MSI MS-AE63 Adora24 2M Instrukcja obsługi

MSI MS-AE63 Adora24 2M Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Adora24
Komputer PC typu AIO
(wszystko w jednym)
MS-AE63 System
Wstęp
SPIS TREŚCI
Uwaga dotycząca praw autorskich��������������������������������������������������������������������������iii
Znaki towarowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uaktualnianie i gwarancja���������������������������������������������������������������������������������������iv
Zakup części wymiennych��������������������������������������������������������������������������������������iv
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Energooszczędność produktu���������������������������������������������������������������������������������iv
Polityka ochrony środowiska����������������������������������������������������������������������������������� v
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������� v
Informacje o baterii�������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������vi
Zgodność z CE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych��������������������������� viii
Oświadczenie WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Omówienie��������������������������������������������������������� 1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Ogólny opis systemu�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Wymiana składników i uaktualnianie�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Wprowadzenie���������������������������������������������������� 2-1
Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy������������������������������������������� 2-2
Instalacja sprzętu������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Operacje systemowe������������������������������������������ 3-1
Zarządzanie energią�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Połączenia sieciowe (Windows 7)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Połączenia sieciowe (Windows 8.x)��������������������������������������������������������������������� 3-7
Odzyskiwanie systemu (Windows 7)������������������������������������������������������������������ 3-10
Odzyskiwanie systemu (Windows 8.x)��������������������������������������������������������������� 3-20
A. Rozwiązywanie problemów�������������������������������� A-1
Komputer PC typu AIO
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2013/ 08
iii
Wstęp
Uaktualnianie i gwarancja
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na
życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione. Dalsze informacje o możliwościach
zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani
wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy
lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji.
Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym
w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego
przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez
producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia,
w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można
uzyskać u producenta, pod adresem http://support.msi.com/.
Pomoc techniczna
iv
Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby
pomocy.
◙
◙
Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji technicznych,
aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji dostępnych pod
adresem http://www.msi.com/service/download/
Skontaktuj się z personelem technicznym pod adresem
http://support.msi.com/
Energooszczędność produktu
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Komputer PC typu AIO
Polityka ochrony środowiska
◙
◙
◙
◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne
użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy
go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i
usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać,
wykorzystujac adres [email protected].
Informacje o substancjach
chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU
REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacje o baterii
Unia Europejska:
Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z
nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z
publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu
lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
Tajwan:
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie
należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego
usuwania.
Kalifornia, USA:
Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie
wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta.
Wstęp
Instrukcje bezpieczeństwa
◙
◙
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie
narażać ich na działanie wysokiej temperatury.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
vi
◙
◙
◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC (140OF) lub poniżej 0OC (32OF), ponieważ może
to uszkodzić urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40°C.
Komputer PC typu AIO
Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to
uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
◙
◙
Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV
należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu
uziemienia budynku.
System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące
instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of
Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego
ekranowania kabla koncentrycznego).
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙
◙
◙
◙
◙
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
1� Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż
określone jest zabronione.
2� Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.
vii
Wstęp
Zgodność z CE
Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie
jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi
postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy
B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone,
aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje,
wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie
zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w
określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze
radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając
urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie
co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
viii
■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych
za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
Oświadczenie WEEE
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi
w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i
elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc
producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie
gdy produkt jest wycofywany z użycia.
Rozdział 1
Omówienie
System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy
wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę
nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu. Dotykowy
ekran, doskonała obsługa audio/video oraz intuicyjny
interfejs użytkownika, łączą technologię z praktycznością,
sprawiając, że komputery są łatwiejsze i przyjemniejsze
w użyciu - odpowiednie dla całej rodziny.
Omówienie
Zawartość opakowania
1-2
Komputer PC typu wszystko
w jednym
Zasilacz AC/DC
Przewód zasilający
Szmatka do czyszczenia
monitora
Dysk ze sterownikami
i programami
narzędziowymi
Podręcznik użytkownika
i Skrócona instrukcja
obsługi
Klawiatura (opcjonalnie)
Mysz (opcjonalnie)
* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element
jest uszkodzony lub go brakuje.
* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może
być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu.
Komputer PC typu AIO
Ogólny opis systemu
 Widok z przodu
1 2 3 1
1-3
5
1
Mikrofon
2
Kamera sieci web
3
Wskaźnik LED (opcjonalny)
4
Monitor
5
Głośniki stereo
4
5
Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.
Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania
zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji.
Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie. Wskaźnik LED powinien być
włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne.
23,6-calowy wyświetlacz Full HD z optymalną rozdzielczością 1920 X 1080 pikseli i
standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.
Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu
stereo.
Omówienie
 Widok z tyłu
1
1-4
1
2
1
Wentylator
2
Gniazdo blokady Kensington
3
Podstawka
3
1
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które
umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza
lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej
linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej
linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a
przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
Komputer PC typu AIO
 Widok z boku
1
5
3
7
9
1
4
2
6
11
13
12
8
10
Przycisk zasilania systemu/ dioda LED
Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.
Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w
pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk).
2
Dioda LED zasilania monitora
3
Dioda LED dysku twardego
4
Przycisk zasilania monitora
5
Przycisk Menu
6
Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu.
Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp
systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.
Naciśnij przycisk zasilania monitora, aby włączyć lub wyłączyć monitor.
Naciśnij ten przycisk, aby przeglądać ustawienia i przełączyć pomiędzy menu Jasność
i Głośność.
Przycisk Zwiększenie jasności/ Zwiększenie głośności
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność/ głośność.
1-5
Omówienie
7
Przycisk Zmniejszenie jasności/ Zmniejszenie głośności
8
Czytnik kart
9
Port USB 2.0 (z technologią MSI Super Charger Technology) (Opcjonalnie)
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność/ głośność.
Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do
podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka
szybkość).
Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny
port USB 2.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym
systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez
USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym
ułatwieniem.
10
Port USB 2.0
11
Otwór wysuwania
12
Przycisk wysuwania
13
Stacja dysków optycznych
1-6
Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do
podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia
kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka
szybkość).
Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do
papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych.
Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.
Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest
opcjonalny).
Komputer PC typu AIO
 Widok z góry i z dołu
1
2
4
3
1
2
6
5
8
7
9
Wentylator
Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt
przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Podstawka
Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
3
Gniazdo wyjścia liniowego
4
Gniazzdo mikrofonu
Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.
Złącze to służy do podłączania mikrofonu.
1-7
Omówienie
5
Gniazdo LAN RJ-45
Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area
Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.
Żółty
Dioda LED
Kolor
Stan diody LED
Stan
Lewa
Żółty
Wyłączona
Nie ustanowiono połączenia LAN.
Włączona (światło stałe)
Ustanowiono połączenie LAN.
Włączona (światło jasne
i pulsujące)
Komputer komunikuje się z innym
komputerem w sieci LAN.
Wyłączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 10 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 100 Mbit/s.
Włączona
Wybrano szybkość przesyłania
danych 1000 Mbit/s.
Prawa
6
1-8
7
Zielony7/ pomarańczowy
Zielony
Port USB 3.0 (Opcjonalnie)
Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości
transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).
Port wejścia HDMI (opcjonalny)
(z technologią Instant Display MSI)
®
Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję
nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty
TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także
wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.
Dzięki technologii Instant Display MSI, po pomyślnym podłączeniu zasilania do
AIO PC, monitor automatycznie przechodzi do trybu “oczekiwanie” bez naciskania
przycisku zasilania. Po podłączeniu urządzeń do portu wejścia HDMI, nastąpi
natychmiastowe włączenie monitora. Przy włączonym AIO PC, tryby można także
przełączać przyciskiem Power / Mode (Zasilanie/Tryb) monitora na panelu bocznym.
Taki mechanizm pomaga zaoszczędzić więcej energii dla systemu.
8
9
Gniazdo zasilania
Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały.
Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec
uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza
sieciowego.
Złącze antenowe tunera TV (opcjonalnie)
To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora.
Ważne
1. Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
2. Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia
niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB 2.0
na panelu tylnym.
Komputer PC typu AIO
Wymiana składników i uaktualnianie
Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać
na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego
modelu.
1-9
Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego
dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu
inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ
może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się
z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi
uaktualnienia lub wymiany.
Rozdział 2
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur
konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń
peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu
uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Wprowadzenie
Porady dotyczące bezpieczeństwa i
komfortu pracy
Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym
miejscu. Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się
pracować z komputerem przez dłuższy czas.
1� Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
2� Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu
zapewnienia właściwej postawy podczas pracy.
3� Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę.
Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne
oparcie pleców.
4� Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały
się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni).
5� Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie.
6� Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania
optymalnego widoku.
7� Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne
(np. w łóżku).
2-2
8� Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym. Należy obsługiwać go
ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Komputer PC typu AIO
Instalacja sprzętu
 Ustawianie systemu
1� Umieść system na płaskiej i stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2� Wysuń podstawę do pozycji otwarcia i przechyl monitor. W celu zapewnienia
stabilności systemu podstawę należy wysunąć do momentu zrównania oznaczenia
na jej zawiasie z tylną częścią systemu. Właściwe ustawienie pomaga w
zmniejszeniu zmęczenia wzroku i mięśni.
2-3
Wprowadzenie
 Podłączanie zasilacza
1. Połącz zasilacz AC/DC z przewodem zasilającym.
2. Podłącz koniec prądu stałego adaptera do komputera PC AIO.
3.
Podłącz męski koniec przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka
elektrycznego.
2
1
3
Ważne
Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC
do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda
zasilania.
2-4
 Włączanie zasilania systemu
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.
Rozdział 3
Operacje
systemowe
W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji
systemowych.
Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Operacje systemowe
Zarządzanie energią
Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia
znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści
środowiskowych.
W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać
komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności
użytkownika.
 Zarządzanie energią w systemie Windows 7
■
3-2
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora,
dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel
sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając
pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje
Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie
zasilaniem systemu.
 Zarządzanie energią w systemie Windows 8.x
■
Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym
Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora,
dysku twardego i baterii. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel
sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia).
Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).
Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając
pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).
Komputer PC typu AIO
■
W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje
Uśpienie (S3/S4) i Zamknij (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie
zasilaniem systemu.
 Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem
ENERGY STAR (Opcjonalne)
Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku
aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu
niskiego zużycia energii lub trybu “Uśpienie”. Podczas używania
z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja
ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby
uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem
zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona
na następujące działanie:
■
■
Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach
Zainicjowanie trybu Uśpienie po 30 minutach
 Wznawianie pracy systemu
Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w
odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:
■
■
■
■
przycisku zasilania,
sieć (Wybudzanie przez sieć LAN),
myszy,
klawiatury.
■
Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po
upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.
Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu
operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią
komputera.
Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu
zarządzania zużyciem energii przez komputer.
Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
■
■
■
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:
3-3
Operacje systemowe
Połączenia sieciowe (Windows 7)
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and
Internet] (Sieć i Internet).
3-4
3. Wybierz pozycję [Broadband] (PPPoE) (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
4. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
Komputer PC typu AIO
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and
Internet] (Sieć i Internet).
3-5
3. Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy
użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej.
4. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z
listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum sieci i
udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia.
Operacje systemowe
5. Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new
connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network
and Sharing Center] (Centrum sieci i udostępniania).
3-6
6. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
7. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
8. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close] (Zamknij),
aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia
połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
Komputer PC typu AIO
Połączenia sieciowe (Windows 8.x)
 Przewodowa sieć LAN
1. Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania).
2. Wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania) w
sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet).
3-7
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostępniania).
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).
Operacje systemowe
5. Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem).
6. Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE))
w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które
wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
7. Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk
[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN.
3-8
Komputer PC typu AIO
 Bezprzewodowa sieć LAN
1. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia)
sieci bezprzewodowej.
na pulpicie, odszukaj ikonę dostępnej
2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN. Wybierz połączenie z
listy.
3. Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostępniania) w sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet) w
Control Panel (Panelu sterowania).
4. Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć).
5. Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie
nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuować.
6. Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
7. Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane. Kliknij przycisk [Close] (Zamknij),
aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia
połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN.
3-9
Operacje systemowe
Odzyskiwanie systemu (Windows 7)
Ważne
Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI.
Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące:
■
■
■
■
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem narzędzia do przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać
kopię zapasową ważnych danych z dysku systemowego na innych urządzeniach
pamięci masowej.
3-10
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
 Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3
Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku
skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku
twardego.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Uruchom ponownie system.
2. Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze
przycisk skrótu F3.
Komputer PC typu AIO
3. Przejdź do programu Recovery Tool. Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Backup
System (Kopia zapasowa systemu), Restore System (Przywracanie systemu) i
Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych).
 System Backup (Kopia zapasowa systemu)
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek
katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System] (Kopia zapasowa systemu).
Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
3-11
Operacje systemowe
2. Wybierz [BACKUP] (KOPIA ZAPASOWA) w celu natychmiastowego uruchomienia
kopii zapasowej systemu.
 Początkowa kopia zapsowa
Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać. Należy pozwolić na
dokończenie, bez przerywania.
3-12
 Kolejne kopie zapasowe
Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej.
Komputer PC typu AIO
3. Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu. Należy pamiętać, że może to trochę
potrwać. Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może
wystąpić nieznane uszkodzenie systemu.
4. Alternatywnie, wybierz [CANCEL] (ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać
wykonywanie kopii zapasowej systemu. Nie należy wyłączać zasilania w trakcie
anulowania wykonywania kopii zapasowej.
3-13
Operacje systemowe
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu.
Naciśnij [OK] w celu zakończenia.
 Przywracanie systemu
3-14
Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego
stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez
użytkowników wcześniej. Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie
przywrócony do ustawień domyślnych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System] (Przywracanie systemu).
Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
Komputer PC typu AIO
2. Wybierz [OK] lub [NEXT] (DALEJ), aby przywrócić system do poprzedniej kopii
zapasowej lub do ustawień domyślnych. Alternatywnie, wybierz [CANCEL]
(ANULUJ), aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu.
 Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio
wykonanej kopii zapasowej
 Bez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień
domyślnych
3-15
Operacje systemowe
3. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
3-16
4. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie
przerwany, należy ponownie uruchomić całą procedurę.
Komputer PC typu AIO
 Przywracanie systemu
To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień
fabrycznych. Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a
wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default] (Przywracanie
do fabrycznych ustawień domyślnych). Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na
klawiaturze [Esc] w celu zakończenia.
3-17
2. System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Wszystkie dane zostaną
utracone. Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.
Aby kontynuować, kliknij przycisk [NEXT] (DALEJ). Alternatywnie, aby zatrzymać
działanie funkcji, można także wybrać przycisk [CANCEL] (ANULUJ).
Operacje systemowe
3. Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne.
4. Trwa przywracanie systemu. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać. Nie
należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić
nieznane uszkodzenie systemu.
3-18
Komputer PC typu AIO
5. Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu. Naciśnij [OK]
w celu zakończenia. Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu
operacyjnego Windows. Jeśli proces odzyskiwania systemu nie powiedzie się lub
zostanie przerwany, należy ponownie uruchomić całą procedurę.
3-19
Operacje systemowe
Odzyskiwanie systemu (Windows 8.x)
Ważne
System Recovery Function (Funkcja odzyskiwania systemu) jest dostępna tylko
w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i
programami narzędziowymi firmy MSI.
Cele stosowania System Recovery Function (Funkcji odzyskiwania systemu)
obejmują:
■
■
■
■
3-20
Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych
ustawień domyślnych producenta.
Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu
operacyjnego.
Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego
system nie działa normalnie.
Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami.
Przed użyciem System Recovery Function (Funkcji odzyskiwania systemu) należy
wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku systemowym,
korzystając z innych urządzeń pamięci masowej.
Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy
się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.
 Tworzenie dysku odzyskiwania systemu
Podczas pierwszego użycia zaleca się utworzenie dysku odzyskiwania systemu,
pełniącego funkcję kopii zapasowej w przypadku katastrofalnej awarii dysku lub
innych zdarzeń losowych.
Kliknij dwukrotnie ikonę „BurnRecovery” (Nagraj dysk do odzyskiwania systemu)
,
która umieszczona jest na pulpicie, w celu uruchomienia narzędzia do tworzenia
dysku do odzyskiwania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w
celu utworzenia wszystkich dysków odzyskiwania.
Komputer PC typu AIO
 Przywracanie systemu za pomocą dysków
przywracania
W tej sekcji opisano sposób przywracania systemu za pomocą utworzonych wcześniej
dysków odzyskiwania.
W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:
1. Włóż dysk odzyskiwania do stacji dysków optycznych.
2. Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia)
, następnie wybierz opcję
[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]
(Aktualizacja i odzyskiwanie).
3-21
3. Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Advanced startup] (Uruchamianie
zaawansowane) i wybierz opcję [Restart now] (Uruchom ponownie teraz), aby
ponownie uruchomić system.
Operacje systemowe
4. Gdy po uruchomieniu ukaże się poniższy ekran, wybierz opcję [Continue]
(Kontynuuj).
5. Naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie potwierdzić wybór po wyświetleniu
poniższego komunikatu.
3-22
6. System operacyjny Windows rozpocznie ładowanie plików.
7. Wyświetlone zostanie menu odzyskiwania systemu. Opcja [Hard Disk Recovery]
(Odzyskiwanie dysku twardego) powoduje sformatowanie całego dysku twardego.
Wszystkie dane zawarte na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie
ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień producenta. Opcję
[Hard Disk Recovery] (Odzyskiwanie dysku twardego) należy wybrać tylko, jeśli
dysk twardy został zarażony krytycznymi wirusami i nie można znaleźć żadnego
rozwiązania oprócz całkowitego oczyszczenia dysku twardego.
Komputer PC typu AIO
Opcja [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie partycji systemowej) powoduje
sformatowanie tylko dysku C. Tylko dysk C zostanie przywrócony do domyślnego
stanu producenta. Inne dyski pozostaną bez zmian. Zaleca się, aby użytkownicy
przywracali system za pomocą opcji [System Partition Recovery] (Odzyskiwanie
partycji systemowej).
8. Procedura odzyskiwania systemu spowoduje sformatowanie partycji dysku
twardego. Upewnij się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych. Kliknij
przycisk [YES] (TAK), aby kontynuować; kliknij przycisk [NO] (NIE), aby zatrzymać
odzyskiwanie systemu.
3-23
Ponownie kliknij przycisk [YES] (TAK), aby potwierdzić; kliknij przycisk [NO] (NIE), aby
zatrzymać odzyskiwanie systemu.
9. NIE wyłączaj zasilania systemu podczas wykonywania funkcji odzyskiwania
systemu, ponieważ może to spowodować nieznane uszkodzenie systemu.
Operacje systemowe
10.Poniższy komunikat wskazuje pomyślne odzyskanie systemu. Naciśnij przycisk
[OK] w celu ponownego uruchomienia systemu i uzyskania normalnego dostępu
do systemu operacyjnego Windows.
11.Po przerwaniu lub niepowodzeniu procesu odzyskiwania należy powtórzyć
procedurę od początku.
3-24
Komputer PC typu AIO
 Odzyskiwanie z systemu operacyjnego
 Refresh PC
Program Refresh PC sprawdza, czy pliki systemowe, rejestr systemu Windows
oraz inne ważne komponenty systemu działają prawidłowo. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości z plikami Windows program podejmie próbę naprawienia ich. Jeśli
komputer nie działa prawidłowo, można go odświeżyć bez utraty plików osobistych.
1. Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia)
, następnie wybierz opcję
[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]
(Aktualizacja i odzyskiwanie).
2. Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Refresh your PC without affecting your
files] (Odświeżanie komputera z zachowaniem istniejących plików) i kliknij przycisk
[Get started] (Rozpocznij).
3-25
3. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Operacje systemowe
4. Pojawi się komunikat, że komputer jest gotowy do odświeżenia. Kliknij przycisk
[Refresh] (Odśwież), aby rozpocząć. Proces może potrwać chwilę.
5. Po zakończeniu odświeżania nastąpi powrót do ekranu startowego Windows z
domyślnym zestawem narzędzi i widgetów systemu Windows 8.
3-26
Komputer PC typu AIO
 Reset PC
Program Reset powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień systemu.
1. Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia)
, następnie wybierz opcję
[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]
(Aktualizacja i odzyskiwanie).
2. Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Remove everything and reinstall
Windows] (Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu
Windows) i kliknij przycisk [Get started] (Rozpocznij).
3-27
3. Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
Operacje systemowe
4. W przypadku dysku podzielonego na partycje pojawi się monit o wybranie dysku,
który ma zostać oczyszczony z plików.
5. Teraz wybierz, czy chcesz usunąć pliki, czy całkowicie oczyścić dyski, zależnie od
potrzeb.
3-28
6. Komputer jest gotowy do przywrócenia ustawień fabrycznych. Kliknij przycisk
[Reset] (Resetuj) i wykonuj instrukcje na ekranie, aby ponownie uruchomić
komputer.
Dodatek A
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów
Nie można uruchomić systemu
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone.
Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat „Operating System not
found (Nie znaleziono systemu operacyjnego)” lub system Windows nie
uruchamia się.
1. Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy
dysk CD/DVD. Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer.
2. Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie
konfiguracyjnym BIOSu.
Nie daje się zamknąć systemu.
Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system. Użycie
innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia
danych. Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych
metod:
A-2
1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu.
3. Odłącz kabel zasilający.
Mikrofon nie działa.
1. W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Sounds and Audio Devices (Dźwięki i urządzenia audio) >
Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony.
2. Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony
do gniazda mikrofonowego.
Występują problemy z łączem internetowym.
1. W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z
problemów technicznych dostawcy usług internetowych.
2. Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji
dostępu internetowego w systemie.
3. Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier między
urządzeniami i punktem dostępowym. Aby zwiększyć szybkość transmisji danych,
należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej urządzenia.
Komputer PC typu AIO
Głośniki nie działają.
1. Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku.
2. Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie
został wyciszony.
3. Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je.
4. Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu
ekranowym.
Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD w
urządzeniu.
1. Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry.
2. Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest
zainstalowany zgodnie z instrukcjami.
3. Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może
to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD w urządzeniu. Kod
regionu został oznaczony na opakowaniu płyty.
4. Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w
odtwarzaczu. Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze
dźwięku nie są wyciszone.
5. Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki. Kliknij opcję Start > Control
Panel (Panel sterowania) > System > Device Manager (Menedżer urządzeń).
6. Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia
komputera w trakcie prób jej odczytu. W razie konieczności uruchom ponownie
komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana.
7. Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub
WinDVD.
Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć.
1. Upewnij się, że komputer jest włączony.
2. Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD.
3. Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi,
ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia.
Na monitorze nie ma obrazu.
1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest
włączony.
2. Urządzenie może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić ekran.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement