MSI MS-163K PR601 Návod na obsluhu

Add to my manuals
83 Pages

advertisement

MSI MS-163K PR601 Návod na obsluhu | Manualzz
KAPITOLA 1
Předmluva
1-2
Předmluva
Obsah
Předmluva
Obsah ........................................................................................................................................................... 1-2
Legislativní Informace ............................................................................................................................. 1-5
Prohlášení FCC o Rádiovém Rušení Frekvencí Třídy B................................................................ 1-5
Podmínky FCC ..................................................................................................................................... 1-6
Bezpečnostní Pokyny .............................................................................................................................. 1-7
Bezpečnostní Zásady Používání Lithiové Baterie ............................................................................ 1-9
Prohlášení WEEE ....................................................................................................................................1-13
Upozornění k Optické Jednotce ..........................................................................................................1-20
Upozornění k Používání Modemu .......................................................................................................1-20
Ochranné Známky...................................................................................................................................1-21
Historie Vydání ........................................................................................................................................1-21
Úvod
Mapa Příručky ............................................................................................................................................ 2-2
Vybalení ....................................................................................................................................................... 2-3
Technické Údaje ........................................................................................................................................ 2-4
Popis Produktu .......................................................................................................................................... 2-8
Pohled Shora ........................................................................................................................................ 2-8
Pohled Zepředu ..................................................................................................................................2-13
1-3
Předmluva
Pohled Zprava ....................................................................................................................................2-15
Pohled Zleva .......................................................................................................................................2-17
Pohled Zezadu....................................................................................................................................2-19
Pohled Zdola.......................................................................................................................................2-20
Začínáme
Napájení....................................................................................................................................................... 3-2
ECO Engine – funkce řízení spotřeby............................................................................................... 3-2
Napájecí Adaptér.................................................................................................................................. 3-4
Baterie.................................................................................................................................................... 3-6
Používání Baterie................................................................................................................................. 3-9
Základní Operace .................................................................................................................................... 3-11
Tipy pro Bezpečnost a Pohodlí ........................................................................................................ 3-11
Vytváření Správných Pracovních Návyků.......................................................................................3-12
Seznámení s Klávesnici ....................................................................................................................3-13
Seznámení s Dotykovou Plochou....................................................................................................3-17
O pevném Disku.................................................................................................................................3-20
Používání Optického Paměťového Zařízení ..................................................................................3-21
Připojení Externích Zařízení .................................................................................................................3-24
Připojení Periferních Zařízení...........................................................................................................3-24
Připojení Komunikačních Zařízení...................................................................................................3-26
Instalace karty Express .........................................................................................................................3-28
Odebrání karty Express.....................................................................................................................3-28
1-4
Předmluva
Instalace karty Express .....................................................................................................................3-28
Bezpečné Odebrání Hardwaru.............................................................................................................3-30
Nastavení Systému BIOS Setup
O nastavení Systému BIOS Setup ........................................................................................................ 4-2
Kdy Použít Nastavení Systému BIOS Setup ................................................................................... 4-2
Jak Spustit Nastavení Systému BIOS Setup ................................................................................... 4-2
Ovládací Klávesy.................................................................................................................................. 4-3
Nabídka Nastavení Systému BIOS Setup............................................................................................ 4-4
Main Menu (Hlavní Nabídka).............................................................................................................. 4-5
Advanced Menu (Rozšířená Nabídka).............................................................................................. 4-7
Security Menu (Nabídka Zabezpečení) ............................................................................................ 4-9
Boot Menu (Nabídka Spuštění)........................................................................................................ 4-11
Exit Menu (Nabídka Konec)..............................................................................................................4-12
1-5
Předmluva
Legislativní Informace
Prohlášení FCC o Rádiovém Rušení Frekvencí Třídy B
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část
15. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení
při instalaci v obytných prostorech. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na
rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí
rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení
nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit
vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení
omezit některým z následujících opatření:
„ Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
„ Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
„ Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
„ Obraťte se na prodejce nebo rádiového/TV technika se žádostí o asistenci.
POZNÁMKA
Š V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
Š Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
1-6
Předmluva
Podmínky FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma
podmínkám:
„ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
„ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek
neočekávanou funkci.
1-7
Předmluva
Bezpečnostní Pokyny
Přečtěte si pečlivě a důkladně
tyto bezpečnostní pokyny.
Uschovejte uživatelskou
Dodržujte veškerá upozornění a
příručku dodanou s krabicí pro
varování na zařízení nebo v
budoucí použití.
uživatelské příručce.
Chraňte zařízení před vlhkostí a
Před zapojením umístěte toto
vysokou teplotou.
zařízení na vhodný povrch.
Před připojením zařízení k
Otvory v plášti slouží k větrání a
zabraňují přehřátí zařízení. Tyto
otvory nezakrývejte.
elektrické zásuvce zkontrolujte,
zda se napětí nachází v
bezpečném rozsahu a zda bylo
správně nastaveno na hodnotu
100 – 240 V.
Nikdy nelijte žádnou tekutinu do
otvorů – mohlo by dojít k
poškození zařízení nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Neponechávejte zařízení v
nevhodném prostředí o teplotě
nad 60OC (140OF) nebo pod 0OC
(32OF) – mohlo by dojít k
poškození zařízení.
1-8
Předmluva
Umístěte napájecí kabel tak, aby
Před instalací rozšiřovacích
se po něm nešlapalo. Na
karet nebo modulů vždy odpojte
napájecí kabel nic nepokládejte.
napájecí kabel.
Aby se zabránilo výbuchu
způsobeném nesprávnou
výměnou baterie, používejte
pouze stejný nebo ekvivalentní
typ baterie doporučený
výrobcem.
Vždy uchovávejte baterii na
bezpečném místě.
Při instalaci koaxiálního kabelu k
TV tuneru musí být kovové
stínění řádně připojeno k
ochrannému uzemňovacímu
systému budovy.
Vždy udržujte objekty se silným
magnetickým nebo elektrickým
polem mimo zařízení.
Dojde-li k některé z následujících situací, nechtě zařízení zkontrolovat servisním
pracovníkem:
Š Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
Š Do zařízení vnikla tekutina.
Š Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
Š Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
Š Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
Š Zařízení nese zřetelné známky poškození.
1-9
Předmluva
Bezpečnostní Zásady Používání Lithiové Baterie
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type
recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
1-10
Předmluva
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。
请依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
1-11
Předmluva
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng
loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(Thai) (ไ ท ย
) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai
hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai
petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
1-12
Předmluva
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo
výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie
zneškodnite podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene
eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite
skladno z navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med
batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
proizvođača.
1-13
Předmluva
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Prohlášení WEEE
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
1-14
Předmluva
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
1-15
Předmluva
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
1-16
Předmluva
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng
dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn
được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
1-17
Předmluva
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
1-18
Předmluva
(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické
zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení
sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno
odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne
izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
1-19
Předmluva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-20
Předmluva
Upozornění k Optické Jednotce
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje laserový systém a je klasifikováno jako „LASEROVÉ
ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY.“ Aby bylo zajištěno správné používání tohoto modelu, pečlivě si přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. V případě jakéhokoli problému s tímto
modelem se obraťte na nejbližší „AUTORIZOVANÉ servisní středisko“. Nepokoušejte se
demontovat plášť tohoto zařízení, aby se zabránilo přímému kontaktu s laserovým paprskem.
Upozornění k Používání Modemu
„ Zásadně neinstalujte telefonní vedení za silné bouřky.
„ Telefonní konektory neinstalujte na vlhké místo (nejedná-li se o konektor speciálně určený pro
vlhké prostředí).
„ Nikdy se nedotýkejte telefonních kabelů nebo zakončení, která nejsou izolovaná, pokud nebyla
telefonní linka odpojena do síťového rozhraní.
„ Při instalaci či úpravě telefonních kabelů dodržujte zásady.
„ Nepoužívejte funkci telefonu (vyjma bezdrátového) při bouřce. Existuje riziko vzdáleného
zásahu elektrickým proudem od blesku.
„ Dojde-li k úniku plynu, nepoužívejte v blízkosti místa úniku funkci telefonu.
1-21
Předmluva
Ochranné Známky
„ Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
„ AMD® je registrovaná ochranná známka společnosti AMD Corporation.
„ Intel® a Pentium® jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
„ Microsoft® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Windows®
2000/ XP/ Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA.
„ Award® je registrovaná ochranná známka společnosti Phoenix Technologies Ltd.
„ AMI® je registrovaná ochranná známka společnosti American Megatrends Inc.
„ Kensington® a MicroSaver® jsou registrované ochranné známky společnosti Kensington
Technology Group.
Historie Vydání
Verze
Poznámka k vydání
Datum
1,0
První vydání
05, 2008
KAPITOLA 2
Úvod
2-2
Úvod
Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Používání tohoto zcela nového
vynikajícího notebooku vám přinese radostný a profesionální zážitek. S hrdostí můžeme informovat
naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši
reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.
Mapa Příručky
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny a ilustrace k používání tohoto notebooku. Před
používáním tohoto notebooku doporučujeme, abyste si tuto uživatelskou příručku pečlivě přečetli.
Kapitola 1, Předmluva, seznamuje uživatele se základními bezpečnostními informacemi a
zásadami týkající se tohoto notebooku. Před prvním použitím tohoto notebooku doporučujeme,
abyste si přečetli tyto informace nebo zásady.
Kapitola 2, Úvod, obsahuje popis veškerého příslušenství tohoto notebooku. Po otevření krabice
doporučujeme zkontrolovat, zda obsahuje veškeré příslušenství. Pokud je některá položka
příslušenství poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce tohoto notebooku. Tato kapitola také
obsahuje technické údaje tohoto notebooku a popisy tlačítek funkcí, rychlých spouštěcích tlačítek,
konektorů, světelných indikátorů a externích součástí tohoto notebooku.
Kapitola 3, Začínáme, obsahuje základní pokyny pro používání klávesnice, dotykové plochy,
pevného disku a optické úložné jednotky. Kromě toho jsou rovněž k dispozici pokyny pro vložení a
vyjmutí baterie a pokyny pro připojení různých externích zařízení, komunikačních zařízení atd.,
které pomohou uživateli dobře se seznámit s tímto notebookem.
2-3
Úvod
Kapitola 4, Nastavení Systému BIOS Setup, obsahuje informace o programu BIOS Setup a
umožňuje nakonfigurovat systém pro optimální využití.
Vybalení
Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka
poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový materiál
pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující
položky:
Notebook
Velkokapacitní baterie Li-ion
Stručná příručka
Adaptér střídavého proudu a
napájecí kabel
Brašna pro přenášení
(volitelné)
Disk s ucelenou nabídkou ovladačů obsahující plnou verzi uživatelské
Změna výše uvedeného
příslušenství bez
předchozího upozornění
vyhrazena.
příručky, ovladače, volitelnou funkci obnovení atd.
2-4
Úvod
Technické Údaje
Fyzické vlastnosti
Rozměry
358 (šířka) × 259 (výška) × 27 – 31 (hloubka) mm
Hmotnost
2,6 kg
Procesor
Typ procesoru
Micro-FCPGA (478kolíkový)
Podporovaný procesor
Platforma Intel® Montevina
Mezipaměť L1
64 kB
Mezipaměť L2
6 MB/ 3 MB
Frekvence FSB
667/800/1066 MHz
Čipy jádra
North Bridge
Intel® GM45
South Bridge
Intel® ICH9M
Paměť
Technologie
DDR2 667/800 MHz
Paměť
2 GB
Maximum
4 GB
2-5
Úvod
Napájení
Napájecí adaptér
65 W, 19 V
Typ baterie
6 článková (4800 mAh)
Baterie RTC
Ano
Úložiště
Formát HDD
2,5", výška 9,5 mm, 5400 ot./min.
80/ 120/ 160/ 200/ 250/ 320 GB
Optické zařízení
Super Multi/ DVD Combo
(Uvedená zařízení se mohou lišit bez předchozího upozornění)
Port I/O
Monitor (VGA)
RGB D-Sub x 1
USB
x 4 (USB verze 2,0)
Vstup mikrofonu
x1
Linkový vstup
x1
RJ11
x1
RJ45
x1
Interní mikrofon
x1
Výstup pro sluchátka
x1
Čtečka karet
x 1 (SD/ MMC/ MS)
Podporované paměťové karty se mohou lišit bez předchozího
upozornění.
2-6
Úvod
Komunikační port (Uvedené položky se mohou lišit bez předchozího upozornění)
56K Fax/MODEM
MDC v1,5
PCI LAN
Giga LAN
Schválení PTT
Ano
Režim Wake on LAN
Ano
Režim Wake on Ring
Ano
Bezdrátová místní síť
Podpora
Bluetooth
Podpora
Karta Express
Slot
Slot pro kartu Express x 1
Zobrazovací Zařízení
Typ LCD
15,4"
Jas
Ovládání jasu rychlými tlačítky K/B
Video
Grafika
Integrovaná v Intel® GM45
Rozlišení panelu LCD
1280 x 800 WXGA (volitelně)
1440 x 900 WXGA+ (volitelně)
Výstup CRT
Podporováno
2-7
Úvod
Webová kamera
CMOS (volitelně)
1,3 megapixelů
Zvuk
Řadič zvuku
Realtek® ALC888
Čip zvukového kodeku
Rozhraní Azalia
Vnitřní reproduktor
2 reproduktory
Interní mikrofon
Ano
Hlasitost zvuku
Nastavení knoflíkem hlasitosti, rychlým tlačítkem K/B a
softwarově
Software a systém BIOS
Spouštění z jednotky USB Flash
Ano, spouštění z diskety USB pouze do systému DOS
BIOS
Podpora rychlého spouštění - ano
Další
Otvor pro zámek Kensington
x2
Kompatibilita
WHQL
2-8
Úvod
Popis Produktu
V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem
tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že notebook zobrazený v této části se může lišit
od skutečného zakoupeného notebooku.
Pohled Shora
Stisknutím západky víka otevřete panel displeje. Na pohledu shora a podle popisu níže se můžete
seznámit s hlavní provozní částí notebooku.
1
1.
2
3
4
Uvedené obrázky jsou
pouze orientační.
7
8
9
Gumové podložky
2.
Webová kamera (volitelně)
3.
Západka víka
4.
Stereofonní reproduktory
5.
Rychlá spouštěcí tlačítka
6.
Vypínač / indikátor napájení LED
5
7.
Klávesnice
6
8.
Dotyková plocha
9.
Stavový indikátor LED
2-9
Úvod
1.
Gumové podložky
Chrání notebook před náhodným zavřením.
2. Webová kamera (volitelně)
Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa nebo pro
videokonference a s libovolnými interaktivními aplikacemi.
3.
Západka víka
Tento zacvakávací mechanizmus zajišťuje panel displeje na hlavní desce notebooku v zavřené
poloze.
4.
Stereofonní reproduktory
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí
Hi-Fi.
5. Rychlá spouštěcí tlačítka
Stisknutím tlačítek funkcí aktivujete konkrétní aplikace nebo nástroje. Pomocí těchto tlačítek
mohou uživatelé efektivněji pracovat.
Š Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat řízení spotřeby
ECO
ECO Engine
(Úsporný režim)
P1
(Úsporný režim)
ECO Engine, opakovaným stisknutím dotykového
snímače rychlého spuštění ECO vyberte některý z 5
různých režimů nebo řízení spotřeby ECO Engine
deaktivujte.
2-10
Úvod
Š Podrobné informace o funkci řízení spotřeby ECO
Engine viz část Řízení spotřeby v kapitole 3 této
příručky.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka
aktivujete/deaktivujete funkci bezdrátové sítě LAN nebo
WLAN / BT
funkce Bluetooth.
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete internetový prohlížeč.
Internet
e-mailu
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte e-mailovou aplikaci.
6. Vypínač / indikátor napájení LED
Vypínač:Stisknutím vypínače zapnete a vypnete napájení notebooku.
Indikátor napájení LED: Po zapnutí napájení notebooku svítí modře.
7.
Klávesnice
Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce standardní klávesnice.
8.
Dotyková plocha
Toto je polohovací zařízení notebooku.
2-11
Úvod
9.
Stavový indikátor LED
Bezdrátová místní síť a rozhraní Bluetooth:
Š Tento indikátor svítí zeleně, když je zapnutá funkce bezdrátové místní
sítě.
Š Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce Bluetooth.
Š Když je zapnutá funkce bezdrátové místní sítě a zároveň funkce
Bluetooth, svítí současně zelený a modrý indikátor.
Š Po deaktivaci všech funkcí indikátor zhasne.
Š Poznámka: S ohledem na bezpečnost letového provozu musí být na
palubě letadla tento indikátor LED zhasnutý.
Funkce Scroll Lock: Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce
Scroll Lock.
Funkce Caps Lock: Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce
Caps Lock.
Funkce Num Lock: Tento indikátor svítí modře, když je zapnutá funkce
Num Lock.
Baterie:
Š Svítí zeleně při nabíjení baterie.
Š Tento indikátor svítí oranžově při nízkém stavu baterie.
Š Tento indikátor bliká oranžově, dojde-li k selhání baterie a je nutné ji
vyměnit za novou. Požádejte nejbližšího prodejce o radu ohledně
zakoupení ekvivalentního typu baterie doporučeného výrobcem.
Š Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení
2-12
Úvod
napájecího adaptéru.
Aktivita pevného disku/ optické jednotky:
Svítí modře, když systém přistupuje k pevnému disku nebo k optické
jednotce.
Zapnuto/ vypnuto/ spánek:
Š Bliká modře, když se systém nachází v režimu spánku.
Š Svítí modře, když je počítač aktivní.
Š Tento indikátor nesvítí, když je počítač vypnutý.
2-13
Úvod
Pohled Zepředu
1
2
3
1.
Západka víka
2.
Čtečka karet
3.
Konektory zvukového portu
1. Západka víka
Tento zacvakávací mechanizmus zajišťuje panel displeje na hlavní desce notebooku v zavřené
poloze.
2. Čtečka karet
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet, například karty MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS
(Memory Stick) nebo MS Pro (Memory Stick Pro). Další přesnější informace vám poskytne
nejbližší prodejce. Upozorňujeme vás, že podporované paměťové karty se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
3. Konektory zvukového portu
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí
Hi-Fi.
2-14
Úvod
Linkový výstup: Konektor pro připojení
reproduktorů nebo sluchátek.
Mikrofon: Slouží pro připojení externího mikrofonu.
Linkový vstup: Slouží pro připojení externího
zvukového zařízení.
2-15
Úvod
Pohled Zprava
1
2
3
4
1.
Slot pro kartu Express
2.
Port USB
3.
Port VGA
4.
Konektor napájení
1. Slot pro kartu Express
Tento notebook je vybaven slotem pro kartu Express. Rozhraní nové karty Express je menší a
rychlejší, než rozhraní karty PC. Technologie karty Express využívá škálovatelná,
širokopásmová sériová rozhraní PCI Express a USB 2,0.
2. Port USB
Port USB 2,0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například myš, klávesnici,
modem, mobilní pevný disk, tiskárnu a další.
3. Port VGA
15kolíkový port D-sub VGA umožňuje připojit externí monitor nebo jiné zařízení kompatibilní se
standardem VGA (například projektor) pro větší zobrazení počítače.
2-16
Úvod
4. Konektor napájení
Slouží k připojení napájecího adaptéru a k napájení notebooku.
2-17
Úvod
Pohled Zleva
1. Zámek Kensington
1
2
2. Konektor RJ-45
3. Konektor RJ-11
4. Port USB
3 4
5
5. Optická jednotka
1. Zámek Kensington
Tento notebook je vybaven otvorem pro zámek Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit
notebook na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným
kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo
pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím jej
zajistit na místě.
2. Konektor RJ-45
Ethernetový konektor 10/100/1000 slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového
připojení.
2-18
Úvod
3. Konektor RJ-11
Tento notebook je vybaven integrovaným modemem, který umožňuje připojit telefonní linku
RJ-11 prostřednictvím tohoto konektoru. S modemem 56K V,90 můžete navázat telefonické
připojení.
4. Port USB
Port USB 2,0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například myš, klávesnici,
modem, mobilní pevný disk, tiskárnu a další.
5. Optická jednotka
Š Tento notebook je vybaven tenkou jednotkou DVD Super Multi (DVD Dual a DVD RAM) nebo
jednotkou DVD Combo v závislosti na zakoupeném modelu notebooku.
Š Optické zařízení umožňuje používat disky CD/DVD pro instalování softwaru, pro přístup k
datům a pro přehrávání hudby/videa v počítači.
2-19
Úvod
Pohled Zezadu
2
1
3
1.
Zámek Kensington
2.
Ventilátor
3.
Baterie
1. Zámek Kensington
Tento notebook je vybaven otvorem pro zámek Kensington, který umožňuje uživatelům zajistit
notebook na místě klíčem nebo mechanickým zařízením PIN a připevnit jej pogumovaným
kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smyčka, která umožňuje obtočit celý kabel okolo
pevného předmětu, například okolo těžkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím jej
zajistit na místě.
2. Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.
3. Baterie
Po odpojení napájecího adaptéru je tento notebook napájen baterií.
2-20
Úvod
Pohled Zdola
1
2
3
1.
Tlačítko zamknutí/odemknutí
baterie
2.
Baterie
3.
Uvolňovací tlačítko baterie
1. Tlačítko zamknutí/odemknutí baterie
Když se toto tlačítko nachází v zamknuté poloze, baterii nelze vyjmout. Po posunutí tlačítka do
odemknuté polohy lze baterii vyjmout.
2. Baterie
Po odpojení napájecího adaptéru je tento notebook napájen baterií.
3. Uvolňovací tlačítko baterie
Tento zacvakávací mechanizmus slouží jako příprava na vyjmutí baterie. Jednou rukou posuňte
tlačítko a druhou rukou opatrně vytáhněte baterii.
KAPITOLA 3
Začínáme
3-2
Začínáme
Napájení
ECO Engine – funkce řízení spotřeby
ECO Engine, vynikající a jedinečná funkce řízení spotřeby, nabízí 5 různých režimů řízení
spotřeby – Hra, Video, Prezentace, Kancelář a Turbo baterie – pro prodloužení délky provozu
baterie při provádění různých činností s tímto notebookem.
Opakovaným stisknutím dotykového snímače rychlého spuštění ECO vyberte některý z 5 různých
režimů nebo řízení spotřeby ECO Engine deaktivujte.
Chcete-li zjistit, který režim řízení spotřeby je právě aktivován, přečtěte si ikonu režimu, která se po
výběru režimu zobrazí na obrazovce.
Režim Hra
Tento režim slouží k hraní her.
Režim Video
Tento režim slouží k přehrávání multimediálních aplikací.
3-3
Začínáme
Režim Prezentace
Tento režim slouží k předvádění prezentací.
Režim Kancelář
Tento režim slouží pro práci s kancelářskými dokumenty.
Režim Turbo baterie
Tento režim slouží k maximálnímu prodloužení délky provozu baterie.
Režim ECO Engine deaktivován
3-4
Začínáme
Napájecí Adaptér
Při prvním použití tohoto notebooku důrazně doporučujeme připojit napájecí adaptér a používat
napájení z elektrické zásuvky. Po připojení napájecího adaptéru se ihned začne nabíjet baterie.
Upozorňujeme, že napájecí adaptér dodaný s počítačem je schválen pro tento notebook; při
používání jiného modelu adaptéru může dojít k poškození notebooku nebo dalších zařízení
připojených k notebooku.
3-5
Začínáme
Připojení Napájení
1. Vybalte napájecí adaptér a napájecí kabel z krabice.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru napájecího adaptéru.
3. Připojte stejnosměrný konec adaptéru k notebooku a připojte konec napájecího kabelu se
zástrčkou do elektrické zásuvky.
Odpojení Napájení
Při odpojování napájecího adaptéru postupujte podle následujících pokynů:
1. Nejdříve odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odpojte konektor od notebooku.
3. Odpojte napájecí kabel a konektor napájecího adaptéru.
4. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte konektorovou část kabelu. Nikdy netahejte
přímo za kabel!
3-6
Začínáme
Baterie
Tento notebook je vybaven velkokapacitní Li-ion baterií. Nabíjecí baterie Li-ion je vnitřním zdrojem
napájení notebooku.
Při pokusu o demontáž baterie uživateli vlastními silami může dojít k jejímu poškození.
V případě demontáže baterie neoprávněným technikem může dojít k propadnutí omezené záruky.
Po uplynutí životnosti zrecyklujte baterii v souladu s místními zákony a vyhláškami.
Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.
3-7
Začínáme
Uvolnění Baterie
Doporučujeme mít vždy v zásobě další baterii pro zajištění dostatečného napájení. Zakupte baterii,
která je kompatibilní s vašim notebookem, u nejbližšího prodejce. Při vyjímání baterie postupujte
podle následujících kroků:
2
1. Zkontrolujte, zda je notebook vypnutý
a zda je napájecí kabel odpojený.
2. Stiskněte tlačítko zámku do odemknuté
polohy.
3. Vyhledejte uvolňovací tlačítko baterie
na spodní straně.
4. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko
ve směru uvolnění baterie uvedeném
na spodní straně.
5. Opatrně vysuňte baterii z přihrádky a
potom baterii vytáhněte.
3
4
5
3-8
Začínáme
Výměna Baterie
Při vkládání baterie postupujte podle následujících kroků:
1. Oběma rukama zarovnejte a zasuňte
baterii
do
přihrádky
ve
správné
orientaci.
2. Pomalu zasuňte a zatlačte baterii do
správné polohy tak, aby byla baterie
zajištěna v přihrádce.
1
2
3. Stiskněte tlačítko zámku do zamknuté
polohy.
3
3-9
Začínáme
Používání Baterie
Tipy pro Bezpečné Používání Baterie
Při nesprávné výměně nebo manipulaci s baterií může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu,
což může způsobit vážné zranění.
Š Hlavní baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem baterie.
Š Baterie nedemontujte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně a neskladujte je při teplotách nad
+60° C (+140° F).
Š Zabraňte násilnému poškození baterie. Uchovejte mimo dosah dětí.
Š Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené baterie.
Š Použité baterie zlikvidujte dle místních nařízení. Podrobnosti o možnostech recyklace nebo o
správné likvidaci v místě vašeho bydliště vám poskytnou místní orgány specializované na
likvidaci pevných odpadů.
Úspora Energie Baterie
Úsporné využívání energie baterie je klíčové pro zachování normálního provozu. Pokud energie
baterie není využívána efektivně, může dojít ke ztrátě uložených dat a vlastních nastavení.
Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé
ztrátě napájení:
Š Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte časový
interval přepnutí do režimu spánku.
Š Nebudete-li počítač delší dobu používat, vypněte jej.
Š Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívané periférie.
Š Co možná nejčastěji používejte k napájení počítače napájecí adaptér.
3-10
Začínáme
Nabíjení Baterie
Baterii lze nabíjet, když je nainstalována v notebooku. Před nabíjením baterie věnujte pozornost
následujícím tipům:
Š Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy
a vypněte počítač nebo použijte příkaz Uložit na disk.
Š Připojte externí zdroj usměrněného napájení.
Š Během nabíjení můžete počítač používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by
došlo k přerušení nabíjení.
Š Baterie je vybavena lithium-ionovými články, které nemají „paměťový efekt“. Před nabíjením
není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie je nezbytné
alespoň jednou měsíčně zcela spotřebovat energii baterie.
Š Nebudete-li notebook delší dobu používat, doporučujeme vyjmou baterii z notebooku. Tím
lze prodloužit životnost baterie.
Š Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
3-11
Začínáme
Základní Operace
Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši
bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.
Tipy pro Bezpečnost a Pohodlí
Notebook je mobilní platforma, která umožňuje pracovat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s
notebookem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.
Š Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
Š Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci.
Š Posaďte se na židli a upravte její opěrák (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše
záda.
Š Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci
nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
Š Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
Š Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
Š Nepoužívejte notebook na nepohodlném místě (například v posteli).
Š Notebook je elektrické zařízení a proto s ním nakládejte s velkou opatrností, aby nedošlo ke
zranění.
3-12
Začínáme
4
1. Udržujte ruce a nohy v optimálním
pohodlí.
2. Upravte úhel a polohu panelu LCD.
1
2
3. Upravte výšku stolu.
4. Seďte rovně a zachovávejte správnou
3
polohu.
1
5. Upravte výšku židle.
5
Vytváření Správných Pracovních Návyků
Pokud musíte používat notebook pravidelně po dlouhou dobu, je důležité, abyste si vytvořili správné
pracovní návyky; v opačném případě vám může způsobit nepohodlí nebo zranění. Při používání
notebooku dodržujte následující zásady.
Š Pravidelně měňte polohu těla.
Š Pravidelně protahujte a procvičujte tělo.
Š Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.
3-13
Začínáme
Seznámení s Klávesnici
Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Tuto klávesnici lze rozdělit do čtyř
kategorií: Klávesy Psacího Stroje, Kurzorové Klávesy, Numerické Klávesy a Funkční Klávesy.
Klávesy Psacího Stroje
Numerické Klávesy
Kurzorové Klávesy /
Funkční Klávesy
Zobrazená klávesnice se
může od skutečné lišit v
závislosti na zemi, ve které
byl notebook zakoupen.
3-14
Začínáme
Klávesy Psacího Stroje
Kromě hlavních funkcí klávesnice klávesy psacího stroje rovněž nabízejí řadu kláves pro speciální
účely, například klávesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc].
Stisknutím kláves funkcí Lock se rozsvítí odpovídající indikátory LED, které ukazují jejich stav:
„ Num Lock: Stiskněte a podržte klávesu [Fn] a potom stisknutím této klávesy můžete zapínat a
vypínat funkci Num Lock. Když je tato funkce aktivována, můžete používat numerické klávesy,
které jsou zapouzdřené v klávesách psacího stroje.
„ Caps Lock: Stisknutím této klávesy můžete zapínat a vypínat funkci Caps Lock. Když je tato
funkce aktivována, lze psát pouze velkými písmeny.
„ Scroll Lock: Stiskněte a podržte klávesu [Fn] a potom stisknutím této klávesy můžete zapínat a
vypínat funkci Scroll Lock. Tato funkce je definována jednotlivými programy a obvykle se
používá v systému DOS.
Numerické Klávesy
Vyhledejte numerické klávesy na klávesnici. Chcete-li tyto numerické klávesy používat k zadávání
číslic a výpočtů, aktivujte funkci Num Lock.
3-15
Začínáme
Kurzorové Klávesy
Čtyři kurzorové klávesy (se šipkami) a klávesy [Home], [PgUp], [PgDn], [End] se používají k
ovládání pohybu kurzoru.
Přesune kurzor o jednu mezeru
vlevo.
Přesune kurzor o jednu mezeru
vpravo.
Přejde na předchozí stránku.
Přejde na další stránku.
Přesune kurzor o jeden řádek
Přejde na začátek řádku (nebo
nahoru.
dokumentu).
Přesune kurzor o jeden řádek
Přejde na konec řádku (nebo
dolů.
dokumentu).
Klávesy Backspace, [Ins] a [Del] v pravém horním rohu slouží k editačním účelům.
Stisknutím této klávesy
Tato klávesa slouží k
odstraníte jeden znak napravo
přepínání režimů psaní
od kurzoru a přesunete
„vložit“ a „přepsat“.
následující text o jednu
mezeru vlevo.
Stisknutím této klávesy odstraníte jeden znak nalevo od kurzoru a přesunete
následující text o jednu mezeru vlevo.
3-16
Začínáme
Funkční Klávesy
„ Klávesy Systému Windows
Na klávesnici lze najít klávesu (
(
) s logem Windows a jednu klávesu s logem Aplikace
) , které slouží k provádění funkcí specifických pro operační systém Windows, například
otevření nabídky Start a spouštění místní nabídky. Další informace o těchto dvou klávesách jsou
uvedeny v příručce k operačnímu systému Windows nebo v nápovědě online.
„ Klávesa [Fn]
Slouží k přepínání výstupu
Slouží ke snížení hlasitosti
zobrazení mezi LCD, externím
+
monitorem a oběma.
+
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci
+
funkce dotykové plochy.
integrovaného reproduktoru.
Slouží ke zvýšení hlasitosti
+
integrovaného reproduktoru.
Slouží k deaktivaci funkce zvuku
Slouží ke snížení jasu LCD.
+
+
počítače.
Slouží k přepnutí počítače do
Slouží ke zvýšení jasu LCD.
+
režimu hibernace nebo spánku (v
+
závislosti na konfiguraci systému).
3-17
Začínáme
Seznámení s Dotykovou Plochou
Dotyková plocha integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se
standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce a prováděním
výběru pomocí dvojice tlačítek.
1. Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této části dotykové
plochy, která je citlivá na tlak, můžete
pohybovat kurzor po obrazovce.
2. Tlačítka Vpravo / Vlevo
Funguje jako pravé/levé tlačítko myši.
1
2
2
3-18
Začínáme
Používání Dotykové Plochy
V následující části jsou uvedeny pokyny pro používání dotykové plochy:
„ Konfigurování dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci,
pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost,
tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v
operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse
Properties (Vlastnosti Myši) v části Control Panel (Ovládací Panely).
„ Umísťování a pohyb
Položte prst na dotykovou plochu (obvykle ukazovák) a obdélníková plochy bude sloužit jako
miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat
simultánně stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu tím, že jej
zvednete a umístěte na odpovídající místo.
„ Umístění a klepnutí
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést,
lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento
postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na
rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako například myši, může celá dotyková plocha
fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého
tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.
3-19
Začínáme
„ Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na
požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí
nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetáhnout
na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě,
na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru
položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se
položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.
1. Posouváním
špičky
prstu
2
přesouváte kurzor.
2. Pohodlně opírejte zápěstí o
pracovní plochu.
1
3-20
Začínáme
O Pevném Disku
Tento notebook je vybaven 2,5palcovým pevným diskem. Pevný disk je úložné zařízení s mnohem
větší rychlostí a kapacitou, než jiná úložná zařízení, jako například disketová jednotka nebo optické
úložné zařízení. Z tohoto důvodu se obvykle používá pro instalaci operačního systému a
softwarových aplikací.
Aby se zabránilo nečekané ztrátě dat v systému, pravidelně zálohujte důležité soubory.
Nevypínejte notebook, když svítí indikátor aktivity pevného disku.
Nevyjímejte ani neinstalujte pevný disk, když je notebook zapnutý. Výměnu pevného disku musí
provést autorizovaný prodejce nebo servisní pracovník.
3-21
Začínáme
Používání Optického Paměťového Zařízení
Tento notebook je vybaven optickým paměťovým zařízením. Aktuální zařízení předinstalované v
notebooku závisí na zakoupeném modelu.
„ Super Multi: Funguje jako multifunkční jednotka DVD Dual a jednotka DVD RAM Drive.
„ DVD Combo Drive (Jednotka DVD Combo): Toto zařízení umožňuje načítat disky DVD a CD
a nahrávat ve formátu CD.
3-22
Začínáme
Vložení Disku
V následující části jsou uvedeny obecné
pokyny
pro
používání
optické
úložné
jednotky:
1.
2.
Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.
2
Stisknutím tlačítka pro vysunutí na
panelu se částečně vysune přihrádka
3
na disk.
3.
4.
1.
Přihrádku opatrně zcela vysuňte.
Vložte disk do přihrádky potiskem
nahoru. Opatrným stisknutím střední
Před zavřením
části zajistěte disk na místě.
přihrádky zkontrolujte,
5
zda je disk umístěn
správně a bezpečně.
2.
Nenechávejte přihrádku
jednotky otevřenou.
4
5.
Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.
3-23
Začínáme
Vyjmutí Disku
Při
vyjímání
paměťové
disku
vloženého
jednotce
v optické
postupujte
podle
následujících pokynů:
6.
Stisknutím tlačítka pro vysunutí na
6
panelu jednotky se částečně vysune
přihrádka na disk.
7
7.
Přihrádku opatrně zcela vysuňte.
8
8.
Uchopte
disk
prsty
za
okraje
a
zvedněte z přihrádky.
9.
Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.
9
3-24
Začínáme
Připojení Externích Zařízení
Porty I/O (vstup/výstup) notebooku umožňují připojovat periferní zařízení. Všechna zde uvedená
zařízení jsou pouze pro orientaci.
Připojení Periferních Zařízení
Připojení Zařízení USB
Tento notebook je vybaven porty USB pro připojení různých zařízení USB, například myši,
klávesnice, digitálního fotoaparátu, webové kamery, tiskárny, externího optického paměťového
zařízení atd. Chcete-li tato zařízení připojit, nejdříve nainstalujte ovladače (je-li třeba) a potom
připojte zařízení k notebooku. Tento notebook automaticky rozpoznává nainstalovaná zařízení USB.
Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte zařízení USB ručně klepnutím na tlačítko
Start Menu / Control Panel / Add Hardware a přidáním nového zařízení.
Zařízení zobrazená na
referenčních obrázcích
v tomto dokumentu se
mohou lišit od zařízení,
které mají uživatelé
k dispozici.
3-25
Začínáme
Připojení Externích Zobrazovacích Zařízení
Tento notebook je vybaven portem VGA pro připojení většího zobrazovacího zařízení s vyšším
rozlišením. 15kolíkový port D-sub VGA umožňuje uživatelům připojit externí monitor nebo jiné
zařízení kompatibilní se standardem VGA (například projektor) pro větší zobrazení notebooku.
Po připojení externího zobrazovacího zařízení k notebooku zapněte notebook; externí zobrazovací
zařízení by mělo ve výchozí konfiguraci zareagovat. V opačném případě můžete přepnout režim
zobrazení stisknutím kláves [Fn]+[F2]. Rovněž můžete změnit režim zobrazení nakonfigurováním
nastavení Display Properties (Vlastnosti Zobrazení) operačního systému Windows.
3-26
Začínáme
Připojení Komunikačních Zařízení
Používání Místní Sítě LAN
Konektor RJ-45 tohoto notebooku umožňuje připojovat zařízení místní sítě LAN, jako například
rozbočovač, přepínač a bránu pro vytvoření síťového připojení.
Další informace nebo podrobné pokyny pro připojení k místní síti LAN vám poskytnou pracovníci
MIS nebo správce sítě.
3-27
Začínáme
Používání Modemu nebo Kombinovaného Modemu (Combo)
Integrovaný modem 56 kb/s pro přenos faxů/dat nebo kombinovaný modem (s integrovanou funkcí
Bluetooth) umožňuje používat telefonní linku pro komunikaci s ostatními nebo pro telefonické
připojení k Internetu.
Další informace a podrobné pokyny pro telefonické připojení prostřednictvím modemu vám
poskytnou pracovníci MIS nebo váš poskytovatel internetových služeb (ISP).
Aby se vyloučilo nebezpečí požáru, používejte pouze kabel telekomunikační linky průřezu 26 AWG
nebo větší.
Aby bylo možné plně využít funkce modemu, důrazně doporučujeme nainstalovat ovladač tiskárny
na disku se softwarem dodaným s notebookem.
3-28
Začínáme
Instalace karty Express
Tento počítač je vybaven slotem pro kartu Express. Rozhraní nové karty Express je menší a
rychlejší, než rozhraní karty PC. Technologie karty Express využívá škálovatelná, širokopásmová
sériová rozhraní PCI Express a USB 2.0.
V následující části jsou uvedeny základní pokyny pro instalaci a odinstalování karty Express. Další
informace jsou uvedeny v příručce ke kartě Express.
Odebrání karty Express
1. Vyhledejte slot pro kartu Express v notebooku. Pokud se ve slotu nachází slepá karta, vyjměte
kartu Express nebo slepou kartu podle stejných kroků níže.
2. Zatlačením na okraj se karta vysune.
3. Vysuňte kartu ze slotu
4. Prázdný slot
Instalace karty Express
5. Vložte kartu do slotu (obvykle potiskem směřujícím nahoru)
6. Zatlačte kartu do slotu, aby byla pevně usazená.
3-29
Začínáme
Odebrání karty Express
1
2
3
2
3
4
Instalace karty Express
4
5
5
6
3-30
Začínáme
Bezpečné Odebrání Hardwaru
Po připojení periferního zařízení k notebooku se na hlavním panelu zobrazí ikona Bezpečné
odebrání hardwaru. Poklepáním na tuto ikonu se zobrazí dialogové okno Bezpečné odebrání
hardwaru. V tomto okně jsou zobrazena všechna připojená periferní zařízení. Chcete-li některé z
těchto zařízení odebrat, umístěte kurzor na zařízení a klepněte na příkaz Stop (Ukončit). Obrázek
níže je pouze orientační.
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.
Hardware Devices:
USB Mass Storage Device
1
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely.
2
Properties
Stop
USB Mass Storage Device
3
Close
OK
4
Cancel
KAPITOLA 4
Nastavení Systému BIOS
Setup
4-2
Nastavení Systému
BIOS Setup
O Nastavení Systému BIOS Setup
Kdy Použít Nastavení Systému BIOS Setup?
Nastavení systému BIOS Setup je třeba použít v následujících situacích:
Š
Během spouštění systému se zobrazí chybová zpráva, která vyžaduje spustit SETUP.
Š
Chcete-li změnit výchozí nastavení přizpůsobených funkcí.
Š
Chcete-li obnovit výchozí nastavení systému BIOS.
Jak Spustit Nastavení Systému BIOS Setup?
Chcete-li spustit nástroj nastavení systému BIOS Setup Utility, zapněte notebook a během
automatického testu při spuštění (POST) stiskněte klávesu [Del].
Pokud zpráva zmizí dříve, než zareagujete, a přesto chcete spustit nastavení Setup, vypněte a
znovu zapněte systém nebo proveďte restart stisknutím kláves [Ctrl]+[Alt]+[Delete] současně.
Upozorňujeme, že kopie obrazovek a možnosti nastavení v této kapitole jsou uvedeny pouze pro
ilustraci. Skutečné obrazovky a možnosti nastavení ve vašem notebooku se mohou lišit v závislosti
na aktualizaci systému BIOS.
4-3
Nastavení Systému
BIOS Setup
Ovládací Klávesy
Pro ovládání kurzoru v nástroji nastavení systému BIOS Setup Utility lze použít pouze klávesnici.
Stisknutím klávesy se šipkou dolů
vyberete část nabídky.
Stisknutím klávesy se šipkou
vpravo vyberete položku v části
nabídky.
Stisknutím klávesy se šipkou
Stisknutím klávesy se šipkou dolů
nahoru vyberete část nabídky.
vyberete položku v části nabídky.
+
Slouží ke zvýšení hodnoty nastavení nebo k provádění změn.
Slouží ke snížení hodnoty nastavení nebo k provádění změn.
1) Slouží k otevření vybrané položky, jejíž možnosti nastavení chcete změnit.
2) Slouží k zobrazení podnabídky (je-li k dispozici).
U některých položek můžete stisknutím této klávesy změnit pole nastavení.
Slouží k zobrazení obrazovky nápovědy s informacemi o ovládacích
klávesách.
1) Slouží k ukončení nástroje nastavení systému BIOS Setup Utility.
2) Slouží k návratu na předchozí obrazovku v podnabídce.
4-4
Nastavení Systému
BIOS Setup
Nabídka Nastavení Systému BIOS Setup
Po spuštění nástroje nastavení systému BIOS Setup Utility se na obrazovce zobrazí Main Menu
(Hlavní nabídka). Klepnutím na karty přejděte do dalších nabídek.
Main Menu (Hlavní Nabídka)
Ukazuje přehled informací o systému, verzi systému BIOS, vlastnosti
procesoru, velikost paměti a nastavení systémového času a datumu.
Advanced Menu (Rozšířená Nabídka)
Slouží ke konfiguraci nastavení IDE a USB.
Security Menu (Nabídka Security (Zabezpečení))
Slouží k instalaci nebo vymazání nastavení hesla Supervisor a uživatelského
hesla.
Boot Menu (Nabídka Boot (Spuštění))
Slouží k nastavení typu a pořadí spuštění.
Exit Menu (Nabídka Exit (Konec))
Slouží k uložení nebo zrušení změn před ukončením nabídky BIOS Setup.
4-5
Nastavení Systému
BIOS Setup
Main Menu (Hlavní Nabídka)
Š
System Date (Systémové Datum)
Tato položka umožňuje nastavit systémové datum. Formát datumu je
[day:month:date:year].
Day (Den)
Den v týdnu od neděle do soboty definovaný
systémem BIOS (pouze pro čtení).
Š
Month (Měsíc)
Měsíc od 01 (leden) do 12 (prosinec).
Date (Datum)
Datum od 01 do 31.
Year (Rok)
Rok může upravit uživatel.
System Time (Systémový Čas)
Tato položka umožňuje nastavit systémový čas. Systémové hodiny běží
bez ohledu na to, zda je počítač vypnutý nebo zda se nachází v režimu
spánku. Formát času je [hour:minute:second].
Š
Serial ATA (Zařízení Typu Serial ATA)
Tyto položky ukazují typy SATA zařízení nainstalovaných v notebooku.
Stisknutím klávesy [Enter] se zobrazí okno s podrobnými informacemi o
zařízení, včetně názvu zařízení, výrobce, režimu LBA, režimu PIO a
dalších informacích.
4-6
Nastavení Systému
BIOS Setup
Š
System Information (Systémové Informace)
Tato položka poskytuje informace o firmwaru, procesoru a systémové
paměti.
4-7
Nastavení Systému
BIOS Setup
Advanced Menu (Rozšířená Nabídka)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.
Tato položka umožňuje aktivovat nebo deaktivovat technologii Intel
SpeedStep. Když je tato položka nastavena na Disabled (Deaktivováno),
systém bude vždy pracovat v úsporném režimu (procesor pracuje na
FSB400-600MHz nebo FSB533-800MHz). Chcete-li optimalizovat provoz
procesoru, nastavte tuto položku na Enabled (Aktivováno) a rychlost
procesoru se bude řídit využitím operačního systému a aplikací. Možnosti
nastavení: Enabled (Aktivováno) a Disabled (Deaktivováno).
Š
PCI Latency Timer (Časovač Zpoždění PCI)
Tato položka řídí, jak dlouho mohou jednotlivá zařízení PCI držet sběrnici
před převzetím dalším zařízením. Když je tato položka nastavena na vyšší
hodnoty, může každé zařízení PCI provádět překlady déle a tím se zlepšuje
efektivní šířka pásma PCI. Chcete-li dosáhnout lepší výkon PCI, nastavte
položku na vyšší hodnoty. Možnosti nastavení: 32, 64, 96, 128, 160, 192,
224 a 248.
Š
Legacy USB Support (Podpora USB pro Starší Operační Systémy)
Chcete-li používat zařízení USB, jako například myš, klávesnici nebo
mobilní disk v systému DOS nebo chcete-li spustit systém ze zařízení USB,
je třeba tuto funkci aktivovat výběrem možnosti Enabled (Aktivováno).
Možnosti nastavení: Enabled (Aktivováno) a Disabled (Deaktivováno).
4-8
Nastavení Systému
BIOS Setup
Š
AHCI Mode (Režim AHCI)
Tato položka slouží k aktivaci nebo deaktivaci režimu AHCI. Možnosti
nastavení: Disabled (Deaktivováno) a Enabled (Aktivováno). Výchozí
nastavení je Disabled (Deaktivováno).
4-9
Nastavení Systému
BIOS Setup
Security Menu (Nabídka Zabezpečení)
Š
Change Supervisor Password (Změnit heslo Supervisor)
Po výběru této funkce se na displeji zobrazí následující okno se zprávou:
Enter New Password
Zadejte heslo o délce maximálně šest znaků a stiskněte klávesu [Enter].
Toto zadané heslo nahradí v paměti CMOS všechna dříve uložená hesla.
Pokud nechcete zadat heslo, můžete zrušit operaci stisknutím klávesy
[ESC].
Po nastavení hesla Supervisor bude nabídka rozšířena o položky User
Access Level (Úroveň přístupu uživatelů) a Password Check
(Kontrola hesla). Položka User Access Level (Úroveň přístupu
uživatelů) umožňuje provádět další nastavení přístupových práv. Možnosti
nastavení: No Access (Žádný přístup), View Only (Pouze zobrazení),
Limited (Omezený) a Full Access (Plný přístup). Položka Password
Check (Kontrola hesla) umožňuje specifikovat zavedený typ ochrany
systému BIOS heslem. Nastavení jsou popsána níže:
4-10
Nastavení Systému
BIOS Setup
Setup
Když se koncový uživatel pokusí spustit nástroj nastavení
(Nastavení)
Setup, zobrazí se výzva k zadání hesla.
Always
(Vždy)
Výzva k zadání hesla se zobrazí při každém spuštění
notebooku nebo když se koncový uživatel pokusí spustit
nástroj nastavení Setup.
Chcete-li vymazat nastavené heslo, po zobrazení výzvy k zadání hesla
stiskněte klávesu [Enter]. Zobrazí se okno s potvrzením, že heslo bude
deaktivováno. Po deaktivaci hesla se systém spustí a lze používat nástroj
nastavení Setup bez zadání hesla.
Heslo Supervisor umožňuje uživateli přistupovat a měnit nastavení v
nabídce nástroje nastavení Setup; uživatelské heslo umožňuje uživateli
přistupovat do nabídky nástroje nastavení Setup, ale neumožňuje provádět
změny.
4-11
Nastavení Systému
BIOS Setup
Boot Menu (Nabídka Spuštění)
Š
Boot Settings Configuration (Konfigurace nastavení spuštění)
Slouží ke konfiguraci nastavení během spouštění systému.
Š
Boot Device Priority (Pořadí spouštěcích zařízení)
Tyto položky zobrazují pořadí spouštěcích zařízení, ze kterých se systém
BIOS pokusí zavést operační systém.
.
4-12
Nastavení Systému
BIOS Setup
Exit Menu (Nabídka Konec)
Š
Exit & Save Changes (Uložit Změny a Ukončit)
Uloží provedené změny a ukončí nástroj.
Š
Exit & Discard Changes (Ukončit bez Uložení Změn)
Ukončí nástroj bez uložení provedených změn.
Š
Discard Changes (Zrušit Změny)
Zruší veškeré změny a před spuštěním nástroj použije předchozí
konfiguraci.
Š
Load Setup Defaults (Zavést Výchozí Nastavení)
Výběrem této položky budou zavedena výchozí nastavení.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement