MSI  MS-A928 Wind Top AE1941 Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Wind Top AE1941
All-in-One (AIO) PC
MS-A928 sistēma
Priekšvārds
SATURA RĀDĪTĀJS
Paziņojums par autortiesībām������������������������������������������������������������������������iii
Prečzīmes������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Pārstr. izdevums��������������������������������������������������������������������������������������������iii
Atjauninājums un garantija���������������������������������������������������������������������������� iv
Nomaināmo detaļu iegāde���������������������������������������������������������������������������� iv
Tehniskais atbalsts���������������������������������������������������������������������������������������� iv
Zaļo izstrādājumu īpašības���������������������������������������������������������������������������� iv
Apkārtējās vides politika��������������������������������������������������������������������������������� v
Informācija par ķīmiskām vielām�������������������������������������������������������������������� v
Informācija par akumulatoru��������������������������������������������������������������������������� v
Drošības instrukcijas������������������������������������������������������������������������������������� vi
CE atbilstība�������������������������������������������������������������������������������������������������viii
FCC-B radiotraucējumu paziņojums������������������������������������������������������������viii
Paziņojums par izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm
(WEEE)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ix
ii
1. Pārskats������������������������������������������������������� 1-1
Iepakojuma saturs���������������������������������������������������������������������������������������1-2
Pārskats par sistēmu�����������������������������������������������������������������������������������1-3
Sistēmas tehniskie dati�������������������������������������������������������������������������������1-9
Detaļu nomaiņa un atjaunošana���������������������������������������������������������������1-11
2. Darba sākšana���������������������������������������������� 2-1
Padomi drošam un ērtam darbam���������������������������������������������������������������2-2
Aparatūras iestatīšana��������������������������������������������������������������������������������2-3
3. Sistēmas darbības���������������������������������������� 3-1
Sistēmas sāknēšana pirmo reizi�����������������������������������������������������������������3-2
Sistēmas atjaunošanas diska izveide���������������������������������������������������������3-3
Tīkla pievienošana Windows operētājsistēmā��������������������������������������������3-8
SRS Premium Sound (izvēles)������������������������������������������������������������������3-13
Baroðanas bloka pārvaldības sistēma������������������������������������������������������3-15
Sistēmas atjaunoðana�������������������������������������������������������������������������������3-17
A. Problēmu novēršana������������������������������������ A-1
Wind Top sērija
Paziņojums par autortiesībām
Šajā dokumentā ietvertais materiāls ir MICRO-STAR INTERNATIONAL
intelektuālais īpašums. Mēs ļoti rūpīgi sagatavojam šo dokumentu, bet
negarantējam tā satura pareizību. Mūsu produkti visu laiku tiek uzlaboti, un mēs
paturam tiesības veikt izmaiņas bez brīdinājuma.
Prečzīmes
Visas prečzīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.
■
■
■
■
■
MSI ir Micro-Star Int’l Co., Ltd. reģistrēta prečzīme.
Intel ir Intel Corporation reģistrēta prečzīme.
Realtek ir Realtek Semiconductor Corporation reģistrēta prečzīme.
Windows ir Microsoft Corporation reģistrēta prečzīme.
SRS Premium Sound, SRS un simbols ir SRS Labs, Inc. preču zīmes.
Pārstr. izdevums
Pārstr. izdevums
V1.0
Datums
2012/12
iii
Priekšvārds
Atjauninājums un garantija
Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktus ierīcē instalētos elementus iespējams atjaunot
vai nomainīt pēc lietotāja pieprasījuma. Lai uzzinātu vairāk par atjaunināšanas
ierobežojumiem, skatiet lietotāja rokasgrāmatā norādītos tehniskos datus. Lai
uzzinātu papildinformāciju par lietotāju iegādātajām precēm, sazinieties ar vietējo
dīleri. Ja neesat pilnvarots dīleris vai servisa centra pārstāvis, nemēģiniet pats
atjaunināt vai nomainīt produkta detaļas, jo rezultātā garantija var nebūt vairs
spēkā. Lai veiktu detaļu jauninājumus vai nomaiņu, ļoti ieteicams ir sazināties ar
pilnvarotu dīleri vai servisa centra pārstāvi.
Nomaināmo detaļu iegāde
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no tajā brīdi spēkā esošajiem noteikumiem
lietotāju iegādāto preču nomaināmās (vai saderīgās) detaļas noteiktās valstīs vai
teritorijās var iegādāties pie ražotāja ilgākais 5 gadus pēc tam, kad ir pārtraukts
ražot preci.
Lai uzzinātu detalizētu informāciju par rezerves detaļu iegādi, sazinieties ar
ražotāju, izmantojot vietni http://support.msi.com/.
Tehniskais atbalsts
iv
Ja sistēmā rodas problēma un lietošanas rokasgrāmatā nav atrodams tās
risinājums, lūdzu, sazinieties ar produkta iegādes vietu vai vietējo izplatītāju.
Kā arī pamēģiniet tālāk norādītos palīdzības resursus, lai turpmāk saņemtu
padomus.
◙
◙
Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus, tehnisko informāciju, BIOS un
draiveru atjauninājumus, kā arī citu informāciju, apmeklējiet MSI vietni
http://www.msi.com/service/download/
Sazinieties ar mūsu personālu tehniskos jautājumos, apmeklējot vietni
http://support.msi.com/
Zaļo izstrādājumu īpašības
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Samazināts enerģijas patēriņš lietošanas un gaidstāves laikā
Ierobežota apkārtējai videi un cilvēku veselībai bīstamo vielu lietošana
Viegla demontāža un otrreizējā pārstrāde
Samazināta dabas resursu izmantošana, tā vietā piedāvājot otrreizējo
pārstrādi
Pagarināts izstrādājuma kalpošanas laiks, piedāvājot vieglu tā
atjaunināšanu
Samazināta cieto atkritumu izstrāde, piedāvājot atpakaļpieņemšanas
politiku
Wind Top sērija
Apkārtējās vides politika
◙
◙
◙
◙
Šis izstrādājums ir veidots tā, lai nodrošinātu atbilstošu
detaļu atkārtotu izmantošanu un otrreizēju pārstrādi, tāpēc
to nav ieteicams izmests pēc kalpošanas laika beigām.
Lietotājiem ir jāsazinās ar vietējo pilnvaroto savākšanas
punktu, lai uzzinātu par vairs neizmantojamo izstrādājumu otrreizējo
pārstrādi un izmešanu.
Lai uzzinātu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi, apmeklējiet MSI
vietni vai uzmeklējiet tuvējā apkārtnē praktizējošo izplatītāju.
Lai uzzinātu informāciju par MSI izstrādājumu izmešanu,
atpakaļpieņemšanu, otrreizējo izstrādi un demontāžu, lietotāji var ar
mums sazināties pa e-pastu [email protected].
Informācija par ķīmiskām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu tiesību aktiem, piemēram, ES REACH regulu (Eiropas
Parlamenta un Eiropas Padomes Regula EK Nr. 1907/2006), MSI sniedz
informāciju produktos esošajām ķīmiskajām vielām šeit:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informācija par akumulatoru
Eiropas Savienība:
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus
nedrīkst utilizēt nešķirotos mājsaimniecības atkritumos.
Lai atgrieztu, pārstrādātu vai apstrādātu tos saskaņā ar
vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku savākšanas
sistēmu.
Taivāna:
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie
akumulatori ir jāsavāc atsevišķi pārstrādei vai speciāla
veida izmešanai.
Kalifornija, ASV:
Pogu šūnu akumulators var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Pastāv eksplozijas risks, ja akumulators netiek uzstādīts pareizi. Nomainiet
tikai ar tāda paša vai līdzīga tipa akumulatoru, kuru ieteicis ražotājs.
Priekšvārds
Drošības instrukcijas
Uzmanīgi un pilnībā izlasiet drošības instrukcijas.
Ir jāņem vērā visi uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā norādītie
piesardzības pasākumi un brīdinājumi.
Glabājiet preces iepakojumā ietverto lietotāja rokasgrāmatu, lai varētu
tajā turpmāk ieskatīties.
Glabājiet šo ierīci attālāk no mitruma un augstas temperatūras.
Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas, līdzenas pamatnes.
vi
◙
◙
◙
Pirms ierīces pievienošanas strāvas izvadam pārliecinieties,
ka barošanas bloka spriegums ir droša diapazona robežās un
ir atbilstoši noregulēts 100~240 V lielai vērtībai. Neatvienojiet
zemējuma aizsargtapu no spraudkontakta. Ierīcei ir jābūt pievienotai
zemētai tīkla rozetei.
Pirms jebkuras papildu plates vai moduļa pievienošanas ierīcei
vienmēr atvienojiet maiņstrāvas vadu.
Lai nodrošinātu, ka elektrība netiks tērēta, vienmēr atvienojiet
maiņstrāvas vadu vai atslēdziet sienas spraudkontaktu, ja ierīce
netiks izmantota noteiktu laiku.
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un ierīces
pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
Neatstājiet aprīkojumu vietās, kur temperatūra ir virs 60°C (140°F) vai
zem 0°C (32°F), kas var nodarīt bojājumus aprīkojumam.
PIEZĪME: Maksimālā darba temperatūra ir apmēram 40°C.
Wind Top sērija
Nekad nelejiet nekādu šķidrumu atverē, kas varētu sabojāt to vai izraisīt
elektrisko šoku.
Strāvas vadu novietojiet tā, lai cilvēki nevar tam netīšām uzkāpt. Neko
nenovietojiet uz strāvas vada.
Ja TV uztvērējam tiek pievienots koaksiālais kabelis, ir nepieciešams
nodrošināt, ka metāla aizsargs ir droši pievienots pie ēkas zemējuma
sistēmas.
Kabeļtelevīzijas sistēma ir jāiezemē saskaņā ar ANSI/NFPA 70,
Nacionālais Elektriskais Kodekss, it īpaši 820.93 sadaļu „Koaksiālo
kabeļu ārējā vadītspējīgā režģa zemējums”.
Vienmēr glabājiet magnētiskos vai elektriskos priekšmetus attālāk no
ierīces.
Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nodrošiniet, lai apkalpes
personāls pārbauda ierīci:
◙ Barošanas aukla vai spraudnis ir bojāti.
◙
◙
◙
Ierīcē ir iekļuvis ūdens.
◙
◙
Ierīce ir nomesta un sabojāta.
Ierīce ir pakļauta mitrumam.
Aprīkojums nedarbojas atbilstoši vai nevarat panākt tā darbību
atbilstoši lietošanas rokasgrāmatai.
Ierīcei ir acīmredzami bojājumi.
1� Optiskās glabāšanas ierīces tiek klasificētas kā 1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMI. Tādu vadības vai regulēšanas elementu izmantošana, kas nav
minēti šajā dokumentā, ir aizliegta.
2� Neaiztieciet lēcu diskdziņa iekšpusē.
vii
Priekšvārds
CE atbilstība
Līdz ar šo Micro-Star International CO., LTD paziņo, ka šī ierīce
atbilst būtiskajām drošības prasībām un citiem saistošajiem
nosacījumiem, kas norādīti Eiropas Savienības direktīvā.
FCC-B radiotraucējumu paziņojums
Šī ierīce ir pārbaudīta un ir konstatēta tās atbilstība B klases
digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu
15. punktu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu
pamatotu aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem ierīcēm,
kas uzstādītas apdzīvotās vietās. Šī ierīce ražo, izmanto
un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota
saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu, var radīt bīstamus traucējumus radio
sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktai uzstādītajai
ierīcei. Ja ierīce rada bīstamus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai,
ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam tiek ieteikts izlabot
traucējumus, veicot vienu vai vairākas no tālāk minētajām darbībām:
viii
■
■
■
■
Mainīt uztverošās antenas orientāciju vai novietojumu.
Palielināt attālumu starp uztvērēju un ierīci.
Pieslēgt ierīci pie cita elektrības tīkla kontūra ligzdas, nekā uztvērējs.
Meklēt padomu vai palīdzību pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV
tehniķa.
1. piezīme.
Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību
atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.
2. piezīme.
Ja ir nepieciešams izmantot ekranēto interfeisa vadu vai maiņstrāvas barošanas
vadu, tiem ir jāatbilst emisiju ierobežojumu normām.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. punktam. Ekspluatācija ir pakļauta šādiem
diviem nosacījumiem:
1� šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;
2� šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus,
kas var izsaukt nevēlamu darbību.
Wind Top sērija
Paziņojums par izmantotajām
elektriskajām un
elektroniskajām ierīcēm
(WEEE)
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
Priekšvārds
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
Wind Top sērija
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
Priekšvārds
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
xii
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
1. nodaļa
Pārskats
Šis dators ir integrēts dizainā, izvēloties modernu
izskatu ar pretspīdīgu ekrānu, kas atspoguļo modernā
individuālisma vienkāršumu un piemērotību darbam
mājas apstākļos. Ar tādām funkcijām kā nevainojamās
audio/video iespējas un intuitīvais lietotāja interfeiss
ierīcē ir apvienota tehnoloģija ar ikdienas dzīvi, padarot
visai ģimenei piemērota datora lietošanu vieglāku un
interesantāku.
Pārskats
Iepakojuma saturs
1-2
Wind Top sērija
Maiņstrāvas/līdzstrāvas
adapteris
Maiņstrāvas barošanas
vads
LCD displeja tīrīšanas
drāniņa
Draiveris/
utilītprogrammas disks
Lietošanas rokasgrāmata
un����������������
���������������
īsas pamācības
rokasgrāmata
Tastatūra (izvēles)
Pele (izvēles)
Irbulis (izvēles)
* Lūdzu, sazinieties ar mums nekavējoties, ja kāds no elementiem ir bojāts vai trūkst.
* Attēli ir tikai atsaucei, un, iespējams, iepakojuma saturs var nedaudz atšķirties
atbilstoši iegādātajam modelim.
Wind Top sērija
Pārskats par sistēmu
 Skats no priekšpuses
1
2
3
4
1
Mikrofons
2
Tīmekļa kamera
3
LCD displejs
4
Stereo skaļruņi
5
Strāvas indikators
5
4
Iebūvēto mikrofonu var izmantot video tērzēšanai tiešsaistē.
Iebūvēto tīmekļa kameru ar mikrofonu var izmantot attēlu uzņemšanai,
video ierakstīšanai, konferencēm tiešsaistē un jebkādām citām interaktīvām
lietojumprogrammām.
18,5 collu TFT LCD displejs ir ar 1366 x 768 pikseļu optimālo izšķirtspēju un
16:9 standarta attiecības platekrānu.
Iebūvētie stereo skaļruņi nodrošina augstas kvalitātes skanējumu, izmantojot
stereo sistēmu.
Strāvas indikators iedegas zaļā krāsā, kad AIO PC ir ieslēgts, mirgo zaļā
krāsā, kad AIO PC ir miega režīmā, un nodziest, kad AIO PC tiek izslēgts.
1-3
Pārskats
 Skats no aizmugures
1
2
3
1-4
5
8
6
7
4
1
9
10
Svarīgi!
Drošības nolūkos mēs iesakām vispirms pievienot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri
savam AIO PC un pēc tam maiņstrāvas strāvas vadu tīkla rozetei.
Wind Top sērija
1
Ventilators
2
Optiskais diskdzinis
3
Karšu lasītāja draiveris
4
Statīvs
5
Kabeļu izvilkšanas atvere
6
Strāvas spraudnis
7
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un ierīces
pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
DVD Super-Multi diskdzinis ir iebūvēts, lai jūs varētu to lietot mājas apstākļos.
Iebūvētais karšu lasītājs var atbalstīt dažādus atmiņas karšu tipus.
Izmantojiet šo statīvu, lai novietotu ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
Izvelciet kabeļus cauri kabeļu izvilkšanas atverei, lai izvairītos no kabeļu
savīšanās, pievienojot ierīces.
Strāvas adapteris pārvērš maiņstrāvu uz līdzstrāvu šim spraudnim. Caur šo
spraudni nodrošinātā strāva apgādā datoru. Lai novērstu datora bojājumus,
vienmēr izmantojiet komplektā ietverto strāvas adapteri.
USB 2.0 porti ���������
(izvēles)
USB (Universālās seriālās kopnes) ports ir nodrošināts, lai varētu pievienot
USB ierīces, piemēram, peli, tastatūru vai citas ar USB saderīgas ierīces. Tas
atbalsta līdz pat 480Mbit/s (ātrdarbīgu) datu pārraides ātrumu.
USB 3.0 ports (izvēles)
USB 3.0 ports ir saderīgs ar USB 2.0 ierīcēm. Tas atbalsta līdz pat 5 Gbit/s
(ļoti ātrdarbīgu) datu pārraides ātrumu
1-5
Pārskats
8
RJ-45 LAN spraudnis
Standarta RJ-45 LAN spraudnis ir nodrošināts, lai varētu izveidot savienojumu
ar lokālo tīklu (LAN). Tam var pievienot tīkla kabeli.
Dzeltens
LED
Krāsa
LED stāvoklis
Apstāklis
Pa
kreisi
Dzeltens
Izslēgts
LAN saite nav izveidota.
Ieslēgts
(nepārtraukts stāvoklis)
LAN saite ir izveidota.
Ieslēgts
(spilgtāks un mirgojošs)
Dators veido sakarus ar citu datoru,
izmantojot LAN.
Izslēgts
10 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Ieslēgts
100 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Ieslēgts
1000 megabitu/sek. datu ātrums ir
izvēlēts.
Pa
labi
Zaļš
Oranžs
1-6
9
10
Zaļš/oranžs
Līnijas izvada spraudnis
Šis savienotājs ir paredzēts austiņām vai skaļruņiem.
Mikrofona spraudnis
Šis savienotājs ir paredzēts mikrofoniem.
Wind Top sērija
 Skats no sāniem
1
3
2
4
5
6
7
9
11
8
10
12
1-7
1
Optiskais diskdzinis
2
Poga Eject (Izvirzīt)
3
Izvirzīšanas atvere
DVD Super-Multi diskdzinis ir iebūvēts, lai jūs varētu to lietot mājas apstākļos.
Nospiediet izvirzīšanas pogu, lai atvērtu optisko diskdzini.
Ielieciet plānu, taisnu objektu (piemēram, tādu kā papīra saspraude)
izvirzīšanas atverē, lai atvērtu diskdzini manuāli, ja izvirzīšanas poga
nedarbojas.
Pārskats
1-8
4
Karšu lasītāja draiveris
5
USB 2.0 porti
6
Ventilators
7
Ieslēgšanas poga
8
Monitora barošanas LED
9
Poga Menu (Izvēlne)
10
Iebūvētais karšu lasītājs var atbalstīt dažādus atmiņas karšu tipus.
USB (Universālās seriālās kopnes) ports ir nodrošināts, lai varētu pievienot
USB ierīces, piemēram, peli, tastatūru vai citas ar USB saderīgas ierīces. Tas
atbalsta līdz pat 480 Mbit/s (ātrdarbīgu) datu pārraides ātrumu.
Korpusā ievietotais ventilators tiek izmantots gaisa konvekcijai un ierīces
pārkaršanas novēršanai. Neaizsedziet ventilatoru.
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu sistēmu.
Barošanas LED deg, ja monitors ir ieslēgts, un nodziest, ja monitors ir
izslēgts.
Nospiediet šo pogu, lai skatītu un pārslēgtos starp spilgtuma un skaļuma
izvēlnēm.
Poga Brightness Up/Volume Up (Spilgtuma palielināšana/skaļuma
palielināšana)
Nospiediet šo pogu, lai noregulētu spilgtumu/palielinātu skaļumu.
11
Poga Brightness Down/Volume Down (Spilgtuma samazināšana/
skaļuma samazināšana)
Nospiediet šo pogu, lai noregulētu spilgtumu/samazinātu skaļumu.
12
Cietā diska LED
Šis indikators norāda HDD darbības statusu. Tas mirgo, ja ierīce piekļūst
datiem, kas atrodas uz HDD, un nedeg, ja disks nedarbojas.
Wind Top sērija
Sistēmas tehniskie dati
Procesors
■ Intel® Celeron™ procesors
■ Mikroshēmu jauda (TDP) 17 W
Mikroshēmu komplekts
■ Intel® NM70 mikroshēmu komplekts
Atmiņa
■ 1 DDR3 SO-DIMM slot (līdz 4 GB)
LAN
■ Vadu LAN: atbalsta Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet kontrolleris
■ Bezvadu LAN: pēc izvēles tiek atbalstīts, izmantojot Mini PCI-E WLAN
moduli
Audio
■ Realtek® ALC887 integrētā mikroshēma
■ Saderīgs ar Azalia 1.0 specs
Displejs
■ 18,5 collu TFT LCD ar LED pretgaismu
- Optimālā izšķirtspēja 1366 x 768 pikseļi
- 16:9 platekrāna standarta skata koeficients
Aizmugurējā ievade/izvade
■ 1 maiņstrāvas spraudnis
■ 2 USB 2.0 / USB 3.0 porti (izvēles)
■ 1 RJ-45 LAN spraudnis
■ 1 mikrofona spraudnis
■ 1 līnijas izvada audio spraudnis
Sānu ievade/izvade
■ 1 karšu lasītājs
■ 2 USB 2.0 porti
1-9
Pārskats
Glabāðana
■ Cietais disks: 2,5”, SATA
■ Optiskais diskdzinis: Slim DVD Super Multi (Blu-ray ir izvēles)
■ Karðu lasītājs: ����������������
3-in-1 SD/MS/MMC
Stereo skaļrunis
■ 2 stereo skaļruņi
Tīmekļa kamera
■ Atbalsta tīmekļa kameru ar mikrofonu����������
(izvēles)
Elektropadeve
■ 65 vatu maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris ar aktīvu PFC
■ Ievade: 100-240V, 50-60Hz, 1,5A
■ Izeja: 19V
3,42A
1-10
Wind Top sērija
Detaļu nomaiņa un atjaunošana
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no lietotāja iegādātā modeļa noteiktus ierīcē
instalētos elementus iespējams atjaunot vai nomainīt pēc lietotāja pieprasījuma.
1-11
Lai uzzinātu vairāk par atjaunināšanas ierobežojumiem, skatiet lietotāja
rokasgrāmatā norādītos tehniskos datus. Lai uzzinātu papildinformāciju par
lietotāju iegādātajām precēm, sazinieties ar vietējo dīleri.
Ja neesat pilnvarots dīleris vai servisa centra pārstāvis, nemēģiniet pats
atjaunināt vai nomainīt produkta detaļas, jo rezultātā garantija var nebūt vairs
spēkā. Lai veiktu detaļu jauninājumus vai nomaiņu, ļoti ieteicams ir sazināties ar
pilnvarotu dīleri vai servisa centra pārstāvi.
2. nodaļa
Darba sākšana
Šajā nodaļā ir sniegta informācija par aparatūras
uzstādīšanas procesiem. Veicot perifēro ierīču
pievienošanu, uzmanīgi turiet ierīces un izmantojiet
zemējuma antistatisko aproci, lai izvairītos no statiskās
elektrības saņemšanas.
Darba sākšana
Padomi drošam un ērtam darbam
AIO PC ir pārnēsājama platforma, ka ļauj Jums strādāt jebkurā vietā. Tomēr
labas darba vietas izvēle ir svarīga, ja gribat strādāt ar piezīmjdatoru ilgāku
laiku.
1. Darba vietai ir jābūt pietiekami apgaismotai.
2. Izvēlieties piemērotu galdu un krēslu un pielāgojiet to augstumu jūsu darba
stāvoklim.
3. Sēžot krēslā, sēdiet taisni un saglabājiet pareizu pozu. Regulējiet krēsla
atzveltni (ja pieejama), lai mugura ērti atbalstītos.
4. Novietojiet pēdas plakaniski uz grīdas tā, lai strādājot ceļi un elkoņi būtu
pareizā stāvoklī (apmēram 90 grādu leņķī).
5. Novietojiet rokas uz galda dabiski, lai būtu atbalsts delnas locītavām.
6. Noregulējiet AIO PC leņķi/pozīciju, lai būtu optimālais skata leņķis.
7. Neizmantojiet piezīmjdatoru vietās, kur var rasties diskomforta sajūta
(piemēram, gultā).
8. AIO PC ir elektriska ierīce. Lūdzu, lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no
personiskajiem ievainojumiem.
2-2
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Wind Top sērija
Aparatūras iestatīšana
 Ierīces novietošana
1. Novietojiet savu ierīci uz līdzenas un stingras virsmas, piemēram, galda.
2. Izvelciet statīvu un nolieciet LCD displeju. Lai ierīce būtu stabila, noteikti
izvelciet statīvu pilnībā, līdz tas nofiksējas. Nofiksēšanās leņķis ir minimālais
pozicionēšanas leņķis.
2-3
Darba sākšana
 Maiņstrāvas barošanas bloka pieslēgšana
1. Savienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri un maiņstrāvas vadu.
2. Adaptera līdzstrāvas vadu pievienojiet AIO PC.
3. Maiņstrāvas ieejošo vadu pievienojiet sienas kontaktrozetei.
Svarīgi!
Drošības nolūkos mēs iesakām vispirms pievienot maiņstrāvas/līdzstrāvas
adapteri savam AIO PC un pēc tam maiņstrāvas strāvas vadu tīkla rozetei.
2-4
2
1
3
Wind Top sērija
 Ierīces ieslēgšana
Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu sistēmu.
2-5
3. nodaļa
Sistēmas darbības
Šajā nodaļā ir norādīta būtiska informācija par
sistēmas darbībām, piemēram, sistēmas atsāknēšanas
iestatīšana, atjaunošanas diska izveide, tīkla
pievienošana utt.
Svarīgi!
• Ir ļoti ieteicams izveidot sistēmas atjaunošanas disku
kā dublējumkopiju, kuru izmantot gadījumā, ja notiek
katastrofiska diska atteice vai cits negadījums.
• Visa informācija ir pakļauta izmaiņām bez iepriekšēja
paziņojuma.
Sistēmas darbības
Sistēmas sāknēšana pirmo reizi
Lai pirmo reizi sāktu lietot Wind Top Series AIO PC, jums būs jāveic tālāk
norādītās darbības. Viss sāknēšanas process aizņem aptuveni 30 minūtes.
1. Tiek sākta Windows instalēšana. Lūdzu, uzgaidiet, kamēr Windows
instalēšana pabeidz progresa ielādi.
2. Atlasiet operētājsistēmas valodu un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai
turpinātu.
3. Atlasiet nepieciešamo „Country or region” (Valsts vai reģions), „Time and
currency” (Laiks un valūta) un „Keyboard layout” (Tastatūras izkārtojums).
Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu.
4. Izvēlieties sava konta lietotājvārdu un piešķiriet datoram nosaukumu, lai
varētu to atpazīt tīklā. Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu.
5. Lai aizsargātu savu kontu no nevēlamiem lietotājiem, ievadiet sava konta
paroli. (Ja parole nav nepieciešama, atstājiet šo lauku tukšu.) Noklikšķiniet
uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu.
6. Lūdzu, izlasiet licences nosacījumus. Atzīmējiet izvēles rūtiņu „I accept
the license terms” (Es akceptēju licences nosacījumus) un noklikšķiniet uz
[Next] (Tālāk), lai turpinātu.
3-2
7. Atlasiet opciju [Use recommended settings] (Izmantot ieteicamos
iestatījumus), kas paredzēta „Help protect Windows automatically” (Palīdzēt
automātiski aizsargāt Windows).
8. Pārskatiet laika un datuma iestatījumus. Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais),
lai turpinātu.
9. Lūdzu, no bezvadu LAN saraksta atlasiet bezvada tīklu, pie kura esat
paredzējis pievienoties. Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu. Jūs
varat arī atlasīt [Skip] (Izlaist), lai izlaistu šo darbību un iestatītu bezvadu
LAN vēlāk.
10. (Izvēles) Pēc tam tiek parādīts antivīrusu programmatūras ekrāns.
Lai akceptētu licences līguma nosacījumus un aktivizētu antivīrusu
programmatūru, noklikšķiniet uz [Agree] (Akceptēt). Tāpat varat izvēlēties
[Stay Unprotected] (Palikt neaizsargātam) un noklikšķināt uz [Next] (Tālāk),
lai turpinātu darbu, neaktivizējot pretvīrusu programmatūru.
11. Tiek parādīta „Software Installation Menu” (Programmatūras instalēšanas
izvēlne). Noklikšķiniet uz [Next] (Nākošais), lai turpinātu.
12. Programmatūra tiek instalēta. Ja notiek programmatūras instalēšana,
neizslēdziet datoru. Ja darbības izpildes procentu rādītājs pabeidz ielādi,
noklikšķiniet uz [Finish] (Beigt), lai turpinātu.
13. Sistēma atver Windows 7 operētājsistēmu, lai palaistu tās personalizētos
iestatījumus. Esiet gatavs iepazīt savu AIO PC pēc tam, kad ir personalizēti
iestatījumi. Izbaudiet tā lietošanu!
Wind Top sērija
Sistēmas atjaunošanas diska
izveide
Pirmajā lietošanas reizē ir ļoti ieteicams izveidot sistēmas atjaunošanas disku
kā dublējumkopiju, kuru izmantot gadījumā, ja notiek katastrofiska diska
atteice vai cits negadījums. Pirms turpināt, lūdzu, pārliecinieties, ka sistēmas
sāknēšana ir pabeigta, un veiciet tālākās darbības, lai pabeigtu procesu.
1. Veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmā redzamās ikonas „BurnRecovery”
,
lai palaistu Recovery Disc Creation Tool (Atjaunošanas diska izveides rīku).
Lūdzu, ņemiet vērā, ka var paiet laiks, kamēr operētājsistēma sagatavo
atjaunošanas failus.
3-3
2. Lai sāktu atjaunošanas diska ierakstīšanu, noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk).
Sistēmas darbības
3. Atzīmējiet [Create and burn a recovery disc] (Izveidot un ierakstīt
atjaunošanas disku) un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu. Alternatīvi
varat izvēlēties [Advanced] (Papildu), lai tiktu parādītas papildu opcijas.
4. Tiek veidots atjaunošanas diska attēls. Var paiet laiks, līdz tiek pabeigta
apstrāde.
3-4
Wind Top sērija
5. Lai sagatavotu pietiekami daudz tukšo DVD disku, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus. Ievietojiet tukšo DVD disku optiskajā diskdzinī un noklikšķiniet
uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
6. Tiek atvērts logs Windows Disc Image Burner (Windows diska attēla
rakstītājs). Lai sāktu ierakstīšanu, noklikšķiniet uz [Burn] (Ierakstīt). Var paiet
laiks, līdz tiek pabeigta apstrāde.
3-5
`
Sistēmas darbības
7. Noklikšķiniet uz [Close] (Aizvērt), lai izietu un izņemtu disku, tādējādi
pabeidzot atjaunošanas diska izveidi. Lai izveidotu visus atjaunošanas
diskus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
8. Visi atjaunošanas diski ir sekmīgi izveidoti. Lūdzu, rūpīgi glabājiet diskus.
Noklikšķiniet [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
3-6
Wind Top sērija
9. Atzīmējiet tālāk redzamajā attēlā norādīto izvēles rūtiņu, ka vēlaties dzēst
pagaidu failus. Lai pabeigtu atjaunošanas disku izveidi, noklikšķiniet uz
[Finish] (Pabeigt).
3-7
Sistēmas darbības
Tīkla pievienošana Windows
operētājsistēmā
 Vadu LAN
1. Atveriet [Start] (Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis).
3-8
2. Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) atlasiet [Connect to the
Internet] (Pievienoties internetam).
Wind Top sērija
3. Atlasiet[Broadband (PPPoE)] (Platjoslas (PPPoE)), lai pievienotos, izmantojot
DSL vai kabeli, kam nepieciešams lietotājvārds un parole.
4. Ievadiet interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) sniegto informāciju un
noklikšķiniet uz [Connect] (Pievienoties), lai izveidotu LAN savienojumu.
3-9
Sistēmas darbības
 Bezvadu LAN
1. Atveriet [Start] (Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis).
3-10
2. Sadaļā [Network and Internet] (Tīkls un internets) atlasiet [Connect to the
Internet] (Pievienoties internetam).
Wind Top sērija
3. Atlasiet [Wireless] (Bezvadu), lai pievienotos, izmantojot bezvadu
maršrutētāju vai bezvadu tīklu.
4. Tiek parādīts saraksts ar pieejamajiem bezvadu LAN savienojumiem.
Izvēlieties savienojumu no saraksta vai noklikšķiniet uz [Open Network and
Sharing Center] (Atvērt tīklu un koplietošanas centru), lai izveidotu jaunu
savienojumu.
3-11
5. Lai izveidotu jaunu bezvadu LAN savienojumu, sadaļā [Network and Sharing
Center] (Tīklu un koplietošanas centrs) atlasiet [Set up a new connection or
network] (Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu).
Sistēmas darbības
6. Pēc tam atlasiet [Manually connect to a wireless network] (Manuāli
pievienoties bezvadu tīklam) un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
7. Ievadiet informāciju tam bezvadu tīklam, pie kura esat paredzējis
pievienoties, un noklikšķiniet uz [Next] (Tālāk), lai turpinātu.
3-12
8. Ir izveidots jauns bezvadu LAN savienojums. Noklikšķiniet uz [Close]
(Aizvērt), lai izietu, vai atlasiet [Change connection settings] (Mainīt
savienojuma iestatījumus), lai izmainītu bezvadu LAN iestatījumus.
Wind Top sērija
SRS Premium Sound (izvēles)
SRS Premium Sound mūsdienīgas audio
tehnoloģijas visaptverošs komplekts, kas
nodrošina izcilu kvalitāti mūzikas atskaņošanai,
video un spēļu demonstrēšanai datorā.
Izmantojot SRS Premium Sound, audio ierīces
skanēs labāk, t.i., skaņa būs dabiskāka un pilnīgāka ar dziļākiem basiem,
skaidrāku dialogu un izcilu apkārtējo skaņu.
 Funkcijas:
■
■
■
■
■
Izcila audio skaņa datorā atskaņotajai mūzikai un demonstrētajiem
video un spēlēm.
Pilnīgas apkārtējās skaņas kvalitāte no iekšējiem un ārējiem skaļruņiem
un pat austiņām.
Lielāks skaļums, nesamazinot audio kvalitāti.
Kristāli skaidrs dialogs.
Dziļi un bagātīgi basi.
 SRS Premium Sound izmantošana
1. Veiciet dubultklikšķi uz Realtek HD Audio apgabala ikonas ekrāna apakšējā
labajā stūrī, lai palaistu SRS Premium Sound.
2. Tiek parādīts Realtek HD Audio pārvaldnieks. Noklikšķiniet uz cilnes SRS
un atzīmējiet izvēles rūtiņu „Enable SRS® Technology” (Iespējot SRS®
tehnoloģiju).
3-13
Sistēmas darbības
3. Atlasiet audio, kuru klausāties. SRS Premium Sound automātiski apstrādās
norādītos audio signālus, lai uzlabotu audio veiktspēju.
3-14
4. Tālāk norādītie iestatījumi nodrošina SRS regulēšanas parametru īpašu
kontroli. Šie parametri ir paredzēti ārējiem skaļruņiem un austiņām.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (SRS centrs): noregulē centrālā kanāla skaņu.
SRS Space (SRS telpa): noregulē skaņas telpas lielumu un platumu.
TruBass Level (TruBass līmenis): noregulē basus vai zemās frekvences.
TruBass Speaker Size (TruBass skaļruņu lielums): jāizmanto, lai
izvēlētos skaļruņu lielumu.
Focus Level (Fokusa līmenis): noregulē frekvences, kas ietver vokālus/
balsi.
SRS Definition (SRS precizitāte): noregulē augstās frekvences.
UZMANĪBU! Šie iestatījumi ir ļoti jutīgi, un tos drīkst izmantot tikai pieredzējuši
lietotāji.
Wind Top sērija
Baroðanas bloka pārvaldības
sistēma
Datora barošanas bloka pārvaldības sistēmai un monitoriem ir funkcija, kas veic
lielu elektrības taupīšanu, kā arī tie ir videi draudzīgi.
Lai taupītu enerģiju, izslēdziet displeju vai iestatiet datoru miega režīmā pēc
noteikta laika posma, kad dators netiek izmantots.
 Barošanas bloka pārvaldības sistēma Windows
operētājsistēmā
■
Izmantojot Windows operētājsistēmas funkciju [Power Options]
(Barošanas bloka opcijas), ir iespējams kontrolēt displeja, cietā diska
un akumulatora barošanas bloka pārvaldības funkcijas. Atveriet [Start]
(Sākums) > [Control Panel] (Vadības panelis) > [System and Security]
(Sistēma un drošība).
3-15
Pēc tam noklikšķiniet uz saites [Power Options] (Barošanas bloka
opcijas).
Atlasiet barošanas bloka pārvaldības shēmu, kas atbilst jūsu vajadzībām.
Iespējams arī precīzi noregulēt šos iestatījumus, noklikšķinot uz [Change
plan settings] (Mainīt shēmas iestatījumus).
Sistēmas darbības
■
Izvēlnē Shut Down Computer (Datora izslēgšana) būs pieejamas šādas
opcijas Sleep (Miega režīms) (S3/S4), Shut Down (Izslēgšana) (S5) un
ātra un viegla sistēmas barošanas bloka pārvaldība.
 Strāvas pārvaldība, izmantojot ENERGY STAR
kvalificētos monitorus (izvēles)
3-16
Strāvas pārvaldības funkcija ļauj datoram aktivizēt zema strāvas patēriņa vai
Sleep (miega) režīmu pēc noteikta neaktivitātes laika posma. Izmantojot ar ārēju
ENERGY STAR kvalificētu monitoru, šī funkcija atbalsta arī monitora līdzīgās
strāvas pārvaldības funkcijas. Lai izmantotu potenciālās enerģijas taupīšanas
priekšrocības, strāvas pārvaldības funkcija ir iepriekš iestatīta rīkoties tālāk
minētajā veidā, ja sistēma darbojas ar maiņstrāvas padevi.
■
■
Izslēgt ekrānu pēc 15 minūtēm
Aktivizēt miega režīmu pēc 30 minūtēm
 Sistēmas pamodināšana
Datoram ir jāreaģē uz pamodināšanu no enerģijas taupīšanas režīma, reaģējot
uz jebkuru no šādām komandām:
■
■
■
■
ieslēgšanas poga;
tīkls (Aktivizācija no LAN),
pele;
tastatūra.
■
Izslēdziet monitoru, nospiežot LCD ieslēgšanas pogu pēc tam, kad
noteiktu laiku dators nav lietots.
Lai optimizētu datora barošanas bloka pārvaldības sistēmu, pielāgojiet
Windows operētājsistēmas Power Options (barošanas opciju)
iestatījumus.
Instalējiet enerģijas taupīšanas programmatūru, lai pārvaldītu datora
enerģijas patēriņu.
Lai nodrošinātu, ka elektrība netiks tērēta, vienmēr atvienojiet
maiņstrāvas vadu vai atslēdziet sienas spraudkontaktu, ja dators netiks
izmantots noteiktu laiku.
■
■
■
Padomi par enerģijas taupīšanu.
Wind Top sērija
Sistēmas atjaunoðana
Svarīgi!
Sistēmas atjaunošanas funkcija ir pieejama tikai sistēmās, kas aprīkotas ar
Windows OS un MSI utilītprogrammām pēc noklusējuma.
Tālāk minētie var būt iemesli, kāpēc izmantot sistēmas atjaunošanas funkciju.
■
■
■
■
Atjaunot sistēmu uz oriģinālo ražotāja noklusējuma iestatījumu
sākotnējo statusu.
Ja izmantotajā operētājsistēmā ir radušās kļūdas.
Ja operētājsistēmu ir skāris vīruss, un tā nespēj normāli darboties.
Ja vēlaties instalēt operētājsistēmu ar citām iebūvētām valodām.
Pirms sistēmas atjaunošanas funkcijas izmantošanas, lūdzu, dublējiet savā
sistēmas draiverī glabātos svarīgos datus uz citu glabāšanas ierīci.
Ja tālāk minētais risinājums nepalīdz atjaunot sistēmu, lūdzu, sazinieties ar
autorizētu lokālo dīleri vai servisa centru, lai saņemtu turpmāko palīdzību.
 Sistēmas atjaunošana, izmantojot karsto
taustiņu F3
Ja sistēma ir konstatējusi neatjaunojamu problēmu, ieteicams vispirms izmēģināt
F3 karsto taustiņu sistēmas atjaunošanai ar cietā diska atjaunošanas partīciju.
Lai turpinātu, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
1. Restartējiet sistēmu.
2. Ja tiek parādīts tālāk redzamais attēls, nospiediet F3 karsto taustiņu.
3-17
Sistēmas darbības
3. Atlasiet [MSI Recovery Manager] (MSI atjaunošanas pārvaldnieks), lai
palaistu sistēmas atjaunošanas funkciju; vai atlasiet [EXIT] (IZIET), lai
restartētu sistēmu.
4. Sistēmas atjaunošanas funkcija atgriezīs sistēmai noklusējuma iestatījumus.
Lai turpinātu, nospiediet [OK] (Labi).
5. Lai atkārtoti apstiprinātu un palaistu sistēmas atjaunošanas funkciju, nospiediet
[OK] (Labi). Ja vēlaties apturēt, spiediet [Cancel] (Atcelt).
3-18
6. Pašlaik sistēmas atjaunošanas funkcija veic savu darbu.
7. Tālāk redzamais ziņojums norāda veiksmīgu sistēmas atjaunošanu.
Lai restartētu sistēmu un piekļūtu Windows operētājsistēmai kā ierasts,
nospiediet [OK] (Labi).
Wind Top sērija
 Sistēmas atjaunošana, izmantojot atjaunošanas
diskus
Ja atjaunošana, izmantojot karsto taustiņu F3, nedarbojas, pamēģiniet atjaunot
sistēmu, izmantojot atjaunošanas diskus, kurus pirms tam esat izveidojis.
Lai turpinātu, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
1. Ievietojiet atjaunošanas disku optiskajā diskdzinī un restartējiet sistēmu.
2. Ja tiek parādīts tālāk redzamais attēls, nospiediet F11 karsto taustiņu.
3-19
3. Atlasiet [CD/DVD] ierīci kā sāknēšanas ierīci un nospiediet taustiņu [Enter], lai
apstiprinātu izvēli.
Kad tiek parādīts tālāk redzamais ziņojums, nospiediet jebkuru taustiņu, lai
atkārtoti apstiprinātu izvēli.
4. Windows operētājsistēma sāk failu ielādi.
Sistēmas darbības
5. Tiek parādīta sistēmas atjaunošanas izvēle. Opcijas [Hard Disk Recovery]
(Cietā diska atjaunošana) formatēs visu HDD. Visi HDD esošie dati tiks dzēsti,
un visi iestatījumi tiks atjaunoti uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem. Opciju
[Hard Disk Recovery] (Cietā diska atjaunošana) atlasiet tikai tad, ja HDD ir
inficēts ar „fatāliem” vīrusiem un nav iespējams atrast nevienu citu risinājumu
kā tikai HDD tīrīšanu.
Opcija [System Partition Recovery] (Sistēmas partīciju atjaunošana) formatēs
tikai C disku. Tikai C disks tiks atjaunots uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.
Citi diskdziņi netiks ietekmēti. Sistēmas atjaunošanai ļoti ieteicams ir izvēlēties
opciju [System Partition Recovery] (Sistēmas partīciju atjaunošana).
3-20
6. Sistēmas atjaunošanas opcija formatēs HDD partīciju. Noteikti dublējiet
svarīgos datus. Noklikšķiniet uz [YES] (Jā), lai turpinātu. Noklikšķiniet uz
[NO] (Nē), lai pārtrauktu sistēmas atjaunošanu.
Noklikšķiniet uz [YES] (Jā), lai atkārtoti apstiprinātu. Noklikšķiniet uz [NO]
(Nē), lai pārtrauktu sistēmas atjaunošanu.
Wind Top sērija
7. NEIZSLĒDZIET sistēmu laikā, kad notiek sistēmas atjaunošana, jo tādējādi
sistēmai var rasties nezināmi bojājumi.
8. Tālāk redzamais ziņojums norāda veiksmīgu sistēmas atjaunošanu.
Lai restartētu sistēmu un piekļūtu Windows operētājsistēmai kā ierasts,
nospiediet [OK] (Labi).
9. Ja atjaunošanas process tiek pārtraukts vai nav izdevies, atkārtojiet
atjaunošanas darbības no sākuma.
3-21
A pielikums
Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Sistēma nestartējas.
1. Pārbaudiet, vai sistēma pieslēgta elektrības kontaktrozetei un tā ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai strāvas vads un visi kabeļi ir stingri pievienoti.
Kad ieslēdzu datoru, tiek rādīts ziņojums “Operētājsistēma nav atrasta"
vai Windows nestartējas.
1. Pārbaudiet, vai optiskajā diskdzinī nav ievietots CD/DVD disks, kuru nevar
sāknēt. Ja tā ir, izņemiet CD/DVD disku un restartējiet datoru.
2. Pārbaudiet sadaļas BIOS iestatīšana opcijas Sāknēšanas ierīces prioritāte
iestatījumus.
Sistēmu nevar izslēgt.
Labākais veids, kā izslēgt sistēmu ir izmantot operētājsistēmas ikonu Izslēgt.
Citu metožu izmantošana, ieskaitot tālāk aprakstītās, var radīt datu bojājumus. Ja
procedūra Izslēgt nedarbojas, izvēlieties vienu no tālāk aprakstītajām darbībām.
1. Nospiediet taustiņus Ctrl+Alt+Del, pēc tam izvēlieties Izslēgt.
2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu, līdz sistēma izslēdzas.
A-2
3. No sistēmas atvienojiet strāvas vadu.
Nedarbojas mikrofons.
1. Iebūvētajiem mikrofoniem veiciet šādu darbību: Start (Sākums) > Control Panel
(Vadības panelis) > Sounds and Audio Devices (Skaņas un audio ierīces) >
Audio, lai pārbaudītu, vai tam nav izslēgta skaņa.
2. Ja lietojat ārējo mikrofonu, pārbaudiet, vai mikrofons pievienots mikrofona
pieslēgvietai.
Problēmas ar interneta savienojumu.
1. Ja pastāv problēmas izveidot savienojumu ar interneta pakalpojumu sniedzēju
(ISP), pārbaudiet, vai ISP nav tehniskas problēmas.
2. Pārbaudiet tīkla iestatījumus un nodrošiniet, ka sistēma konfigurēta piekļuvei
internetam.
3. Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrumu ietekmē attālums un šķēršļi starp ierīci
un piekļuves punktu. Lai palielinātu datu pārraides ātrumu, izvēlieties sistēmai
tuvāko piekļuves punktu.
Wind Top sērija
Nedarbojas sistēmas skaļruņi.
1. Pārbaudiet programmas Audio Mixer galveno skaļuma iestatījumu.
2. Ja lietojat lietojumprogrammu, kurai ir sava galvenā skaļuma vadība, pārbaudiet,
vai skaņa nav izslēgta.
3. Ja austiņu pieslēgvietai ir pievienots audio kabelis, atvienojiet to.
4. Ja sistēmai ir ekrāna displeja funkcija, pielāgojiet ekrāna displeja skaļumu.
DVD-ROM diskdzinī nevar atskaņot CD/DVD diskus.
1. Pārbaudiet, vai CD/DVD disks ir ievietots ar uzlīmi uz augšu.
2. Ja CD/DVD diskam nepieciešama programmatūra, pārliecinieties, vai
programmatūra instalēta atbilstoši programmas norādījumiem.
3. Ja, atskaņojot DVD disku, tiek rādīts reģiona kods, tad problēma varētu būt tajā,
ka DVD ir nesaderīgs ar sistēmas DVD-ROM diskdzini. Reģiona kods ir redzams
uz diska iepakojuma.
4. Ja redzat video attēlu, bet nedzirdat skaņu, pārbaudiet multivides atskaņotāju.
Tāpat arī pārliecinieties, vai skaļruņa un programmatūras Audio Mixer
iestatījumu galvenā skaņa nav izslēgta.
5. Pārbaudiet, vai draiveri ir pareizi instalēti. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) >
Control Panel (Vadības panelis) > System (Sistēma)> Device Manager (Ierīču
pārvaldnieks).
6. Lietojot netīru vai saskrāpētu disku, dators var “uzkārties”, kad tas mēģina
nolasīt disku. Ja nepieciešams, atsāknējiet datoru, izņemiet disku un pārbaudiet,
vai tas nav netīrs vai saskrāpēts.
7. DVD video atskaņošanai lietojiet DVD atskaņotāja programmatūru, piemēram,
PowerDVD vai WinDVD.
Nevar atvērt DVD-ROM diskdzini.
1. Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
2. Nospiediet DVD-ROM diskdziņa pogu Izstumt.
3. Ja poga Izstumt nedarbojas, atveriet paplāti, atverē blakus pogai Izstumt
ievietojot asu, smailu objektu.
Sistēmas monitorā nekas nav redzams.
1. Pārbaudiet, vai sistēma pieslēgta elektrības kontaktrozetei un tā ir ieslēgta.
2. Sistēma, iespējams, ieslēgta gaidstāves režīmā. Lai aktivizētu displeju,
nospiediet jebkuru taustiņu.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement