MSI MS-1758 CR70 2M Návod na obsluhu

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

MSI MS-1758 CR70 2M Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
Notebook
Návod na obsluhu
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku.
Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny
zážitok počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento
notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa
vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
™ Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky.
Ak je
ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym
predajcom.
v budúcnosti.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
y Notebook
y Stručný návod na spustenie
y Vysokokapacitná lítium-iónová batéria
y Adaptér striedavého prúdu a sieťový kábel AC
y Taška na prenášanie (voliteľné)
y Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače, pomocné
programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
2
™ Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať.
Pomôže Vám
Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu
Vášho notebooku.
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
3
Úvod
1.
Webkamera
Š
Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie
filmov alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š
LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť oranžovo
po aktivovaní funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2.
Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
3.
Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
4.
Tlačidlo zapnutia napájania /Kontrolka napájania
Hlavný vypínač
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo
vypli notebook.
Š
Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli
notebook zo stavu spánku.
Kontrolka napájania/ Úspory energie
5.
Š
Svieti modro po zapnutí napájania notebooku.
Š
Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
Tlačidlá pre rýchle spustenie:
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Nasledujúce tlačidlá pre rýchle spustenie budú funkčné len v operačnom systéme s
inštalovanou aplikáciou S-Bar.
Pre ľahkú a pohodlnú prevádzku vyhľadajte aplikáciu S-Bar
na disku "všetko v jednom", ktorý ste dostali v balení.
Dôrazne Vám odporúčame, aby ste
si aplikáciu S-Bar inštalovali.
Š
Stlačením tohto tlačidla sa vysunie disková jednotka
mechaniky optického zariadenia.
Š
Opätovným stlačením tohto tlačidla sa disková jednotka
zavrie.
Š
Zapamätajte si: Senzor ODD Eject (Vysúvanie) funguje
pod obyčajným systémom DOS.
ODD Eject
Avšak pri operačnom
systéme bez inštalovanej aplikácie S-Bar senzor
Vysúvania nebude fungovať.
V takomto prípade môžu používatelia vysunúť nosič
ODD kliknutím pravým tlačidlom myši na ODD v časti
"Môj počítač" a vybrať možnosť "Vysunúť".
4
Š
Stlačením tohto tlačidla trvalo vypnete displej a znížite
spotrebu energie.
Vypnutie displeja
Š
Š
Opätovným stlačením tohto tlačidla displej zapnete.
Stlačením tohto tlačidla povolíte funkciu TurboBattery+
slúžiacu na maximalizovanie prevádzkovej doby
batérie.
TurboBattery+
Š
Opakovaným stlačením tohto tlačidla funkciu
TurboBattery+ zablokujete.
Š
Stlačením tohto tlačidla spustíte aplikáciu S-Bar.
Kľúč zariadenia
Š
Stlačením tohto tlačidla spustíte Bezdrôtová LAN
aplikáciu.
WLAN (WiFi)
Š
Jedným stlačením tohto tlačidla sa otvorí dialógové
okno Používateľom definovaného klávesu.
P1
Užívateľom
definované
Š
Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom
zadefinovanú aplikáciu.
Š
V dialógovom okne Používateľom definovaného
klávesu majú používatelia možnosť priradiť k tlačidlu
rýchleho spustenie P1 spustenie konkrétnej aplikácie.
6.
Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
7.
Prepínač touchpadu
Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo deaktivujete funkciu touchpad.
Indikátor
touchpadu, ak je, sa pri povolení funkcie touchpadu zväčší.
5
Úvod
8.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
Š
Vyhľadávanie
definované
používateľom
alebo Windows
Search
(voliteľné)
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F4 zapnete Používateľom definované aplikácie.
Š
Alebo stlačte a podržte tlačidlo Fn a následne stlačením
tlačidla F4 spustíte funkciu Windows Search.
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným
opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi
rôznymi režimami úspory energie ECO Engine, alebo túto
ECO Engine
(Úspora energie)
funkciu vypnúť.
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery.
Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Webkamera
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F8 zapnete alebo vypnete funkciu Bezdrôtová
LAN (WiFi).
WLAN (WiFi)
Š
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Bluetooth
(voliteľný)
6
Š
Toto funkčné tlačidlo nebude k dispozícii, ak funkcia
Bluetooth nie je podporovaná.
Pohľad spredu
1. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku
pevného disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Bluetooth
Š
Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania
funkcie Bluetooth.
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa
presvedčte, že počas letu lietadlom tento LED indikátor
nesvieti.
Š
Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne
podporovaná v závislosti od zakúpeného modelu.
Š
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Bezdrôtová LAN (WiFi)
Š
Kontrolka bezdrôtovej LAN svieti modrá v prípade
aktivovania Bezdrôtovej LAN (WiFi).
Š
Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
Š
Poznámka: Tu vymenované funkcie môžu byť voliteľne
Š
Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa
podporované v závislosti od zakúpeného modelu.
presvedčte, že počas letu lietadlom tento LED indikátor
nesvieti.
Š
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
7
Úvod
Stav batérie
Š
Svieti na modro počas nabíjania batérie.
Š
Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š
Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a
odporúča sa vymeniť starú batériu za novú.
O možnosti
kúpy rovnakého typu batérie, ktorý odporúča výrobca, sa
poraďte s miestnym predajcom.
Š
Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne
nabitá alebo ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania
veľkých písmen Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámok číslic Num Lock.
Stav spánku:
Š
Blikajúca modrá, keď je systém v stave Spánku.
Š
Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
2. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
NEZAKRÝVAJTE.
8
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
Pohľad sprava
1.
Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením.
Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
2.
VGA port
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné
zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu
zobrazeného na displeji počítača.
3.
Porty USB 2.0/ 3.0 (voliteľné)
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych
zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie
množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
4.
Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
9
Úvod
Pohľad zľava
1. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického
zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla.
Na konci kábla sa
nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného
predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom
mieste.
2. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
3. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Slúchadlá
Š
Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo slúchadiel.
Mikrofón
Š
10
Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.
4. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
5. Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené
video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
6.
Porty USB 2.0/ 3.0 (voliteľné)
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych
zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie
množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
7. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet môže podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick
Pro), v závislosti od kúpeného modelu.
Ďalšie a správne informácie získate u miestneho
predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.
11
Úvod
Pohľad zozadu
1.
Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
12
Pohhľad zospodu
1.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie.
Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
2.
Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania.
Po posunutí
tlačidla do polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
3.
Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
4.
Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému.
Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
13
Úvod
™ Technické údaje
Technické podmienky sa môžu zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa
líšia v závislosti od oblasti predaja.
Presné technické podmienky si overte u svojich miestnych
predajcov.
Charakteristika
Rozmery
417 (Š) x 269 (H) x 39 (V) mm
Hmotnosť
3,0 kg (s batériou)
PROCESOR
Zásuvka
989 kolíkov, rPGA
Typ procesora
Intel® Ivy Bridge
Podporovaný procesor
Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)
Vyrovnávacia pamäť L3
Až do 4 MB (na základe CPU)
Jadrové čipy
Čipová sada
Intel® HM76
Pamäť
Technológia
DDR3 1600/1333 MHz
Pamäť
DDR3 SO-DIMM X 2 otvory
Maximum
Až do 8 GB (4GB DDR3 SO-DIMM x 2)
Napájanie
Adaptér
65 W, 19 V
striedavého/jednosmernéh
Vstup: 100~240V 50~60Hz
o prúdu (1)
Výstup: 19V
3,42A
(voliteľné)
Adaptér
90 W, 19 V
striedavého/jednosmernéh
Vstup: 100~240V 50~60Hz
o prúdu (2)
Výstup: 19V
4,74A
(voliteľné)
Typ batérie
6-článkové / 9-článkové (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
14
Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
Činiteľ tvaru HDD
2,5” HDD
Zariadenie optickej
Super Multi / Blu-ray (voliteľné)
jednotky
PortI/O
Monitor (VGA)
DDR3 1600 MHz
USB
x 4 (verzia 3.0/ verzia 2.0) (voliteľne podporované)
Vstup pre mikrofón/ Vstup
x1
zapojenia
Výstup pre slúchadlá
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD/ SDHC/ MMC/ MS/ SDXC)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bezdrôtová LAN
Voliteľne podporovaná
Bluetooth
Voliteľne podporovaná
Displej
Typ LCD
17,3” 16:9 LED
Jas
Ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Video
Grafika
Diskrétna/ UMA (voliteľné)
VRAM
DDR3, 1GB (voliteľné)
Výstup CRT
Podporovaný
Výstup HDMI
Podporovaný
Duálna funkcia pre
Podporovaný
zobrazenie
Zariadenia vonkajšieho displeja budú po pripojení
automaticky detekované.
15
Úvod
Webkamera
Fotoaparát HD CMOS
Podporovaný
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC269
Interný reproduktor
x2
Interný mikrofón
x1
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa klávesovými skratkami K/B a softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre
Flash
DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Zhoda
WHQL
Otvor pre zámok
x1
Kensington
16

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement