MSI MS-163K PR601 Návod na obsluhu

Add to my manuals
84 Pages

advertisement

MSI MS-163K PR601 Návod na obsluhu | Manualzz

1. FEJEZET

El

ő

szó

1-2

Tartalomjegyzék

El

ő

szó

Tartalomjegyzék .........................................................................................................................................

1-2

Szabályozási Információk .......................................................................................................................

1-5

FCC-B Osztályú Rádiófrekvenciás Zavarról szóló Nyilatkozat .....................................................

1-5

Az FCC által El ő írt Feltételek .............................................................................................................

1-6

Biztonsági Utasítások ..............................................................................................................................

1-7

Lítium Akkumulátorra Vonatkozó Biztonsági Irányelv ..................................................................

1-10

WEEE-Nyilatkozat ...................................................................................................................................

1-14

Optikai Meghajtóra Vonatkozó Figyelmeztetés ...............................................................................

1-21

A Modem Használatára Vonatkozó Figyelmeztetés ........................................................................

1-21

Védjegyek ..................................................................................................................................................

1-22

El ő zmények ..............................................................................................................................................

1-22

Bevezetés

Kiigazodás a Kézikönyvben ...................................................................................................................

2-2

Kicsomagolás ............................................................................................................................................

2-3

M ű szaki Adatok .........................................................................................................................................

2-4

A Készülék Áttekintése ............................................................................................................................

2-8

Felülnézet Nyitott Állapotban ..............................................................................................................

2-8

Elölnézet ..............................................................................................................................................

2-13

1-3

Jobb oldali Nézet ................................................................................................................................

2-15

Bal oldali Nézet ...................................................................................................................................

2-17

Hátulnézet ...........................................................................................................................................

2-19

Alulnézet ..............................................................................................................................................

2-20

Els

ő

Lépések

Energiagazdálkodás .................................................................................................................................

3-2

ECO Engine – energiatakarékos funkció ................................................................................. 3-2

Hálózati Adapter ...................................................................................................................................

3-4

Akkumulátor Egység ............................................................................................................................

3-6

Az Akkumulátor Egység Használata .................................................................................................

3-9

Alapvet ő M ű veletek ................................................................................................................................

3-11

Tanácsok a Biztonságos és Kényelmes Használathoz ................................................................

3-11

Megfelel ő Munkamódszer Alkalmazása .........................................................................................

3-12

A Billenty ű zet Ismertetése .................................................................................................................

3-13

Az Érint ő pad Ismertetése ..................................................................................................................

3-17

A Merevlemez-Meghajtó ...................................................................................................................

3-20

Az Optikai Adattároló Eszköz Használata ......................................................................................

3-21

Küls ő Eszközök Csatlakoztatása ........................................................................................................

3-24

Perifériák Csatlakoztatása ................................................................................................................

3-24

Kommunikációs Eszközök Csatlakoztatása ...................................................................................

3-26

Express K ártya Behelyezése ................................................................................................................

3-28

Az Express K ártya Eltávolítása .........................................................................................................

3-28

1-4

Az Express K ártya Beszerelése .......................................................................................................

3-28

Hardver Biztonságos Eltávolítása ......................................................................................................

3-30

BIOS Beállítás

A BIOS Ismertetése ...................................................................................................................................

4-2

Mikor Használja a BIOS-Beállítást ....................................................................................................

4-2

A BIOS-Beállítás Futtatása .................................................................................................................

4-2

Vezérl ő gombok .....................................................................................................................................

4-3

BIOS-Menü ..................................................................................................................................................

4-4

Main Menu (F ő menü) ..........................................................................................................................

4-5

Advanced Menu (Speciális Menü) .....................................................................................................

4-7

Security Menu (Biztonság Menü) .......................................................................................................

4-9

Boot Menu (Rendszerindító Menü) ..................................................................................................

4-11

Exit Menu (Kilépés Menü) .................................................................................................................

4-12

1-5

Szabályozási Információk

FCC-B Osztályú Rádiófrekvenciás Zavarról szóló Nyilatkozat

Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó el ő írásoknak. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történ ő használat esetén megfelel ő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít el ő , alkalmaz és sugároz ki, és amennyiben felszerelése és használata nem az el ő írások és az útmutató szerint történik, káros interferenciát képes el ő idézni a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy sehol nem léphet fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával

állapítható meg – a következ ő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:

„ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vev ő antennát.

„ Növelje a készülék és a vev ő egység közötti távolságot.

„ Csatlakoztassa más-más fázisra kötött konnektorba a két készülék tápkábeleit.

„ Kérje keresked ő vagy egy tapasztalt rádió/TV szerel ő segítségét.

MEGJEGYZÉS

Š A megfelel ő ségért felel ő s fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést m ű ködtesse.

Š Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelel ő séget.

1-6

Az FCC által El

ő

írt Feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-el ő írások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A m ű ködtetésnek az alábbi két feltétele van:

„ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.

„ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos m ű ködést okozó zavarokat is.

1-7

Biztonsági Utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden fi gyelmeztetésnek és utasításnak.

A készüléket tartsa távol a nedvességt ő l és a magas h ő mérséklett ő l.

A burkolaton lév ő nyílások a szell ő zést szolgálják és megakadályozzák, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a szell ő z ő nyílásokat.

Ő rizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a kés ő bbi tájékozódás céljából.

Az üzembe helyezéshez tegye a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van és

100–240V közötti értékre

állították be, miel ő tt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatják.

1-8

Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

A nem megfelel ő akkumulátor használata miatti robbanásveszély elkerülése

érdekében, kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenérték ű típusú akkumulátort használjon.

Kérjük tartsa az akkumulátort biztonságos helyen.

Ne hagyja a készüléket nem szabályozott környezetben, ahol a tárolási h ő mérséklet meghaladja a 60

O

C (140

O

F)

értéket vagy 0

O

C (32

O

F) alá eshet, mert ez károsíthatja a készüléket.

Ne felejtse el kihúzni a hálózati tápkábelt b ő vít ő kártya vagy modul beszerelése el ő tt.

Amikor a koaxiális kábelt a TV tunerhez csatlakoztatja, meg kell gy ő z ő dni arról, hogy a fémárnyékolás megfelel ő en csatlakozik az épület véd ő földelési rendszeréhez.

A készülékt ő l tartsa távol az er ő s mágneses vagy elektromos teret gerjeszt ő tárgyakat.

1-9

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik el ő fordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

Š A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

Š Folyadék ömlött a készülékbe.

Š A készüléket nedvességnek tették ki.

Š A készülék nem m ű ködik megfelel ő en, illetve nem sikerül m ű köd ő képes

állapotba hoznia a Használati Utasításnak megfelel ő en.

Š A készüléket elejtették és megsérült.

Š A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.

1-10

Lítium Akkumulátorra Vonatkozó Biztonsági

Irányelv

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) ( Русский ) Внимание : Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены . Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную , рекомендованную производителем оборудования .

Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей .

1-11

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanl ı s yerle ş tirilirse patlayabilir. Ayn ı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullan ı lm ı ş pilleri

üreticinin talimatlar ı na göre degerlendiriniz.

(Greek) ( Ελληνικά ) ΠΡΟΣΟΧΗ : Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα . Να αντικαθιστάτε μόνο με

τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού . Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες

μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

(Polish) (Polski) OSTRZE Ż ENIE: Nieprawid ł owa wymiana mo ż e spowodowa ć eksplozj ę baterii. Zamian ę mo ż na wykona ć wy łą cznie na bateri ę tego samego lub równowa ż nego typu zalecan ą przez producenta urz ą dzenia. Zu ż yte baterie mo ż na wyrzuca ć zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelel ő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenérték ű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelel ő en ártalmatlanítsák.

(Czech) ( Č eština) UPOZORN Ě NÍ: Nebezpe č í výbuchu p ř i chybné vým ě n ě baterie. Nahra ď te pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporu č eným výrobcem za ř ízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokyn ů výrobce

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。

請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 注意 : 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。

请依原厂指示处理废弃电池。

(Japanese) ( 日本語 ) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす

恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体

の規則に従って適切に処理して下さい。

1-12

(Korean) ( 한국어 ) 주의 : 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다 . 타입이 장치 제조업체에서

권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오 . 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라

폐기하십시오 .

(Vietnam) (Tieng Viet) L Ư U Ý: Thay th ế pin không t ươ ng thích có th ể d ẫ n đế n nguy c ơ b ị n ổ . Ch ỉ thay th ế b ằ ng pin cùng lo ạ i ho ặ c lo ạ i t ươ ng ứ ng khuyên dùng b ở i nhà s ả n xu ấ t thi ế t b ị . V ứ t b ỏ pin đ ã s ử d ụ ng theo h ướ ng d ẫ n c ủ a nhà s ả n xu ấ t.

(Thai) ( ไ ท ย ) ขอควรระวัง : ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน

หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koriste ć i isklju č ivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporu č uje proizvo đ a č opreme. Odbacite iskoriš ć ene baterije u skladu sa uputstvima proizvo đ a č a.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Român ă ) ATEN Ţ IE: Pericol de explozie dac ă bateria este înlocuit ă incorect. Înlocui ţ i doar cu acela ş i tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacua ţ i bateriile folosite conform instruc ţ iunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias

1-13 utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovensky/Sloven č ina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpe č enstvo výbuchu. Vyme ň te iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporú č a výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite pod ľ a pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenš č ina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporo č a proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) ( български ) ВНИМАНИЕ : Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена . Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия , която се препоръчва от производителя . Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя .

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvo đ a č a. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama

1-14 proizvo đ a č a.

(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯼدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﯼﺎﻬیﺮﺗﺎﺑ زا ﺎﻬﻨﺗ ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺾیﻮﻌﺗ ترﻮﺻ رد .

دراد دﻮﺟو ﯼﺮﺗﺎﺑ رﺎﺠﻔﻧا لﺎﻤﺘﺣا ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﯼراﺬﮔ ﺎﺟ و ﺐﺼﻧ مﺪﻋ ترﻮﺻ رد : رﺎﻄﺧ

ا

.

ﺪﻴیﺎﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯽیﺎﻤﻨهار ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و ﺪﻴﻨﮐ ﯼراددﻮﺧ ﯼﺮﺗﺎﺑ ﻦﺘﺧاﺪﻧا رود زا .

ﺪﻴیﺎﻤﻧ ﻩدﺎﻔﺘﺳا

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻰﺻوأ ﺊﻓﺎﻜﻣ عﻮﻧ وأ ﺲﻔﻨﺑ ﻂﻘﻓ لﺪﺒﺘﺳأ .

ﻰﻠﺻأ ﺮﻴﻏ عﻮﻨﺑ ﺎ ﻬﻟاﺪﺒﺘﺳا ﻢﺗ اذإ ﻒﻠﺘﻟاو رﺎﺠﻔﻧﻼﻟ ﺔیرﺎﻄﺒﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﺪﻗ ،ﺮﻄﺧ : ﺮیﺬﺤﺗ

.

ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔآﺮﺸﻟا تادﺎﺷرﻹ ﺎﻘﻓو ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا تﺎیرﺎﻄﺒﻟا ﻞهﺎﺠﺗ .

زﺎﻬﺠﻟا ﺞﺘﻨﻣ

WEEE-Nyilatkozat

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et

électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements

1-15 seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und

Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,

Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза ( ЕС ) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием ( директива WEEE

2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года , изделия , относящиеся к электрическому и электронному оборудованию , не могут рассматриваться как бытовой мусор , поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы .

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli ğ i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme At ı ğ ı , 2002/96/EC Kararnamesi alt ı nda

13 A ğ ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di ğ er at ı klar gibi çöpe at ı lamayacak ve bu elektonik cihazlar ı n üreticileri, cihazlar ı n kullan ı m süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla

1-16 yükümlü olacakt ı r.

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (« ΕΕ ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα « ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού » δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης

ζωής τους .

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw ą Unii Europejskiej ("UE") dotycz ą c ą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ż ycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposa ż enie elektryczne i elektroniczne " nie mog ą by ć traktowane jako ś mieci komunalne, tak wi ę c producenci tych produktów b ę d ą zobowi ą zani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z u ż ycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lép ő , az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhet ő ek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) ( Č eština) Podle sm ě rnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk ů 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v b ě žném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk ů , na které se tato sm ě rnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zp ě t po skon č ení jejich životnosti.

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明

文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回

收。

1-17

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC ,明

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回

收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005 年 8 月 13 日以降 に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に × 印のリサイ

クルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합 ("EU") 지침 , 지침 2002/96/EC 에

의거하여 , " 전기전자제품 " 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가

이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다 .

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo H ướ ng d ẫ n c ủ a Liên minh Châu Âu ("EU") v ề Thi ế t b ị đ i ệ n & đ i ệ n t ử đ ã qua s ử d ụ ng, H ướ ng d ẫ n 2002/96/EC, v ố n đ ã có hi ệ u l ự c vào ngày 13/8/2005, các s ả n ph ẩ m thu ộ c "thi ế t b ị đ i ệ n và đ i ệ n t ử " s ẽ không còn đượ c v ứ t b ỏ nh ư là rác th ả i đ ô th ị n ữ a và các nhà s ả n xu ấ t thi ế t b ị đ i ệ n t ử tuân th ủ h ướ ng d ẫ n s ẽ ph ả i thu h ồ i các s ả n ph ẩ m này vào cu ố i vòng đờ i.

(Thai) ( ไทย ) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน " อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส "

ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) S esuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

1-18

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odba č enoj ekektronskoj i elektri č noj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri č nu opremu" ne mogu više biti odba č eni kao obi č an otpad i proizvo đ a č i ove opreme bi ć e prinu đ eni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobi č ajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Român ă ) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric ş i Electronic,

Directiva 2002/96/EC, care intr ă în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric ş i electronic" nu mai pot fi evacuate ca de ş euri municipale, iar fabrican ţ ii echipamentului electronic vizat vor fi obliga ţ i s ă primeasc ă

înapoi produsele respective la sfâr ş itul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan

1-19 direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovensky/ Sloven č ina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach č íslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú by ť zneškod ň ované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patri č ných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevzia ť naspä ť .

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenš č ina) Skladno z dolo č ili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektri č ni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektri č ne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obi č ajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv

2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване , директива 2002/96/EC, важаща от 13 август , 2005 г ., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са

1-20 задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период .

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektri č nim i elektroni č kim ure đ ajima, Direktiva

2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektri č ni i elektroni č ki ure đ aji" se ne smiju više bacati zajedno s ku ć nim otpadom i proizvo đ a č i su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﺪﻨﺑ ) ﯽﮑﻴﻧوﺮﺘﮑﻟا و ﯽﮑیﺮﺘﮑﻟا ﯼﺎه ﻪﻟﺎﺑز ﻊﻓد ن ﻮﻧ ﺎﻗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ 2002/96/EC ﯼﺎه ﺖﮐﺮﺷ ﻪﻴﻠﮐ ، ﺖﺳاﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﯼدﻼﻴﻡ 2005 لﺎﺳ ﺖﺳﻮﮔﺁ 13 ﺦیرﺎﺗ زا ﻪﮐ ( ﺎﭘورا ﻪیدﺎﺤﺗا

.

ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻡ فﺮﺼﻡ ﻩرود نﺎیﺎﭘ زا ﺲﭘ دﻮﺧ تﻻﻮﺼﺤﻡ ﻪﻟﺎﺑز ﯼروﺁ ﻊﻤﺟ ﻪﺑ ﻒﻇﻮ ﻡ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

2002/96/EC ﻩﻴﺟﻮﺗ ،ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ةﺰﻬﺟﻷا و تاﺪﻌﻤﻟا تﺎﻳﺎﻔﻧ نﺄﺸﺑ ﻩﻴﺟﻮﺘﻟا (" ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ") ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ﺔﻴﻗﺎﻔﺗا رﺎﻃإ ﻲﻓ

ﻲﻠﺨﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ " ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟإو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬآ ةﺰﻬﺟأ " تﺎﺠﺘﻨﻣ نا ، 2005 ،بﺁ / ﺲﻄﺱﻏأ 13 ﻲﻓ لﻮﻌﻔ ﻤﻟا يرﺎﺳ ﺢﺒﺻأ ىﺬﻟا ،ﺔﻴﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ

.

ﺎﻬﺘﻴﺡﻼﺻ ةﺪﻣ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ دادﺮﺘﺳا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻣاﺰﻟ نﻮﻜﻴﺳ ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تاﺪﻌﻤﻟا ﻮﺠﺘﻨﻣو ،تﺎﻳﺎﻔﻧ ﺎﻬﻔﺻﻮﺑ ﺎﻬﻨﻋ

1-21

Optikai Meghajtóra Vonatkozó Figyelmeztetés

VIGYÁZAT: Ez a készülék lézerrendszert tartalmaz. Besorolása „1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK”. A készülék helyes használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást és tartsa meg a jöv ő beni hivatkozás céljából. Ha bármilyen probléma lépne fel a készülékkel, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi „HIVATALOS márkaszervizzel”. A lézersugárzás kibocsátásának megel ő zése érdekében ne próbálja meg kinyitni a készülékházat.

A Modem Használatára Vonatkozó Figyelmeztetés

„ Soha ne szereljen telefonvezetéket elektromos vihar esetén.

„ Soha ne telepítsen telefoncsatlakozó aljzatot nedves helyre, ha nem kifejezetten ilyen használatra tervezték.

„ Soha ne érintse meg a szigetelés nélküli telefonvezetéket vagy érintkez ő t, ha a telefonvonal még csatlakozik a hálózathoz.

„ Telefonvonal telepítése vagy módosítása közben kell ő óvatossággal járjon el.

„ Ne használja a telefon funkciót (hacsak nem vezeték nélküli fajta) villámlás idején. A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.

„ Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.

1-22

Védjegyek

„ Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

„ Az

®

az AMD

®

Corporation bejegyzett védjegye.

„ Az

®

és a Pentium

®

az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

„ A Microsoft ® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A Windows ® 2000/ XP/ Vista a

Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

„ Az ® a Phoenix Technologies Ltd. bejegyzett védjegye.

„ Az

®

az American Megatrends Inc. bejegyzett védjegye.

„ A ® és a MicroSaver ® a Kensington Technology Group bejegyzett védjegyei.

El

ő

zmények

Verzió Átdolgozás

1,0 Els ő kiadás

Dátum

05, 2008

2. FEJEZET

Bevezetés

2-2

G ratulálunk az új, kiválóan megtervezett noteszgépe megvásárlásához! E vadonatúj, kifinomult noteszgép kellemes és professzionális élményt fog nyújtani használat közben. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és felhasználói elégedettség terén.

Kiigazodás a Kézikönyvben

A Felhasználói Kézikönyv utasításokat és ábrákat tartalmaz a noteszgép használatával kapcsolatban. Tanácsos figyelmesen átolvasni a kézikönyvet, miel ő tt használatba venné a noteszgépet.

Az 1. Fejezet: El ő szó alapvet ő biztonsági és el ő vigyázatossági információt nyújt a felhasználónak a noteszgép használatával kapcsolatban. Tanácsos figyelmesen elolvasni az információkat és el ő vigyázatossági felhívásokat, miel ő tt használatba veszi a noteszgépet.

A 2. Fejezet: Bevezetés a noteszgép valamennyi tartozékának leírását tartalmazza. Kicsomagolás közben tanácsos ellen ő rizni, hogy valamennyi tartozék megvan-e. Ha valamelyik tartozék sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a noteszgép értékesít ő jével. Ezen kívül a fejezet bemutatja a noteszgép m ű szaki adatait, a funkcióbillenty ű ket, gyorsbillenty ű ket, csatlakozókat, LED-eket és a noteszgép külsejét.

A 3. Fejezet: Els ő Lépések alapvet ő kezelési utasításokat tartalmaz a billenty ű zet, érint ő pad, merevlemez-meghajtó és optikai adattároló használatával kapcsolatban. Amellett, hogy utasításokat tartalmaz az akkumulátor beszerelésével, illetve a különféle küls ő eszközök, kommunikációs eszközök stb. csatlakoztatásával kapcsolatban, segít a felhasználónak megismerni

2-3

A fenti tartozékok el ő zetes

értesítés nélkül megváltozhatnak. a noteszgépet.

A 4. Fejezet: BIOS-Beállítás tájékoztatást nyújt a BIOS beállító program használatáról, ami lehet ő vé teszi a rendszer optimális beállítását.

Kicsomagolás

El ő ször is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet. Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesít ő jével.

Ezen kívül ő rizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szüksége lehet rájuk a készülék esetleges kés ő bbi szállításakor. A csomagnak a következ ő tételeket kell tartalmaznia:

Noteszgép

Gyors üzembe helyezési

útmutató

Nagykapacitású Li-ion akkumulátor

Hálózati adapter és kábel

Hordtáska (opcionális)

Minden az egyben alkalmazás-lemez, amely tartalmazza a felhasználói

útmutató teljes változatát, az illeszt ő programokat, segédprogramokat és opcionális rendszer-visszaállítási funkciót stb.

2-4

M

ű

szaki Adatok

Fizikai jellemz

ő

k

Méret

Tömeg

Processzor

358 (széles) x 259 (mély) x 27–31 (magas) mm

2,6 kg

Processzor típusa

Támogatott processzor

L1 gyorsítótár

L2 gyorsítótár

FSB sebesség

Technológia

Memória

Maximális méret

Micro-FCPGA (478 érintkez ő s)

Intel ® Montevina platform

64 KB

6MB / 3MB

667/ 800/ 1066 MHz

Els

ő

dleges áramköri lapok

Északi híd Intel ® GM45

Intel

®

ICH9M Déli híd

Memória

DDR2 667/ 800 MHz

2 GB

4 GB

2-5

Tápfeszültség

Hálózati adapter

Akkumulátor típusa

RTC akkumulátor

Háttértár

HDD alaktényez ő

Optikai egység

I/O portok

Monitor (VGA)

USB

Mikrofon-csatlakozó

Vonalszint ű bemenet

RJ11

RJ45

Beépített mikrofon

Fejhallgató kimenet

Kártyaolvasó

65 W, 19 V

6 cellás (4800 mAh)

Igen

2,5” 9,5 mm magas, 5400 fordulatszám

80 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 GB

Super-Multi / DVD Combo meghajtó

(Az itt felsorolt eszközök el ő zetes értesítés nélkül megváltozhatnak.)

RGB D-Sub x 1 x 4 (USB 2,0 verzió) x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 (SD/ MMC/ MS)

A támogatott memóriakártya típusok el ő zetes értesítés nélkül

2-6 megváltozhatnak.

Kommunikációs port

(Az itt felsorolt eszközök el ő zetes értesítés nélkül megváltozhatnak.)

56k fax/modem

PCI LAN

PTT jóváhagyás

Ébresztés LAN-ra

Ébresztés csengetésre

Vezeték nélküli LAN

Bluetooth

MDC v1,5

Giga LAN

Igen

Igen

Igen

Támogatott

Támogatott

Express kártya

Foglalat

Megjelenít

ő

LCD-típus

Fényer ő

Videó

Grafika

LCD felbontás

CRT kimenet

Express kártya foglalat x 1

15,4"

Fényer ő -szabályozás a billenty ű zet gyorsgombjaival

Integrált Intel

®

GM45

1280 x 800 WXGA (opcionális)

1440 x 900 WXGA+ (opcionális)

Támogatott

2-7

Webkamera

CMOS (opcionális)

Audió

Hangvezérl ő

Audió kodek lapka

Beépített hangszóró

Beépített mikrofon

Hanger ő

Szoftver és BIOS

Rendszerindítás USB flash eszközr ő l

BIOS

Egyéb

Nyílás Kensington zárhoz

Megfelel ő ség

1,3 megapixel

Realtek

®

ALC888

Azalia interfész

2 hangszóró

Igen

Szabályozás a hanger ő gombokkal, a billenty ű zet gyorsgombjaival és szoftveren keresztül

Igen, USB-hajlékonylemezr ő l csak a DOS indítása

Gyorsindítás támogatása --- Igen x 2

WHQL

Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják.

2-8

A Készülék Áttekintése

Ez a fejezet a noteszgép alapvet ő leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének megismerésében, miel ő tt használatba veszi. Kérjük vegye figyelembe, hogy az itt ábrázolt noteszgép eltérhet a tényleges készülékt ő l.

Felülnézet Nyitott Állapotban

A kijelz ő panel kinyitásához nyomja meg a fedél reteszét. A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lév ő leírás magyarázza a noteszgép els ő dleges kezelési felületét.

7 8

9

1

2

3

4

5

6

1. Gumi ő k

3. Fedélretesz

állapotot jelz ő LED

7. Billenty ű zet

8. Érint ő pad

9. Állapotjelz ő LED

2-9

1. Gumi ő k

Megvédik a noteszgépet a véletlenszer ű becsukódástól.

A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

3. Fedélretesz

Visszaugró eszköz, amely rögzíti a kijelz ő panelt a készülékhez, amikor bezárja a noteszgépet.

4. Sztereó

Min ő ségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.

5. Gyorsindító gombok

Nyomja meg e gombokat az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához. E funkciógombok segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.

ECO

ECO Engine

(Energiatakarékosság)

P1

(Energiatakarékosság)

Š Az ECO Engine engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg többször az ECO gyorsindító érzékelõt az 5 különbözõ mód közötti váltáshoz, illetve az ECO Engine

Š kikapcsolásához.

Részletes információkért az ECO Engine energiatakarékos funkcióval kapcsolatban

2-10

WLAN és BT forduljon a kézikönyv 3. fejezetében foglalt

„Energiagazdálkodás” címû részhez.

Nyomja meg többször ezt a gombot a vezeték nélküli LAN vagy Bluetooth-funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

Internet

Nyomja meg a gombot, hogy aktiválja a böngész ő programot.

E-mail

Nyomja meg ezt a gombot az E-mail alkalmazás indításához.

6. Üzemkapcsoló gomb/Bekapcsolt állapotot jelz ő LED

Üzemkapcsoló gomb: nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a noteszgép be-, illetve kikapcsolásához.

Bekapcsolt állapotot jelz ő LED: Kék színnel világít, amikor bekapcsolják a noteszgépet.

7. Billenty ű zet

A beépített billenty ű zet a teljes méret ű billenty ű zet valamennyi funkcióját biztosítja.

8. Érint ő pad

Ez a noteszgép mutatóeszköze.

2-11

9. Állapotjelz ő LED

Vezeték nélküli LAN és Bluetooth:

Š Zöld fénnyel világít, ha a vezeték nélküli LAN funkció engedélyezve van.

Š Kék fénnyel világít, ha a Bluetooth funkció engedélyezve van.

Š Ha mind a vezeték nélküli LAN, mind a Bluetooth funkció egyszerre van engedélyezve, a zöld fény folyamatosan világít.

Š A LED kialszik, ha az összes funkció le van tiltva.

Š Megjegyzés: a repülés biztonsága érdekében gy ő z ő djön meg arról, hogy a LED kijelz ő nem világít, amikor a repül ő gép fedélzetén tartózkodik.

Scroll Lock: Kék fénnyel világít, ha a Scroll Lock funkció aktív.

Caps Lock: Kék fénnyel világít, ha a Caps Lock funkció aktív.

Num Lock: Kék fénnyel világít, ha a Num Lock funkció aktív.

Akkumulátor:

Š Folyamatos zöld fény, ha az akkumulátor tölt ő dik.

Š Folyamatos sárga fény, ha az akkumulátor töltésszintje alacsony.

Š Villogó sárga fény, ha meghibásodik az akkumulátor, és cserére szorul. A gyártó által ajánlott, egyenérték ű típusú akkumulátor beszerzését illet ő en vegye fel a kapcsolatot a helyi keresked ő vel.

2-12

Š Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha a hálózati adaptert leválasztják.

Merevlemez/ Optikai megható tevékenység:

Kék színnel világít, miközben a rendszer hozzáfér a merevlemezhez vagy az optikai meghajtóhoz.

Bekapcsolt/Kikapcsolt/Felfüggesztett állapot:

Š Villogó kék fény, amikor a rendszer felfüggesztett üzemmódban van.

Š Folyamatos kék fény, ha rendszer m ű ködik.

Š A LED kialszik, ha a rendszert kikapcsolják.

2-13

Elölnézet

1

1. Fedélretesz

2. Kártyaolvasó csatlakozók

2 3

1. Fedélretesz

Visszaugró eszköz, amely rögzíti a kijelz ő panelt a készülékhez, amikor bezárja a noteszgépet.

2. Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó különböz ő memóriakártya formátumokat támogat, mint például: MMC

(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS

(Memory Stick) és MS Pro (Memory Stick Pro) kártyák. Lépjen kapcsolatba a helyi keresked ő vel a további helyes információkért, illetve jegyezze meg, hogy a támogatott memóriakártya típusok el ő zetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak .

3. Audió

Min ő ségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.

2-14

Vonalszint ű kimenet: hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.

Mikrofon: Küls ő mikrofon jelének fogadásához.

Vonalszint ű bemenet: Küls ő audió eszköz csatlakoztatásához.

2-15

Jobb oldali Nézet

1 2 3 4

1. Express

2. USB-csatlakozó

4. Tápfeszültség

1. Express

A noteszgép Express kártyafoglalattal rendelkezik. Az új Express kártya csatoló kisebb és gyorsabb, mint a PC kártya csatoló. Az Express kártyatechnológia kiaknázza a méretezhet ő , nagy sávszélesség ű soros PCI Express és USB 2,0 csatolókban rejl ő lehet ő ségeket.

2. USB-csatlakozó

Az USB 2,0 port USB csatolóval rendelkez ő perifériás eszközök, pl. egér, billenty ű zet, modem, hordozható merevlemez-meghajtó, nyomtató és egyebek csatlakoztatását teszi lehet ő vé.

3. VGA

A 15 érintkez ő s D-sub port küls ő monitor vagy egyéb szabványos VGA-kompatibilis eszköz

(például kivetít ő ) használatát támogatja, ami nagyobb küls ő megjelenítést tesz lehet ő vé.

2-16

4. Tápfeszültség

A noteszgépet energiával ellátó hálózati adapter csatlakoztatásához való.

2-17

Bal oldali Nézet

1 2

3 4 5

1. Kensington

4. USB-csatlakozó

5. Optikai

1. Kensington

A noteszgép Kensington-zárhoz való nyílást tartalmaz, ami lehet ő vé teszi, hogy a felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével helyhez rögzítse a noteszgépet. A kábel végén kisméret ű hurok van, ami lehet ő vé teszi, hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, pl. nehéz asztal vagy hasonló köré hurkolja, ezáltal helyhez rögzítve a noteszgépet.

2. RJ-45

A 10/100/1000 Ethernet csatlakozóhoz LAN kábelt lehet kötni, hogy hálózathoz csatlakozhasson.

3. RJ-11

A noteszgép beépített modemmel rendelkezik, amelyhez RJ-11 telefonvonalat csatlakoztathat.

2-18

56K V,90 modemmel betárcsázós kapcsolatot hozhat létre.

4. USB-csatlakozó

Az USB 2,0 port USB csatolóval rendelkez ő perifériás eszközök, pl. egér, billenty ű zet, modem, hordozható merevlemez-meghajtó, nyomtató és egyebek csatlakoztatását teszi lehet ő vé.

5. Optikai

Š A noteszgép típusától függ ő en, vékony kialakítású DVD Super Multi (DVD Dual és DVD RAM) vagy DVD Combo meghajtóval rendelkezik.

Š Az optikai eszköz lehet ő vé teszi, hogy CD/DVD lemezt használjon szoftver telepítéséhez, adatok eléréséhez, illetve zene/film lejátszásához a számítógépen.

2-19

Hátulnézet

2 1 3

1. Kensington

2. Ventilátor

3. Akkumulátor

1. Kensington

A noteszgép Kensington-zárhoz való nyílást tartalmaz, ami lehet ő vé teszi, hogy a felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével helyhez rögzítse a noteszgépet. A kábel végén kisméret ű hurok van, ami lehet ő vé teszi, hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, pl. nehéz asztal vagy hasonló köré hurkolja, ezáltal helyhez rögzítve a noteszgépet.

2. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelel ő h ű tését. SOHA NE zárja el a ventilátor szell ő z ő nyílását.

3. Akkumulátor

A noteszgép az akkumulátor egységr ő l m ű ködik, ha nem csatlakoztatják a hálózati adaptert.

2-20

Alulnézet

1 2 3

1. Akkumulátor ő /kioldó retesz

3. Akkumulátor-kioldógomb

1. Akkumulátor ő /kioldó retesz

Az akkumulátort nem lehet eltávolítani, ha a gomb „lock” (lezárt) helyzetben áll. Ha a gombot

„unlock” (kioldva) helyzetbe tolja, az akkumulátort el lehet távolítani.

2. Akkumulátor

A noteszgép az akkumulátor egységr ő l m ű ködik, ha nem csatlakoztatják a hálózati adaptert.

3. Akkumulátor-kioldógomb

Visszaugró szerkezet az akkumulátor egység kioldásához. Az egyik kezével csúsztassa el, a másikkal pedig óvatosan húzza ki az akkumulátort.

3. FEJEZET

Els

ő

Lépések

3-2

Energiagazdálkodás

ECO Engine – energiatakarékos funkció

Az ECO Engine , amely egy kiváló és egyedülálló energiatakarékos funkció, 5 féle energiatakarékos módot tartalmaz – Játék mód , Film mód , Bemutató mód , Irodai mód és Turbo akku mód , amelyek meghosszabbítják az akkumulátor mûködési idejét, amikor különbözõ feladatokat hajt végre a noteszgépen.

Érintse meg az ECO gyorsindító érintõérzékelõjét többször az 5 különbözõ mód közötti váltáshoz, illetve az ECO Engine kikapcsolásához.

Ahhoz, hogy megtudja, mely energiatakarékos éppen aktív, keresse meg a kijelzõn az egyes kiválasztott módoknak megfelelõ ikont.

Játék mód

Ezt az üzemmódod játékszoftverekhez válassza.

Film mód

Multimédia alkalmazások használata esetén válassza ezt a módot.

3-3

Bemutató mód

Prezentációs alkalmazások használata esetén válassza ezt a módot.

Irodai mód

Ezt a módot irodai dokumentációs feladatok végzése esetén válassza.

Turbó akku mód

Ezt a módot válassza az akkumulátor üzemidejének maximális kihasználásához.

ECO Engine letiltva

3-4

Hálózati Adapter

Ne feledje, hogy a noteszgép els ő használata alkalmával csatlakoztatni kell a hálózati adaptert és a hálózatról m ű ködtetni a számítógépet. Amikor a hálózati adaptert csatlakoztatják, azonnal megkezd ő dik az akkumulátor töltése.

MEGJEGYZÉS: a csomagban lév ő hálózati adapter a noteszgéphez készült. Más típusú adapter használata megrongálhatja a noteszgépet, vagy a hozzá kapcsolódó egyéb eszközöket.

3-5

A hálózati adapter csatlakoztatása

1. Csomagolja ki a hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.

2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez.

3. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

A hálózati áram leválasztása

Amikor leválasztja a hálózati adaptert, a következ ő ket kell tennie:

1. El ő ször húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból.

2. Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a noteszgépb ő l.

3. Válassza le a hálózati tápkábelt a hálózati adapter aljzatáról.

4. Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig magát a csatlakozót fogja. Soha ne húzza magát a kábelt!

3-6

Akkumulátor Egység

A noteszgép nagyteljesítmény ű lítium-ion akkumulátor egységgel van felszerelve. Az újratölthet ő

Li-Ion akkumulátor egység a noteszgépet bels ő áramforrása.

Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor egység megsérülhet, ha saját maga próbálja meg szétszerelni.

Ezen kívül az akkumulátor egységre vonatkozó korlátozott jótállást is elveszítheti, ha az akkumulátor egységet nem a hivatalos szerviz munkatársa szereli szét.

Az elhasznált akkumulátor egység újrahasznosítását a helyi törvényeknek és el ő írásoknak megfelel ő en végezze.

Ne feledje, hogy az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják.

3-7

Az akkumulátor egység kioldása

Tanácsos készenlétben tartani egy tartalék akkumulátort, hogy ne maradjon a noteszgép energiaellátás nélkül. A szabvány akkumulátor egység beszerzését illet ő en lépjen kapcsolatba a keresked ő vel. Az akkumulátor egység eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

2

1.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a noteszgép kikapcsolt állapotban van és leválasztották a hálózati adaptert.

(Lezárva/Kioldva) gombot, hogy kioldott helyzetben legyen.

3. Keresse meg az akkumulátor kioldó reteszét a számítógép alján.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kioldó gombját a számítógép alján feltüntetett ábra szerint.

5. Óvatosan tolja ki az akkumulátor egységet a rekeszb ő l, majd húzza ki.

3 4

5

3-8

Az akkumulátor egység kicserélése

Az akkumulátor egység behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mindkét kezével illessze be az akkumulátor egységet az akkumulátorrekeszbe, ügyelve a megfelel ő irányra.

2. Óvatosan tolja a helyére az akkumulátor egységet, amíg nem rögzül a rekeszben.

1

3. Nyomja meg a Lock/Unlock

(Lezárva/Kioldva) gombot, hogy zárt helyzetben legyen.

2

3

3-9

Az Akkumulátor Egység Használata

Biztonsági tippek az akkumulátorral kapcsolatban

Az akkumulátor helytelen módon történ ő cseréje vagy kezelése t ű zveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat, ami súlyos sérülést okozhat.

Š Az akkumulátor egységet kizárólag egyforma vagy egyenérték ű típusúra cserélje.

Š Ne szedje szét, zárja rövidre, égesse el vagy tárolja +60°C (+140°F) h ő mérséklet fölött az akkumulátorokat.

Š Ne próbálja kibontani az akkumulátort. Tartsa távol gyermekekt ő l.

Š Ne használjon rozsdás vagy sérült akkumulátort.

Š Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg. Érdekl ő djön a helyi szilárdhulladék-kezel ő tisztvisel ő inél az újrahasznosítási lehet ő ségeket, valamint a megfelel ő helyi elhelyezést illet ő en.

Gazdálkodás az akkumulátor energiájával

Az akkumulátor energiájának gazdaságos kihasználása elengedhetetlen a normális m ű ködés szempontjából. Ha az akkumulátor energiaszintjét nem kezelik megfelel ő en, a mentett adatok és egyéni beállítások elveszhetnek.

Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása és a hirtelen

áramkimaradás elkerülése érdekében.

Š Függessze fel a rendszer m ű ködését, ha egy ideig üresjáratban fog m ű ködni, vagy rövidítse le a felfüggesztés id ő zít ő jének beállítását.

Š Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.

Š Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.

Š Amikor csak lehet, csatlakoztassa a hálózati adaptert a rendszerhez.

3-10

Az akkumulátor egység feltöltése

Az akkumulátor egység akkor tölthet ő fel, ha beszerelték a noteszgépbe. Az akkumulátor feltöltése el ő tt vegye figyelembe a következ ő ket:

Š Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse a munkáját és zárja be az összes futó programot, majd kapcsolja ki vagy hibernálja a rendszert.

Š Csatlakoztasson küls ő AC/DC energiaforrást.

Š A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a m ű ködését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.

Š Az akkumulátor egység lítium-ion akkumulátorcellákkal m ű ködik, amelyeknek nincs ún.

„memóriaeffektusa”. Nem szükséges újratöltés el ő tt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.

Š Ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a noteszgépet, vegye ki az akkumulátor egységet bel ő le. Ez segíthet az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában.

Š A tényleges töltésid ő a használatban lév ő alkalmazásoktól függ.

3-11

Alapvet

ő

M

ű

veletek

Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következ ő tanácsokat, amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép kezelése közben.

Tanácsok a Biztonságos és Kényelmes Használathoz

A noteszgép csaknem bárhol lehet ő vé teszi a munkát. A megfelel ő munkakörnyezet kiválasztása azonban fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a noteszgépével.

Š A munkaterület megvilágítása megfelel ő legyen.

Š Válasszon megfelel ő munkaasztalt és széket, továbbá állítsa be a magasságukat, hogy a számítógép kezelése közben illeszkedjenek testtartásához.

Š A szék háttámláját úgy kell beállítani (ha lehetséges), hogy megfelel ő en támassza a hát alsó szakaszát.

Š A lábát természetes módon, laposan helyezze a padlóra, hogy térde és könyöke a számítógép kezelése közben megfelel ő helyzetben (kb. 90 fokos szögben) álljanak.

Š Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra úgy, hogy csuklóját megtámasztja.

Š Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.

Š Kerülje a noteszgép használatát olyan helyen, ahol kényelmetlen lehet (pl. ágyban fekve).

Š A noteszgép elektromos eszköz. Kérjük kezelje óvatossággal a személyes sérülés elkerülése

érdekében.

3-12

1. Kezét és lábát kényelmes helyzetben tartsa.

2. Állítsa be az LCD panel szögét és helyzetét.

3. Állítsa be az asztal magasságát.

4. Egyenes háttal, helyes tartással

üljön.

5. Állítsa be a szék magasságát.

2

3

Megfelel

ő

Munkamódszer Alkalmazása

1

1

5

4

A megfelel ő munkamódszer kiválasztása fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a noteszgépével. Ellenkez ő esetben kényelmetlenséggel és sérüléssel járhat. A számítógép kezelése közben ne feledje az alábbiakat:

Š Gyakran váltson testtartást.

Š Rendszeresen nyújtózkodjon és tornáztassa testét.

Š Ne felejtsen el szünetet tartani hosszabb munkák után.

3-13

A Billenty

ű

zet Ismertetése

A noteszgép teljes érték ű billenty ű zetet tartalmaz. A billenty ű zet négy részre osztható: Gépíró billenty ű k , Kurzorbillenty ű k , Számbillenty ű k és Funkcióbillenty ű k .

Gépíró billenty ű k

Az itt ábrázolt billenty ű zet eltérhet a tényleges eszközt ő l, attól függ ő en, melyik országban vásárolták a noteszgépet.

Számbillenty ű k

Kurzorbillenty ű k /

Funkciógombok

3-14

Gépíró billenty

ű

k

a billenty ű zet f ő funkciói mellett több, speciális célú billenty ű t is tartalmaz, mint például a [ Ctrl ], [ Alt ]

és [ Esc ] billenty ű .

Amikor a zárbillenty ű ket megnyomják, a hozzájuk tartozó LED-ek kigyulladnak az állapotuk jelzéséhez:

„ Num Lock: Nyomja meg és tartsa lenyomva az [Fn] billenty ű t, majd nyomja meg ezt a billenty ű t

„ a Num Lock (számzár) ki-, illetve bekapcsolásához. Ha ezt a funkciót aktiválja, a gépíró billenty ű kbe integrált számbillenty ű ket tudja használni.

Caps Lock: Nyomja meg ezt a billenty ű t a Caps Lock (nagybet ű zár) ki-, illetve bekapcsolásához. Ha ezt a funkciót aktiválja, a begépelt bet ű k mind nagybet ű k lesznek.

„ Scroll Lock: Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ Fn ] billenty ű t, majd nyomja meg ezt a billenty ű t a Scroll Lock (görgetészár) ki-, illetve bekapcsolásához. Ez a funkció az adott programtól függ és általában DOS alatt használják.

Számbillenty

ű

k

Keresse meg a billenty ű zet számbillenty ű it és aktiválja a Num Lock (számzár) billenty ű t számok beviteléhez és számoláshoz.

3-15

Kurzorbillenty

ű

k

A billenty ű zet négy kurzor- (nyíl-) billenty ű t tartalmaz a [ Home ], [ PgUp ], [ PgDn ], [ End ] billenty ű kkel együtt, amelyekkel kurzor mozgását lehet szabályozni.

A kurzort eggyel balra viszi.

Visszatérés az el ő z ő oldalra.

A kurzort eggyel jobbra viszi.

A következ ő oldalra lépés.

A kurzort egy sorral feljebb viszi.

Vissza a sor (vagy dokumentum) elejére.

A kurzort egy sorral lejjebb viszi.

A sor (vagy dokumentum) végére lépés.

A Backspace (visszatörlés), [ Ins ] és [ Del ] billenty ű k a jobb fels ő sarokban szerkesztésre valók.

Ez a billenty ű a

„beillesztéses” és a

„felülírásos” gépelési mód közötti választásra való.

Nyomja meg ezt a billenty ű t, hogy a kurzortól jobbra lév ő karaktert törölje és az utána következ ő szöveget eggyel balra mozgassa.

3-16

Nyomja meg ezt a billenty ű t, hogy a kurzortól balra lév ő karaktert törölje és az utána következ ő szöveget eggyel balra mozgassa.

Funkcióbillenty

ű

k

„ Windows billenty ű k

A billenty ű zeten megtalálhatja a Windows billenty ű t ( ) és egy Alkalmazás billenty ű t ( ), amelyek

Windows-funkciók végrehajtására használhatók, mint például az indítómenü, illetve a gyorsmenü megnyitása.

További információt a két billenty ű r ő l a Windows kézikönyvben vagy az online súgóban érhet el.

„ [Fn] billenty ű

+

A kijelz ő kimenetet váltja az LCD, a küls ő monitor és mindkett ő között.

+

A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.

+

Az érint ő pad funkció engedélyezése, illetve letiltása.

+

A beépített hangszóró hangerejének növelése.

+

+

Az LCD fényerejének csökkentése.

Az LCD fényerejének növelése.

+

+

A számítógép hangfunkciójának letiltása.

A számítógépet felfüggesztett módba állítja (a rendszerkonfigurációtól függ ő en).

3-17

Az Érint

ő

pad Ismertetése

A noteszgépbe épített érint ő pad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami lehet ő vé teszi a noteszgép irányítását a kurzor helyzetének beállításával a képerny ő n, illetve elemek kijelölésével a két gombja segítségével.

1. Egérmutató mozgatási terület

Az érint ő pad nyomásra érzékeny területe, amin az ujjhegyével irányíthatja a kurzort a képerny ő n.

2. Jobb / Bal gomb

Jobb / Bal egérgombként m ű ködik.

1

2

2

3-18

Az érint

ő

pad használata

Olvassa el az alábbi információkat az érint ő pad használatával kapcsolatban:

„ Az érint ő pad konfigurálása

A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelel ő en állíthatja be. Például, ha balkezes, elképzelhet ő , hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit. Ezen kívül módosíthatja a képerny ő n lév ő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális jellemz ő it.

Az érint ő pad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM PS/2 illeszt ő programot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel ( Vezérl ő pult ) Mouse

Properties ( Egértulajdonságok ) eleme lehet ő vé teszi a konfiguráció módosítását.

„ Elhelyezés és mozgatás

Helyezze az ujját az érint ő padra (általában a mutatóujját) és a négyszöglet ű pad a képerny ő miniat ű r megfelel ő jeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az érint ő padon, a képerny ő n lév ő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor az ujja eléri az érint ő pad szélét, emelje fel és helyezze a megfelel ő területre az érint ő padon a mozgás folytatásához.

„ Mutatás és kattintás

Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött, egyszer ű en koppintson gyengén az érint ő padra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja meg a bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép alapvet ő kezelési m ű velete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész érint ő pad m ű ködhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érint ő padon egyenérték ű a bal gomb

3-19 megnyomásával. Az érint ő padra történ ő gyors dupla koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.

„ Fogd és vidd

A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával. Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az érint ő padra, majd tartsa ott az ujját a második koppintásra. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre ujja mozgatásával az érint ő padon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet a helyén. Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot, amikor kijelöl egy elemet, majd húzza a kívánt helyre, és végül emelje fel az ujját a bal gombról, hogy letegye az elemet a helyén.

1. Az egérmutatót ujjhegye csúsztatásával húzza el.

2. Helyezze csuklóját kényelmesen az asztalra.

1

2

3-20

A Merevlemez-Meghajtó

A noteszgépe 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtóval rendelkezik. A merevlemez-meghajtó adattároló eszköz, amely sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitású, mint a többi adattároló eszköz, pl. hajlékonylemez-meghajtó és optikai tárolóeszközök. Ezért általában operációs rendszer és szoftveralkalmazások telepítésére használják.

A váratlan adatvesztés elkerülése érdekében készítsen rendszeresen biztonsági másolatot az eszközön lév ő fontos fájlokról.

Ne kapcsolja ki a noteszgépet, ha a mervelemez-m ű ködésjelz ő LED világít.

Ne távolítson el vagy szereljen be merevlemez-meghajtót, ha a noteszgép be van kapcsolva. A merevlemez-meghajtók cseréjét kizárólag a hivatalos szervizközpont munkatársai, illetve keresked ő k végezhetik.

3-21

Az Optikai Adattároló Eszköz Használata

A noteszgépe optikai adattároló eszközzel rendelkezik. Az Ön noteszgépében lév ő eszköz pontos típusa a megvásárolt modellt ő l függ.

„ Super Multi (Super-Multi meghajtó ) : többfunkciós DVD Dual és DVD RAM meghajtóként m ű ködik.

„ DVD Combo Drive ( DVD Combo meghajtó ) : DVD- és CD-lemezek olvasását, illetve

CD-lemezek írását támogatja.

3-22

1. Gy ő z ő djön meg arról, hogy a lemez megfelel ő en helyezkedik el a tálcán, miel ő tt becsukja.

2. Ne hagyja nyitott

állapotban a

Lemez behelyezése

Az alábbi utasítások az optikai tárolóeszközök m ű ködtetésének általános eljárását magyarázzák.

1. Gy ő z ő djön meg arról, hogy a noteszgép be van kapcsolva.

2. Nyomja meg a Kiadógombot (Eject) a meghajtó el ő lapján, amire részlegesen kicsúszik a lemeztálca.

3. Ezután óvatosan húzza ki teljesen a tálcát.

4. Tegye a lemezt a tálcára, a lemez címkéje mutasson felfelé. Nyomja le könnyedén a lemezt a közepénél, hogy a tengelyre kattanjon.

5. Tolja be a lemeztálcát a meghajtóba.

5

2

3

4

3-23

Lemez eltávolítása

Kövesse az utasításokat az optikai tárolóeszközbe helyezett lemez eltávolításához:

6. Nyomja meg a Kiadógombot (Eject) a meghajtó el ő lapján, amire részlegesen kicsúszik a lemeztálca.

7. Ezután óvatosan húzza ki teljesen a tálcát.

8. Fogja meg a lemezt a szélénél és emelje le a tálcáról.

9. Tolja be a lemeztálcát a meghajtóba.

9

7

8

6

3-24

Az ábrázolt eszközök csupán példaként szolgálnak és eltérhetnek a felhasználók tényleges eszközeit ő l.

Küls

ő

Eszközök Csatlakoztatása

A noteszgép I/O (input/output – bemenet/kimenet) portjai perifériák csatlakoztatását teszik lehet ő vé.

Az itt felsorolt eszközök csupán tájékoztató jelleg ű ek.

Perifériák Csatlakoztatása

USB-eszközök csatlakoztatása

A noteszgép USB portokkal rendelkezik különféle USB-eszközök, pl. egér, billenty ű zet, digitális fényképez ő gép, webkamera, nyomtató, küls ő optikai adattároló eszköz stb. csatlakoztatásához. Az ilyen eszközök csatlakoztatásához el ő ször telepítse azok illeszt ő programjait, ha szükséges, majd csatlakoztassa az eszközt a noteszgéphez. A noteszgép képes észlelni a csatlakoztatott

USB-eszközöket. Ha ez nem történne meg automatikusan, kérjük manuálisan engedélyezze az

USB-eszközöket úgy, hogy az új eszközt a Start Menu / Control Panel / Add Hardware elem segítségével hozzáadja a rendszerhez.

3-25

Küls

ő

megjelenít

ő

eszközök csatlakoztatása

A noteszgép VGA csatlakozóval rendelkezik a nagyobb méret ű és felbontású kijelz ő k csatlakoztatásához. A 15 érintkez ő s D-sub VGA csatlakozó küls ő monitor vagy egyéb szabványos

VGA-kompatibilis eszköz (például kivetít ő ) használatát támogatja, ami nagyobb küls ő megjelenítést tesz lehet ő vé.

Amint csatlakoztatta a kijelz ő t a noteszgéphez, kapcsolja be a noteszgépet és a küls ő kijelz ő nek alapértelmezésképpen be kell kapcsolódnia. Amennyiben nem, a kijelzési módot az [ Fn ]+[ F2 ] billenty ű kombinációval válthatja. Más megoldásként a kijelzési módot a Windows alatt, a Display

Properties (Megjelenítési Tulajdonságok) menüpontban módosíthatja.

3-26

Kommunikációs Eszközök Csatlakoztatása

LAN használata

A noteszgép RJ-45 csatlakozója lehet ő vé teszi LAN (helyi hálózati) eszközök csatlakoztatását, mint például hub, switch vagy átjáró, amelyekkel hálózati kapcsolatot alakíthat ki.

További információkért, illetve a LAN-hoz csatlakozás részleteit illet ő en érdekl ő djön hálózati rendszergazdájánál segítségért.

3-27

Modem vagy Combo modem használata

A beépített 56 Kbps fax-/adatmodem vagy Combo modem (beépített Bluetooth-funkcióval) lehet ő vé teszi, hogy telefonvonalon keresztül másokkal kommunikáljon vagy betárcsázós internet-kapcsolatot használjon.

További információkért, illetve a betárcsázós kapcsolat létesítés részleteit illet ő en érdekl ő djön hálózati rendszergazdájánál vagy internet-szolgáltatójánál segítségért.

A t ű zveszély elkerülése érdekében kizárólag No. 26 AWG vagy nagyobb távközlési kábelt használjon.

Javasoljuk a noteszgép szoftverét tartalmazó lemezen lév ő modem illeszt ő program telepítését a modem funkcióinak teljes kihasználása érdekében.

3-28

Express Kártya Behelyezése

A számítógép Express kártyafoglalattal rendelkezik. Az új Express kártya csatoló kisebb és gyorsabb, mint a PC kártya csatoló. Az Express kártyatechnológia kiaknázza a méretezhet ő , nagy sávszélesség ű soros PCI Express és USB 2.0 csatolókban rejl ő lehet ő ségeket.

Az alábbi utasítások alapvet ő tájékoztatást nyújtanak az Express kártya behelyezésének, illetve eltávolításának módjáról. További információkat az Express kártya kézikönyvében találhat.

Az Express Kártya Eltávolítása

1. Keresse meg az Express kártya nyílását a noteszgépen. Elképzelhet ő , hogy álkártya van a nyílásba helyezve. Távolítsa el az Express kártyát vagy álkártyát az alábbi lépések követésével.

2. Nyomja meg a kártyát, hogy kiemelkedjen.

3. Húzza ki kártyát a nyílásból.

4. Üres

Az Express Kártya Beszerelése

5. Illessze a kártyát a nyílásba (általában a címkéje felfelé mutasson).

6. Nyomja be a kártyát határozottan, de óvatosan, amíg a helyére nem illeszkedik.

3-29

4

Az Express Kártya Eltávolítása

1

3

Az Express Kártya Behelyezése

5

2

3

5

2

4

6

3-30

Hardver Biztonságos Eltávolítása

Ha bármilyen perifériát csatlakoztat a noteszgéphez, megjelenik a Safely Remove Hardware

(Hardver biztonságos eltávolítás) ikon a tálcán. Kattintson duplán az ikonra, hogy megnyissa a

Hardver biztonságos eltávolítása párbeszédpanelt. Itt láthatja az összes csatlakoztatott eszközt. Ha valamelyik eszközt el kívánja távolítani, mozgassa a kurzort az eszközre és kattintson a Stop

(Megállítás) elemre. Az alábbi ábra csak tájékoztató jelleg ű .

Safely Remove Hardware

Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.

When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.

Hardware Devices:

USB Mass Storage Device

1

Stop a Hardware device

Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.

Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.

USB Mass Storage Device

3

OK

4

Cancel

Properties Stop

2

Close

4. FEJEZET

BIOS Beállítás

4-2

A BIOS Ismertetése

Mikor Használja a BIOS-Beállítást?

Akkor lehet szükség a BIOS beállítására ha:

Š Hibaüzenet jelenik meg a képerny ő n rendszerindítás közben, és kéri, hogy futtassa a

BEÁLLÍTÁS programot.

Š Módosítani kívánja az alapértelmezett beállításokat a személyre szabott m ű ködéshez.

Š Be kívánja tölteni az alapértelmezett BIOS beállításokat.

A BIOS-Beállítás Futtatása?

A BIOS beállító segédprogram futtatásához kapcsolja be a noteszgépet és nyomja meg a [Del] billenty ű t a Bekapcsolási Öntesztelés alatt.

Ha megjelenik egy üzenet, miel ő tt reagál és mégis be akar lépni a Beállítás programba, akkor indítsa újra a rendszert a noteszgép KI-, majd BEKAPCSOLÁSÁVAL, vagy egyszerre nyomja meg a

[Ctrl]+[Alt]+[Delete] billenty ű kombinációt, hogy újraindítsa a rendszert.

Az ebben a fejezetben megadott képerny ő képek és beállítási lehet ő ségek csak hivatkozási célt szolgálnak. A noteszgép tényleges képerny ő i és opciói eltérhetnek a BIOS-frissítés miatt.

4-3

Vezérl

ő

gombok

A BIOS segédprogramban kizárólag a billenty ű zet segítségével irányíthatja a kurzort.

Nyomja meg a jobb nyílgombot

Nyomja meg a bal nyílgombot egy elem kijelöléséhez a menü valamelyik menü kijelöléséhez.

alatt.

Nyomja meg a fel nyílgombot valamelyik menü kijelöléséhez.

Nyomja meg a le nyílgombot egy elem kijelöléséhez a menü alatt.

+

A beállítás értékének növelése vagy módosítások végzése.

A beállítás értékének csökkentése vagy módosítások végzése.

1) A kiválasztott elem megnyitása a beállítások módosításához.

2) Almenü megnyitása, ha elérhet ő .

Egyes elemekben nyomja meg a billenty ű t a beállítás mez ő jének módosításához.

A vezérl ő billenty ű k adatait mutató súgóképerny ő megnyitása.

1) Kilépés a BIOS beállító segédprogramból.

2) Az ő z ő képerny ő höz történ ő visszatérés egy almenüben.

4-4

BIOS-Menü

Miután belép a BIOS beállító segédprogramba, megjelenik a f ő menü a képerny ő n. Jelölje ki a feliratokat, hogy más menükbe lépjen.

Main Menu (F ő menü)

Rendszeráttekint ő adatokat mutat a BIOS verzióról, CPU funkciókról, memóriaméretr ő l és a rendszerid ő és -dátumbeállításokról.

Advanced Menu (Speciális Menü)

IDE és USB beállítások konfigurálása.

Security Menu (Biztonság Menü)

Rendszergazda, illetve felhasználói jelszó beállítása vagy törlése.

Boot Menu (Rendszerindító Menü)

Rendszerindítás típusának és sorrendjének beállítása.

Exit Menu (Kilépés Menü)

A módosítások mentése vagy elvetése, miel ő tt elhagyja a BIOS Beállítás menüt.

4-5

Main Menu (F

ő

menü)

Š System Date (Rendszerdátum)

Ez az elem a rendszerdátum beállítását teszi lehet ő vé. A dátumformátum:

[day:month:date:year].

Day (Nap) A hét napja vasárnaptól szombatig, amelyet a

BIOS határoz meg (csak olvasható).

Month (Hónap)

Date (Dátum)

A hónap 01 (január) és 12 (december) között.

A nap 01 és 31 között.

Date (Év) Az évet a felhasználó beállíthatja.

Š System Time (Rendszerid ő )

Ez az elem lehet ő vé teszi a rendszerid ő beállítását. A rendszeróra akkor is m ű ködik, ha kikapcsolja a PC-t vagy alvó módba helyezi. A megadott formátum: [hour:minute:second].

Š Serial ATA

Az elemek a noteszgépbe telepített SATA eszközöket mutatják. Nyomja meg az [Enter] billenty ű t, hogy megjelenjen egy ablak az eszköz részletes adataival, beleértve az eszköz nevét, szállítóját, LBA módját, PIO módját stb.

4-6

Š System Information (Rendszerinformáció)

Ez az elem mutatja a firmware, processzor és rendszermemória adatait.

4-7

Advanced Menu (Speciális Menü)

Š Intel(R) SpeedStep(tm) tech.

Ez az elem lehet ő vé teszi az Intel SpeedStep technológia engedélyezését, illetve letiltását. Ha Disabled (Letiltott) helyzetbe van állítva, a rendszer mindig energiatakarékos módban m ű ködik (a processzor FSB 400-600

MHz-en vagy FSB 533-800 MHz-en m ű ködik). Ha optimalizálni kívánja a processzor m ű ködését, állítsa ezt az elemet Enabled (Engedélyezett) helyzetb e, hogy a processzor sebességét az operációs rendszer és az alkalmazások határozzák meg. Beállítási lehet ő ségek: Enabled

(Engedélyezett) és Disabled (Letiltott) .

Š PCI Latency Timer (PCI Várakozási Id ő mér ő )

Ez az elem szabályozza, milyen hosszú ideig foglalhatják le a buszt az egyes PCI eszközök, miel ő tt egy másik átveszi azt. Ha magasabb értékre

állítják, mindegyik PCI eszköz hosszabb ideig tud adatcserét végezni, így javíthatják a PCI sávszélességet. A jobb PCI teljesítmény érdekében állítsa az elemet magasabb értékre. Beállítási lehet ő ségek: 32, 64, 96, 128, 160,

192, 224 és 248 .

Š Legacy USB Support (Régebbi Eszközök USB-Támogatása)

Ha kijelöli az Enabled (Engedélyezett) elemet, akkor USB-eszközt, pl. egeret, billenty ű zetet vagy hordozható merevlemezt tud használni DOS rendszerben, vagy USB-eszközr ő l tudja indítani a rendszert. Beállítási

4-8 lehet ő ségek: Enabled (Engedélyezett) és Disabled (Letiltott) .

Š AHCI Mode (AHCI Mód)

Ezt az elemet az AHCI mód engedélyezéséhez vagy letiltásához használhatja. Beállítási lehet ő ségek: Disabled (Letiltott) és Enabled

(Engedélyezett). Az alapértelmezett beállítás Disabled (Letiltott) .

4-9

Security Menu (Biztonság Menü)

Š Change Supervisor Password (Rendszergazda Jelszó Módosítása)

Ha kijelöli ezt az elemet, a képerny ő n megjelenik az alább látható

üzenetpanel:

Enter New Password

Írja be a jelszót, ami legfeljebb hat karakterb ő l állhat, majd nyomja meg az

[Enter] billenty ű t. A most begépelt jelszó felváltja a korábban beállított jelszót a CMOS memóriában. Az [ ESC ] billenty ű megnyomásával a kiválasztást megszakíthatja és nem ír be jelszót.

Amennyiben be van állítva a Rendszergazda jelszó, új elemek, nevezetesen a User Access Level (Felhasználói Hozzáférési Szint) és a

Password Check (Jelszó-Ellen ő rzés) kerülnek a menübe. A User

Access Level (Felhasználói Elérési Szint) elemben további beállításokat végezhet a hozzáférési jogokat illet ő en. Beállítási lehet ő ségek: No Access

(Nincs Hozzáférés) , View Only (Csak Megtekintés) , Limited

(Korlátozott) és Full Access (Teljes Hozzáférés) . A Password Check

(Jelszó-Ellen ő rzés) elem segítségével adhatja meg a megvalósítani kívánt

BIOS jelszó-védelem típusát. A beállítások magyarázata az alábbiakban olvasható:

4-10

Setup

(Beállítás)

A jelszót kér ő képerny ő csak akkor jelenik meg, ha egy végfelhasználó megkísérli futtatni a Beállító segédprogramot.

Always

(Mindig)

A jelszót kér ő képerny ő mindig megjelenik, ha bekapcsolják a noteszgépet, vagy egy végfelhasználó megkísérli futtatni a Beállító segédprogramot.

A beállított jelszó törléséhez egyszer ű en nyomja meg az [ Enter ] billenty ű t, amikor a rendszer a jelszó megadására kéri. Üzenetpanel jelenik meg, ami meger ő síti, hogy a jelszó letiltásra kerül. Miután letiltotta a jelszóhasználatot, a rendszer betölt ő dik és jelszó nélkül beléphet a Beállító segédprogramba.

A Rendszergazda jelszó lehet ő vé teszi a felhasználó számára, hogy belépjen a beállító menübe és ott beállításokat végezzen, míg a

Felhasználói jelszó ugyan lehet ő vé teszi a felhasználó számára, hogy belépjen a beállító menübe, de ott nincs joga beállításokat végezni.

4-11

Boot Menu (Rendszerindító Menü)

Š Boot Settings Configuration

(Rendszerindítási Beállítások Konfigurációja)

A beállítások konfigurálása rendszerindítás közben.

Š Boot Device Priority (Rendszerindító Eszköz Els ő bbsége)

Ezen elemek lehet ő vé teszik a rendszerindító eszközök sorrendjének beállítását, amikor a BIOS betölti az alapvet ő operációs rendszert.

.

4-12

Exit Menu (Kilépés Menü)

Š Exit & Save Changes (Kilépés és Módosítások Mentése)

A módosítások mentése ás kilépés a segédprogramból.

Š Exit & Discard Changes (Kilépés és Módosítások Elvetése)

Kilépés a segédprogramból a módosítások mentése nélkül.

Š Discard Changes (Módosítások Elvetése)

A módosítások elvetése és a korábbi konfiguráció betöltése, miel ő tt futna a segédprogram.

Š Load Setup Defaults (Alapértelmezett Beállítások Betöltése)

Jelölje ki ezt az elemet az alapértelmezett beállítások betöltéséhez.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement