MSI MS-AA52 Wind Top AE2070 Instrukcja obsługi

MSI MS-AA52 Wind Top AE2070 Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Top AE2070
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-AA52 (V1.X)
▍ Wstęp
▍ SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich�������������������������������������������������������� iii
Znaki towarowe������������������������������������������������������������������������������������� iii
Historia wersji���������������������������������������������������������������������������������������� iii
Uaktualnianie i gwarancja��������������������������������������������������������������������� iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������� iv
Pomoc techniczna��������������������������������������������������������������������������������� iv
Energooszczędność produktu����������������������������������������������������������������v
Polityka ochrony środowiska������������������������������������������������������������������v
Instrukcje bezpieczeństwa�������������������������������������������������������������������� vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������� viii
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������� ix
1. Omówienie������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania�������������������������������������������������������������������������������1-2
Ogólny opis systemu�����������������������������������������������������������������������������������1-3
Specyfikacje systemu����������������������������������������������������������������������������������1-9
Wymiana składników i uaktualnianie���������������������������������������������������������1-11
2. Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy����������������������������������2-2
Dobre nawyki podczas pracy����������������������������������������������������������������������2-3
Informacje dotyczące klawiatury (Opcjonalnie)�������������������������������������������2-4
Dostosowywanie położenia systemu����������������������������������������������������������2-6
Podłączanie urządzeń peryferyjnych����������������������������������������������������������2-7
Podłączanie zasilania��������������������������������������������������������������������������������2-11
3. Obsługa systemu���������������������������������������������������������������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu��������������������������������������������3-2
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu����������������������������������������������������3-3
Połączenie sieciowe w systemie Windows�������������������������������������������������3-9
Technologia SRS Premium Sound (Opcjonalnie)�������������������������������������3-14
Zarządzanie energią���������������������������������������������������������������������������������3-16
Odzyskiwanie systemu������������������������������������������������������������������������������3-18
ii
MS-AA52
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści.
Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do
wykonywania zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■ MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.
■ Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
■ Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
■
SRS Premium Sound, SRS i symbol, to znaki towarowe SRS Labs ,Inc.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
V1.1
Wydanie pierwsze
2011/02
iii
▍ Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
■ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych,
można uzyskać u producenta, pod adresem http://www.msicomputer.com/msi_
user/msi_rma/.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z
podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z
lokalnym dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także
wypróbować poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji
FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji
sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www.
msi.com/index.php?func=service
Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem http://
ocss.msi.com/
iv
MS-AA52
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego
też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i
usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży: http://
www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
korzystając z adresu e-mail [email protected].
▍ Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach
i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie
należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być
podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
◙
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
◙
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura pracy wynosi ok. 40°C.
vi
MS-AA52
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
vii
▍ Wstęp
Zgodność z CE
Firma Micro Star International CO., LTD niniejszym oświadcza,
że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymogami
bezpieczeństwa oraz innymi mającymi zastosowanie zapisami
prawnymi zawartymi w dyrektywie europejskiej.
Oświadczenie
radiowych
FCC-B
o
zakłóceniach
częstotliwości
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że
jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń
cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia
te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać
energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle
według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.
Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub
telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie,
użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co
najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
viii
MS-AA52
Oświadczenie WEEE
ix
▍ Wstęp
MS-AA52
xi
▍ Wstęp
xii
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy wygląd z
lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę nowoczesnego
indywidualizmu i komfort domu. Dotykowy ekran, doskonała
obsługa audio/video oraz intuicyjny interfejs użytkownika, łączą
technologię z praktycznością, sprawiając, że komputery są
łatwiejsze i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej
rodziny.
▍ Omówienie
Zawartość opakowania
Seria Wind Top
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
monitora LCD
Dysk ze sterownikami i
programami narzędziowymi
Podręcznik użytkownika
i skrócona instrukcja
Klawiatura (Opcjonalnie)
Mysz (Opcjonalnie)
Rysik (Opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
1-2
MS-AA52
Ogólny opis systemu
Widok z przodu
1
2
3
4
1
Mikrofon
2
Odbiornik podczerwieni (Opcjonalnie)
3
Kamera sieci web
4
Monitor LCD
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Odbiornik podczerwieni został zapewniony w celu obsługi zdalnego
sterowania.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do
wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych
interaktywnych aplikacji.
20-calowy wyświetlacz TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1600 X 900
pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
1-3
▍ Omówienie
Widok z tyłu
1
1
1
12
2
4
3
5
5
9
6
10
7
11
8
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
1-4
MS-AA52
1
Wentylator
2
Podstawka
3
Otwór do prowadzenia kabli
4
Gniazdo blokady Kensington
5
Głośniki stereo
6
Złącze antenowe tunera TV (Opcjonalnie)
7
Port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po
podłączeniu urządzeń.
Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington,
które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za
pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego
przy użyciu gumowanej linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę,
która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego
jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera
PC typu AIO.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą
systemu stereo.
To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający
transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje
wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
1-5
▍ Omówienie
8
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local
Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło
stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
9
1-6
Zielony/pomarańczowy
Port USB 2.0
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do
480Mbit/s (Wysoka szybkość).
10
Gniazzdo mikrofonu
11
Gniazdo liniowego wyjścia audio
12
Ostrzeżenie
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Niebezpieczne ruchome części! Odsuń się od ruchomych skrzydeł
wentylatora.
MS-AA52
Widok z boku
1
2
3
4
6
5
7
9
10
11
12
8
1
Dioda LED dysku twardego
2
Dioda LED zasilania systemu
3
Przycisk zasilania systemu
4
Przycisk jasności +/-
5
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza
dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak
aktywności dysku.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego
wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie
S3 [Suspend to RAM (Wstrzymaj i zapisz w pamięci)], a gaśnie w trybie S4
[Suspend to Disk (Wstrzymaj i zapisz na dysk)].
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Te przyciski sterowania jasnością regulują poziom jasności ekranu.
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
1-7
▍ Omówienie
6
Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology)
(Opcjonalnie)
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako
normalny port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet
przy wyłączonym systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania
systemu, aby załadować przez USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania
jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem.
7
Czytnik kart
8
Gniazdo zasilania
9
Otwór wysuwania
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd
stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera
PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać
dostarczonego zasilacza sieciowego.
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak
spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację
dysków optycznych.
10
Przycisk wysuwania
11
Stacja dysków optycznych
12
Wentylator
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
W celu zapewnienia rozrywki domowej zintegrowano stację dysków DVD
Super-Multi (stacja dysków Blu-ray jest opcjonalna.)
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Ważne
Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a
urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do
portów USB 2.0 na panelu tylnym.
1-8
MS-AA52
Specyfikacje systemu
Procesor
■ Procesor serii Intel® Core™ i
Chipset
■ Chipset Intel® H61
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 SO-DIMM
■ Obsługa maksymalnie 8GB pamięci
LAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111E Gigabit
Ethernet
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E
WLAN
Audio
■ Kodek HDA firmy Realtek® ALC887
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Wyświetlacz
■ Wyświetlacz TFT LCD 20-cala z optymalną rozdzielczością 1600 x 900 i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9
Tylne wejście/wyjście
■ 1 złącze anteny tunera telewizora (opcjonalnie)
■ 1 port wyjścia HDMI (opcjonalnie)
■ 4 porty USB 2.0
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo liniowego wyjścia audio
Boczne wejście/wyjście
■ 2 porty USB 3.0 (opcjonalnie)
■ 1 czytnik kart
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 3,5”, SATAII
■ Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)
■ Czytnik kart: czytnik kart wszystko-w-jednym
Głośnik stereo
■ 2 głośniki stereo
1-9
▍ Omówienie
Kamera internetowa
■ Kamera internetowa 0,3MP mikrofonem
Zasilanie
■ Bez GPU:
- Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
6,32A
■ Z GPU:
- Zasilacz AC/DC 150 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19,5V
7,7A
1-10
MS-AA52
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
1
5
3
1 Procesor
2
4
2 Pamięć
1-11
▍ Omówienie
3 Dysk twardy
4 Karta mini PCI-E
5 Stacja dysków optycznych
W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela
sklepu, że w określonym składniku występują problemy lub jest on
wadliwy i może wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt
do naprawy wraz z kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do
najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego firmy MSI w celu
uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
1-12
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także
założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia
wystąpienia elektryczności statycznej.
▍ Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny,
jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość
w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą
postawę. Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby
zapewniało wygodne oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
6. Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
8. Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać
go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-AA52
Dobre nawyki podczas pracy
Posiadanie dobrych nawyków podczas pracy jest niezmiernie ważne w
przypadku trwającej dłuższy czas pracy z komputerem PC typu AIO. W
przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia dyskomfortu lub obrażeń
ciała. Aby zminimalizować ryzyko, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
■
■
■
Często zmieniaj swoją postawę.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
2-3
▍ Wprowadzenie
Informacje dotyczące klawiatury (Opcjonalnie)
▶
Dane techniczne
■ Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR
■ Oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Niski profil z zastosowaniem technologii sitodruku
■ Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows
■ Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów
■ Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm
■ Długość kabla: 150cm
■ Waga: 440g
▶
Właściwości
■ Multimedialne klawisze funkcyjne komputera PC typu AIO
■ Nowe oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie
■ Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie
■ Niewielki rozmiar oszczędzający miejsce
■ Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI
■ Zgodność z systemem operacyjnym Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów
■ Dostęp do ulubionych witryn sieci Web i aplikacji za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza skrótu
* Rysunek klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu mogą być inne w zależności od regionu.
2-4
MS-AA52
▶
▶
Klawisze multimedialne
Fn + F7
Powrót do poprzedniej ścieżki
Fn + F8
Odtwarzanie i pauza
Fn + F9
Przejście do następnej ścieżki
Fn + F10
Funkcja wyciszenia
Fn + F11
Zmniejszanie głośności
Fn + F12
Zwiększanie głośności
Klawisze skrótów
Fn + F1
Uruchomienie domyślnej aplikacji poczty e-mail
Fn + F2
Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i
wyświetlenie domyślnej strony głównej
Fn + F3
Powrót do poprzedniej strony sieci Web
Fn + F4
Przejście do następnej strony sieci Web
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
Fn + W
Bezprzewodowa sieć LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Wprowadzenie
Dostosowywanie położenia systemu
Dostosowywanie położenia systemu
Krok 1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub
biurko.
Krok 2. Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor. W celu
zapewnienia stabilności systemu podstawę należy wysunąć do
momentu zrównania oznaczenia na jej zawiasie z tylną częścią
systemu. Właściwe ustawienie pomaga w zmniejszeniu zmęczenia
wzroku i mięśni.
2-6
MS-AA52
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie
jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń USB
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w porty USB umożliwiające
podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat
cyfrowy, kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie
pamięci itp. W celu podłączenia tych urządzeń należy w razie konieczności
zainstalować najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć
urządzenie do komputera PC typu AIO. Komputer PC typu AIO umożliwia
automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli urządzenia
nie zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do Start Menu
/ Control Panel / Add Hardwarde (Menu Start / Panel sterowania / Dodaj
urządzenia) w celu dodania nowego urządzenia.
2-7
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
Ten computer PC typu AIO udostępnia port HDMI do podłączania zewnętrznych
monitorów, projektorów, itd.
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy
i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje
standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
Aby podłączyć urządzenie HDMI należy najpierw sprawdzić, czy jest wyłączone
zasilanie AIO PC i urządzenia docelowego, a następnie podłączyć kabel
urządzenia do portu HDMI komputera AIO PC.
2-8
MS-AA52
Podłączenie urządzenia do komunikacji
 Przewodowa sieć LAN
Złącze RJ-45 komputera PC typu AIO umożliwia podłączenie urządzenia
sieci LAN (Sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu
ustanowienia połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MIS lub administratorem sieci.
2-9
▍ Wprowadzenie
 Bezprzewodowa sieć LAN (Opcjonalnie)
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci
LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki
standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia
to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru
zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP
(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna
wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i
bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
2-10
MS-AA52
Podłączanie zasilania
Podłączenie zasilania prądem zmiennym
Krok 1. Wypakuj komputer i znajdź zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający.
Krok 2. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
Krok 3. Podłącz końcówkę prądu stałego zasilacza do komputera PC typu
AIO, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym do
gniazdka elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
Rozłączenie zasilania prądem zmiennym
Krok 4. Odłącz najpierw wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym od
gniazdka elektrycznego.
Krok 5. Odłącz wtyczkę od komputera PC typu AIO.
Krok 6. Odłącz przewód zasilający od zasilacza AC/DC.
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać
wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
2
1
3
5
6
4
2-11
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące
obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania
systemu, tworzenie dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe,
technologia SRS Premium Sound itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
▍ Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind
Top. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
Krok 9.
Krok 10.
Krok 11.
Krok 12.
Krok 13.
3-2
Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy
się ładowanie konfiguracji systemu Windows.
Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować.
Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub
region), „Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout”
(Układ klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić
jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed
niepożądanymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie
jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept
the license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień
zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Pomóż automatycznie chronić komputer i
ulepszyć system Windows).
Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN.
Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć
przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć
WLAN później.
Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się), aby
zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić oprogramowanie
antywirusowe. Alternatywnie, wybierz [Stay Unprotected (Pozostaw
niezabezpieczony)], aby kontynuować bez uaktywniania programu
antywirusowego.
Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu
instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby
kontynuować.
Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows® 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera
PC typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
MS-AA52
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania
systemu, pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej
awarii dysku lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się,
że konfiguracja uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy
wykonać poniższą procedurę.
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może
chwilę potrwać.
Krok 2. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
odzyskiwania.
3-3
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj
dysk odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Advanced]
(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.
Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-4
MS-AA52
Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na
ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD
do stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-5
▍ Obsługa systemu
Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.
Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.
Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
3-6
MS-AA52
Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i
wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
▍ Obsługa systemu
Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku
odzyskiwania.
3-8
MS-AA52
Połączenie sieciowe w systemie Windows
 Przewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-9
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL
lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i
kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-10
MS-AA52
 Bezprzewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-11
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania
połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci
bezprzewodowej.
Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing
Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania
nowego połączenia.
Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w
oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-12
MS-AA52
Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz
dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk
[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection
settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia
sieci WLAN.
3-13
▍ Obsługa systemu
Technologia SRS Premium Sound (Opcjonalnie)
Technologia SRS Premium Sound to szeroki pakiet
najnowocześniejszych technologii dźwięku zapewniający
wyjątkowe doznania podczas odtwarzania muzyki, filmów wideo
i grania w gry na komputerze PC.
Dzięki technologii SRS Premium Sound doznania dźwiękowe
ulegną znacznej poprawie — dźwięk stanie się bardziej naturalny
i głębszy, z mocniejszymi tonami niskimi, wyraźniejszą mową i
znakomitym dźwiękiem przestrzennym.
Właściwości:
■
■
■
■
■
Doskonałe doznania dźwiękowe w zakresie muzyki, filmów wideo i gier
komputerowych
Głęboki dźwięk przestrzenny z wewnętrznych lub zewnętrznych
głośników, a także słuchawek
Wyższe poziomy głośności bez obniżania jakości dźwięku
Bardzo wyraźna mowa
Mocne, głębokie tony niskie
Korzystanie z technologii SRS Premium Sound
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pasku zadań ikonę Realtek HD
Audio w dolnym prawym rogu ekranu, aby włączyć technologię SRS
Premium Sound.
Krok 2. Wyświetlone zostanie okno menedżera Realtek HD Audio Manager.
Kliknij kartę SRS i zaznacz pole wyboru „Enable SRS® Technology”
(Włącz technologię SRS®).
3-14
MS-AA52
Krok 3. Wybierz rodzaj odtwarzanej zawartości z dźwiękiem. Dzięki technologii
SRS Premium Sound określone sygnały dźwiękowe zostaną
przetworzone automatycznie w celu zapewnienia lepszej jakości
dźwięku.
Krok 4. Poniższe ustawienia umożliwiają dostosowanie parametrów technologii
SRS i dotyczą głośników zewnętrznych oraz słuchawek.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (Środek SRS): dostosowuje dźwięk środkowego kanału
SRS Space (Przestrzeń SRS): dostosowuje wartość i szerokość
przestrzeni dźwięku
TruBass Level (Poziom TruBass): dostosowuje tony niskie lub niskie
częstotliwości
TruBass Speaker Size (Wartość głośnika TruBass): umożliwia wybór
wartości głośników
Focus Level (Poziom Focus): dostosowuje częstotliwości z wokalem/
głosem
SRS Definition (Definicja SRS): dostosowuje wysokie częstotliwości
OSTRZEŻENIE: ustawienia te są bardzo czułe i powinny być używane przez
zaawansowanych użytkowników.
3-15
▍ Obsługa systemu
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować
ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień
ustawienia planu).
3-16
MS-AA52
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić
w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■ przycisku zasilania,
■ myszy,
■ klawiatury.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■
Monitor należy wyłączać za pomocą przycisku zasilania monitora LCD
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■
Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia
(Fn + Z) w celu
przełączenia do trybu oszczędzania energii.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
3-17
▍ Obsługa systemu
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
■ Kiedy zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi
językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odzyskiwanie systemu za pomocą klawisza skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku
zalecane jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu
za pomocą partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-18
MS-AA52
3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu
Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).
4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI)
w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję
[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
5. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone
ustawienia domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-19
▍ Obsługa systemu
7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków odzyskiwania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa,
należy spróbować odzyskać system przy użyciu utworzonych uprzednio
dysków odzyskiwania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-20
MS-AA52
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij
klawisz [Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po
wyświetleniu poniższego komunikatu.
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie
całego dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym
zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone
do domyślnych ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery]
(Odzyskiwanie dysku twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy
został zarażony krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego
rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.
3-21
▍ Obsługa systemu
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie
przywrócony do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez
zmian. Zaleca się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji
[System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk
[NO] (NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
3-22
MS-AA52
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji
odzyskiwania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane
uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-23
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement