MSI MS-A612 Wind Top AP1612 Omaniku manuaal | Manualzz
Wind Top AP1612
All-In-One (AIO) arvuti
Süsteem MS-A612
Sissejuhatus
SISUKORD
Autoriõiguse teatis������������������������������������������������������������������������������������������iii
Kaubamärgid��������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Redaktsioon���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Täiendamine ja garantii��������������������������������������������������������������������������������� iv
Varuosade hankimine����������������������������������������������������������������������������������� iv
Tehniline tugi������������������������������������������������������������������������������������������������� iv
Rohelise toote funktsioonid��������������������������������������������������������������������������� iv
Keskkonnapoliitika����������������������������������������������������������������������������������������� v
Andmed keemiliste ainete sisalduse kohta���������������������������������������������������� v
Teave aku kohta��������������������������������������������������������������������������������������������� v
Ohutusjuhised����������������������������������������������������������������������������������������������� vi
CE vastavus�������������������������������������������������������������������������������������������������viii
FCC-B raadiosageduslike häirete avaldus���������������������������������������������������viii
WEEE avaldus���������������������������������������������������������������������������������������������� ix
1. Ülevaade������������������������������������������������������ 1-1
ii
Pakendi sisu������������������������������������������������������������������������������������������������1-2
Süsteemi ülevaade��������������������������������������������������������������������������������������1-3
Süsteemi tehnilised andmed�����������������������������������������������������������������������1-9
Komponentide asendamine ja täiendamine����������������������������������������������1-11
2. Alustamine��������������������������������������������������� 2-1
Soovitused ohutuse ja optimaalse mugavuse tagamiseks�������������������������2-2
Riistvara häälestus��������������������������������������������������������������������������������������2-3
3. Süsteemi operatsioonid�������������������������������� 3-1
Süsteemi esmakordse taaskäivitamise häälestus���������������������������������������3-2
Puutepaneeli kalibreerimine (ainult ühepuutega mudelitel)������������������������3-3
Võrguühendus Windowsis���������������������������������������������������������������������������3-5
Toitehaldus������������������������������������������������������������������������������������������������3-10
Süsteemi taastetööriist������������������������������������������������������������������������������3-12
Wind Top AP1612
Autoriõiguse teatis
Käesolevas dokumendis sisalduvad materjalid on ettevõtte MICRO-STAR
INTERNATIONAL intellektuaalseks omandiks. See dokument on valminud
põhjaliku eeltöö tulemusel, kuid tootja ei garanteeri selles sisalduva teabe
korrektsust. Meie tooteid täiustatakse pidevalt ja me jätame endale õiguse
muudatuste tegemiseks ilma nendest ette teatamata.
Kaubamärgid
Kõik kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.
■
■
■
■
MSI on ettevõttele Micro-Star Int’l Co., Ltd kuuluv registreeritud kaubamärk.
Intel on ettevõttele Intel Corporation. kuuluv registreeritud kaubamärk.
Realtek on ettevõttele Realtek Semiconductor Corporation kuuluv
registreeritud kaubamärk.
Windows on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv registreeritud
kaubamärk.
Redaktsioon
Redaktsioon
V1.0
Kuupäev
2012/07
iii
Sissejuhatus
Täiendamine ja garantii
Arvestage, et mõningaid seadmesse eelinstallitud komponte saab kasutaja
soovi korral täiendada või asendada. Täiendavat teavet toote täiendamisele
kohalduvate piirangute kohta leiate kasutusjuhendis toodud tehnilistest
andmetest. Täiendavat teavet ostetud toote kohta saate kohalikult edasimüüjalt.
Ärge üritage mitte ühtegi toote komponenti täiendada ega asendada, kui te
ei tegutse volitatud edasimüüja või teeninduskeskusena, et vältida garantii
kehtetuks muutumist. Toote täiendamiseks või asendamiseks on rangelt
soovitatav pöörduda volitatud edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
Varuosade hankimine
On võimalik, et varuosade (või ühilduvate osade) saadavalolek teatud riikides või
regioonides ostetud tootele on tootja poolt tagatud kuni 5 aasta jooksul pärast
toote valmistamise lõpetamist.
Varuosade kättesaadavusega seotud küsimuste kohta leiate täpsemat teavet
tootja veebisaidil http://support.msi.com/.
Tehniline tugi
iv
Kui süsteemi kasutamisel ilmneb probleem, mille lahendust kasutusjuhendis
ei kirjeldata, siis võtke ühendust jaemüüjaga või kohaliku edasimüüjaga.
Alternatiivse lahenduse leidmiseks tehke järgmist.
◙
◙
Külastage MSI veebilehte, et lugeda tehnilist juhendit, teavet BIOS-i
värskenduste, draiverite värskenduste jm kohta aadressil
http://www.msi.com/service/download/
Tehnilise toe aadress: http://support.msi.com/
Rohelise toote funktsioonid
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Vähendatud energiatarbimine kasutamisel ja ooterežiimis
Keskkonnale ja tervisele kahjulike ainete piiratud kasutamine
Lihtsalt lammutatav ja ümbertöödeldav
Looduslike ressursside säästlik kasutamine korduvkasutuse
soodustamiseks
Pikem toote eluiga lihtsa täiendatavuse kaudu
Tahkete olmejäätmete vähenemine tootetagastuspoliitika rakendamise
kaudu
Wind Top AP1612
Keskkonnapoliitika
◙
◙
◙
◙
Selle toote valmistamisel on kasutatud
korduvkasutatavaid ja ümbertöödeldavaid materjale,
mida ei tohiks nende eluea lõpus ära visata.
Kasutuselt kõrvaldatud toodete ümbertöötlemise ja
hävitamisega seotud küsimustes peaksid kasutajad
võtma ühendust kohalike volitatud jäätmekogumispunktidega.
Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
Kasutajad saavad meiega ühendust võtta ka e-posti aadressil
[email protected], et saada teavet MSI toodete tagastuspoliitika,
nõuetekohase hävitamise, ümbertöötlemise ja lammutamise kohta.
Andmed keemiliste ainete sisalduse
kohta
Kooskõlas keemilisi aineid käsitlevate määrustega nagu ELi REACH-määrus
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr
1907/2006), pakub MSI teavet keemiliste ainete kohta aadressil
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Teave aku kohta
Euroopa Liit:
akud, akupakid ja akumulaatorid tuleb hävitada
sorteerimata majapidamisjäätmetest eraldi. Palun kasutage
nende tagastamiseks, utiliseerimiseks või käitlemiseks
üldkasutatavat jäätmete kogumissüsteemi, et tagada
vastavus kohalikele nõuetele.
Taiwan:
Keskkonna kaitsmiseks hävitage kasutuselt kõrvaldatud
patareid majapidamisjäätmetest eraldi.
California, USA:
Nööppatarei võib sisaldada perkloraati, mis nõuab eritöötlemist, kui
materjalide ümbertöötlemine või hävitamine toimub Californias.
Täiendavat teavet vt
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage akud ainult
samatüübiliste või tootja poolt soovitatud samaväärsete toodetega.
Sissejuhatus
Ohutusjuhised
Lugege kasutusjuhiseid hoolikalt ja põhjalikult.
Arvestage kõigi seadmel leiduvate või kasutusjuhendis toodud hoiatuste
ja teadetega.
Hoidke seadmega kaasnenud juhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Vältige seadme sattumist niiskesse ja kõrge temperatuuriga keskkonda.
Enne seadistamist paigutage seade kindlale ühetasasele aluspinnale.
vi
◙
◙
◙
Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et kasutatav
toitepinge on vahemikus 100~240V. Ärge kõrvaldage pistikult
maanduskontakti. Seade tuleb ühendada maandatud pistikupessa.
Enne lisakaartide või lisandmoodulite sisestamist seadmesse
ühendage toitejuhe alati lahti.
Ühendage toitejuhe alati lahti või lülitage pistikupesa välja, et vältida
energiakulu, kui seadet teatud aja jooksul ei kasutata.
Korpuses olev ventilaator on ette nähtud õhukonvektsiooni tagamiseks
ja seadme ülekuumenemise vältimiseks. Ärge katke ventilaatorit kinni.
Seadme kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda konditsioneerimata
ruumi, kus temperatuur on kõrgem kui 60°C (140°F) või madalam kui
0°C (32°F).
MÄRKUS: Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40°C.
Wind Top AP1612
Seadme kahjustamise ja elektrilöögi vältimiseks on oluline, et selle
avadesse ei satuks vedelikke.
Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Veenduge, et toitejuhtmele pole asetatud mingeid esemeid.
Koaksiaalkaablit TV tüünerile paigaldades tuleb veenduda, et metallist
kaitsekest on kindlalt ühendatud ehitise maandussüsteemiga.
Kaabelsüsteem peab olema maandatud vastavalt Ameerika Ühendriikide elektrikoodeksi NEC (National Electrical Code) artikli ANSI/
NFPA 70 jaotise 820.93 (Grounding of Outer Conductive Shield of a
Coaxial Cable) nõuetele.
Hoidke tugeva magnet- või elektriväljaga esemed seadmest alati eemal.
Mistahes alljärgmise probleemi tekkimisel pöörduge seadme hooldamiseks kvalifitseeritud teenusepakkuja poole:
◙ Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
◙
◙
◙
◙
◙
Vedelik on tunginud seadmesse.
Seade on sattunud niiskesse keskkonda.
Seade ei tööta hästi või see ei toimi kasutusjuhendis toodud kirjelduse kohaselt.
Seade on maha kukkunud ja kahjustatud.
Seadmel on ilmselged kahjustused.
1� Optilised salvestusseadmed on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERSEADMETENA.
Kirjeldamata juhtseadiste või funktsioonide kasutamine või toimingute teostamine
on keelatud.
2� Ärge puudutage läätsi seadmes.
vii
Sissejuhatus
CE vastavus
Käesolevaga kinnitab Micro Star International CO., LTD, et see
seade vastab Euroopa Liidu direktiivi peamistele ohutusnõuetele
ja teistele asjakohastele sätetele.
FCC-B raadiosageduslike häirete
avaldus
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud
vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on
ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse
tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab,
kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada kahjulikke
häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud
kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali
vastuvõtmisel, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil,
peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:
viii
■
■
■
■
Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio- / teletehnikuga.
Teatis 1
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
Teatis 2
Varjestatud liidesekaablid ja vahelduvvoolu toitejuhe, kui need on olemas,
peavad olema vastavuses kiirguspiirangutega.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Seade peab vastama
kahele tingimusele:
1� antud seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja
2� antud seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis
võivad põhjustada soovimatut tööd.
Wind Top AP1612
WEEE avaldus
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
Sissejuhatus
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย ทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์
Wind Top AP1612
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
Sissejuhatus
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
xii
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
Jaotis 1
Ülevaade
Selle süsteemi loomisel on peetud silmas rohelisest
mõtteviisist lähtuvat äritegevust ja nutikat digitaalset eluviisi, kasutades helkimisvastast LED-taustvalgustusega
ekraani, et suurendada selgust ja vähendada samal
ajal koormust silmadele. Kompaktse korpuse ja elastse
alusega seadmes seguneb tehnoloogia reaalse eluga,
muutes arvutite kasutamise lihtsamaks ja sobivaks nii
üksikisikutele kui ka ettevõtetetele.
Ülevaade
Pakendi sisu
1-2
Wind Top seeria
AC/DC adapter
Vahelduvvoolu
toitekaabel
LCD ekraani
pühkimisvahend
Draiveri/utiliidi ketas
Kasutusjuhend ja
lühijuhend
Klaviatuur
(valikuline)
Hiir (valikuline)
Puutepliiats Stylus
(valikuline)
* Kui nendest üksustest mõni puudub või on kahjustatud, võtke kohe meiega
ühendust.
* Juuresolevad pildid on ainult illustratsiooniks; võimalik, et teie pakendi sisu on
erinev, olenevalt ostetud tootemudelist.
Wind Top AP1612
Süsteemi ülevaade
 Eestvaade
1
2
3
1-3
4
1
Mikrofon
2
Veebikaamera
3
Ekraan
4
Stereokõlarid
Sisseehitatud veebikaamerat saab kasutada võrguvestluseks.
Sisseehitatud veebikaamerat koos mikrofoniga saab kasutada pildistamiseks,
video salvestamiseks või videokonverentsideks võrgus ja teisteks
interaktiivseteks rakendusteks.
LED-taustvalgustusega 15,6” monitor optimaalse eraldusvõimega 1366 x 768
pikslit ja standardse laiekraanformaadiga 16:9.
Sisseehitatud stereokõlarid tagavad kõrgkvaliteetse Sound Blaster stereoheli.
Ülevaade
 Tagantvaade
1
1
4
2
1-4
3
1
Ventilaator
2
Alus
3
Kaabliava
4
Kensington-luku pesa
Korpuses olev ventilaator on ette nähtud õhukonvektsiooni tagamiseks ja
seadme ülekuumenemise vältimiseks. Ärge katke ventilaatorit kinni.
Kasutage seda alust, et paigutada süsteem ühetasasele ja stabiilsele pinnale.
Viige kaabel läbi kaabliava, et vältida kaabli keerdumist seadmete
ühendamisel.
See AIO arvuti on varustatud avausega Kensingtoni luku jaoks, mis võimaldab
AIO arvutit kummikattega metallkaabli abil mehhaaniliselt kinnitada, kasutades
võtit või tihvti. AIO arvuti on ühendatud metallist kaabliga, mille otsas on väike
silmus seadme fikseerimiseks mõne massiivsema eseme külge.
Wind Top AP1612
 Ülalt- ja altvaade
1
3
2
5
6
7
8
LAN2 LAN1
4
1-5
1
Ventilaator
2
Line-out pistik
3
Microfoni pistik
4
USB 2.0 port
Korpuses olev ventilaator on ette nähtud õhukonvektsiooni tagamiseks ja
seadme ülekuumenemise vältimiseks. Ärge katke ventilaatorit kinni.
See ühenduspesa on ette nähtud kuularite või kõlarite ühendamiseks.
See ühenduspesa on ette nähtud mikrofonide ühendamiseks.
USB (Universal Serial Bus) port on ette nähtud USB seadmete jaoks nagu
klaviatuur, hiir vms USB-ühilduv seade. See toetab kuni 480Mbit/s (Hi-Speed)
andmeedastuskiirust.
Ülevaade
5
RJ-45 LAN pistik (LAN2 on fakultatiivne)
Standardne RJ-45 LAN pistik on ette nähtud kohtvõrgu (LAN) jaoks. Saate
sellesse ühendada võrgukaabli.
Roheline / Oranž
LED
indikaator
Värv
LED olek
Seisund
Parem
Kollane
Väljas
LAN linki ei ole loodud.
Sees (püsiv olek)
LAN link on loodud.
Sees (heledam ja
vilkuv)
Arvuti suhtleb teise arvutiga
kohtvõrgus.
Väljas
Valitud andmeedastuskiirus on
10 Mbit/s.
Sees
Valitud andmeedastuskiirus on
100 Mbit/s.
Sees
Valitud andmeedastuskiirus on
1000 Mbit/s.
Vasak
Roheline
Oranž
1-6
Kollane
6
VGA port
7
Jadaport (fakultatiivne)
8
Paralleelport (fakultatiivne)
VGA port toetab monitore ja teisi VGA liidesseadmeid
Jadaport toetab vöötkoodi skannereid, vöötkoodi printereid, arveprintereid,
krediitkaardi masinaid jne.
Paralleelport toetab printereid ja teisi paralleelliidesega seadmeid.
Wind Top AP1612
 Külgvaade
1
3
2
8
4
5
6
7
1-7
1
Süsteemi toitenupp
2
Süsteemi toite LED indikaator
3
Kõvakettaseadme LED indikaator
4
Heleduse nupp
5
Mälukaardi lugeja
Vajutage toitenuppu, et süsteemi sisse või välja lülitada.
Toite LED indikaator helendab, kui süsteem on sisse lülitatud ja kustub, kui
süsteem välja lülitatakse. Energia säästmisel vilgub LED indikaator režiimis
S3 (Suspend to RAM (Muutmälusse peatamine)) ja see lülitub välja režiimis
S4 (Suspend to Disk (Pidevmälusse peatamine)).
See indikaator näitab kõvakettaseadme olekut. See vilgub, kui süsteem
kasutab andmeid kõvakettal ja jääb väljalülitatuks, kui ketast ei kasutata.
Need nupud võimaldavad reguleerida heleduse taset.
Sisseehitatud kaardilugeja võib toetada erinevat tüüpi mälukaarte.
Ülevaade
1-8
6
USB 2.0 port
7
Toitepistik
8
Kiipkaardi lugeja (fakultatiivne)
USB (Universal Serial Bus) port on ette nähtud USB seadmete jaoks nagu
klaviatuur, hiir vms USB-ühilduv seade. See toetab kuni 480Mbit/s (Hi-Speed)
andmeedastuskiirust.
Selle pistiku kasutamisel konverteerib AC/DC adapter vahelduvvoolu
alalisvooluks. Selle pistikupesa kaudu saab arvuti voolu. Arvuti kahjustamise
vältimiseks kasutage alati seadmega kaasnenud toiteadapterit.
See kaardilugeja toetab kiipkaarte, mida kasutatakse identifitseerimiseks,
autentimiseks, andmesalvestuseks, avalduste töötlemiseks jne.
Wind Top AP1612
Süsteemi tehnilised andmed
Protsessor
■ Intel® Celeron® B800 seeria protsessor
Kiibikomplekt
■ Intel® HM65 kiibikomplekt
Mälu
■ 1 DDR3 1333 MHz SO-DIMM pesa
■ Toetatud on max 4 GB
LAN
■ Traadiga LAN: Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet kontrolleri tugi
■ Traadita LAN: on valikuliselt toetatud Mini PCI-E WLAN mooduli kaudu
Heli
■ HDA Codec: Realtek® ALC887
■ Azalia 1.0- ühilduv
Ekraan
■ 15,6-tolline LED-taustvalgustusega ekraan
- Optimaalne eraldusvõime 1366 x 768 pikslit
- Standardproportsioonides (16:9) laiekraan
Sisend/väljund all
■ 1 Line-out audiopistik
■ 1 mikrofoni pistikupesa
■ 2 USB 2.0 porti
■ 2 RJ-45 LAN pistikut (LAN2 on fakultatiivne)
■ 1 VGA port
■ 2 jadaporti (fakultatiivne)
■ 1 paralleelport (fakultatiivne)
Sisend/väljund küljel
■ 1 mälukaardilugeja
■ 2 USB 2.0 porti
■ 1 alalisvoolu toitepistikupesa
■ 1 kiipkaardi lugeja (fakultatiivne)
1-9
Ülevaade
Salvestamine
■ Kõvaketas: 2,5”, SATAII
■ Kaardilugeja:
- SD/MMC/MS kaardilugeja
- Kiipkaardi lugeja (fakultatiivne)
Stereokõlarid
■ 2 stereokõlarid
Veebikaamera
■ 0,3 MP veebikaamera koos mikrofoniga
Toide
■ 65 W AC/DC toiteadapter aktiivse PFC-ga
- Sisend: 100-240V, 1,5A, 50-60Hz
- Väljund: 19V
3,42A
1-10
Wind Top AP1612
Komponentide asendamine ja
täiendamine
Arvestage, et mõningaid seadmesse eelinstallitud komponte saab kasutaja
soovi korral täiendada või asendada, olenevalt ostetud tootemudelist.
1-11
Täiendavat teavet toote täiendamisele kohalduvate piirangute kohta leiate
kasutusjuhendis toodud tehnilistest andmetest. Muud teavet ostetud toote kohta
saate kohalikult edasimüüjalt.
Ärge üritage mitte ühtegi toote komponenti täiendada ega asendada, kui te
ei tegutse volitatud edasimüüja või teeninduskeskusena, et vältida garantii
kehtetuks muutumist. Toote täiendamiseks või asendamiseks on rangelt
soovitatav pöörduda volitatud edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
Jaotis 2
Alustamine
Selles jaotises kirjeldatakse riistvara
häälestusprotseduure. Välisseadmete ühendamisel olge
ettevaatlik ja kasutage maandatud randmepaela, et
vältida staatilist elektrit.
Alustamine
Soovitused ohutuse ja optimaalse
mugavuse tagamiseks
AIO arvuti on kantav, mis võimaldab sellega kõikjal töötada. Mugava töökoha ja
-asendi valimine on väga oluline, kui peate arvutiga pikalt töötama.
1� Tööala peab olema piisavalt valgustatud.
2� Valige korralik laud ja tool ning muutke nende kõrgus sobivaks oma
tööasendiga.
3� Istudes toolil seadke end otseks ja veenduge, et teie kehaasend võimaldab
end mugavalt tunda. Reguleerige tooli seljatuge (kui olemas), et see toetaks
mugavalt teie selga.
4� Seadke oma jalad ühetasaselt laua alla nii, et põlved ja küünarnukid jäävad
õigesse asendisse (umbes 90-kraadise nurga all), kui te töötate.
5� Pange oma käed loomulikul viisil lauale, et randmeid toetada.
6� Reguleerige AIO arvuti kallet / asendit, et tagada optimaalne vaade.
7� Vältige arvuti kasutamist kohas, kus see võib põhjustada ebamugavust (nt
voodis).
2-2
8� AIO arvuti on elektriline seade. Käsitsege seda väga ettevaatlikult, et vältida
kehalisi vigastusi.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Wind Top AP1612
Riistvara häälestus
 Süsteemi paigutamine
1. Paigutage süsteem ühetasasele stabiilsele pinnale, nt lauale.
2. K
allutage ekraani ja lükake alus soovitud määral eemale. Veenduge, et
süsteem on kindlalt paigas, enne kui selle sisse lülitate.
2-3
Alustamine
 Ühendamine vahelduvvooluvõrku
1. Paigaldage AC/DC adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe.
2. Ühendage adapteri alalisvoolu kaabli ots AIO arvutiga.
3. Ühendage vahelduvvoolu kaabli isane pistik toitepistikupesasse.
Oluline
Soovitame ohutuse kaalutlustel ühendada AIO arvuti esmalt AC/DC toiteadapteriga ja seejärel ühendada vahelduvvoolu toitekaabli pistikupesaga.
2-4
2
1
3
Wind Top AP1612
 Süsteemi sisselülitamine
Vajutage toitenuppu, et süsteem sisse lülitada.
2-5
Jaotis 3
Süsteemi
operatsioonid
See jaotis annab põhjaliku ülevaate sellistest
operatsioonidest nagu süsteemi taaskäivitamise
häälestus, võrguühendus jne.
Oluline
Kõiki andmeid võidakse etteteatamata muuta.
Süsteemi operatsioonid
Süsteemi esmakordse
taaskäivitamise häälestus
Wind Top seeria AIO arvuti esmakordsel kasutamisel peate läbima järgmised
sammud. Taaskäivitamise seadistus võtab ligikaudu 30 minutit.
1. Käivitub Windowsi häälestus. Oodake, kuni Windowsi häälestus lõpetab
edenemisriba laadimise.
2. Valige operatsioonisüsteemi keel ja klõpsake jätkamiseks nuppu [Next]
(Edasi).
3. Määratlege valikud “Country or region” (Riik või regioon), “Time and
currency” (Kellaaeg ja valuuta) ja “Keyboard layout” (Klaviatuuri paigutus).
Jätkamiseks klõpsake nuppu [Next] (Edasi).
4. Valige kasutajanimi oma konto jaoks ja nimi arvutile, et seda võrgus
eristada. Jätkamiseks klõpsake nuppu [Next] (Edasi).
5. Määrake kontole parool, et kaitsta kasutajakontot soovimatute kasutajate
ligipääsu eest. (Jätke see väli tühjaks, kui parool pole vajalik). Jätkamiseks
klõpsake nuppu [Next] (Edasi).
3-2
6. Lugege läbi litsentsi tingimused. Valige määrang “I accept the license
terms” (Aktsepteerin litsentsi tingimusi) ja klõpsake jätkamiseks nuppu
[Next] (Edasi).
7. Käsu “Help protect your computer and improve Windows automatically”
(Automaatne arvuti kaitse ja Windowsi parandamine) all valige määrang
“Use recommended settings” (Kasuta soovitatud sätteid).
8. Kontrollige kellaaja ja kuupäeva sätteid. Jätkamiseks klõpsake nuppu [Next]
(Edasi).
9. Valige WLAN loendist traadita võrk, millega kavatsete liituda. Jätkamiseks
klõpsake nuppu [Next] (Edasi). Saate ka klõpsata käsku [Skip] (Jäta
vahele), et see samm vahele jätta ja häälestada WLAN hiljem.
10. (Valikuline) Seejärel ilmub viirusetõrjetarkvara ekraan. Klõpsake nuppu
[Agree] (Nõustun), et aktsepteerida litsentsilepingu tingimused ja aktiveerida
viirusetõrjetarkvara. Teise võimalusena valige määrang [Stay Unprotected]
(Ma ei soovi oma arvutit kaitsta) ja klõpsake ikooni [Next] (Edasi) , et jätkata
ilma viirusetõrjetarkvara aktiveerimata.
11. Avaneb “Software Installation Menu” (menüü Tarkvara installimine).
Jätkamiseks klõpsake nuppu [Install] (Installi).
12. Installitakse tarkvara. Ärge lülitage arvutit välja, kui tarkvara installimine on
pooleli. Kui edenemisriba laadimine lõpeb, siis klõpsake jätkamiseks nuppu
[Finish] (Lõpeta).
13. Süsteem siseneb Windows 7 OS-i, et häälestada isikupärastatud sätted.
Pärast isikupärastatud sätete häälestamist saate te AIO arvutit lähemalt
uurida. Lõbutsege!
Wind Top AP1612
Puutepaneeli kalibreerimine (ainult
ühepuutega mudelitel)
Wind Top Series AIO arvuti on varustatud puutepaneeli funktsiooniga. Kui hiire kursor liigub katkendlikult, siis saate kasutada süsteemi installitud tööriista
kalibreerimine, et reguleerida puutepaneeli täpsust. Selleks järgige alltoodud
samme.
1. Leidke tööriist kalibreerimine, valides [Start] > [All Programs] (Kõik
programmid).
3-3
2. Saadaval on kolm kalibreerimisrežiimi: 4 punkti, 9 punkti ja 25 punkti.
Puutepaneeli reguleerimiseks on soovitatav valida funktsioon 9 punkti. Kui
kasutaja soovib suurimat täpsust, siis tuleb valida 25 punkti.
Süsteemi operatsioonid
3. Puutepaneeli kalibreerimiseks järgige ekraanijuhiseid.
3-4
Oluline
• Ärge puudutage ekraani teravaotsaliste esemetega.
• Toodete tegelikud spetsifikatsioonid võivad riigiti/regiooniti erineda.
Wind Top AP1612
Võrguühendus Windowsis
 Traadiga LAN
1. Valige [Start] > [Control Panel] (Start > Juhtpaneel).
3-5
2. Valige käsk [Connect to the Internet] (Loo ühendus Internetiga) kaustas
[Network and Internet] (Võrk ja Internet).
Süsteemi operatsioonid
3. Valige määrang [Broadband (PPPoE)] (Lairiba ((PPPoE)), et kasutada ühenduse loomiseks DSL-i või kaablit, mis nõuab kasutajanime või parooli.
4. Sisestage ISP-lt (Internet Service Provider) saadud andmed ja klõpsake
käsku [Connect] (Loo ühendus), et luua LAN ühendus.
3-6
Wind Top AP1612
 Traadita LAN
1. Valige [Start] > [Control Panel] (Start > Juhtpaneel).
2. Valige käsk [Connect to the Internet] (Loo ühendus Internetiga) kaustas
[Network and Internet] (Võrk ja Internet).
3-7
Süsteemi operatsioonid
3. Valige märang [Wireless] (Traadita), et luua ühendus traadita ruuteri või
traadita võrgu abil.
4. Avaneb saadaolevate WLAN ühenduste loend. Valige loendist ühendus
või klõpsake käsku [Open Network and Sharing Center] (Ava Võrk ja
ühiskasutuskeskus), et luua uus ühendus.
3-8
5. Uue WLAN ühenduse loomiseks valige käsk [Set up a new connection or
network] (Häälesta uus ühendus või võrk) kaustas [Network and Sharing
Center] (Võrk ja ühiskasutuskeskus).
Wind Top AP1612
6. Seejärel valige käsk [Manually connect to a wireless network] (Loo käsitsi
ühendus traadita võrguga) ja klõpsake jätkamiseks nuppu [Next] (Edasi).
7. Sisestage lisatava traadita võrgu andmed ja klõpsake jätkamiseks nuppu
[Next] (Edasi).
3-9
8. Uue WLAN ühenduse loomine on lõpule viidud. Klõpsake käsku [Close]
(Sule), et väljuda või valige käsk [Change connection settings] (Muuda
ühenduse sätteid), et muuta WLAN sätteid.
Süsteemi operatsioonid
Toitehaldus
Arvutite (PC) ja monitoride toitehalduse funktsioon võmaldab säästa energiat ja
säilitada keskkonda.
Energiatarbimise optimeerimiseks lülitage ekraan välja või seadke arvuti
uinakurežiimi, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.
 Toitehaldus operatsioonisüsteemis Windows
■
Funktsioon [Power Options] (Toite valikud) operatsioonisüsteemis
Windows võimaldab juhtida ekraani, kõvaketta ja aku toitehalduse
funktsioone. Valige [Start] > [Control Panel] (Juhtpaneel) > [System and
Security] (Süsteem ja turvalisus).
3-10
Seejärel klõpsake linki [Power Options] (Toite valikud).
Seejärel valige toitehalduse plaan, mis vastab teie vajadustele. Saate
ka sätteid peenhäälestada, klõpsates valikut [Change plan settings]
(Muuda plaani sätteid).
Wind Top AP1612
■
Menüüs Shut Down Computer (Sule arvuti) kuvatakse valikud Sleep
(Uinak) (S3/S4) ja Shut Down (Sule) (S5) süsteemi toite kiireks ja lihtsaks haldamiseks.
 Toitehaldus Power ENERGY STARi nõuetele
vastavate monitoride kaudu (valikuline)
Toitehalduse funktsioon võimaldab arvutil lülituda madala voolutarbe režiimi
või uinakurežiimi “Sleep” (Uinak), kui seade on jõudeolekus. Kasutamisel
koos ENERGY STARi nõuetele vastava monitoriga toetab see funktsioon ka
monitori sarnaseid toitehalduse funktsioone. Nende energiasäästuvõimaluste
kasutamiseks on toitehalduse funktsioon eelhäälestatud, et tagada seadme
toimimine järgmistel viisidel, kui süsteem töötab vahelduvvoolutoitel.
■
Ekraani väljalülitamine 15 minuti möödumisel
■
Lülitumine režiimi Uinak 30 minuti möödumisel
 Süsteemi äratamine
Arvuti ärkab energiasäästurežiimist:
■
■
■
■
toitenupp,
võrk (Wake on LAN),
hiir,
klaviatuur.
■
Lülitage monitor välja, vajutades LCD ekraani toitenuppu , kui seadet ei
kasutata.
Häälestage sätteid Windowsi kaustas Power Options (Toitehalduse
valikud), et optimeerida arvuti toitehaldust.
Installige energiasäästu tarkvara, et kontrollida arvuti energiatarvet.
Ühendage toitejuhe alati lahti või lülitage pistikupesa välja, kui arvutit ei
kasutata teatud aja jooksul, et vältida liigset energiakulu.
■
■
■
Näpunäiteid energia säästmiseks:
3-11
Süsteemi operatsioonid
Süsteemi taastetööriist
Oluline
Utiliit Taastetööriist on saadaval ainult süsteemides, millesse on vaikimisi
installitud operatsioonisüsteem Windows ja MSI utiliidid.
Utiliiti Taastetööriist kasutatakse muu hulgas järgmistel eesmärkidel:
■
■
■
■
Tehase vaikesätete taastamiseks süsteemi jaoks.
Kui operatsioonisüsteemi kasutamisel on esinenud tõrkeid.
Kui operatsioonisüsteemi normaalne töö on viiruse tõttu häiritud.
Kui soovite installida teiste integreeritud keeltega OS-i.
Enne utiliidi Süsteemi taastetööriist kasutamist varundage tähtsad andmed
kõvakettalt teistele salvestusseadmetele.
Kui järgmistest abinõudest ei ole süsteemi taastamisel kasu, siis võtke täiendava
abi saamiseks ühendust volitatud kohaliku edasimüüja või teeninduskeskusega.
 Süsteemi taastamine, kasutades kiirklahvi F3
3-12
Kui süsteemitõrked on pöördumatud ja taastamine pole võimalik, siis on
alati soovitatav kasutada kiirklahvi F3, et taastada süsteem esmalt kõvaketta
sektsioonilt.
Jätkamiseks järgige alltoodud juhiseid:
1. Taaskäivitage süsteem.
2. Kui ilmub järgmine pilt, siis vajutage kiirklahvi F3 klaviatuuril.
Wind Top AP1612
3. Sisenege utiliiti Taastetööriist Sellel tööriistal on kolm funktsiooni:
arundussüsteem, Taastesüsteem ja Tehase vaikesätete taastamine.
 Süsteemi varundamine
Kõvaketta võimaliku krahhi või muude probleemide ennetamiseks on äärmiselt
soovitatav luua varundamise eesmärgil süsteemi taasteketas.
Jätkamiseks järgige alltoodud juhiseid:
1. Valige määrang [Backup System (Varunda süsteem)], et siseneda.
Alternatiivselt, valige [X] või vajutage klahvi [Esc] klaviatuuril, et väljuda.
3-13
Süsteemi operatsioonid
2. Valige määrang [BACKUP (Varundus)], et alustada kohe süsteemi
varundamist.
 Esialgne varundus
Esialgse varunduse lõpuleviimine võtab veidi aega. Laske protsessil segamatult
lõpuni kulgeda.
3-14
 Järgnevad varundused
Järgnevad varundused asendavad eelmised varundusfailid.
Wind Top AP1612
3. Süsteemi varundamine on pooleli. Varuge veidi aega. Ärge lülitage toidet
välja, et vältida süsteemi kahjustamist.
4. Alternatiivselt vajutage peatamiseks nuppu [CANCEL (Loobu)]. Ärge lülitage
toidet välja, kui süsteemi varundamise tühistamine on pooleli.
3-15
Süsteemi operatsioonid
5. Järgmine teade näitab, et süsteemi varundamine õnnestus. Lõpetamiseks
vajutage nuppu [OK].
 Süsteemitaaste
3-16
See tööriist aitab viia süsteemi tagasi eelmisesse olekusse, kasutades
varundusfaile, mille kasutajad on eelnevalt kõvakettal loonud ja salvestanud. Kui
varundusfaile ei ole saadaval, siis taastatakse süsteemi vaikehäälestus.
Jätkamiseks järgige alltoodud juhiseid:
1. Sisenemiseks valige määrang [Restore System (Taasta süsteem)].
Alternatiivselt, valige [X] või vajutage klahvi [Esc] klaviatuuril, et väljuda.
Wind Top AP1612
2. Valige määrang [OK] või [NEXT (Järgmine)] , et süsteem taastuks eelmise
varunduseni või vaikehäälestuseni. Alternatiivselt vajutage süsteemi
koheseks taastamiseks nuppu [CANCEL (Loobu)].
 V
arundusfailidega: süsteemi taastamine eelmise
varunduseni
 I
lma varundusfailideta: süsteemi taastamine
vaikehäälestuseni
3-17
Süsteemi operatsioonid
3. Süsteemi taastamine on pooleli. Varuge veidi aega. Ärge lülitage toidet välja,
et vältida süsteemi kahjustamist.
3-18
4. Järgmine teade näitab, et süsteemi taastamine õnnestus. Lõpetamiseks
vajutage nuppu [OK]. Taaskäivitage süsteem ja kasutage Windowsi
operatsioonisüsteemi tavapärasel viisil. Kui taasteprotsess nurjub või
katkestatakse, siis alustage kogu protseduuri uuesti.
Wind Top AP1612
 Süsteemitaaste
See tööriist aitab taastada tehase vaikesätted süsteemi jaoks. Tehase
vaikesätete taastamisel kustutatakse kõik kõvakettal olevad andmed.
Jätkamiseks järgige alltoodud juhiseid:
1. Valige määrang [Recover to factory default] (Taasta tehase vaikesätted), et
siseneda. Alternatiivselt, valige [X] või vajutage klahvi [Esc] klaviatuuril, et
väljuda.
3-19
2. Süsteem taastatakse tehase vaikesätetele. Kõik andmed lähevad kaotsi.
Veenduge, et kõik olulised andmed on varundatud. Jätkamiseks klõpsake
nuppu [NEXT (Edasi)]. Alternatiivselt vajutage peatamiseks klahvi [CANCEL
(Loobu)].
Süsteemi operatsioonid
3. Valige määrang [OK], et süsteem saaks taastada oma vaikehäälestuse.
4. Süsteemi taastamine on pooleli. Varuge veidi aega. Ärge lülitage toidet välja,
et vältida süsteemi kahjustamist.
3-20
Wind Top AP1612
5. Järgmine teade näitab, et süsteemi taaste õnnestus. Lõpetamiseks
vajutage nuppu [OK]. Taaskäivitage süsteem ja kasutage Windowsi
operatsioonisüsteemi tavapärasel viisil. Kui taasteprotsess nurjub või
katkestatakse, siis alustage kogu protseduuri uuesti.
3-21
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement