MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Návod na obsluhu

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Návod na obsluhu | Manualzz

Gaming 24GE 6QE 4K

PC All-in-One (AIO)

Systém MS-AEA2

G52-AE671X1

ii

Obsah

Odkaz na autorské právo ����������������������������������������������������������������������������������������iii

Ochranné známky ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Prepracované vydanie ��������������������������������������������������������������������������������������������iii

Modernizácia a záruka ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakúpenie náhradných dielov ���������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobku����������������������������������������������������������������iv

Environmentálna politika ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Informácie o chemických látkach ���������������������������������������������������������������������������� v

Informácie týkajúce sa batérie �������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostné pokyny ���������������������������������������������������������������������������������������������vi

Zhoda CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B ��������������������������������������� viii

Vyhlásenie WEEE ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1.

Prehľad

.............................................................. 1-1

Obsah Balenia ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Prehľad Systému ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov ��������������������������������������������������������������������������� 1-9

2.

Začíname

............................................................ 2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce ������������������������������������������������������� 2-2

Inštalácia hardvéru ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3.

Systémové operácie

........................................... 3-1

Riadenie napájania ���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Sieťové pripojenie (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������� 3-4

Obnova systému (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������������� 3-7

A.

Riešenie problémov

............................................A-1

Úvod

Odkaz na autorské právo

Materiál uvedený v tomto dokumente je duševným vlastníctvom spoločnosti MICRO-

STAR INTERNATIONAL. Príprave tohto dokumentu sme venovali maximálnu pozornosť, avšak aj napriek tomu negarantujeme správnosť jeho obsahu. Naše výrobky podliehajú neustálemu vylepšovaniu a preto si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez upozornenia�

Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov.

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1.0

Dátum

2015/09 iii

iv

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť. Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu. Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné.

Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://www.msi.com/ support/

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu. Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci.

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www.msi.com/support/, kde nájdete často kladené otázky, technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Úvod

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu.

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi�com�

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané

Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu� Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi�

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne zneškodnenie�

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.

v

vi

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie.

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt.

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch�

Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky�

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete.

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky.

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60 O C (140 spôsobiť poškodenie zariadenia.

O F) alebo je pod 0 O C (32 O F), čo môže

POZNÁMKA : Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C�

Úvod

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy.

Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93

Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

Do zariadenia sa dostala tekutina�

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti�

Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu�

Zariadenie spadlo a poškodilo sa�

Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.

1� Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1. Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané.

2� Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky� vii

viii

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO., LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15

Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1� poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2� poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1� toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2� toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie WEEE

Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta

2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

1

Prehľad

MSI úspešne integrovala všetky časti plne hodnotnej a najvýkonnejšej hernej pracovnej plochy do jedného veľkého displeja, čím vytvorila pre herných nadšencov tento skvelý počítač všetko v jednom. Tento herný počítač všetko v jednom, ktorý sa vyznačuje najlepším zvukovým riešením vo svojej triede, zapôsobí na príležitostných aj nadšených hráčov svojim vizuálnym rešpektom a pozoruhodným výkonom�

Obsah Balenia

PC typu všetko v jednom Sieťový AC/DC adaptér Sieťový AC kábel

1-2

Ovládač/Pracovný disk

Návod na obsluhu a stručný návod Klávesnica (voliteľná)

Myš (Voliteľná)

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba�

* Ilustrácie slúžia len pre informáciu a obsah vášho balíka sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Prehľad

Prehľad Systému

h

Pohľad Spredu

1

2 1

3

5

1

2

3

4

5

4 4

Mikrofón

Zabudovaný mikrofón sa môže používať na on-line chatovanie.

Webová kamera

Táto zabudovaná web kamera s mikrofónom sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí alebo na on-line konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.

LED indikátor (voliteľný)

LED indikátor indikuje nahrávanie. LED indikátor musí svietiť, keď zariadenie nahráva obraz a nebude svietiť, ak zariadenie obraz nenahráva.

Stereo reproduktory

Zabudované stereo reproduktory spolu s vysokokvalitnou zvukovou kartou v stereo systéme�

Displej

23,6-palcový displej s LED podsvietením poskytuje Ultra HD 4K rozlíšenie 3840 x 2160 v širokouhlom formáte 16:9.

1-3

h

Pohľad Zozadu

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Otvor pre zámok typu Kensington

Tento PC všetko v jednom je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý používateľovi umožňuje zaistiť PC všetko v jednom na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla�

Na konci kábla sa nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím PC všetko v jednom zaistíte na svojom mieste.

Stojan

Na umiestnenie vášho systému na rovnej a stabilnej ploche používajte tento stojan.

Prehľad h

Pohľad zboku

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

6

Sieťový vypínač systému/ LED

Stlačením sieťového vypínača systému sa systém zapne alebo vypne.

Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa dióda LED napájania a keď sa systém vypne, táto dióda prestane svietiť. Aby sa šetrilo prúdom, dióda LED bliká v režime S3 (dočasne pozastavený pre RAM) a zhasne v režime S4 (dočasne pozastavený do disku).

LED indikátor zapnutia monitora

Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa LED indikátor napájania a keď sa systém vypne, tento indikátor prestane svietiť.

LED indikátor mechaniky pevného disku

Tento indikátor zobrazuje stav aktivity mechaniky pevného disku. Bliká, pokiaľ systém získava prístup k údajom na mechanike pevného disku a nesvieti, pokiaľ nie je zistená žiadna aktivita disku.

Zapnutie monitora/ tlačidlo voľby režimu

To tlačidlo funguje ako tlačidlo na zapnutie monitora aj ako prepínač signálneho vstupu medzi PC a HDMI.

Tlačidlo Menu (Ponuka)

Stlačením tohto vypínača môžete prezerať a prepínať medzi ponukami Brightness (Jas) a Volume (Hlasitosť).

Tlačidlo Brightness Zvýšiť jas/ Zvýšiť hlasitosť

Stlačením tohto tlačidla môžete zvýšiť jas a hlasitosť.

1-5

1-6

7

8

9

10

11

12

13

Tlačidlo Brightness Znížiť jas/ Znížiť hlasitosť

Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť jas a hlasitosť.

Mechanika čítačky kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet.

USB 3.0 port (s technológiou MSI Super Charger Technology) (voliteľný)

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

Vďaka technológii MSI Super Charger Technology nielenže funguje ako štandardný

USB 3.0 port, ale používateľom umožňuje aj nabíjanie USB zariadení, a to aj pokiaľ je systém vypnutý. Používatelia už nebudú musieť systém zapínať v prípade potreby nabíjať USB zariadenia. Čo je ešte lepšie, dokáže znížiť dobu nabíjania až o 40 % a zefektívniť tak životnosť.

USB 3.0 port (voliteľný)

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

Otvor pre vysunutie

Ak tlačidlo pre vysunutie nefunguje, do otvoru pre vysunutie zasuňte tenký rovný predmet (ako je kancelárska spona) a manuálne otvorte mechaniku optického disku.

Tlačidlo na vysunutie

Stlačením tlačidla vysunutia dôjde k vysunutiu mechaniky optického disku.

Mechanika optického disku

Mechanika DVD Super-Multi predstavuje integrované zariadenie pre domácu zábavu

(Blu-ray je voliteľný).

Prehľad h

Pohľad zhora a zdola

1 2

4 6 6 8

3

5

7 7 9

1

2

3

4

5

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Stojan

Na umiestnenie vášho systému na rovnej a stabilnej ploche používajte tento stojan.

Výstupný konektor

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov.

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

Konektor RJ-45 LAN

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN).

Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel.

Žltá Zelená/Oranžová

LED indikátor

Ľavý

Pravý

Farba Stav LED indikátora Stav

Žltá Nesvieti Spojenie siete LAN zlyhalo�

Svieti (neprerušovane) Spojenie siete LAN bolo zrealizované�

Svieti (jasnejšie a pulzujúco)

Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN�

Zelená Nesvieti

Svieti

Oranžová Svieti

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 10 Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 100 Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 1000 Mbit/s.

1-7

6

USB 3.0 port

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

7 Výstupný port HDMI (Voliteľné)

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI) predstavuje celodigitálne audio/ video rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov. HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane štandardného, vylepšeného videa alebo videa s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla.

* Prosím, pozrite si ikonu vytlačenú na kostre, kde nájdete informáciu o správnej polohe vstupného a výstupného portu HDMI.

8

9

Sieťový konektor

Sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor� Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC� Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér.

Konektor antény TV tunera (Voliteľné)

Tento konektor slúži pre anténu digitálneho TV tunera.

1-8

Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na striedavý prúd a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky�

Prehľad

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť.

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu.

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

1-9

2

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru�

Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Tento PC všetko v jednom predstavuje prenosnú platformu, ktorá vám umožňuje pracovať kdekoľvek. Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby.

1� Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené.

2� Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce.

3� Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu. Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné).

4� Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov).

5. Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia.

6. Uhol/polohu PC všetko v jednom nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie�

7� Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli).

8. Tento PC všetko v jednom je elektrické zariadenie. Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

6

2

2

4

Začíname

Inštalácia hardvéru

Dôležité

• Obrázky slúžia len na informáciu. Váš systém sa môže vzhľadovo líšiť.

• Systém pred zapnutím uzemnite pomocou silnoprúdového napájacieho kábla a elektrickej zásuvky�

• Displeja sa nedotýkajte ostrými predmetmi�

1. Stojan nastavte do vhodného uhla a systém umiestnite v bezpečnej polohe.

2-3

2. Adaptér pripojte k systému a pripojte napájací kábel.

2-4

3. Systém zapnite stlačením hlavného vypínača.

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie.

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku.

h

Riadenie napájania v Windows 10

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) , zo zoznamu vyberte položku

[Control Panel] (Ovládací panel) a potom kliknite na položku [System and

Security] (Systém a zabezpečenie).

3-2 Vyberte [Power Options] (Možnosti napájania) a potom vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia�

■ V ponuke Vypnúť počítač sa uvádzajú možnosti ako Spiaci režim (S3/S4) a

Vypnúť (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému.

h

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves. Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu� Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

■ Vypnutie displeja po 15 minútach

■ Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach

3-3

3-2

Systémové operácie h

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač,

■ sieť (zobudiť v LAN),

■ myš,

■ klávesnica�

Rady pre úsporu energie:

■ Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD.

■ Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows.

■ Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC�

■ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku.

3-3

Sieťové pripojenie (Windows 10)

h

Káblová sieť

1. Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) položku [Control Panel] (Ovládací panel).

a zo zoznamu vyberte

2. V položke [Network and Internet] (Sieť a internet) zvoľte [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a úlohy).

3-4

3. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

3-5

3-4

Systémové operácie

4. Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu) a potom kliknite na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

5. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo (PPPoE)).

6. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-5

h

Bezdrôtová sieť

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Network and Internet] (Sieť a internet).

2. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. V zozname zvoľte pripojenie.

3. Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania).

3-6

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

5. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

6. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

7� Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN�

3-7

3-6

Systémové operácie

Obnova systému (Windows 10)

Medzi dôvody na použitie Funkcia Obnova systému môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred aktivovaním Funkcia Obnova systému si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

3-7

Resetovať tento počítač

1. Prejdite na [Start] (Štart) , kliknite na položku [Settings] (Nastavenia) a zvoľte

[Update and security] (Inovovať a zabezpečenie).

2. Zvoľte možnosť [Recovery] (Obnoviť) a kliknutím na položku [Get started]

(Začíname) v možnosti [Reset this PC] (Resetovať tento počítač) spustite obnovenie systému�

3-8

3. Otvrí sa obrazovka [Choose an option] (Vybrať možnosť). Môžete zvoliť buď [Keep my files] (Ponechať moje súbory), alebo [Remove everything] (Odstrániť všetko).

Resetovať tento počítač

Ponechať moje súbory

Odstrániť všetko

Iba na diskovej jednotke, kde je nainštalovaný operačný systém

Windows

Všetky diskové jednotky

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

Odstrániť iba moje súbory

Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku

3-9

3-8 h

Ponechať moje súbory

1. Zvoľte [Keep my files] (Ponechať moje súbory).

Systémové operácie

2. Na obrazovke [Your apps will be removed] (Vaše aplikácie budú odstránené) sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré bude potrebné znovu nainštalovať z webovej stránky alebo z inštalačných diskov. Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

3-9

3. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

h

Odstrániť všetko

1. Zvoľte [Remove everything] (Odstrániť všetko).

3-10

2. Ak máte viac pevných diskov, zobrazí sa obrazovka s požiadavkou zvoliť si buď [Only the drive where Windows is installed] (Iba disková jednotka, kde je nainštalovaný operačný systém Windows), alebo [All drives] (Všetky diskové jednotky).

3. Potom zvoľte buď [Just remove my files] (Odstrániť iba moje súbory), alebo

[Remove files and clean the drive] (Odstrániť súbory a vymazať diskovú jednotku).

4. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú. Ak chcete resetovať systém, kliknite na tlačidlo [Reset] (Resetovať).

PB

A

Riešenie problémov

A-2

Môj systém sa nespustí.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Skontrolujte, či sú sieťový napájací kábel a všetky káble pevne pripojené.

Po zapnutí počítača sa zobrazí správa „Operating System not found“

(Operačný systém nebol nájdený) alebo sa systém Windows nespustí.

1. Skontrolujte, že v optickej jednotke sa nenachádza spúšťací disk CD/DVD. Ak

áno, vyberte disk CD/DVD a reštartujte počítač.

2� V nastaveniach BIOS skontrolujte nastavenia priority zariadenia na zavedenie systému�

Systém sa nedá vypnúť.

Najlepším spôsobom vypnutia počítača je vypnutie pomocou ikony Shut Down

(Vypnutie) v rámci operačného systému. Používanie iných spôsobov, vrátane spôsobov uvedených nižšie, môže mať za následok poškodenie údajov. Ak postup vypnutia pomocou ikony Shut Down (Vypnutie) nefunguje, zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov:

1. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Del a potom zvoľte Shut Down (Vypnutie).

2. Stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne.

3. Odpojte sieťový napájací kábel zo systému.

Môj mikrofón nefunguje�

1. Ak ide o zabudovaný mikrofón, skontrolujte, či nie je stlmený, a to v položke

Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Sounds and Audio Devices

(Zvuky a zvukové zariadenia) > Audio (Zvuk).

2. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte jeho pripojenie ku konektoru na pripojenie mikrofónu�

Internetové pripojenie má problémy�

1. Ak máte problémy s pripojením k svojmu poskytovateľovi internetových služieb

(ISP), overte, či ISP nemá technické problémy.

2. Skontrolujte sieťové nastavenia a pripojenie, a skontrolujte, že systém je správne nakonfigurovaný na prístup k internetu.

3. Rýchlosť prenosu údajov v bezdrôtovej sieti LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu údajov zvoľte prístupový bod najbližšie k svojmu systému.

A-3

A-2

Riešenie problémov

Systémové reproduktory nefungujú�

1. V zmiešavači zvuku zvoľte hlavné nastavenie zvuku.

2. Ak používate aplikáciu, ktorá má vlastné ovládanie zvuku, skontrolujte stlmenie zvuku�

3� Ak máte ku konektoru na pripojenie slúchadiel pripojený kábel na prenos zvukového signálu, odpojte ho.

4. Ak systému obsahuje funkciu OSD, nastavte hlasitosť v OSD.

Nedokážem prehrávať disky CD/DVD na jednotke DVD-ROM v rámci systému�

1. Skontrolujte, že potlač na disku CD/DVD smeruje nahor.

2. Ak disk CD/DVD vyžaduje používanie softvéru, softvér správne nainštalujte podľa pokynov programu.

3. Ak sa pri prehrávaní DVD zobrazí výstraha ohľadne kódu regiónu, problém môže byť v nekompatibilite DVD s jednotkou DVD-ROM vášho systému. Kód regiónu je zobrazený na obale disku�

4. Ak vidíte obraz, ale nepočujte zvuk, skontrolujte prehrávač médií. Taktiež skontrolujte, že reproduktory, ani hlavné nastavenie zvuku v zmiešavači zvuku nie sú stlmené�

5. Skontrolujte správnosť nainštalovania ovládačov. Kliknite na Start (Štart) >

Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Device Manager (Správca zariadení).

6. Špinavý alebo poškriabaný disk môže spôsobiť zamrznutie počítača pri pokuse o načítanie disku. Ak je to potrebné, reštartujte počítač, vyberte disk a skontrolujte, či nie je špinavý alebo poškriabaný.

7. Na prehrávanie obrazu na disku DVD používajte softvér na prehrávanie diskov

DVD, ako je PowerDVD alebo WinDVD.

Tácka mojej jednotky DVD-ROM sa neotvorí.

1. Skontrolujte, či je zapnutý počítač.

2. Na jednotke DVD-ROM stlačte tlačidlo Eject (Vysunúť).

3. Ak tlačidlo Eject (Vysunúť) nefunguje, otvorte tácku zasunutím ostrého,

špicatého predmetu do otvoru vedľa tlačidla Eject (Vysunúť).

Na monitore systému sa nič nezobrazuje.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Systém je možno v pohotovostnom režime. Zobrazenie zaktivujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu.

A-3

advertisement

Related manuals