MSI MS-1432 PR420 Návod na obsluhu

Add to my manuals
87 Pages

advertisement

MSI MS-1432 PR420 Návod na obsluhu | Manualzz
KAPITOLA 1
Úvod
1-2
Úvod
Obsah
Úvod
Obsah ........................................................................................................................................................... 1-2
Informácie o Obmedzeniach .................................................................................................................. 1-5
Prehlásenie o Rozhraní Rádiovej Frekvencie Podľa FCC-B ........................................................... 1-5
Podmienky FCC.......................................................................................................................................... 1-6
Bezpečnostné Pokyny ............................................................................................................................. 1-7
Bezpečnostné Pokyny pre Používanie Lítiovej Batérie................................................................... 1-9
Prehlásenie WEEE ..................................................................................................................................1-13
Varovanie Ohľadne Mechanicky Optického Zariadenia ................................................................1-20
Upozornenie Ohľadne Používania Modemu.....................................................................................1-20
Ochranné Známky...................................................................................................................................1-21
História Uvoľnení do Obehu ................................................................................................................ 1-21
Úvody
Prehľad Návodu......................................................................................................................................... 2-2
Rozbalenie .................................................................................................................................................. 2-3
Technické Špecifikácie ............................................................................................................................ 2-4
Prehľad Výrobku ....................................................................................................................................... 2-8
Pohľad Zhora............................................................................................................................................... 2-8
Pohľad Spredu .......................................................................................................................................... 2-13
1-3
Úvod
Pohľad Sprava .......................................................................................................................................... 2-14
Pohľad Zľava ............................................................................................................................................. 2-15
Pohľad Zozadu.......................................................................................................................................... 2-18
Pohľad Zospodu ....................................................................................................................................... 2-20
Začíname
Správa Napájania ...................................................................................................................................... 3-2
ECO Engine - funkcia úspory energie ................................................................................................... 3-2
Adaptér Striedavého Prúdu...................................................................................................................... 3-4
Batéria........................................................................................................................................................... 3-6
Používanie Batérie..................................................................................................................................... 3-9
Základné Operácie .................................................................................................................................. 3-11
Tipy Ohľadne Bezpečnosti a Pohodlnej Práce.................................................................................. 3-11
Dobré Pracovné Návyky ......................................................................................................................... 3-12
Spoznávanie Klávesnice......................................................................................................................... 3-13
Spoznávanie Dotykovej Podložky ........................................................................................................ 3-18
O Mechanike Pevného Disku ................................................................................................................ 3-21
Používanie Optického Pamäťového Zariadenia................................................................................ 3-22
Pripojenie Externých Zariadení ........................................................................................................... 3-25
Pripojenie Periférnych Zariadení .......................................................................................................... 3-25
Pripojenie Komunikačných Zariadení .................................................................................................. 3-29
Inštalácia Karty Express Card ............................................................................................................. 3-31
Odinštalovanie Karty Express Card ..................................................................................................... 3-31
1-4
Úvod
Inštalácia Karty Express Card ............................................................................................................... 3-31
Bezpečné Odinštalovanie Hardvéru...................................................................................................3-33
Nastavenie BIOS
O Nastavení BIOS...................................................................................................................................... 4-2
Kedy sa Používa Nastavenie BIOS........................................................................................................ 4-2
Ako sa Spúšťa Nastavenie BIOS............................................................................................................ 4-2
Ovládacie Klávesy...................................................................................................................................... 4-3
Menu pre Nastavenie BIOS ..................................................................................................................... 4-4
Main Menu (Hlavné Menu)....................................................................................................................... 4-5
Advanced Menu (Pokročilé Menu) ......................................................................................................... 4-7
Security Menu (Menu Zabezpečenia).................................................................................................... 4-9
Boot Menu (Menu pre Zavedenie Operačného Softvéru)............................................................... 4-11
Exit Menu (Opustiť Menu) ...................................................................................................................... 4-12
1-5
Úvod
Informácie o Obmedzeniach
Prehlásenie o Rozhraní Rádiovej Frekvencie Podľa FCC-B
Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne
zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limity sú vytvorené pre primeranú
ochranu voči škodlivej interferencii na mieste inštalácie. Tento výrobok generuje, využíva a vyžaruje
energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito
inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že
pri určitej inštalácii nedôjde k vzniku rušenia. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie
rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ
je oprávnený pokúsiť sa toto rušenie napraviť jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:
„ Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
„ Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
„ Pripojte zariadenie do iného výstupu sieťového napájania, ako ten, do ktorého je zapojený
prijímač.
„ Poraďte sa s predajcom lebo skúseným rádio/TV technikom.
POZNÁMKA
Š Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu
by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.
Š Musia sa používať tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak taký existuje, a to za
účelom splnenia emisných limitov.
1-6
Úvod
Podmienky FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom
podmienkam:
„ Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.
„ Toto zariadenie musí prijať akúkoľvek prijímanú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže
spôsobiť neželanú prevádzku.
1-7
Úvod
Bezpečnostné Pokyny
Dôsledne a dôkladne si prečítajte
bezpečnostné pokyny.
Je potrebné brať do úvahy všetky
upozornenia
a varovania
nachádzajúce sa na zariadení
Návod
na
obsluhu
dodávaný
v balení ponechajte pre možnú
potrebu v budúcnosti.
a v návode na obsluhu.
Toto
zariadenie
účinkami
chráňte
vlhkosti
pred
Toto zariadenie pred vykonaním
a vysokých
nastavenia umiestnite na stabilný
teplôt.
povrch.
Presvedčte
sa,
že
napájacie
Otvory na kryte sú určené na
napätie je v rámci bezpečného
výmenu vzduchu a na zabránenie
rozsahu a že pred pripojením
prehrievania
zariadenia k sieťovému vývodu
zariadenia.
Tieto
bolo
otvory nezakrývajte.
správne
nastavené
na
hodnotu 100 – 240 V.
Zariadenie
Do
otvoru
nikdy
nenalievajte
nenechávajte
v neklimatizovanom
prostredí,
žiadne tekutiny, ktoré by mohli
kde skladovacia teplota presahuje
poškodiť
zariadenie,
hodnotu 60
spôsobiť
zásah
prúdom.
alebo
elektrickým
o
C (140
o
F) alebo
nedosahuje 0 oC (32 oF), pretože
by
mohlo
zariadenia.
dôjsť
k poškodeniu
1-8
Úvod
Sieťový kábel uložte tak, aby naň
Pred
nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte
rozširujúcej karty alebo modulu
tomu, aby čokoľvek ležalo na
vždy odpojte sieťový kábel od
sieťovom kábli.
sieťového prívodu.
Aby
ste
zabránili
výbuchu
Počas
zasúvaním
pripájania
akejkoľvek
koaxiálneho
v dôsledku nesprávnej výmeny
kábla k TV tuneru je potrebné
batérie, používajte iba rovnaký,
kovové tienenie spoľahlivo pripojiť
alebo
k ochrannému
ekvivalentný
typ
odporúčaný výrobcom.
Batériu
vždy
uskladňujte
uzemňovaciemu
systému budovy.
na
bezpečnom mieste.
Predmety
so
magnetickými
účinkami
silnými
alebo
elektrické predmety uschovávajte
v dostatočnej
vzdialenosti
od
zariadenia.
Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať
v servise:
Š Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
Š Do zariadenia sa dostala tekutina.
Š Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti.
Š Zariadenie nepracuje správne, alebo ho nemôžete spustiť podľa návodu na
obsluhu.
Š Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
Š Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.
1-9
Úvod
Bezpečnostné Pokyny pre Používanie Lítiovej Batérie
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type
recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les
batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben
des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-10
Úvod
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。
请依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-11
Úvod
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng
loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
(Thai) (ไ ท ย
) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai
hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai
petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
1-12
Úvod
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan
valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo
výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie
zneškodnite podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene
eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite
skladno z navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med
batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
proizvođača.
1-13
Úvod
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Prehlásenie WEEE
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
1-14
Úvod
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
1-15
Úvod
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
1-16
Úvod
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) (Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によ
りゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられて
います。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng
dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn
được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản
phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
1-17
Úvod
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
1-18
Úvod
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické
zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení
sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno
odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne
izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
1-19
Úvod
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-20
Úvod
Varovanie Ohľadne Mechanicky Optického Zariadenia
UPOZORNENIE: Toto zariadenie obsahuje laserový systém, ktorý je klasifikovaný ako „LASEROVÝ
VÝROBOK TRIEDY 1“ Kvôli správnemu používaniu tohto modelu si dôkladne prečítajte návod na
obsluhu a návod uschovajte pre možnú potrebu v budúcnosti. V prípade akýchkoľvek problémov
s týmto modelom sa spojte s najbližším „AUTORIZOVANÝM servisným strediskom“. Aby ste
zabránili vystaveniu účinkom laserového lúča, nepokúšajte sa demontovať kryt.
Upozornenie Ohľadne Používania Modemu
„ Telefónne vedenie nikdy neinštalujte počas búrky s výskytom bleskov.
„ Telefónne konektory nikdy neinštalujte vo vlhkých priestoroch, a to pokiaľ nie sú pre použitie
v takýchto priestoroch navrhnuté.
„ Nikdy sa nedotýkajte sa telefónnych vodičov alebo koncoviek, ktoré nie sú zaizolované, pokiaľ
ste telefónnu linku neodpojili zo sieťového rozhrania.
„ Pri inštalovaní a úpravách telefónnej linky dodržiavajte všetky upozornenia.
„ Vyhnite sa používaniu funkcie telefónu (iného než bezdrôtového typu) počas búrky s výskytom
bleskov. Môže dôjsť k vzdialenému riziku zásahu elektrickým prúdom spôsobeného bleskom.
„ Funkciu telefónu nepoužívajte na hlásenie úniku plynu v blízkosti takéhoto úniku.
1-21
Úvod
Ochranné Známky
„ Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov.
„ AMD® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AMD® Corporation.
„ Intel® a Pentium® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.
„
Microsoft® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation. Windows®
2000/ XP/ Vista sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
„ Award® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phoenix Technologies Ltd.
„ AMI® je registrovaná ochranná známka spoločnosti American Megatrends Inc.
„ Kensington® a MicroSaver® sú registrované ochranné známky spoločnosti Kensington
Technology Group.
História Uvoľnení do Obehu
Verzia
Poznámky k Revízii
Dátum
1,0
Prvé Vydanie
06, 2008
KAPITOLA 2
Úvody
2-2
Úvody
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
v rámci jeho používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook
bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Prehľad Návodu
Tento návod obsahuje pokyny a ilustrácie ohľadne obsluhy tohto notebooku. Odporúčame vám, aby
ste si pred používaním tohto notebooku tento návod dôkladne prečítali.
Kapitola 1, Úvod poskytuje užívateľovi základné bezpečnostné informácie a varovania týkajúce sa
používania tohto notebooku. Ak používate tento výrobok po prvý krát, odporúčame vám, aby ste
tieto informácie a varovania prečítali.
Kapitola 2, Úvody obsahuje popisy príslušenstva tohto notebooku. Odporúčame vám, aby ste po
otvorení balenia skontrolovali kompletnosť dodávaného príslušenstva. Ak je ktorékoľvek
príslušenstvo poškodené, alebo chýba, spojte sa s predajcom, u ktorého ste tento notebook zakúpili.
Tato kapitola taktiež uvádza technické špecifikácie tohto notebooku a poskytuje informácie
o funkčných tlačidlách, tlačidlách pre rýchle spúšťanie aplikácií, konektoroch, LED indikátoroch
a externých zariadeniach notebooku.
Kapitola 3, Začíname poskytuje pokyny ohľadne základnej obsluhy, používania klávesnice,
dotykovej podložky, mechaniky pevného disku a mechaniky optického pamäťového zariadenia.
Okrem krokov počas inštalácie a odinštalovania batérie a postupov pripojenia rôznych externých
zariadení, komunikačných zariadení a pod. taktiež poskytuje nápoveď, aby sa mohol užívateľ
s týmto notebookom oboznámiť.
2-3
Úvody
Kapitola 4, Nastavenie BIOS poskytuje informácie o programe pre nastavenie BIOS a umožňuje
nakonfigurovať systém na optimálne využitie.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál ponechajte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný Návod na Spustenie
Vysokokapacitná lítium iónová
Adaptér
batéria
a sieťový kábel
Rozsah hore uvedeného
Telefónny kábel / telefónny
príslušenstva
konektor
sa
zmeniť
predchádzajúceho
upozornenia.
môže
striedavého
prúdu
Taška na prenášanie (voliteľné)
bez
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače, pomocné
programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia atď.
2-4
Úvody
Technické Špecifikácie
Fyzikálne Charakteristiky
Rozmery
332 (Š) x 243 (H) x 35 (V) mm
Hmotnosť
2,2 kg
Centrálny Procesor
Typ Procesora
Intel® FCPGA (478 kolíkov)
Podporný Procesor
Procesor Intel® Montevina
Vyrovnávacia Pamäť L2
6 MB
Rýchlosť FSB
667/800/1066 MHz
Čipy Jadra
North Bridge
Intel® GM45
South Bridge
Intel® ICH9-M
Pamäť
Technológia
Pamäť
DDR2 667/ 800 MHz
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
1024/ 2048/ 4096 MB DDR2 SDRAM
Maximum
8 GB (4096 MB DDR2 SO-DIMM x 2)
Napájanie
Adaptér Striedavého Prúdu
65 W, 19 V
2-5
Úvody
Typ Batérie
6 článkov (voliteľná)
Batéria RTC
Áno
9 článkov (voliteľná)
Pamäť
Činiteľ Tvaru HDD
2,5", 9,5 mm vysoký, 5400 otáčok za min
Optické Zariadenie
DVD Combo / DVD dual / Super Multi
80/ 120/ 160/ 200/ 250/ 320 GB
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Port I/O
Monitor(VGA)
15 kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2,0)
E-SATA Combo
x 1, podpora E-SATA a USB
HDMI
x1
Vstup pre Mikrofón
x1
Vstup Zapojenia
x1
RJ11
x1
RJ45
x1
Výstup pre Slúchadlá
x 1 (s podporou S/PDIF)
Čítačka Kariet
x 1 (SD/ MMC/ MS/ XD)
Podporované
typy
kariet
predchádzajúceho upozornenia.
sa
môžu
zmeniť
bez
2-6
Úvody
Čítačka Odtlačku Prsta
Áno (Voliteľná)
Komunikačný Port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
56K Fax/ MODEM
MDC v1,5
LAN
Giga LAN
Schválenie pre PTT
Áno
Zapnutie po Pripojení do LAN
Áno
Zapnutie po Zazvonení
Áno
Bezdrôtová LAN
Podpora
Bluetooth
Podpora
Express Card
Štrbina
Otvor pre Express Card x 1
Displej
LCD Typ
14,1" WXGA lesklý
Jas
Jase je ovládaný pomocou aktivačných klávesov K/B
Video
Ovládač
Intel® GM45
VRAM
zdieľaná pamäť
Rozlíšenie LCD
1280 x 800 WXGA+
Duálna Funkcia pre Zobrazenie
LCD alebo CRT sa zistí automaticky po pripojení.
Výstup CRT
Je podporovaný
2-7
Úvody
Výstup HDMI
Najlepšie rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti na pripojenom
televíznom prijímači.
Web Kamera (Voliteľná)
CMOS
1,3 Mega Pixlov
Zvuk
Ovládač Zvuku
Realtek® ALC 888
Rozhranie Prevodníka Zvuku
Azalia
Interný Reproduktor
2 reproduktory
Interný Mikrofón
Áno
Hlasitosť Zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
aktivačným klávesom K/B a pomocou softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie Pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora Rýchleho Bootovania – Áno
Ďalšie
Otvor pre Zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
2-8
Úvody
Prehľad Výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od vami zakúpeného modelu.
Pohľad Zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu vášho
notebooku.
1
2
1.
Gumené Podložky
2.
Interný Mikrofón
3.
3
Web Kamera / LED Indikátor Web
Kamery (voliteľné)
4.
4
5
6
5.
7
8
Tu uvedené obrázky súžia
6
9
iba ako pomôcka.
10
Tlačidlá pre Rýchle Spustenie
Aplikácií
Hlavný Vypínač
6.
Stereo Reproduktor
7.
Klávesnica
8.
Dotyková Podložka
9.
Čítačka Odtlačku Prsta (Voliteľná)
10. LED Indikátor Stavu
2-9
Úvody
1.
Gumené Podložky
Chránia notebook pred náhodným zatvorením.
2.
Interný Mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
3. Web Kamera / LED Indikátor Web Kamery (voliteľné)
Š Táto zabudovaná web kamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí
alebo na konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor web kamery nachádzajúci sa vedľa web kamery sa rozsvieti na oranžovo po
aktivovaní funkcie web kamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
4. Tlačidlá pre Rýchle Spustenie Aplikácií
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
Š Aby ste zaktivovali alebo deaktivovali funkciu ECO Engine, dotýkajte sa
ECO
Funkcia ECO
Engine
(Úspora
energie)
opakovane dotykového snímača ECO pre rýchle spustenie a prepínajte
medzi 5 rôznymi režimami, alebo vypnite túto funkciu ECO Engine.
Š Pozrite si časť o správe napájania e Power Management v kapitole 3,
kde nájdete podrobné informácie o tejto funkcii určenej na úsporu
energie ECO Engine.
Š Stlačením tohto tlačidla zaktivujete internetový prehliadač.
Internet
2-10
Úvody
Š Stláčajte toto tlačidlo opakovane, čím striedavo zaktivujete/deaktivujete
funkciu bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth.
Š Žeraví sa na zeleno v prípade aktívnej funkcie bezdrôtovej LAN.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak je funkcia Bluetooth aktivovaná.
WLAN & BT
Š Žeraví sa na zeleno a na modro v prípade, ak je súčasne aktivovaná
funkcia bezdrôtovej LAN a zároveň aj funkcia Bluetooth.
Š LED indikátor zhasne, keď sú všetky funkcie deaktivované.
P1
Š Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Š Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu web kamery.
Š Indikátor web kamery vedľa web kamery sa rozsvieti na žlto po
Web Kamera
aktivovaní funkcie web kamery.
5. Hlavný Vypínač
Hlavný Vypínač : Stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli alebo vypli notebook.
LED Indikátor Napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
6.
Stereo Reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
7.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
2-11
Úvody
8.
Dotyková Podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
9.
Čítačka Odtlačku Prsta (Voliteľná)
Ide o zabezpečovacie ochranné zariadenie notebooku.
10. LED Indikátor Stavu
Power On/ Off/ Suspend (Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť):
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Batéria:
Š Žeraví sa na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Žeraví sa na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, pričom sa
odporúča vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého
typu batérie, ktorý odporúča výrobca sa poraďte s miestnym
predajcom.
Š LED dióda batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá a ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Wireless LAN and Bluetooth (Bezdrôtová LAN a Bluetooth):
Š Žeraví sa na zeleno v prípade aktívnej funkcie bezdrôtovej LAN.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak je funkcia Bluetooth aktivovaná.
Š Žeraví sa na zeleno a na modro v prípade, ak je súčasne aktivovaná
funkcia bezdrôtovej LAN a zároveň aj funkcia Bluetooth.
2-12
Úvody
Š LED indikátor zhasne, keď sú všetky funkcie deaktivované.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dva LED indikátory nesvietia.
Caps Lock (Prepnutie na Používanie Veľkých Písmen): Žeraví sa na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých
písmen Caps Lock (Prepnutie na Používanie Veľkých Písmen).
Num Lock (Zámok Číslic): Žeraví sa na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámok číslic Num Lock (Zámok Číslic).
Scroll Lock (Zámok Rolovania): Žeraví sa na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia Scroll Lock (Zámok Rolovania) Scroll.
Hard Disk/Optical Drive Device In-use (Používanie Pevného
Disku/Zariadenia s Optickou Mechanikou):
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
2-13
Úvody
Pohľad Spredu
1.
Konektory Zvukového Portu
1
1. Konektory Zvukového Portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Microphone (Mikrofón): Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
Headphone (Slúchadlá): Konektor pre pripojenie
reproduktorov alebo slúchadiel.
Výstup S/PDIF: Spojte tento port a výstupný port
S/PDIF mediálneho zariadenia pomocou voliteľného
kábla SPDIF. Ďalšie informácie o kábli SPDIF
získate u miestneho predajcu.
2-14
Úvody
Pohľad Sprava
1
2
1.
Mechanika Optického
Zariadenia
2.
USB Port
1. Mechanika Optického Zariadenia
Pre tento notebook je v závislosti na zakúpenom modeli k dispozícii tenká mechanika DVD
Combo, DVD Dual alebo Super Multi (DVD Dual a DVD RAM).
2. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
2-15
Úvody
Pohľad Zľava
1.
1
2
3
6
4
5
7
Zámok Typu Kensington
2.
Ventilátor
3.
Port VGA
4.
Konektor E-SATA
5.
Konektor HDMI
6.
Štrbina pre Zasunutie Karty
Typu ExpressCard
7.
Čítačka Kariet
1. Zámok Typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia
s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza
malá slučky, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu,
akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
2. Ventilátor
Ventilátor je navrhnutý na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
2-16
Úvody
3. Port VGA
15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné pre VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
4. Konektor E-SATA (Externý Sériový ATA)
E-SATA konektor umožňuje pripojiť externé zariadenie sériového pevného disku ATA. Užívatelia
dokážu využívať tienené káble mimo notebooku a využívať výhody rozhrania SATA, ktoré
ponúka pre ukladanie do pamäte. Port Combo : podporuje port E-SATA a USB.
5. Konektor HDMI
HDMI (Podpora multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
6. Štrbina pre Zasunutie Karty Typu Expresscard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody stupňovateľných, široko pásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2,0.
7. Čítačka Kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
2-17
Úvody
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate
u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
2-18
Úvody
Pohľad Zozadu
1 2
3 4
1.
Sieťový Konektor
2.
Konektor RJ-45
3.
USB Port
4.
Konektor RJ-11 (voliteľný)
5.
Batéria
5
1. Sieťový Konektor
Slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
2. Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
3. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
4. Konektor RJ-11 (voliteľný)
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
2-19
Úvody
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V,90 dokážete zrealizovať
telefónne spojenie.
5. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
2-20
Úvody
Pohľad Zospodu
1
2
3
1.
Tlačidlo pre Zablokovanie /
Odblokovanie Batérie
2.
Batéria
3.
Tlačidlo pre Uvoľnenie
1. Tlačidlo pre Zablokovanie / Odblokovanie Batérie
Batériou nemožno pohybovať pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
2-21
Úvody
3. Tlačidlo pre Uvoľnenie Batérie
Ide o vratné zariadenie, ktoré slúži na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
KAPITOLA 3
Začíname
3-2
Začíname
Správa Napájania
ECO Engine - funkcia úspory energie
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie – hráčsky režim, režim sledovania filmov, režim prezentácie, režim pre kanceláriu a
režim turbo pre batériu, s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh
na notebooku.
Opakovane sa dotýkajte dotykového snímača ECO a prepínajte medzi 5 rôznymi režimami alebo
funkciu ECO Engine vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Hráčsky režim
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Režim pre film
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
3-3
Začíname
Režim prezentácie
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Režim pre kanceláriu
Tento režim zvoľte pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Režim turbo pre batériu
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
Funkcia ECO Engine je neaktívna
3-4
Začíname
Adaptér Striedavého Prúdu
Dôrazne vám odporúčame pripojiť adaptér striedavého prúdu a používanie adaptéra striedavého
prúdu počas prvého používania tohto notebooku. Po pripojení adaptéra striedavého prúdu dôjde
k okamžitému nabíjaniu batérie.
Uvedomte si, že adaptér striedavého prúdu, ktorý je dodávaný v tomto balení bol schválený pre váš
notebook; používanie iného modelu adaptéra môže spôsobiť poškodenie notebooku alebo ďalších
k nemu pripojených zariadení.
3-5
Začíname
Pripojenie Sieťového Napájania
1. Rozbaľte balenie a nájdite adaptér striedavého prúdu a sieťový kábel.
2. Sieťový kábel pripojte k konektoru adaptéra striedavého prúdu.
3. Zastrčte koniec adaptéra určený pre prívod jednosmerného prúdu do notebooku a koniec
sieťového kábla so zástrčkou zastrčte do sieťovej zásuvky.
Odpojenie Sieťového Napájania
V prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu by ste mali:
1. Najprv vytiahnite sieťový kábel zo sieťovej zásuvky.
2. Vytiahnite konektor z notebooku.
3. Odpojte sieťový kábel a konektor adaptéra striedavého prúdu.
4. Pri odpájaní sieťového kábla vždy držte konektorovú časť kábla. Nikdy neťahajte priamo za
kábel!
3-6
Začíname
Batéria
Tento notebook je vybavený vysoko kapacitnou lítium iónovou batériou. Nabíjateľná lítium iónová
batéria predstavuje interný sieťový zdroj pre notebook.
Dávajte pozor, pretože túto batériu môžete poškodiť, ak sa ju pokúsite rozobrať vlastnými silami.
Dávajte pozor, pretože v prípade rozobratia batérie, ktoré nevykonal autorizovaný mechanik dôjde
k ukončeniu platnosti obmedzenej záruky vzťahujúcej sa na batériu.
Recyklovanie batérie po jej životnosti vykonajte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.
Uvedomte, si, že tu uvedené údaje súžia iba ako pomôcka.
3-7
Začíname
Uvoľnenie Batérie
Vždy sa odporúča mať k dispozícii rezervnú batériu, aby ste mali zabezpečené dostatočné
napájanie. Ak chcete zakúpiť batériu, ktorá vyhovuje pre váš notebook, spojte sa s miestnym
predajcom. Batériu vyberte nasledujúcim spôsobom:
1. Notebook
vypnite
a odpojte
2
prívod striedavého prúdu.
2. Stlačte
tlačidlo
pre
zablokovanie/odblokovanie
do
odblokovanej polohy.
3. Na spodku nájdite tlačidlo pre
uvoľnenie batérie.
a podržte v smere pre uvoľnenie
batérie, ako je to vyobrazené na
spodku.
vysuňte
batériu
z
priehradky a následne batériu
vytiahnite.
4
5
4. Tlačidlo pre uvoľnenie stlačte
5. Opatrne
3
3-8
Začíname
Vloženie Batérie
Batériu zasuňte nasledujúcim spôsobom:
1. Pomocou
oboch
rúk
nastavte
polohu a batérie pri zachovaní
správnej orientácie zasuňte do
priehradky pre vloženie batérie.
2. Jemne
zasuňte
a správnym
a zatlačte
spôsobom
batériu
do
1
2
priehradky pre vloženie batérie,
a to
dokiaľ
v priehradke
nezapadne.
3
3. Stlačte
tlačidlo
zablokovanie/odblokovanie
zablokovanej polohy.
pre
do
3-9
Začíname
Používanie Batérie
Tipy Ohľadne Bezpečnej Práce s Batériou
Výmena alebo manipulácia s batériou nesprávnym spôsobom môže mať za následok riziko vzniku
požiaru alebo výbuchu, čoho dôsledkom môže byť vážne poranenie.
Š Hlavnú batériu vymieňajte jedine za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu.
Š Nerozoberajte, neskratujte ani nespaľujte batérie a taktiež ich ani neuskladňujte pri teplotách
nad + 60 ° C (+ 140 ° F).
Š Netemperujte pomocou batérií. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Š Skorodované alebo poškodené batérie nepoužívajte.
Š Batérie zneškodňujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Podrobnosti o možnostiach
recyklovania alebo správnom zneškodňovaní vo vašej oblasti získate u úradníkov
zodpovedných za tuhé odpady.
Zachovanie Výkonu Batérie
Účinné napájanie batériou je dôležité pre zachovanie bežnej prevádzky. Ak napájanie batériou nie
je spravované správnym spôsobom, môže dôjsť ku strate uložených údajov a užívateľských
nastavení.
Tipy ohľadne optimalizácie životnosti batérie a ohľadne zabránenia náhlej straty napájania:
Š Prerušte činnosť systému, pokiaľ bude systém nejakú dobu nečinný alebo skráťte dobu
nastavenú na časovači prechodu do režimu prerušenia.
Š Ak systém nebudete nejakú dobu používať, vypnite ho.
Š Zablokujte nepotrebné nastavenia alebo odpojte nečinné periférne zariadenia.
Š Adaptér striedavého prúdu pripojte k systému vždy, keď je to možné.
3-10
Začíname
Nabíjanie Batérie
Batériu je možné nabíjať počas doby, kedy je nainštalovaná v notebooku. Pred nabíjaním batérie
venujte pozornosť nasledujúcemu:
Š Ak nemáte k dispozícii nabitú batériu, uložte svoju prácu, zatvorte všetky spustené programy
a vypnite systém alebo ukladajte na disk.
Š Pripojte externý AC/DC sieťový zdroj.
Š Systém môžete používať, môžete prerušiť činnosť systému alebo môžete systém vypnúť bez
prerušenia procesu nabíjania.
Š Batéria využíva lítium iónové články, ktoré sa nevyznačujú „pamäťovým efektom“. Pred
nabíjaním nie je potrebné batériu vybiť. Predsa len však kvôli optimalizácii životnosti batérie
je potrebné raz za mesiac úplne, v rámci používania batériu vybiť.
Š Ak notebook nebude dlhšiu dobu používať, odporúča sa batériu vybrať. Môže to byť užitočné
s cieľom predĺžiť životnosť batérie.
Š Skutočná doba nabíjania bude stanovená používanými aplikáciami.
3-11
Začíname
Základné Operácie
Ak ste začiatočníkom v používaní notebooku, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny, aby ste
zabezpečili vlastnú bezpečnosť a počas práce zaujmite pohodlnú polohu.
Tipy Ohľadne Bezpečnosti a Pohodlnej Práce
Tento notebook predstavuje prenosnú platformu, ktorá vám umožňuje pracovať kdekoľvek. Predsa
len však je dôležitá voľba dobrého pracovného priestoru, a to ak musíte s notebookom pracovať
počas dlhšej časovej doby.
Š Vaše pracovné miesto by malo byť dostatočne osvetlené.
Š Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas
práce.
Š Keď sedíte na stoličke, nastavte chrbtové operadlo (ak je k dispozícii) tak, aby pohodlne
podopieralo váš chrbát.
Š Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte
správnu polohu (asi 90 stupňov).
Š Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak aby ste mali podopreté zápästia.
Š Uhol/polohu LCD panela nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie.
Š Vyhnite sa používaniu notebooku na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne (napríklad
v posteli).
Š Notebook predstavuje elektrické zariadenie a preto s ním na zaobchádzajte s veľkou
opatrnosťou, aby ste sa vyhli osobným poraneniam.
3-12
Začíname
1. Nohy
a ruky
majte
pohodlnej polohe.
2. Nastavte
uhol
a
4
v optimálne
polohu
LCD
1
2
panela.
3. Nastavte výšku stola.
4. Seďte
vzpriamene
a zachovajte
dobrú polohu.
5. Nastavte výšku stoličky.
3
1
5
Dobré Pracovné Návyky
Mať dobré pracovné návyky je dôležité, ak musíte na notebooku pracovať počas dlhej doby;
v opačnom prípade sa môžete cítiť nepohodlne a môžete si spôsobiť poranenia. Počas práce majte
na zreteli nasledujúce tipy.
Š Často meňte svoju polohu.
Š Pravidelne si natiahnite svaly a zacvičte si.
Š Po dlhšej dobe práce si urobte prestávku.
3-13
Začíname
Spoznávanie Klávesnice
Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Túto klávesnicu je možno rozdeliť do
štyroch kategórií: Klávesy na písanie, Klávesy na pohyb kurzorom, Numerické klávesy
a Funkčné klávesy.
Klávesy na písanie
Numerické klávesy
Tu zobrazená klávesnica sa
môže odlišovať od vašej
Klávesy na pohyb kurzorom /
skutočnej klávesnice a to
Funkčné klávesy
v závislosti
v ktorej
zakúpený.
na
bol
krajine,
notebook
3-14
Začíname
Klávesy na Písanie
Okrem hlavných funkcií klávesnice obsahujú tieto klávesy na písanie aj niekoľko klávesov na
špeciálne účely; k takým klávesom patria klávesy [Ctrl,] [Alt,] a [Esc] .
Po stlačení blokovacích klávesov sa rozsvieti zodpovedajúci LED indikátor, ktorý označuje ich stav:
„
Num Lock (Zámok Číslic): Stlačte a podržte kláves [Fn] a stláčaním tohto klávesu dokážete
zapnúť a vypnúť zámok číslic. V prípade aktivovania tejto funkcie môžete používať numerické
klávesy nachádzajúce sa v rámci klávesov na písanie.
„
Caps Lock (Prepnutie na Používanie Veľkých Písmen): Stláčaním tohto klávesu dokážete
zapnúť a vypnúť používanie veľkých písmen. V prípade aktivovania tejto funkcie budú vami
zadané písmená písané vo formáte veľkých písmen.
„
Scroll Lock (Zámok Rolovania): Stlačte a podržte kláves [Fn] a stláčaním tohto klávesu
dokážete zapnúť a vypnúť zámok rolovania. Táto funkcia je definovaná jednotlivými
programami a zvyčaje sa používa v rámci DOS.
Numerické Klávesy
Nájdite numerické klávesy na klávesnici a aktivujte funkciu zámku číslic; takto budete môcť tieto
numerické klávesy používať na zadávanie číslic a vykonávanie výpočtov.
3-15
Začíname
Klávesy pre Pohyb Kurzorom
Na ovládanie pohybu kurzora sú k dispozícii štyri klávesy (so šípkami) a klávesy [Home], [PgUp],
[PgDn], [End] .
Posuňte kurzor o jedno miesto
doľava.
Posuňte kurzor o jedno miesto
doprava.
Prejdite na predchádzajúcu stránku.
Prejdite na nasledujúcu stránku.
Posuňte kurzor o jeden riadok
Posuňte kurzor na začiatok riadku (alebo
hore.
dokumentu).
Posuňte kurzor o jeden riadok
Posuňte kurzor na koniec riadku (alebo
dole.
dokumentu).
Klávesy Backspace, [Ins] a [Del] v pravom hornom rohu slúžia na editovanie.
Stlačením
tohto
klávesu
Tento kláves sa používa na prepínanie
vymažete jeden znak napravo
režimov zadávania medzi režimom
od kurzora a posuniete text za
„vkladania“ a režimom „prepisovania“.
kurzorom
doľava.
o jedno
miesto
3-16
Začíname
Stlačením tohto klávesu vymažete jeden znak naľavo od kurzora a posuniete text
za kurzorom o jedno miesto doľava.
3-17
Začíname
Funkčné Klávesy
„ Klávesy Windows
Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows (
) a jeden kláves s logom aplikácie (
),
ktoré sa používajú na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií, ako je otvorenie menu
Start (Štart) a spustenie menu pre ikonu. Viac informácií o týchto dvoch klávesoch nájdete
v príručke pre Windows alebo v on-line nápovedi.
„ Kláves [Fn]
Slúži
na
prepínanie
režimu
zobrazenia výstupu medzi LCD,
+
externým
monitorom
+
Znižuje
hlasitosť
zabudovaných
reproduktorov.
a zobrazením
v rámci
oboch
zariadení.
Aktivuje
+
a deaktivuje
dotykovej podložky.
funkciu
Zvyšuje
+
hlasitosť
zabudovaných
reproduktorov.
Deaktivuje
zvukovú
funkciu
Znižuje jas LCD.
+
+
počítača.
Uvádza
Zvyšuje jas LCD.
+
prerušenia
+
počítač
(v
do
režimu
závislosti
konfigurácii systému).
na
3-18
Začíname
Spoznávanie Dotykovej Podložky
Dotyková podložka integrovaná v rámci vášho notebooku predstavuje zariadenie typu myši, ktorá je
kompatibilná so štandardnou myšou a umožňuje vám ovládať notebook pomocou stanovenia
polohy kurzora na obrazovke a realizovaním výberu pomocou jej dvoch tlačidiel.
1. Plocha Pohybu Kurzora
Táto na tlak citlivá plocha dotykovej
podložky vám umožňuje položiť na ňu svoj
prst a pomocou pohybu prsta ovládať
kurzor na obrazovke.
2. Pravé / Ľavé Tlačidlo
1
2
Funguje ako pravé / ľavé tlačidlo myši.
2
Tu uvedené vyobrazenia
dotykovej
podložky
3. Čítačka Odtlačku Prsta
Čítačka odtlačku prsta vám umožňuje
predstavujú iba pomôcku
zhromažďovať údaje o odtlačkoch prstov
a môžu sa odlišovať od
a identifikovať vybraný prst, a to počas
vami
spúšťania systému.
notebooku.
zakúpeného
3
3-19
Začíname
Používanie Dotykovej Podložky
Informácie o používaní dotykovej podložky nájdete v nasledujúcich častiach:
„ Konfigurácia Dotykovej Podložky
Dotykové zariadenie dokážete prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Ak ste napríklad ľavák,
možno budete chcieť vymeniť funkcie dvoch tlačidiel. Okrem toho môžete zmeniť veľkosť, tvar,
rýchlosť pohybu a ďalšie pokročilé funkcie pre kurzor na obrazovke.
Na konfiguráciu dotykovej podložky môžete v rámci operačného systému Windows použiť
štandardný ovládač Microsoft alebo IBM PS/2. Položka Mouse Properties (Vlastnosti Myši) v
rámci Control Panel (Ovládací Panel) vám umožňuje vykonať zmenu konfigurácie.
„ Určenie Polohy a Pohyb
Položte svoj prst na dotykovú podložku (zvyčajne sa používa ukazovák) a obdĺžniková
podložka bude predstavovať miniatúrnu kópiu vášho displeja. Pri pohybe prstom po podložke
sa kurzor bude pohybovať simultánne v rovnakom smere. Akonáhle váš prst dosiahne koniec
dotykovej podložky, zdvihnite ho, položte ho na správne miesto na podložke a pokračujte
v pohybe.
„ Ukázanie a Kliknutie
Po tom, ako ste kurzor presunuli a umiestnili na ikonu, položku otvoríte alebo príkaz vykonáte
tak, že jemne poklepete po dotykovej podložke, alebo voľbu vykonáte stlačením ľavého tlačidla.
Tento postup nazývaný aj ako ukázanie a kliknutie predstavuje základ obsluhy notebooku. Na
rozdiel od tradičnej myši môže celá dotyková podložka fungovať ako ľavé tlačidlo myši a preto
3-20
Začíname
každé poklepanie po dotykovej podložke je totožné so stlačením ľavého tlačidla. Rýchle
poklepanie po dotykovej podložke predstavuje dvojité kliknutie.
„ Ťahanie a Pustenie
Súbory alebo objekty v notebooku môžete presúvať pomocou funkcie „ťahanie a pustenie“.
Kvôli tomu umiestnite kurzor na požadovanú položku a ľahko dvakrát poklepte po dotykovej
podložke; pri druhom poklepaní svoj prst nechajte na dotykovej podložke. Teraz môžete
vybranú položku presunúť na požadované miesto, a to pohybom prsta po dotykovej podložke;
následne prst zdvihnite z dotykovej podložky, čím položku pustíte na požadované miesto.
Môžete taktiež aj pri vybraní položky stlačiť a podržať ľavé tlačidlo a následne prstom posunúť
na požadované miesto; nakoniec uvoľniť ľavé tlačidlo, čím operáciu ťahania a pustenia
dokončíte.
1. Pohybujte kurzor posúvaním
svojho prsta.
2. Svoje
zápästie
pohodlne na stôl.
1
položte
2
3-21
Začíname
O Mechanike Pevného Disku
Váš notebook je vybavený 2,5 palcovou mechanikou pevného disku. Mechanika pevného disku je
pamäťové zariadenie s omnoho vyššou rýchlosťou a väčšou kapacitou ako majú ostatné pamäťové
zariadenia, ako je disketová mechanika alebo optická pamäťová mechanika, Preto sa zvyčajne
používa na inštalovanie operačného systému a softvérových aplikácií.
Aby ste zabránili neočakávanej strate údajov, pravidelne vykonávajte zálohu dôležitých súborov.
Notebook nevypínajte pokiaľ LED dióda signalizujúca používanie pevného disku (In-use) svieti.
Mechaniku pevného disku neinštalujte, ani nevykonávajte jej odinštalovanie pri zapnutom
notebooku. Výmenu mechaniky pevného disku by mal vykonávať autorizovaný predajca alebo
servisný zástupca.
3-22
Začíname
Používanie Optického Pamäťového Zariadenia
Váš notebook je vybavený optickým pamäťovým zariadením. Skutočné zariadenie predbežne
nainštalované vo vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
„
Kombinovaná DVD Mechanika: Toto zariadenie umožňuje načítavanie a nahrávanie vo
formáte DVD a CD.
„
Duálna DVD Mechanika: Okrem načítavania DVD a CD, toto zariadenie umožňuje nahrávanie
vo formáte CD a vo formátoch DVD –R/RW a +R/RW.
„
Super Multi: Pracuje ako polyfunkčná duálna DVD mechanika a mechanika DVD RAM.
3-23
Začíname
Vloženie Disku
Nasledujúce pokyny popisujú všeobecný
postup
obsluhy
optického
pamäťového
zariadenia.
1.
2.
Skontrolujte, či je notebook zapnutý.
2
Po stlačení tlačidla Eject (Vysunúť) na
paneli dôjde k čiastočnému vysunutiu
3
nosiča disku.
4
3.
1.
Pred zatvorením nosiča
4.
Svoj disk položte na nosič tak, aby
skontrolujte, že disk je
potlačená strana smerovala nahor.
správne
Stred disku jemne zatlačte, čím dôjde k
a bezpečne
jeho zaisteniu
uložený na nosiči.
2.
Jemne úplne vytiahnite nosič disku.
Nosič
disku
nenechávajte otvorený.
5.
Nosič zasuňte naspäť do mechaniky.
5
3-24
Začíname
Vybratie Disku
Podľa dolu uvedených pokynov vyberte disk,
ktorý je umiestnený v optickej pamäťovej
mechanike.
6.
Po stlačení tlačidla Eject (Vysunúť) na
6
paneli mechaniky dôjde k čiastočnému
vysunutiu nosiča disku.
7
7.
Jemne úplne vytiahnite nosič disku.
8
8.
Prstami uchopte disk za jeho okraje
a zdvihnite ho z nosiča.
9
9.
Nosič zasuňte naspäť do mechaniky.
3-25
Začíname
Pripojenie Externých Zariadení
Porty I/O (vstup/výstup) na notebooku vám umožňujú pripojenie periférnych zariadení. Všetky tu
uvedené zariadenia slúžia iba ako príklad.
Pripojenie Periférnych Zariadení
Pripojenie Zariadení s Podporou USB
Tento notebook je vybavený USB portami, ktoré slúžia na pripojenie rôznych USB zariadení, ako je
myš, klávesnica, digitálny fotoaparát, web kamera, tlačiareň, externé optické pamäťové zariadenie
atď. Kvôli pripojeniu týchto zariadení je potrebné najprv nainštalovať ovládače pre každé zariadenie
a následne pripojiť zariadenie k notebooku. Tento notebook je schopný automaticky zistiť
nainštalované USB zariadenia. V prípade, ak žiadne zariadenia nebudú zistené, USB zariadenia
manuálne aktivujte tak, že prejdete do Start Menu (Menu Štart) / Control Panel (Ovládací Panel) /
Add Hardware (Pridať Hardvér) a zariadenie nainštalujete.
Zariadenia
zobrazené
na
referenčných obrázkoch sa
môžu odlišovať od vašich
zariadení.
3-26
Začíname
Pripojenie Externých Zobrazovacích Zariadení
Tento notebook je vybavený portom VGA, ktorý slúži na pripojenie väčšieho displeja s vyšším
rozlíšením. 15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje užívateľovi pripojiť externý monitor alebo iné
štandardné zariadenie kompatibilné pre VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia
obsahu zobrazeného na displeji notebooku.
3-27
Začíname
Tento notebook je vybavený portom HDMI, ktorý slúži na pripojenie väčšieho displeja s vyšším
rozlíšením. HDMI (Podpora Multimediálneho Rozhrania s Vysokým Rozlíšením) predstavuje nový
štandard rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
Po pripojení displeja k notebooku zapnite notebook; externý displej by mal reagovať ako predvolené
zariadenie. Ak tomu tak nie je, režim zobrazenia môžete prepínať stláčaním klávesov [Fn]+[F2].
Režim zobrazenia môžete zmeniť aj konfiguráciou nastavení v Display Properties (Vlastnosti
Displeja) v rámci operačného systému Windows.
3-28
Začíname
Pripojenie Zariadenia Externého Pevného Disku SATA
E-SATA
konektor
zariadenie
umožňuje
sériového
pripojiť
pevného
externé
disku
ATA.
Užívatelia dokážu využívať tienené káble mimo
notebooku a využívať výhody rozhrania SATA,
ktoré ponúka pre ukladanie do pamäte.
Štandardné
rozhranie
technológiu
„pripojenia
konfigurácie“
a preto
E-SATA
bez
môžete
podporuje
nutnosti
zariadenia
ručnej
typu
E-SATA pripojiť a odpojiť bez potreby vypnutia
notebooku.
Aby ste pripojili zariadenie pevného disku E-SATA,
jednoducho pripojte kábel zariadenia ku konektoru
E-SATA na notebooku.
3-29
Začíname
Pripojenie Komunikačných Zariadení
Používanie LAN
Konektor RJ-45, ktorým je notebook vybavený umožňuje pripojenie zariadení v rámci LAN (miestna
počítačová sieť), ako je rozbočovač, prepínač a brána, a to s cieľom vytvoriť sieťové prepojenie.
Viac pokynov alebo podrobných krokov o pripojení k LAN získate u zamestnancov oddelenia správy
informačných systémov alebo o pomoc požiadajte správcu siete.
3-30
Začíname
Používanie Modemu Alebo Kombinovaného (Combo) Modemu
Zabudovaný 56 Kbps faxový/dátový modem alebo kombinovaný (combo) modem (so zabudovanou
funkciou Bluetooth) vám umožňuje využívať telefónnu linku na komunikáciu s ostatnými alebo na
telefónne pripojenie k internetu.
Viac pokynov alebo podrobných krokov o telefonovaní pomocou modemu získate u zamestnancov
oddelenia správy informačných systémov alebo o pomoc požiadajte poskytovateľa internetových
služieb (ISP).
Aby sa predišlo riziku vzniku požiaru, používajte iba telefónny kábel AWG č. 26 alebo hrubší.
Odporúčame vám nainštalovať ovládač modemu, ktorý nájdete na disku so softvérom dodávaným
s notebookom, čím dokážete plne využívať funkcie modemu.
3-31
Začíname
Inštalácia Karty Express Card
Tento počítač je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express Card je
menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva výhody
stupňovateľných, široko pásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2,0.
Nasledujúce pokyny slúžia na základnú inštaláciu karty Express Card, a to vrátane jej
nainštalovania a odinštalovania. Viac informácií nájdete v návode pre kartu Express Card.
Odinštalovanie Karty Express Card
1. Nájdite otvor karty Express Card na svojom notebooku. V otvore môže byť zasunutá atrapa
karty. Kartu Express Card alebo atrapu karty vyberte nasledujúcim spôsobom.
2. Stlačením karty sa karta trochu vysunie.
3. Kartu vytiahnite z otvoru.
4. Vyprázdnite otvor.
Inštalácia Karty Express Card
5. Zasuňte kartu do otvoru (zvyčajne nálepkou smerom nahor).
6. Kartu zatlačte do otvoru dokiaľ úplne nezapadne.
3-32
Začíname
Odinštalovanie Karty Express Card
1
2
3
2
3
4
Inštalácia Karty Express Card
4
5
5
6
3-33
Začíname
Bezpečné Odinštalovanie Hardvéru
V prípade pripojenia akéhokoľvek periférneho zariadenia sa v rámci lišty úloh zobrazí ikona Safely
Remove Hardware (Bezpečné Odstránenie Hardvéru). Dvojitým kliknutím na ikonu sa zobrazí
dialógové okno bezpečného odstránenia hardvéru. Tu môžete vidieť všetky pripojené periférne
zariadenia. Ak chcete odstrániť ktorékoľvek zo zariadení, posuňte kurzor na zariadenie a kliknite na
Stop. Dolu uvedený diagram slúži iba ako pomôcka.
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.
Hardware Devices:
USB Mass Storage Device
1
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely.
2
Properties
Stop
USB Mass Storage Device
3
Close
OK
4
Cancel
KAPITOLA 4
Nastavenie BIOS
4-2
Nastavenie BIOS
O Nastavení BIOS
Kedy sa Používa Nastavenie BIOS?
Nastavenie BIOS bude potrebné spustiť ak:
Š
Na obrazovke sa počas zavádzania operačného softvéru pre systém zobrazí chybové
hlásenie a požaduje sa spustenie NASTAVENIA.
Š
Potrebujete zmeniť predvolené nastavenia pre nastaviteľné funkcie.
Š
Ak chcete opätovne zaviesť predvolené nastavenia pre BIOS.
Ako sa Spúšťa Nastavenie BIOS?
Aby ste spustili pomocný program pre nastavenie BIOS, počas vykonávania procesu POST
(AKTUALIZÁCIA) stlačte kláves [Del] .
Ak sa hlásenie zobrazí skôr ako zareagujete a stále chcete vstúpiť do Nastavenia, stačí ak
reštartujete systém pomocou vypnutia a zapnutia, alebo ak súčasne stlačíte klávesy
[Ctrl]+[Alt]+[Delete] , čím dôjde k reštartovaniu.
Uvedomte si, ži zobrazenia obrazovky a možnosti pre nastavenie uvedené v tejto kapitolu sú iba
pomôckou. Skutočné obrazovky pre nastavenie a možnosti pre váš notebook môžu byť kvôli
aktualizácii BIOS rozdielne.
4-3
Nastavenie BIOS
Ovládacie Klávesy
Na ovládanie kurzora v rámci pomocného programu pre nastavenie BIOS môžete používať jedine
klávesnicu.
Stlačením
ľavej
šípky
vyberiete
názov menu.
Stlačením
Stlačením šípky doprava vyberiete
jednu položku v rámci menu.
šípky
názov menu.
hore
vyberiete
Stlačením šípky nadol vyberiete
jednu položku v rámci menu.
Zvýšiť hodnotu pre nastavenie alebo urobiť zmeny.
+
Znížiť hodnotu pre nastavenie alebo urobiť zmeny.
1) Otvoriť vybranú položku s cieľom zmeniť možnosti pre nastavenie.
2)
Otvoriť podriadené menu v prípade, ak je takéto menu dostupné.
V prípade niektorých položiek dôjde stlačením tohto klávesu k zmene poľa pre
nastavenie.
Otvorí obrazovku s nápoveďou s informáciami pre ovládacie klávesy.
1) Ukončí pomocný program pre nastavenie BIOS.
2)
Návrat na predchádzajúcu obrazovku v rámci podriadeného menu.
4-4
Nastavenie BIOS
Menu pre Nastavenie BIOS
Po spustení pomocného programu pre nastavenie BIOS sa na obrazovke zobrazí hlavné menu. Do
ďalším menu sa dostanete pomocou označení.
Main Menu (Hlavné Menu)
Obsahuje prehľadné systémové informácie o verzii BIOS, charakteristikách
jednotky centrálneho procesora, veľkosti pamäte a nastavenie systémového
času a dátumu.
Advanced Menu (Pokročilé Menu)
Slúži na konfiguráciu nastavení pre IDE a USB.
Security Menu (Menu Zabezpečenia)
Slúži na inštaláciu alebo vymazanie nastavení pre heslo správcu a užívateľa.
Boot Menu (Menu pre Zavedenie Operačného Softvéru)
Nastavuje typ a postupnosť pre zavedenie operačného softvéru.
Exit Menu (Opustiť Menu)
Slúži na uloženie alebo zrušenie zmien pred ukončením menu pre nastavenie BIOS.
4-5
Nastavenie BIOS
Main Menu (Hlavné Menu)
Š
System Date (Systémový Dátum)
Táto položka vám umožňuje nastaviť systémový dátum. Formát dátumu je
[deň:mesiac:dátum:rok].
Day (Deň)
Deň týždňa od Sun (Ne) po Sat (So), ktorý je
stanovený BIOS-om (iba na čítanie).
Š
Month (Mesiac)
Mesiac od 01 (Január) po 12 (December).
Date (Dátum)
Dátum od 01 po 31.
Year (Rok)
Rok môže užívateľ nastaviť.
System Time (Systémový Čas)
Táto položka vám umožňuje nastaviť systémový čas. Systémové hodiny
pôjdu bez ohľadu na to, či PC vypnete alebo prejde do režimu spánku.
Formát času je [hodiny:minúty:sekundy].
Š
Primary/ Secondary IDE Master/ Slave (Primárne/ Sekundárne IDE
Nadriadené/ Podriadené)
V rámci tejto položky sa zobrazujú IDE zariadenia nainštalované
v notebooku. Stlačením klávesu [Enter] sa zobrazí okno s podrobnými
informáciami o zariadení, a to vrátane názvu zariadenia, predajcu, režimu
LBA, režimu PIO atď.
4-6
Nastavenie BIOS
Š
System Information (Systémové Informácie)
Táto
položka
poskytuje
informácie
procesore a systémovej pamäti.
o mikroprogramovom
vybavení,
4-7
Nastavenie BIOS
Advanced Menu (Pokročilé Menu)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.
Táto položka vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať technológiu
SpeedStep. V prípade nastavenia na Disabled (Deaktivovať) bude
systém vždy pracovať v režime úspory energie (procesor pracuje pri
FSB400-600
MHz alebo
FSB533-800
MHz). Ak
chcete vykonať
optimalizáciu procesora, nastavte túto položku na Enabled (Aktivovať),
čím rýchlosť procesora bude riadená používaním operačného systému a
aplikácií.
Možnosti
nastavenia:
Enabled
(Aktivovať)
a
Disabled
(Deaktivovať).
Š
Intel(R) C-STATE tech.
Táto položka umožňuje aktivovať alebo deaktivovať technológiu Intel
C-State tech, ktorá poskytuje viac stavov pozastavenia činnosti procesora,
ktoré redukujú celkovú spotrebu energie.
Š
HDA Controller (Ovládač HDA)
Táto položka umožňuje aktivovanie a deaktivovanie ovládača HDA.
Š
PCI Latency Timer (Časovač Oneskorenia PCI)
Pomocou tejto položky dokážete ovládať, ako dlho môže každé PCI
zariadenie pre seba blokovať zbernicu po tom, ako dostane príkaz uvoľniť
ju pre iné. V prípade nastavenia vyšších hodnôt môže každé zariadenie
4-8
Nastavenie BIOS
vykonávať transakcie počas dlhšej doby a tak zvýšiť efektívni šírku pásma
PCI. Kvôli lepšiemu výkonu PCI by ste mali túto položku nastaviť na vyššie
hodnoty. Možnosti nastavenia: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 a 248.
Š
Legacy USB Support (Podpora Legacy USB)
V prípade voľby Enabled (Aktivovať) môžu užívatelia používať USB
zariadenia ako je myš, klávesnica alebo prenosný disk, a to v rámci
systému DOS; alebo je možné vykonať zavedenie operačného softvéru
pomocou USB zariadenia. Možnosti nastavenia: Auto (Automaticky),
Enabled (Aktivovať) a Disabled (Deaktivovať).
Š
IDE Configuration (Konfigurácia IDE)
Táto položka umožňuje vykonať konfiguráciu IDE zariadení.
Š
Chipset Configuration (Konfigurácia Čipovej Sady)
Táto položka vám umožňuje automaticky aktivovať alebo deaktivovať
zariadenia HD audio Azalia.
4-9
Nastavenie BIOS
Security Menu (Menu Zabezpečenia)
Š
Change Supervisor Password (Zmeniť Heslo Správcu)
Ak je zvolená táto funkcia, na obrazovke sa zobrazí dolu uvedené hlásenie:
Enter New Password
Napíšte heslo dlhé maximálne šesť znakov sa stlačte [Enter]. Teraz
napísané heslo nahradí akékoľvek iné predtým nastavené heslo v pamäti
CMOS. Stlačením [ESC] preskočíte voľbu bez zadania hesla.
Keď je nastavené heslo správcu, v rámci menu bude pridaná nová položka
User Access Level (Prístup na Úrovni Užívateľa) a Password Check
(Kontrola Hesla). Pokročilé nastavenia prístupových práv môžete vykonať
v rámci položky User Access Level (Prístup na Úrovni Užívateľa).
Možnosti nastavenia: No Access (Žiadny Prístup), View Only (Iba
Prezeranie), Limited (Obmedzený) a Full Access (Úplný Prístup).
Položka Password Check (Kontrola Hesla) sa používa na špecifikovanie
typu zavedenej ochrany BIOS-u heslom. Nastavenia sú popísané nižšie:
Setup
Výzva na zadanie hesla sa zobrazí vždy, keď užívateľ
(Nastavenie)
spustí aplikáciu pre nastavenie.
Always (Vždy)
Výzva na zadanie hesla sa zobrazí pri každom zapnutí
notebooku alebo pri každom spustení aplikácie pre
4-10
Nastavenie BIOS
nastavenie.
Aby ste vymazali nastavené heslo stačí, ak po vyzvaní na zadanie hesla
stlačíte [Enter] . Zobrazí sa políčko s hlásením, že potvrdenie hesla bude
deaktivované. Po deaktivovaní hesla dôjde k zavedeniu operačného
softvéru a vy dokážete vstúpiť do aplikácie pre nastavenie bez zadania
hesla.
Heslo správcu umožňuje užívateľovi vstúpiť a zmeniť nastavenia pre menu
nastavenia; heslo užívateľa umožňuje užívateľovi vstúpiť do menu pre
nastavenie, avšak užívateľ nemá oprávnenie na vykonávanie zmien.
4-11
Nastavenie BIOS
Boot Menu (Menu pre Zavedenie Operačného Softvéru)
Š
Boot Settings Configuration (Konfigurácia Nastavení pre Zavedenie
Operačného Softvéru)
Vykonáva konfiguráciu nastavení počas zavedení operačného softvéru pre
systém.
Š
Boot Device Priority (Priorita Zariadenia pre Zavedenie Operačného
Softvéru)
Tieto položky zobrazujú postupnosť zariadení pre zavedenie operačného
softvéru v rámci ktorých sa BIOS snaží načítať operačný systém disku.
4-12
Nastavenie BIOS
Exit Menu (Opustiť Menu)
Š
Exit & Save Changes (Ukončiť a Uložiť Zmeny)
Dôjde k uloženiu vami urobených zmien a ukončenie pomocného
programu.
Š
Exit & Discard Changes (Ukončiť a Neuložiť Zmeny)
Dôjde k ukončeniu pomocného programu bez uloženia vami vykonaných
zmien.
Š
Discard Changes (Neuložiť Zmeny)
Dôjde k vymazaniu vami urobených zmien a pred spustením pomocného
programu dôjde načítaniu predchádzajúcej konfigurácie.
Š
Load Setup Defaults (Načítať Predvolené Nastavenia)
Voľbou tejto položky dôjde k načítaniu predvolených nastavení.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement