MSI MS-1491 X460 Instrukcja obsługi

MSI MS-1491 X460 Instrukcja obsługi | Manualzz
ROZDZIAŁ 1
Wstęp
1-2
Wstęp
Spis treści
Wstęp
Spis treści ...................................................................................................................................... 1-2
Informacja o uregulowaniach prawnych .................................................................................... 1-5
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych.............................................. 1-5
Warunki FCC ............................................................................................................................ 1-6
Zgodność z CE ......................................................................................................................... 1-6
Instrukcje bezpieczeństwa........................................................................................................... 1-7
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej..........................................1-11
Oświadczenie WEEE................................................................................................................... 1-15
Uwaga dotycząca napędu optycznego ..................................................................................... 1-22
Znaki towarowe ........................................................................................................................... 1-22
Historia wersji ............................................................................................................................. 1-22
Wprowadzenia
Układ Podręcznika ........................................................................................................................ 2-2
Rozpakowywanie .......................................................................................................................... 2-3
Dane Techniczne........................................................................................................................... 2-4
Ogólny opis produktu................................................................................................................... 2-9
Widok z góry po otwarciu pokrywy ........................................................................................... 2-9
Widok z przodu....................................................................................................................... 2-15
1-3
Wstęp
Widok z lewej strony............................................................................................................... 2-17
Widok z prawej strony ............................................................................................................ 2-19
Widok od tyłu .......................................................................................................................... 2-21
Widok od spodu...................................................................................................................... 2-22
Pierwsze kroki
Zasilanie......................................................................................................................................... 3-2
Podłączenie zasilania............................................................................................................... 3-2
Korzystanie z zasilania bateryjnego ......................................................................................... 3-4
Technologia ECO Engine (Mechanizm ECO) -- funkcja Oszczędzanie energii....................... 3-9
Funkcja TurboBattery+ ........................................................................................................... 3-12
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows....................................................... 3-15
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ......................................................................... 3-17
Podstawowe operacje ................................................................................................................ 3-18
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ............................................................. 3-18
Wyrabianie dobrych nawyków podczas pracy ....................................................................... 3-19
Poznanie klawiatury ............................................................................................................... 3-20
Poznanie Smart Pada ............................................................................................................ 3-27
Informacje o dysku twardym................................................................................................... 3-35
O dysku monolitycznym ......................................................................................................... 3-36
Korzystanie z optycznego napędu pamięci masowej............................................................. 3-37
Podłączanie urządzeń zewnętrznych........................................................................................ 3-40
Podłączanie urządzeń peryferyjnych...................................................................................... 3-40
1-4
Wstęp
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych ............................................................................... 3-43
Wymiana i modernizacja komponentów................................................................................... 3-46
Ustawienia BIOS
O programie konfiguracji BIOS ................................................................................................... 4-2
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS?................................................................. 4-2
Jak uruchomić program konfiguracji BIOS?............................................................................. 4-2
Przyciski sterujące.................................................................................................................... 4-3
Menu programu konfiguracji BIOS ............................................................................................. 4-4
Main menu (Menu główne)....................................................................................................... 4-5
Advanced menu (Menu zaawansowane) ................................................................................. 4-7
Boot menu (Menu uruchamiania systemu) .............................................................................. 4-9
Security menu (Menu funkcji bezpieczeństwa) ...................................................................... 4-10
Save & Exit menu (Menu Zapisz i zakończ)........................................................................... 4-12
Opis RAID Level 0 ....................................................................................................................... 4-13
Ustawienia RAID0 .................................................................................................................. 4-14
1-5
Wstęp
Informacja o uregulowaniach prawnych
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało przetestowane i wyprodukowane zgodnie z limitami wyznaczonymi dla
urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji (FCC).
Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może
wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunika-cji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje
się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w
odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i wlączając urządzenie,
użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych
poniżej czynności:
„ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
„ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
„ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
„ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
Š Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za
zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
1-6
Wstęp
Š Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i
przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym
warunkom:
„ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
„ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-7
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony urządzenia przed
przegrzaniem. Nie należy zasłaniać szczelin.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej 0OC (32OF), ponieważ może to
uszkodzić urządzenie.
1-8
Wstęp
Š Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że
wartość napięcia zasilania mieści się w bezpiecznych granicach i zostało
prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.
Š Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji
jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Š Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć
przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić
zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to zniszczyć
urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
1-9
Wstęp
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się
upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia
budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące
instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of Outer
Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania
kabla koncentrycznego).
Š Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji związanego z użyciem
nieprawidłowego zamiennika akumulatora, korzystaj wyłącznie z tego samego
typu akumulatora lub zamiennika zalecanego przez producenta.
Š Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z
Działem Serwisowym.
Š Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Š Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Š Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Š Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika
użytkownika.
Š Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
Š Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
1-10
Wstęp
Energooszczędność produktu
Š Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Š Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Š Łatwy demontaż i recykling
Š Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Š Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Š Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
Š Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne wykorzystanie części i
recykling, dlatego nie należy go wyrzucać
Š Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
1-11
Wstęp
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
baterii litowej
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
1-12
Wstęp
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 若电池未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请
依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
1-13
Wstęp
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin
cùng loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti
Buang baterai bekas
sesuai petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
1-14
Wstęp
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu.
Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite
podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije odstranite skladno z
navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
1-15
Wstęp
proizvođača.
(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Oświadczenie WEEE
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
1-16
Wstęp
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
1-17
Wstęp
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
1-18
Wstęp
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng,
Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không
còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các
sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
13
สิงหาคม
2005
ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน
"อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
1-19
Wstęp
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
1-20
Wstęp
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo
2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú
byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi,
Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati
kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu
njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
1-21
Wstęp
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳ ﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-22
Wstęp
Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie przeczytać
ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W przypadku
jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ
stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy
demontować obudowy.
Znaki towarowe
ƒ
ƒ
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd., które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Data
1.0
Wydanie pierwsze
05, 2011
ROZDZIAŁ 2
Wprowadzenia
2-2
Wprowadzenia
Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten
zupełnie nowy, wyjątkowy model został tak zaprojektowany, by zapewnić Ci komfort i profesjonalizm
użytkowania. Z dumą oznajmiamy naszym użytkownikom, że notebook został dokładnie
przetestowany i z całą odpowiedzialnością możemy zaświadczyć o jego niezrównanej
niezawodności i satysfakcji naszych klientów.
Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook. Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Przedmowa, daje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i
środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka. Zaleca się przeczytanie
tych informacji lub ostrzeżeń przy pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenie, zawiera opisy wszystkich akcesoriów niniejszego notebooka. Zaleca
się, aby po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy faktycznie się w
nim znajdują. Jeśli jakichkolwiek akcesoriów brakuje lub uległy zniszczeniu należy skontaktować
się ze sprzedawcą tego komputera notebook. Zawiera także specyfikację tego notebooka i opisuje
przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostępu, złącza, diody LED oraz wszystkie zewnętrzne
elementy komputera notebook.
Rozdział 3, Pierwsze Kroki, zawiera podstawowe instrukcje, dotyczące korzystania z klawiatury,
panelu dotykowego, twardego dysku i optycznego napędu pamięci masowej. Poza tym
użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem pomogą także przedstawione etapy instalacji i
dezinstalacji baterii oraz procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, urządzeń
komunikacyjnych, itp.
2-3
Wprowadzenia
Rozdział 4, Program konfiguracji BIOS, zawiera informacje dotyczące programu konfiguracji
BIOS i umożliwia optymalne skonfigurowanie systemu.
Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie
wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go,
niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek
gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące
elementy:
Notebook
Bateria Li-ion o dużej
pojemności
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
Adapter prąd zmienny/prąd
stały i przewód zasilający
prądu zmiennego
Torba do przenoszenia
Lista wymienionych
(opcjonalnie)
powyżej akcesoriów może
Dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika,
ulec zmianie bez
sterownikami, programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją
wcześniejszego
przywracania systemu, itd.
poinformowania.
2-4
Wprowadzenia
Dane Techniczne
Procesor
Obsługiwany procesor
Druga generacja procesora Intel® CoreTM
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty typ procesora zainstalowanego w komputerze
notebook zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Chipset
Chipset
Intel® Cougar Point HM65/ HM67 (opcjonalnie)
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty typ chipsetu preinstalowany w komputerze
notebook, zależy od zakupionego modelu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Pamięć
Technologia
Wspiera DDR3 1066/ 1333 MHz
Gniazdo
DDR3 SO-DIMM slot X 2
Maksymalnie
do 8 GB (4GB DDR3 SO-DIMM x 2)
Specjalne powiadomienie
Obsługiwany rozmiar pamięci jest zgodny z używanym przez
ciebie oprogramowaniem biurowym Skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą Microsoft, by uzyskać bardziej szczegółową
informację na temat obsługi oprogramowania biurowego.
2-5
Wprowadzenia
Pamięć masowa
Wielkość dysku twardego i dysku
2,5”, 9,5mm (W) interfejs SATA dysku twardego lub dysku
monolitycznego
monolitycznego
Napęd optyczny
Super Multi (opcjonalnie)
Specjalne powiadomienie
Rodzaj rzeczywiście zainstalowanego w komputerze notebook
dysku twardego i napędu optycznego, zależy od zakupionego
modelu i może zostać zmieniony bez powiadomienia.
Video
Grafika
Oddzielny lub wbudowany akcelerator graficzny Intel HD
Rozdzielczość LCD
1366 x 768 pikseli (WXGA)
Wyjście CRT
Obsługiwane
Wyjście HDMI
Obsługiwane
Funkcje Dual View
LCD lub CRT zostaną automatycznie wykryte po podłączeniu.
Wyświetlacz
Typ LCD
14” oświetlenie LED, jasna
Jasność
Jasność sterowana za pomocą przycisków skrótu K/B
Kamera internetowa
CMOS
Kamera CMOS HD
2-6
Wprowadzenia
Audio
Kontroler dźwięku
Realtek® ALC269Q
Wewnętrzny głośnik
2 głośniki
Wewnętrzny mikrofon
x1
Regulacja głośności
Gorący klawisz K/B oraz SW
I/O Port
Monitor (VGA)
15-pinowe D-Sub × 1
USB
x 3 (USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2 opcjonalnie)
Wejście mikrofonu
x1
Wyjście słuchawek
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Czytnik kart
x 1 (MMC/ SDXC)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Port komunikacyjny (Pozycje wymienione poniżej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia)
LAN
10/100/1000 (opcjonalnie)
Bezprzewodowa sieć LAN
802,11b/g/n (opcjonalnie)
Bluetooth
Obsługiwane (opcjonalna)
2-7
Wprowadzenia
Zasilanie
Adapter prąd zmienny/prąd
65W, 19V
stały (1) (opcjonalnie)
Wejście: 100~240V, 1,5A~2,0A 50~60Hz
Adapter prądu zmiennego/prądu
90W, 19V
stałego (2) (opcjonalnie)
Wejście: 100~240V, 1,5A~2,0A 50~60Hz
Typ baterii
6-celowa
Bateria RTC
Tak
Specjalne powiadomienie
Rzeczywisty zestaw baterii dostarczony w opakowaniu, może
Wyjście: 19V
Wyjście: 19V
3,42A
4,74A
zostać zmieniony bez powiadomienia. W celu uzyskania
szczegółowych informacji skontaktuj się z lokalnym dostawcą.
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Tak, rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania (Fast Boot) --- Tak
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
339,2 mm (D) x 239,5 mm (S) x 21,9~29,8 mm (W)
Waga
2,0 kg (z baterią)
2-8
Wprowadzenia
Inne
Otwór blokady Kensington
x1
Zgodność
WHQL
2-9
Wprowadzenia
Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to
na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania.
Należy pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od rzeczywiście
zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli ci się
zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.
2
1
1.
Wewnętrzny mikrofon
2.
Kamera internetowa
3.
Przycisk zasilania /
Dioda LED zasilania / Dioda LED
oddzielnego trybu
4.
Przyciski szybkiego uruchamiania
3
5.
Touch Pad
6
6.
Klawiatura /
7.
Głośniki stereo
Klawisze szybkiego dostępu [Fn]
Pokazane rysunki służą
wyłącznie jako
odniesienie.
4
5
7
2-10
Wprowadzenia
1. Wewnętrzny mikrofon
Umożliwia m.in. komunikację głosową bez konieczności podłączania zewnętrznego,
dedykowanego mikrofonu.
2. Kamera internetowa
Wbudowaną kamerę sieci web można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo
lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.
3. Przycisk zasilania / dioda LED zasilania/ Dioda LED oddzielnego trybu
Przycisk zasilania
Š Naciśnij przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA lub WYŁĄCZENIA
komputera notebook.
Š Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić komputer notebook ze stanu
uśpienia.
Dioda LED zasilania/ Dioda LED oddzielnego trybu
Š Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania komputera notebook.
Š Świeci bursztynowym światłem, gdy tryb oddzielny jest włączony
Š Migające bursztynowe światło, gdy komputer jest w stanie "uśpienia" (tryb
S3).
2-11
Wprowadzenia
4. Przyciski szybkiego uruchamiania
Naciśnij odpowiednie przyciski szybkiego uruchamiania by uaktywnić konkretny program
lub narzędzie. Następujące klawisze szybkiego dostępu będą działające jedynie w
systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją S-Bar. Znajdź aplikację S-Bar na
dostarczonym w pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego
działania. Zaleca się, aby zainstalować aplikację S-Bar.
Š Naciśnij ten przycisk, Aby włączyć funkcję TurboBattery+ w celu
maksymalizacji czasu działania na zasilaniu bateryjnym.
Š Ponownie naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć funkcję
TurboBattery+
TurboBattery+.
Š Sprawdz rozdzial 3 tego podrecznika w celu uzyskania dalszych
informacji.
Š Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację S-Bar.
S-Bar
Š Sprawdz rozdzial 3 tego podrecznika w celu uzyskania dalszych
informacji.
5. Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące komputera notebook.
2-12
Wprowadzenia
6. Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
Zamieszczone tu opisy służą jedynie jako odniesienie i mogą być obsługiwane opcjonalnie, w
zależności od zakupionych przez użytkowników modeli.
Š Naciśnj i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
+
Smart Pad
powtarzająco przycisk F3, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart
Pad.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F4,
+
Definiowane
przez
użytkownika lub
wyszukiwarkę
Windows
(opcjonalnie)
Aby uruchomić aplikację User Defined (Definiowana przez
użytkownika).
Š Lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz
F4, by uruchomić funkcję wyszukiwarki Windows.
2-13
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
Š Sprawdź część Zarządzanie energią w rozdziale 3 tego
podręcznika w celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego mechanizmu ECO, funkcja Oszczędzanie
energii.
Š Należy pamiętać, że funkcja ECO Engine (Mechanizm ECO) jest
funkcją opcjonalną.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F6,
+
Kamera
internetowa
by włączyć funkcję Kamery internetowej. Naciśnij ponownie w
celu wyłączenia.
Š Wciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie wciśnij przycisk F8,
+
Bezprzewodowa
sieć LAN
by włączyć funkcję Bezprzewodowej sieci LAN lub WiMax .
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
2-14
Wprowadzenia
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F9,
+
Bluetooth
(opcjonalnie)
+
aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Ta funkcja NIE jest obsługiwana w tym modelu.
3G (opcjonalne)
7. Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
2-15
Wprowadzenia
Widok z przodu
1.
Dioda LED stanu
1
1.
Dioda LED stanu
Num Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji Num
Lock.
Caps Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji Caps
Lock.
Bateria:
Š Świeci zielonym światłem podczas ładowania baterii.
Š Świeci bursztynowym światłem przy słabym naładowaniu baterii.
Š Migające bursztynowe światło przy uszkodzeniu baterii, lub gdy
zalecana jest wymiana baterii na nową. Sprawdź u lokalnego
dostawcy możliwość zakupienia baterii równoważnego typu
zalecanej przez producenta.
Š Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie
naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.
2-16
Wprowadzenia
Bezprzewodowa sieć LAN:
Š Gdy funkcja bezprzewodowej sieci LAN jest włączona, dioda LED
bezprzewodowej sieci LAN świeci na niebiesko.
Bezprzewodowa
sieć LAN
Š Wskaźnik LED nie świeci, po wyłączeniu tej funkcji.
Š Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić
się, że ten wskaźnik LED nie świeci się w czasie lotu.
Š Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
Bluetooth:
Š Wskaźnik LED Bluetooth świeci światłem niebieskim, po włączeniu
funkcji Bluetooth.
Š Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić
Bluetooth
się, że ten wskaźnik LED nie świeci się w czasie lotu.
Š Uwaga: Funkcja Bluetooth może być obsługiwana opcjonalnie, w
zależności od zakupionego modelu.
Š Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
Twardy dysk w użyciu:
Miga na niebiesko, gdy system używa twardego dysku.
2-17
Wprowadzenia
Widok z lewej strony
1
2
3
4
5
6
6
1.
Złącze zasilania
2.
Wentylator
3.
Złącze HDMI
4.
Port VGA
5.
Złącze RJ-45
6.
Port USB
1. Złącze zasilania
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
2. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
3. Złącze HDMI
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy
standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za
pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał
wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
2-18
Wprowadzenia
4. Port VGA
15-pinowy port D-Sub VGA umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub do innego
standardowego urządzenia zgodnego z VGA (takiego jak projektor) dla uzyskania dobrego
widoku wyświetlacza komputera.
5. Złącze RJ-45
Złącze sieci Ethernet służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w sieci.
6. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np.
mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
2-19
Wprowadzenia
Widok z prawej strony
1.
Otwór blokady Kensington
2.
Dysk optyczny / Drugi twardy
3.
Port USB
dysk (opcjonalnie)
5
4
3
2
1
4.
Czytnik kart
5.
Złącza Portów Audio
1. Otwór blokady Kensington
Notebook ma otwór blokady Kensington, który pozwala użytkownikom na przymocowanie
notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia
mechanicznego PIN. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej linki
dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to
zabezpieczenie komputera notebook.
2. Napęd optyczny (opcjonalnie)
Napęd optyczny pozwala na korzystanie z nośników CD/DVD do instalacji oprogramowania,
dostępu do danych i odtwarzania w komputerze muzyki/filmów.
Drugi twardy dysk (opcjonalnie)
Twardy dysk jest urządzeniem pamięci masowej, używanym zazwyczaj do instalacji systemu
operacyjnego i aplikacji.
2-20
Wprowadzenia
3. Port USB
Port USB pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak np.
mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
4. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różnego rodzaju karty pamięci, takie jak MMC
(Multi-Media Card) czy SDXC (SD eXtended Capacity).
Należy skontaktować się z
miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że
zakres wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
5. Złącza Portów Audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi. Podłącz
głośniki do prawidłowych złączy, zgodnie z ilustracją poniżej.
Wyjście słuchawek: Używane do głośników lub
słuchawek.
Wejście mikrofonu/wejście liniowe: Do podłączania
mikrofonu zewnętrznego.
2-21
Wprowadzenia
Widok od tyłu
1.
Zestaw zasilający
1
1. Zestaw zasilający
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza sieciowego.
2-22
Wprowadzenia
Widok od spodu
3
1
2
1.
Bateria Przycisk Zablokuj/
2.
Zestaw zasilający
3.
Przycisk zwalniający baterię
4.
Wentylator
Odblokuj
4
4
1. Bateria Przycisk Zablokuj/ Odblokuj
Nie można wyjąć baterii, gdy przycisk umieszczony jest w pozycji zamkniętej. Gdy przycisk
zostanie przesunięty do pozycji otwartej, baterię można wyjąć.
2. Zestaw zasilający
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza sieciowego.
2-23
Wprowadzenia
3. Przycisk zwalniający baterię
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii. Przesuń go jedną ręką, a drugą
ostrożnie wyciągnij baterię.
4. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
ROZDZIAŁ 3
Pierwsze kroki
3-2
Pierwsze kroki
Zasilanie
Podłączanie zasilania
Zaleca się, aby podczas pierwszego użycia podłączyć do komputera notebook adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zasilania prądem zmiennym. Po podłączeniu prądu zmiennego,
natychmiast rozpoczyna się doładowanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook. Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać adaptera prąd zmienny/prąd stały, ponieważ podczas używania może on
generować ciepło. W trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
3-3
Pierwsze kroki
Podłączanie zasilania
1. Rozpakuj opakowanie i znajdź adapter prąd zmienny/prąd stały oraz przewód zasilający.
2. Podłącz kabel zasilający do złącza adapteru prądu zmiennego/stałego.
3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza do notebooka, a wtyczkę przewodu zasilania
prądem zmiennym do gniazdka elektrycznego.
Odłączanie zasilania
Aby prawidłowo odłączyć adapter prąd zmienny/prąd stały należy:
4. Najpierw wyjąć wtyczkę przewodu zasilania prądem zmiennym z gniazda elektrycznego.
5. Odłączyć złącze od komputera notebook.
6. Odłącz kabel zasilania od złącza adapteru prądu zmiennego/prądu stałego.
7. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymać złącze przewodu.
Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód!
4
2
5
3
6
3
3-4
Pierwsze kroki
Korzystanie z zasilania bateryjnego
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna bateria
Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook..
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie. Należy także
pamiętać, że rozbieranie baterii przez nieupoważnioną osobę, może spowodować utratę
ograniczonej gwarancji.
By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii, należy użyć wyłącznie tego
samego lub równoważnego typu baterii, polecanego przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzeć się w zapasową baterię.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z komputerem
notebook.
3-5
Pierwsze kroki
Instalowanie zestawu
zasilającego
1 1
Aby włożyć baterię, wykonaj następujące
czynności:
1. Znajdź zaczep stabilizujący
akumulatora i śrubę na tacy
akumulatora, jak to zostało pokazane
po prawej stronie.
2. Wyrównaj odpowiednio zaczep
3
2
stabilizujący i śrubę akumulatora oraz
upewnij się, że prawidłowo je
połączono.
3. Lekko przesuń i naciśnij akumulator w
prawo, aż do zamocowania
akumulatora we wnęce.
4
4.
Naciśnij przycisk blokady/odblokowania
do pozycji Lock (Blokada), aby upewnić
Pokazane rysunki służą
wyłącznie jako
odniesienie.
się, że bateria jest prawidłowo
zamocowana.
3-6
Pierwsze kroki
Wyjmowanie zestawu
zasilającego
Aby wyjąć akumulator, wykonaj
następujące czynności:
1.
2
Sprawdź, czy komputer notebook jest
wyłączony oraz, czy odłączone jest
zasilanie prądem zmiennym.
2.
Naciśnij przycisk
blokady/odblokowania do pozycji
odblokowania.
3.
Odszukaj przycisk zwalniający baterię
na spodniej stronie.
4.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk
zwalniający w kierunku zwalniania
baterii, jak pokazano na spodniej
stronie.
5.
3
Ostrożnie wysuń akumulator z wnęki,
a następnie wyciągnij go na zewnątrz.
5
4
3-7
Pierwsze kroki
Wskazówki bezpiecznego korzystania z baterii
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub eksplozji,
które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Š Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
Š Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie przechowuj w
temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
Š Nie należy rzucać baterii. Należy ją trzymać z dala od dzieci.
Š Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.
Š Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Sprawdź lokalne przepisy
dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii baterii
Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę
urządzenia. Jeśli bateria jest niewłaściwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia
użytkownika mogą zostać utracone
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać
wymienione poniżej wskazówki:
Š Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub
skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.
Š Wyłącz system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
Š Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
Š W miarę możliwości podłącz adapter do komputera.
3-8
Pierwsze kroki
Ładowanie zestawu zasilającego
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook. Przed rozpoczęciem
ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:
Š Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym,
zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją Save-to-Disk.
Š Podłącz zewnętrzny adapter prądu zmiennego/stałego.
Š Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez
przerywania ładowania.
Š Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu pamięci".
Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. Jednakże w
celu przedłużenia życia baterii, radzimy, by raz na trzy miesiące doprowadzać do całkowitego
jej wyczerpania.
Š Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-9
Pierwsze kroki
Technologia ECO Engine -- funkcja Oszczędzanie energii
ECO Engine, wyjątkowa funkcja oszczędzania energii posiada różne tryby oszczędzania energii –
tryb filmowy, tryb gry, tryb prezentacji oraz tryb biura, by przedłużyć czas działania baterii
podczas wykonywania różnych zadań na notebooku.
Należy pamiętać, że funkcja ECO Engine będzie działać tylko z systemem operacyjnym, na którym
zainstalowano aplikację S-Bar. Znajdź aplikację S-Bar na dostarczonym w pakiecie dysku
wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego działania. Zaleca się, aby
zainstalować aplikację S-Bar.
3-10
Pierwsze kroki
Movie Mode
Tryb ten należy wybrać podczas odtwarzania aplikacji
(Tryb Film)
multimedialnych
Gaming Mode
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do
(Tryb Gry)
prezentacji.
Presentation Mode
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania aplikacji do
(Tryb Prezentacja)
prezentacji.
Office Mode
Tryb ten należy wybrać podczas wykonywania zadań związanych z
(Tryb Biuro)
dokumentami biurowymi.
ECO Off
(Wyłączone ECO)
Zaznaczone w celu wyłączenia ECO Engine (Mechanizm ECO).
Aby wybrać tryb ECO Engine należy:
1. Znajdź
ikonę na ekranie i wskazać ją kursorem myszy, by rozwinąć pasek narzędzi
menadżera kontroli systemu.
2. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(Config Fn), a następnie kliknij ją lewym przyciskiem
myszy.
3. Przesunąć kursor myszy, by wskazywał na
lewym klawiszem myszy.
ikonę (ECO Engine), a następnie kliknąć ją
3-11
Pierwsze kroki
4. Przesuń kursor myszy na wymagany tryb ECO, a następnie kliknij wybraną ikonę lewym
przyciskiem myszy.
5. Aby dowiedzieć się, który tryb ECO jest aktualnie wybrany należy po wybraniu sprawdzić po
wyświetleniu na wyświetlaczu ikonę każdego trybu.
6. Aby przełączyć na inny tryb ECO należy ponownie wykonać wymienione powyżej czynności.
7. Użytkownicy mogą także powtarzająco przełączać na inne tryby ECO Engine lub wyłączyć ECO
Engine, poprzez naciśnięcie w tym samym czasie przycisku szybkiego uruchamiania [Fn] i
przycisku [F5] na klawiaturze.
3-12
Pierwsze kroki
Funkcja TurboBattery+
Oprócz funkcji ECO Engine, ten komputer notebook udostępnia także funkcję zarządzania energią,
o nazwie TurboBattery+, służącą do zarządzania stanem baterii.
Dzięki menu ustawienia TurboBattery+ użytkownicy będą mogli włączyć lub wyłączyć poszczególne
fabrycznie zainstalowane urządzenia, takie jak bezprzewodowa sieć LAN, kamera internetowa, itp.,
by zmaksymalizować czas pracy baterii lub zwiększyć wydajność systemu.
Należy pamiętać, że funkcja ECO Engine będzie działać tylko z systemem operacyjnym, na którym
zainstalowano aplikację S-Bar .
Aktywacja funkcji TurboBattery+
Po rozłączeniu zasilania prądem zmiennym należy wykonać wskazane poniżej instrukcje w celu
uaktywnienia funkcji TurboBattery+:
1. Znajdź
ikonę na ekranie i wskazać ją
kursorem myszy, by rozwinąć pasek narzędzi
menadżera kontroli systemu.
TurboBattery+
2. Przesuń kursor myszy, by wskazywał ikonę
(programy), a następnie kliknij ją lewym przyciskiem
myszy
WYŁ
WŁ
3-13
Pierwsze kroki
3. Przesuń kursor myszy nad ikonę
(TurboBattery+), a następnie kliknij ją lewym
przyciskiem myszy w celu uaktywnienia funkcji TurboBattery+.
4. TurboBattery+, jeśli posiada go komputer notebook w celu szybkiego uaktywnienia funkcji
TurboBattery+ i bezpośredniego przejścia do tej funkcji, bez wykonywania wymienionych
powyżej czynności.
5. Po uaktywnieniu funkcji TurboBattery+, wyświetlacz zostanie przełączony na
monochromatyczny. Sprawdź ikonę na pasku narzędziowym menedżera sterowania
systemem w celu uzyskania informacji o stanie funkcji.
Korzystanie z menu TurboBattery+
Niniejsza funkcja TurboBattery+ udostępnia użytkownikom menu ustawień, by mogli zadecydować,
które z zainstalowanych fabrycznie urządzeń w notebooku należy wyłączyć ręcznie, np. Bluetooth,
sieć bezprzewodową LAN, kamerę internetową, itp., jeśli te urządzenia nie są chwilowo
wykorzystywane i jeśli dzięki ich wyłączeniu można zaoszczędzić energię. By dokonać ustawień,
wykonaj następujące czynności:
Należy pamiętać, że
urządzenia wymienione w
menu ustawień
TurboBettery+ mogą różnić
1. Znajdź
ikonę na ekranie i wskaż ją kursorem myszy, by rozwinąć pasek narzędzi
menadżera kontroli systemu
2. Przesun kursor myszy, by wskazywal ikone
(programy), a nastepnie kliknij ja lewym
przyciskiem myszy.
się od rzeczywistych, w
zależności od zakupionych
modeli.
3. Przesuń kursor myszy, by wskazywał na ikonę
myszy, by wywołać menu ustawień TurboBattery+.
, a następnie kliknij lewym przyciskiem
3-14
Pierwsze kroki
4. Aby wyłączyć urządzenia w menu ustaw wień ,
gdy TurboBattery + funkcja jest włączona,
przesuń kursor myszy, by wskazywał na dane
urządzenie, a następnie kliknij na niego lewym
przyciskiem myszy.
5. Należy pamiętać, że ustawienie urządzeń do
wyłączenia będzie możliwe wyłącznie po
uaktywnieniu funkcji TurboBattery+.
Uwaga: jeśli do wyłączenia wybrany został ODD, a funkcja TurboBattery+ ma zostać aktywowana,
upewnij się, czy w zasobniku ODD nie pozostała płyta, w przeciwnym wypadku nie będzie można
wyłączyć ODD.
Aby wznowić działanie napędu optycznego należy wykonać następujące instrukcje i zaczekać na
wznowienie działania napędu optycznego.
(1) po prostu wciśnij przycisk Eject napędu optycznego urządzenia;
(2) wyłącz funkcję TurboBattery+.
3-15
Pierwsze kroki
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Kieruj się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w systemie
operacyjnym Windows.
1. Power Options (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwiają sterowanie
funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii. Przejdź do menu Start i
kliknij Control Panel (Panel sterowania). Kliknij System i bezpieczeństwo.
2. Następnie kliknij Power Options (Opcje zasilania).
3. Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb
4. W menu Wyłączanie komputera widoczne będą opcje Sleep (Wstrzymaj) (S3/S4), Shut Down
(Zamknij) (S5) lub Restart (Uruchom ponownie).
5. Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na
komendę z przycisku zasilania:
3-16
Pierwsze kroki
1
2
3
4
3-17
Pierwsze kroki
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Š
Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii komputera.
Š
Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
Š
Należy korzystać z przycisków trybu uśpienia Fn i F12 w celu przełączenia do trybu
Š
Wyreguluj ustawienia opcji zasilania w systemie operacyjym Windows, by zoptymalizować
Š
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód
oszczędzania energii.
zarządzanie zasilaniem komputera.
zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Funkcja zarządzania energią pozwala komputerowi na uruchomienie trybu niskiego poboru mocy lub
"uśpienia" w przypadku braku aktywności użytkownika. W przypadku korzystania z
wykwalifikowanego zewnętrznego monitora ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje również podobne
funkcje zarządzania energią monitora. By skorzystać z potencjalnej możliwości oszczędzania energii,
funkcja zarządzania energią została ustawiona w następujący sposób w przypadku zasilania
komputera prądem zmiennym:
Š
Wyłącza monitor po 15 min.
Š
Uruchamia tryb "uśpienia" po 30 min.
Komputer wychodzi z trybu "uśpienia" po wciśnięciu przycisku zasilanie/uśpienie. Komputer także
może wyjść z trybu "uśpienia", reagując na sygnał sieci, gdy włączona jest funkcja Wake On LAN
(WOL).
3-18
Pierwsze kroki
Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże, dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z
komputerem notebook przez dłuższy czas.
Š Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Š Wybierz właściwie biurko i fotel i dostosuj ich wysokości do swej postawy podczas pracy
Š Siedząc w fotelu, ustaw oparcie (jeśli to możliwe) tak, by wygodnie utrzymywało plecy.
Š Stopy połóż na podłodze płasko i w pozycji naturalnej, tak by kolana i łokcie podczas pracy
były ustawione prawidłowo (pod kątem ok. 90 stopni).
Š Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
Š Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
Š Unikaj korzystania z notebooka w miejscu, które może wywoływać dyskomfort (np. w łóżku).
Š Komputer notebook jest urządzeniem elektrycznym; należy obchodzić się z nim w taki
sposób, aby nie stwarzać zagrożenia porażeniem prądem.
3-19
Pierwsze kroki
4
1. Ustaw ręce i stopy w wygodnej
pozycji.
2. Wyreguluj kąt i pozycję panela LCD.
1
2
3. Wyreguluj wysokość biurka.
4. Usiądź prosto i przyjmij prawidłową
postawę.
5. Wyreguluj wysokość fotela.
3
1
5
Wyrabianie dobrych nawyków podczas pracy.
Dobre nawyki pracy są ważne, jeśli pracuje się przez wiele godzin; w przeciwnym razie odczuwany
będzie dyskomfort lub mogą wystąpić obrażenia. Podczas pracy pamiętaj o następujących
poradach
Š Często zmieniaj swoją postawę.
Š Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się
Š Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.
3-20
Pierwsze kroki
Poznanie klawiatury
Ten komputer notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Ta klawiatura może zostać
podzielona na cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne
i przyciski funkcji.
Klawisze
maszynistki
Klawisze
numeryczne
Pokazana tu klawiatura
może się różnić od
rzeczywiście posiadanej, w
zależności od kraju, gdzie
zakupiony został komputer
notebook.
Przyciski kursora/
Przyciski funkcji
3-21
Pierwsze kroki
Klawisze maszynistki
Oprócz udostępniania głównych funkcji klawiatury, te klawisze do pisania także udostępniają także
kilka klawiszy do celów specjalnych, takich jak klawisze [Ctrl,] [Alt,] i [Esc].
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik LED świeci
się wskazując jego status:
„ Num Lock: Wciśnij i przytrzymaj klawisz [Fn] i wciśnij ten klawisz w celu włączenia i wyłączenia
Num Lock. Gdy funkcja ta jest aktywna, możesz używać klawiszy numerycznych,
wbudowanych w klawisze maszynistki.
„ Caps Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po uaktywnieniu
tej funkcji, wpisywane są wielkie litery.
„ Scroll Lock: Wciśnij i przytrzymaj klawisz [Fn] i wciśnij ten klawisz w celu włączenia i
wyłączenia Scroll Lock. Działanie tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i
zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Klawisze numeryczne
Znajdź klawisze numeryczne na klawiaturze i aktywuj funkcję Num Lock, by korzystać z nich do
wprowadzania numerów i dokonywania obliczeń.
3-22
Pierwsze kroki
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End], służą
do kontrolowania ruchu kursora.
Przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.
Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz do góry.
Przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół.
Przejście do poprzedniej strony.
Przejście do następnej strony.
Przejście na początek wiersza (lub dokumentu).
3-23
Pierwsze kroki
Przejście na koniec wiersza (lub dokumentu).
Klawisz cofający oraz klawisze [Ins] i [Del] w prawy górnym rogu przeznaczone są do edycji.
Ten przycisk służy do przełączania trybu pracy pomiędzy „wstawianiem”, a
„nadpisywaniem” znaków.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na prawo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Wciśnij ten klawisz, by usunąć znak na lewo od kursora i przesunąć dalszy
tekst o jeden znak w lewo.
Klawisze funkcyjne
„ Przyciski Windows
Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows (
) i klawisz z logo aplikacji (
które są wykorzystywane do wykonania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie
menu Start i uruchomienie menu skrótów.. Dalsze informacje dotyczące tych dwóch
przycisków, znajdują się w podręczniku Windows lub w pomocy online.
)
3-24
Pierwsze kroki
„ Klawisz [Fn]
+
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD
notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
+
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
+
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Wyłącza funkcję audio komputera.
+
3-25
Pierwsze kroki
+
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji
systemu).
„ Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej
efektywnie pracować.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F4,
+
Definiowane
przez
użytkownika lub
wyszukiwarkę
Windows
(opcjonalnie)
Aby uruchomić aplikację User Defined (Definiowana przez
użytkownika).
Š Lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn , a następnie naciśnij klawisz
F4, by uruchomić funkcję wyszukiwarki Windows.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
+
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
3-26
Pierwsze kroki
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij przycisk
+
Kamera
internetowa
F6 , by włączyć funkcję Kamery internetowej. Naciśnij ponownie
w celu wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn a następnie naciśnij
+
Bezprzewodowa
sieć LAN
powtarzająco przycisk F8, by włączyć lub ponownie wyłączyć
funkcję Wireless LAN .
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk F9,
+
Bluetooth
+
3G (opcjonalne)
aby włączyć funkcję Bluetooth. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Š Ta funkcja NIE jest obsługiwana w tym modelu.
3-27
Pierwsze kroki
Poznanie Smart Pada
Smart Pad umieszczony w notebooku pozwala na wykonanie różnych czynności poprzez uderzanie
wieloma palcami i wykonywanie różnych gestów i jest zdolny do precyzyjnego wykrywania zmian
ruchu wielu palców, dokonywanego przez użytkownika . Ważne jest, że Smart Pad zapewnia
użytkownikom nie tylko skuteczne ale także przyjemne korzystanie z komputera notebook.
1. Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej palca i
sterowanie ruchem kursora na ekranie
poprzez przesuwanie palcem po tym
obszarze.
2. Przyciski prawy / lewy
Działają tak jak prawy/lewy przycisk
myszy.
Touchpad pokazany na
rysunku służy wyłącznie
jako odniesienie i może się
różnić od touchpada w
zakupionym komputerze
notebook
1
2
2
3-28
Pierwsze kroki
Włączenie Smart Pada
Naciśnj i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij powtarzająco
+
przycisk F3, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Pad.
Smart Pad
Krótki opis używania Smart Pada
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji Smart Pad można znaleźć w instrukcji do Smart
Pad, dostępnej po podwójnym kliknięciu ikony Smart Pad (
) w prawej dolnej części ekranu.
3-29
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Pojedyncze stuknięcie touchpada
jednym palcem.
Š Jak pojedyncze kliknięcie
Lewym przyciskiem myszy.
Š Dwukrotne stuknięcie touchpada
jednym palcem.
Š Jak dwukrotne kliknięcie
Lewym przyciskiem myszy.
Š Dotknięcie touchpada
pojedynczym palcem i
przesunięcie palca po
touchpadzie.
Š Przesunięcie kursora.
Š Przesunięcie kursora do
określonego obiektu pojedynczym
palcem.
Š Wybór obiektu poprzez
pojedyncze stuknięcie touchpada
Š Dwukrotne stuknięcie wybranego
obiektu pojedynczym palcem i
pozostawienie palca na
touchpadzie.
Š Przesunięcie palca w celu
przeciągnięcia wybranego obiektu
Š Przeciąganie obiektu.
3-30
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Funkcje
Š Przewijanie strony w pionie
Š Pionowe przesunięcie dwóch
palców po touchpadzie.
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przewijanie strony w poziomie.
Š Poziome przesunięcie dwóch
palców po touchpadzie.
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przesunięcie dwóch palców do
siebie w celu zmniejszenia
ekranu.
Š Przesunięcie dwóch palców od
siebie w celu powiększenia
ekranu.
Š Powiększanie/ zmniejszanie
ekranu.
3-31
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Dwukrotne dotknięcie
touchpada jednym palcem w
celu włączenia funkcji lupy.
Š Dotknięcie touchpada
pojedynczym palcem i
przesunięcie palca po
touchpadzie w celu sterowania
lupą.
Š Włączenie lub wyłączenie
funkcji lupy.
Š Używanie funkcji lupy.
Š W celu wyłączenia tej funkcji,
wystarczy stuknąć raz
touchpad pojedynczym
palcem.
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
lewo na powierzchni touchpada
w celu przesunięcia ekranu o
stronę w górę.
Š Strona w górę
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
prawo na powierzchni
touchpada w celu przesunięcia
ekranu o stronę w dół.
Š Strona w dół
3-32
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesuń trzy palce do górnej
części touchpada w celu
przeglądania zasobów
“Komputer.”
Š Przeglądaj katalog “Komputer”
Š Dotknięcie touchpada trzema
palcami i pozostawienie palców
na touchpadzie.
Š Przesunięcie trzech palców w
kierunku dolnej części
touchapada i pozostawienie
palców na touchpadzie
nieruchomo.
Š Przesunięcie palca w prawo
lub w lewo w celu wyboru
wymaganego okna.
Š Oderwanie wszystkich palców
od touchpada i wyświetlenie
okna pomocniczego.
Š Kolejne przełączanie pomiędzy
aktualnie uaktywnionymi
oknami.
3-33
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Funkcje
Š Dotknięcie touchpada dwoma
palcami i pozostawienie obu
palców na touchpadzie.
Š Przesunięcie palca ruchem
kołowym w kierunku
wskazówek zegara i
pozostawienie drugiego palca
nieruchomo w celu obrotu
wybranego obiektu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Sprawdź pierwszy gest.
Š Obracanie wybranego obiektu
w prawo lub w lewo.
Š Przesunięcie palca ruchem
kołowym przeciwnie do
kierunku wskazówek zegara i
pozostawienie drugiego palca
nieruchomo w celu obrotu
wybranego obiektu przeciwnie
do kierunku wskazówek
zegara.
Sprawdź drugi gest.
Š Pojedyncze stuknięcie
touchpada dwoma palcami.
Š Definiowane przez
użytkowników.
3-34
Pierwsze kroki
Gesty
Akcje
Š Pojedyncze stuknięcie
touchpada trzema palcami.
Š Umieszczenie i pozostawienie
palca na touchpadzie przez
chwilę.
Š Czytanie i mierzenie rozmiaru
palca przez Smart Pad.
Funkcje
Š Definiowane przez
użytkowników.
Š Unikanie nieprawidłowego
odczytu gestów
3-35
Pierwsze kroki
Informacje o dysku twardym
Notebook jest wyposażony w dysk twardy 2,5”, 9,5mm (W). Dysk twardy jest urządzeniem
magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne urządzenia tego typu,
takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci. Dlatego też jest zwykle wykorzystywany
do instalacji systemu operacyjnego i oprogramowania.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony.
Wymiana twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub
przedstawiciela serwisu.
3-36
Pierwsze kroki
O dysku monolitycznym (opcjonalnie)
Notebook jest wyposażony w dysk monolityczny 2,5”, 9,5mm (W). Dysk monolityczny jest
urządzeniem pamięci masowej, korzystające z pamięci monolitycznej. Dysponuje wyjątkową
wydajnością pamięci, włączając w to uruchamianie, oszczędność energii, generowanie mniejszego
hałasu i większą niezawodność. Dlatego też jest zwykle wykorzystywany do instalacji systemu
operacyjnego i oprogramowania.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie usuwaj, ani nie instaluj dysku monolitycznego, gdy notebook jest włączony. Wymiana dysku
monolitycznego powinna być wykonana przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela
serwisu.
3-37
Pierwsze kroki
Korzystanie z optycznego napędu pamięci masowej
(opcjonalnie)
Komputer notebook jest wyposażony w optyczny napęd pamięci masowej. Rzeczywisty typ
urządzenia zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
„ Super Multi: Pracuje jako wielofunkcyjny napęd DVD Dual Drive iDVD RAM.
3-38
Pierwsze kroki
Umieszczanie dysku
Poniższa instrukcja opisuje ogólne zasady,
stosowane podczas obsługi optycznego
urządzenia masowej pamięci:
1.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
2.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu
2
3
napędu, po czym nastąpi częściowe
wysunięcie tacy dysku.
3.
4
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
1.
Przed zamknięciem
4.
Ustaw dysk na tacy etykietą
skierowaną do góry. Lekko naciśnij
upewnij się, że dysk
środek dysku w celu zamocowania go.
jest właściwie ułożony i
zabezpieczony na tacy.
2.
Nie zostawiaj otwartej
tacy dysku.
5.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
5
3-39
Pierwsze kroki
Wyjmowanie dysku
Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu
wyjęcia dysku umieszczonego w napędzie
optycznym pamięci masowej:
6.
6
Naciśnij przycisk eject (wysuń) na
panelu napędu, po czym nastąpi
częściowe wysunięcie tacy dysku.
7
7.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do
pełnego wysunięcia.
8
8.
Uchwyć dysk palcami za krawędzie i
podnieś z tacy.
9
9.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
3-40
Pierwsze kroki
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) komputera notebook umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych.
Wszystkie wymienione tu urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzeń USB
Notebook posiada porty USB, służące do podłączenia różnych urządzeń USB, takich jak mysz,
klawiatura, kamera cyfrowa, kamera internetowa, drukarka oraz zewnętrzny optyczny napęd
pamięci masowej, itp W celu podłączenia tych urządzeń należy najpierw w razie potrzeby
zainstalować sterowniki dla każdego urządzenia, a następnie podłączyć urządzenie do komputera
notebook. Notebook jest w stanie automatycznie wykryć zainstalowane urządzenia USB, lecz jeśli
nie ma funkcji wykrywania urządzeń, należy ręcznie włączyć nowe urządzenie USB, przechodząc
do Menu Start / Panel sterowania / Dodaj sprzęt.
Urządzenia pokazane na
zamieszczonych tu
rysunkach referencyjnych
mogą się różnić od
posiadanych przez
użytkowników.
3-41
Pierwsze kroki
Podłączanie zewnętrznych monitorów
Notebook posiada port VGA do podłączenia większego monitora o lepszej rozdzielczości. Port
VGA 15-pin D-Sub pozwala na podłączenie monitora zewnętrznego lub innego standardowego
urządzenia kompatybilnego z VGA (np. projektora) w celu uzyskania lepszego obrazu z notebooka
3-42
Pierwsze kroki
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy
standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą
jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
Po podłączeniu wyświetlacza do komputera notebook, włącz zasilanie komputera notebook, po
czym wyświetlacz zewnętrzny powinien odpowiedzieć domyślnie. Jeśli nie, przełącz tryb
wyświetlania przez naciśnięcie [Fn]+[F2].
Można także zmienić tryb wyświetlania konfigurując
ustawienia Display Properties (Właściwości wyświetlania) w systemie operacyjnym Windows.
3-43
Pierwsze kroki
Podłączanie urządzeń komunikacyjnych
Korzystanie z sieci LAN
Złącze RJ-45 komputera notebook umożliwia podłączenie do sieci LAN (lokalna sieć komputerowa)
urządzeń typu koncentrator, przełącznik i brama, w celu utworzenia połączenia z siecią.
Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje na temat podłączenia do sieci LAN, należy zwrócić
się z prośbą o pomoc do pracowników MIS lub administratora sieci.
3-44
Pierwsze kroki
Używanie połączenia bezprzewodowej sieci LAN (obsługiwana
opcjonalnie)
Ten komputer notebook wyposażony jest w moduł bezprzewodowej sieci LAN, umożliwiający
użytkownikom szybkie przesyłanie danych, w standardzie IEEE 802,11 bezprzewodowej sieci LAN.
Zapewnia to użytkownikom możliwość przemieszczania się w ramach rozległego obszaru zasięgu
bez utraty połączenia z siecią.
Korzystając z 64-bitowej/128-bitowej technologii szyfrowania Wired Equivalent Privacy (WEP) i
funkcji Wi-Fi Protected Access, opcjonalna wbudowana bezprzewodowa sieć LAN staje się
efektywniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem komunikacji bezprzewodowej.
Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje na temat podłączenia do bezprzewodowej sieci
LAN, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do pracowników MIS lub administratora sieci.
3-45
Pierwsze kroki
Używanie połączenia Bluetooth (obsługiwane opcjonalnie)
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia użytkownikom
połączenie komputera notebook z różnymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth.
Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń i wymianę danych między urządzeniami,
takimi jak telefony komórkowe, komputery osobiste, drukarki, odbiorniki GPS, komputery typu PDA,
aparaty cyfrowe i konsole do gier wideo, w ramach bezpiecznego, ogólnie nielicencjonowanego
pasma częstotliwości radiowej krótkiego zasięgu ISM 2,4 GHz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z
funkcji Bluetooth należy skontaktować się z pracownikiem firmy MIS lub administratorem sieci.
3-46
Pierwsze kroki
Wymiana i modernizacja komponentów
Pamięć, stacja dysku twardego, bezprzewodowa sieć LAN / moduł Bluetooth oraz zestaw zasilający,
zainstalowane fabrycznie do urządzenia zakupionego przez użytkownika mogą być zaktualizowane
lub wymienione na żądanie użytkownika w zależności od zakupionych modeli.
1
4
5
6
3
3
2
3-47
Pierwsze kroki
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
pojemności baterię litowo-jonową, wymienianą przez
1
użytkowników.
By wymienić zestaw zasilający, należy zapoznać się z
rozdziałem Korzystanie z zasilania bateryjnego.
Notebook jest wyposażony w bezprzewodową sieć LAN/
2
moduł Bluetooth. Moduł ten może być aktualizowany lub
wymieniany przez autoryzowanego dilera bądź centrum
serwisowe.
Notebook jest wyposażony w stację dysku twardego.
3
Niniejszy napęd pamięci masowej może być aktualizowane i
wymieniane przez autoryzowanego dilera bądź centrum
serwisowe.
Dodatkowy moduł pamięci może zostać zainstalowany przez
4
autoryzowanego dilera bądź centrum serwisowe w celu
zwiększenia wydajności notebooka, w zależności od
specyfikacji.
3-48
Pierwsze kroki
Notebook jest wyposażony w napęd optyczny (opcjonalnie).
5
Urządzenie to może być aktualizowane lub wymieniane przez
autoryzowanego dilera bądź centrum serwisowe.
Notebook jest wyposażony w 2,5" SSD (dysk monolityczny)
6
(opcjonalnie). Urządzenie to może być aktualizowane lub
wymieniane przez autoryzowanego dilera bądź centrum
serwisowe.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika. Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów
można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem serwisowym
w celu wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany.
ROZDZIAŁ 4
Ustawienia BIOS
4-2
Ustawienia
BIOS
O programie konfiguracji BIOS
Kiedy należy używać programu konfiguracji BIOS?
Uruchomienie programu konfiguracji BIOS może się okazać konieczne, jeśli:
Š
Podczas uruchamiania systemu na ekranie pojawia się komunikat błędu i informacja, że
powinieneś uruchomić program konfiguracji BIOS.
Š
Chcesz zmienić standardowe ustawienia w celu dostosowania ich pod kątem konkretnych
potrzeb.
Š
Chcesz załadować do BIOS-u standardowe ustawienia.
Jak używać programu konfiguracji BIOS?
By uruchomić program użytkowy konfiguracji BIOS, włącz notebook i naciśnij klawisz [Del] podczas
procedury POST.
Jeśli komunikat zniknie przed odpowiedzią i nadal będzie wymagane przejście do programu
konfiguracji , należy uruchomić ponownie system, poprzez WYŁĄCZENIE i WŁĄCZENIE lub
jednoczesne naciśnięcie przycisków [Ctrl]+[Alt]+[Delete] w celu ponownego uruchomienia.
Zrzuty ekranowe i opcje konfiguracyjne pokazane w niniejszym rozdziale, służą wyłącznie jako
odniesienie. Rzeczywiste okna ustawień i opcji notebooka mogą się różnić ze względu na
aktualizacje BIOS.
4-3
Ustawienia
BIOS
Przyciski sterujące
Aby poruszać się po programie konfiguracji BIOS możesz korzystać wyłącznie z klawiszy
sterujących ruchem kursora.
Naciśnięcie strzałki w lewo
Naciśnięcie strzałki w prawo
umożliwia wybranie jednego menu
umożliwia wybranie jednego
tytułu.
tytułu menu.
Naciśnięcie strzałki w górę,
Naciśnięcie strzałki w dół,
umożliwia wybranie jednego
umożliwia wybranie jednej z opcji
elementu w tytule menu.
w tytule menu.
Zwiększa wartości ustawień lub dokonuje zmian.
+
Zmniejsza wartości ustawień lub dokonuje zmian.
1) Otwórz zaznaczone elementy, by zmienić opcje ustawień.
2) Otwiera pod-menu jeśli jest dostępne.
W przypadku niektórych elementów, wciśnij ten klawisz, by zmienić pola
ustawień.
Przywołuje ekran pomocy z informacjami na temat klawiszy sterujących.
1) Wyjście z BIOS-u.
2) Powraca do poprzedniego ekranu w pod-menu.
4-4
Ustawienia
BIOS
Menu programu konfiguracji BIOS
Po przejściu do programu konfiguracji BIOS, na ekranie pojawi się menu główne. Wybierz
znaczniki w celu przejścia do innych menu.
Main Menu (Menu główne)
Pokazuje informacje o wersji BIOS, cechach procesora, rozmiarze pamięci i
ustawieniach czasu i daty.
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
Żeby osiągnąć lepszą wydajność notebooka, należy wyregulować
zaawansowane ustawienia, jak zużycie energii i urządzenia USB/ PCI.
Boot Menu (Menu uruchamiania systemu)
Definiowanie typu i kolejności napędów podczas uruchamiania.
Security Menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Instaluje lub anuluje ustawienia hasła administratora i użytkownika.
Element BIOS i pokazane
Save & Exit Menu (Menu Zapisz i zakończ)
tu rysunki służą
Zapisz lub odrzuć zmiany przed opuszczeniem BIOS Setup Menu (Menu
wyłącznie jako
programu konfiguracji BIOS).
odniesienie.
4-5
Ustawienia
BIOS
Main Menu (Menu główne)
Š
System Date (Data systemowa)
Ta opcja pozwala ustawić datę systemową. Format daty jest następujący
[dzień:miesiąc:data:rok].
Day (Dzień)
Dzień tygodnia, od niedzieli do soboty, rozpoznawany
automatycznie przez BIOS (tylko do odczytu)
Month
(Miesiąc)
Š
Miesiąc od 01 (Styczeń) do 12 (Grudzień)
Date (Data)
Data od 01 do 31.
Year (Rok)
Rok może być ustawiany przez użytkowników.
Czas systemowy
Ta opcja pozwala ustawić czas systemowy. Zegar systemowy działa
niezależnie od tego komputer jest włączony, wyłączony, czy też znajduje
się w stanie uśpienia. Format czasu to [godziny: minuty: sekundy].
Š
Informacja SATA
Te elementy wyświetlają informacje o typach urządzeń SATA
zainstalowanych w komputerze notebook. Naciśnięcie [Enter] powoduje
wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami o urządzeniu, takimi jak
jego nazwa, itd.
4-6
Ustawienia
BIOS
Š
System Information (Informacje systemowe)
Element ten udostępnia informacje o firmware, procesorze i pamięci
systemowej.
4-7
Ustawienia
BIOS
Advanced Menu (Menu zaawansowane)
Š
PCI Latency Timer (Timer opóźnienia PCI)
Opcja ta decyduje o tym jak długo każde urządzenie PCI może korzystać z
szyny, zanim inne przejmie kontrolę. W przypadku ustawienia wyższych
wartości każde z urządzeń PCI może dokonywać transakcji przez dłuższy
czas, poprawiając przez to efektywną przepustowość szyny PCI.
Aby uzyskać lepszą wydajność PCI, powinieneś przydzielać w tej opcji
wyższe wartości. Opcje ustawień: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, i 248.
Š
SATA Mode Selection (Wybór trybu SATA)
Użyj tego elementu do wybrania trybu IDE lub AHCI (Advanced Host
Controller Interface [Zaawansowany interfejs kontrolera hosta])
(opcjonalnie).
Š
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.
Opcja ta włącza, bądź wyłącza obsługę technologii Intel SpeedStep. Gdy
jest ustawiony na Disabled (Wyłączny), komputer zawsze działa w trybie
oszczędzania energii.. Jeśli chcesz zoptymalizować pracę procesora,
ustaw ten element na Enabled (Włączony), Prędkość procesora będzie
się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego i aplikacji.
Opcje ustawień: Enabled (Włączone) i Disabled (Wyłączone).
4-8
Ustawienia
BIOS
Š
USB Configuration (Konfiguracja USB)
Wybierz ten element, aby przejść do podmenu:
-- Legacy USB Support (Obsługa Legacy USB)
Wybór Enabled (Wyłączone) pozwala użytkownikowi na użycie
urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura czy przenośny dysk, w
systemie DOS; lub pozwala uruchomić system operacyjny z
urządzenia USB. Opcje ustawień: Enabled (Włączone), Disabled
(Wyłączone) i Auto (Automatyczne).
4-9
Ustawienia
BIOS
Boot menu (Menu uruchamiania systemu)
Š
Boot Configuration (Konfiguracja uruchamiania)
Konfiguruje ustawienia podczas startu komputera.
Š
Stan NumLock przy uruchamianiu
Ustawienie to reguluje włączenie przysku Num Lock , gdy komputer jest
uruchamiany.. Ustawienie na On (Wł) włączy klawisz Num Lock, gdy
komputer jest uruchamiany. Ustawienie na Off (Wył) wyłączy klawisz
Num Lock .
Š
Quiet Boot (Cichy rozruch)
To ustawienie określa, czy podczas przetwarzania POST ma być
pokazywany komunikat POST, jeśli nie, pokazane zostanie logo OEM.
Š
Boot Option Priority (Priorytet opcji uruchamiania)
Gdy BIOS próbuje załadować system operacyjny, elementy te pokazywane
są w kolejności uruchamianych urządzeń
4-10
Ustawienia
BIOS
Security menu (Menu funkcji bezpieczeństwa)
Š
Administrator Password (Hasło administratora)
Gdy ta pozycja zostanie odznaczona, powinna pojawić się wiadomość na
ekranie, jak poniżej:
Wprowadź maksymalnie dwudziestocyfrowe hasło i wciśnij [Enter].
Wpisane hasło zastąpi poprzednio zdefiniowane i zapisane w pamięci
CMOS.
Możesz także wcisnąć [ESC] , by zrezygnować z nowego
ustawienia hasła.
Wybierz User Password (Hasło użytkownika) , by wprowadzić lub
zrezygnować z ustawienia hasła.
Pole Administrator Password (Hasło administratora) pozwala
użytkownikom na wejście i zmianę ustawień w BIOS SETUP UTILITY
(ustawieniach programu użytkowego BIOS), podczas, gdy pole User
Password (Hasło użytkownika) pozwala użytkownikom tylko na wejście
do BIOS SETUP UTILITY.
4-11
Ustawienia
BIOS
Element Password Check (Wybieranie hasła) służy do określenia
rodzaju ochrony programu BIOS przy użyciu hasła. Ustawienia są
opisane poniżej:
Setup
(Program
konfiguracji)
Always
(Zawsze)
Hasło jest wymagane tylko, jeśli użytkownik chce wejść
na BIOS SETUP UTILITY ( USTAWIENIACH BIOS).
Hasło jest wymagane za każdym razem, gdy Notebook
jest włączany lub, gdy użytkownik chce wejść na BIOS
SETUP UTILITY ( USTAWIENIACH BIOS).
By wyczyścić ustawienia hasła administratora lub hasła użytkownika,
należy po prostu wcisnąć [Enter] w polu Administrator Password/ User
Password , gdy pojawi się prośba o podanie hasła. Należy pamiętać, że
jeśli usunie się hasło administratora, hasło użytkownika zostanie również
usunięte. Pojawi się wiadomość potwierdzająca usunięcie hasła. Po
usunięciu hasła i ponownym uruchomieniu systemu będzie można przejść
do menu ustawień systemu BIOS bez podawania hasła.
4-12
Ustawienia
BIOS
Save & Exit menu (Menu Zapisz i zakończ)
Š
Save Changes and Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)
Zapis wykonanych zmian i zresetowanie programu użytkowego.
Š
Discard Changes and Exit (Odrzucenie zmian i opuszczenie
programu)
Opuszczenie programu narzędziowego bez zapisywania wykonanych
zmian.
Š
Load Setup Defaults (Załaduj ustawienia domyślne)
Wybierz tę pozycję, aby załadować ustawienia domyślne.
4-13
Ustawienia
BIOS
Opis RAID Level 0 (Obsługiwana opcjonalnie)
Funkcja RAID level 0 jest zwykle używana do zwiększenia wydajności, dzieląc dane równo na dwa
lub więcej dyski, bez informacji o parzystości dla nadmiarowości. Umożliwia to odczyt danych
przez jeden napęd, gdy drugi napęd wyszukuje i odczytuje następny blok.
UWAGA: RAID level 0 można utworzyć z dysków o różnych wielkościach, ale miejsce na zapis
dodane do macierzy przez każdy z dysków, jest ograniczone wielkością najmniejszego dysku.
OSTRZEŻENIE: RAID level 0 nie zapewnia nadmiarowości. Dlatego, awaria jednego z napędów
powoduje utratę wszystkich danych. Regularne wykonywanie kopii zapasowej, zabezpiecza dane.
Funkcja RAID może być
obslugiwana opcjonalnie, w
zależności od modelu.
4-14
Ustawienia
BIOS
Ustawienia RAID0
W tej części znajdują się informacje, pomocne do ustawienia funkcji RAID level 0, zwykle używanej
do zwiększenia wydajności, dzieląc dane równo na dwa lub więcej dyski, bez informacji o
parzystości dla nadmiarowości.
Š
Przejdź do pola “SATA Mode Selection (Wybór trybu SATA)” w zakładce
Advance (Zaawansowane), pojawią się elementy IDE, AHCI i RAID.
Wybierz w menu pomocniczym, element “RAID”.
Š
Wybierz pole “Exit & Save Changes (Wyjdź i zapisz zmiany)” w menu Save
& Exit (Zapis i wyjście), aby opuścić ustawienia BIOS.
4-15
Ustawienia
BIOS
Tworzenie wolumenu RAID
Aby utworzyć wolumen RAID należy
wykonać podane poniżej czynności:
1
1. Uruchom ponownie podczas testu
POST, gdy pojawi się następujący
komunikat, po naciśnięciu <CTRL-I>
nastąpi przejście do programu
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
2
Rapid Storage Technology. Wybierz
“Create RAID Volume (Utwórz
wolumen RAID)”, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby pomyślnie utworzyć
wolumen RAID0 należy
wykorzystać OBYDWA
dyski twarde komputera
notebook.
128KB
931.5GB
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
konfiguracji.
2. Przejdź do głównego ekranu Intel
RAID0(Stripe)
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXBA8929596
5
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXB0A8979170
Yes
Size
Type/Status(Vol ID)
465.7GB
465.7
4-16
Ustawienia
BIOS
3. Z prawej strony pojawi się menu Create
Volume (Utwórz wolumen), naciśnięcie
3
ENTER przełączy pomiędzy różnymi
polami.
Name
(Nazwa)
RAID Level
(Poziom
RAID)
Disks
(Dyski)
Rozmiar
klastra
Capacity
(Pojemność)
Sync
Š Określenie nazwy wolumenu
RAID. Domyślna: Volume0
Š RAID0(Stripe)
Š Aktualnie niedostępne
Š Regulowana
Š Regulowana
Š Aktualnie niedostępne
4. Po potwierdzeniu naciśnij enter.
4
4-17
Ustawienia
BIOS
5. Pojawi się komunikat ostrzegawczy,
potwierdzając utworzenie wolumenu
5
RAID, naciśnij “Y”, aby kontynuować.
6. Informacja RAID na następującym
ekranie, wskazuje pomyślne
wykonanie.
6
4-18
Ustawienia
BIOS
7. Wybierz ESC w celu zakończenia i
naciśnij Y, aby potwierdzić.
Na koniec, uruchom ponownie
7
komputer w celu zakończenia
ustawienia RAID 0.
OSTRZEŻENIE: Użytkownicy, którzy mają zamiar używać AHCI lub RAID, powinni ustawić
każdy element włączony w obydwu narzędziach BIOS PLUS Intel Rapid Storage
Technology, PRZED instalacją systemu operacyjnego lub, pojawi się ekran z komunikatami
błędów.
4-19
Ustawienia
BIOS
Usuwanie wolumenu RAID
Aby usunąć wolumen RAID należy wykonać
podane poniżej czynności:
1.
1
Wybierz pole “Delete RAID Volume
(Usuń wolumen RAID)”.
OSTRZEŻENIE: Po usunięciu
wolumenu RAID, utracone zostaną
znajdujące się w nim dane, co oznacza
koniecznosć reinstalacji systemu
operacyjnego.
2
2.
Wybierz wolumen do usunięcia, a
następnie naciśnij DEL.
4-20
Ustawienia
BIOS
3.
Pojawi się ekran pokazując
potwierdzenie usunięcia wolumenu
RAID, naciśnij “Y”, aby usunąć ten
wolumen.
3
4-21
Ustawienia
BIOS
Możliwy scenariusz błędu:
Jeśli w systemie znajduje się tylko jeden dysk twardy, po naciśnięciu CTRL+I, mogą wystąpić
następujące dwa rezultaty.
Š
BRAK DZIAŁANIA; ponieważ nie został
jeszcze utworzony wolumen RAID.
Wyświetlone zostanie narzędzie Intel
Rapid Storage Technology.
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
RAID0(Stripe)
128KB
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD6400BEVT-2 WD-WXG0A99W5214
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
Š
Po utworzeniu wolumenu RAID wyjęty
został jeden z dysków twardych.
1.1TB
No
Size
Type/Status(Vol ID)
596.1GB Member Disk(0)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement