MSI MS-B927 Prestige PE130 9th Návod na obsluhu

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

MSI MS-B927 Prestige PE130 9th Návod na obsluhu | Manualzz

Séria Prestige

Osobný počítač

Prestige B927

ii

Obsah

Oznámenie o autorských právach a ochranných známkachiii

Prepracované vydanie iii

Modernizácia a záruka iv

Zakúpenie náhradných dielov iv

Technická podpora iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobkuiv

Environmentálna politika v

Informácie o chemických látkach v

Informácie týkajúce sa batérie v

Bezpečnostné pokyny vi

Zhoda CE viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B viii

Vyhlásenie WEEE viii

Prehľad

������������������������������������������������������������������ 1-1

Obsah Balenia 1-2

Prehľad Systému 1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov 1-7

Začíname

���������������������������������������������������������������� 2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce 2-2

Inštalácia hardvéru 2-3

Systémové operácie

����������������������������������������������� 3-1

Riadenie napájania 3-2

Sieťové pripojenie (Windows 10) 3-4

Obnova systému (Windows 10) 3-7

Obnova systému (obnova pomocou klávesovej skratky F3) 3-11

Úvod iii

ii

Oznámenie o autorských právach a ochranných známkach

Autorské práva © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Používané logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd.

Všetky ostatné uvádzané známky a názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Žiadna záruka na presnosť nebola vyjadrená ani nie je mlčky predpokladaná. Spoločnosť MSI si vyhradzuje robiť zmeny v rámci tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1.0

Dátum

2018/11

Úvod iii

iv

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť. Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu. Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné. Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese https://www.msi.com/ support/.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu. Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci.

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese https://www.msi.com/ support/, kde nájdete technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie.

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Úvod v

iv

Úvod

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msicom

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu. Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo

špeciálne zneškodnenie

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.

v

vi

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie.

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt.

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch

Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete.

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky.

Napájanie: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 4 - 2 A

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Úvod vii

vi

Úvod

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60 zariadenia

O C alebo je pod 0 O C, čo môže spôsobiť poškodenie

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy.

Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93

Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.

vii

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

Do zariadenia sa dostala tekutina

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti

Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu

Zariadenie spadlo a poškodilo sa

Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.

1 Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1. Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané.

2. Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky.

viii

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO., LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

■ Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

■ Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

■ Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

■ Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1 poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2. poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1 toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie („EÚ“) č.

2002/96/ES o elektrickom a elektronickom odpade, ktorá vstúpila do platnosti

13.8.2005, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.

Úvod

PB

1

Prehľad

Blahoželáme vám k zakúpeniu systému osobného počítača série Codex.

Tento systém je vašou najlepšou voľbou, pokiaľ ide o počítač. Vďaka svojmu fantastickému vzhľadu sa ľahko hodí kdekoľvek. Platforma vybavená funkciami vám taktiež ponúka vzrušujúci zážitok z používania PC.

Obsah Balenia

Systém Sieťový AC kábel

Návod na obsluhu a stručný návod (voliteľný)

1-2

Záručný list a záručná kniha

Myš (voliteľná) Klávesnica (voliteľná)

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba.

* Obrázky slúžia iba ako príklad a obsah vášho balenia sa môže mierne odlišovať v závislosti od vami zakúpeného modelu

Prehľad

1-3

1-2

Prehľad Systému

1

2 3 4

5

Prehľad

18

17

6

7

8

9

10

11 12 13

14

16

15

1-3

1-4

1

2

3

4

5

6

7

8

Hlavný vypínač

Stlačte sieťový vypínač aby ste zapli alebo vypli systém.

LED indikátor mechaniky pevného disku

Tento indikátor zobrazuje stav aktivity mechaniky pevného disku. Bliká, pokiaľ systém získava prístup k údajom na mechanike pevného disku a nesvieti, pokiaľ nie je zistená žiadna aktivita disku.

Konektor na pripojenie slúchadiel

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov.

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

USB 2.0 port (voliteľný)

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

USB 3.0 port (voliteľný)

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB

2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

USB 2.0 port

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

Port DVI-D

Konektor DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) umožňuje pripojiť LCD monitor Tento konektor poskytuje vysokorýchle digitálne prepojenie medzi počítačom a zobrazovacou jednotkou. Ak chcete pripojiť LCD monitor, jednoduchou zapojte kábel vášho monitora do konektora DVI-D a uistite sa, že druhý kábel je správne zapojený do vášho monitora

(ďalšie informácie si pozrite v návode na obsluhu vášho monitora).

Výstupný port HDMI

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne zvukové/obrazové rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov. HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane štandardného, vylepšeného obrazu alebo obrazu s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla.

Prehľad

1-5

1-4

Prehľad

9

10

11

12

13

14

Port USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 1. generácie, SuperSpeed USB, zabezpečuje vysokorýchlostný prenos údajov až 5 Gbp pre rôzne zariadenia, ako napríklad pamäťové zariadenia, pevné disky, videokamery a podobne.

USB 2.0 port

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

Výstupný konektor

Používa sa ako konektor na reproduktory alebo slúchadlá.

Vstupný konektor

Používa sa na pripojenie externých zariadení s výstupom zvuku.

Konektor LAN

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN). Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel.

Žltá Zelená/Oranžová

1-5

15

16

LED indikátor

Ľavý

Pravý

Farba

Žltá

Zelená

Stav LED indikátora Stav

Nesvieti

Svieti

(neprerušovane)

Svieti (bliká)

Nesvieti

Svieti

Oranžová Svieti

Spojenie siete LAN zlyhalo.

Spojenie siete LAN bolo zrealizované.

Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 10

Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 100

Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 1000

Mbit/s.

Port VGA

VGA port podporuje monitory a ďalšie zariadenia s rozhraním VGA.

Port na myš/klávesnicu PS/2 ®

Konektor DIN klávesnice/myši PS/2 ® pre klávesnicu/myš PS/2 ®

1-6

17

18

Sieťový konektor

Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný váš systém

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Dôležité

Vysokorýchlostné zariadenia sa odporúčajú pre porty USB 3.1, zatiaľ čo nízkorýchlostné zariadenia odporúčame pripojiť k USB 2.0 portom.

Prehľad

1-7

1-6

Prehľad

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť v závislosti na vami zakúpenom modeli

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu.

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko

1-7

2. Začíname

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie

2

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Tento Osobný počítač systém predstavuje prenosnú platformu, ktorá umožňuje pracovať kdekoľvek. Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby.

1 Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené.

2. Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce.

3. Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu. Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné).

4. Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov).

5. Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia

6. Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli).

7. Tento Osobný počítač systém je elektrické zariadenie. Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou.

Začíname

2-3

2-2

Začíname

Inštalácia hardvéru

h

Pripojenie zdroja striedavého napájania

1. Z balíka vybaľte napájaciu šnúru. Jeden koniec sieťovej napájacej šnúry pripojte k systému osobného počítača.

2. Koncovú zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky.

h

Odpojenie zdroja striedavého napájania

3. Najprv odpojte striedavého napájania zo zdroja striedavy AC kábel.

4. Odpojte striedavy AC kábel od tohto systému.

1

2

4

3

Dôležité

Pri odpájaní striedavy AC kábel vždy ťahajte za konektor. Nikdy neťahajte priamo za kábel

2-3

2-4 h

Zapnutie systému

Systém zapnite stlačením hlavného vypínača.

Začíname

PB

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie.

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku.

h

Riadenie napájania v Windows 10

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) , zo zoznamu vyberte položku

[Control Panel] (Ovládací panel) a potom kliknite na položku [System and

Security] (Systém a zabezpečenie).

3-2 Vyberte [Power Options] (Možnosti napájania) a potom vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia

■ V ponuke Vypnúť počítač sa uvádzajú možnosti ako Spiaci režim (S3/S4) a

Vypnúť (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému.

h

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves. Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

■ Vypnutie displeja po 10 minútach

■ Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach

Systémové operácie

3-3

3-2

Systémové operácie h

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač,

■ sieť (zobudiť v LAN),

■ myš,

■ klávesnica

Rady pre úsporu energie:

■ Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD.

■ Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows.

■ Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC

■ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku.

3-3

Sieťové pripojenie (Windows 10)

h

Káblová sieť

1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) položku [Network Connections] (Pripojenia k sieti).

a zo zoznamu vyberte

2. Vyberte položku [Ethernet] a potom položku [Network and Sharing Center]

(Centrum sietí a zdieľania).

3-4

3. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

Systémové operácie

3-5

3-4

Systémové operácie

4. Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu) a potom kliknite na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

5. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo (PPPoE)).

6. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-5

h

Bezdrôtová sieť

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Network and Internet] (Sieť a internet).

2. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. V zozname zvoľte pripojenie.

3. Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania).

3-6

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

5. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

6. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

7. Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN.

Systémové operácie

3-7

3-6

Systémové operácie

Obnova systému (Windows 10)

Medzi dôvody na použitie Funkcia Obnova systému môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred aktivovaním Funkcia Obnova systému si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko

3-7

Resetovať tento počítač

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Update and security] (Inovovať a zabezpečenie).

2. Zvoľte možnosť [Recovery] (Obnoviť) a kliknutím na položku [Get started]

(Začíname) v možnosti [Reset this PC] (Resetovať tento počítač) spustite obnovenie systému

3-8

3. Otvrí sa obrazovka [Choose an option] (Vybrať možnosť). Môžete zvoliť buď [Keep my files] (Ponechať moje súbory), alebo [Remove everything] (Odstrániť všetko).

Resetovať tento počítač

Ponechať moje súbory

Odstrániť všetko

Iba na diskovej jednotke, kde je nainštalovaný operačný systém

Windows

Všetky diskové jednotky

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

Systémové operácie

3-9

3-8 h

Ponechať moje súbory

1. Zvoľte [Keep my files] (Ponechať moje súbory).

Systémové operácie

2. Na obrazovke [Your apps will be removed] (Vaše aplikácie budú odstránené) sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré bude potrebné znovu nainštalovať z webovej stránky alebo z inštalačných diskov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

3-9

3. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

h

Odstrániť všetko

1. Zvoľte [Remove everything] (Odstrániť všetko).

3-10

2. Ak máte viac pevných diskov, zobrazí sa obrazovka s požiadavkou zvoliť si buď [Only the drive where Windows is installed] (Iba disková jednotka, kde je nainštalovaný operačný systém Windows), alebo [All drives] (Všetky diskové jednotky).

3. Potom zvoľte buď [Just remove my files] (Odstrániť iba moje súbory), alebo

[Remove files and clean the drive] (Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku).

4. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

Systémové operácie

3-11

3-10

Systémové operácie

Obnova systému (obnova pomocou klávesovej skratky F3)

h

Upozornenia ohľadom účelu použitia funkcie

Obnovenia systému

1 Ak Váš pevný disk a systém rozpoznal neopraviteľné problémy, na vykonanie funkcie Obnovy systému použite najprv obnovenie klávesom F3 z pevného disku.

2. Pred použitím funkcie Obnovenia systému si vytvorte bezpečnostnú kópiu dôležitých dát uložených na pohonnej jednotke systému na uložte si ich na iné pamäťové zariadenia.

h

Obnovenie systému pomocou tlačidla F3

Pokračujte podľa inštrukcií nižšie:

1 Reštartujte počítač.

2. Keď sa na displeji zobrazí pozdrav spoločnosti MSI, rýchlo na klávesnici stlačte kláves F3.

3. Na obrazovke „Choose an Option (Zvoliť možnosť)“ ťuknite na možnosť

„Troubleshoot (Odstraňovanie problémov)“.

4. Ak chcete systém obnoviť na predvolené nastavenia, na obrazovke „Troubleshoot

(Odstraňovanie problémov)“ ťuknite na možnosť „Restore MSI factory (Obnoviť na továrenské nastavenie MSI)“.

5. Na obrazovke „RECOVERY SYSTEM (OBNOVIŤ SYSTÉM)“ ťuknite na možnosť

„System Partition Recovery (Obnoviť systémovú oblasť)“.

6. Na pokračovanie a dokončenie funkcie obnovy postupujte podľa pokynov na obrazovke

3-11

advertisement

Related manuals