MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Bruksanvisning

MSI MS-AEA2 Gaming 24 6QE 4K Bruksanvisning | Manualzz
Gaming 24GE 6QE 4K
Allt-i-ett-dator (AIO)
MS-AEA2 System
INNEHÅLL
Upphovsrättsmeddelande���������������������������������������������������������������������������������������iii
Varumärken�������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grön produktegensksaper���������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljöpolicy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningsinnehåll������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Komponentutbyte och uppgradering�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
A. Felsökning���������������������������������������������������������� A-1
Förord
Upphovsrättsmeddelande
Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men
inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår
kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare
meddelanden.
Varumärken
Alla varumärken tillhör deras respektive ägare.
Granskning
Granskning
V1.0
Datum
2015/09
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut
på användarens begäran. För ytterligare information om den köpta produkten kontakta
din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i
produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom
det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar
den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller
bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via http://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www.
msi.com/support/
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Förord
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral
enligt gällande miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat
för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med
samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken
bör noteras.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer.
Placera utrustningen på en stadig yta före installation.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts
in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget. Ta
inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen måste anslutas till ett
skyddsjordat uttag.
Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras
i utrustningen.
Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över
60OC (140OF) eller under 0OC (32OF), eftersom utrustningen kan skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är c:a 40OC.
Förord
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska
stötar.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
◙◙
◙◙
När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt
ansluten till byggnadens jordningssystem.
Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA 70,
National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820.93, Grounding of
Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning
för koaxialkabel)
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera
utrustningen:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙
◙◙
◙◙
Vätska har kommit in i utrustningen.
◙◙
◙◙
Utrustningen har tappats eller skadats.
Utrustningen har utsatts för fukt.
Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
Utrustningen har tydliga tecken på sprickor.
1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt. Använd
inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som
specificeras.
2. Vidrör inte linsen på enhetens insida.
vii
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna apparat
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och
kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det
finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
viii
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
VOIR LA NOTICE D’fINSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti,
2005, kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar”
kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd
elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter
när de är förbrukade.
1
Översikt
MSI har med framgång integrerat alla delar hos en fullvärdig och
toppresterande speldator i en större skärm, och skapar därmed denna
förstklassiga allt-i-ett-dator för spelentusiaster. Denna allt-i-ett-dator, med
överlägset ljud och fantastisk grafik, kommer att imponera på både tillfälliga
och entusiastiska spelare med fantastisk bild och slående prestanda.
Förpackningsinnehåll
Allt-i-ett-dator
1-2
Skiva med drivrutiner/
verktyg
Nätadapter
Nätkabel
Bruksanvisning
och snabbstartguide
Tangentbord (tillval)
Mus (tillval)
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående poster är skadade eller saknas.
* Bilderna ges endast i referenssyfte och innehållet i din förpackning kan skilja sig något
beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh Frontvy
1
2
3
1
5
1-3
4
1
Mikrofon
2
Webbkamera
3
LED-indikation (tillval)
4
Stereohögtalare
5
Bildskärm
4
Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online.
Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid
konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar.
LED-indikationen anger när den spelar in. LED-indikationen ska vara på när enheten
spelar in video och av när enheten inte spelar in video.
De inbyggda högtalarna ger högkvalitatit sound blaster med stereosystemet.
Den bakgrundsbelysta 23.6-tumsskärmen har 3840 x 2160 Ultra HD 4K upplösning i
ett 16:9 bredbildsformat.
hh Vy bakifrån
1
1-4
1
2
1
Fläkt
2
Uttag för Kensington-lås
3
Stativ
3
1
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Denna AIO-dator har ett Kensingtonlåshål som gör det möjligt att låsa datorn på
plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel med gummi.
På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast
föremål, t.ex. ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats.
Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag.
Översikt
hh Vy från sidan
1
5
3
7
9
1
4
2
6
8
11
12
13
10
Strömbrytare/ LED
Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet.
Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av. För att
spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4
(Suspend to Disk).
2
Monitor Strömlysdiod
3
Hårddisklysdiod
4
Monitorström/ lägesknapp
5
Menyknapp
6
Ljusstyrka upp/ Volym upp
Strömlysdioden tänds när monitorn slås på och släcks när monitorn stängs av.
Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar när systemet läser
data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av.
Denna knapp arbetar både som monitorströmknapp och som signalinmatningsväxlare
mellan dator och HDMI.
Tryck på denna knapp för att visa och växla mellan menyerna Ljusstyrka och Volym.
Tryck på denna knapp för att öka ljusstyrkan/ volymen.
1-5
7
Ljusstyrka ned/ Volym ned
8
Kortläsarenhet
9
USB 3.0 port (med MSI Superladdningsteknik) (tillval)
Tryck på denna knapp för att sänka ljusstyrkan/ volymen.
Den inbyggda kortläsaren stöder olika typer av minneskort.
USB 3.0 porten är bakåtkompatibel med USB 2.0 enheter. Den stöder upp till 5 Gbit/s
(SuperSpeed) dataöverföringshastighet.
Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal USB 3.0 port
utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även när systemet är avstängt.
Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USB-enheter. Ännu bättre,
den kan reducera laddningstiden med upp till 40 % och göra livet ännu mer effektivt.
10
USB 3.0 Port (tillval)
11
Utmatningsöppning
12
Utmatningsknapp
13
Optisk skivenhet
1-6
USB 3.0 porten är bakåtkompatibel med USB 2.0 enheter. Den stöder upp till 5 Gbit/s
(SuperSpeed) dataöverföringshastighet.
Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska
enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar.
Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten.
En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är tillval).
Översikt
hh Vy över- och undersida
1
2
4 6
3
1
Fläkt
2
Stativ
3
Linjeutgång
4
Mikrofonuttag
5
RJ-45 LAN uttag
5
6
7
8
7
9
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area
Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul
Grön / Orange
LED
Färg
LED Status
Förhållande
Vänster
Gul
Av
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt tillstånd)
LAN länk är etablerad.
På (ljusare och
pulserar)
Datorn kommunicerar med en
annan dator i LAN.
Av
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Höger
Grön
Orange
1-7
6
USB 3.0 Port
7
HDMI-utgång (tillval)
USB 3.0 porten är bakåtkompatibel med USB 2.0 enheter. Den stöder upp till 5 Gbit/s
(SuperSpeed) dataöverföringshastighet.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/
videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar. HDMI stödjer alla TV-format,
inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en
enda kabel.
8
Strömkontakt
9
Antennkontakt till TV-mottagare (tillval)
Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Ström
som levereras genom detta uttag förser datorn med ström. För att förhindra skador på
datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas.
Denna kontakt är till för anslutning av digital TV-mottagarantenn.
Viktigt
1-8
Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter nätadaptern till AIO-datorn och sedan
ansluter nätkabeln till vägguttaget.
Översikt
Komponentutbyte och uppgradering
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas
eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt.
1-9
För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare.
Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är
en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir
ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren
eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice.
2
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran.
Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna. Använd en
jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
Tips om säkerhet och bekvämlighet
AIO-datorn är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst. Det är dock viktigt
att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position
(ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Justera AIO:s vinkel/placering för optimal visning.
7. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
8. AIO-datorn är en elektrisk apparat. Hantera den försiktigt för att undvika
personskador.
1
2-2
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Komma igång
Hårdvaruinställning
Viktigt
• Illustrationerna är enbart som referens. Ditt system kan se annorlunda ut.
• Kontrollera att systemet har jordats genom nätkabeln och eluttaget innan du sätter
på systemet.
• Använd inte vassa föremål på skärmen.
1. Justera stället till en passande vinkel tills systemet är säkert placerat.
2-3
2. Anslut adaptern till systemet och anslut elkabeln.
2-4
3. Tryck på strömknappen för att starta systemet.
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Högerklicka
på [Start] (Starta)
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka
sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)
(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av
systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet
arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 15 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
och välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan.
2. Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under
[Network and Internet] (nätverk och internet).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files
and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
A
Felsökning
Systemet startar inte
1. Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen.
2. Kontrollera om elsladden och alla sladdar sitter ordentligt på plats.
När jag slår på datorn visas meddelandet "Operating System not found"
(Operativsystemet hittas inte) eller Windows startar inte.
1. Kontrollera om det sitter en icke-starbar CD/DVD i den optiska diskenheten. Ta i
så fall bort CD:n/ DVD:n och starta om datorn.
2. Kontrollera systemstartenhetens inställning för prioritet i BIOS-inställningarna.
Systemet kan inte stängas av.
Det är bäst att stänga av datorn med avstängningsikonen i operativsystemet. Andra
metoder, inklusive de som nämns nedan, kan resultera i inläsningsfel. Om inte
avstängningsproceduren fungerar, välj något av följande:
1. Tryck på knapparna Ctrl+Alt+Del, och välj avstängning.
2. Håll strömbrytaren intryckt tills systemet är avstängt.
3. Ta ut elkabeln från systemet.
A-2
Mikrofonen fungerar inte.
1. För inbyggd mikrofon, gå till Start > Control Panel (Kontrollpanelen) > Sounds and
Audio Devices (Maskinvara och ljud) > Audio (Ljud), för att kontrollera om ljudet
stängts av.
2. Om du använder en extern mikrofon, kontrollera att mikrofonen är ansluten till
mikrofonuttaget.
Internetanslutningen har problem.
1. Om du har problem med att ansluta till din Internettjänstleverantör (ISP), kontrollera
om ISP:en har tekniska problem.
2. Kontrollera nätverksinställningarna och anslutningen som se till att systemet är
rätt konfigurerat för Internetanslutning.
3. Den trådlösa LAN-funktionens dataöverföringshastighet påverkas av avstånd
och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Välj den åtkomstpunkt som är
närmast ditt system för att maximera dataöverföringshastigheten.
Felsökning
Systemhögtalare fungerar inte.
1. Kontrollera huvudvolyminställningen i ljudmixern.
2. Om du använder en applikation som har en egen volymkontroll, kontrollera om
volymen är avstängd.
3. Om du har anslutit en ljudkabel till hörlursuttaget, ta bort den.
4. Om systemet har OSD-funktion, justera OSD-volymen.
Det går inte att spela någon CD/DVD med systemets DVD-ROM.
1. Kontrollera att CD-/DVD-etiketten är vänd uppåt.
2. Om CD:n/DVD:n kräver programvara, kontrollera att programvaran är ordentligt
installerad enligt programinstruktionerna.
3. Om en regionkodsvarning visas när du spelar DVD:n, kan problemet vara att
DVD:n är inkompatibel med systemets DVD-ROM. Regionkoden är angiven på
skivans förpackning.
4. Om du ser videon men inte kan höra ljudet, kontrollera mediaspelaren. Kontrolera
också att högtalarna och inställningen av huvudvolyemen inte är avstängda i
ljudmixern.
5. Kontrollera om drivenheterna är riktigt installerade. Klicka på Start > Control Panel
(Kontrollpanel) > System > Device Manager (Enhetshanteraren).
6. En smutsig eller repad skiva kan orsaka att datorn hänger sig när den försöker
läsa skivan. Starta om datorn vid behov, och kontrollera om skivan är smutsig
eller repad.
7. Använd DVD-spelarprogramvara som PowerDVD eller WinDVD för att spela
DVD-videon.
DVD-ROM-enhetens bricka öppnas inte.
1. Se till att datorn är påslagen.
2. Tryck på DVD-ROM-enhetens utmatningsknapp.
3. Om inte utmatningsknappen fungerar, öppna brickan genom att föra in ett vasst,
spetsigt föremål i hålet intill utmatningsknappen.
Systemets skärm visar inget.
1. Kontrollera om systemet är anslutet till ett eluttag och är påslagen.
2. Systemet kan vara i viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera displayen.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement