MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Instrukcja obsługi

MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Instrukcja obsługi | Manualzz
Gaming 24GE 6QE 4K
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
MS-AEA2 System
SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich��������������������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja���������������������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������������������iv
Polityka ochrony środowiska����������������������������������������������������������������������������������� v
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������� v
Informacje o baterii�������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������������������������� viii
Oświadczenie WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Omówienie��������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Ogólny opis systemu�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Wymiana składników i uaktualnianie�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Wprowadzenie���������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy������������������������������������������� 2-2
Instalacja sprzętu������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Operacje systemowe������������������������������������������ 3-1
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Połączenia sieciowe (Windows 10)���������������������������������������������������������������������� 3-4
Odzyskiwanie systemu (Windows 10)������������������������������������������������������������������ 3-7
A. Rozwiązywanie problemów�������������������������������� A-1
Wstęp
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2015/09
iii
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą
zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Dalsze informacje
o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie
należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej
niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może
to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być
realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania
produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w
odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części
zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem http://www.msi.com/support/
Pomoc techniczna
iv
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe
zasoby pomocy. Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji
technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji
dostępnych pod adresem http://www.msi.com/support/
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Wstęp
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne
użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy
go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i
usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
wykorzystujac adres [email protected].
Informacje o substancjach
chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU
REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacje o baterii
Unia Europejska:
Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z
nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z
publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu
lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie
należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego
usuwania.
Kalifornia, USA:
Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie
wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta.
v
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych
na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej 0OC (32OF), ponieważ może
to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40°C.
Wstęp
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
◙◙
◙◙
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy
dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93,
Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie
zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙
◙◙
◙◙
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙
◙◙
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1. Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż
określone jest zabronione.
2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
vii
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie
jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy
B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone,
aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje,
wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie
zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w
określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając
urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie
co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
viii
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Oświadczenie WEEE
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi
w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i
elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc
producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie
gdy produkt jest wycofywany z użycia.
1
Omówienie
Firma MSI pomyślnie zintegrowała wszystkie elementy wysokiej jakości oraz
wydajności komputera do gier z dużym monitorem, tworząc tym samym
niniejszy najwyższej klasy komputer PC typu AIO dla miłośników gier.
Wyposażony w najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do obsługi dźwięku
oraz wspaniałą grafikę, ten przeznaczony do gier komputer PC typu AIO zrobi
wrażenie zarówno na osobach grających okazjonalnie, jak i na prawdziwych
miłośnikach gier, dzięki budzącemu podziw wyglądowi oraz niezwykłej
wydajności.
Zawartość opakowania
1-2
Komputer PC typu wszystko
w jednym
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika
i Skrócona instrukcja
obsługi
Klawiatura (opcjonalnie)
Mysz (opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element
jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
Omówienie
Ogólny opis systemu
hh Widok z przodu
1
2
3
1
5
1-3
4
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Wskaźnik LED (opcjonalny)
4
Głośniki stereo
5
Wyświetlacz
4
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania
zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji.
Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie. Wskaźnik LED powinien być włączony
podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu
stereo.
Podświetlany LED ekran o przekątnej 23.6 cali oferuje rozdzielczość 3840 x 2160
Ultra HD 4K w panoramicznym formacie 16:9.
hh Widok z tyłu
1
1-4
1
2
1
Wentylator
2
Gniazdo blokady Kensington
3
Podstawka
3
1
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które
umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza
lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej
linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej
linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a
przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
Omówienie
hh Widok z boku
1
5
3
7
9
1
2
4
6
8
11
12
13
10
Przycisk zasilania systemu/ dioda LED
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w
pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk).
2
Dioda LED zasilania monitora
3
Dioda LED dysku twardego
4
Zasilanie monitora/ Przycisk trybu
5
Przycisk Menu
6
Przycisk Zwiększenie jasności/ Zwiększenie głośności
Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp
systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.
Ten przycisk działa jednocześnie jako włącznik zasilania monitora i jako przełącznik
sygnału wejściowego między gniazdami PC i HDMI.
Naciśnij ten przycisk, aby przeglądać ustawienia i przełączyć pomiędzy menu Jasność
i Głośność.
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność/ głośność.
1-5
7
Przycisk Zmniejszenie jasności/ Zmniejszenie głośności
8
Czytnik kart
9
Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology) (Opcjonalnie)
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność/ głośność.
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny
port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym
systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez
USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym
ułatwieniem.
10
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
11
Otwór wysuwania
12
Przycisk wysuwania
13
Stacja dysków optycznych
1-6
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do
papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych.
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest
opcjonalny).
Omówienie
hh Widok z góry i z dołu
1
2
4 6
3
5
1
Wentylator
2
Podstawka
3
Gniazdo wyjścia liniowego
4
Gniazzdo mikrofonu
5
Gniazdo LAN RJ-45
6
7
8
7
9
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area Network
(Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Zielony7/ pomarańczowy
Dioda LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło jasne
i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
Zielony
Pomarańczowy
1-7
6
Port USB 3.0
7
Złącze HDMI-Out (opcjonalny)
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję
nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty
TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.
1-8
8
Gniazdo zasilania
9
Złącze antenowe tunera TV (opcjonalnie)
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały.
Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec
uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza
sieciowego.
To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
Omówienie
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego
modelu.
1-9
Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego
dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu
inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ
może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się
z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie
trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym
miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się
pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2. Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3. Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.
Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne
oparcie pleców.
4. Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały
się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5. Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6. Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7. Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne
(np. w łóżku).
2-2
8. Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go
ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Wprowadzenie
Instalacja sprzętu
Ważne
• Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może
odbiegać od przedstawionego.
• Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie zostało podłączone za pomocą kabla
trójżyłowego do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
• Ekran należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
1. Wyreguluj podstawę, nadając jej prawidłowy kąt nachylenia, zapewniający
stabilność.
2-3
2. Podłącz zasilacz i włóż wtyczkę do gniazda.
2-4
3. Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
3
Operacje systemowe
W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.
Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści
środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać
komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności
użytkownika.
hh Zarządzanie energią w systemie Windows 10
■■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows
umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego
i baterii. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
, z listy wybierz
[Control Panel] (Panel sterowania) i kliknij opcję [System and Security] (System
i zabezpieczenia).
3-2
Wybierz pozycję [Power Options] (Opcje zasilania) i wybierz plan zasilania
pasujący do potrzeb. Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję
[Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
■■ W menu Wyłączanie komputera widoczne są opcje Uśpienie (S3/S4) i Zamknij
(S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.
hh Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem
ENERGY STAR (Opcjonalne)
Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku
aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu
niskiego zużycia energii lub trybu “Uśpienie”. Podczas używania
z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja
ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby
uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja
zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:
■■ Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach
■■ Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach
Operacje systemowe
hh Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■■ przycisku zasilania,
■■ sieć (Wybudzanie przez sieć LAN),
■■ myszy,
■■ klawiatury.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
■■ Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po
upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
■■ Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu
operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią
komputera.
■■ Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
■■ Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć
przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić
zerowe zużycie energii.
3-3
Połączenia sieciowe (Windows 10)
hh Sieć przewodowa
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]
Panel] (Panel sterowania).
i z listy wybierz [Control
2. Wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania) w
sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-4

3. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).

Operacje systemowe
4. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) i kliknij przycisk [Next]
(Dalej).
5. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

6. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.

3-5
hh Sieć bezprzewodowa
1. Przejdź do menu [Start]
, kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję
[Network and Internet] (Sieć i Internet).
2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z
listy.
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostępniania).

3-6
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).
5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.

7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane.
Operacje systemowe
Odzyskiwanie systemu (Windows 10)
Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:
■■ Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
■■ Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
■■ Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system
nie działa normalnie.
■■ Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych
danych z dysku komputera, korzystając z innych nośników pamięci masowej.
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
3-7
Resetowanie komputera
1.Przejdź do menu [Start]
, kliknij opcję [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcję
[Update and security] (Aktualizacja i zabezpieczenia).
2. Wybierz opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) i kliknij opcję [Get started] (Rozpocznij)
w sekcji [Reset this PC] (Resetowanie ustawień do stanu początkowego), aby
rozpocząć odzyskiwanie systemu.
3-8

3. Pojawi się ekran [Choose an option] (Wybierz opcję). Wybierz między [Keep my
files] (Zachowaj moje pliki) i [Remove everything] (Usuń wszystko).
Zachowaj moje pliki
Resetowanie
komputera
Usuń wszystko
Tylko dysk, na którym
jest zainstalowany
system Windows
Wszystkie dyski
Usuń tylko moje pliki
Usuń pliki i oczyść dysk
Usuń tylko moje pliki
Usuń pliki i oczyść dysk
Operacje systemowe
hh Zachowaj moje pliki
1. Wybierz opcję [Keep my files] (Zachowaj moje pliki).

2. Pojawi się ekran [Your apps will be removed] (Aplikacje zostaną usunięte) z listą
aplikacji, które trzeba będzie zainstalować ponownie z dysków lub z Internetu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3-9

3. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.
Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

hh Usuń wszystko
1. Wybierz opcję [Remove everything] (Usuń wszystko).

2. Jeśli jest kilka dysków twardych, pojawi się ekran z pytaniem o wybór między
opcjami: [Only the drive where Windows is installed] (Tylko dysk, na którym jest
zainstalowany system Windows) lub [All drives] (Wszystkie dyski).
3. Następnie wybierz jedną z opcji [Just remove my files] (Usuń tylko moje pliki) lub
[Remove files and clean the drive] (Usuń pliki i oczyść dysk).
3-10
4. Na kolejnym ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.
Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocząć proces resetowania systemu.

A
Rozwiązywanie
problemów
Nie można uruchomić systemu
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone.
Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat „Operating System not
found (Nie znaleziono systemu operacyjnego)” lub system Windows nie
uruchamia się.
1. Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy
dysk CD/DVD. Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer.
2. Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie
konfiguracyjnym BIOSu.
Nie daje się zamknąć systemu.
Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system. Użycie
innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia
danych. Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych
metod:
A-2
1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu.
3. Odłącz kabel zasilający.
Mikrofon nie działa.
1. W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Sounds and Audio Devices (Dźwięki i urządzenia audio) >
Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony.
2. Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony
do gniazda mikrofonowego.
Występują problemy z łączem internetowym.
1. W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z
problemów technicznych dostawcy usług internetowych.
2. Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji
dostępu internetowego w systemie.
3. Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier między
urządzeniami i punktem dostępowym. Aby zwiększyć szybkość transmisji danych,
należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
Głośniki nie działają.
1. Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku.
2. Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie
został wyciszony.
3. Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je.
4. Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu
ekranowym.
Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD w
urządzeniu.
1. Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry.
2. Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest
zainstalowany zgodnie z instrukcjami.
3. Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może
to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD w urządzeniu. Kod
regionu został oznaczony na opakowaniu płyty.
4. Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w
odtwarzaczu. Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze
dźwięku nie są wyciszone.
5. Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki. Kliknij opcję Start > Control
Panel (Panel sterowania) > System > Device Manager (Menedżer urządzeń).
6. Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia
komputera w trakcie prób jej odczytu. W razie konieczności uruchom ponownie
komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana.
7. Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub
WinDVD.
Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć.
1. Upewnij się, że komputer jest włączony.
2. Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD.
3. Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi,
ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia.
Na monitorze nie ma obrazu.
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Urządzenie może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić ekran.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement