MSI MS-1755 CX70 Instrukcja obsługi

Add to my manuals
50 Pages

advertisement

MSI MS-1755 CX70 Instrukcja obsługi | Manualzz
1
Wstęp
Notebook
Podręcznik użytkownika
Wstęp
Spis treści
Rozdział 1: Wstęp
Spis treści....................................................................... 1-2
Uregulowania prawne i oświadczenia ......................... 1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości
radiowych.................................................................... 1-4
Warunki FCC .............................................................. 1-4
Zgodność z CE ........................................................... 1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii ..................... 1-5
Oświadczenie WEEE.................................................. 1-5
Instrukcje bezpieczeństwa............................................ 1-6
Uwaga dotycząca napędu optycznego ........................ 1-9
Znaki towarowe.............................................................. 1-9
Historia wersji ................................................................ 1-9
Rozdział 2: Wprowadzenia
Układ Podręcznika......................................................... 2-2
Rozpakowywanie ........................................................... 2-2
Ogólny opis produktu ................................................... 2-3
Widok z góry po otwarciu pokrywy ............................. 2-3
Widok z przodu ........................................................... 2-7
Widok z prawej strony................................................. 2-9
Widok z lewej strony ................................................. 2-10
Widok od tyłu ............................................................ 2-12
Widok od spodu ........................................................ 2-13
Dane Techniczne ......................................................... 2-14
Rozdział 3: Pierwsze kroki
Rozpoczęcie pracy z notebookiem .............................. 3-2
Zasilanie ......................................................................... 3-3
Zasilanie prądem zmiennym....................................... 3-3
Zasilanie bateryjne...................................................... 3-3
1-2
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym
Windows ..................................................................... 3-8
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii .............. 3-9
Podstawowe operacje ................................................. 3-10
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu
pracy ......................................................................... 3-10
Poznanie klawiatury.................................................. 3-12
Poznawanie touchpada ............................................ 3-15
Informacje o dysku twardym ..................................... 3-17
Korzystanie z optycznego napędu pamięci
masowej .................................................................. 3-17
Podłączanie urządzeń zewnętrznych ....................... 3-19
Wymiana i modernizacja komponentów.................... 3-21
Najczęściej zadawane pytania.................................... 3-23
1-3
Wstęp
™ Uregulowania prawne i oświadczenia
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te
zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać
energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według
zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie
gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.
Jeśli więc urządzenie
powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić
wyłączając i wlączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez
wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:
„
Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
„
Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
„
Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie
elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.
„
Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV.
UWAGA
Š Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Š Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
„
Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
„
Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą
spowodować jego niepożądane działanie.
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi
powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
1-4
Uregulowania prawne dotyczące baterii
Unia Europejska:
Baterii, zestawów zasilających i akumulatorów nie należy wyrzucać
razem z innymi nieposortowanymi odpadkami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Należy je przekazać do publicznego
punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy
zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.
Kalifornia (USA):
Bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego traktowania podczas
recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii.
Zamianę
można wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta urządzenia.
Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
Oświadczenie WEEE
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie
13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne "
nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych
produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z użycia.
1-5
Wstęp
™ Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy
stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od
wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed ustawieniem urządzenia należy go usytuować na stabilnej
powierzchni.
Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony
urządzenia przed przegrzaniem.
Nie należy zasłaniać szczelin.
Š Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej
0OC (32OF), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
Š Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urządzenia wynosi 40OC (120OF).
Š Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy
upewnić się, że wartość napięcia zasilania mieści się w
bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale
100~240 V.
Š Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Š Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy
zawsze odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć
baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.
Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to
zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
1-6
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do
systemu uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe
przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).
Š By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii,
należy użyć wyłącznie tego samego lub równoważnego typu baterii,
polecanego przez producenta.
Š Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy
skontaktować się z Działem Serwisowym.
Š Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Š Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Š Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Š Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą
podręcznika użytkownika.
Š Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
Š Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
Š Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie
wstrzymania.
Š Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla
zdrowia.
Š Łatwy demontaż i recycling.
Š Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu.
Š Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje.
Š Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów.
Polityka ochrony środowiska
Š Konstrukcja produktu umożliwia prawidłowe, ponowne
1-7
Wstęp
wykorzystanie części i recykling, dlatego nie należy go wyrzucać.
Š Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych
produktów.
1-8
™ Uwaga dotycząca napędu optycznego
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT
LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie
przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W
przypadku jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą
„AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”. Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie
wiązki lasera, nie należy demontować obudowy.
™ Znaki towarowe
ƒ
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS i symbol to znaki towarowe SRS Labs, Inc.
ƒ
THX i THX TruStudio Pro to znaki towarowe THX Ltd.,które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
™ Historia wersji
Wersja
Historia wersji
Date (Data)
1.0
Wydanie pierwsze
02, 2012
1-9
Wstęp
1-10
2
Wprowadzenia
Wprowadzenia
Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka.
zupełnie nowy, wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm użytkowania.
Ten
Z dumą
oznajmiamy naszym użytkownikom, że notebook został dokładnie przetestowany i z całą
odpowiedzialnością możemy zaświadczyć o jego niezrównanej niezawodności i satysfakcji
naszych klientów.
™ Układ Podręcznika
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje i ilustracje dotyczące używania tego komputera
notebook.
Zaleca się uważne przeczytanie go przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
Rozdział 1, Przedmowa, daje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i
środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka.
Zaleca się
przeczytanie tych informacji lub ostrzeżeń przy pierwszym użyciu tego komputera notebook.
Rozdział 2, Wprowadzenie, zawiera opisy wszystkich akcesoriów niniejszego notebooka.
Zaleca się, by po otwarciu opakowania sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy
faktycznie się w nim znajdują. Jeśli któregokolwiek z akcesoriów brakuje lub jest uszkodzone,
należy skontaktować się ze sprzedawcą notebooka. Zawiera także specyfikację tego
notebooka i opisuje przyciski funkcyjne, przyciski szybkiego dostępu, złącza, diody LED oraz
wszystkie zewnętrzne elementy komputera notebook.
Rozdział 3, Pierwsze Kroki, zawiera podstawowe instrukcje, dotyczące korzystania z klawiatury,
panelu dotykowego, twardego dysku i optycznego napędu pamięci masowej.
Poza tym
użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem pomogą także przedstawione etapy instalacji i
dezinstalacji baterii oraz procedury podłączania różnych urządzeń zewnętrznych, urządzeń
komunikacyjnych, itp.
™ Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie wszystkie
elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj
się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać
urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:
y Notebook
y Instrukcja szybkiego uruchomienia
y Bateria Li-ion o dużej pojemności
y Adapter prąd zmienny/prąd stały i przewód zasilający prądu zmiennego
y Torba do przenoszenia (opcjonalnie)
y Dysk wszystko-w-jednym z aplikacjami, z pełną wersję podręcznika, sterownikami,
programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją przywracania systemu, itd.
2-2
Wstęp
1-3
™ Ogólny opis produktu
W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook.
Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego
używania. Należy pamiętać, że komputer notebook pokazany w tej części może się różnić od
rzeczywiście zakupionego.
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli ci
się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.
Lista wymienionych powyżej
akcesoriów może ulec zmianie bez
wcześniejszego poinformowania.
2-3
Wprowadzenia
1.
Kamera internetowa
Š
Wbudowaną kamerę sieci web można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania
video lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.
Š
Wskaźnik LED kamery sieci web, znajdujący się obok kamery, świeci światłem
pomarańczowym po uaktywnieniu kamery sieci web; dioda LED przestaje świecić, po
wyłączeniu tej funkcji.
2.
Wewnętrzny mikrofon
Jest to wbudowany mikrofon działajacy w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.
3.
Głośniki stereo
Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji
Hi-Fi.
4.
Przycisk zasilania / dioda LED zasilania
Przycisk zasilania
Š
Naciśnij przycisk zasilania w celu WŁĄCZENIA lub
WYŁĄCZENIA komputera notebook.
Š
Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić komputer
notebook ze stanu uśpienia.
Dioda LED zasilania/ oszczędzania energii
Š
Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania
komputera notebook.
Š
5.
Dioda LED nie świeci, gdy ta funkcja jest wyłączona.
Przyciski szybkiego uruchamiania
Naciśnij odpowiednie przyciski szybkiego uruchamiania by uaktywnić konkretny program lub
narzędzie.
Następujące klawisze szybkiego dostępu będą działające jedynie w systemie
operacyjnym z zainstalowaną aplikacją S-Bar.
Znajdź aplikację S-Bar na dostarczonym w
pakiecie dysku wszystko-w-jednym, dla zapewnienia łatwego i wygodnego działania.
Zaleca się, aby zainstalować aplikację S-Bar.
Š
Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę napędu optycznego.
Š
Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wsunąć tacę dysku.
Š
Uwaga: Sensor wysuwania napędu optycznego działa
wyłącznie w czystym systemie DOS. Jednak w przypadku
systemu operacyjnego bez zainstalowanej aplikacji S-Bar,
Wysuwanie napędu
optycznego
sensor Eject nie będzie działał.
W takim przypadku w celu wysunięcia tacy napędu
optycznego, użytkownicy mogą kliknąć prawym przyciskiem
opcję napędu optycznego w "Mój komputer" i wybrać
"Wysuń".
2-4
Wstęp
Š
1-5
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć natychmiastowe
wyłączenie wyświetlania w celu zmniejszenia zużycia
energii.
Wyłączenie
wyświetlania
Š
Ponownie naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na
wyświetlanie.
Š
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję
TurboBattery+ w celu maksymalizacji czasu działania
na zasilaniu bateryjnym.
TurboBattery+
Š
Ponownie naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć funkcję
TurboBattery+.
Š
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację S-Bar.
Klucz urządzenia
Š
Naciśnij ten sensor, aby uruchomić funkcję
Bezprzewodowa sieć LAN.
WLAN (WiFi)
Š
Ponownie naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić okno
dialogowe User Define Key (Przycisk definiowany
P1
Definiowana przez
użytkownika
przez użytkownika).
Š
Ponownie naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację
zdefiniowaną przez użytkownika.
Š
W oknie dialogowym User Define Key (Przycisk
definiowany przez użytkownika), użytkownicy mogą
ustawić przycisk szybkiego uruchamiania P1 w celu
uruchomienia określonej aplikacji.
6.
Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące notebooka.
7.
Przełącznik touchpada
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć działanie touchpada. Wskaźnik touchpada,
o ile znajduje się w komputerze, świeci po wyłączeniu funkcji touchpada.
2-5
Wprowadzenia
8.
Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.
Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub
narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij
przycisk F4, aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez
Definiowane
przez
użytkownika lub
wyszukiwarkę
Windows
(opcjonalnie)
użytkownika.
Š
Albo naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby włączyć funkcję Usługa wyszukiwania
systemu Windows.
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy
ECO Engine
(Mechanizm
ECO)
(Oszczędzanie
energii)
różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez
ECO Engine (Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę
funkcję.
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij
przycisk F6 , by włączyć funkcję kamery internetowej.
Kamera
internetowa
Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn a następnie wciśnij
przycisk F8 kilkakrotnie, aby powtórnie włączyć i wyłączyć
funkcję bezprzewodowej sieci LAN (WiFi).
WLAN (WiFi)
Š
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn a następnie wciśnij
przycisk F9, by włączyć funkcję Bluetooth.
Naciśnij
ponownie w celu wyłączenia.
Bluetooth
(opcjonalny)
2-6
Š
Ten przycisk funkcji nie będzie dostępny, jeśli nie jest
obsługiwana funkcja Bluetooth.
Wstęp
1-7
Widok z przodu
1. Dioda LED stanu
Twardy dysk/ Napęd optyczny Urządzenie w użyciu
Migające niebieskie światło wskazuje dostęp systemu do dysku
twardego lub napędu optycznego.
Bluetooth
Š
Wskaźnik LED Bluetooth świeci światłem niebieskim, po
włączeniu funkcji Bluetooth.
Š
Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu, należy
upewnić się, że w czasie lotu wskaźnik ten się nie świeci.
Š
Uwaga: Funkcja Bluetooth może być obsługiwana
opcjonalnie, w zależności od zakupionego modelu.
Š
Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)
Š
Wskaźnik LED bezprzewodowej sieci LAN świeci światłem
niebieskim, po włączeniu funkcji bezprzewodowej sieci
LAN (WiFi).
Š
Po wyłączeniu tej funkcji, wskaźnik LED gaśnie.
Š
Uwaga: Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane
opcjonalnie, w zależności o zakupionego przez
użytkowników modelu.
Š
Ostrzeżenie: Ze względu na bezpieczeństwo lotu, należy
upewnić się, że w czasie lotu wskaźnik ten się nie świeci.
Š
Dalsze informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
2-7
Wprowadzenia
Battery Status
Š
Świeci zielonym światłem podczas ładowania baterii.
Š
Świeci bursztynowym światłem przy słabym naładowaniu
baterii.
Š
Migające bursztynowe światło przy uszkodzeniu baterii, lub
gdy zalecana jest wymiana baterii na nową.
Sprawdź u
lokalnego dostawcy możliwość zakupienia baterii
równoważnego typu zalecanej przez producenta.
Š
Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest
całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd
zmienny/prąd stały.
Caps Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji
Caps Lock.
Num Lock: Świeci niebieskim światłem po uaktywnieniu funkcji
Num Lock.
Tryb uśpienia
Š
Miga niebieskim światłem, gdy system znajduje się w trybie
Uśpienie.
Š
Dioda LED przestaje świecić, gdy system jest wyłączony.
2. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
powietrza wentylatora.
2-8
NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
Wstęp
1-9
Widok z prawej strony
1.
Napęd optyczny
Ten komputer notebook jest wyposażony w napęd optyczny.
Rzeczywisty typ urządzenia
preinstalowanego w komputerze notebook zależy od zakupionego modelu.
2.
Port VGA
15-pinowe gniazdo D-Sub portu VGA umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora lub
innego urządzenia zgodnego ze standardem VGA (takiego jak projektor) w celu uzyskania
doskonałej jakości obrazu wyświetlanego przez komputer.
3.
Port USB 2.0/ 3.0 (Opcjonalnie)
Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak
np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłącza.nia różnych
urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje
więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych
4.
Złącze RJ-45
Złącze Ethernet 10/100/1000 służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w
sieci.
2-9
Wprowadzenia
Widok z lewej strony
1. Blokada Kensington
Notebook ma otwór blokady Kensington , który pozwala użytkownikom na przymocowanie
notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia
mechanicznego PIN.
Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej
linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to
zabezpieczenie komputera notebook.
2. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
3. Złącza portów audio
Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.
Słuchawki
Š
Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.
Mikrofon
Š
Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
4. Złącze zasilania
Służy do podłączania do komputera notebook adaptera prąd zmienny/prąd stały.
2-10
Wstęp
1-11
5. Złącze HDMI
HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to
nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który
za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości
sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.
6. Port USB 2.0/ 3.0 (Opcjonalnie)
Port USB 2.0 pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych z interfejsem USB, takich jak
np. mysz, klawiatura, modem, zewnętrzny dysk twardy, drukarka i inne.
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłącza.nia różnych
urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje
więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
7. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart może obsługiwać różnego rodzaju karty pamięci, takie jak karta
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) lub karty MS Pro (Memory
Stick Pro), w zależności od nabytego modelu.
Należy skontaktować się z miejscowym
serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że zakres
wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
2-11
Wprowadzenia
Widok od tyłu
1.
Zestaw zasilający
Ten komputer notebook będzie zasilany przez akumulator po odłączeniu zasilacza
sieciowego.
2-12
Wstęp
1-13
Widok od spodu
1.
Przycisk zwalniający baterię
Jest to element odbijający, umożliwiający zwolnienie baterii.
Przesuń go jedną ręką, a
drugą ostrożnie wyciągnij baterię.
2.
Przycisk blokujący/odblokowujący baterię
Nie można wyjąć baterii, gdy przycisk umieszczony jest w pozycji zamkniętej. Gdy przycisk
zostanie przesunięty do pozycji otwartej, baterię można wyjąć.
3.
Zestaw zasilający
Po odłączeniu zasilacza sieciowego ten komputer notebook, jest zasilany z baterii.
4.
Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system.
NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu
powietrza wentylatora.
2-13
Wprowadzenia
™ Dane Techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.
sprzedawane produkty mogą być różne w poszczególnych regionach.
szczegółowymi danymi technicznymi dostępnymi u lokalnych dostawców.
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
417 (S) x 269 (G) x 39 (W) mm
Waga
3,0 kg (z baterią)
Procesor
Gniazdo
989-pinowe, rPGA
Typ procesora
Intel® Ivy Bridge
Obsługiwany procesor
Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)
Cache L3
Do 4 MB (zależnie od CPU)
Chipset
Chipset
Intel® HM76
Pamięć
Technologia
DDR3 1600/ 1333 MHz
Pamięć
2 gniazda DDR3 SO-DIMM
Maksymalnie
Do 8 GB (4GB DDR3 SO-DIMM x 2)
Zasilanie
Adapter prąd
65W, 19V
zmienny/prąd stały (1)
Wejście: 100~240V 50~60Hz
(opcjonalnie)
Wyjście: 19V
Adapter prąd
90W, 19V
zmienny/prąd stały (2)
Wejście: 100~240V 50~60Hz
(opcjonalnie)
Wyjście: 19V
Typ baterii
6-celowa / 9-celowa (opcjonalnie)
Bateria RTC
Tak
2-14
3.42A
4.74A
Faktycznie
Prosimy zapoznać się ze
Wstęp
1-15
Pamięć Masowa (Wymienione tu elementy mogą się zostać zmienione bez powiadomienia)
Wielkość dysku twardego
2.5” HDD
Napęd optyczny
Super Multi / Blu-ray (opcjonalnie)
I/O Port
Monitor (VGA)
DDR3 1600 MHz
USB
x 4 (wersja 3.0/ wersja 2.0) (obsługiwana
opcjonalnie)
Wejście mikrofonu/
x1
wejście liniowe
Wyjście słuchawek
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Czytnik kart
x 1 (SD/ SDHC/ MMC/ MS/ SDXC)
Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
Port komunikacji
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bezprzewodowa sieć LAN
Obsługa opcjonalna
Bluetooth
Obsługa opcjonalna
Wyświetlacz
Typ LCD
17,3” 16:9 LED
Jasność
sterowana przyciskami skrótu K/B
Video
Grafika
Dyskretny/UMA (opcjonalnie)
VRAM
DDR3, 1G (opcjonalnie)
Wyjście CRT
Obsługiwane
Wyjście HDMI
Obsługiwane
Funkcja Dual View
Obsługiwane
Zewnętrzne urządzenia wyświetlania zostaną
wykryte po podłączeniu.
2-15
Wprowadzenia
Kamera internetowa
Kamera CMOS HD
Obsługiwane
Audio
Kontroler dźwięku
Realtek® ALC269
Wewnętrzny głośnik
x2
Wewnętrzny mikrofon
x1
Regulacja głośności
Regulacja przyciskiem skrótu K/B i SW
Oprogramowanie i BIOS
Rozruch z USB Flash
Tak, rozruch z dyskietki USB wyłącznie w systemie
DOS
BIOS
Obsługa szybkiego uruchamiania (Fast Boot) --- Tak
Inne
Zgodność
WHQL
Otwór blokady Kensington
x1
2-16
3
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
™ Rozpoczęcie pracy z notebookiem
Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z
poniższymi ilustracjami.
3-2
Preface
1-3
™ Zasilanie
Zasilanie prądem zmiennym
Zaleca się, aby podczas pierwszego użycia podłączyć do komputera notebook adapter prąd
zmienny/prąd stały i korzystać z zasilania prądem zmiennym.
Po podłączeniu prądu
zmiennego, natychmiast rozpoczyna się doładowanie baterii.
Należy pamiętać, że dostarczony adapter prąd zmienny/prąd stały, jest dostosowany do
posiadanego komputera notebook.
Używanie innego modelu adaptera może spowodować
uszkodzenie komputera lub podłączonego do niego sprzętu.
Nie należy przykrywać adaptera prąd zmienny/prąd stały, ponieważ podczas używania może on
generować ciepło. W trakcie eksploatacji należy zawsze uważać na ciepło z adaptera prąd
zmienny/prąd stały.
Zasilanie bateryjne
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej pojemności baterię Li-ion. Ładowalna
bateria Li-ion jest wewnętrznym źródłem zasilania komputera notebook.
Należy pamiętać, że próba rozbierania baterii może spowodować jej uszkodzenie.
Należy
także pamiętać, że rozbieranie baterii przez nieupoważnioną osobę, może spowodować utratę
ograniczonej gwarancji.
By zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii, należy użyć wyłącznie tego
samego lub równoważnego typu baterii, polecanego przez producenta.
Nieużywaną baterię należy zawsze trzymać w bezpiecznym miejscu.
Należy zachować zgodność z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi recyklingu zużytego
akumulatora.
W celu zapewnienia odpowiedniego zasilania zaleca się, aby zaopatrzeć się w zapasową baterię.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu zakupienia baterii zgodnej z komputerem
notebook.
3-3
Pierwsze kroki
Instalowanie zestawu zasilającego
1. Aby zamontować akumulator, najpierw znajdź zaczep stabilizujący akumulatora i śrubę na
tacy akumulatora, jak to zostało pokazane po prawej stronie.
2. Wyrównaj odpowiednio zaczep stabilizujący i śrubę akumulatora oraz upewnij się, że
prawidłowo je połączono.
3. Odwróć akumulator w kierunku pokazanym po prawej stronie.
4. Naciśnij baterię, aby zamocować ją we wnęce.
5. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji Lock (Blokada), aby upewnić się, że
bateria jest prawidłowo zamocowana.
3-4
Preface
1-5
Wyjmowanie zestawu zasilającego
1. Przed wyjęciem zestawu zasilającego sprawdź, czy notebook jest wyłączony oraz, czy
odłączone jest zasilanie prądem zmiennym.
2. Naciśnij przycisk blokady/odblokowania do pozycji odblokowania.
3. Odszukaj przycisk zwalniający baterię na spodniej stronie.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający w kierunku zwalniania baterii, jak pokazano na
spodniej stronie.
5. Wysuń baterię z wnęki podważając palcami jej krawędź.
Należy uważać na palce w czasie wyjmowania baterii.
6. Ustaw najpierw akumulator w pozycji pionowej, a następnie wyciągnij go.
Nie używaj do
tego siły.
3-5
Pierwsze kroki
Wskazówki bezpiecznego korzystania z baterii
Nieprawidłowy montaż i obsługa akumulatora wprowadzają ryzyko wystąpienia pożaru lub
eksplozji, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
Š
Akumulator dołączony do zestawu może być zastąpiony tylko takim samym typem
akumulatora lub odpowiednim zamiennikiem.
Š
Nigdy nie rozbieraj akumulatora, nie zwieraj go, nie wkładaj do ognia, ani nie
przechowuj w temperaturze powyżej +60° C (+140° F).
Š
Nie należy rzucać baterii.
Š
Nie używaj zardzewiałych lub uszkodzonych akumulatorów.
Š
Należy ją trzymać z dala od dzieci.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Sprawdź lokalne
przepisy dotyczące opcji recyklingu lub prawidłowego usuwania w danym regionie.
Oszczędzanie energii baterii
Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę
urządzenia. Jeśli bateria jest niewłaściwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia
użytkownika mogą zostać utracone
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać
wymienione poniżej wskazówki:
Š
Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do
trybu wstrzymania.
Š
Wyłącz system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
Š
Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
Š
W miarę możliwości podłącz adapter do komputera.
Ładowanie zestawu zasilającego
Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook.
Przed
rozpoczęciem ładowania baterii należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:
Š
Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku
twardym, zamknij aplikacje i wyłącz notebooka lub wprowadź w stan uśpienia opcją
Save-to-Disk.
Š
Podłącz zewnętrzny adapter prądu stałego/prądu zmiennego.
Š
Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez
przerywania ładowania.
Š
Używany zestaw baterii, wykorzystuje baterie celowe litowo-jonowe, bez "efektu
pamięci".
Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie
akumulatora. W celu optymalizacji działanai baterii, zaleca się jednak raz w miesiącu
jej pełne rozładowanie.
3-6
Preface
Š
1-7
Jeśli komputer notebook nie będzie dłużej używany zaleca się wyjęcie z niego baterii.
Może to pomóc w wydłużeniu żywotności baterii.
Š
Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-7
Pierwsze kroki
Zarządzanie energią w systemie operacyjnym Windows
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność
energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych. W celu poprawy
efektywności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer na tryb
wstrzymania/hibernacji, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Kieruj się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w systemie
operacyjnym Windows.
Power Options (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwiają
sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii.
Przejdź do menu Start i kliknij na Control Panel (Panel sterowania).
Kliknij System i bezpieczeństwo.
Następnie kliknij Power Options (Opcje zasilania).
Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.
3-8
Preface
1-9
W menu Wyłączanie komputera widoczne będą opcje Sleep (Wstrzymaj)
(S3/S4), Shut Down (Zamknij) (S5) lub Restart (Uruchom ponownie).
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno
nastąpić w odpowiedzi na komendę z przycisku zasilania.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
1.
Uaktywnij funkcję oszczędzania energii ECO w celu zarządzania zużyciem energii
komputera.
2.
3.
Wyłącz monitor po okresie braku aktywności użytkownika.
Wykorzystaj przyciski trybu uśpienia Fn i F12, by przełączyć na tryb oszczędzania
energii.
4.
Wyreguluj ustawienia opcji zasilania w systemie operacyjym Windows, by
zoptymalizować zarządzanie zasilaniem komputera.
5.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć
przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe
zużycie energii.
3-9
Pierwsze kroki
™ Podstawowe operacje
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy
Komputer notebook to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu.
Jednakże, dobór odpowiednich warunków do pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z
komputerem notebook przez dłuższy czas.
3-10
Preface
1-11
1.
Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2.
Wybierz właściwie biurko i fotel i dostosuj ich wysokości do swej postawy podczas
3.
Siedząc w fotelu, ustaw oparcie (jeśli to możliwe) tak, by wygodnie utrzymywało plecy.
4.
Stopy połóż na podłodze płasko i w pozycji naturalnej, tak by kolana i łokcie podczas
5.
Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
pracy.
pracy były ustawione prawidłowo (pod kątem ok. 90 stopni).
6.
Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
7.
Unikaj korzystania z notebooka w miejscu, które może wywoływać dyskomfort (np. w
8.
Często zmieniaj swoją postawę.
łóżku).
9.
Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.
10.
Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.
3-11
Pierwsze kroki
Poznanie klawiatury
Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę.
Ta klawiatura może zostać podzielona na
cztery kategorie: Klawisze maszynistki, przyciski kursora, przyciski numeryczne i przyciski
funkcji.
Klawisze maszynistki
Klawisze numeryczne
Przyciski kursora /
Przyciski funkcji
Klawisze maszynistki
Oprócz głównych funkcji klawiatury, skorzystać można także z funkcji specjalnych,
udostępnianych przez klawisze [Ctrl,] [Alt,] i [Esc] .
Gdy któryś klawiszy blokujących (typu Lock) jest wciśnięty, odpowiadający mu wskaźnik
LED świeci się wskazując jego status:
1.
Num Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Num Lock.
Gdy
funkcja ta jest aktywna, możesz używać klawiszy numerycznych, wbudowanych
w klawisze maszynistki.
2.
Caps Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Caps Lock. Po
uaktywnieniu tej funkcji, wpisywane są wielkie litery.
3-12
Preface
3.
1-13
Scroll Lock: Naciśnij ten przycisk w celu włączenia i wyłączenia Scroll Lock.
Działanie tej funkcji jest definiowane różnie przez konkretne aplikacje i
zazwyczaj jest ona wykorzystywana podczas pracy w systemie DOS.
Klawisze numeryczne
Znajdź klawisze numeryczne na klawiaturze i aktywuj funkcję Num Lock, by korzystać z nich do
wprowadzania numerów i dokonywania obliczeń.
Klawisze kursora
Cztery klawisze sterowania kursorem (strzałki) oraz klawisze [Home], [PgUp], [PgDn], [End],
służą do kontrolowania ruchu kursora.
Klawisz cofający oraz klawisze [Ins] i [Del] w prawym górnym rogu, przeznaczone są do celów
edycyjnych.
Klawisze funkcyjne
„ Przyciski Windows
Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows (
) i klawisz z logo aplikacji (
które są wykorzystywane do wykonania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie
menu Start i uruchomienie menu skrótów.
Dalsze informacje dotyczące tych dwóch
przycisków, znajdują się w podręczniku Windows lub w pomocy online.
„ Przyciski ogólne [Fn]
+
+
+
+
+
+
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD
notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada.
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
3-13
),
Pierwsze kroki
+
+
Wyłącza funkcję audio komputera.
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji
systemu).
„ Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]
Użyj przycisków [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi.
Z pomocą przycisków szybkiego uruchamiania, użytkownicy będą mogli bardziej efektywnie
pracować.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
F4, aby uruchomić aplikację User Defined (Definiowana przez
użytkownika).
+
Š Albo naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij
przycisk F4, aby włączyć funkcję Usługa wyszukiwania systemu
Windows.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn , a następnie naciśnij
powtarzająco przycisk F5, aby przełączyć pomiędzy różnymi
+
trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez ECO Engine
(Mechanizm ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk
+
F6, by włączyć funkcję kamery internetowej. Naciśnij ponownie
w celu wyłączenia.
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciskaj
+
powtarzająco przycisk F8, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi).
Š Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn a następnie wciśnij przycisk F9,
by włączyć funkcję Bluetooth .
+
Š Ten przycisk funkcji nie będzie dostępny, jeśli nie jest obsługiwana
funkcja Bluetooth.
3-14
Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
Preface
1-15
Poznawanie touchpada
Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze
standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji
kursora na ekranie i dokonywanie wyboru przy użyciu dwóch przycisków.
1.
Obszar poruszania kursora
Powierzchnia wrażliwa na dotyk,
umożliwiająca umieszczenie na niej
palca i sterowanie ruchem kursora na
ekranie poprzez przesuwanie palcem
po tym obszarze.
2.
Przyciski prawy /lewy
Działają tak jak prawy/lewy przycisk
myszy.
Używanie touchpada
Przeczytaj uważnie opis poniżej, aby dowiedzieć się jak używać touchpad:
„ Konfigurowanie touchpada
Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb.
Na przykład, jeśli jesteś
leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków. Dodatkowo można zmieniać
rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.
By skonfigurować touchpad, można użyć standardowego sterownika Microsoft lub IBM PS/2
w systemie operacyjnym Windows .
Zmianę konfiguracji można wykonać przez Mouse
Properties (Właściwości myszy) w Control Panel (Panelu sterowania).
„ Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego),
prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec,
jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu
palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji
ruchu.
3-15
Pierwsze kroki
„ Wskaż i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko
touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu wyboru.
Ta procedura, zwana "wskaż i kliknij"
jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń
wskazujących, takich jak mysz, cały touchpad może działać jako lewy przycisk i każde
dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy.
Dwa szybkie
stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.
„ Przeciągnij i upuść
Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść.
Aby tego dokonać
umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie
odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt.
Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest
naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu
zakończenia operacji przeciągnij i upuść.
1.
Zmień pozycję kursora
przesuwając palcem.
2.
Ułóż wygodnie nadgarstki na
biurku.
3-16
Preface
1-17
Informacje o dysku twardym
Twój komputer notebook jest wyposażony w 2,5-calowy dysk twardy.
Dysk twardy jest
urządzeniem magazynującym o znacznie większej szybkości pracy i pojemności niż inne
urządzenia tego typu, takie jak stacje dyskietek i optyczne urządzenia pamięci.
Dlatego też jest
zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i oprogramowania.
Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe
najważniejszych plików.
Nie wyłączaj komputera notebook, gdy świeci się wskaźnik LED dostępu do dysku twardego.
Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony.
Wymiana twardego dysku powinna być dokonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę
lub przedstawiciela serwisu.
Korzystanie z optycznego napędu pamięci masowej
Komputer notebook jest wyposażony w optyczny napęd pamięci masowej.
Rzeczywisty typ
urządzenia zainstalowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
„ DVD Super Multi: Pracuje jako wielofunkcyjny napęd DVD Dual Drive iDVD RAM.
Urządzenie umożliwia zapis formatów CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW lub
DVD+R/DVD+RW itp.
„ Blu-ray: To wysokiej pojemności dysk optyczny, który mieści wysokiej jakości video (HD) na
dysku jednostronnym.
Blu-ray obsługuje bardziej zaawansowane algorytmy kodowania
video H.264 i VC-1 (kodeki) oraz MPEG-2, używane do DVD. Obsługuje także najwyższą
rozdzielczość HDTV.
3-17
Pierwsze kroki
Umieszczanie dysku
1.
Sprawdź, czy notebook jest włączony.
2.
Wciśnij przycisk szybkiego uruchamiania EJECT (wysuwanie), a szuflada z dyskiem
zostanie częściowo wysunięta. Przycisk wysuwania napędu optycznego działa wyłącznie
w czystym systemie DOS.
Jednakże, w przypadku systemu operacyjnego bez
zainstalowanej aplikacji S-Bar, przycisk wysuwania napędu nie będzie działał. W takim
przypadku w celu wysunięcia tacy napędu optycznego, użytkownicy mogą kliknąć prawym
przyciskiem opcję napędu optycznego w "Mój komputer" i wybrać "Wysuń".
3.
4.
Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.
Ustaw dysk na tacy etykietą skierowaną do góry.
Lekko naciśnij środek dysku w celu
zamocowania go.
5.
Pchnij dysk z powrotem do napędu.
1.
Przed zamknięciem upewnij się, że dysk jest
właściwie ułożony i zabezpieczony na tacy.
2.
Nie zostawiaj szuflady otwartej.
3.
Rysunek urządzenia służy wyłącznie jako
odniesienie.
3-18
Preface
1-19
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Porty I/O (wejście/wyjście) notebooka umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych i
komunikacyjnych. Wszystkie wymienione tu funkcje i urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie.
Urządzenia peryferyjne
Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane
opcjonalnie, w zależności o zakupionego przez
użytkowników modelu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj
się z lokalnym dostawcą.
3-19
Pierwsze kroki
Urządzenia komunikacyjne
Wymienione tu funkcje mogą być obsługiwane
opcjonalnie, w zależności o zakupionego przez
użytkowników modelu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się
z lokalnym dostawcą.
3-20
Preface
1-21
™ Wymiana i modernizacja komponentów
Pamięć, stacja dysku twardego, bezprzewodowa sieć LAN / moduł Bluetooth oraz zestaw
zasilający, zainstalowane fabrycznie do urządzenia zakupionego przez użytkownika mogą być
zaktualizowane lub wymienione na żądanie użytkownika w zależności od zakupionych modeli.
Ten komputer notebook jest wyposażony w wysokiej
pojemności baterię litowo-jonową, wymienianą przez
użytkowników.
Ten komputer notebook jest wyposażony w moduł
bezprzewodowej sieci LAN/ Bluetooth, który może zostać
zastąpiony lub zmodernizowany przez autoryzowanego
dealera lub punkt serwisowy.
(Obsługiwane opcjonalnie)
3-21
Pierwsze kroki
Notebook jest wyposażony w stację dysku twardego.
Niniejszy napęd pamięci masowej może być
modernizowany i wymieniany u autoryzowanego dilera lub
w punkcie serwisowym .
Dodatkowy moduł pamięci może zostać zainstalowany
przez autoryzowanego dilera bądź w punkcie serwisowym ,
w celu zwiększenia wydajności notebooka w zależności od
specyfikacji.
Notebook jest wyposażony w urządzenie napędu
optycznego.
Niniejsze urządzenie może być
aktualizowane i wymieniane przez autoryzowanego dilera
bądź centrum serwisowe.
Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach modernizacji należy sprawdzić specyfikacje w
dostarczonym podręczniku użytkownika.
Dalsze informacje o możliwościach zakupu
produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy.
Nie należy modernizować lub wymieniać jakiegokolwiek komponentu produktu poza
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym, ponieważ może to spowodować
unieważnienie gwarancji.
Zaleca się, aby skontaktować się z dostawcą lub punktem
serwisowym w celu wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany.
3-22
Preface
1-23
™ Najczęściej zadawane pytania
Aplikacja S-Bar nie działa.
Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj aplikację S-Bar do najnowszej wersji.
Nie można uruchomić komputera z wbudowanego dysku twardego, gdy podłączony
jest bootowalny dysk e-SATA.
Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji.
Podczas aktualizacji BIOS-u pojawia się komunikat błędu “ERROR:BIOS has no
flash information available”.
Jest to zabezpieczenie przed awarią systemu na wypadek, gdy w trakcie aktualizacji
nastąpi nagły brak zasilania.
Przed rozpoczęciem aktualizacji BIOS-u nalezy sprawdzić,
czy adapter prądu zmiennego jest podłączony.
Nie można naładować baterii.
Dioda baterii miga i nie można naładować baterii.
1) Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji.
zmiennego/stałego oraz baterię.
oraz baterię.
2) Wyłącz notebooka i odłącz adapter prądu
3) Podłącz ponownie adapter prądu zmiennego/stałego
4) Podczas ładowania baterii pozostaw notebook wyłączony przez co
najmniej 30 minut.
5) Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub
serwisem MSI w celu uzyskania dalszej pomocy.
System nie wznawia działania po przejściu w tryb uśpienia.
Zaktualizuj najpierw BIOS do najnowszej wersji, aby zmienić ustawienia rejestru.
Notebook nie chce się wyłączyć.
Zalecamy wyłączanie notebooka przy użyciu polecenia Zamknij. Inne metody, w tym te
wymienione poniżej, mogą skutkować utratą niesapisanych danych.
Jeśli polecenie
Zamknij nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące kroki: 1) Zrestartuj notebook,
naciskając klawisze Ctrl+Alt+Delete.
2) Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć
system. 3) Odłącz komputer od zasilacza.
Z głośników nie wydobywa się dźwięk.
1) Sprawdź główne ustawienia głośności w menedżerze audio.
2) W razie korzystania z
aplikacji kontrolującej głośność należy sprawdzić, czy głośność ta jest ustawiona na
odpowiednio wysokim poziomie. 3) Jeśli do złącza słuchawek podłączono kabel audio,
należy go odłączyć.
3-23
Pierwsze kroki
Występują problemy z połączeniem internetowym.
1) Poproś swojego operatora telefonicznego o sprawdzenie, czy na linii telefonicznej nie
występują zakłócenia.
2) W razie problemów z połączeniem z dostawcą usług
internetowych sprawdź, czy u dostawcy nie wystąpiły problemy techniczne.
3) Sprawdź
ustawienia ADSL i połączenie oraz upewnij się, że w notebooku prawidłowo
skonfigurowano połączenie internetowe.
4) W bezprzewodowych sieciach LAN odległość
i ewentualne przeszkody między urządzeniami a punktami dostępu mają wpływ na
szybkość transferu danych.
Aby zmaksymalizować szybkość transferu, wybierz punkt
dostępu położony najbliżej notebooka.
Nie można odtworzyć płyty DVD.
1) Jeśli podczas korzystania z odtwarzacza DVD pojawia się ostrzeżenie o kodzie regionu,
możliwe, że płyta DVD, którą chcesz odtworzyć, nie jest zgodna z napędem DVD-ROM w
komputerze. Kod regionu można znaleźć na opakowaniu płyty.
2) Jeśli widać obraz
wideo, ale nie ma dźwięku: Sprawdź, czy opcja wyciszenia w odtwarzaczu DVD jest
wyłączona.
Sprawdź główne ustawienia głośności w menedżerze audio.
3) Sprawdź,
czy sterowniki zostały prawidłowo zainstalowane - kliknij Start > Panel sterowania >
System > Menedżer urządzeń.
4) Zabrudzona lub uszkodzona płyta może powodować
“zawieszanie" komputera podczas próby odczytu.
W razie potrzeby zrestartuj komputer,
wyjmij płytę i upewnij się, że nie jest zabrudzona lub uszkodzona.
filmów DVD używaj odpowiedniego oprogramowania, np.
5) Do odtwarzania
PowerDVD lub WinDVD.
Nie można wysunąć tacki napędu DVD-ROM.
1) Sprawdź, czy komputer jest włączony.
DVD-ROM/CD-ROM.
2) Naciśnij przycisk wysuwania na napędzie
3) Przycisk wysuwania jest sterowany przez aplikację SCM/S-Bar
(w zależności od specyfikacji danego modelu).
zostało zainstalowane w systemie.
Upewnij się, że narzędzie SCM lub S-Bar
4) Jeśli przycisk wysuwania nie działa, otwórz tackę,
wkładając ostro zakończony przedmiot do otworu znajdującego się obok przycisku
wysuwania.
3-24

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement