MSI MS-163K PR601 Керівництво по експлуатації

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

MSI MS-163K PR601 Керівництво по експлуатації | Manualzz

Глава

1

Передмова

1-2

Зміст

Передмова

Зміст .............................................................................................................................................................

1-2

Інформація про дотримання стандартів

.........................................................................................

1-5

Заява Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) про інтерференцію радіочастот .........................

1-5

Умови Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) ...................................................................................

1-6

Заходи безпеки ........................................................................................................................................

1-7

Заходи безпеки при користуванні літієвим акумулятором ....................................................

1-10

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування ........

1-14

Примітка про дисковод оптичного пристрою .............................................................................

1-21

Заходи безпеки при користуванні модемом ................................................................................

1-21

Торгівельні марки .................................................................................................................................

1-22

Історія випуску .......................................................................................................................................

1-22

Введення

Зміст керівництва ....................................................................................................................................

2-2

Розпакування ..........................................................................................................................................

2-3

Технічні характеристики .......................................................................................................................

2-5

Загальний огляд виробу .......................................................................................................................

2-9

Вигляд з піднятою кришкою .............................................................................................................

2-9

Вигляд спереду .................................................................................................................................

2-14

1-3

Вигляд з правого боку .....................................................................................................................

2-16

Вигляд з лівого боку .........................................................................................................................

2-18

Вигляд ззаду ......................................................................................................................................

2-20

Вигляд знизу ......................................................................................................................................

2-22

Початок експлуатації

Живлення ...................................................................................................................................................

3-2

ECO Engine – функція економії енергії ..........................................................................................

3-2

Адаптер змінного струму ..................................................................................................................

3-4

Акумулятор ...........................................................................................................................................

3-6

Користування акумулятором ...........................................................................................................

3-9

Основні операції

....................................................................................................................................

3-11

Безпека та зручність ........................................................................................................................

3-11

Корисні робочі звички ......................................................................................................................

3-12

Ознайомлення з клавіатурою ........................................................................................................

3-13

Ознайомлення з сенсорною панеллю .........................................................................................

3-17

Жорсткий диск ...................................................................................................................................

3-20

Користування оптичним запам ’ ятовуючим пристроєм ............................................................

3-21

Підключення зовнішнього пристрою

.............................................................................................

3-24

Підключення периферійних пристроїв ........................................................................................

3-24

Підключення пристроїв зв ’ язку ......................................................................................................

3-26

Інсталяція експрес карти ....................................................................................................................

3-28

Як вивільнити експрес карту .........................................................................................................

3-28

1-4

Інсталяція експрес карти ................................................................................................................

3-28

Безпечне відключення апаратних засобів ...................................................................................

3-30

Налаштування

BIOS-

у

Про налаштування BIOSу

....................................................................................................................

4-2

Коли використовувати налаштування BIOSу .............................................................................

4-2

Як запустити налаштування BIOSу ...............................................................................................

4-2

Контрольні клавіші .............................................................................................................................

4-3

Меню налаштування BIOSу ................................................................................................................

4-5

Main Menu ( Головне меню ) ...............................................................................................................

4-6

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню ) ................................................................................

4-8

Security Menu ( Меню безпеки ) .......................................................................................................

4-10

Boot Menu ( Меню завантаження ) ..................................................................................................

4-12

Exit Menu ( Вихід з меню ) .................................................................................................................

4-13

1-5

Інформація про дотримання стандартів

Заява Федеральної Комісії Зв

язку

(

США

)

про інтерференцію радіочастот

Це обладнання було тестовано та визнане таким , яке відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В , згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ). Ці обмеження створені з метою надання достатнього захисту проти шкідливої інтерференції у житловому секторі . Це обладнання створює , використовує та випромінює енергію радіочастоти ; недотримання інструкцій при інсталяції та експлуатації може викликати шкідливу інтерференцію з радіокомунікаціями . Проте нема гарантії , що інтерференція не виникне у певних умовах . Якщо це обладнання викликає шкідливу інтерференцію з прийомом радіо та телевізійних сигналів ( що можна визначити , вимкнувши та знову увімкнувши обладнання ), просимо користувачів спробувати виправити інтерференцію одним або більше з наступних заходів :

„ Переорієнтуйте або переставте антену прийому .

„ Збільшіть відстань між обладнанням та приймачем .

„ Увімкніть обладнання в розетку іншої мережі , ніж та , до якої підключено приймач .

„ Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного обладнання .

1-6

Примітка

Š Зміни або модифікації не схвалені однозначно стороною , відповідальною за дотримання правил , можуть призвести до скасування права користувача на експлуатацію обладнання .

Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму , у разі їхньої наявності , мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення .

Умови Федеральної Комісії Зв

язку

(

США

)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ). Експлуатація повинна відповідати двом наступним умовам :

„ Цей пристрій не може викликати шкідливої інтерференції .

„ Цей пристрій мусить приймати будь яку отримувану інтерференцію , включаючи таку , яка може викликати небажані ефекти при експлуатації .

1-7

Заходи безпеки

Уважно прочитайте вказівки про заходи безпеки .

Зверніть увагу на всі попередження та застереження на обладнанні та в керівництві користувача .

Захищайте обладнання від вологи та високої температури .

Отвори на корпусі використовуються для продуву повітря , щоб запобігти перегріву обладнання . Не закривайте отвори .

Зберігайте керівництво користувача з комплекту для подальшого користування .

Покладіть обладнання на сталу поверхню , перш ніж почати налагодження .

Переконайтеся , що напруга живлення знаходиться у безпечних межах і була правильно встановлена на значення 100~240 В , перш ніж підключити обладнання до розетки електромережі .

1-8

Ніколи не наливайте рідину в отвір . Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом .

Розташуйте шнур живлення там , де люди не можуть на нього наступити . Не кладіть нічого на шнур живлення .

Щоб запобігти вибуху через неправильну заміну акумулятора , використовуйте такий самий або еквівалентний тип акумулятора , рекомендований тільки самим виробником .

Завжди тримайте акумулятор у безпечному місці .

Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60

O

C (140

O

F) або нижче 0

O

C (32

O

F), що може пошкодити обладнання .

Завжди вимикайте шнур живлення з розетки перед тим , як вставляти будь яку додаткову карту або модуль .

Інсталюючи коаксіальний кабель на телевізійний тюнер , необхідно переконатися , що металевий щиток надійно приєднаний до захисної системи заземлення в будові .

Предмети з потужним магнітним або електричним полем завжди тримайте подалі від обладнання .

1-9

Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі виникнення наступного :

Š Пошкоджені шнур живлення або штепсельна розетка .

Š В обладнання проникла рідина .

Š Обладнання потрапило під дію вологи .

Š Обладнання не працювало як слід , або ви не могли експлуатувати його згідно з керівництвом користувача .

Š Обладнання падало і було пошкоджене .

Š Обладнання має очевидні ознаки поламки .

1-10

Заходи безпеки при користуванні літієвим акумулятором

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach

Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) ( Русский ) Внимание : Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены . Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную , рекомендованную производителем оборудования .

Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей .

1-11

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanl ı s yerle ş tirilirse patlayabilir. Ayn ı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullan ı lm ı ş pilleri

üreticinin talimatlar ı na göre degerlendiriniz.

(Greek) ( Ελληνικά ) ΠΡΟΣΟΧΗ : Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα . Να αντικαθιστάτε μόνο με

τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού . Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες

μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

(Polish) (Polski) OSTRZE Ż ENIE: Nieprawid ł owa wymiana mo ż e spowodowa ć eksplozj ę baterii. Zamian ę mo ż na wykona ć wy łą cznie na bateri ę tego samego lub równowa ż nego typu zalecan ą przez producenta urz ą dzenia. Zu ż yte baterie mo ż na wyrzuca ć zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelel ő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenérték ű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelel ő en ártalmatlanítsák.

(Czech) ( Č eština) UPOZORN Ě NÍ: Nebezpe č í výbuchu p ř i chybné vým ě n ě baterie. Nahra ď te pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporu č eným výrobcem za ř ízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokyn ů výrobce

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。

請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 注意 : 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。

请依原厂指示处理废弃电池。

(Japanese) ( 日本語 ) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす

恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体

の規則に従って適切に処理して下さい。

1-12

(Korean) ( 한국어 ) 주의 : 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다 . 타입이 장치 제조업체에서

권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오 . 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라

폐기하십시오 .

(Vietnam) (Tieng Viet) L Ư U Ý: Thay th ế pin không t ươ ng thích có th ể d ẫ n đế n nguy c ơ b ị n ổ . Ch ỉ thay th ế b ằ ng pin cùng lo ạ i ho ặ c lo ạ i t ươ ng ứ ng khuyên dùng b ở i nhà s ả n xu ấ t thi ế t b ị . V ứ t b ỏ pin đ ã s ử d ụ ng theo h ướ ng d ẫ n c ủ a nhà s ả n xu ấ t.

(Thai) ( ไ ท ย ) ขอควรระวัง : ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน

หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koriste ć i isklju č ivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporu č uje proizvo đ a č opreme. Odbacite iskoriš ć ene baterije u skladu sa uputstvima proizvo đ a č a.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Român ă ) ATEN Ţ IE: Pericol de explozie dac ă bateria este înlocuit ă incorect. Înlocui ţ i doar cu acela ş i tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacua ţ i bateriile folosite conform instruc ţ iunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias

1-13 utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovensky/Sloven č ina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpe č enstvo výbuchu. Vyme ň te iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporú č a výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite pod ľ a pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenš č ina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporo č a proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) ( български ) ВНИМАНИЕ : Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена . Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия , която се препоръчва от производителя . Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя .

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvo đ a č a. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama

1-14 proizvo đ a č a.

(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯼدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﯼﺎﻬﻳﺮﺗﺎﺑ زا ﺎﻬﻨﺗ ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺾﻳﻮﻌﺗ ترﻮﺻ رد .

دراد دﻮﺟو ﯼﺮﺗ ﺎﺑ رﺎﺠﻔﻧا لﺎﻤﺘﺣا ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﯼراﺬﮔ ﺎﺟ و ﺐﺼﻧ مﺪﻋ ترﻮﺻ رد : رﺎﻄﺧ

ا

.

ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻳﺎﻤﻨهار ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و ﺪﻴﻨﮐ ﯼراددﻮﺧ ﯼﺮﺗﺎﺑ ﻦﺘﺧاﺪﻧا رود زا .

ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻩدﺎﻔﺘﺳا

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻰﺻوأ ﺊﻓﺎﻜﻣ عﻮﻧ وأ ﺲﻔﻨﺑ ﻂﻘﻓ لﺪﺒﺘﺳأ .

ﻰﻠﺻأ ﺮﻴﻏ عﻮﻨﺑ ﺎﻬﻟا ﺪﺒﺘﺳا ﻢﺗ اذإ ﻒﻠﺘﻟاو رﺎﺠﻔﻧﻼﻟ ﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﺪﻗ ، ﺮﻄﺧ : ﺮﻳﺬﺤﺗ

.

ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔآﺮﺸﻟا تادﺎﺷرﻹ ﺎﻘﻓو ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا تﺎﻳرﺎﻄﺒﻟا ﻞهﺎﺠﺗ .

زﺎﻬﺠﻟا ﺞﺘﻨﻣ

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et

électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne

1-15 peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und

Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,

Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза ( ЕС ) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием ( директива WEEE

2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года , изделия , относящиеся к электрическому и электронному оборудованию , не могут рассматриваться как бытовой мусор , поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы .

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli ğ i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme At ı ğ ı , 2002/96/EC Kararnamesi alt ı nda

13 A ğ ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di ğ er at ı klar gibi çöpe

1-16 at ı lamayacak ve bu elektonik cihazlar ı n üreticileri, cihazlar ı n kullan ı m süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacakt ı r.

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (« ΕΕ ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα « ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού » δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης

ζωής τους .

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw ą Unii Europejskiej ("UE") dotycz ą c ą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ż ycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposa ż enie elektryczne i elektroniczne " nie mog ą by ć traktowane jako ś mieci komunalne, tak wi ę c producenci tych produktów b ę d ą zobowi ą zani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z u ż ycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lép ő , az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhet ő ek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) ( Č eština) Podle sm ě rnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk ů 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v b ě žném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk ů , na které se tato sm ě rnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zp ě t po skon č ení jejich životnosti.

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明

文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回

1-17

收。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC ,明

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回

收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005 年 8 月 13 日以降 に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ

イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합 ("EU") 지침 , 지침 2002/96/EC 에

의거하여 , " 전기전자제품 " 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가

이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다 .

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo H ướ ng d ẫ n c ủ a Liên minh Châu Âu ("EU") v ề Thi ế t b ị đ i ệ n & đ i ệ n t ử đ ã qua s ử d ụ ng, H ướ ng d ẫ n 2002/96/EC, v ố n đ ã có hi ệ u l ự c vào ngày 13/8/2005, các s ả n ph ẩ m thu ộ c "thi ế t b ị đ i ệ n và đ i ệ n t ử " s ẽ không còn đượ c v ứ t b ỏ nh ư là rác th ả i đ ô th ị n ữ a và các nh à s ả n xu ấ t thi ế t b ị đ i ệ n t ử tuân th ủ h ướ ng d ẫ n s ẽ ph ả i thu h ồ i các s ả n ph ẩ m này vào cu ố i vòng đờ i.

(Thai) ( ไทย ) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน " อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส "

ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) S esuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut

1-18 pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odba č enoj ekektronskoj i elektri č noj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri č nu opremu" ne mogu više biti odba č eni kao obi č an otpad i proizvo đ a č i ove opreme bi ć e prinu đ eni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobi č ajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Român ă ) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric ş i Electronic,

Directiva 2002/96/EC, care intr ă în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric ş i electronic" nu mai pot fi evacuate ca de ş euri municipale, iar fabrican ţ ii echipamentului electronic vizat vor fi obliga ţ i s ă primeasc ă

înapoi produsele respective la sfâr ş itul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

1-19

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovensky/ Sloven č ina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach č íslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú by ť zneškod ň ované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patri č ných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevzia ť naspä ť .

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenš č ina) Skladno z dolo č ili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektri č ni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektri č ne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obi č ajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv

2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване , директива 2002/96/EC, важаща от 13 август , 2005 г ., електрическо и електронно

1-20 оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период .

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektri č nim i elektroni č kim ure đ ajima, Direktiva

2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektri č ni i elektroni č ki ure đ aji" se ne smiju više bacati zajedno s ku ć nim otpadom i proizvo đ a č i su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﺪﻨﺑ ) ﯽﮑﻴﻧوﺮﺘﮑﻟا و ﯽﮑﻳﺮﺘﮑﻟا ﯼﺎه ﻪﻟﺎﺑز ﻊﻓد ن ﻮﻧ ﺎﻗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ 2002/96/EC ﯼﺎه ﺖﮐﺮﺷ ﻪﻴﻠﮐ ، ﺖﺳاﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﯼدﻼﻴﻣ 2005 لﺎﺳ ﺖﺳﻮﮔﺁ 13 ﺦﻳرﺎﺗ زا ﻪﮐ ( ﺎﭘورا ﻪﻳدﺎﺤﺗا

.

ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ فﺮﺼﻣ ﻩرود نﺎﻳﺎﭘ زا ﺲﭘ دﻮﺧ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻟﺎﺑز ﯼروﺁ ﻊﻤﺟ ﻪﺑ ﻒﻇﻮﻣ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

2002/96/EC ﻪﻴﺟﻮﺗ ،ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ةﺰﻬﺟﻷا و تاﺪﻌﻤﻟا تﺎﻳﺎﻔﻧ نﺄﺸﺑ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا (" ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ") ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ﺔﻴﻗﺎ ﻔﺗا رﺎﻃإ ﻲﻓ

ﻲﻠﺨﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ " ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟإو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬآ ةﺰﻬﺟأ " تﺎﺠﺘﻨﻣ نا ، 2005 ،بﺁ / ﺲﻄﺴﻏأ 13 ﻲﻓ لﻮﻌﻔﻤﻟا يرﺎﺳ ﺢﺒﺻأ ىﺬﻟا ،ﺔﻴﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ

.

ﺎﻬﺘﻴﺣﻼﺻ ةﺪﻣ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ دادﺮﺘﺳا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻣاﺰﻟ نﻮﻜﻴﺳ ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تاﺪﻌﻤﻟا ﻮﺠﺘﻨﻣو ، تﺎﻳﺎﻔﻧ ﺎﻬﻔﺻﻮﺑ ﺎﻬﻨﻋ

1-21

Примітка про дисковод оптичного пристрою

ОБЕРЕЖНО : Цей пристрій містить лазерну систему і визначений як " ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ

КЛАСУ 1". Щоб правильно користуватися моделлю , уважно прочитайте інструкції в керівництві та збережіть керівництво для подальшого користування . У разі виникнення проблем з моделлю , будь ласка , зверніться до найближчого пункту авторизованого сервісу . Щоб запобігти прямому впливу лазерного променя , не намагайтеся розібрати корпус .

Заходи безпеки при користуванні модемом

„ Ніколи не прокладайте телефонні дроти під час грози .

„ Ніколи не інсталюйте телефонні гнізда у вологих місцях , крім тих випадків , коли гнізда пристосовані для вологих середовищ .

„ Ніколи не торкайтеся неізольованих телефонних дротів або клем , крім тих випадків , коли телефонна лінія була відключена від мережевого інтерфейсу .

„ Будьте обережні прокладаючи та змінюючи телефонні лінії .

„ Уникайте користування функцією телефону ( крім бездротового типу ) під час грози . Існує віддалена загроза ураження електричним струмом від блискавки .

„ Не використовуйте функцію телефону для повідомлення про витік газу поблизу місця витоку .

1-22

Торгівельні марки

„ Усі торгові марки належать їхнім власникам .

„ AMD

® є зареєстрованою торговою маркою Корпорації AMD

®

.

„ Intel

® та Pentium

® є зареєстрованими торговими марками Корпорації Intel.

„ Microsoft ® є зареєстрованою торговою маркою Корпорації Microsoft. Windows ® 2000/ XP/

Vista є зареєстрованими торговими марками Компанії Microsoft.

„ Award ® є зареєстрованою торговою маркою Phoenix Technologies Ltd.

„ AMI

® є зареєстрованою торговою маркою American Megatrends Inc.

„ Кенсінгтон (Kensington ® ) та MicroSaver ® є зареєстрованими торговими марками Kensington

Technology Group.

Історія випуску

Версія

1,0

Примітка про вдосконалення

Перший випуск

Дата

05, 2008

Глава

2

Введення

2-2

В ітаємо ! Ви стали користувачем портативного комп ’ ютера . Найновішого і якісно розробленого портативного комп ’ ютера . Робота на цьому ексклюзивному комп ’ ютері буде джерелом захоплюючих вражень та важливого професійного досвіду . Ми можемо з гордістю сказати користувачам , що цей комп ’ ютер пройшов ретельні перевірки та має головний сертифікат – це наша репутація і прагнення задовольняти найвищим вимогам з боку клієнтів .

Зміст K ерівництва

Керівництво користувача надає інструкції та ілюстрації для роботи на портативному комп ’ ютері . Радимо уважно прочитати керівництво перш ніж працювати на портативному комп ’ ютері .

Глава 1, Передмова інформує користувачів про основні засоби безпеки та правила поводження з портативним комп ’ ютером . Радимо прочитати цю інформацію та застереження , коли ви вперше користуєтеся цим портативним комп ’ ютером .

Глава 2, Введення включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп ’ ютера . Відкривши упаковку , радимо перевірити наявність всіх аксесуарів у комплекті . Якщо будь який з аксесуарів пошкоджений або відсутній , будь ласка , зв ’ яжіться з розповсюджувачем , у якого ви придбали комп ’ ютер . Ця глава містить технічні характеристики портативного комп ’ ютера , розповідає про функціональні кнопки , кнопки швидкого запуску , сполучувачі , світлодіоди та зовнішні пристрої цього портативного комп ’ ютера .

Перераховані вище аксесуари можуть змінюватися без попередження .

2-3

Глава 3, Початок експлуатації , надає інструкції щодо основ користування клавіатурою , сенсорною панеллю , жорстким диском та оптичним запам ’ ятовуючим пристроєм . Крім цього , для детального ознайомлення користувачів із комп ’ ютером , крок за кроком подані вказівки щодо інсталяції та деінсталяції акумулятора , процедури підключення різноманітних зовнішніх пристроїв , пристроїв зв ’ язку тощо .

Глава 4, Налаштування BIOSу , надає інформацію про програму налаштування BIOS та дозволяє проводити конфігурацію системи для максимальної ефективності в роботі .

Розпакування

У першу чергу зніміть упаковку та уважно перевірте всі вироби в комплекті . Якщо будь який виріб пошкоджений або відсутній , будь ласка , негайно зверніться до місцевого розповсюджувача . Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той випадок , якщо в майбутньому знадобиться пересилати пристрій . Упаковка містить наступні вироби :

Портативний комп ’ ютер

Коротке керівництво з початку експлуатації

Літій іонний акумулятор високої ємності

Адаптер перемінного струму та шнур живлення

2-4

Переносна сумка

( додатково )

Єдиний диск прикладних задач , який містить повну версію керівництва користувача , драйверів , утиліт та додатковою функцією відновлення тощо .

2-5

Технічні характеристики

Фізичні характеристики

Габарити

Вага

Центральний процесор

Тип процесора

Процесор підтримки

Кеш пам ' ять L1

Кеш пам ' ять L2

Швидкість функціонального

358 ( ширина ) x 259 ( глибина ) x 27~31 ( висота ) мм

2,2 кг

Micro-FCPGA (478pin)

Платформа Intel ® Montevina

64 кБ

6 Мб / 3 Мб

667/800/1066 МГц системного блоку

Мікросхеми оперативної пам ’ яті

North Bridge

South Bridge

Intel

®

GM45

Intel ® ICH9M

Пам ' ять

Технологія

Пам ' ять

Максимум

DDR2 667/800 МГц

2 Гб

4 Гб

2-6

Живлення

Адаптер змінного струму

Тип акумулятора

65 Вт , 19 В

6 батарей (4800 мА / год .)

Акумулятор годинника реального Так часу (RTC)

Пам ' ять

Формуючий фактор жорсткого 2,5 дюйми , 9,5 мм висотою , 5400 обертів / хвилину диску 80/ 120/ 160/ 200/ 250/ 320 Гб

Оптичний пристрій Super Multi/ DVD Combo

( Пристрої з цього списку можуть змінюватися без попередження )

Порт Входу / Виходу

Монітор (VGA)

USB

Вхід мікрофону

Вхід лінії

RJ11

RJ45

Внутрішній мікрофон

Вихід гарнітури

Пристрій читання карти

RGB D-Sub x 1 шт .

4 шт . (USB версія 2,0)

1 шт .

1 шт .

1 шт .

1 шт .

1 шт .

1 шт .

1 шт . (SD/ MMC/ MS)

2-7

Підтримувані картки пам ’ яті можуть змінюватися без попередження .

Порт зв ’ язку

( перераховане може відрізнятися від комплекту без попередження )

56 K Факс / Модем

PCI LAN

MDC v1,5

Giga LAN

Підтвердження нефіксованою Так кнопкою

Дистанційне увімкнення через Так

LAN

Вихід з очікування за сигналом Так

Бездротова LAN Підтримується

Bluetooth

Експрес карта

Підтримується

Роз ’ єм

Дисплей

Відео

Графіка

1 Роз ’ єм експрес карти

Тип рідкокристалічного дисплею 15,4"

Яскравість Яскравість клавіатури контролюється « гарячими клавішами » з

Інтегровано Intel ® GM45

2-8

Чіткість РК екрану 1280 x 800 WXGA ( додатково )

1440 x 900 WXGA+ (

Вихід електронно променевої Підтримується трубки додатково )

Веб камера

CMOS ( додатково )

Аудіо

Контрольний засіб звуку

Чіп звукового кодеку

Внутрішній динамік

Внутрішній мікрофон

Гучність

1,3 мегапікселів

Realtek

®

ALC888

Інтерфейс Azalia

2 динаміки

Так

Регулюється кнопкою гучності , « гарячою клавішею » з клавіатури та перемикачем .

Програмне забезпечення та BIOS

Завантаження з флеш карти USB Так . Завантаження лише DOS з флеш карти USB

BIOS

Інші

Підтримка швидкого завантаження - Так

Отвір кенсінгтонського ключа

Сумісність

2 шт .

WHQL

Ілюстрації наведені лише для надання загальної інформації .

2-9

Загальний Огляд Виробу

Цей розділ надає опис основних рис портативного комп ’ ютера . Він ближче познайомить вас із зовнішнім виглядом портативного комп ’ ютера перед роботою на ньому . Будь ласка , зверніть увагу , що показаний у цьому розділі портативний комп ’ ютер може відрізнятися від придбаного

Вигляд з піднятою кришкою

Натисніть фіксатор кришки , щоб відкрити панель дисплею . Зображення комп ’ ютера з піднятою кришкою та опис нижче ознайомлять з головною операційною ділянкою портативного комп ’ ютера .

7 8

9

1

2

3

4

5

6

1. Гумові прокладки

2. Веб камера ( додатково )

3. Фіксатор кришки

4. Стерео динаміки

5. Кнопки швидкого запуску

6. Кнопка живлення / Світлодіод живлення

7. Клавіатура

8. Сенсорна панель

9. Світлодіод статусу

2-10

1. Гумові прокладки

Для захисту портативного комп ’ ютера від безсистемного закриття .

2. Веб камера ( додатково )

Вбудована веб камера може використовуватися для зйомки фотографій , відеозапису або відео конференцій та виконання інших інтерактивних задач .

3. Фіксатор кришки

Це пристрій з пружиною для кріплення панелі дисплея на головній платформі ноутбука у закритому стані .

4. Стерео динаміки

Стереосистема та підтримувана функція Hi-Fi дають високу якість звуку .

5. Кнопки швидкого запуску

Натисніть функціональні кнопки , щоб активувати певні задачі або інструменти . За допомогою цих функціональних кнопок користувачі здатні ефективніше працювати .

ECO

Енергозбереження

P1

Енергозбереження

Š Для того , щоб підключити або відключити двигун ECO, декілька разів натисніть сенсор швидкого запуску ECO, щоб переключитися між 5 різними режимами або повторно вимкнути двигун ECO.

2-11

WLAN / BT

Š Зверніться до розділу 3 « Керування потужністю » цієї інструкції для детальнішого ознайомлення з двигуном ЕСО , функцією економії енергії .

Повторно натискайте цю кнопку , щоб по черзі активувати або вимикати функції бездротової

LAN або Bluetooth.

Інтернет

Натисніть цю кнопку , щоб активувати Інтернет браузер

Електронна пошта

Натисніть пошти . цю кнопку , щоб запустити прикладну програму електронної

6. Кнопка живлення / Світлодіод живлення

Кнопка живлення : натисніть кнопку живлення , щоб ВМИКАТИ і

ВИМИКАТИ живлення портативного комп ’ ютера .

Світлодіод живлення : Світиться блакитним , коли увімкнено живлення портативного комп ’ ютера .

7. Клавіатура

Вбудована клавіатура має всі функції стандартної клавіатури .

2-12

8. Сенсорна панель

Це – вказівний пристрій портативного комп ’ ютера .

9. Світлодіод статусу

Бездротова LAN та Bluetooth:

Š Світиться зеленим , коли активована функція бездротової LAN.

Š Світиться блакитним , коли активована функція Bluetooth.

Š Світиться одночасно блакитним та зеленим , коли активовані обидві функції : бездротової LAN та Bluetooth.

Š Світлодіод вимикається , коли вимкнено всі функції .

Š Примітка : Заради безпеки польоту , переконайтеся , що цей світлодіод вимикається , коли ви знаходитеся у літаку .

Блокування прокручення : Світиться блакитним , коли активована функція блокування прокручення .

Верхній регістр : Світиться блакитним , коли активована функція верхнього регістру .

Цифровий регістр : Світиться блакитним , коли активована функція цифрового регістру .

Акумулятор :

Š Світиться зеленим , коли триває зарядження акумулятора .

Š Світиться бурштиновим , коли заряд акумулятора низький .

Š Мерехтить бурштиновим , коли акумулятор перестає працювати і потребує заміни на новий . Порадьтеся з місцевим

2-13 розповсюджувачем про придбання еквівалентного типу акумулятора , рекомендованого виробником .

Š Світлодіод акумулятора вимикається , коли акумулятор повністю заряджений або коли відключено адаптер перемінного струму .

Працює жорсткий диск / Оптичний запам ’ ятовуючий пристрій

Світиться блакитним , коли система звертається до жорсткого диску або оптичного запам ’ ятовуючого пристрою .

Увімкнути живлення / Вимкнути живлення / Режим очікування :

Š Мерехтить блакитним , коли система знаходиться в режимі очікування .

Š Світиться блакитним , коли система активована .

Š Світлодіод вимикається , коли система вимкнена .

2-14

Вигляд спереду

1

1. Фіксатор кришки

2. Пристрій читання карти

3. Сполучувачі порту аудіо

2 3

1. Фіксатор кришки

Це пристрій з пружиною для кріплення панелі дисплея на головній платформі ноутбука у закритому стані .

2. Пристрій читання карти

Вбудований пристрій читання карти може підтримувати різноманітні типи карти пам ’ яті , такі як картки ММС ( мультимедійна карта ), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC

(SD високої ємності ), MS (Memory Stick) або MS Pro (Memory Stick Pro). Зверніться до місцевого розповсюджувача про детальнішу і точну інформацію , і пам ’ ятайте , що підтримувані карти памяті можуть відрізнятися без попередження .

3. Сполучувачі порту аудіо

Стереосистема та підтримувана функція Hi-Fi дають високу якість звуку .

2-15

Вихід лінії : Сполучувач для динаміків або гарнітури .

Мікрофон : Використовується для зовнішнього мікрофону .

Вхід лінії : Для зовнішнього аудіо пристрою .

2-16

Вигляд з правого боку

1 2 3 4 1. Отвір експрес карти

2. Порт USB

3. Порт VGA

4. Сполучувач живлення

1. Отвір експрес карти

Цей комп ’ ютер має отвір експрес карти . Інтерфейс експрес карти компактніший та швидший за інтерфейс РС карти . Технологія експрес карти застосовує широкодіапазонні серійні інтерфейси PCI Express та USB 2,0.

2. Порт USB

Порт USB 2,0 надає можливість підключати периферійні пристрої з інтерфейсом USB, таких , як миша , клавіатура , модем , мобільний модуль жорсткого диску , принтер та інші .

3. Порт VGA

Порт VGA 15-pin-D-sub надає вам можливість підключати зовнішній монітор або пристрій іншого стандарту , сумісний з VGA ( такий , як проектор ) для показу зображення на дисплеї у набагато більшому масштабі .

2-17

4. Сполучувач живлення

Для підключення адаптера перемінного струму та енергопостачання портативного комп ’ ютера .

2-18

Вигляд з лівого боку

1 2

3 4 5

1. Кенсінгтонський замок

2. Сполучувач RJ-45

3. Сполучувач RJ-11

4. Порт USB

5. Оптичний дисковод

1. Кенсінгтонський замок

Портативний комп ’ ютер оснащений отвором кенсінгтонського замка , який надає можливість закріпити портативний комп ’ ютер на місці ключем або механічним кодовим пристроєм на вкритому гумою металевому кабелі . На кінці кабелю є невелика петля , за допомогою якої весь кабель можна закріпити петлею довкола непорушного предмету , такого , як важкий стіл тощо , таким чином закріпивши портативний комп ’ ютер на місці .

2. Сполучувач RJ-45

Сполучувач 10/100/1000 Ethernet використовується , щоб підключити кабель LAN для мережевого підключення .

2-19

3. Сполучувач RJ-11

Цей портативний комп ’ ютер оснащений вбудованим модемом , який надає можливість підключити телефонну лінію RJ-11 через цей сполучувач . За допомогою модему 56K V.90 можна встановити зв ' язок через телефонну лінію .

4. Порт USB

Порт USB 2,0 надає можливість підключати периферійні пристрої з інтерфейсом USB, таких , як миша , клавіатура , модем , мобільний модуль жорсткого диску , принтер та інші .

5. Оптичний дисковод

Š Для цього портативного комп ’ ютера , залежно від придбаної моделі , доступні тонкі драйвери DVD Super Multi (DVD Dual та DVD RAM) або DVD Combo.

Š Оптичний пристрій надає можливість використовувати CD/ DVD для інсталяції програмного забезпечення , доступу до даних та відтворення музики на комп ’ ютері .

2-20

Вигляд ззаду

2 1 3

1. Кенсінгтонський замок

2. Вентилятор

3. Акумулятор

1. Кенсінгтонський замок

Портативний комп ’ ютер оснащений отвором кенсінгтонського замка , який надає можливість закріпити портативний комп ’ ютер на місці ключем або механічним кодовим пристроєм на вкритому гумою металевому кабелі . На кінці кабелю є невелика петля , за допомогою якої весь кабель можна закріпити петлею довкола непорушного предмету , такого , як важкий стіл тощо , таким чином закріпивши портативний комп ’ ютер на місці .

2. Вентилятор

Вентилятор створений для охолодження системи . НЕ ЗАКРИВАЙТЕ вентилятор , щоб забезпечити циркуляцію повітря .

2-21

3. Акумулятор

При відключенні адаптера перемінного струму портативний комп ’ ютер отримує живлення від акумулятора .

2-22

Вигляд знизу

1 2 3

1. Кнопка блокування / розблокування акумулятора

2. Акумулятор

3. Кнопка вивільнення акумулятора

1. Кнопка блокування / розблокування акумулятора

Коли кнопку переведено в положення « заблоковано », акумулятор неможливо посунути з місця . Коли кнопка опиняється в положенні « розблоковано », акумулятор можна вийняти .

2. Акумулятор

При відключенні адаптера перемінного струму портативний комп ’ ютер отримує живлення від акумулятора .

2-23

3. Кнопка вивільнення акумулятора

Це пристрій з пружиною , який допомагає вивільнити акумулятор . Відсуньте його однією рукою , а другою обережно витягніть акумулятор .

Глава

3

Початок експлуатації

3-2

Живлення

ECO Engine –

функція економії енергії

ECO Engine – це виняткова та унікальна функція економії енергії , яка доступна у 5 різних режимах потужності – Режим гри , Режим перегляду відео , Режим відтворення , Офісний режим та Режим турбо акумулятора , що надають можливість продовжити термін використання акумулятора під час роботи з ноутбуком .

Декілька разів натисніть сенсор швидкого запуску ECO, щоб переключитися між 5 різними режимами або повторно вимкнути двигун ECO.

Для того , щоб дізнатися , який саме режим економії енергії активовано на даний момент , зверніть увагу на піктограму , яка з ’ являється на екрані при виборі кожного режиму .

Режим гри

Оберіть цей режим при використанні ігрових програм .

Режим перегляду відео

Оберіть цей режим при використанні програм відтворення мультимедійних файлів .

3-3

Режим відтворення

Оберіть цей режим при використанні програм відтворення презентаційних файлів .

Офісний режим

Оберіть цей режим при роботі з офісною документацією .

Режим турбо акумулятора

Оберіть цей режим для збільшення терміну використання пристрою .

Режим двигуна ЕСО відключений

3-4

Адаптер змінного струму

Наполегливо радимо підключити адаптер перемінного струму та вживати перемінний струм під час першої роботи з портативним комп ’ ютером . Коли підключено адаптер перемінного струму , акумулятор одразу почне заряджатися .

Зверніть увагу , що комплектуючий адаптер перемінного струму схвалений для вашого портативного комп ’ ютера . Користування іншою моделлю може пошкодити як комп ’ ютер , так і інші підключені до нього пристрої .

3-5

Підключення до джерела перемінного струму

1. Відкрийте упаковку та знайдіть адаптер перемінного струму і шнур живлення .

2. Приєднайте шнур живлення до з ’ єднувача адаптера перемінного струму .

3. Увімкніть виступаючий кінець постійного струму адаптера до портативного комп ’ ютера , а виступаючий кінець шнура живлення до електророзетки .

Відключення перемінного струму

Вимикаючи адаптер перемінного струму , слід :

1. Спершу вимкнути шнур живлення з розетки електромережі .

2. Вимкнути з ’ єднувач з портативного комп ’ ютера .

3. Вимкнути шнур живлення та з ’ єднувач адаптера перемінного струму .

4. Вимикаючи шнур живлення , завжди тримайте його за з ’ єднувач . Ніколи не тягніть за сам шнур !

3-6

Акумулятор

Портативний комп ’ ютер оснащений літій іонним акумулятором високої ємності . Літій іонний акумулятор є внутрішнім джерелом живлення портативного комп ’ ютера .

Пам ’ ятайте , що акумулятор може бути пошкоджений , якщо користувач спробує самостійно розібрати його .

Зверніть увагу і на те , що обмежена гарантія акумулятора також може бути скасована , якщо акумулятор розбиратиме неавторизований технік .

Будь ласка , дотримуйтеся місцевих законів та рекомендацій щодо переробки невживаних акумуляторів .

Зауважте , що зображення подані лише для загальної інформації .

3-7

Вивільнення акумулятора

Щоб забезпечити достатнє енергопостачання завжди рекомендовано мати запасний акумулятор . Будь ласка , зв ’ яжіться з місцевим розповсюджувачем , щоб придбати акумулятор , сумісний з вашим портативним комп ’ ютером . Щоб вийняти акумулятор , виконайте наступні кроки :

1. Переконайтеся , що портативний комп ’ ютер вимкнено , і живлення перемінним струмом також вимкнено .

2. Натисненням переведіть кнопку

« блокувати / розблокувати » в позицію « розблокування ».

3. Знизу знайдіть кнопку вивільнення акумулятора .

4. Натисніть та утримуйте кнопку вивільнення акумулятора в напрямку вивільнення , як показано на нижній поверхні .

5. Обережно витягайте акумулятор з відсіку , після чого витягніть акумулятор назовні .

3 4

2

5

3-8

Заміна акумулятора

Щоб вставити акумулятор , виконайте наступні кроки :

1. Дотримуючись правильної орієнтації акумулятор , обома руками зрівняйте його з відсіком та вставте акумулятор до відсіку .

2. Легенько просуньте і втисніть акумулятор на правильне місце , поки акумулятор не буде зафіксований у відсіку .

3. Натисненням переведіть кнопку

« блокувати / розблокувати » в позицію « блокування ».

1 2

3

3-9

Користування акумулятором

Заходи безпеки щодо акумулятора

Неправильні заміна або поводження з акумулятором можуть загрожувати виникненням пожежі або вибухом , що в свою чергу може призвести до серйозних поранень .

Š Замінюйте головний акумулятор лише на таким самий або еквівалентний тип акумулятора .

Š Не розбирайте акумулятори . Не спричиняйте короткого замикання акумуляторів . Не викидайте їх з побутовими відходами . Не зберігайте акумулятори при температурі вище

+60° C (+140° F).

Š Не опалюйте акумулятори . Тримайте у недоступних для дітей місцях .

Š Не використовуйте заіржавілі або пошкоджені акумулятори .

Š Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими правилами . У службовців , відповідальних за утилізацію твердих відходів , дізнайтеся про переробку або правильне захоронення у вашому регіоні .

Збереження енергії акумулятора

Достатня потужність енергопостачання від акумулятора відіграє вирішальну роль у підтриманні правильної роботи комп ’ ютера . Якщо не стежити за енергопостачанням від акумулятора , можна втратити збережені дані та особисті налаштування користувача .

Щоб забезпечити тривалий строк служби акумулятора та запобігти раптовій втраті живлення , прочитайте поради нижче :

3-10

Š Якщо система певний час лишатиметься бездіяльною , переведіть систему в режим очікування або скоротіть інтервал таймера переводу в режим очікування .

Š Вимикайте систему , якщо не будете нею користуватися протягом певного часу .

Š Вимкніть непотрібні налаштування або відключіть бездіяльні периферійні пристрої .

Š Коли є можливість , підключайте адаптер перемінного струму до системи .

Зарядження акумулятора

Акумулятор можна заряджати , коли він інстальований в портативний комп ’ ютер . Заряджуючи акумулятор , будь ласка , зверніть увагу на наступні підказки :

Š Якщо у вас нема зарядженого акумулятора , збережіть роботу , закрийте запущені програми та завершіть роботу системи або виконайте збереження на диск .

Š Підключіть зовнішнє джерело перемінного / постійного струму .

Š Ви можете користуватися системою , перевести її в режим очікування або завершити роботу системи і вимкнути її не перериваючи процес зарядження .

Š Акумулятор працює на літій іонних батареях , які не впливають на пам ’ ять комп ’ ютера .

Повне розрядження акумулятора не є необхідною умовою для зарядження . Проте заради оптимізації строку служби акумулятора , рекомендуємо раз на місяць використовувати акумулятор до повного його розрядження .

Š Якщо портативним комп ’ ютером протягом тривалого часу не користуються , радимо вийняти з нього акумулятор . Це може допомогти збільшити тривалість служби акумулятора .

Š Дійсний час зарядження зумовлений активними задачами на комп ’ ютері .

3-11

Основні операції

Якщо ви вперше працюєте на портативному комп ’ ютері , будь ласка , прочитайте наступні інструкції , щоб дотриматися всіх правил безпеки та зручно працювати на комп ’ ютері .

Безпека та зручність

Портативний комп ’ ютер являє собою мобільне робоче місце , на якому ви можете працювати будь де . Проте вибір хорошої робочої обстановки важливий для тривалої роботи на портативному комп ’ ютері .

Š Необхідне достатнє освітлення робочого місця .

Š Виберіть правильні стіл та стілець та відрегулюйте їхню висоту щодо вашої постави під час роботи .

Š Сидячи на стільці , відрегулюйте положення його спинки ( якщо є така можливість ), щоб на спинку було зручно спиратися .

Š Ставте ноги на підлогу прямо і природньо , щоб коліна та лікті були природно зігнуті

( приблизно під прямим кутом ) під час роботи .

Š Природно покладіть руки на стіл , щоб він підтримував зап ’ ястя .

Š Відрегулюйте кут / розташування панелі рідкокристалічного екрану , щоб мати оптимальний огляд .

Š Уникайте користування портативним комп ’ ютером там , де це може викликати дискомфорт ( наприклад , у ліжку ).

Š Портативний комп ’ ютер − це електроприлад . Будь ласка , поводьтеся з ним обережно , щоб уникнути травмування .

3-12

1. Розташовуйте руки та ноги найзручнішим для вас чином .

2. Відрегулюйте кут та розташування панелі рідкокристалічного екрану .

3. Відрегулюйте висоту столу .

4. Сидіть рівно і зберігайте правильну поставу .

5. Відрегулюйте висоту стільця .

2

3

1

1

5

4

Корисні робочі звички

Правильні робочі звички важливі для тривалої роботи на комп ’ ютері . У протилежному випадку , ви можете відчути дискомфорт або зазнати шкоди здоров ’ ю . Під час роботи пам ’ ятайте про наступне :

Š Часто змінюйте позу .

Š Регулярно робіть фізичні вправи та розтягнення .

Š Пам ’ ятайте про необхідність час від часу робити перерви .

3-13

Ознайомлення з клавіатурою

Портативний комп ’ ютер має повністю функціональну клавіатуру . Цю клавіатуру можна поділити на чотири частини : Машинописні клавіші , Курсорні клавіші , Клавіші цифрового регістру та Функціональні клавіші .

Машинописні клавіші

Zobrazená klávesnice se m ů že od skute č né lišit v závislosti na zemi, ve které byl notebook zakoupen.

Клавіші цифрового регістру

Курсорні клавіші /

Функціональні клавіші

3-14

Машинописні клавіші

Крім головної функції клавіатури машинописні клавіші також надають декілька клавіш для спеціальних цілей : клавіші [ Ctrl ], [ Alt ] та [ Esc ].

Коли ви натискаєте клавіші фіксації регістрів , засвічуються відповідні світлодіоди , щоб показати їх статус :

„ Num Lock ( Цифровий регістр ): Натисніть і утримайте клавішу [Fn] та натискайте цю клавішу , щоб вмикати і вимикати цифровий регістр . Коли активована ця функція , ви можете користуватися цифровими клавішами , закладеними в машинописні клавіші .

„ Caps Lock ( Верхній регістр ): Натисніть цю клавішу , щоб вмикати і вимикати верхній регістр . Коли ця функція активована , букви , які ви набираєте , пишуться у верхньому регістрі .

„ Scroll Lock ( Блокування прокручення ): Натисніть і утримайте клавішу [Fn] та натискайте цю клавішу , щоб вмикати і вимикати блокування прокручення . Ця функція визначається окремими програмами і звичайно використовується під DOS.

Клавіші цифрового регістру

Знайдіть клавіші цифрового регістру на клавіатурі та активуйте функцію Num Lock, щоб користуватися цими цифровими клавішами для введення чисел та виконання обчислень .

3-15

Курсорні клавіші

Чотири курсорні ( зі стрілками ) клавіші та клавіші [ Home ], [ PgUp ], [ PgDn ], [ End ] використовуються , щоб контролювати пересування курсору .

Пересуньте курсор ліворуч на один символ .

Перейдіть на попередню сторінку .

Пересуньте курсор праворуч на один символ .

Перейдіть на наступну сторінку .

Пересуньте курсор вгору на один рядок .

Перейдіть на початок рядка ( або документа ).

Пересуньте курсор вниз на один рядок .

Перейдіть у кінець рядка ( або документа ).

Клавіші забою , [Ins] та [Del] у правому верхньому кутку призначені для редагування .

Ця клавіша використовується в режимі машинопису для перемикання між

« вставити » та « замінювати на нові символи » ( забій ).

Натисніть видалити праворуч пересуньте один цю один від текст символ клавішу символ курсору за ліворуч ним

.

, щоб та на

Натисніть цю клавішу , щоб видалити один символ ліворуч від курсору та пересуньте текст за ним на один символ ліворуч .

3-16

Функціональні клавіші

„ Клавіші Windows

На клавіатурі ви можете знайти клавішу логотипу Windows ( ) та одну клавішу логотипу задачі ( ) на клавіатурі , які можна використовувати для специфічних функцій

Windows, таких , як відкриття стартового меню та запуску меню швидкого доступу . По докладнішу інформацію про ці дві клавіші див . інструкцію до Windows або допомогу он лайн .

„ Клавіша [Fn]

+

Перемикати режим виведення на дисплей між РК екраном , зовнішнім монітором або обома .

+

Зменшити гучність вбудованих динаміків .

+

Увімкнути або вимкнути функцію сенсорної панелі .

+

Збільшити гучність вбудованих динаміків .

+

+

Знизити яскравість РК екрану .

Збільшити яскравість РК екрану .

+

+

Вимкнути функцію аудіо комп ’ ютера .

Перевести комп ’ ютер у режим очікування ( залежно від системної конфігурації ).

3-17

Ознайомлення з сенсорною панеллю

Сенсорна панель , вбудована у портативний комп ’ ютер , є координатно вказівним пристроєм , сумісним зі стандартною мишею . Він надає вам можливість контролю за портативним комп ’ ютером , показуючи розташування курсору на екрані та здійснюючи вибір за допомогою двох кнопок .

1. Зона руху курсору

Чутлива до натиску зона сенсорної панелі надає можливість дотиком і рухами пальців контролювати курсор на екрані .

1

2

2. Права / Ліва кнопки

Працюють , як права та ліва кнопки миші .

2

3-18

Використання сенсорної панелі

Прочитайте наступний опис , щоб навчитися користуватися сенсорною панеллю :

„ Конфігурація сенсорної панелі

Ви можете пристосовувати вказівний пристрій для особистих потреб . Наприклад , якщо ви – лівша , ви захочете поміняти функції цих двох кнопок одна з другою . До того ж , ви можете змінити розмір , форму , швидкість пересування та інші високотехнологічні характеристики курсору на екрані .

Для конфігурації сенсорної панелі можна користуватися стандартним драйвером Microsoft або IBM PS/2 в операційній системі Windows. Mouse Properties ( Властивості миші ) на

Control Panel ( Контрольній панелі ) надають можливість змінити конфігурацію .

„ Розташування та переміщення

Покладіть палець ( звичайно вказівний ) на сенсорну панель , і прямокутна панель працюватиме як мініатюрна копія вашого дисплею . Коли ви рухаєте палець по панелі , курсор на екрані рухатиметься одночасно і в тому ж напрямку . Коли палець доходить до краю панелі , підійміть палець і покладіть його на сенсорну панель у зручному місці , щоб продовжити рух .

„ Вкажіть та клацніть

Коли ви пересуваєте курсор і розташовуєте його на піктограмі , пункт меню або команду , яку бажаєте виконати , достатньо легенько вдарити по сенсорній панелі або натиснути ліву кнопку , щоб зробити вибір . Ця процедура , яка називається « Вказати і клацнути », лежить в

3-19 основі роботи вашого портативного комп ’ ютера . На відміну від традиційного вказівного пристрою , такого , як миша , повна сенсорна панель може слугувати лівою кнопкою , так що кожен легкий удар по сенсорній панелі дорівнює натиску на ліву кнопку . Швидко двічі легко вдарити по сенсорній панелі – це двічі клацнути лівою кнопкою .

„ Перетягти і лишити

За допомогою « Перетягти і лишити » можна рухати файли або об ’ єкти на портативному комп ’ ютері . Щоб це виконати , розташуйте курсор на вибраний об ’ єкт і злегка двічі вдарте по сенсорній панелі ; після другого удару лишайте палець на сенсорній панелі для контакту .

Тепер ви можете перетягти предмет у потрібне розташування рухом пальця по сенсорній панелі , після чого підійміть палець з сенсорної панелі , щоб лишити предмет на місці .

Інший спосіб : натиснути і утримувати ліву кнопку , вибираючи предмет , після чого пересунути палець у бажане місце ; нарешті відпустити ліву кнопку , щоб закінчити операцію « Перетягти і лишити ».

1. Пересуньте курсор , рухаючи пальцем .

2. Зручно покладіть зап ’ ястя на стіл .

1

2

3-20

Жорсткий диск

Портативний комп ’ ютер оснащений жорстким диском 2,5 дюймів . Жорсткий диск – це запам ’ ятовуючий пристрій набагато більших швидкості та обсягу , ніж інші запам ’ ятовуючі пристрої , такі , як дискета та компакт диск . За його допомогою звичайно інсталюють операційну систему та завдання програмного забезпечення .

Щоб уникнути неочікуваної втрати даних у системі , будь ласка , регулярно робіть резервні копії важливих файлів .

Не вимикайте комп ’ ютер , коли горить світлодіод жорсткого диску .

Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск , коли комп ’ ютер увімкнено . Заміну жорсткого диску може здійснювати авторизований розповсюджувач або представник служби обслуговування .

3-21

Користування оптичним запам

ятовуючим пристроєм

Портативний комп ’ ютер оснащено оптичним запам ’ ятовуючим пристроєм . Пристрій , попередньо інстальований на ваш портативний комп ’ ютер , залежить від придбаної вами моделі .

„ Super Multi: Працює як багатофункціональний Подвійний DVD дисковод та дисковод DVD

„

RAM.

DVD Combo Drive ( Комбінований дисковод DVD): Пристрій надає можливість читати

DVD та компакт диски та записувати дані у форматі компакт диску .

3-22

1. P ř ed zav ř ením p ř ihrádky zkontrolujte, zda je disk umíst ě n správn ě a bezpe č n ě .

2. Nenechávejte ihrádku jednotky otev ř enou.

Як вставити диск

Наступні інструкції описують основні процедури експлуатації оптичного запам ’ ятовуючого пристрою .

1. Переконайтеся , що портативний комп ’ ютер увімкнено .

2. Натисніть кнопку вивільнення на панелі , і частково виїде лоток диску .

3. Злегка витягніть лоток , поки він не висунеться повністю .

4. Розмістіть диск на лотку ярликом вгору . Злегка притисніть центр диску , щоб утримати його на місці .

5. Проштовхніть лоток назад у дисковод .

3

2

4

5

3-23

Вивільнення диску

Виконуйте наведені нижче інструкції , щоб вивільнити диск , розміщений в оптичному дисководі .

6. Натисніть кнопку вивільнення на панелі , і частково виїде лоток диску .

7. Злегка витягніть лоток , поки він не висунеться повністю .

8. Тримайте диск за краї та підіймайте його з лотка .

9. Проштовхніть лоток назад у дисковод .

9

7

8

6

Показані на довідкових зображеннях пристрої можуть відрізнятися від тих , які має користувач .

3-24

Підключення зовнішнього пристрою

Порти Входу / Виходу на портативному комп ’ ютері надають можливість підключення периферійних пристроїв . Всі пристрої вказані тут носять характер загальної інформації .

Підключення периферійних пристроїв

Підключення пристроїв USB

Портативний комп ’ ютер надає порти USB для підключення різноманітних пристроїв USB, таких , як миша , клавіатура , цифровий фотоапарат , веб камера , принтер , зовнішній оптичний запам ’ ятовуючий пристрій тощо . Щоб підключити ці пристрої , у разі необхідності спочатку інсталюйте драйвери для кожного пристрою , а потім приєднуйте пристрій до портативного комп ’ ютера . Портативний комп ’ ютер здатен автоматично визначати інстальовані пристрої USB.

Якщо пристрій не визначено , будь ласка , активуйте пристрій USB вручну , перейшовши до

Start Menu / Control Panel / Add Hardware , щоб додати новий пристрій .

3-25

Підключення зовнішніх пристроїв показу

Портативний комп ’ ютер надає порт VGA для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю .

Порт VGA 15-pin-D-sub надає користувачам можливість підключати зовнішній монітор або пристрій іншого стандарту , сумісний з VGA ( такий , як проектор ) для показу зображення на дисплеї у набагато більшому масштабі .

Як тільки дисплей буде підключено до комп ’ ютера , за замовчанням , живлення портативного комп ’ ютера та зовнішнього дисплею увімкнеться . Якщо цього не відбудеться , режим дисплею можна увімкнути , натиснувши [ Fn ]+[ F2 ]. Інший спосіб – змінити режим дисплею , зробивши конфігурацію налаштувань у Display Properties ( Властивості дисплею ) в операційній системі Windows.

3-26

Підключення пристроїв зв

язку

Використання LAN

Сполучувач портативного комп ’ ютера RJ-45 надає можливість підключатися до пристроїв LAN

( локальної мережі ), таких , як хаб , перемикач та шлюз , щоб встановити мережеве підключення .

По детальніші інструкції , як підключитися до LAN, зверніться до адміністраторів інформаційної системи або системного адміністратора .

3-27

Користування модемом або комбо модемом

Вбудований модем факсу / даних зі швидкістю передачі даних 56 кілобіт / секунду або комбо модем ( із вбудованою функцією Bluetooth) надає можливість користуватися телефонною лінією для телефонних дзвінків або підключатися до Інтернет через телефонну лінію .

Щоб отримати більше інструкцій або детальніший опис кроків підключення до Інтернет через модем , зверніться до системних адміністраторів або Інтернет провайдера по допомогу .

Щоб уникнути виникнення пожежі , використовуйте лише шнур телекомунікаційної лінії No. 26

AWG або вище .

Наполегливо радимо інсталювати драйвер модему , який включено у диск Програмного забезпечення портативного комп ’ ютера , щоб користуватися всіма особливими функціями модему .

3-28

Інсталяція експрес карти

Цей комп ’ ютер має отвір експрес карти . Інтерфейс експрес карти компактніший та швидший за інтерфейс РС карти . Технологія експрес карти застосовує широкодіапазонні серійні інтерфейси PCI Express та USB 2.0.

Наступне керівництво розповідає про основи інсталяції експрес карти , включаючи інсталяцію та виймання . Щоб отримати більше інформації , будь ласка , зверніться до інструкції експрес карти .

Як вивільнити експрес

-

карту

1. Знайдіть отвір експрес карти на портативному комп ’ ютері . В отвір може бути вставлений муляж картки . Виймайте експрес карту та муляж карти однаково , як вказано нижче :

2. Спочатку натисніть на карту , щоб вона випросталася .

3. Витягніть карту з отвору .

4. Вийміть все з отвору .

Інсталяція експрес

-

карти

5. Вставте карту в отвір ( звичайно ярликом карти вгору ).

6. Проштовхніть карту в отвір так , щоб вона в ньому надійно закріпилася .

3-29

4

Як вивільнити експрес карту

1

3

Інсталяція експрес карти

5

2

3

5

2

4

6

3-30

Безпечне відключення апаратних засобів

Коли будь який периферійний пристрій підключений до портативного комп ’ ютера , на панелі задач з ’ являється піктограма Safely Remove Hardware ( Безпечно відключити апаратний засіб ).

Двічі клацніть по цій піктограмі , щоб викликати діалогове вікно Safely Remove Hardware

( Безпечно відключити апаратний засіб ). Тут ви можете бачити всі підключені периферійні пристрої . Якщо ви бажаєте відключити будь які пристрої , пересуньте курсор на пристрій та клацніть по Stop ( Стоп ) . Діаграма нижче має характер загальної інформації .

Safely Remove Hardware

Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.

When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.

Hardware Devices:

USB Mass Storage Device

1

Stop a Hardware device

Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.

Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.

USB Mass Storage Device

3

OK

4

Cancel

Properties Stop

2

Close

Глава

4

Налаштування BIOSу

4-2

Про налаштування BIOSу

Коли використовувати налаштування

BIOS-

у

?

Запустити налаштування BIOSу може знадобитися тоді , коли :

Š Під час завантаження системи з ’ являється повідомлення про помилку і вимога запустити SETUP ( Налаштування ).

Š Ви бажаєте змінити налаштування за замовчаннями на особливі власні .

Š Ви бажаєте перезавантажити налаштування BIOSу за замовчанням .

Як запустити налаштування

BIOS-

у

?

Щоб запустити утиліту налаштування BIOSу , увімкніть портативний комп ’ ютер і натисніть клавішу [Del] під час процедури POST.

Якщо повідомлення зникне раніше , ніж ви відреагуєте на нього , і ви все одно бажаєте увійти до налаштувань , перестартуйте систему , вимкнувши та знову увімкнувши її , або одночасно натисніть клавіші [Ctrl]+[Alt]+[Delete], щоб перестартувати комп ’ ютер .

Зауважте , що зображення екранів та налаштування , подані у цій главі , носять характер загальної інформації . Справжні екрани та опції вашого портативного комп ’ ютера можуть відрізнятися через поновлення BIOSу .

4-3

Контрольні клавіші

В утиліті налаштування BIOSу курсором можна управляти тільки з клавіатури .

Натисніть стрілку праворуч , щоб

Натисніть ліву стрілку , щоб вибрати один пункт під вибрати один заголовок меню .

заголовком меню .

Натисніть вибрати стрілку один вгору заголовок

, щоб меню .

Натисніть стрілку вних , щоб вибрати один пункт під заголовком меню .

Збільшити значення налаштування або внести зміни .

+

Зменшити значення налаштування або внести зміни .

1) Відкрити вибраний пункт , щоб змінити опції налаштування .

2) Там , де це можливо , показати під меню .

В окремих пунктах натисніть цю клавішу , щоб змінити поле налаштування .

Показати екран підказку з інформацією про контрольні клавіші .

4-4

1) Вийти з утиліти налаштування BIOSу .

2) Повернутися на попередній екран у під меню .

4-5

Меню налаштування BIOSу

Коли ви увійдете в утиліту налаштування BIOSу , на екрані з ’ явиться головне меню . Виберіть ярлики , щоб увійти до інших меню .

Main Menu ( Головне меню )

Показує загальну інформацію про систему : версія BIOSу , характеристики центрального процесора , обсяг пам ’ яті та налаштування часу і дати системи .

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )

Конфігурація налаштувань IDE та USB.

Security Menu ( Меню безпеки )

Встановіть або очистіть налаштування паролів керівника та користувача .

Boot Menu ( Меню завантаження )

Встановіть тип і послідовність завантаження .

Exit Menu ( Вихід з меню )

Зберегти або відмінити зміни перш ніж вийти з меню налаштування

BIOSу .

4-6

Main Menu (

Головне меню

)

Š System Date ( Дата системи )

Пункт надає можливість встановити дату системи . Формат дати :

[day:month:date:year].

Day ( День ) День тижня , від неділі до суботи , який визначається BIOSом (« лише для читання »).

Month ( Місяць )

Date ( Дата )

Місяць

Дата від від 01 (

01 до січень

31.

) до 12 ( грудень ).

Year (P ік ) Користувачі можуть змінювати рік .

Š System Time ( Час системи )

Пункт надає можливість встановити час системи . Годинник системи працюватиме незалежно від того , чи перейде ПК в режим очікування або буде вимкнений . Формат часу [ година : хвилина : секунда ].

Š Serial ATA ( Послідовний АТА )

Показує типи пристроїв SATA, встановлених на портативний комп ’ ютер .

Натисніть [Enter] ( Введення ), щоб викликати вікно з докладною інформацією про пристрій , включаючи назву пристрою , продавця , режими логічної адресації блоків , програмованого

4-7 введення виведення та більше .

Š System Information ( Системна інформація )

Надає інформацію про апаратне забезпечення , процесор і системну пам ' ять .

4-8

Advanced Menu (

Високотехнологічне меню

)

Š Intel(R) SpeedStep(tm) tech.

Надає можливість вмикати та вимикати технологію Intel SpeedStep.

Встановлена на Disabled ( Вимкнено ) , система завжди працює в режимі енергозбереження ( процесор працює на FSB400-600 МГц або

FSB533-800 МГц ). Якщо ви бажаєте оптимізувати процесор , встановіть

Enabled ( Увімкнено ), так що швидкість процесора контролюватиметься використанням операційної системи та задач .

Опції налаштування : Enabled ( Увімкнено ) та Disabled ( Вимкнено ) .

Š PCI Latency Timer ( Таймер відстрочення PCI)

Цей пункт контролює , як довго кожен пристрій РСІ може утримувати шину , перш ніж інша стане на її місце . Встановлений на вищі значення , кожен пристрій РСІ може виконувати передачу даних протягом довшого часу , таким чином вдосконаливши дійсну ширину діапазону .

Для кращого функціонування РСІ слід встановити пункт на вищі значення . Опції налаштування : 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 та 248 .

Š Legacy USB Support ( Підтримка попередньої версії USB)

Вибір Enabled ( Увімкнено ) надає користувачам можливість використовувати пристрої USB, такі , як миша , клавіатура , портативний диск у системі DOS; або надає можливість завантажити систему з пристрою USB. Опції налаштування : Enabled ( Увімкнено ) та Disabled

4-9

( Вимкнено ) .

Š AHCI Mode ( Режим АНСІ )

Цим пунктом вмикають та вимикають режим AHCI. Опції налаштування :

Enabled ( Увімкнено ) та Disabled ( Вимкнено ). Опція за замовчанням −

Disabled ( Вимкнено ) .

4-10

Security Menu (

Меню безпеки

)

Š Change Supervisor Password ( Змінити пароль керівника )

Коли вибрана ця функція , з ’ являється вікно повідомлення або наведений нижче екран .

Enter New Password

Наберіть пароль довжиною до 6 символів і натисніть [Enter] ( Введення ).

Набраний пароль замінить всі попередні паролі з пам ’ яті CMOS. Ви також можете натиснути [ ESC ], щоб відмінити вибір , не вводячи пароль .

Коли встановлено пароль керівника , в меню додаються нові пункти :

User Access Level ( Рівень доступу користувача ) та Password

Check ( Перевірка паролю ) . У пункті User Access Level ( Рівень доступу користувача ) можна налаштувати високотехнологічні права доступу . Опції налаштування : No Access ( Нема доступу ) , View Only

( Лише перегляд ) , Limited ( Обмежений ) та Full Access ( Повний доступ ) . Пункт Password Check ( Перевірка паролю ) використовується для визначення типу паролю , використовуваного для захисту BIOSу .

Налаштування описані нижче :

4-11

Setup

( Налаштув ання )

Підказка паролю користувачі з ’ являється намагаються лише запустити коли кінцеві

Налаштування .

(

Always

Завжди )

Підказка паролю з ’ являється щоразу , коли вмикається живлення портативного комп ’ ютера або коли користувачі намагаються запустити Налаштування .

Щоб очистити попередній пароль , просто натисніть [ Enter ], коли вам підказують ввести пароль . З ’ явиться вікно повідомлення , підтверджуючи , що пароль було відключено . Коли пароль відключено , система завантажиться , і ви зможете увійти до Налаштувань без жодного паролю .

Пароль керівника надає користувачеві можливість увійти до налаштувань меню налаштувань і змінювати їх . Пароль користувача лише надає користувачеві можливість увійти до меню налаштувань , проте не дає права вносити зміни .

4-12

Boot Menu (

Меню завантаження

)

Š Boot Settings Configuration ( Конфігурація налаштувань завантаження )

Здійснюйте конфігурацію налаштувань під час завантаження системи .

Š Boot Device Priority ( Приорітет пристроїв завантаження )

Пункти показують послідовність пристроїв завантаження , де BIOS намагається завантажити операційну систему диску .

.

4-13

Exit Menu (

Вихід з меню

)

Š Exit & Save Changes ( Вийти та зберегти зміни )

Збережіть внесені зміни та вийдіть з утиліти .

Š Exit & Discard Changes ( Вийти Та Скасувати Зміни )

Вийдіть з утиліти , не зберігаючи внесені зміни .

Š Discard Changes ( Скасувати зміни )

Відмовитись від змін та завантажити попередню конфігурацію перед запуском утиліти .

Š Load Setup Defaults ( Завантажити налаштування за замовчанням )

Виберіть цей пункт , щоб завантажити налаштування за замовчанням .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement