MSI MS-AC71 Wind Top AE2210 Instrukcja obsługi

MSI MS-AC71 Wind Top AE2210 Instrukcja obsługi | Manualzz
Wind Top AE2210
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
System MS-AC71 (V1.X)
▍ Wstęp
▍ SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich�������������������������������������������������������� iii
Znaki towarowe������������������������������������������������������������������������������������� iii
Historia wersji���������������������������������������������������������������������������������������� iii
Uaktualnianie i gwarancja��������������������������������������������������������������������� iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������� iv
Pomoc techniczna��������������������������������������������������������������������������������� iv
Energooszczędność produktu����������������������������������������������������������������v
Polityka ochrony środowiska������������������������������������������������������������������v
Instrukcje bezpieczeństwa�������������������������������������������������������������������� vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������� viii
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������� ix
1. Omówienie������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania�������������������������������������������������������������������������������1-2
Ogólny opis systemu�����������������������������������������������������������������������������������1-3
Specyfikacje systemu����������������������������������������������������������������������������������1-9
Wymiana składników i uaktualnianie���������������������������������������������������������1-11
2. Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy����������������������������������2-2
Dobre nawyki podczas pracy����������������������������������������������������������������������2-3
Informacje dotyczące klawiatury (Opcjonalnie)�������������������������������������������2-4
Dostosowywanie położenia systemu����������������������������������������������������������2-6
Podłączanie urządzeń peryferyjnych����������������������������������������������������������2-7
Podłączanie zasilania��������������������������������������������������������������������������������2-11
3. Obsługa systemu���������������������������������������������������������������������������� 3-1
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu��������������������������������������������3-2
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu����������������������������������������������������3-3
Połączenie sieciowe w systemie Windows�������������������������������������������������3-9
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)������������������������������������������������������������3-14
Zarządzanie energią���������������������������������������������������������������������������������3-17
Odzyskiwanie systemu������������������������������������������������������������������������������3-19
ii
MS-AC71
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego
dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści.
Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do
wykonywania zmian bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
■ MSI to zastrzeżony znak towarowy Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation.
■ Realtek to zastrzeżony znak towarowy Realtek Semiconductor Corporation.
■ Windows to zastrzeżony znak towarowy Microsoft Corporation.
■ THX i THX TruStudio PRO to znaki towarowe THX Ltd. , które mogą być
zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
V1.1
Wydanie pierwsze
2011/2
iii
▍ Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Aby uzyskać
więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić specyfikacje
w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego
dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym
dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub
wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może
być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od
zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji
ogłoszonych w odpowiednim czasie.
■ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych,
można uzyskać u producenta, pod adresem http://www.msicomputer.com/msi_
user/msi_rma/.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym
dystrybutorem. W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować
poniższe zasoby pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci Web firmy MSI i uzyskaj dostęp do sekcji
FAQ, instrukcji technicznych, aktualizacji systemu BIOS, aktualizacji
sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem
http://www.msi.com/index.php?func=service
Skontaktuj się z naszym personelem technicznym pod adresem
http://ocss.msi.com/
iv
MS-AC71
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić
wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie,
dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania
zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży: http://
www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
korzystając z adresu e-mail g[email protected].
▍ Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej
płaskiej powierzchni.
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach
i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie
należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być
podłączone do uziemionego gniazda zasilania.
◙
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
◙
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda
ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy
przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60°C (140°F) lub poniżej 0°C
(32°F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40°C.
vi
MS-AC71
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ
może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie
powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙
◙
◙
◙
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
OSTRZEŻENIE:
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta.
vii
▍ Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to
urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa
i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie
Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości
radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły,
że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać
odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz
może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane
i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia
w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i
włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie
przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się
w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na
zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
viii
MS-AC71
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados
a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del
suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
▍ Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania
ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok
hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电
子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện
tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản
phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và
các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào
cuối vòng đời.
(Thai)
(ไทย)
ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
(“EU”)
เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผ
ลิตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
MS-AC71
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005,
produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan
pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat
masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal
gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi
produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do
ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados
como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação
estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym
odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci
životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
▍ Wstęp
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke
produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets
levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači
su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xii
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy wygląd z
lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę nowoczesnego
indywidualizmu i komfort domu. Dotykowy ekran, doskonała
obsługa audio/video oraz intuicyjny interfejs użytkownika, łączą
technologię z praktycznością, sprawiając, że komputery są
łatwiejsze i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej
rodziny.
▍ Omówienie
Zawartość opakowania
Seria Wind Top
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
monitora LCD
Dysk ze sterownikami i
programami narzędziowymi
Podręcznik użytkownika i
Skrócona instrukcja
Klawiatura (opcjonalnie)
Mysz (opcjonalnie)
Rysik (opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek
element jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
1-2
MS-AC71
Ogólny opis systemu
Widok z przodu
2
1
3
4
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Monitor LCD
4
Głośniki stereo
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do
wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych
interaktywnych aplikacji.
21,5-calowy wyświetlacz TFT LCD z optymalną rozdzielczością 1920 X 1080
pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą
systemu stereo.
1-3
▍ Omówienie
Widok z tyłu
1
2
3
4
8
5
9
6
10
7
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
1-4
MS-AC71
1
Wentylator
2
Podstawka
3
Otwór do prowadzenia kabli
4
Głośniki stereo
5
Złącze antenowe tunera TV (Opcjonalnie)
6
Port wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
7
Gniazdo LAN RJ-45
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po
podłączeniu urządzeń.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą
systemu stereo.
To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający
transmisję nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje
wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej
rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio,
przesyłane za pomocą jednego kabla.
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local
Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Zielony/ Pomarańczowy
Dioda
LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło
stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło
jasne i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
1-5
▍ Omówienie
8
Port USB 2.0
9
Gniazzdo mikrofonu
10
1-6
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do
podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s
(Wysoka szybkość).
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Gniazdo liniowego wyjścia audio
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
MS-AC71
Widok z boku
3
2
1
9
12
4
5
10
6
7
8
1
Dioda LED dysku twardego
2
Dioda LED zasilania systemu
3
Przycisk zasilania systemu
4
Przycisk jasności +/-
11
13
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza
dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak
aktywności dysku.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego
wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie
S3 [Suspend to RAM (Wstrzymaj i zapisz w pamięci)], a gaśnie w trybie S4
[Suspend to Disk (Wstrzymaj i zapisz na dysk)].
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Te przyciski sterowania jasnością regulują poziom jasności ekranu.
1-7
▍ Omówienie
5
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
6
Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology)
(Opcjonalnie)
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa
szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako
normalny port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet
przy wyłączonym systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania
systemu, aby załadować przez USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania
jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem.
7
Czytnik kart
8
Gniazdo zasilania
9
Stacja dysków optycznych
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd
stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera
PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać
dostarczonego zasilacza sieciowego.
Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd
Blu-ray jest opcjonalny).
10
Otwór wysuwania
11
Przycisk wysuwania
12
Dioda LED napędu optycznego
13
Wentylator
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak
spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację
dysków optycznych.
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
Jeśli dioda LED napędu optycznego jest włączona, oznacza to, że system
odczytuje lub zapisuje dane na dysk CD lubr DVD.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Ważne
Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a
urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać
do portów USB 2.0 na panelu tylnym.
1-8
MS-AC71
Specyfikacje systemu
Procesor
■ Procesor serii Intel® Core™ i
Chipset
■ Chipset Intel® H67/ H61 (opcjonalnie)
Pamięć
■ 2 gniazda DDR3 SO-DIMM
■ Obsługa maksymalnie 8GB pamięci
LAN
■ Przewodowa sieć LAN: obsługa poprzez kontroler Realtek® RTL8111E Gigabit
Ethernet
■ Bezprzewodowa sieć LAN: obsługiwana opcjonalnie przez moduł Mini PCI-E
WLAN
Audio
■ Kodek HDA firmy Realtek® ALC887
■ Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0
Wyświetlacz
■ Wyświetlacz TFT LCD 21,5-cala z optymalną rozdzielczością 1920 x 1080 i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9
Tylne wejście/wyjście
■ 1 złącze anteny tunera telewizora (opcjonalnie)
■ 1 port wyjścia HDMI (opcjonalnie)
■ 4 porty USB 2.0
■ 1 gniazdo LAN RJ-45
■ 1 gniazdo mikrofonu
■ 1 gniazdo liniowego wyjścia audio
Boczne wejście/wyjście
■ 2 porty USB 3.0 (opcjonalnie)
■ 1 czytnik kart
■ 1 gniazdo zasilania prądem stałym
Pamięć masowa
■ Dysk twardy: 3,5”, SATAII
■ Napęd dysków optycznych: Wąski DVD Super Multi (Opcjonalnie Blu-ray)
■ Czytnik kart: czytnik kart wszystko-w-jednym
Głośnik stereo
■ 2 głośniki stereo
1-9
▍ Omówienie
Kamera internetowa
■ Kamera internetowa 1,3MP mikrofonem
Zasilanie
■ Bez GPU:
- Zasilacz AC/DC 120 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19V
6,32A
■ Z GPU:
- Zasilacz AC/DC 150 W z aktywnym PFC
- Wejście: 100-240V, 2,0A, 50-60Hz
- Wyjście: 19,5V
7,7A
1-10
MS-AC71
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od
zakupionego modelu.
5
3
1 Procesor
1
2
4
2 Pamięć
1-11
▍ Omówienie
3 Dysk twardy
4 Karta mini PCI-E
5 Stacja dysków optycznych
W przypadku uznania przez inżynierów firmy MSI lub przedstawiciela
sklepu, że w określonym składniku występują problemy lub jest on
wadliwy i może wymagać wymiany, użytkownik może przynieść produkt
do naprawy wraz z kartą gwarancyjną, fakturą lub rachunkiem do
najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego firmy MSI w celu
uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach uaktualniania, należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
1-12
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także
założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia
wystąpienia elektryczności statycznej.
▍ Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w
dowolnym miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny,
jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość
w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą
postawę. Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby
zapewniało wygodne oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana
znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne
podparcie.
6. Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być
niewygodne (np. w łóżku).
8. Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać
go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-AC71
Dobre nawyki podczas pracy
Posiadanie dobrych nawyków podczas pracy jest niezmiernie ważne w
przypadku trwającej dłuższy czas pracy z komputerem PC typu AIO. W
przeciwnym wypadku może dojść do wystąpienia dyskomfortu lub obrażeń
ciała. Aby zminimalizować ryzyko, należy pamiętać o następujących
wskazówkach:
■
■
■
Często zmieniaj swoją postawę.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
Pamiętaj o robieniu przerw w trakcie dłużej trwającej pracy.
2-3
▍ Wprowadzenie
Informacje dotyczące klawiatury (Opcjonalnie)
▶
Dane techniczne
■ Zgodność z układem języka EU/UK/US/JP/KR
■ Oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Niski profil z zastosowaniem technologii sitodruku
■ Interfejs USB dla wszystkich systemów operacyjnych Windows®
■ Żywotność klawiszy pod względem naciśnięć: 12 milionów
■ Wymiary: 376,4 (D) x 155,09 (S) x 21,91 (W) mm
■ Długość kabla: 150cm
■ Waga: 440g
▶
Właściwości
■ Multimedialne klawisze funkcyjne komputera PC typu AIO
■ Nowe oddzielne klawisze ułatwiające pisanie
■ Miękki i przyjemny skok usprawniający pisanie
■ Nowa elegancka i płaska klawiatura o opływowym kształcie
■ Niewielki rozmiar oszczędzający miejsce
■ Specjalnie dostosowana do monitora LCD firmy MSI
■ Zgodność z systemem operacyjnym Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Wbudowane funkcyjne klawisze skrótów
■ Dostęp do ulubionych witryn sieci Web i aplikacji za pomocą jednego
naciśnięcia klawisza skrótu
* Rysunek klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje
produktu mogą być inne w zależności od regionu.
2-4
MS-AC71
▶
▶
Klawisze multimedialne
Fn + F7
Powrót do poprzedniej ścieżki
Fn + F8
Odtwarzanie i pauza
Fn + F9
Przejście do następnej ścieżki
Fn + F10
Funkcja wyciszenia
Fn + F11
Zmniejszanie głośności
Fn + F12
Zwiększanie głośności
Klawisze skrótów
Fn + F1
Uruchomienie domyślnej aplikacji poczty e-mail
Fn + F2
Uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej i
wyświetlenie domyślnej strony głównej
Fn + F3
Powrót do poprzedniej strony sieci Web
Fn + F4
Przejście do następnej strony sieci Web
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
Fn + W
Bezprzewodowa sieć LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Wprowadzenie
Dostosowywanie położenia systemu
Dostosowywanie położenia systemu
Krok 1. Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub
biurko.
Krok 2. Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor. W celu
zapewnienia stabilności systemu podstawę należy wysunąć do
momentu zrównania oznaczenia na jej zawiasie z tylną częścią
systemu. Właściwe ustawienie pomaga w zmniejszeniu zmęczenia
2-6
MS-AC71
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Gniazda We/Wy (wejścia/wyjścia) na tylnym panelu umożliwiają podłączanie
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie
jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń USB
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w porty USB umożliwiające
podłączanie różnych urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, aparat
cyfrowy, kamera internetowa, drukarka, zewnętrzne optyczne urządzenie
pamięci itp. W celu podłączenia tych urządzeń należy w razie konieczności
zainstalować najpierw sterowniki każdego z urządzeń, a następnie podłączyć
urządzenie do komputera PC typu AIO. Komputer PC typu AIO umożliwia
automatyczne wykrywanie zainstalowanych urządzeń USB; jeśli urządzenia nie
zostaną wykryte, należy włączyć je ręcznie, przechodząc do Start Menu /
Control Panel / Add Hardwarde (Menu Start / Panel sterowania / Dodaj
urządzenia) w celu dodania nowego urządzenia.
2-7
▍ Wprowadzenie
Podłączanie urządzeń wyjścia HDMI (Opcjonalnie)
Ten computer PC typu AIO udostępnia port HDMI do podłączania zewnętrznych
monitorów, projektorów, itd.
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy
i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje
standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
Aby podłączyć urządzenie HDMI należy najpierw sprawdzić, czy jest wyłączone
zasilanie AIO PC i urządzenia docelowego, a następnie podłączyć kabel
urządzenia do portu HDMI komputera AIO PC.
2-8
MS-AC71
Podłączenie urządzenia do komunikacji
 Przewodowa sieć LAN
Złącze RJ-45 komputera PC typu AIO umożliwia podłączenie urządzenia
sieci LAN (Sieć lokalna), takiego jak koncentrator, przełącznik i brama, w celu
ustanowienia połączenia sieciowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do sieci LAN, należy skontaktować się z pracownikiem
firmy MIS lub administratorem sieci.
2-9
▍ Wprowadzenie
 Bezprzewodowa sieć LAN (Opcjonalnie)
Komputer PC typu AIO wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci
LAN umożliwiający użytkownikom szybkie przesyłanie danych dzięki
standardowej technologii IEEE 802.11 bezprzewodowej sieci LAN. Zapewnia
to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru
zasięgu bez utraty połączenia z siecią.
Dzięki zastosowaniu technologii 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP
(Wired Equivalent Privacy) i standardu Wi-Fi Protected Access opcjonalna
wbudowana bezprzewodowa sieć LAN może zapewnić bardziej wydajne i
bezpieczniejsze rozwiązanie w zakresie łączności bezprzewodowej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji
dotyczących podłączania do bezprzewodowej sieci LAN, należy skontaktować
się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
2-10
MS-AC71
Podłączanie zasilania
Podłączenie zasilania prądem zmiennym
Krok 1. Rozpakuj komputer i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz
przewód zasilający prądu zmiennego.
Krok 2. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
Krok 3. Podłącz końcówkę prądu stałego zasilacza do komputera PC typu
AIO, a męską wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym do
gniazdka elektrycznego.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz
AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający
do gniazda zasilania.
Rozłączenie zasilania prądem zmiennym
Krok 4. Odłącz najpierw od gniazdka elektrycznego wtyczkę przewodu
zasilającego prądu zmiennego.
Krok 5. Odłącz wtyczkę od komputera PC typu AIO.
Krok 6. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
Ważne
Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać
wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
2
1
3
5
6
4
2-11
Rozdział 3
Obsługa systemu
W rozdziale tym zawarto podstawowe informacje dotyczące
obsługi systemu, takie jak konfiguracja uruchamiania systemu,
tworzenia dysku odzyskiwania, połączenie sieciowe itp.
Ważne
• Zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
• Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
▍ Obsługa systemu
Pierwsza konfiguracja uruchamiania systemu
Podczas pierwszego użycia konieczne jest wykonanie poniższych czynności
umożliwiających rozpoczęcie korzystania z komputera PC typu AIO serii Wind
Top. Pełna konfiguracja uruchamiania zajmuje około 30 minut.
Krok 1. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Poczekaj aż zakończy
się ładowanie konfiguracji systemu Windows.
Krok 2. Wybierz język systemu operacyjnego i kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować.
Krok 3. Wybierz żądane opcje dla ustawień „Country or region” (Kraj lub
region), „Time and currency” (Godzina i waluta) oraz „Keyboard layout”
(Układ klawiatury). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 4. Wybierz nazwę użytkownika konta i nazwij komputer, aby umożliwić
jego odróżnienie w sieci. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Krok 5. Wybierz hasło dla konta w celu jego zabezpieczenia przed
niepożądanymi użytkownikami. (Zostaw to pole puste, jeśli hasło nie
jest potrzebne). Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 6. Przeczytaj postanowienia licencyjne. Zaznacz pole wyboru „I accept
the license terms” (Akceptuję postanowienia licencyjne) i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wybierz opcję [Use recommended settings] (Użyj ustawień
zalecanych) dla pozycji „Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Pomóż automatycznie chronić komputer i
ulepszyć system Windows).
Krok 8. Sprawdź ustawienia daty i godziny. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
Krok 9. Wybierz żądaną sieć bezprzewodową z dostępnej listy sieci WLAN.
Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować. Możesz także kliknąć
przycisk [Skip] (Pomiń), aby pominąć ten krok i skonfigurować sieć
WLAN później.
Krok 10. Następnie wyświetlony zostanie ekran oprogramowania
antywirusowego. Kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się),
aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej i uaktywnić
oprogramowanie antywirusowe. Możesz także wybrać pozycję [No, I
do not want to protect my PC.] (Nie, nie chcę chronić komputera PC.),
aby kontynuować bez uaktywniania oprogramowania antywirusowego.
Krok 11. Wyświetlone zostanie okno „Software Installation Menu” (Menu
instalacji oprogramowania). Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj), aby
kontynuować.
Krok 12. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Podczas trwania instalacji
oprogramowania nie wolno wyłączać komputera. Po zakończeniu
ładowania paska postępu kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby
kontynuować.
Krok 13. Nastąpi przejście do systemu operacyjnego Windows 7 w celu
wprowadzenia spersonalizowanych ustawień. Po wprowadzeniu
spersonalizowanych ustawień można zacząć korzystać z komputera
PC typu AIO. Życzymy udanej zabawy!
3-2
MS-AC71
Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku
lub innych zdarzeń. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że konfiguracja
uruchamiania systemu została ukończona, a następnie należy wykonać poniższą
procedurę.
Krok 1. Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę „BurnRecovery”
w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania.
Przygotowanie przez system operacyjny plików odzyskiwania może
chwilę potrwać.
Krok 2.Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby rozpocząć tworzenie obrazu dysku
odzyskiwania.
3-3
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Zaznacz opcję [Create and burn a recovery disk] (Utwórz i nagraj
dysk odzyskiwania), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej),
aby kontynuować. Możesz także kliknąć przycisk [Advanced]
(Zaawansowane) w celu wyświetlenia opcji zaawansowanych.
Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-4
MS-AC71
Krok 4. Rozpocznie się tworzenie obrazu dysku odzyskiwania z widocznym na
ekranie paskiem postępu. Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
Krok 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przygotuj
odpowiednią liczbę pustych dysków DVD. Włóż pusty dysk DVD
do stacji dysków optycznych i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
3-5
▍ Obsługa systemu
Krok 6. Wyświetlone zostanie okno programu Windows Disc Image Burner.
Kliknij przycisk [Burn] (Nagraj), aby rozpocząć proces nagrywania.
Ukończenie procesu może chwilę potrwać.
3-6
MS-AC71
Krok 7. Po utworzeniu dysku kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby zakończyć i
wyjąć dysk. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Krok 8. Wszystkie dyski odzyskiwania zostały pomyślnie utworzone. Schowaj
dyski i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-7
▍ Obsługa systemu
Krok 9. Zaznacz poniższe pole wyboru, jeśli chcesz usunąć pliki tymczasowe.
Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby ukończyć tworzenie dysku
odzyskiwania.
3-8
MS-AC71
Połączenie sieciowe w systemie Windows
 Przewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-9
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] [Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL
lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Krok 4. Wprowadź informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i
kliknij przycisk [Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-10
MS-AC71
 Bezprzewodowa sieć LAN
Krok 1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
Krok 2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-11
▍ Obsługa systemu
Krok 3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania
połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci
bezprzewodowej.
Krok 4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz
połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing
Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania
nowego połączenia.
Krok 5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a
new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w
oknie [Network and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-12
MS-AC71
Krok 6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network]
(Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk
[Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz
dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Krok 8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk
[Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection
settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia
sieci WLAN.
3-13
▍ Obsługa systemu
THX TruStudio PRO (opcjonalnie)
THX TruStudio PRO jest przeznaczony do
zapewniania przez komputer PC takich samych
wrażeń jak podczas przedstawień na żywo, filmów
i nagrań studyjnych. THX TruStudio udostępnia
najnowsze przełomowe technologie, które
udostępniają najpełniejsze wrażenia z muzyki, filmów i gier, z zachowaniem
wierności źródła i intencji twórców.
 Używanie THX TruStudio PRO
Krok 1. Aby uruchomić THX TruStudio PRO, otwórz jego panel sterowania
poprzez Start -> Program -> Creative -> THX TruStudio PRO lub kliknij
dwukrotnie ikonę zasobnika THX w zasobniku systemowym.
Krok 2. Kliknij przycisk Menu. Przejdź do Settings (Ustawienia) i Audio
Device Selection (Automatyczny wybór urządzenia) w celu wyboru i
konfiguracji docelowego źródła audio do przetwarzania dźwięku.
Przycisk Minimalizuj
Przycisk Wł/Wył
3-14
Przycisk Menu
Przycisk Zakończ
MS-AC71
Krok 3. Wybierz wymagany efekt audio i dokładnie dopasuj wartość do
preferencji. THX TruStudio PRO przetwarza określone sygnały
dźwiękowe w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.
Surround reguluje poziom głębi dźwięków
w muzyce, filmach i w grach.
Instrukcje:
1. Wybierz Surround.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Crystalizer poprawia muzykę i filmy
zapewniając bardziej żywy dźwięk.
Instrukcje:
1. Wybierz Crystalizer.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
3-15
▍ Obsługa systemu
Speaker zwiększa jakość dźwięku i basów
każdego systemu głośników, zapewniając
lepsze wrażenia podczas słuchania.
Instrukcje:
1. Wybierz Speaker.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Suwak basów zostanie wyłączony dla
konfiguracji głośników 5.1 i 7.1.
Smart Volume automatycznie reguluje
głośność odtwarzania audio w celu
zminimalizowania nagłych zmian
głośności.
Instrukcje:
1. Wybierz Smart Volume.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio.
Dialog Plus wzbogaca głos w celu
uzyskania bardziej wyraźnych dialogów.
Instrukcje:
1. Wybierz Dialog Plus.
2. Przeciągnij suwak w lewo lub w
prawo. Podczas przesuwania suwaka
będą słyszane zmiany.
3. Kliknij trójkąt pod suwakiem w celu
potwierdzenia regulacji.
4. Odtwórz plik audio z dialogami.
3-16
MS-AC71
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele
korzyści środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub
przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku
aktywności użytkownika.
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią
monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] >
[Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i
zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować
ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień
ustawienia planu).
3-17
▍ Obsługa systemu
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne
są opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5)
umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić
w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■ przycisku zasilania,
■ myszy,
■ klawiatury.
Monitor należy wyłączać za pomocą przycisku zasilania monitora LCD
po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■
Należy korzystać z klawiszy trybu uśpienia
(Fn + Z) w celu
przełączenia do trybu oszczędzania energii.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania)
systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania
energią komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
3-18
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■
MS-AC71
Odzyskiwanie systemu
Ważne
Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie
zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi
firmy MSI.
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego
oryginalnych ustawień domyślnych producenta.
■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
■ Kiedy zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi
językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych
urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą poniższego rozwiązania nie uda się odzyskać systemu, należy
skontaktować się z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
Odzyskiwanie systemu za pomocą klawisza skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, w każdym przypadku
zalecane jest najpierw użycie klawisza skrótu F3 w celu odzyskania systemu
za pomocą partycji odzyskiwania dysku twardego.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F3.
3-19
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz pozycję [Windows Setup] (Instalator systemu Windows) z menu
Windows Boot Manager (Menedżer rozruchu systemu Windows).
4. Wybierz pozycję [MSI Recovery Manager] (Menedżer odzyskiwania MSI)
w celu uruchomienia funkcji odzyskiwania systemu; lub wybierz pozycję
[EXIT] (Zakończ) w celu ponownego uruchomienia systemu.
5. Za pomocą funkcji odzyskiwania systemu zostaną przywrócone ustawienia
domyślne. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk [OK], aby ponownie potwierdzić i rozpocząć działanie
funkcji odzyskiwania systemu. Możesz także nacisnąć przycisk [Cancel]
(Anuluj), aby zatrzymać działanie funkcji.
3-20
MS-AC71
7. Nastąpi teraz uruchomienie funkcji odzyskiwania systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
Odzyskiwanie systemu za pomocą dysków odzyskiwania
Jeśli procedura odzyskiwania za pomocą klawisza skrótu F3 nie działa,
należy spróbować odzyskać system przy użyciu utworzonych uprzednio
dysków odzyskiwania.
Należy wykonać poniższe instrukcje w celu kontynuacji:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych i uruchom ponownie
system.
2. Po wyświetleniu na ekranie poniższego obrazu naciśnij znajdujący się na
klawiaturze klawisz skrótu F11.
3-21
▍ Obsługa systemu
3. Wybierz urządzenie [CD/DVD] jako urządzenie rozruchowe i naciśnij
klawisz [Enter], aby potwierdzić wybór.
Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po
wyświetleniu poniższego komunikatu.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
Windows is loading files ...
5. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk
Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie
całego dysku twardego. Wszystkie dane zawarte na dysku twardym
zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone
do domyślnych ustawień producenta. Opcję [Hard Disk Recovery]
(Odzyskiwanie dysku twardego) należy wybrać tylko, jeśli dysk twardy
został zarażony krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego
rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.
3-22
MS-AC71
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej)
powoduje sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie
przywrócony do domyślnego stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez
zmian. Zaleca się, aby użytkownicy przywracali system za pomocą opcji
[System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej).
6. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych.
Kliknij przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE),
aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk
[NO] (NIE), aby zatrzymać odzyskiwanie systemu.
3-23
▍ Obsługa systemu
7. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji
odzyskiwania systemu, ponieważ może to spowodować nieznane
uszkodzenie systemu.
8. Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij
przycisk [OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania
normalnego dostępu do systemu operacyjnego Windows.
9. Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement