MSI MS-AA82 AE201 Brugervejledning

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

MSI MS-AA82 AE201 Brugervejledning | Manualzz

AE201

Alt-i-En pc

MS-AA82 system

ii

Forord

Indhold

Oplysninger om ophavsret ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemærker ������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revision ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Opgradering og garanti �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Anskaffelse af udskiftelige dele �������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

"Grønt produkt" egenskaber ������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøpolitik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Oplysninger om kemiske stoffer ������������������������������������������������������������������������������ v

Oplysninger om batteriet ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhedsvejledninger �������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE overholdelse ����������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens ���������������������������������������������������� viii

WEEE erklæring ����������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Oversigt ............................................................. 1-1

Pakkens Indhold ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Systemoversigt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Udskiftning af Dele og Opgradering �������������������������������������������������������������������1-10

2. Sådan kommer du i gang .................................... 2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed ��������������������������������������������������������� 2-2

Hardware-installation �������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. System Drift ....................................................... 3-1

Energistyring ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Netværksforbindelsei (Windows 7) ����������������������������������������������������������������������3-4

Netværksforbindelsei (Windows 8�x) ��������������������������������������������������������������������3-7

Systemgenopretning (Windows 7) ���������������������������������������������������������������������3-10

Systemgenopretning (Windows 8�x) ������������������������������������������������������������������ 3-20

A. Fejlfinding .......................................................... A-1

Alt-i-En pc

Oplysninger om ophavsret

Materialet i dette dokument er intellektuel ejendom tilhørende MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Vi har taget alle forholdsregler under forberedelsen af dette dokument, men der er dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt� Vores produkter er under stadig forbedring, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden varsel�

Varemærker

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere�

Revision

Revision

V1�1

Dato

2013/11 iii

iv

Forord

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning� For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler� x Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien� Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning�

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt�

Kontakt producenten via http://support�msi�com/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele�

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren� Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp�

Besøg MSI’s netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via http://www�msi�com/service/ download/

Kontakt vores tekniske medarbejdere via http://support�msi�com/

"Grønt produkt" egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik

Alt-i-En pc

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb�

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug�

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug�

Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi�com for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter�

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern

(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr� 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Oplysninger om batteriet

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald� Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love�

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse� v

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien�

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert� Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten�

vi

Forord

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes�

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference�

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer�

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op�

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt� Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben�

Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse�

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler�

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid�

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60 O eller under 0 O C � Det kan skade udstyret�

C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C�

Alt-i-En pc

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød�

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den� Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen�

Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen�

Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med

ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code (NEC)", afsnit 820�93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning�

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret�

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget�

Der er trængt væske ind i udstyret�

Udstyret har været udsat for fugt�

Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen�

Udstyret har været tabt og er beskadiget�

Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser�

1�

2�

Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT�

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes�

Rør ikke linsen inde i drevet� vii

viii

Forord

CE overholdelse

Micro-Star International CO�, LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv�

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15� Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer� Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation� Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation� Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen�

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren�

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til�

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance�

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret�

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15� Drift er underlagt følgende to betingelser:

1�

2�

Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning�

WEEE erklæring

I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13� august 2005, må produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald� Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid�

Kapitel 1

Oversigt

Dette system er integreret i design, og vælger et stilfuldt udseende med en spejlskærm, som viser enkelheden ved moderne individualisme og komfort i hjemmet�

Med sin touchscreen skærm, problemfri lyd/video egenskaber og intuitive bruger-interface blander den teknologi med liv og gør computere nemmere og morsommere at bruge – passer til hele familien�

Pakkens Indhold

Alt-i-En pc AC/DC adapter AC el-ledning

Serviet til skærm Driver/værktøjscd

Brugervejledning og

Hurtig-guide

Tastatur (valgfri) Mus (valgfri) Skrivestift (valgfri)

* Kontakt os straks, hvis nogle af tingene er beskadigede eller mangler�

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model�

Systemoversigt

Set forfra

1 2 4

3

5

1

2

4

5

3

Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til video-samtaler online�

Videokamera

Det indbyggede videokamera med mikrofon kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video, til konferencer online og til andre interaktive aktiviteter�

Lysdiode-indikator (valgfri)

Lysindikatoren viser når enheden optager� Lysdiode-indikatoren skal være tændt når enheden optager video, og den skal være slukket når enheden ikke optager video�

IR modtager (valgfri)

Denne infrarøde modtager er til brug for fjernbetjeningen�

Skærm

19,5" HD+ skærm med LED baggrundslys med optisk opløsning på 1600 X 900 og standard-størrelsesforhold 16:9 widescreen (bredformat)�

Set bagfra

1

1

1

4

5 2

3

6

7

8

9

11

10

12

13

Vigtigt

Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter strømadapteren til din

AIO pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten�

1

2

3

4

5

6

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Fod

Brug dette stativ til at opstille dit system på en flad og stabil overflade�

Kabelføringshul

Før kablerne gennem kabelføringshullet for at undgå sammenfiltring, når enheder tilsluttes�

Kensington låsport

Denne AIO pc har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse AOI pc’en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kode-enhed, samt et gummiovertrukket metalkabel� Kablets ende har en lille løkke, med hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f�eks� et tungt bord eller lignende og således låse

AIO pc'en�

Stereohøjtalere

Med et stereoanlæg giver de indbyggede stereohøjtalere en højkvalitets soundblaster�

Tv-tuner antennestik (Valgfri)

Dette stik er til en digital tv-antenne�

7

8

DB15-stikben hunstikket er beregnet til VGA-interface enhed�

®

HDMI’et (dvs� High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams� HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel�

9

10

Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere, fakturaprintere, kreditkort-maskine osv�

USB 2�0 Port

USB ("Universal Serial Bus") porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder� Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed)�

11

RJ-45 LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et LAN (Local Area Network)�

Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel�

Gul Grøn/ Orange

LED

Venstre

Højre

Farve

Gul

Grøn

LED tilstand

Slukket

Tændt (fast tilstand)

Tændt (lysere og blinker)

Slukket

Tændt

Orange Tændt

Betingelse

LAN link er ikke etableret�

LAN link er etableret�

Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN�

Datahastigheden 10 Mbit/sek� er valgt�

Datahastigheden 100 Mbit/sek� er valgt�

Datahastigheden 1000 Mbit/sek� er valgt�

12

13

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner�

Linje-ud stik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere�

Set fra siden

1

3

5

7

9

12

2

4

6

8

10

11

14

16

13

15

1

2

3

4

Strøm LED

Strøm LED'et lyser op når systemet tændes og går ud når systemet slukkes� Med hensyn til strømbesparelse, blinker LED'et i S3 funktionen (Suspend to RAM) og går ud i S4 funktionen (Suspend to Disk)�

Skærm strøm LED

Strøm LED'et lyser op når skærmen tændes, og går ud når den slukkes�

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus� Den blinker, når systemet tilgår data på

HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet�

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet�

Oversigt

1-8

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Strømknap på skærmen

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for skærmen�

MENU knap

Tryk på denne knap for at vise og skifte mellem lysstyrken og lydstyrken�

Lysstyrke op/lydstyrke op knap

Tryk på denne knap for at skrue op for lysstyrken/lydstyrken�

Lysstyrke ned/lydstyrke ned knap

Tryk på denne knap for at skrue ned for lysstyrken/lydstyrken�

USB 3�0 Port

USB 3�0 porten er tilbagekompatibel med USB 2�0 enheder� Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 5Gbit/s (SuperSpeed)�

USB 3�0 Port (med MSI Super opladeteknologi)

USB 3�0 porten er tilbagekompatibel med USB 2�0 enheder� Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 5Gbit/s (SuperSpeed)�

Med MSI Super opladeteknologien, virker systemet ikke kun som en normal USB 3�0 port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB enheder, selv når systemet er slukket� Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at tænde for systemet, får at oplade USB enheder� Og den kan endda reducere opladetiden up til

40%, og gøre livet mere effektivt end nogensinde før�

Kortlæserdrev

Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige hukommelseskorttyper�

Strømstik

Strømadapteren omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) for dette stik� Strøm fra dette stik leverer strøm til pc'en� For at undgå, at pc'en beskadiges, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter�

Optisk diskdrev

Der er et integreret dvd super-multidrev til din hjemmebiograf (med Blu-ray som en valgmulighed)�

Udskydningshul

Anbring en tynd, spids genstand (f�eks� en papirclips) i udskydningshullet for at åbne det optiske diskdrev manuelt, hvis udskydningsknappen ikke virker�

Alt-i-En pc

1-9

1-8

Oversigt Alt-i-En pc

15

16

Udskydningsknap

Tryk på udskydningsknappen for at åbne det optiske diskdrev�

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Vigtigt

Højhastighedsenheder anbefales til USB 3�0 porte, hvorimod det anbefales at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2�0 porte på bagpanelet�

1-9

Oversigt

Udskiftning af Dele og Opgradering

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model brugeren har købt�

1-10

For yderligere oplysninger vedrørende begrænsninger med hensyn til opgradering, se venligst specifikationerne i brugermanualen� For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler�

Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien� Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning�

Alt-i-En pc

PB

Kapitel 2

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware� Når du tilslutter perifere enheder skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndledet for at undgå statisk elektricitet�

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

AIO pc'en er en bærbar enhed, med hvilken du kan arbejde hvorsomhelst� Det er imidlertid vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere tid�

1�

2�

3�

4�

7�

8�

5�

6�

Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst�

Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling�

Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning� Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde�

Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder�

Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes�

Indstil AIO pc'ens vinkel/position for at kunne se bedst muligt�

Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f�eks� på en seng)�

AIO pc'en er en elektrisk enhed� Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Hardware-installation

Opstilling af systemet

1� Anbring systemet på en flad, stabil overflade som for eksempel et bord/skrivebord�

2� Træk støttebenet ud og vip skærmen� For at stabilisere systemet, kontroller at støttebenet er trukket helt ud til, at mærket på hængslet er indpasset med kanten på hængselbeslaget� Korrekt anbringelse er også med til at reducere

øjenanstrengele og muskeltræthed�

Sådan kommer du i gang

Tilslutning af AC strøm

1� Saml AC/DC adapteren og AC el-ledningen�

2� Forbind DC-enden på adapteren til AIO pc'en�

3� Forbind han-enden på el-ledningen til en stikkontakt�

2

1 3

2-4

Vigtigt

Vi anbefaler, at du af sikkerhedsmæssige årsager først tilslutter AC/DC adapteren til din

AIO pc og derefter tilslutter el-ledningen til stikkontakten�

Sådan tændes systemet

Tryk på tænd / sluk knappen for at tænde for systemet�

Alt-i-En pc

PB

Kapitel 3

System Drift

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer�

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel�

System Drift

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele�

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet�

Strømstyring i Windows 7

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed)�

3-2

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket�

Vælg et energisystem, som passer til dine behov� Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem)�

Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system�

Strømstyring i Windows 8.x

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner� Gå til [Start] > [Control

Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed)�

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket�

Vælg et energisystem, som passer til dine behov� Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem)�

Alt-i-En pc

■ Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system�

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug� Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen� For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

Slukker for skærmen efter 15 minutter

Går i dvale efter 30 minutter

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen, netværket (Wake On LAN), musen, tastaturet�

3-3

Energispareråd:

Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet�

Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring�

Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug�

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid�

System Drift

Netværksforbindelsei (Windows 7)

LAN via kabel

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel)�

2� Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til Internettet) under [Network and

Internet] (Netværks- og Internetforbindelser)�

3-4

3� Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode�

4� Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse�

Alt-i-En pc

Trådløs LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel)�

2� Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til Internettet) under [Network and

Internet] (Netværks- og Internetforbindelser)�

3� Vælg [Wireless] (Trådløs) for at oprette en forbindelse ved brug af en trådløs router eller et trådløs netværk�

3-5

4� En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem� Vælg en forbindelse på oversigten og klik på [Open Network and Sharing Center] (Åbn netværk og delingscenter) for at etablere en ny forbindelse�

System Drift

5� For at etablere en ny WLAN forbindelse, skal du vælge [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller netværk) i [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter)�

3-6

6� Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte�

7� Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte�

8� En ny WLAN forbindelse er nu oprettet� Klik på [Close] (Luk) for at afslutte eller vælg

[Change connection settings] (Skift forbindelsesindstillinger) for at ændre WLAN indstillingerne�

Alt-i-En pc

Netværksforbindelsei (Windows 8.x)

LAN via kabel

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel)�

2� Vælg [View network status and tasks] (Se netværksstatus og opgaver) under [Network and Internet] (Netværk og Internet)�

3� For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter)�

4� Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk)�

3-7

System Drift

5� Vælge [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet)�

6� Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode�

3-8

7� Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse�

Alt-i-En pc

Trådløs LAN

1� Vælg [Settings] (Indstillinger) tilgængeligt netværk�

på skrivebordet, og find et trådløst ikon med et

2� En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem� Vælg en forbindelse på listen�

3� For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter) under [Network and Internet] (Netværk og internet) i

[Control Panel] (Kontrolpanelet)�

4� Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk)�

5� Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte�

6� Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte�

3-9

7� En ny WLAN forbindelse er nu oprettet� Klik på [Close] (Luk) for at afslutte eller vælg

[Change connection settings] (Skift forbindelsesindstillinger) for at ændre WLAN indstillingerne�

System Drift

3-10

Systemgenopretning (Windows 7)

Vigtigt

Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj) er kun mulig på systemer, der som standard følger med et Windows operativsystem og MSI tilbehøret�

Mulige grunde for at benytte Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj) kan være:

Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger�

Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet�

Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt�

Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog�

Før du bruger Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj), bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder�

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance�

Genopret systemet ved brug af F3 Hot-tasten

Hvis systemet oplever problemer, der ikke kan genoprettes, anbefales det at du først prøver at bruge F3 hot-tasten til at genoprette dit system med genoprettelsesdelingen på harddiskdrevet�

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Genstart systemet�

2� Tryk på F3 hot-tasten på tastaturet når følgende billede kommer frem�

Alt-i-En pc

3� Åbn Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj)� Dette værktøj indeholder tre funktioner:

Backup System (Backupsystem), Restore System (Gendannelsessystem) og

Recover to factory default (Genoprettelse til fabriksindstillingerne)�

Systembackup

Det anbefales kraftigt, at brugeren laver en backup af systemet i tilfælde af en katastrofal diskfejl eller andre alvorlige fejl�

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Vælg [Backup System] (Backupsystem) for, at gå åbne funktionen� Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte�

3-11

System Drift

2� Vælg [BACKUP] (Sikkerhedskopi) for at lave en backup af systemet med det samme�

 Den første backup

Den første backup kan godt tage et stykke tid� Du bedes venligst udføre den helt, uden at afbryde den�

3-12

 Efterfølgende backups

Efterfølgende backups erstatter tidligere backup-filer�

Alt-i-En pc

3� Systembackup'en er i gang� Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid�

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet�

4� Eller du kan vælge [CANCEL] (annuller), for at afbryde backup-processen med det samme� Du bedes venligst undgå, at slukke for strømmen mens annulleringen systembackup'en er i gang�

3-13

System Drift

5� Følgende besked fortæller dig, at der er lavet en backup af systemet� Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen�

3-14

Systemgendannelse

Dette værktøj hjælper med at gendanne systemet til dets forrige stadie, ved brug af backupfilerne brugeren tidligere lavede, og gemte på harddisken� Hvis der ikke er nogle backupfiler til rådighed, gendannes systemet til standardindstillingerne�

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Vælg [Restore System] (gendan system) for, at gå åbne funktionen� Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte�

Alt-i-En pc

2� Vælg [OK] eller [NEXT] (næste), so systemet kan gendannes til tidligere backup- eller standardindstillingerne� Eller du kan vælge [CANCEL] (annuller), for at afbryde gendannelsen med det samme�

 Med backup-filer: Gendannelses af systemet til tidligere backupindstillinger

 Uden backup-filer: Gendannelses af systemet til standardindstillinger

3-15

System Drift

3� Systemgendannelsen er i gang� Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid�

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet�

3-16

4� Følgende besked fortæller dig, at systemet er blevet gendannet� Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen� Genstart systemet og åbn Windows operativsystemet som du plejer� Hvis gendannelsen mislykkedes eller afbrydes, bedes du venligst starte hele proceduren forfra igen�

Alt-i-En pc

Systemgenopretning

Dette værktøj hjælper dig med at genoprette systemet til standardindstillingerne fra fabrikken� Al data på harddisken vil blive slettet, og alle indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne�

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Vælg [Recover to factory default] (genopret til fabriksindstillinger) for, at åbne funktionen� Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte�

2� Systemet genoprettes til fabrikindstillingerne� Alle dataene slettes� Sørg for at du har lavet en sikkerhedskopi af dine vigtige data� Vælg [Next] (Næste) for at fortsætte�

Eller du kan vælge [Cancel] (Annuller) for, at annuller processen�

3-17

System Drift

3� Vælg venligst [OK] så systemet kan genoprettes til standardindstillingerne�

3-18

4� Systemgenoprettelsen er i gang� Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid�

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet�

Alt-i-En pc

5� Følgende besked indikere at systemet er genoprettet� Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen� Genstart systemet og åbn Windows operativsystemet som du plejer� Hvis genoprettelsen mislykkedes eller afbrydes, bedes du venligst starte hele proceduren forfra igen�

3-19

3-20

System Drift

Systemgenopretning (Windows 8.x)

Vigtigt

System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) er kun mulig på systemer, der som standard er bundled med et Windows operativsystem og MSI tilbehør�

Mulige grunde for at benytte System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) kan være:

Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger�

Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet�

Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt�

Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog�

Før du bruger System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen), bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder�

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance�

Alt-i-En pc

Gendannelse fra operativsystemet

Refresh PC (Opdater pc)

Refresh PC (Opdater pc)-værktøjet undersøger om systemfilerne, Windows-registeret og andre vigtige systemkomponenter virker fint eller ej� Hvis det finder problemer med

Windows-filerne, vil det forsøge at reparere din pc� Hvis din pc ikke kører ordentligt, har du mulighed for at opdaterer den uden at du mister nogen personlige filer�

1� Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse)�

2� Klik op [Recovery] (Genoprettelse) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Opdater din pc uden det påvirker dine filer), og vælg [Get started] (Introduktion)�

3-21

3� Den viser hvilke ændringer der laves under processen� Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte�

System Drift

4� En meddelelse, som fortæller dig at din pc er klar til at blive opdateret� Klik på

[Refresh] (Opdater) for at starte� Dette kan godt tage et stykke tid�

3-22

5� Når opdateringen er udført, kommer du tilbage til startskærmen i Windows, hvor du kan finde alle standard værktøjerne og widges, som følger med Windows�

Alt-i-En pc

Reset PC (Nulstil pc)

Nulstillingsværktøjet stiller alle indstillingerne til de orginale indstillinger�

1� Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse)�

2� Klik på [Recovery] (Genoprettelse) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Fjern alt og geninstaller Windows), og vælg [Get started] (Introduktion)�

3� Den viser hvilke ændringer der laves under processen� Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte�

3-23

System Drift

4� Hvis du har flere partitioner, vil du herefter blive bedt om, at vælge hvilket drev du

ønsker at nulstille�

3-24

5� Nu skal du vælge om du ønsker at fjerne filer, eller om du ønsker at slette et helt drev�

6� Det er nu klar til at nulstille din pc� Klik på [Reset] (Nulstil) og følg instruktionerne på skærmen, for at genstarte din pc�

Bilag A

Fejlfinding

Fejlfinding

A-2

Mit system starter ikke�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet�

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operating system not found" (operativsystemet blev ikke fundet) frem, eller Windows vil ikke starte�

1� Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet� Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer�

2� Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne�

Systemet vil ikke lukke ned�

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet� Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl� Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1� Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned�

2� Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned�

3� Træk stikket ud af stikkontakten�

Min mikrofon virker ikke�

1� For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyde og lydenheder) > Audio (Lyd) og kontroller om lyden er slået fra�

2� Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket�

Der er problemer med internetforbindelsen�

1� Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer�

2� Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang�

3� Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet� For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system�

Alt-i-En pc

Systemhøjttalerne virker ikke�

1� Kontroller lydstyrken i lydmixeren�

2� Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne�

3� Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud�

4� Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne�

Jeg kan ikke afspille en cd/dvd i cd/dvd-drevet på systemet�

1� Sørg for, at du har vendt cd'en/dvd'en med mærkatsiden opad�

2� Hvis cd'en/dvd'en skal bruge software, skal du sørge for at dette software er ordentligt installeret i henhold til programindstruktionerne�

3� Hvis der kommer en regionskode frem på skærmen, når du afspiller en dvd, er det muligvis fordi din dvd ikke er kompatibel med dvd-drevet på dit system�

Regionskoden står på kassetten til dvd'en�

4� Hvis du kan se video, men ikke kan høre lyden, skal du kontrollere medieafspilleren� Du skal også sørge for, at højttalerne og lyden i lydmixeren ikke er slået fra�

5� Kontroller om driverne er installeret ordentligt� Klik på Start > Control Panel

(Kontrolpanel) > System > Device Manager (Enhedshåndtering)�

6� Hvis disken er ridset eller beskidt, vil afspilningen muligvis blive afbrudt når du prøver at afspille den på din computer� Genstart din computer hvis nødvendigt, fjern disken og kontroller om den er beskidt eller ridset�

7� Brug venligst software, der er beregnet til en dvd-afspiller, såsom PowerDVD eller WinDVD til at afspille dine dvd'er�

Bakken på mit dvd-drev vil ikke åbne�

1� Kontroller, at computeren er tændt�

2� Tryk på Skub-ud-knappen på dvd-drevet�

3� Hvis Skub-ud-knappen ikke virker, skal du åbne bakken ved at trykke en spids genstand ind i hullet ved siden af Skub-ud-knappen�

Systemskærmen viser ikke noget�

1� Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt�

2� Systemet er muligvis i standby� Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals