MSI MS-16GA GE60 0ND Návod na obsluhu

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

MSI MS-16GA GE60 0ND Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
Notebook
Návod na obsluhu
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku.
Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny
zážitok počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento
notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa
vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
™Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky.
Ak je
ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym
predajcom.
v budúcnosti.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
y Notebook
y Stručný návod na spustenie
y Vysokokapacitná lítium-iónová batéria
y Adaptér striedavého prúdu a sieťový kábel AC
y Taška na prenášanie (voliteľné)
y Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače, pomocné
programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
2
™ Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať.
Pomôže Vám
Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu
Vášho notebooku.
Rozsah horeuvedeného príslušenstva sa
môže zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
3
Úvod
1.
Webkamera
Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
2.
Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
3.
Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
4.
Tlačidlo zapnutia napájania /Kontrolka napájania
Hlavný vypínač
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo vypli
notebook.
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli notebook
zo stavu spánku.
Kontrolka napájania/ Úspory energie
5.
Š
Svieti modrá po zapnutí napájania notebooku.
Š
Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
Tlačidlá pre rýchle spustenie:
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Nasledujúce tlačidlá pre rýchle spustenie budú funkčné len v operačnom systéme s
inštalovanou aplikáciou S-Bar.
Pre ľahkú a pohodlnú prevádzku vyhľadajte aplikáciu S-Bar
na disku "všetko v jednom", ktorý ste dostali v balení.
Dôrazne Vám odporúčame, aby ste
si aplikáciu S-Bar inštalovali.
Š
Stlačením tohto tlačidla sa vysunie disková jednotka
mechaniky optického zariadenia.
Š
Zapamätajte si: Senzor ODD Eject (Vysúvanie) funguje
pod obyčajným systémom DOS.
Avšak pri operačnom
systéme bez inštalovanej aplikácie S-Bar senzor
Vysúvania nebude fungovať.
ODD Eject
V takomto prípade môžu používatelia vysunúť nosič ODD
kliknutím pravým tlačidlom myši na ODD v časti "Môj
počítač" a vybrať možnosť "Vysunúť".
Š
Vypnutie
displeja
4
Stlačením tohto tlačidla trvalo vypnete displej a znížite
spotrebu energie.
Š
Displej zapnete úderom na ľubovoľný kláves na klávesnici.
Š
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete WLAN
cyklicky zapínať a vypínať.
WLAN (WiFi)
Š
Stláčaním tohto tlačidla zvýšite rýchlosť ventilátora, ak
potrebujete schladiť teplotu notebooku.
Cooler Boost
(Zvýšenie
chladenia)
Š
Š
6.
Indikátor Turbo svieti modro, ak je aktivovaný režim
NVIDIA GPU a systém je veľmi zaťažený.
Turbo
GPU Režim /
Užívateľom
definované
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete túto funkciu
cyklicky zapínať a vypínať.
Indikátor po
vypnutí tejto funkcie zhasne.
Š
Stlačte toto tlačidlo pre spustenie Užívateľom definovanej
aplikácie, ak funguje ako Užívateľom definované tlačidlo
rýchleho spustenia.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
+
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F4 zapnete Používateľom definované aplikácie.
Užívateľom
definované
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným
+
opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi
ECO Engine
(Úspora energie)
rôznymi režimami úspory energie ECO Engine, alebo túto
funkciu vypnúť.
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery.
Webkamera
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Opätovným
5
Úvod
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F8 zapnete alebo vypnete funkciu Bezdrôtová
+
WLAN (WiFi)
LAN (WiFi).
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným
+
Bluetooth
(voliteľný)
7.
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š
Toto funkčné tlačidlo nebude k dispozícii, ak funkcia
Bluetooth nie je podporovaná.
Prepínač touchpadu
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo deaktivujete funkciu touchpad.
touchpadu, ak je, sa pri povolení funkcie touchpadu zväčší.
8.
Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
6
Indikátor
Pohľad spredu
1. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku
pevného disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Bluetooth
Š
Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa
presvedčte, že počas letu lietadlom tento LED indikátor
nesvieti.
Bluetooth
Š
Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne
podporovaná v závislosti od zakúpeného modelu.
V prípade potreby si vypýtajte ďalšie informácie od miestneho
distribútora.
Bezdrôtová LAN (WiFi)
Š
Kontrolka bezdrôtovej LAN svieti modrá v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN (WiFi).
Š
Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
Š
Poznámka: Tu vymenované funkcie môžu byť voliteľne
podporované v závislosti od zakúpeného modelu.
WLAN (WiFi)
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa
presvedčte, že počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
7
Úvod
Stav batérie
Š
Š
Svieti na modro počas nabíjania batérie.
Bliká žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú.
Š
O možnosti kúpy rovnakého typu batérie, ktorý odporúča
výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š
Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá
alebo ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania
veľkých písmen Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámok číslic Num Lock.
Stav spánku:
Š
Blikajúca modrá, keď je systém v stave Spánku.
Š
Svieti na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š
Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
2. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet môže podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick
Pro), v závislosti od kúpeného modelu.
Ďalšie a správne informácie získate u miestneho
predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.
3. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
NEZAKRÝVAJTE.
8
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
Pohľad sprava
1.
Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením.
Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
2.
Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné
zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu
zobrazeného na displeji počítača.
3.
Porty USB 2.0
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
4.
Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
9
Úvod
Pohľad zľava
1.
Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického
zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla.
Na konci kábla sa
nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom
mieste.
2.
Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
3.
Porty USB 2.0/ 3.0 (voliteľné)
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych
zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie
množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
4.
Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
5.
Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené
video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
10
6.
Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Výstup pre mikrofón / Výstup SPDIF:
Š
Používa sa na pripojenie reproduktorov a
slúchadiel.
Konektor S/PDIF sa používa
aj na prenos zvuku do externých
reproduktorov pomocou vlákna
obsahujúceho optické vlákna.
Š
Tu pripojte Front (Predné) reproduktory.
Mikrofón/ Vstup zapojenia:
Š
Používa sa na pripojenie externého
mikrofónu.
Š
Tu pripojte Center (Stredný) reproduktor
a Subwoofer.
11
Úvod
Pohľad zozadu
1.
Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
12
Pohhľad zospodu
1.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie.
Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
2.
Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
3.
Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania.
Po posunutí
tlačidla do polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
4.
Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
13
Úvod
™ Technické údaje
Technické podmienky sa môžu zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa
líšia v závislosti od oblasti predaja.
Presné technické podmienky si overte u svojich miestnych
predajcov.
Charakteristika
Rozmery
383 (Š) x 249,5 (H) x 37,6~32,3 (V) mm
Hmotnosť
2,4 kg (s 6-článkovou batériou)
PROCESOR
Zásuvka
988 kolíkov, rPGA
Typ procesora
Intel® Chief River Ivy Bridge
Podporovaný procesor
Intel® Quad/ Dual-Core processor
Jadrové čipy
PCH
Intel® Panther Point HM76
Pamäť
Pamäť
DDR3 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2
Maximum
Až do 16 GB
Napájanie
Adaptér
120 W, 19 V
striedavého/jednosmerného
Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
prúdu
Výstup: 19 V
Typ batérie
6-článkové
Batéria RTC
Áno
6,3 A
Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
Činiteľ tvaru HDD
2,5” HDD
Zariadenie optickej jednotky
Super Multi / Blu-ray (voliteľné)
14
I/O port
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (verzia 3,0)
x 2 (verzia 2,0)
Vstup pre mikrofón (Vstup
x1
zapojenia)
Výstup pre mikrofón
x1
(Výstup SPDIF)
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
6-in-1 (SD/SDXC/MMC/MS/MSPRO/xD)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bezdrôtová LAN
802,11 b/g/n
Bluetooth
Voliteľne podporovaná
Displej
Typ LCD
15,6” LED panel
Jas
Ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Video
Grafika
NVIDIA GeForce diskrétna grafika +
Intel HD grafika UMA
VRAM
GDDR5, 2 GB
Závisí od zakúpeného modelu.
Výstup CRT
Podporovaný
Výstup HDMI
Podporovaný
Duálna funkcia pre
Podporovaný
zobrazenie
Zariadenia vonkajšieho displeja budú po pripojení
automaticky detekované.
15
Úvod
Zvuk
Interný reproduktor
4 reproduktory
Hlasitosť zvuku
ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB
Flash
BIOS
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Zhoda
Otvor pre zámok
Kensington
16
WHQL
x1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement