Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i
wyświetlenie domyślnej strony głównej
Fn + F3
Powrót do poprzedniej strony sieci Web
Fn + F4
Przejście do następnej strony sieci Web
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
Fn + W
Bezprzewodowa sieć LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Wprowadzenie
Dostosowywanie położenia systemu
Dostosowywanie położenia komputera PC typu AIO
Krok 1. Umieść komputer PC typu AIO na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej
jak stół lub biurko.
Krok 2. Odegnij podstawkę i nachyl monitor LCD o kąt od 14 do 24 stopni
w celu dostosowania jego pozycji. Pomoże to w zmniejszeniu
przemęczenia oczu i zmęczenia mięśni.
0º
2-6
14º
0º
24º
MS-A923
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie
jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń USB
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w porty USB umożliwiające
podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat
cyfrowy, kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie
pamięci itp. W celu podłączenia tych urządzeń należy w razie konieczności
zainstalować najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć
urządzenie do komputera PC typu AIO. Komputer PC typu AIO umożliwia
automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli urządzenia
nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do Start Menu
/ Control Panel / Add Hardwarde (Menu Start / Panel sterowania / Dodaj
urządzenia) w celu dodania nowego urządzenia.
2-7
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych
 Przewodowa sieć LAN
Złącze RJ-45 komputera PC typu AIO umożliwia podłączenie urządzenia
sieci LAN (Sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu
ustanowienia połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MIS lub administratorem sieci.
2-8
MS-A923
 Bezprzewodowa sieć LAN (opcjonalna)
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci
LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki
standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia
to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru
zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP
(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna
wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i
bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
Modem
Punkt dostępu
Router
2-9
▍ Wprowadzenie
Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilacza sieciowego
Krok 1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz
przewód prądu zmiennego.
Krok 2. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
Krok 3. Podłącz końcówkę prądu stałego zasilacza do komputera PC typu
AIO, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym do
gniazdka elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
Odłączanie zasilacza sieciowego
Krok 4. Odłącz najpierw przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
Krok 5. Odłącz wtyczkę od komputera PC typu AIO.
Krok 6. Odłącz przewód zasilający od zasilacza AC/DC.
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać
wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
2
1
3
4
2-10
6
5
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące
obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania
systemu, tworzenie dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe,
technologia SRS Premium Sound itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
▍ Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind
Top. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
Krok 9.
Krok 10.
Krok 11.
Krok 12.
Krok 13.
3-2
Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy
się ładowanie konfiguracji systemu Windows.
Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować.
Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub
region), „Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout”
(Układ klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić
jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed
niepożądanymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie
jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept
the license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień
zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Pomóż automatycznie chronić komputer i
ulepszyć system Windows).
Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN.
Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć
przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć
WLAN później.
Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby
zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie
antywirusowe. Możesz także wybrać pozycję [No, I do not want
to protect my PC.] (Nie, nie chcę chronić komputera PC.), aby
kontynuować bez uaktywniania oprogramowania antywirusowego.
Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu
instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby
kontynuować.
Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera
PC typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
MS-A923
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania
systemu, pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej
awarii dysku lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się,
że konfiguracja uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy
wykonać poniższą procedurę.
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może
chwilę potrwać.
Krok 2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
odzyskiwania.
3-3
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj dysk
odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Advanced]
(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.
Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-4
MS-A923
Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na
ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD do
stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-5
▍ Obsługa systemu
Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.
Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.
Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
3-6
MS-A923
Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i
wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
▍ Obsługa systemu
Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku
odzyskiwania.
3-8
MS-A923
Kalibracja panelu dotykowego (opcjonalne dla
jednokrotnego dotyku)
Komputer PC typu AIO serii Wind Top wyposażony jest w funkcję panelu
dotykowego. Jeśli kursor myszy nie jest dopasowany do ruchu, użytkownicy
mogą użyć zainstalowanego w systemie narzędzia IdeaCom TSC w celu
dostosowania dokładności panelu dotykowego. Aby to zrobić, należy wykonać
poniższe czynności.
Krok 1. Znajdź narzędzie IdeaCom TSC w menu [Start] > [All Programs]
(Wszystkie programy) > [IdeaCom TSC].
Krok 2. Kliknij polecenie [Calibration] (Kalibracja), aby rozpocząć domyślną kali
brację 9-punktową. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby skalibrować panel dotykowy.
3-9
▍ Obsługa systemu
Krok 3. W celu uzyskania dostępu do ustawień zaawansowanych kliknij polecenie
[IdeaCom TSC], aby uruchomić narzędzie konfiguracji. Dostępne są trzy
tryby kalibracji: 4-punktowy, 9-punktowy i 25-punktowy. Zalecane jest, aby
użytkownicy dostosowywali panel dotykowy za pomocą trybu
9‑punktowego. Jeśli wymagana jest największa dokładność, użytkownicy
mogą wybrać tryb 25‑punktowy. Kliknij przycisk [Calibration] (Kalibracja),
aby kontynuować i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu
skalibrowania panelu dotykowego.
Ważne
• Ekranu nie należy dotykać bezpośrednio żadnym ostro zakończonym przedmiotem.
• Rzeczywiste specyfikacje produktu mogą być inne w zależności od regionu.
3-10
MS-A923
Połączenie sieciowe w systemie Windows
 Przewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-11
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] [Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL
lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i
kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-12
MS-A923
 Bezprzewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-13
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania
połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci
bezprzewodowej.
Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing
Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania
nowego połączenia.
Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w
oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-14
MS-A923
Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz
dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk
[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection
settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia
sieci WLAN.
3-15
▍ Obsługa systemu
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN RALINK
(opcjonalne)
Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu karty bezprzewodowej
sieci LAN Ralink w dolnym prawym rogu ekranu, a następnie kliknij
polecenie Launch Config Utility (Uruchom narzędzie konfiguracyjne).
Krok 2. Zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych sieci bezprzewodowych.
Wybierz sieć, a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).
3-16
MS-A923
Krok 3. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie klucza. Wprowadź
klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Krok 4. Będzie już można bezprzewodowo przeglądać zawartość sieci Web.
3-17
▍ Obsługa systemu
Technologia SRS Premium Sound (opcjonalna)
Technologia SRS Premium Sound to szeroki pakiet
najnowocześniejszych technologii dźwięku zapewniający
wyjątkowe doznania podczas odtwarzania muzyki, filmów wideo
i grania w gry na komputerze PC.
Dzięki technologii SRS Premium Sound doznania dźwiękowe
ulegną znacznej poprawie — dźwięk stanie się bardziej naturalny
i głębszy, z mocniejszymi tonami niskimi, wyraźniejszą mową i znakomitym
dźwiękiem przestrzennym.
Właściwości
■
■
■
■
■
Doskonałe doznania dźwiękowe w zakresie muzyki, filmów wideo i gier
komputerowych
Głęboki dźwięk przestrzenny z wewnętrznych lub zewnętrznych
głośników, a także słuchawek
Wyższe poziomy głośności bez obniżania jakości dźwięku
Bardzo wyraźna mowa
Mocne, głębokie tony niskie
Korzystanie z technologii SRS Premium Sound
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pasku zadań ikonę Realtek HD Audio w dolnym prawym rogu ekranu, aby włączyć technologię SRS Premium Sound.
Krok 2. Wyświetlone zostanie okno menedżera Realtek HD Audio Manager.
Kliknij kartę SRS i zaznacz pole wyboru „Enable SRS® Technology”
(Włącz technologię SRS®).
3-18
MS-A923
Krok 3. Wybierz rodzaj odtwarzanej zawartości z dźwiękiem. Dzięki technologii
SRS Premium Sound określone sygnały dźwiękowe zostaną przetworzone
automatycznie w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.
Krok 4. Poniższe ustawienia umożliwiają dostosowanie parametrów technologii
SRS i dotyczą głośników zewnętrznych oraz słuchawek.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (Środek SRS): dostosowuje dźwięk środkowego kanału
SRS Space (Przestrzeń SRS): dostosowuje wartość i szerokość przestrzeni
dźwięku
TruBass Level (Poziom TruBass): dostosowuje tony niskie lub niskie
częstotliwości
TruBass Speaker Size (Wartość głośnika TruBass): umożliwia wybór
wartości głośników
Focus Level (Poziom Focus): dostosowuje częstotliwości z wokalem/
głosem
SRS Definition (Definicja SRS): dostosowuje wysokie częstotliwości
OSTRZEŻENIE: ustawienia te są bardzo czułe i powinny być używane przez
zaawansowanych użytkowników.
3-19
▍ Obsługa systemu
Menu ekranowe (OSD)
Menu ekranowe (OSD) umożliwia dostosowywanie opcji wyświetlania monitora,
takich jak jasność, kontrast, położenie i język. Można je uaktywnić za pomocą
przycisków po prawej stronie monitora.
Krok 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne OSD. Za
pomocą przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz żądane menu
funkcji i naciśnij przycisk MENU, aby do niego przejść. Przy użyciu
przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz lub dostosuj wartości
według osobistych preferencji. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij
przycisk AUTO, aby wyjść.
Dostosowywanie kontrastu i jasności
3-20
Dostosowywanie koloru
MS-A923
Dostosowywanie źródła sygnału
Dostosowywanie położenia i czasu
wyświetlania menu
Określanie języka
Resetowanie systemu
Wyświetlenie informacji o systemie
Dostosowywanie trybu
szerokoekranowego
3-21
▍ Obsługa systemu
Krok 2.
Naciśnij przyciski strzałek w prawo i w lewo, aby dostosować poziom
głośności systemu.
Krok 3.
Naciśnij przycisk AUTO, aby wyświetlić menu trybu wideo. Za pomocą
przycisków strzałek w prawo i w lewo wybierz żądany tryb i naciśnij przycisk
AUTO, aby wyjść po dokonaniu wyboru.
3-22
MS-A923
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować
ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień
ustawienia planu).
3-23
▍ Obsługa systemu
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są
opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić
w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■ przycisku zasilania,
■ myszy,
■ klawiatury.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■
■
■
■
3-24
Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia
(Fn + Z) w celu
przełączenia do trybu oszczędzania energii.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
MS-A923
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odzyskiwanie systemu za pomocą klawisza skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku
zalecane jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu
za pomocą partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-25
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu
Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).
4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI)
w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję
[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
5. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone
ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-26
MS-A923
7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków odzyskiwania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa,
należy spróbować odzyskać system przy użyciu utworzonych uprzednio
dysków odzyskiwania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-27
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij
klawisz [Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po
wyświetleniu poniższego komunikatu.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
Windows is loading files ...
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie
całego dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym
zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone
do domyślnych ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery]
(Odzyskiwanie dysku twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy
został zarażony krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego
rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.
3-28
MS-A923
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie
przywrócony do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez
zmian. Zaleca się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji
[System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk
[NO] (NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
3-29
▍ Obsługa systemu
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji
odzyskiwania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane
uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-30
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement