MSI MS-163K PR601 El kitabı

Add to my manuals
84 Pages

advertisement

MSI MS-163K PR601 El kitabı | Manualzz
BÖLÜM 1
Giriş
1-2
Giriş
İçindekiler
Giriş
İçindekiler.................................................................................................................................................... 1-2
Yönetmelikler Hakkında Bilgi................................................................................................................. 1-5
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ........................................................................................ 1-5
FCC Koşulları........................................................................................................................................ 1-6
Güvenlik Uyarıları...................................................................................................................................... 1-7
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri ..................................................................... 1-9
WEEE Bildirisi ..........................................................................................................................................1-13
Optik Sürücü ile ilgili uyarılar ..............................................................................................................1-20
Modemi kullanırken dikkat edilecek hususlar .................................................................................1-20
Tescilli Markalar.......................................................................................................................................1-21
Sürüm Geçmişi ........................................................................................................................................1-21
Genel Bilgiler
Kılavuz Haritası.......................................................................................................................................... 2-2
Paketin Açılması........................................................................................................................................ 2-3
Teknik Özellikler ........................................................................................................................................ 2-4
Ürüne Genel Bakış .................................................................................................................................... 2-8
Kapak Açık Görünüm........................................................................................................................... 2-8
Önden Görünüm.................................................................................................................................2-13
1-3
Giriş
Sağdan Görünüm...............................................................................................................................2-15
Soldan Görünüm ................................................................................................................................2-17
Arkadan Görünüm..............................................................................................................................2-19
Alttan Görünüm ..................................................................................................................................2-20
Başlarken
Güç Yönetimi.............................................................................................................................................. 3-2
ECO Engine – Güç Tasarruf Ýþlevi .......................................................................................... 3-2
AC Adaptörü.......................................................................................................................................... 3-4
Pil............................................................................................................................................................ 3-6
Pil Paketini Kullanma ........................................................................................................................... 3-9
Temel İşlemler .......................................................................................................................................... 3-11
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları..................................................................................................... 3-11
İyi bir çalışma yöntemi .......................................................................................................................3-12
Klavyeyi tanıyın ..................................................................................................................................3-13
Touchpad’i Tanıyın .............................................................................................................................3-17
Sabit Disk Hakkında ..........................................................................................................................3-20
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması ................................................................................................3-21
Harici Aygıtların Bağlanması................................................................................................................3-24
Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması......................................................................................................3-24
İletişim Aygıtlarının Bağlanması.......................................................................................................3-26
Express Kart Kurulumu .........................................................................................................................3-28
Express Kartın Çıkartılması..............................................................................................................3-28
1-4
Giriş
Express Kartın Kurulumu ..................................................................................................................3-28
Donanımı Güvenle Kaldırma ................................................................................................................3-30
BIOS Ayarları
BIOS Ayarları Hakkında ........................................................................................................................... 4-2
BIOS Ayarları ne zaman kullanılır?.................................................................................................... 4-2
BIOS Ayarlarına nasıl ulaşılır? ........................................................................................................... 4-2
Kontrol Tuşları....................................................................................................................................... 4-3
BIOS Ayarları Menüsü.............................................................................................................................. 4-5
Main Menu (Ana Menü)....................................................................................................................... 4-6
Advanced Menu (Gelişmiş Ayarlar) .......................................................................................... 4-8
Security Menu (Güvenlik Menüsü) ......................................................................................... 4-10
Boot Menu (Açılış Menüsü) .................................................................................................... 4-12
Exit Menu (Çıkış Menüsü).................................................................................................................4-13
1-5
Giriş
Yönetmelikler Hakkında Bilgi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına
girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere
karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta,
kullanmakta ve yayabilmektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun
kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım
kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti
edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde
(bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
„ Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
„ Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
„ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
„ Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.
NOT
Š Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar,
cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
Š Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları
yalıtılmalıdır.
1-6
Giriş
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı,
aşağıdaki koşulları doğurur:
„ Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz,
„ Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.
1-7
Giriş
Güvenlik Uyarıları
Güvenlik uyarılarını tamamen ve
dikkatlice okuyunuz.
Paket içinde gelen Kullanım
Kitapçığını ileride başvurmak üzere
Cihaz veya kullanım kitapçığındaki
saklayın.
tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.
Cihazı nem ve yüksek ısılardan
Bu cihazı kullanmadan önce düz ve
koruyunuz.
sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
Kapak üzerindeki delikler ve
açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini
sağlamak içindir, ve aygıtın fazla
ısınmasına engel olmaktadırlar.
Bu açıklıkları hiçbir surette
kapatmayınız.
Cihaza hasar verebileceğinden ve
elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden delikten kesinlikle
sıvı dökmeyin.
Cihazın elektrik bağlantısını
yapmadan önce güç kaynağı
voltajının güvenli aralıkta olduğunu
ve güç kaynağında 100/240V olarak
ayarlandığından emin olun.
Cihazı 60°C (140°f) ve üzerindeki
O
O
veya 0 C (32 F) ve altındaki
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Cihazın arızalanmasına sebep
olabilirsiniz.
1-8
Giriş
Cihazın elektrik kablosunu,
insanların üzerine basmayacakları
Herhangi bir ek kart veya modül
şekilde yerleştiriniz. Elektrik
takmadan önce muhakkak elektrik
kablosunun üzerine herhangi bir şey
bağlantısını kesiniz.
koymayın.
Hatalı pil yerleşiminden
TV tuner girişine koaksiyel anten
kaynaklanabilecek patlamaları
kablosunu takmadan önce,
engellemek için, yalnızca aynı
kablonun metal korumasının binanın
türden ya da cihaz üreticisinin
topraklama sistemine güvenli bir
tavsiye ettiği türden piller kullanın.
şekilde temas ettiğinden emin olun.
Pili daima güvenli bir yerde
saklayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli
nesneleri cihazdan kesinlikle uzak
tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline
gösteriniz:
Š Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
Š Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
Š Cihaz neme maruz kaldığında.
Š Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
Š Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
Š Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
1-9
Giriş
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik
Yönergeleri
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-10
Giriş
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。
请依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-11
Giriş
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng
loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti baterai
Buang baterai bekas sesuai
petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
1-12
Giriş
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo
výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie
zneškodnite podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene
eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije
odstranite skladno z navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
1-13
Giriş
proizvođača.
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
WEEE Bildirisi
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
1-14
Giriş
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
1-15
Giriş
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
1-16
Giriş
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) (Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によ
りゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられて
います。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng
dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn
được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
1-17
Giriş
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
1-18
Giriş
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické
zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení
sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno
odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne
izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
1-19
Giriş
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-20
Giriş
Optik Sürücü ile ilgili uyarılar
DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve “SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ” sınıfına girmektedir.
Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız. Cihazla
ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınına doğrudan
maruz kalmamak için, cihazın kapağını sökmeyin.
Modemi kullanırken dikkat edilecek hususlar
„ Fırtına ve yıldırımlı havalarda telefon kablosunu takmayınız.
„ Girişler ıslak ortam için özel olarak üretilmemişse cihaza ıslak bölgelerde telefon girişlerini
takmayın.
„ Yalıtılmamış telefon kabloları veya uçları telefon hattını ağ arabiriminden ayırmadan kesinlikle
dokunmayın.
„ Telefon kablolarını takarken veya değiştirirken dikkatli olun.
„
Elektrik fırtınası sırasında (kablosuz tip kullanmıyorsanız) telefon işlevini kullanmayınız. Böylesi
durumlar, yıldırım kanalı ile elektrik şoku riski taşır.
„ Herhangi bir gaz sızıntısı durumunda sızıntının bulunduğu alanda ihbar için telefonu
kullanmayınız.
1-21
Giriş
Tescilli Markalar
„ Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
„ AMD®, AMD® Corporation şirketinin kayıtlı ticari markasıdır.
„ Intel® ve Pentium®, Intel Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.
„
Microsoft®, Microsoft Corporation şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Windows® 2000/ XP/ Vista,
Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.
„ Award®, Phoenix Technologies Ltd'in kayıtlı ticari markasıdır.
„ AMI®, American Megatrends Inc. Şirketinin tescilli markasıdır.
„ Kensington ve MicroSaver, Kensington Technology Group'un kayıtlı ticari markalarıdır.
Sürüm Geçmişi
Sürüm
Sürüm Notları
Gün
1.0
İlk Sürüm
05, 2008
BÖLÜM 2
Genel Bilgiler
2-2
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız.
Bu yepyeni,
mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda
kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten gurur duyuyoruz.
Kılavuz Haritası
Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekiller içermektedir.
Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir.
Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat edilecek
konuları verir Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek konuları
okumanız önerilir.
Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir.
Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz.
Bu
aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın
aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın
özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını
açıklamaktadır.
Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla ilgili
temel talimatları verir.
Ayrıca, pilin takılması çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim aygıtları,
v.b. bağlanma prosedürleri de kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımalarını yardımcı olmak için
sağlanmaktadır.
2-3
Genel Bilgiler
Bölüm 4, BIOS Ayarları, BIOS yazılımının ayarlarını değiştirerek sisteminizi en verimli şekilde
kullanabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız yönergeleri bu bölümde bulabilirsiniz.
Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu
tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini
ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
Dizüstü bilgisayarı
Yüksek kapasiteli Li-ion pil
takımı
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
AC adaptörü ve güç kablosu
Taşıma çantası (isteğe bağlı)
Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma
işlevi, vb. uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama
Yukarıda belirtilen
bileşenler önceden haber
verilmeksizin
değiştirilebilir.
diski.
2-4
Genel Bilgiler
Teknik Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
358 (G) x 259 (D) x 27~33 (Y) mm
Ağırlık
2,6 kg
CPU
İşlemci Tipi
Micro-FCPGA (478pin)
Desteklenen İşlemciler
Intel® Montevina işlemci
L1 Bellek
64KB
L2 Bellek
6MB/ 3MB
FSB Hızı
667/800/1066 MHz
Ana Yongalar
Kuzey Köprüsü
Intel® GM45
Güney Köprüsü
Intel® ICH9M
Bellek
Bellek Teknolojisi
DDR2 667/800 MHz
Bellek
2 GB
Maksimum
4 GB
2-5
Genel Bilgiler
Güç
AC Adaptörü
65W, 19V
Pil Tipi
6 hücreli (4800mAh)
RTC Pil
Var
Depolama
HDD form faktörü
2.5”, 9,5mm Yükseklik, 5400 devir/dakika
80/120/ 160/ 200/ 250/320 GB
Optik Aygıt
Super Multi/ DVD Combo
(Burada listelenen aygıtlar haber verilmeden değiştirilebilir)
G/Ç
Monitör(VGA)
1 adet RGB D-Sub
USB
4 adet (USB Sürüm 2.0)
Mikrofon girişi
1 adet
Giriş
1 adet
RJ11
1 adet
RJ45
1 adet
Dahili Mikrofon
1 adet
Kulaklık Çıkışı
1 adet
Kart Okuyucu
x 1 (SD/ MMC/ MS)
Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
2-6
Genel Bilgiler
İletişim Bağlantı Noktası (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)
56K Fax/MODEM
MDC v1.5
PCI LAN
Giga LAN
PTT Onayı
Var
YerelAğ’da Uyanma
Var
Çalınca Uyanma
Var
Kablosuz LAN
Destek
Bluetooth
Destek
Express Kart
Bağlantı Yuvası
1 adet Express Kart Yuvası
Ekran
LCD Tipi
15.4"
Parlaklık
Klavye üzerinde atanmış tuşlarla ayarlanabilir
Görüntü
Grafik
LCD Çözünürlüğü
Intel® GM45 ile bütünleşik
1280 x 800 WXGA (opsiyonel)
1440 x 900 WXGA +(opsiyonel)
CRT Çıkışı
Desteklenir
2-7
Genel Bilgiler
Web kamerası
CMOS (isteğe bağlı)
1,3 Megapiksel
Ses
Ses Kumandası
Realtek® ALC888
Ses Codec Yongası
Azalia Arabirim
Dahili Hoparlörler
2 hoparlör
Dahili Mikrofon
Var
Ses Şiddeti
Volume düğmesi ile, Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve
yazılımsal olarak ayarlanabilir
Yazılım & BIOS
USB Flash Boot
Var, USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında.
BIOS
Fast Boot Desteği --- Var
Diğer
Kensington Kilit Deliği
2 adet
Uygunluk
WHQL
2-8
Genel Bilgiler
Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın görünüşünü
kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Lütfen bu bölümde gösterilen dizüstü
bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.
Kapak Açık Görünüm
Ekran Panelini açmak için Kapak Mandalına basın. Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar
dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır.
1
1.
2
3
4
Burada gösterilen şekiller
yalnızca referans içindir.
7
8
9
Lastik tabanlar
2.
Web Kamerası (opsiyonel)
3.
Kapak Kilidi
4.
Stereo Hoparlörler
5.
Hızlı Erişim Tuşları
6.
Güç Düğmesi / Güç LED'i
5
7.
Klavye
6
8.
Dokunmatik Yüzey
9.
LED Durum Göstergeleri
2-9
Genel Bilgiler
1.
Lastik tabanlar
Dizüstü bilgisayarınızın rastgele kapanmasını önler.
2.
Web kamerası (opsiyonel)
Bu yerleşik web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve diğer
etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.
3.
Kapak Kilidi
Bu, dizüstü bilgisayarın ana bağlantı yerindeki gösterge panelini kapalı konuma getirmeyi
sağlayan yaylı bir sistemdir.
4.
Stereo Hoparlörler
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
5. Hızlı Erişim Tuşları
Belirli uygulama veya araçları etkinleştirmek için işlev düğmelerine basın.
Bu işlev
düğmelerinin yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š ECO Engine’i etkinleþtirmek veya devre dýþý
EKO
ECO Engine
(Güç Koruma)
býrakmak amacýyla, 5 farklý mod arasýnda geçiþ
P1
yapmak veya bu ECO Engine’i aralýksýz olarak
(Güç Koruma)
kapatmak için ECO hýzlý baþlatma dokunmatik
sensörüne arka arkaya dokunun.
Š Bu ECO Engine, Güç Tasarruf Ýþlevi ile ilgili ayrýntýlý
2-10
Genel Bilgiler
bilgi için bu kýlavuzun 3. bölümündeki Güç Yönetimi
kýsmýna bakýn.
Kablosuz LAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya
WLAN & BT
devredışı bırakmak için bu düğmeye arka arkaya basın.
İnternet tarayıcısını etkinleştirmek için bu düğmeye basın.
Internet
E-posta
E-posta uygulamasını başlatmak için bu düğmeye basın.
6. Güç Düğmesi / Güç LED'i
Açma/Kapama Düğmesi:Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için güç
düğmesine basın.
Güç LED'i: Dizüstü bilgisayar açıldığında mavi yanar.
7.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, standart bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
8.
Dokunmatik Yüzey
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
2-11
Genel Bilgiler
9.
LED Durum Göstergeleri
Kablosuz LAN ve Bluetooth:
Š Kablosuz YerelAğ işlevi etkinleştirildiğinde parlak yeşil.
Š Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde parlayan mavi.
Š Kablosuz LAN ve Bluetooth işlevinin her ikisi de etkinleştirildiğinde
aynı anda yeşil ve mavi olarak yanıp söner.
Š Tüm işlevler devredışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Š Not: Uçuş güvenliği için, uçaktayken bu iki LED göstergesinin sönük
olduğundan emin olun.
Scroll Lock: Scroll Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Caps Lock: CapsLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Num Lock: NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Pil :
Š Pil şarj olurken parlak yeşil.
Š Şarj durumu düşük iken koyu sarı renkte yanar.
Š Pil başarısız bitttiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye edildiğinde
koyu sarı yanıp söner. Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü
satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
Š Tam olarak şarj olduğunda sistem pil ile çalışıyorsa Pil LED
göstergesi söner.
2-12
Genel Bilgiler
Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında:
Sistem sabit disk veya optik sürücü aygıtına eriştiğinde mavi olarak yanar.
Açık / Kapalı /Bekleme Konumu:
Š Sistem bekleme modundayken yanıp sönen mavi.
Š Sistem etkinleştirildiğinde yanıp sönen mavi.
Š Sistem kapatıldığında LED söner
2-13
Genel Bilgiler
Önden Görünüm
1
2
3
1.
Kapak Kilidi
2.
Kart Okuyucu
3.
Ses girişleri
1. Kapak Kilidi
Bu, dizüstü bilgisayarın ana bağlantı yerindeki gösterge panelini kapalı konuma getirmeyi
sağlayan yaylı bir sistemdir.
2. Kart Okuyucu
Dahili kart okuyucusu, MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) veya MS Pro (Memory Stick Pro) kartlar gibi
çeşitli bellek kartı tiplerini destekleyebilir.
Daha fazla ve doğru bilgi için yerel satıcınıza
başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.
3. Ses girişleri
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
2-14
Genel Bilgiler
Hat Çıkışı: Stereo Hoperlör veya kulaklık giriş.
Mikrofon: Harici mikrofon girişi.
Giriş Harici bir ses aygıtı için kullanılır.
2-15
Genel Bilgiler
Sağdan Görünüm
1
2
3
4
1.
Express Kart yuvası
2.
USB Yuvası
3.
VGA Girişi
4.
Güç Girişi
1. Express Kart yuvası
Dizüstü bilgisayar bir adet Express Kart yuvası sağlamaktadır.
Yeni Express Kart arayüzü PC
Kart arayüzünden daha ufak ve hızlıdır. Express Kart teknolojisi ölçeklenebilir, yüksek bant
genişliğine sahip seri PCI Express ve USB 2.0 arayüzlerinden faydalanmaktadır.
2. USB Yuvası
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi
kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
3. VGA Girişi
15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına (monitör
veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir.
2-16
Genel Bilgiler
4. Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınız AC adaptörüne bu giriş ile bağlanır.
2-17
Genel Bilgiler
Soldan Görünüm
1. Kensington Kilidi
1
2
2. RJ-45 Bağlantı Yuvası
3. RJ-11 Bağlantı Yuvası
4. USB Yuvası
3 4
5
5. Optik Aygıt Sürücüsü
1. Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN aygıtıyla
ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir Kensington Kilidi
deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya başka benzer ekipman gibi
sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük bir halka vardır.
2. RJ-45 Bağlantı Yuvası
10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.
3. RJ-11 Bağlantı Yuvası
Bu dizüstü bilgisayar bir RJ-11 telefon hattını bu bağlantı yuvası yoluyla bağlamanızı sağlayan
yerleşik bir modem sunmaktadır. 56K V.90 modemle, çevirmeli bağlantı yapabilirsiniz.
2-18
Genel Bilgiler
4. USB Yuvası
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi
kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
5. Optik Aygıt Sürücüsü
Š Dizüstü bilgisayarınızda bir adet ince tasarımlı DVD Super Multi (DVD Dual ve DVD RAM)
veya DVD Combo sürücü bulunmaktadır. Sürücünün türü satın aldığınız modele göre
değişiklilk gösterecektir.
Š Optik sürücü ile bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir, CD/DVD videolar izleyebilir, yazılım
yükleyebilir veya başka verilere erişebilirsiniz. Lightscribe işlevi, bu özelliği destekleyen
diskler üzerine kısa yazılar yazmak için kullanılır.
2-19
Genel Bilgiler
Arkadan Görünüm
2
1
3
1.
Kensington Kilidi
2.
Vantilatör
3.
Pil
(Soğutma Fanı)
1. Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN
aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir
Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya
başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük
bir halka vardır.
2. Soğutma Fanı
Soğutma
fanı
sisteminizin
soğutulması
için
tasarlanmıştır.
engellenmemesi için soğutma fanının önünü kapatmayın.
3. Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
Hava
sirkülasyonunun
2-20
Genel Bilgiler
Alttan Görünüm
1
2
3
1.
Pil Yuvası Açma/
Kapatma Kilidi
2.
Pil
3.
Pil Çıkartma Düğmesi
1. Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi
Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu kilidi
açık konuma getirin.
2. Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
3. Pil Çıkartma Düğmesi
Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu düğmeye
basıp diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın.
BÖLÜM 3
Başlarken
3-2
Başlarken
Güç Yönetimi
ECO Engine – Güç Tasarruf Ýþlevi
ECO Engine, bu dizüstü bilgisayarla farklý iþler yaparken pil süresini uzatmak amacýyla olaðanüstü
ve benzersiz güç tasarrufu iþlevi için 5 farklý güç tasarruf modu sunar – Oyun modu, Film modu,
Sunum modu, Ofis modu ve Turbo Pil Modu.
5 farklý mod arasýnda geçiþ yapmak veya bu ECO Engine’i aralýksýz olarak kapatmak için ECO
hýzlý baþlatma dokunmatik sensörüne arka arkaya dokunun.
O an hangi güç tasarruf modunun etkin olduðunu öðrenmek için, seçildiðinde ekranda görünen her
modun adýna olan simgeye bakýn.
Oyun Modu
Oyun uygulamalarýný çalýþtýrýrken bu modu seçin.
Film Modu
Multimedya uygulamalarýný çalýþtýrýrken bu modu seçin.
3-3
Başlarken
Sunum Modu
Sunum uygulamalarýný çalýþtýrýrken bu modu seçin.
Ofis Modu
Ofis belgeleri iþleriyle uðraþýrken bu modu seçin.
Turbo Pil Modu
Pil süresini en yüksek düzeye getirmek için bu modu seçin.
ECO Engine Devre Dýþý
3-4
Başlarken
AC Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız AC adaptörü ve AC akımı kullanmanız şiddetle tavsiye
edilir. AC adaptörü bilgisayarınıza takıldığında piliniz hemen şarj olmaya başlar.
NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için
tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza bağlı
bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.
3-5
Başlarken
AC Güç Bağlantısı
1. Paketin içinden AC adaptörü ve güç kablosunu çıkartın.
2. Güç kablosunu adaptör üzerindeki uygun yuvaya takın.
3. Adaptörün DC fişini dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da bir elektrik
prizine takın.
AC Güç Bağlantısının Kesilmesi
AC adaptörü bilgisayarınızdan çıkartmak için sırayla;
1. Önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.
2. Daha sonra DC ucunu bilgisayarınızdan çıkartın.
3. Son olarak güç kablosunu adaptörden çıkartın.
4. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fiş kısmından tutun. Hiçbir zaman kablodan tutup
çekmeyin!
3-6
Başlarken
Pil
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil,
bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
Kullanıcılar pil takımını kendileri sökmeye çalışırsa pil takımının hasar görebileceğini unutmayın.
Ayrıca, bu pil takımı yetkisiz bir teknisyen tarafından sökülürse pil takımının sınırlı garantisi geçersiz
olabilir.
Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasalar ve düzenlemelerinize uyun.
Burada gösterilen şekillerin yalnızca referans için olduğunu unutmayın.
3-7
Başlarken
Pil Paketini Serbest Bırakma
Yeterli güç kaynağı için daima başka bir pilin yedekte tutulması önerilir. Lütfen dizüstü
bilgisayarınızla uyumlu bir pil takımı satın almak için yerel satıcınıza başvurun. Pil takımını çıkarmak
için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Dizüstü bilgisayarın kapalı ve AC
2
adaptörünün bağlı olmadığından
emin olun.
2. Kilitleme/açma
düğmesini
açık
konumuna getirin.
3. Alt
kısımdaki
pil
çıkartma
3
düğmesini bulun.
4. Alt tarafta gösterildiği gibi çıkarma
düğmesini pili çıkarma yönünde
itili tutun.
5. Pil takımını dikkatli bir şekilde
bölmenin
dışına
kaydırın
ve
ardından pil takımını dışarı çekin.
4
5
3-8
Başlarken
Pilin yerleştirilmesi
Pil takımını takmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Pil takımını bölmeye doğru yönde
takmak için her iki elle hizalayıp
takın.
2. Pil takımı bölmeye yerleşinceye
kadar hafifçe ittirip doğru komuna
1
2
bastırın.
3. Kilitleme/açma
düğmesini
konumuna getirin.
kilitli
3
3-9
Başlarken
Pil Paketini Kullanma
Güvenlik İpuçları
Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yangın
veya patlama riskleri taşır.
Š Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile değiştirin.
Š Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60° C (140° F) üzerindeki
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Š Pilleri ortalıkta bırakmayın, Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
Š Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın.
Š Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için gerekli
yönergeleri yetkililerden öğrenin.
Pil gücünün verimli kullanımı
Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi iyi
yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz.
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:
Š Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna
geçme süresini kısaltın.
Š Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
Š Gereksiz ayarları devredışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
Š Mümkün olduğunda bir AC güç kablosunu sisteme bağlayın.
3-10
Başlarken
Pilin Şarj edilmesi
Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşaağıdaki
noktaları göz önünde bulundurun:
Š Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve
bilgisayarınızı kapatın.
Š AC adaptörü ile bilgisayarınızı prize takın.
Š Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
Š Dizüstü bilgisayarınız Lithium-ion pil kullanmaktadır. Eski teknolojilerin aksine, Lithium-ion
pillerde “bellek etkisi” bulunmamaktadır. Pili şarj etmeden önce boşaltmak gerekli değildir.
Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.
Š Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan çıkartmanızı
öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir.
Š Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
3-11
Başlarken
Temel İşlemler
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları
Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur. Fakat
uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.
Š Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Š Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak
ayarlayınız.
Š Koltuk kullanıyorsanız, koltuğunuzun arkasını sırtınızı rahatça destekleyecek şekilde
ayarlayınız.
Š Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru
konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
Š Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
Š En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
Š Rahat olmadığınız ortamlarda (yatakta vs) Notebook PC’nizi kullanmamaya özen gösteriniz.
Š Dizüstü bilgisayarınız, elektrikle çalışan bir aygıttır. Kişisel güvenliğiniz için dikkatli kullanınız.
3-12
Başlarken
4
1. El ve ayaklarınızı rahat konuma
getirin.
1
2
2. LCD panelin açısını ayarlayın.
3. Masa yüksekliğini ayarlayın.
3
4. Dik ve rahat oturun.
5. Koltuk yüksekliğini ayarlayın
1
5
İyi bir çalışma yöntemi
İyi bir çalışma yöntemi, dizüstü bilgisayarınızla uzun süre rahatça çalışabilmenizi sağlayacaktır. Aksi
takdirde vücudunuz rahatsız olacak, organlarınız zarar görebilecektir. Çalışırken aşağıdaki noktaları
aklınızda tutun.
Š Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
Š Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
Š Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.
3-13
Başlarken
Klavyeyi tanıyın
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Bu klavyenin kullanımını dört grupta
toplayabiliriz: Daktilo Tuşları, Ok (Yön) Tuşları, Sayısal Tuş Takımı ve İşlev Tuşları.
Daktilo Tuşları
Sayısal Tuş Takımı
Ok (Yön) Tuşları /
İşlev Tuşları
Burada gösterilen klavye
kullanıcıların dizüstü
bilgisayarı satın aldığı
ülkeye bağlı olarak
gerçeğinden farklı olabilir.
3-14
Başlarken
Daktilo Tuşları
Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl,] [Alt,] ve [Esc] tuşu gibi birkaç
özel amaçlı tuşu da sağlar.
Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:
„
Num Lock [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Num Lock özelliğini açıp
„
Caps Lock Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık
„
Scroll Lock [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Scroll Lock özelliğini açıp
kapatabilirsiniz. Bu özellik, daktilo tuşları üzerindeki numerik tuş takımını devreye sokar.
olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
kapatabilirsiniz. Bu tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında
kullanılır.
Sayısal Tuş Takımı (Numerik tuşlar)
Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları
kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.
3-15
Başlarken
Ok (Yön) Tuşları
Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için
kullanılır.
İşaretçiyi bir boşluk sola götürür.
İşaretçiyi bir boşluk sağa
götürür.
Önceki sayfaya götürür.
Sonraki sayfaya götürür.
İşaretçiyi bir satır yukarı götürür
Satır (veya belge) başına götürür.
İşaretçiyi bir satır aşağı götürür.
Satır (veya belge) sonuna götürür.
Sağ üst köşedeki Backspace tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.
Bu tuş, yazım sırasında
“ekleme” ve “üzerine
yazma” modları arasında
geçiş yapmanızı sağlar
Bu tuşa basarak, işaretçinin
bulunduğu posizyonun
sağındaki karakteri silip takip
eden yazıyı bir boşluk sola
kaydırabilirsiniz.
Bu tuşa basarak, işaretçinin bulunduğu pozisyonun solundaki karakteri silip
takip eden yazıyı bir boşluk sağa kaydırabilirsiniz.
3-16
Başlarken
İşlev Tuşları
„ Windows Tuşları
Klavye üzerinde bir adet Windows Logo tuşu (
)ve bir uygulama tuşu bulunur (
)Bu tuşlar, Başlat
menüsünü açmak ve kısayol menülerini görüntülemek gibi Windows’a özel işlevler için kullanılır. Bu tuşlar
hakkında daha geniş bilgi için Windows kullanım kitapçığına ya da çevrimiçi yardım konularına
bakınız.
„ [Fn] Tuşu
Görüntü çıkışını LCD ve harici
Dahili hoparlörlerin ses çıkış
monitör arasında değiştirmenizi
+
sağlar.
+
düzeyini azaltır.
+
düzeyini arttırır.
+
durdurur.
Dokunmatik yüzey işlevini açma
+
veya kapatma
Dahili hoparlörlerin ses çıkış
Bilgisayarınızın ses işlevini
LCD ekran parlaklığını azaltır.
+
Dizüstü bilgisayarı bekleme veya
LCD ekran parlaklığını arttırır.
+
uyku moduna getirir. (sistem
+
yapılandırmasına bağlı).
3-17
Başlarken
Touchpad’i Tanıyın
Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart mouse ile tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır.
Fare işaretçisi ve imleci ekranda kontrol ederek iki tuşu sayesinde seçim yapabilmenizi sağlar.
1. İmleç Hareket Alanı
Bu
basınca
parmağınızı
duyarlı
gezdirerek
alan
üzerinde
ekranda
fare
işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
1
2. Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işleve
sahiptir.
2
2
3-18
Başlarken
Touchpad’in Kullanımı
Aşağıda, touchpad’i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:
„ Touchpad’in Yapılandırılması
Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solak iseniz, iki
tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin
şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.
Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya da
IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Control Panel ( Denetim Masası )
içerisindeki Mouse Properties ( Fare Özellikleri ) penceresini kullanabilirsiniz.
„ Konumlandırma ve Hareket
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan
ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle birlikte
hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp touchpad
üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
„ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu
seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun. Bu işlem,
“işaretleme ve tıklama”, Notebook PC’nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme
aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad üzerindeki
herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir. İki kez
ardarda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir.
3-19
Başlarken
„ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini
kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve
ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak
istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi
seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak
istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
1. Parmağınızı panel üzerinde
2
kaydırarak işaretçiyi hareket
ettirin.
2. Bileğinizi masa üzerine rahat
olacak biçimde yerleştirin.
1
3-20
Başlarken
Sabit Disk Hakkında
Dizüstü bilgisayarınız 2.5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk sürücüsü,
disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek depolama
kapasitesine sahiptir. Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta yüklenir.
Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.
Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik
personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya servis
temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
3-21
Başlarken
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması
Dizüstü bilgisayarınız bir adet optik aygıt sürücüsüyle gelir. Satın aldığınız modele göre önceden
takılan optik sürücünüzün özellikleri değişebilir.
„
Super Multi (Süper Multi) :Çok işlevli bir DVD Dual sürücü özelliklerini, ayrıca DVD RAM
„
DVD Combo Drive: DVD ve CD okuyabilir, CD yazabilir.
sürücü özelliklerini taşır.
3-22
Başlarken
Diski Takma
Aşağıdaki talimatlar optik depolama aygıtını
çalıştırırken
uyulması
gereken
genel
prosedürü anlatmaktadır:
1.
Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol
2
edin.
2.
Sürücü
paneli
üzerindeki
çıkartma
3
düğmesine basın.
4
3.
Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı
yavaşça tamamen dışarı çekin.
4.
1.
Diskinizi kızağa etiketi yukarı bakacak
şekilde yerleştirin. Yerine tam oturması
Kızağı kapatmadan
için ortasına hafifçe bastırın.
önce diskin yerine tam
olarak yerleşmiş
olduğundan emin olun.
2.
Disk kızağını açık
bırakmayın.
5.
Kızağı yuvasına itip kapatın.
5
3-23
Başlarken
Diski çıkarma
Optik depolama sürücüsünde bulunan diski
çıkarmak
için
aşağıdaki
yönergeleri
uygulayın:
6.
Sürücü
paneli
üzerindeki
çıkartma
6
düğmesine basın
7.
Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı
7
yavaşça tamamen dışarı çekin.
8
8.
Diski
kenarlarından
parmaklarınızla
tutarak kızaktan çıkartın.
9.
Kızağı yuvasına itip kapatın.
9
3-24
Başlarken
Harici Aygıtların Bağlanması
Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, uçbirim aygıtlarını bağlamanıza
olanak tanır. Aşağıdaki cihazların tümü yalnızca örnektir. Burada listelenen tüm aygıtlar yalnızca
bilgi amaçlıdır.
Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması
USB aygıtlarının bağlanması
Bu dizüstü bilgisayar, fare, klavye, dijital fotoğraf makinesi, web kamerası, yazıcı ve harici optik
depolama aygıtı, vb. gibi çeşitli USB aygıtlarını bağlamak için USB bağlantı noktaları sağlar. Bu
aygıtları bağlamak için gerekirse önce her aygıt için sürücüleri kurun ve ardından aygıtı dizüstü
bilgisayara bağlayın. Bu dizüstü bilgisayar takılan USB aygıtları otomatik tanıyabilir ve aygıtlar
algılanmazsa, lütfen Başlat Menüsü / Denetim Masası / Donanım Ekle öğesine giderek USB
aygıtlarını el ile etkinleştirin.
Burada bilgi amaçlı
şekillerde gösterilen
cihazlar kullanıcıların
cihazlarından farklı olabilir.
3-25
Başlarken
Harici Ekran Aygıtların Bağlanması
Bu dizüstü bilgisayar daha yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük bir ekran bağlamak için bir VGA
bağlantı noktası sağlar. 15-pin D-sub VGA yuvası, kullanıcıların dizüstü bilgisayarı standart bir VGA
uyumlu görüntü aygıtına (monitör veya projektör gibi) bağlamasına olanak verir.
Ekran dizüstü bilgisayara bağlandığında, dizüstü bilgisayarı açın ve harici ekran varsayılan olarak
yanıt vermelidir. Bu olmadıysa, [Fn]+[F2] basarak görüntü modunu değiştirebilirsiniz. Ya da, görüntü
modunu Windows işletim sisteminin Görüntü Özellikleri ayarlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.
3-26
Başlarken
İletişim Aygıtlarının Bağlanması
Yerel ağ (LAN) Bağlantısı
Bilgisayarınızın RJ-45 konnektörü, ağ dağıtıcısı veya ağ geçidi gibi LAN (local area network)
aygıtlarına bağlanabilmenize olanak tanır.
Aşağıdaki şekilde, bir ağ ortamının temel bağlantısı görülmektedir. LAN ağlarına bağlantı
konusunda daha detaylı bilgi ve yardım için ağ yöneticinizle görüşün.
3-27
Başlarken
Modemi veya Combo Modemi Kullanma
Tümleşik 56Kbps fax/data modem veya Combo Modem (yerleşik Bluetooth işleviyle) telefon hattına
bağlayarak hem başkaları ile görüşebilir, hem de internet’e çevirmeli bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Modeminizi kullanarak çevirmeli bağlantı yapmak konusunda detaylı bilgi için ağ yöneticinize veya
internet hizmet sağlayıcınıza başvurun.
Yangın riskine karşı, sadece No. 26 AWG tipi veya daha geniş bir iletişim kablosu kullanınız.
Modem özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, dizüstü bilgisayarınızın yazılım diski
içerisinde verilen modem sürücülerini yüklemeniz önemle tavsiye edilir.
3-28
Başlarken
Express Kart Kurulumu
Bilgisayar bir adet Express Kart yuvası sağlamaktadır. Yeni Express Kart arayüzü PC Kart
arayüzünden daha ufak ve hızlıdır. Express Kart teknolojisi ölçeklenebilir, yüksek bant genişliğine
sahip seri PCI Express ve USB 2.0 arayüzlerinden faydalanmaktadır.
Aşağıdaki talimatlar kurmak ve kaldırmak dahil olmak üzere, Express Kartlarının temel kurulumunu
anlatmaktadır, Daha fazla bilgi için, lütfen Express Kartınızın kılavuzuna bakın.
Express Kartın Çıkartılması
1. Bilgisayarınızdaki Express kart yuvasını bulun. Yuvaya sahte bir kart takılmış olabilir, Express
kartı veya sahte kartı aşağıdaki adımlarla çıkarın.
2. Önce kartın dışarı çıkması için karta basın.
3. Kartı yuvasından çıkarın.
4. Yuvayı Boşaltın
Express Kartın Kurulumu
5. Kartı yuvaya takın (genellikle etiketli kısmı yukarı bakacak şekilde)
6. Kartı tamamen yerine oturuncaya kadar itin.
3-29
Başlarken
Express Kartın Çıkartılması
1
2
3
2
3
4
Express Kartın Kurulumu
4
5
5
6
3-30
Başlarken
Donanımı Güvenle Kaldırma
Dizüstü bilgisayara herhangi bir çevresel aygıt bağlandığında, görev çubuğunda Donanımı Güvenli
Bir Şekilde Kaldır simgesi görünür. Donanımı Güvenle Kaldır iletişim kutusunu ekrana getirmek için
simgeye çift tıklayın. Burada bağlı olan tüm çevresel aygıtları görebilirsiniz. Aygıtlarından herhangi
birini kaldırmak isterseniz, imleci aygıta götürün ve Stop (Durdur’) a tıklayın. Aşağıda gösterilen
şekil yalnızca bilgi içindir.
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.
Hardware Devices:
USB Mass Storage Device
1
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.
2
Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely.
Properties
Stop
USB Mass Storage Device
3
Close
4
OK
Cancel
BÖLÜM 4
BIOS Ayarları
4-2
BIOS Ayarları
BIOS Ayarları Hakkında
BIOS Ayarları ne zaman kullanılır?
BIOS ayarlarını aşağıdaki koşullarda değiştirmeniz gerekebilir:
Š
Sisteminiz açılırken, ekranda SETUP programının çalıştırılması gerektiğini belirten bir mesaj
görüntülendiğinde.
Š
Bazı özelliklere ait varsayılan değerleri değiştirmek istediğinizde.
Š
Varsayılan BIOS değerlerini geri yüklemek istediğinizde.
BIOS Ayarlarına nasıl ulaşılır?
BIOS programını çalıştırmak için, bilgisayarınızı açtığınızda POST işlemi sırasında [Del] tuşuna
basın.
Eğer siz herhangi bir tuşa basmadan mesaj yok olursa ve yine de BIOS ayarlarına ulaşmak
isterseniz, bilgisayarınızı açma/kapatma düğmesine veya [Ctrl]+[Alt]+[Delete] tuşlarına aynı anda
basarak tekrar başlatabilirsiniz.
Bu bölümdeki ekran fotoğrafları ve ayarlar sadece başvuru amaçlı olduğunu unutmayın.
Bilgisayarınızda
bulunan
sistemdeki
BIOS
sürümünden
dolayı
daha
farklı
olabilirler
Bilgisayarınızdaki gerçek ayar ekranı ve seçenekleri BIOS güncellemesi nedeniyle farklı olabilir.
4-3
BIOS Ayarları
Kontrol Tuşları
BIOS programında işaretçiyi yönlendirmek için sadece yön tuşlarını kullanabilirsiniz.
Soldaki menü başlığını seçmek
Menü başlığının altındaki bir öğeyi
için sol ok tuşunu kullanın.
seçmek için sağ oka basın.
Menü başlığının altındaki
Bir menü başlığını seçmek için
seçenekler arasında aşağı
yukarı oka basın.
hareket etmek için yukarı ok
tuşunu kullanın.
Değeri arttırmak veya değiştirmek için bu tuş kombinasyonunu
+
kullanın.
Değeri azaltmak veya değiştirmek için bu tuşları kullanın.
1) Seçili opsiyonun özelliklerine girmek veya değiştirmek için.
2) Varsa bir alt menüye ulaşmak için
Bazı seçeneklerde bu tuşa basarak alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Kontrol tuşları hakkında yardım almak için bu tuşa basın.
4-4
BIOS Ayarları
1) BIOS Ayarlarından çıkış.
2) Bir alt menüden üst menüye geçiş.
4-5
BIOS Ayarları
BIOS Ayarları Menüsü
BIOS programına girdiğinizde, karşınıza ana menü çıkar. Bu menü, sistem bilgisi ile beraber temel
yapılandırmayı gösterir. Diğer menülere girmek için etiketleri seçin.
Main Menu (Ana Menü)
Sistem ve yerleşik yazılım sürümü hakkında temel bilgilerin, CPU özelliklerinin,
bellek miktarının ve sistem saati ayarlarının bulunduğu ekrandır.
Advanced Menu (Gelişmiş Ayarlar)
IDE ve USB ayarlarının yapıldığı ekrandır.
Security Menu (Güvenlik Menüsü)
Supervisor ve Kullanıcı şifrelerini bu ekranda girebilir ya da silebilirsiniz.
Boot Menu (Açılış Menüsü)
Açılış şekli ve açılışta sürücülerin hangi sırayla okunacağını belirler.
Exit Menu (Çıkış Menüsü)
BIOS Ayarları Menüsünden çıkmadan önce değişiklikleri kaydedin veya iptal
edin.
4-6
BIOS Ayarları
Main Menu (Ana Menü)
Š
System Date (Sistem Tarihi)
Bu
seçenek,
sistem
tarihini
ayarlamanızı
sağlar.
Tarih
Biçimi:
[day:month:date:year].
Day (Hafta günü)
Pazar ile Cumartesi arasındaki değerler BIOS
tarafından otomatik olarak yazılır.
Š
Month (Ay)
01 (Ocak) ile 12 (Aralık) arası değerler.
Date (Gün)
01 ile 31 arası değerler.
Year (Yıl)
Kullanıcı tarafından belirlenir.
System Time Time (Sistem Saati)
Bu
seçenek,
sistem
saatini
ayarlamanızı
sağlar.
Sistem
saati,
bilgisayarınızı kapatsanız ya da askıya alsanız bile durmaz. Saat biçimi:
[hour:minute:second].
Š
Serial ATA
Bu seçenekler, notebook bilgisayarınızda bulunan birincil SATA aygıtlarının
tipini gösterir. [Enter] ’e basarak LBA modu, PIO modu gibi cihaz hakkında
daha detaylı bilgiler gösteren bir alt pencereye ulaşabilirsiniz.
4-7
BIOS Ayarları
Š
System Information (Sistem Bilgisi)
Bu başlık BIOS sürümü bilgisi ile birlikte, sürüm tarihi, güncelleme bilgileri
ve sistem belleğini gösterir.
4-8
BIOS Ayarları
Advanced Menu (Gelişmiş Ayarlar)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) Tech.(Intel(R) SpeedStep(tm) teknolojisi)
Bu madde Intel SpeedStep teknolojisini etkinleştirip devre dışı bırakmanızı
sağlar. Disabled (Devre Dışına) ayarlandığında, sistem her zaman güç
saklama modunda çalışır (işlemci FSB400-600MHz veya
FSB533-800MHz’da çalışır). İşlemciyi iyileştirmek istiyorsanız, bu maddeyi
Enabled (Etkinleştire) getirin, böylece işlemcinin hızı sizin işletim
sistemini ve uygulamaları kullanımınıza göre kontrol edilecektir. Seçenekler:
Enabled (Etkinleştirilmiş) ve Disabled (Devre Dışı).
Š
PCI Latency Timer Timer (PCI Gecikme zamanlayıcı)
Bu girdi, her bir PCI cihazının veriyolunu bir sonraki devralmadan önce ne
kadar süre ile tutabileceğini denetler. Yüksek değerlere ayarlandığında her
PCI aygıt alışverişini daha uzun süre canlı tutarak etkin PCI bant genişliğini
arttırır. PCI cihazlarının performansını arttırmak için bu ayarı yüksek
değerlere çekebilirsiniz. Seçenekler: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, ve 248
Š
Legacy USB Support (Legacy USB Desteği)
Etkin seçildiğinde kullanıcıların fare, klavye veya taşınabilir disk gibi USB
aygıtlarını DOS sisteminde kullanmalarını sağlar veya kullanıcıların sistemi
YSB
aygıtıyla
ön
yüklemelerini
sağlar.
(Etkinleştirilmiş) ve Disabled (Devre Dışı).
Seçenekler:
Enabled
4-9
BIOS Ayarları
Š
AHCI Mode (AHCI Modu)
Bu öğeyi AHCı modunu etkinleştirmek veya devredışı bırakmak için
kullanın. Seçenekler: Etkinleştir ve Devre Dışı. Varsayılan ayar Disabled
(Devre Dışı).
4-10
BIOS Ayarları
Security Menu (Güvenlik Menüsü)
Š
Change Supervisor Password (Supervisor Şifresini Değiştirme)
Bu işlevi seçtiğinizde, ekranda aşağıdakine benzer bir pencere açılacaktır:
Enter New Password
Buraya en fazla 6 karakterden oluşan bir şifre yazıp [Enter] tuşuna basın.
Yazdığınız şifre daha önceki şifrenin yerini alacaktır. [ESC] tuşuna basarak
şifre girişini iptal edebilirsiniz.
Supervisor şifresi tanımlandığında, menüye User Access Level (kullanıcı
erişim düzeyi) ve Password Check (Şifre kontrolü) şeklinde iki adet girdi
eklenecektir. User Access Level seçeneğinde, erişim haklarına ilişkin
detaylı izinler verebilirsiniz. Seçenekler: No Access (erişim izni yok),
View Only (yalnızca görüntüleme), Limited (sınırlı) ve Full Access (tam
erişim). Password Check seçeneği, sistemin hangi seviyede parola
sormasını belirleyebileceğiniz alandır. Seçenekler aşağıda verilmiştir:
Setup
Şifre sorgulama yalnızca son kullanıcılar Ayarları
(Ayarla)
çalıştırdığı zaman çıkar.
Always
Şifre sorgulama Bilgisayarın açıldığı her zaman veya son
(Her zaman)
kullanıcılar Ayarları çalıştırdığında çıkar.
4-11
BIOS Ayarları
Daha önceden tanımlanmış bir şifreyi sıfırlamak için, şifre kutusunda
[Enter] tuşuna basmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda şifre iptalini
onaylamanız istenen bir pencere açılacaktır. Şifre iptal edildiğinde
bilgisayarınıza ve BIOS ayarlarınıza herhangi bir güvenlik koruması
olmadan ulaşılabilir.
Supervisor şifresi, kullanıcıya BIOS menüsündeki ayarları değiştirme hakkı
tanır. Kullanıcı şifresi ise bu ayarlara ulaşmaya izin verir, fakat herhangi bir
değişiklik yapmanıza izin vermez.
4-12
BIOS Ayarları
Boot Menu (Açılış Menüsü)
Š
Boot Settings Configuration (Açılış Ayarları Yapılandırması)
Sistemin açılış ayarlarını belirler.
Š
Boot Device Priority (Başlatılacak Cihaz Önceliği)
Bu öğeler BIOS disk işletim sistemi yüklerken kullanılacak ön yükleme
aygıtlarının sırasını gösterir.
.
4-13
BIOS Ayarları
Exit Menu (Çıkış Menüsü)
Š
Exit & Save Changes (Değişiklikleri kaydederek çık)
Yaptığınız değişiklikleri kaydeder ve uygulamadan çıkar.
Š
Exit & Discard Changes (Değişiklikleri İptal edip çık)
Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden uygulamadan çıkar.
Š
Discard Changes (Değişiklikleri iptal et)
Yaptığınız değişiklikleri iptal edip önceki ayarları yükler
Š
Load Setup Defaults (Varsayılan Ayarları yükle)
Varsayılan ayarları yüklemek için bu öğeyi seçin.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement