MSI MS-16GP CR61 3M Instrukcja obsługi

Add to my manuals
50 Pages

advertisement

MSI MS-16GP CR61 3M Instrukcja obsługi | Manualzz
1
Wstęp
Notebook
Instrukcja obsługi
Wstęp
Spis treści
Rozdział 1: Wstęp
Spis treści .......................................................................1-2
Uregulowania prawne i oświadczenia..........................1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości
radiowych ....................................................................1-4
Warunki FCC...............................................................1-4
Zgodność z CE............................................................1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii .....................1-5
Oświadczenie WEEE ..................................................1-5
Instrukcje bezpieczeństwa ............................................1-6
Uwaga dotycząca napędu optycznego ........................1-8
Znaki towarowe ..............................................................1-8
Historia wersji.................................................................1-8
Rozdział 2: Wprowadzenia
Układ Podręcznika .........................................................2-2
Rozpakowywanie............................................................2-2
Ogólny opis produktu ....................................................2-3
Widok z góry po otwarciu pokrywy ..............................2-3
Widok z przodu............................................................2-7
Widok z prawej strony .................................................2-9
Widok z lewej strony..................................................2-10
Widok od tyłu.............................................................2-12
Widok od spodu.........................................................2-13
Dane Techniczne ..........................................................2-14
Rozdział 3: Pierwsze kroki
Rozpoczęcie pracy z notebookiem...............................3-2
Zasilanie ..........................................................................3-3
Zasilanie prądem zmiennym .......................................3-3
Zasilanie bateryjne ......................................................3-3
1-2
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows......................................................................3-8
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ............3-10
Podstawowe operacje..................................................3-11
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu
pracy..........................................................................3-11
Poznanie klawiatury ..................................................3-13
Uruchamianie sieci bezprzewodowej w systemie
Windows 8.................................................................3-17
Poznawanie touchpada .............................................3-18
Informacje o dysku twardym .....................................3-20
Korzystanie z optycznego napędu pamięci
masowej ....................................................................3-20
Podłączanie urządzeń zewnętrznych .........................3-22
Urządzenia peryferyjne .............................................3-22
Urządzenia komunikacyjne .......................................3-23
Wymiana i modernizacja komponentów ....................3-24
1-3
Wstęp
™ Uregulowania prawne i oświadczenia
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te
zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać
energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie
gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie
powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić
wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez
wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:
„
Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
„
Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
„
Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
„
Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
Š Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Š By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
„
„
Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń .
Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi,
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii
Unia Europejska:
Nie należy wyrzucać baterii, zestawów zasilających i akumulatorów
razem z innymi nieposortowanymi odpadkami, pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Należy je przekazać do publicznego
punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy
zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.
Kalifornia (USA): Bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego
traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie
na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.
Zużyte baterie
można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
Oświadczenie WEEE
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie
13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne "
nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych
produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z użycia.
1-5
Wstęp
™ Instrukcje bezpieczeństwa
Š Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Š Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń
umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej
powierzchni.
Š Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony
urządzenia przed przegrzaniem.
Š Nie należy zasłaniać szczelin.
Š Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej
0OC (32OF), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
Š Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urządzenia wynosi 40OC (120OF).
Š Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że wartość napięcia zasilania mieści się w
bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale
100~240 V.
Š Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Š Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze
odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię,
aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to
zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Š Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na
niego nie nadepnął.
Š Nie należy ustawiać niczego na przewodzie zasilającym.
1-6
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
Š Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony
do systemu uziemienia budynku.
Š System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code
[Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w
szczególności Część 820.93, Grounding of Outer Conductive
Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania
kabla koncentrycznego).
Š By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii,
należy użyć wyłącznie tego samego lub równoważnego typu baterii,
polecanego przez producenta.
Š Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy
skontaktować się z Działem Serwisowym.
Š Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Š Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Š Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Š Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą
podręcznika użytkownika.
Š Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
Š Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
Š Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie
wstrzymania.
Š Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla
zdrowia.
Š Łatwy demontaż i recykling.
Š Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu.
Š Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje.
Š Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów.
1-7
Wstęp
Polityka ochrony środowiska
Š Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne
wykorzystanie części i recykling, dlatego nie należy go wyrzucać
Š Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych
produktów.
™ Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie
przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W
przypadku jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą
„AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie
wiązki lasera, nie należy demontować obudowy.
™ Znaki towarowe
ƒ
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS i symbol to znaki towarowe SRS Labs, Inc.
ƒ
THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd., które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ƒ
Sound Blaster to zastrzeżony znak towarowy Creative Technology Ltd.
™ Historia wersji
1-8
Wersja
Historia wersji
Data
1.0
Wydanie pierwsze
07, 2013
2
Wprowadzenia
Wprowadzenia
Gratulujemy zostania użytkownikiem tego zaprojektowanego z dbałością o najmniejsze
szczegóły, komputera notebook. Ten zupełnie nowy, wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i
profesjonalizm użytkowania.
Możemy z dumą przekazać naszym użytkownikom, że ten
notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i zapewni
niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.
™ Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook.
Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Przedmowa, daje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa
i środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka.
Zaleca się
przeczytanie tych informacji lub ostrzeżeń prz y pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenie, zawiera opisy wszystkich akcesoriów niniejszego notebooka.
Zaleca się, by po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy
faktycznie się w nim znajdują. Jeśli któregokolwiek z akcesoriów brakuje lub jest uszkodzone,
należy skontaktować się ze sprzedawcą notebooka. Rozdział ten także zawiera także
specyfikację tego notebooka i opisuje przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostępu, złącza,
diody LED oraz wszystkie zewnętrzne elementy notebooka.
Rozdział 3, Pierwsze Kroki, zawiera podstawowe instrukcje, dotyczące korzystania z
klawiatury, touchpada, twardego dysku i optycznego napędu pamięci masowej.
Poza tym
użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem pomogą także przedstawione etapy instalacji i
dezinstalacji baterii oraz procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, urządzeń
komunikacyjnych, itp.
™ Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie
wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go,
niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek
gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać
następujące elementy:
y Notebook
y Skrócona instrukcja
y Bateria Li-ion o dużej pojemności
y Adapter prąd zmienny/prąd stały i przewód zasilający prądu zmiennego
y Torba do przenoszenia (opcjonalnie)
y Dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika, sterownikami,
programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją przywracania systemu, itd.
2-2
™ Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook.
Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego
używania. Należy pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od
rzeczywiście zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli
ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.
Pokazane rysunki służą wyłącznie jako
odniesienie.
2-3
Wprowadzenia
1.
Kamera internetowa
Wbudowaną kamerę sieci web można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo
lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.
2.
Wewnętrzny mikrofon
Jest to wbudowany mikrofon działajacy w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.
3.
Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
4.
Przycisk zasilania / Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU
Przycisk zasilania
Š
Naciśnij przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA lub
WYŁĄCZENIA notebooka.
Š
Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić notebook ze
stanu uśpienia.
Dioda LED zasilania / Dioda LED trybu GPU
Š
Świeci na niebiesko,kiedy włączone jest napięcie
notebooka, a wybrano tryb UMA GPU.
Š
Świeci na żółto, kiedy wybrany zostaje opcjonalny tryb
dyskretny GPU.
Š
Dioda LED nie świeci, gdy komputer notebook jest
wyłączony.
5.
Przyciski szybkiego uruchamiania
Przycisków szybkiego uruchamiania można używać do uaktywniania specyficznych
aplikacji lub narzędzi. Następujące klawisze szybkiego dostępu będą działające jedynie w
systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM.
Znajdź aplikację SCM na
dostarczonym w pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego
działania.
Zaleca się, aby zainstalować aplikację SCM.
Š
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcję
Bezprzewodowa sieć LAN.
WLAN(WiFi)
Š
Klucz urządzenia
2-4
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić Centrum
mobilności w systemie Windows.
Š
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić Opcje zasilania i
wybrać plan zasilania.
TurboBattery+
Š
Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wyświetlacz w celu
zmniejszenia zużycia energii.
Š
Wyłączenie
wyświetlania
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby włączyć
monitor.
Š
Ten przycisk umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie
klawisza szybkiego uruchamiania P1, który służy do
P1
uruchamiania konkretnych aplikacji.
Š
Definiowana przez
użytkownika
Jeżeli przycisk zostanie niezdefiniowany, wcisnięcie
będzie powodować wyświetlenie okna dialogowego
Zdefiniuj klawisze użytkownika.
6.
Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące notebooka.
7.
Przełącznik touchpada
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć działanie touchpada. Wskaźnik
touchpada, o ile znajduje się w komputerze, świeci po wyłączeniu funkcji touchpada.
8.
Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej
efektywnie pracować.
Š
+
Definiowane
przez
użytkownika lub
wyszukiwarkę
Windows
(opcjonalnie)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez
użytkownika.
Š
Albo naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie
naciśnij przycisk F4, aby włączyć funkcję Usługa
wyszukiwania systemu Windows.
2-5
Wprowadzenia
+
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciskaj
przycisk F5, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
Š
+
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F6, by włączyć funkcję kamery
internetowej. Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
Kamera
internetowa
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn button, a następnie
naciskaj wielokrotnie przycisk F10 aby włączyć lub
wyłączyć Tryb samolotowy.
Š
Ze wzlędu na bezpieczeństwo lotu zawsze należy włączać
tryb samolotowy podczas lotu samolotem
+
Š
Ikona trybu samolotowego na pulpicie [Start/ Ustawienia/
Zmień ustawienia komputera/ Sieć bezprzewodowa/
Tryb samolotowy
Tryb samolotowy] informuje o statusie urządzenia.
Š
Aby włączyć funkcję WLAN lub Bluetooth, należy
skorzystać z opisu w rozdziale „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej w systemie Windows 8”.
2-6
Widok z przodu
1. Dioda LED stanu
Twardy dysk/ Napęd optyczny Urządzenie w użyciu
Migające niebieskie światło wskazuje dostęp systemu do dysku
twardego lub napędu optycznego.
Bluetooth
Š
Wskaźnik LED Bluetooth świeci światłem niebieskim po
włączeniu funkcji Bluetooth.
Š
Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu, należy
upewnić się, że w czasie lotu wskaźnik ten się nie świeci.
Bluetooth
Š
Uwaga: Funkcja Bluetooth może być obsługiwana
opcjonalnie, w zależności od zakupionego modelu.
Š
Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)
Š
Wskaźnik LED bezprzewodowej sieci LAN świeci światłem
niebieskim, po włączeniu funkcji bezprzewodowej sieci LAN
WLAN(WiFi)
Š
(WiFi).
Š
Po wyłączeniu tej funkcji, wskaźnik LED gaśnie.
Uwaga: Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane opcjonalnie, w zależności
o zakupionego przez użytkowników modelu.
Š
Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu należy upewnić się, że te dwa
wskaźniki LED nie świecą się w czasie lotu.
Š
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję WLAN lub Bluetooth w systemie operacyjnym
Windows 8, należy skorzystać z opisu w punkcie „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej w systemie Windows 8” w rozdziale 3.
2-7
Wprowadzenia
Š
Dalsze informacje na temat łączności bezprzewodowej można uzyskać u
lokalnego dystrybutora.
Status baterii
Š
Świeci niebieskim światłem podczas ładowania baterii.
Š
Świeci żółtym światłem przy słabym naładowaniu baterii.
Š
Migające żółte światło przy uszkodzeniu baterii, lub gdy
zalecana jest wymiana baterii na nową.
Sprawdź u
lokalnego dostawcy możliwość zakupienia baterii
równoważnego typu zalecanej przez producenta.
Š
Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest
całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd
zmienny/prąd stały.
Caps Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji
Caps Lock.
Num Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu
funkcji Num Lock.
Tryb uśpienia
Š
Miga niebieskim światłem, gdy system znajduje się w trybie
Uśpienie.
Š
Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.
2. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różnego rodzaju karty pamięci, takie jak karta
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) lub karty MS Pro (Memory
Stick Pro), w zależności od nabytego modelu.
Należy skontaktować się z miejscowym
serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że zakres
wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
3. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
powietrza wentylatora.
2-8
NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
Widok z prawej strony
1.
Napęd optyczny (opcjonalnie)
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny.
Rzeczywisty typ urządzenia
preinstalowanego w komputerze notebook zależy od zakupionego modelu.
2.
Port VGA
15-pinowe gniazdo D-Sub portu VGA umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub
innego urządzenia zgodnego ze standardem VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania
doskonałej jakości obrazu wyświetlanego przez komputer.
3.
Port USB 2.0
Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak
np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
4.
Złącze RJ-45
Złącze Ethernet 10/100/1000 służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w
sieci.
2-9
Wprowadzenia
Widok z lewej strony
1.
Blokada Kensington
Notebook ma otwór blokady Kensington , który pozwala użytkownikom na przymocowanie
notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia
mechanicznego PIN.
Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej
linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to
zabezpieczenie komputera notebook.
2.
Wentylator
3.
Porty USB 3.0
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
NIE BLOKOWAĆ wentylatora.
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłącza.nia różnych
urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz
oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
4.
Złącze zasilania
5.
Złącze HDMI
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to
nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który
za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości
sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
2-10
6.
Złącza portów audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.
Mikrofon
Š
Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
Słuchawki
Š
Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.
2-11
Wprowadzenia
Widok od tyłu
1.
Zestaw zasilający
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza
sieciowego.
2-12
Widok od spodu
1.
Przycisk zwalniający baterię
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii.
Przesuń go jedną ręką, a
drugą ostrożnie wyciągnij baterię.
2.
Zestaw zasilający
3.
Przycisk blokujący/odblokowujący baterię
Po odłączeniu zasilacza sieciowego ten komputer notebook, jest zasilany z baterii.
Nie można wyjąć baterii, gdy przycisk umieszczony jest w pozycji zamkniętej. Gdy
przycisk zostanie przesunięty do pozycji otwartej, baterię można wyjąć.
4.
Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
NIE BLOKOWAĆ wentylatora.
2-13
Wprowadzenia
™ Dane Techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
mogą być różne w poszczególnych regionach.
Faktycznie sprzedawane produkty
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi
danymi technicznymi dostępnymi u lokalnych dostawców.
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
382,9 (S) x 249,2 (G) x 39,5 (W) mm
Waga
2,4 kg (z 6-celowym akumulatorem)
Procesor
Obsługiwany procesor
AMD® Kabini/Temash
Cache L3
Do 8 MB (zależnie od CPU)
Pamięć
Technologia
DDR3L/DDR3 1333-1600 MHz
Pamięć
2 gniazda DDR3L/DDR3 SO-DIMM
8G DDR3L/DDR3 SDRAM
Maksymalnie
Do 16 GB
Zasilanie
Zasilacz AC/DC
40W, 19V
Wejście: 100~240V, ~1,5A 50~60Hz
Wyjście: 19V
Typ baterii
6-celowa
Bateria RTC
Tak
2,1A
Pamięć Masowa (Wymienione tu elementy mogą się zostać zmienione bez powiadomienia)
Wielkość dysku
2,5” HDD
twardego
Napęd optyczny
Super Multi
Wnęka uniwersalna
Obsługa opcjonalna
(Multibay)
2-14
Port WE/WY
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (USB 3.0)
x 1 (USB 2.0)
Wejście mikrofonu /
x1
wejście liniowe
Wyjście słuchawek
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Czytnik kart
x 1 (SD)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia.
Port komunikacji
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bezprzewodowa sieć LAN
Obsługa opcjonalna
Bluetooth
Obsługa opcjonalna
Wyświetlacz
Typ LCD
Panel LED 15,6"
Jasność
sterowana przyciskami skrótu K/B
Wideo
Grafika
Oddzielne/ UMA (opcjonalnie)
Wyjście CRT
Obsługiwane
Wyjście HDMI
Obsługiwane
Audio
Wewnętrzny głośnik
x2
Regulacja głośności
Regulowany poprzez gorące klawisze klawiatury i
przełączniki
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania
2-15
Wprowadzenia
Inne
Zgodność
WHQL
Otwór blokady Kensington
x1
2-16
3
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
™ Rozpoczęcie pracy z notebookiem
Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z
poniższymi ilustracjami.
3-2
™ Zasilanie
Zasilanie prądem zmiennym
Zaleca się, aby podczas pierwszego użycia podłączyć do komputera notebook adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zasilania prądem zmiennym.
Po podłączeniu prądu
zmiennego, natychmiast rozpoczyna się doładowanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook.
Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać adaptera prąd zmienny/prąd stały, ponieważ podczas używania może on
generować ciepło. W trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
Zasilanie bateryjne
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna
bateria Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook.
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie.
Należy
również pamiętać, że gwarancja na baterię traci swą ważność, jeśli bateria zostanie
zdemontowana przez nieuprawnionych techników.
By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii, należy użyć wyłącznie tego
samego lub równoważnego typu baterii, polecanego przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzeć się w zapasową
baterię.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z
komputerem notebook.
3-3
Pierwsze kroki
Instalowanie zestawu zasilającego
1. Aby zamontować akumulator, najpierw znajdź zaczep stabilizujący akumulatora i śrubę
na tacy akumulatora, jak to zostało pokazane po poniżej.
2. Wyrównaj odpowiednio zaczep stabilizujący i śrubę akumulatora oraz upewnij się, że
prawidłowo je połączono.
3. Odwróć akumulator w kierunku pokazanym poniżej.
4. Naciśnij baterię, aby zamocować ją we wnęce.
5. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji Lock (Blokada), aby upewnić się, że
bateria jest prawidłowo zamocowana.
3-4
Wyjmowanie zestawu zasilającego
1. Przed wyjęciem zestawu zasilającego sprawdź, czy notebook jest wyłączony oraz, czy
odłączone jest zasilanie prądem zmiennym.
2. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji odblokowania.
3. Odszukaj przycisk zwalniający baterię na spodniej stronie.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający w kierunku zwalniania baterii, jak pokazano na
spodniej stronie.
5. Wysuń baterię z wnęki podważając palcami jej krawędź.
Należy uważać na palce w czasie wyjmowania baterii.
6. Ustaw najpierw akumulator w pozycji pionowej, a następnie wyciągnij go.
Nie używaj do
tego siły.
3-5
Pierwsze kroki
Wskazówki bezpiecznego korzystania z baterii
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub
eksplozji, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Š
Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
Š
Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie
przechowuj w temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
Š
Należy ją trzymać z dala od dzieci.
Š
Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.
Š
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Sprawdź lokalne
przepisy dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii baterii
Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową
pracę urządzenia.
Jeśli bateria jest niewłaściwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia
użytkownika mogą zostać utracone
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać
wymienione poniżej wskazówki:
Š
Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do
trybu wstrzymania.
Š
Wyłącz system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
Š
Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
Š
W miarę możliwości podłącz adapter do komputera.
Ładowanie zestawu zasilającego
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook.
Przed
rozpoczęciem ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:
Š
Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku
twardym, zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją
Save-to-Disk.
Š
Š
Podłącz zewnętrzny adapter prądu stałego/prądu zmiennego.
Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez
przerywania ładowania.
Š
Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu
pamięci".
Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie
akumulatora. W celu optymalizacji działania baterii, zaleca się jednak raz w
miesiącu jej pełne rozładowanie.
3-6
Š
Jeśli komputer notebook nie będzie dłużej używany zaleca się wyjęcie z niego baterii.
Może to pomóc w wydłużeniu żywotności baterii.
Š
Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-7
Pierwsze kroki
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Kieruj się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w systemie
operacyjnym Windows.
Wybór “Power Options” (opcji zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwia
sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii.
Przeciągnij kursor myszy do lewego rogu, a pojawi się ikona Start.
Kliknij prawym przyciskiem na ikonę, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz
Panel sterowania.
Kliknij System i bezpieczeństwo.
3-8
Następnie kliknij pozycję Power Options (Opcje zasilania).
Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.
Ikona zasilania przestawi różne i zależne opcje w następujący sposób:
Komputer można wybudzić z trybu oszczędzania energii, poprzez naciśnięcie
przycisku zasilania.
3-9
Pierwsze kroki
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Š Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii
komputera.
Š Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
Š Wykorzystaj przyciski trybu uśpienia Fn i F12, by przełączyć na tryb oszczędzania energii.
Š Dostosuj ustawienia opcji zasilania w systemie operacyjnym Windows, by zoptymalizować
zarządzanie zasilaniem komputera.
Š Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód
zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Funkcja zarządzania energią pozwala komputerowi na uruchomienie trybu niskiego poboru
mocy lub "uśpienia" w przypadku braku aktywności użytkownika. W przypadku korzystania z
wykwalifikowanego zewnętrznego monitora ENERGY STAR, funkcja ta obsługuje również
podobne funkcje zarządzania energią monitora.
By skorzystać z potencjalnej możliwości
oszczędzania energii, funkcja zarządzania energią została ustawiona w następujący sposób w
przypadku zasilania komputera prądem zmiennym:
Š Wyłącza monitor po 5 min.
Š Uruchamia tryb "uśpienia" po 10 min.
Komputer wychodzi z trybu "uśpienia" po wciśnięciu przycisku zasilanie/uśpienie.
Komputer
także może wyjść z trybu "uśpienia", reagując na sygnał sieci, gdy włączona jest funkcja Wake
On LAN (WOL).
3-10
™ Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże, dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z
komputerem notebook przez dłuższy czas.
3-11
Pierwsze kroki
1.
2.
Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
Wybierz właściwie biurko i fotel i dostosuj ich wysokości do swej postawy podczas
pracy
3.
Siedząc w fotelu, ustaw oparcie (jeśli to możliwe) tak, by wygodnie utrzymywało
plecy.
4.
Stopy połóż na podłodze płasko i w pozycji naturalnej, tak by kolana i łokcie podczas
pracy były ustawione prawidłowo (pod kątem ok. 90 stopni).
5.
Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6.
Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
7.
Unikaj korzystania z tabletu PC w miejscu, które może wywoływać twój dyskomfort.
8.
Często zmieniaj swoją postawę.
9.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się
10.
Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.
3-12
Poznanie klawiatury
Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę..
Ta klawiatura może zostać podzielona na
cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne i przyciski funkcji.
1.
Klawisze maszynistki
2.
Klawisze numeryczne
3.
Przyciski kursora/Przyciski funkcji
3-13
Pierwsze kroki
Klawisze maszynistki
Oprócz głównych funkcji klawiatury, można także skorzystać z funkcji specjalnych,
udostępnianych przez klawisze [Ctrl], [Alt] i [Esc].
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik
LED świeci się wskazując jego status:
1.
Num Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Num Lock.
Gdy funkcja ta jest włączona, możesz użyć klawiszy numerycznych.
2.
Caps Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po
uaktywnieniu tej funkcji, wpisywane są wielkie litery.
3.
Scroll Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Scroll Lock.
Działanie tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i
zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Klawisze numeryczne
Znajdź klawisze numeryczne na klawiaturze i aktywuj funkcję Num Lock, by korzystać z nich do
wprowadzania numerów i dokonywania obliczeń.
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End],
służą do kontrolowania ruchu kursora.
Klawisz cofający oraz klawisze [Ins] i [Del] w prawym górnym rogu, przeznaczone są do celów
edycyjnych.
Klawisze funkcyjne
„ Przyciski Windows
Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows (
), które są wykorzystywane do
wykonania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie menu Start i uruchomienie
menu skrótów.
Dalsze informacje, znajdują się w podręczniku Windows lub w pomocy
online.
„ Przyciski ogólne [Fn]
+
+
3-14
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające:
LCD notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu
obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
+
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
+
Wyłącza funkcję audio komputera.
+
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji
systemu).
+
„ Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
Š
+
Definiowane przez
użytkownika lub
wyszukiwarkę
Windows
(opcjonalnie)
przez użytkownika.
Š
wyszukiwania systemu Windows.
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie
naciskaj przycisk F5, aby przełączać się pomiędzy
różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi
ECO Engine
(Mechanizm ECO)
(Oszczędzanie
energii)
przez ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączyć
ponownie tę funkcję.
Š
+
Albo naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie
naciśnij przycisk F4, aby włączyć funkcję Usługa
+
Kamera internetowa
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby uruchomić aplikację zdefiniowaną
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F6, by włączyć funkcję kamery
internetowej. Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
3-15
Pierwsze kroki
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn button, a następnie
naciskaj wielokrotnie przycisk F10 aby włączyć lub
wyłączyć Tryb samolotowy.
Š
Ze wzlędu na bezpieczeństwo lotu zawsze należy
włączać tryb samolotowy podczas lotu samolotem
Š
Ikona trybu samolotowego na pulpicie [Start/
+
Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć
Tryb samolotowy
bezprzewodowa/ Tryb samolotowy] informuje o
statusie urządzenia.
Š
Aby włączyć funkcję WLAN lub Bluetooth, należy
skorzystać z opisu w rozdziale „Uruchamianie sieci
bezprzewodowej w systemie Windows 8”.
3-16
Uruchamianie sieci bezprzewodowej w systemie Windows 8
1.
2.
3.
4.
5.
Odszukaj na pulpicie ikonę „Ustawienia” i kliknij ją.
Przejdź na stronę główną „Ustawienia komputera”, klikając na „Zmień ustawienia
komputera.”
Rozwiń zawartość listy „Urządzenia bezprzewodowe” w sekcji„Sieć bezprzewodowa”.
Upewnij się, że tryb samolotowy jest WYŁĄCZONY.
Włącz lub wyłącz funkcję WLAN lub Bluetooth, przesuwając przełącznik.
Spójrz na wskaźnik LED statusu, by sprawdzić status urządzenia.
1. W trybie samolotu, funkcje WLAN i Bluetooth zostaną
natychmiast wyłączone.
2. Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter adnotacji i
może zostać zmieniona bez uprzedzenia.
3-17
Pierwsze kroki
Poznawanie touchpada
Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze
standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji
kursora na ekranie i dokonywanie wyboru przy użyciu dwóch przycisków.
1.
Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej
palca i sterowanie ruchem kursora na
ekranie poprzez przesuwanie palcem
po tym obszarze.
2.
Przyciski prawy / lewy
Działają tak jak prawy/lewy przycisk
myszy.
Używanie touchpada
Przeczytaj uważnie opis poniżej, aby dowiedzieć się jak używać touchpad:
„ Konfigurowanie touchpada
Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb.
jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków .
Na przykład, jeśli
Dodatkowo można
zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.
By skonfigurować touchpad, można użyć standardowego sterownika Microsoft lub IBM PS/2
w systemie operacyjnym Windows .
Zmianę konfiguracji można wykonać przez Mouse
Properties (Właściwości myszy) w Control Panel (Panelu sterowania).
„ Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego),
prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza.
Gdy przesuwasz na nim palec,
jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu
palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji
ruchu.
3-18
„ Wskaż i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij
lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru.
Ta procedura, zwana "wskaż i
kliknij" jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych
urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cały touchpad może działać jako lewy przycisk i
każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy.
Dwa
szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.
„ Przeciągnij i upuść
Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść.
Aby tego dokonać
umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie
odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany
obiekt.
Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem
jest naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu
zakończenia operacji przeciągnij i upuść.
1.
Zmień pozycję kursora
przesuwając palcem.
2.
Ułóż wygodnie nadgarstki na
biurku.
3-19
Pierwsze kroki
Informacje o dysku twardym
Twój komputer notebook jest wyposażony w 2,5-calowy dysk twardy.
Dysk twardy jest
urządzeniem magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne
urządzenia tego typu, takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci.
Dlatego też
jest zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i oprogramowania.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony.
Wymiana twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego
sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.
Korzystanie z optycznego napędu pamięci masowej
(opcjonalnie)
Komputer notebook jest wyposażony w optyczny napęd pamięci masowej.
Rzeczywisty typ
urządzenia zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
„ DVD Super Multi: Pracuje jako wielofunkcyjny napęd DVD Dual Drive iDVD RAM.
Urządzenie umożliwia zapis formatów CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW lub
DVD+R/DVD+RW itp.
3-20
Umieszczanie dysku
1.
2.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie
tacy dysku.
3.
4.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.
Ustaw dysk na tacy etykietą skierowaną do góry.
Lekko naciśnij środek dysku w celu
zamocowania go.
5.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
1.
Przed zamknięciem upewnij się, że dysk jest właściwie
ułożony i zabezpieczony na tacy.
2.
Nie zostawiaj szuflady otwartej.
3.
Rysunek urządzenia służy wyłącznie jako odniesienie.
3-21
Pierwsze kroki
™ Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) notebooka umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych i
komunikacyjnych. Wszystkie wymienione tu funkcje i urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
Urządzenia peryferyjne
3-22
Urządzenia komunikacyjne
Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane opcjonalnie, w
zależności o zakupionego przez użytkowników modelu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z
lokalnym dostawcą.
3-23
Pierwsze kroki
™ Wymiana i modernizacja komponentów
Pamięć, stacja dysku twardego, bezprzewodowa sieć LAN / moduł Bluetooth oraz zestaw
zasilający, zainstalowane fabrycznie do urządzenia zakupionego przez użytkownika mogą być
zaktualizowane lub wymienione na żądanie użytkownika w zależności od zakupionych modeli.
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
pojemności baterię litowo-jonową, wymienianą przez
użytkowników.
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł
bezprzewodowej sieci LAN/ Bluetooth, który może zostać
zastąpiony lub zmodernizowany przez autoryzowanego
dealera lub punkt serwisowy.
3-24
(Obsługiwane opcjonalnie)
Notebook jest wyposażony w stację dysku
twardego.
Niniejszy napęd pamięci masowej może być
modernizowany i wymieniany u autoryzowanego dilera lub
w punkcie serwisowym.
Dodatkowy moduł pamięci może zostać zainstalowany
przez autoryzowanego dilera bądź w punkcie serwisowym ,
w celu zwiększenia wydajności notebooka w zależności od
specyfikacji.
Notebook jest wyposażony w urządzenie napędu
optycznego.
Niniejsze urządzenie może być
aktualizowane i wymieniane przez autoryzowanego dilera
bądź centrum serwisowe.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika.
Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji.
Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem
serwisowym w celu wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany.
3-25
Pierwsze kroki
3-26

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement