MSI MS-AA82 AE201 Manualul proprietarului

Add to My manuals
49 Pages

advertisement

MSI MS-AA82 AE201 Manualul proprietarului | Manualzz

AE201

All-in-One (AIO) PC

Sistemul MS-AA82

ii

Prefaţă

CUPRINS

Notificare privind drepturile de autor �����������������������������������������������������������������������iii

Mărci comerciale �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizuiri ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Upgrade şi garanţie �������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Achiziţia pieselor de schimb ������������������������������������������������������������������������������������iv

Asistenţă tehnică �����������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Caracteristici produs ecologic ���������������������������������������������������������������������������������iv

Politica de mediu ����������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informaţii privind substanţele chimice ��������������������������������������������������������������������� v

Informaţii privind bateria ������������������������������������������������������������������������������������������ v

Instrucţiuni privind siguranţa �����������������������������������������������������������������������������������vi

Conformitate CE ����������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B ��������������������� viii

Declaraţia WEEE ��������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Prezentare generală ........................................... 1-1

Conţinutul Pachetului �������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Prezentare Generală a Sistemului ����������������������������������������������������������������������� 1-3

Înlocuirea Componentelor şi Upgrade ���������������������������������������������������������������� 1-10

2. Noţiuni de bază .................................................. 2-1

Sfaturi pentru siguranţă şi confort ������������������������������������������������������������������������2-2

Instalare hardware �����������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. Operaţii de sistem .............................................. 3-1

Gestionarea energiei ��������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Conexiunea de reţea (Windows 7) �����������������������������������������������������������������������3-4

Conexiunea de reţea (Windows 8�x) ��������������������������������������������������������������������3-7

Recuperarea sistemului (Windows 7) ���������������������������������������������������������������� 3-10

Recuperarea sistemului (Windows 8�x) �������������������������������������������������������������� 3-20

A. Depanare ........................................................... A-1

All-in-One PC

Notificare privind drepturile de autor

Conţinutul acestui document este proprietatea intelectuală a MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Am pregătit cu minuţiozitate acest document, dar nu oferim nicio garanţie privind corectitudinea conţinutului său� Produsele noastre se află în continuă perfecţionare şi ne rezervăm dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă�

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători�

Revizuiri

Revizuiri

V1�1

Dată

2013/11 iii

iv

Prefaţă

Upgrade şi garanţie

Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului� Pentru informaţii suplimentare despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local� Nu încercaţi să efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei� Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service pentru orice upgrade sau înlocuire�

Achiziţia pieselor de schimb

Vă rugăm să reţineţi că achiziţia pieselor de schimb (sau a celor compatibile) efectuată de utilizatorii produsului în anumite ţări sau teritorii poate fi asigurată de producător în termen de maxim 5 ani de la întreruperea fabricaţiei produsului, în funcţie de reglementările oficiale existente în momentul respectiv�

Contactaţi producătorul la http://support�msi�com/ pentru informaţii detaliate privind achiziţia pieselor de schimb�

Asistenţă tehnică

Dacă apare o problemă la sistemul dvs� şi nu există o soluţie în manualul de utilizare, contactaţi locul achiziţionării sau distribuitorul local� Ca alternativă, puteţi apela la următoarele resurse de ajutor pentru îndrumări suplimentare�

Vizitaţi site-ul Web MSI pentru ghidul tehnic, actualizări de BIOS, de driver şi alte informaţii, la adresa http://www�msi�com/service/download/

Contactaţi personalul nostru tehnic la adresa http://support�msi�com/

Caracteristici produs ecologic

Consum redus de energie în timpul utilizării şi în repaus

Utilizare limitată de substanţe nocive mediului şi sănătăţii

Se demontează şi reciclează cu uşurinţă

Utilizare redusă a resurselor naturale prin încurajarea reciclării

Durată extinsă de utilizare datorată upgrade-urilor simplu de efectuat

Producere redusă de deşeuri solide datorată politicii de recuperare

All-in-One PC

Politica de mediu

Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea adecvată a părţilor componente şi reciclarea şi nu trebuie aruncat la gunoiul menajer după uzare�

Utilizatorii trebuie să contacteze punctul local autorizat de colectare a deşeurilor în vederea reciclării şi să depună aici produsele uzate�

Vizitaţi site-ul Web MSI pentru a găsi cel mai apropiat furnizor de servicii în vederea obţinerii informaţiilor referitoare la reciclare�

De asemenea, utilizatorii ne pot contacta la gpcontdev@msi�com pentru informaţii referitoare la eliminarea, recuperarea şi dezasamblarea adecvată produselor MSI�

Informaţii privind substanţele chimice

În conformitate cu reglementările privind substanţele chimice, cum ar fi Regulamentul

UE REACH (Regulamentul CE nr� 1907/2006 al Parlamentului European şi al

Consiliului), MSI furnizează informaţiile privind substanţele chimice la adresa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informaţii privind bateria

Uniunea Europeană:

Bateriile, seturile de baterii şi acumulatorii nu trebuie eliminaţi ca deşeuri menajere nesortate� Utilizaţi sistemul de colectare publică pentru a le returna, a le recicla sau a le trata în conformitate cu reglementările locale�

Taiwan:

Pentru o mai bună protecţie a mediului, bateriile uzate trebuie colectate separat pentru reciclare sau eliminare specială� v

California, SUA:

Bateria tip „nasture” poate conţine perclorat şi necesită manipulare specială când se reciclează sau se elimină în California�

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi adresa: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect� Înlocuiţi bateria numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de producător�

vi

Prefaţă

Instrucţiuni privind siguranţa

Citiţi instrucţiunile cu atenţie şi în întregime�

Toate precauţiile şi avertismentele de pe echipament sau din manualul de utilizare trebuie reţinute�

Păstraţi ghidul de utilizare care este livrat în pachet pentru referinţe viitoare�

Feriţi echipamentul de umiditate şi de temperaturi ridicate�

Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă stabilă înainte de a-l seta�

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare se încadrează în intervalul de siguranţă şi a fost reglată corespunzător la valoarea de 100-240 V înainte de conectarea echipamentului la priza electrică� Nu dezactivaţi pinul de legare la masă din fişa de alimentare� Echipamentul trebuie conectat la o priză de alimentare cu împământare�

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de introducerea unei cartele sau a unui modul suplimentar�

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c�a� sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă echipamentul urmează a fi lăsat neutilizat pentru un timp, astfel încât să obţineţi un consum de energie zero�

Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului� Nu acoperiţi ventilatorul�

Nu lăsaţi echipamentul într-un mediu fără instalaţie de aer condiţionat, la o temperatură de depozitare de peste 60 poate deteriora echipamentul�

O C (140 O F) sau sub 0 O C (32 O F), care

NOTĂ: Temperatura maximă de funcţionare este în jur de 40 O C�

All-in-One PC

Nu turnaţi niciodată substanţe lichide în fantele din carcasă, deoarece acestea pot cauza deteriorări ale echipamentului sau şocuri electrice�

Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu se poată călca pe el� Nu aşezaţi niciun obiect pe cablul de alimentare�

Când montaţi cablul coaxial la tunerul TV, este necesar să vă asiguraţi că ecranul din metal este conectat adecvat la sistemul de împământare de protecţie al clădirii�

Sistemul de distribuţie prin cablu trebuie să fie legat la pământ

(împământat), conform ANSI/NFPA 60 - Codului electric naţional (NEC),

în special paragrafului 820�93, Împământarea scutului extern conductiv al unui cablu coaxial�

Feriţi întotdeauna echipamentul de obiecte aflate sub tensiune sau cu un câmp magnetic puternic�

În cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii, solicitaţi verificarea echipamentului de către personalul de service:

Fişa sau cablul de alimentare este deteriorat�

A pătruns lichid în echipament�

Echipamentul a fost expus la umezeală�

Echipamentul nu funcţionează corespunzător sau în conformitate cu manualul de utilizare�

Echipamentul a căzut şi s-a stricat�

Echipamentul prezintă semne evidente de deteriorare�

1�

2�

Dispozitivele de stocare optice sunt clasificate ca fiind produse laser de clasă 1�

Utilizarea controalelor sau efectuarea de modificări sau de proceduri altele decât cele specificate este interzisă�

Nu atingeţi lentila din interiorul unităţii� vii

viii

Prefaţă

Conformitate CE

Prin prezenta Micro-Star International CO�, LTD declară că acest dispozitiv se conformează cerinţelor principale de siguranţă şi altor dispoziţii semnificative stabilite în Directiva europeană�

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu

Capitolul 15 al Regulilor FCC� Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite întro instalare rezidenţială� Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate produce interferenţe nedorite comunicaţiilor radio�

Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare� În cazul în care acest echipament produce interferenţe nedorite recepţiei radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferenţa luând una sau mai multe dintre măsurile de mai jos:

Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare�

Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor�

Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul�

Pentru asistenţă, consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă�

Notificarea 1

Modificările sau înlocuirile care nu sunt explicit aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul�

Notificarea 2

Trebuie utilizate cabluri de interfaţă şi cabluri de alimentare c�a� ecranate, dacă există, pentru respectarea limitelor de emisii�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Dispozitivul se conformează Capitolului 15 al Regulilor FCC� Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

1�

2� acest dispozitiv nu poate produce interferenţe nedorite şi acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită�

Declaraţia WEEE

În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea

Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră

în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească

înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare�

Capitolul 1

Prezentare generală

Acest sistem prezintă o structură integrată, alegând un aspect elegant cu un ecran de sticlă, ce ilustrează simplitatea individualismului modern şi confortul de acasă� Dispunând de un afişaj cu ecran tactil, capabilităţi perfecte audio/video şi de o interfaţă intuitivă cu utilizatorul, îmbină tehnologia cu viaţa reală, simplificând şi transformând utilizarea computerelor întro activitate extrem de plăcută - adecvată întregii familii�

Conţinutul Pachetului

All-in-One PC Adaptor c�a�/c�c� Cablu de alimentare c�a�

Ştergător Afişaj Disc cu drivere/utilitare

Manual de utilizare şi

Ghid rapid

Tastatură (opţional) Mouse (opţional) Stylus (opţional)

* Vă rugăm să ne contactaţi imediat în cazul în care unul dintre aceste articole este deteriorat sau lipseşte�

* Ilustraţiile sunt doar orientative şi conţinutul pachetului dvs� poate varia în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat�

Prezentare Generală a Sistemului

Vedere din faţă

1 2 4

3

5

1

2

3

4

5

Microfon

Microfonul integrat poate fi utilizat pentru conversaţii video online�

Cameră Web

Camera Web încorporată poate fi utilizată pentru fotografiere, înregistrare sau conferinţe video şi pentru orice alte aplicaţii interactive�

Indicator cu LED (opţional)

Indicatorul cu LED arată când unitatea înregistrează� Indicatorul cu LED ar trebui să fie aprins când dispozitivul înregistrează un flux video şi stins când când dispozitivul nu înregistrează un flux video�

Receptor IR (opţional)

Acest receptor în infraroşu este furnizat pentru telecomandă�

Afişaj

Afişaj de 19,5” HD+ cu o rezoluţie optimă de 1600 X 900 pixeli şi un aspect standard de 16:9 ecran lat�

Vedere din spate

1

1

1

4

2

3

5

6

7

8

9

11

10

12

13

Important

Din motive de siguranţă, vă sugerăm ca mai întâi să conectaţi adaptorul c�a�/c�c� la sistemul dvs� AIO PC şi apoi să conectaţi cablul de alimentare la priză�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ventilator

Ventilatorul de pe carcasă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului� Nu acoperiţi ventilatorul�

Stativ

Utilizaţi suportul pentru a amplasa sistemul pe o suprafaţă plată şi stabilă�

Orificiu pentru direcţionarea cablurilor

Direcţionează cablurile prin orificiul de direcţionare cablu pentru a evita încurcarea cablurilor când sunt conectate diverse dispozitive�

Port încuietoare Kensington

Acest PC AIO oferă un port de încuietoare Kensington, care permite utilizatorilor să fixeze PC-ul AIO în poziţie cu o cheie sau un dispozitiv PIN mecanic ataşat printr-un cablu de metal cauciucat� Capătul cablului are o mică buclă care permite ancorarea cablului în jurul unui obiect imobil, cum ar fi o masă grea sau un alt echipament similar, fixând astfel PC-ul AIO în poziţie�

Difuzoarele stereo

Difuzoarele stereo încorporate asigură un sunet de calitate sound blaster cu recunoaşterea sistemului stereo�

Conector pentru antenă tuner TV (opţional)

Acest conector este destinat antenei tunerului TV digital�

Port VGA (opţional)

Conectorul mamă DB15-pin este destinat dispozitivului cu interfaţă VGA�

®

Port ieşire HDMI (opţional)

Interfaţa multimedia cu definiţie înaltă (HDMI) este o interfaţă audio/video complet digitală, capabilă să transmită fluxuri necomprimate� HDMI acceptă toate formatele

TV, inclusiv formatele video standard, îmbunătăţite sau de înaltă definiţie, plus audio digital multicanal printr-un singur cablu�

Port serial (opţional)

Portul serial suportă scanere de coduri de bare, imprimante de coduri de bare, imprimante de facturi, cititoare de carduri de credit etc�

Port USB 2�0

Portul USB (Magistrală universală serială) este oferit pentru ataşarea dispozitivelor

USB, cum ar fi tastatura, mouse-ul, sau a altor dispozitive compatibile USB� Acesta suportă o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbit/s (Hi-Speed)�

11

Mufă RJ-45 LAN

Mufa standard LAN RJ-45 este furnizată pentru conectarea la reţeaua locală (LAN)�

Puteţi conecta un cablu de reţea la aceasta�

Galben

LED

Stânga

Dreapta

Culoare

Galben

Verde

Portocaliu

Stare LED

Stins

Aprins (continuu)

Aprins (mai luminos şi intermitent)

Stins

Aprins

Aprins

Condiţie

Legătura LAN nu este stabilită�

Legătura LAN este stabilită�

Computerul comunică cu un alt computer din reţeaua LAN�

Este selectată rata de date de 10

Mbit/s�

Este selectată rata de date de 100

Mbit/s�

Este selectată rata de date de 1000

Mbit/s�

12

13

Mufă microfon

Acest conector este destinat microfoanelor�

Mufă de ieşire

Acest conector este destinat căştilor sau difuzoarelor�

Vedere laterală

1

3

5

7

9

12

2

4

6

8

10

11

14

16

13

15

1

2

3

4

LED de alimentare sistem

LED-ul de alimentare luminează când sistemul este pornit şi se stinge când sistemul este oprit� Din punct de vedere al economiei de energie, LED-ul luminează intermitent în modul S3 (Suspend to RAM) şi se stinge în modul S4 (Suspend to

Disk)�

LED de alimentare monitor

LED-ul de alimentare luminează când monitorul este pornit şi se stinge când monitorul este oprit�

LED unitate hard disk

Acest indicator indică starea activităţii HDD� Indicatorul pâlpâie atunci când sistemul accesează date de pe HDD (hard disk) şi rămâne stins dacă nu este detectată nicio activitate a acestuia�

Buton de alimentare sistem

Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sau opri sistemul�

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Buton de alimentare monitor

Apăsaţi pe butonul de alimentare a monitorului pentru a porni sau opri monitorul�

Buton Menu (Meniu)

Apăsaţi pe acest buton pentru a vizualiza şi a comuta între meniurile Brightness

(Luminozitate) şi Volume (Volum)�

Buton Brightness Up (Creştere luminozitate)/Volume Up (Creştere volum)

Apăsaţi pe acest buton pentru a regla creşterea de luminozitate/volum�

Buton Brightness Down (Reducere luminozitate)/Volume Down (Reducere volum)

Apăsaţi pe acest buton pentru a regla reducerea de luminozitate/volum�

Port USB 3�0

Portul USB 3�0 este retrocompatibil cu dispozitivele USB 2�0� Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de 5 Gbit/s (SuperSpeed - super viteză)�

Port USB 3�0 (cu tehnologia de super-încărcător MSI)

Portul USB 3�0 este retrocompatibil cu dispozitivele USB 2�0� Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de 5 Gbit/s (SuperSpeed - super viteză)�

Cu tehnologia super-încărcător MSI, nu numai că aceasta funcţionează ca un port

USB 3�0 normal, dar de asemenea, permite utilizatorilor să încarce dispozitivele USB chiar şi atunci când sistemul este oprit� Utilizatorii nu vor mai trebui să pornească sistemul doar pentru a încărca dispozitive USB� În plus, acesta poate reduce timpul de încărcare cu până la 40 %, ceea ce face viata mai eficientă decât oricând�

Unitate cititor de carduri

Cititorul de carduri încorporat poate accepta diferite tipuri de carduri de memorie�

Mufă de alimentare

Adaptorul c�a�/c�c� converteşte curentul alternativ în curent continuu pentru această mufă� Energia furnizată cu ajutorul acestei mufe asigură alimentarea PC-ului� Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizaţi întotdeauna adaptorul furnizat�

Unitate optică de disc

Pentru divertismentul de acasă s-a integrat o unitate DVD Super-Multi (Blu-ray opţional)�

Fantă de scoatere

Introduceţi un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă) în fanta de scoatere pentru a deschide manual discul optic dacă butonul de scoatere nu funcţionează�

15

16

Butonul de scoatere

Apăsaţi pe butonul de evacuare pentru a deschide unitatea de disc optic�

Ventilator

Ventilatorul de pe carcasă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului� Nu acoperiţi ventilatorul�

Important

Dispozitivele de înaltă viteză sunt recomandate pentru porturi USB 3�0, în timp ce dispozitivele de mică viteză, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, se recomandă să fie conectate la porturile USB 2�0 de pe panoul din spate�

Prezentare generală

Înlocuirea Componentelor şi Upgrade

Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului, în funcţie de modelele achiziţionate de utilizatori�

1-10

Pentru a afla mai multe despre limitarea de upgrade, consultaţi specificaţiile din manualul de utilizare� Pentru informaţii suplimentare despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local�

Nu încercaţi să efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei� Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service pentru orice upgrade sau înlocuire�

All-in-One PC

PB

Capitolul 2

Noţiuni de bază

Acest capitol furnizează informaţii privind procedurile de configurare hardware� La conectarea dispozitivelor periferice, ţineţi-le cu atenţie şi utilizaţi o brăţară de mână legată la masă pentru evitarea electricităţii statice�

Sfaturi pentru siguranţă şi confort

AIO PC este o platformă portabilă care vă permite să lucraţi oriunde� Cu toate acestea, alegerea unui spaţiu de lucru bun este importantă dacă trebuie să lucraţi cu

PC-ul o perioadă lungă de timp�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Spaţiul de lucru trebuie să aibă o iluminare suficientă�

Alegeţi un birou şi un scaun adecvat şi reglaţi-le înălţimea, pentru a se potrivi poziţiei dvs� în timpul lucrului�

Staţi drept pe scaun şi menţineţi-vă o poziţie dreaptă� Reglaţi spătarul scaunului

(dacă este posibil) pentru ca spatele să stea confortabil�

Aşezaţi-vă picioarele direct şi natural pe podea, astfel încât genunchii şi coatele să aibă o poziţie adecvată (circa 90 de grade) în timpul funcţionării�

Aşezaţi-vă mâinile în mod natural pe birou, pentru a susţine încheieturile�

Reglaţi unghiul/poziţia dispozitivului AIO PC pentru o vizualizare optimă�

Evitaţi utilizarea PC-ului într-un spaţiu care poate cauza disconfort (de exemplu,

în pat)�

AIO PC este un dispozitiv electric� Trataţi-l cu mare grijă, pentru a preveni vătămarea personală�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Instalare hardware

Poziţionarea sistemului

1� Amplasaţi sistemuul pe o suprafaţă plană şi stabilă, de exemplu pe o masă sau pe un birou�

2� Desfaceţi suportul şi înclinaţi monitorul� Pentru a stabiliza sistemul, asiguraţi-vă că suportul a fost deschis până acolo unde marcajul de pe balama se aliniază cu marginea capacului balamalei� Poziţionarea corectă contribuie şi la reducerea oboselii ochilor şi a muşchilor�

Noţiuni de bază

Conectarea alimentării de c.a.

1� Asamblaţi adaptorul c�a�/c�c� şi cablul de alimentare�

2� Conectaţi capătul CC al adaptorului la PC-ul AIO�

3� Cuplaţi capătul tată al cablului de alimentare CA la o priză electrică�

2

1 3

2-4

Important

Din motive de siguranţă, vă sugerăm ca mai întâi să conectaţi adaptorul c�a�/c�c� la sistemul dvs� AIO PC şi apoi să conectaţi cablul de alimentare la priză�

Pornirea sistemului

Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sistemul�

All-in-One PC

PB

Capitolul 3

Operaţii de sistem

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale cu privire la operaţiile disponibile ale sistemului�

Important

Toate informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă�

Operaţii de sistem

Gestionarea energiei

Gestionarea energiei computerelor personale (PC-uri) şi a monitoarelor are potenţialul de a economisi cantităţi semnificative de electricitate, precum şi de a oferi beneficii semnificative din punct de vedere ecologic�

Pentru a utiliza eficient energia, deconectaţi monitorul de la sursa de alimentare sau treceţi PC-ul în modul Repaus după o perioadă de inactivitate a utilizatorului�

Gestionarea energiei în sistemul de Windows 7

■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare

Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru monitor, unitatea de hard disk şi baterie� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control

Panel] (Panou de control) > [System and Security] (Sistem şi securitate)�

3-2

Apoi, faceţi clic pe linkul [Power Options] (Opţiuni de alimentare)�

Selectaţi un plan de alimentare care corespunde nevoilor dvs� personale�

De asemenea, puteţi configura precis setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan)�

Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Repaus

(S3/S4) şi Închidere (S5) pentru o gestionare rapidă şi uşoară a alimentării sistemului dvs�

Gestionarea energiei în sistemul Windows 8.x

■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare

Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru monitor, unitatea de hard disk şi baterie� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control

Panel] (Panou de control) > [System and Security] (Sistem şi securitate)�

Apoi, faceţi clic pe linkul [Power Options] (Opţiuni de alimentare)�

Selectaţi un plan de alimentare care corespunde nevoilor dvs� personale�

De asemenea, puteţi configura precis setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan)�

All-in-One PC

■ Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Repaus

(S3/S4) şi Închidere (S5) pentru o gestionare rapidă şi uşoară a alimentării sistemului dvs�

Gestionarea energiei prin monitoare cu certificare

ENERGY STAR

Caracteristica de gestionare a energiei permite computerului să iniţieze un mod de alimentare redusă sau „Repaus” după o perioadă de inactivitate a utilizatorului� Când se utilizează cu un monitor extern cu certificare ENERGY STAR, această caracteristică acceptă şi caracteristici similare de gestionare a energiei ale monitorului� Pentru a beneficia de aceste economii potenţiale de energie, caracteristica de gestionare a energiei a fost prestabilită să se comporte în următoarele moduri atunci când sistemul funcţionează pe alimentare de c�a�:

Oprire afişaj după 15 de minute

Iniţiere Repaus după 30 de minute

Reactivarea sistemului

Computerul va putea reveni din modul economisire energie ca răspuns la o comandă provenită de la una din următoarele surse:

■ butonul de alimentare, reţea (Wake On LAN - Activare în LAN), mouse-ul, tastatura�

3-3

Sfaturi pentru economisirea energiei:

Opriţi monitorul apăsând pe butonul de alimentare al LCD-ului după o perioadă de inactivitate a utilizatorului�

Reglaţi setările din Power Options (Opţiuni alimentare) în sistemul de operare

Windows pentru a optimiza administrarea alimentării PC-ului�

Instalaţi software de economisire a consumului de energie pentru a administra consumul de energie al PC-ului�

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c�a� sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă PC-ul este lăsat neutilizat pentru un timp, pentru a obţine un consum de energie zero�

Operaţii de sistem

Conexiunea de reţea (Windows 7)

LAN cu fir

1� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control Panel] (Panou de control)�

2� Selectaţi [Connect to the Internet] (Conectare la Internet) din [Network and Internet]

(Reţea şi Internet)�

3-4

3� Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă�

4� Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe

[Connect] (Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN�

All-in-One PC

LAN wireless

1� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control Panel] (Panou de control)�

2� Selectaţi [Connect to the Internet] (Conectare la Internet) din [Network and Internet]

(Reţea şi Internet)�

3� Selectaţi [Wireless] (Fără fir) pentru a vă conecta folosind un router fără fir sau o reţea fără fir�

3-5

4� Pe ecran, va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile� Alegeţi o conexiune din listă sau faceţi clic pe [Open Network and Sharing Center] (Deschidere Centru reţea şi partajare) pentru a stabili o conexiune nouă�

Operaţii de sistem

5� Pentru a stabili o conexiune WLAN nouă, selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă) din [Network and Sharing Center]

(Centru reţea şi partajare)�

3-6

6� În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

7� Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

8� A fost creată o conexiune WLAN nouă� Faceţi clic pe [Close] (Închidere) pentru a ieşi şi selectaţi [Change connection settings] (Modificare setări conexiune) pentru a modifica setările WLAN�

All-in-One PC

Conexiunea de reţea (Windows 8.x)

LAN cu fir

1� Deplasaţi-vă la [Start] > [Control Panel] (Panou de control)�

2� Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub

[Network and Internet] (Reţea şi internet)�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare)�

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

3-7

Operaţii de sistem

5� Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet)�

6� Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă�

3-8

7� Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe

[Connect] (Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN�

All-in-One PC

LAN wireless

1� Selectaţi [Settings] (Setări) aferentă unei reţele disponibile�

de pe desktop şi găsiţi o pictogramă wireless

2� Pe ecran, va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile� Alegeţi o conexiune din listă�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare) sub [Network and Internet] (Reţea şi internet) din [Control

Panel] (Panou de control)�

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

5� În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

6� Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

3-9

7� A fost creată o conexiune WLAN nouă� Faceţi clic pe [Close] (Închidere) pentru a ieşi şi selectaţi [Change connection settings] (Modificare setări conexiune) pentru a modifica setările WLAN�

Operaţii de sistem

3-10

Recuperarea sistemului (Windows 7)

Important

Recovery Tool (Instrumentul de recuperare) sistem este disponibil numai pe sistemele cu pachet software implicit cu sistem de operare Windows şi utilitare MSI�

Printre scopurile utilizării funcţiei Recovery Tool (Instrumentul de recuperare) se poate număra:

Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original�

Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz�

Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal�

Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate�

Înainte de a utiliza Recovery Tool (Instrumentul de recuperare), faceţi copii de siguranţă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs� şi salvaţi aceste copii pe alte dispozitive de stocare�

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară�

Recuperarea sistemului cu tasta de acces rapid F3

Dacă sistemul întâmpină probleme nerecuperabile, se recomandă întotdeauna să

încercaţi mai întâi folosirea tastei de acces rapid F3 pentru a vă recupera sistemul folosind partiţia de recuperare de pe unitatea de hard disk�

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a continua:

1� Reporniţi sistemul�

2� Apăsaţi tasta de acces rapid F3 de pe tastatură când apare următoarea imagine�

All-in-One PC

3� Accesaţi Recovery Tool (Instrumentul de recuperare)� Acest instrument conţine trei caracteristici: Backup System (Copiere sistem), Restore System (Restaurare sistem) şi Recover to factory default (Restaurare producător)�

Copiere sistem

Utilizatori ar face bine să copieze în duplicat sistemul în caz de eroare disc sau alte incidente�

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a continua:

1� Selectaţi [Backup System] (Copiere sistem) pentru a intra� alternativ, selectaţi [X] sau apăsaţi [Esc] de pe tastatură pentru a ieşi�

3-11

Operaţii de sistem

2� Selectaţi [BACKUP] (COPIERE) pentru a începe copierea sistemului imediat�

 Copierea iniţială

Copierea iniţială va dura ceva timp� Nu o întrerupeţi�

3-12

 Copierile următoare

Copierile următoare vor înlocui fişierele de copiere anterioare�

All-in-One PC

3� Copierea sistemului are loc� Va dura ceva timp� Nu opriţi calculatorul căci veţi deteriora sistemul�

4� Sau selectaţi [CANCEL] (REVOCARE) pentru a opri copierea sistemului imediat�

Nu opriţi calculatorul când se anulează copierea în curs�

3-13

Operaţii de sistem

5� Următorul mesaj indică copierea cu succes a sistemului� Apăsaţi [OK] pentru a termina�

3-14

Restaurare sistem

Acest instrument vă ajută la restaurarea sistemului la o stare anterioară cu ajutorul fişierelor copiate create de utilizatori şi salvate în discul fix înainte� Dacă nu sunt disponibile fişiere de copiere, sistemul va fi restaurat la configurarea implicită�

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a continua:

1� Selectaţi [Restore System] (Restaurare sistem) pentru a intra� alternativ, selectaţi

[X] sau apăsaţi [Esc] de pe tastatură pentru a ieşi�

All-in-One PC

2� Selectaţi [OK] sau [NEXT] (URMĂTORUL) ca sistemul să poată reveni la copierea anterioară sau la configurarea implicită� Sau selectaţi [CANCEL] (REVOCARE) pentru a opri restaurarea sistemului imediat�

 Cu fişierele copiate: restaurarea sistemului la copia anterioară

 Fără fişierele copiate: restaurarea sistemului la configurarea implicită

3-15

Operaţii de sistem

3� Procesul de restabilire a sistemului este în desfăşurare� Va dura ceva timp� Nu opriţi alimentarea, deoarece sistemul ar putea suferi daune de o natură necunoscută�

3-16

4� Următorul mesaj indică restaurarea cu succes a sistemului� Apăsaţi [OK] pentru a termina� Reporniţi sistemul şi accesaţi Windows ca de obicei� Dacă procesul de restabilire eşuează sau este întrerupt, reluaţi procedura de la început�

All-in-One PC

Recuperarea sistemului

Acest instrument restaurează sistemul la setările implicite din fabrică� Toate datele de pe discul HDD vor fi şterse, iar toate setările vor fi restabilite la valorile implicite setate de producător�

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a continua:

1� Selectaţi [Recover to factory default] (Restaurare producător) pentru a intra� alternativ, selectaţi [X] sau apăsaţi [Esc] de pe tastatură pentru a ieşi�

2� Sistemul va fi restaurat la setările implicite� Toate datele vor dispărea�

Asiguraţi-vă că aţi făcut copii de siguranţă pentru datele importante� Selectaţi

[NEXT] (URMĂTORUL) pentru a continua� Ca alternativă, apăsaţi [CANCEL]

(REVOCARE) pentru a opri�

3-17

Operaţii de sistem

3� Selectaţi [OK] astfel ca sistemul să acceseze configurarea implicită�

3-18

4� Restaurarea sistemului are loc� Va dura ceva timp� Nu opriţi calculatorul căci veţi deteriora sistemul�

All-in-One PC

5� Următorul mesaj indică recuperarea cu succes a sistemului� Apăsaţi [OK] pentru a termina� Reporniţi sistemul şi accesaţi Windows ca de obicei� Dacă procesul de recuperare eşuează sau este întrerupt, reluaţi procedura de la început�

3-19

Operaţii de sistem

3-20

Recuperarea sistemului (Windows 8.x)

Important

System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem) este disponibilă numai pe sistemele cu pachet software implicit cu sistem de operare Windows şi utilitare MSI�

Printre scopurile utilizării System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem) se poate număra:

Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original�

Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz�

Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal�

Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate�

Înainte de a utiliza System Recovery Function (Funcţia Recuperare sistem), faceţi copii de siguranţă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs� pe alte dispozitive de stocare�

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară�

All-in-One PC

Recuperarea din sistemul de operare

Refresh PC

Utilitarul Refresh PC verifică dacă fişierele de sistem, registrul Windows şi alte componente importante ale sistemului funcţionează corect sau nu; dacă se găsesc probleme la fişierele Windows, utilitarul va încerca să repare PC-ul dvs� Dacă PC-ul dvs� nu funcţionează corespunzător, îl puteţi reîmprospăta fără a pierde niciunul din fişierele personale�

1� Faceţi clic pe [Settings] (Setări) de pe desktop, apoi selectaţi [Change PC settings] (Modificare setări pentru PC) > [Update and recovery] (Actualizare şi recuperare)�

2� Faceţi clic pe [Recovery] (Recuperare) > [Refresh your PC without affecting your files] (Reîmprospătare PC fără a afecta fişierele), apoi selectaţi [Get started]

(Pornire)�

3-21

3� Vor fi afişate modificările efectuate în timpul procesului; faceţi clic pe [Next]

(Următorul) pentru a continua�

Operaţii de sistem

4� Un mesaj vă va indica faptul că PC-ul dvs� este pregătit pentru reîmprospătare�

Faceţi clic pe [Refresh] (Reîmprospătare) pentru a începe procesul� Acest proces poate dura mai mult timp�

3-22

5� După finalizarea reîmprospătării, veţi reveni la ecranul de pornire Windows, unde veţi putea găsi toate utilitarele şi elementele widget implicite din Windows�

All-in-One PC

Reset PC

Utilitarul Reset va readuce sistemul la setările originale, din fabrică�

1� Faceţi clic pe [Settings] (Setări) de pe desktop, apoi selectaţi [Change PC settings] (Modificare setări pentru PC) > [Update and recovery] (Actualizare şi recuperare)�

2� Faceţi clic pe [Recovery] (Recuperare) > [Remove everything and reinstall

Windows] (Elimină totul şi reinstalează Windows), apoi selectaţi [Get started]

(Pornire)�

3� Vor fi afişate modificările efectuate în timpul procesului� Faceţi clic pe [Next]

(Următorul) pentru a continua�

3-23

Operaţii de sistem

4� Vi se va solicita să alegeţi partiţia pe care doriţi să o curăţaţi în cazul în care aveţi o unitate hard disc cu mai multe partiţii�

3-24

5� Acum selectaţi dacă doriţi să eliminaţi fişierele sau să curăţaţi complet unităţile, conform necesităţilor dvs�

6� PC-ul este pregătit pentru repornire, faceţi clic pe [Reset] (Resetare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reporni PC-ul�

Anexa A

Depanare

Depanare

A-2

Sistemul meu nu porneşte�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Verificaţi dacă aţi conectat ferm cablul de alimentare şi toate celelalte cabluri�

Când pornesc computerul, mesajul „Operating System not found”

(Sistemul de operare nu a fost găsit) apare sau sistemul de operare

Windows nu porneşte�

1� Verificaţi dacă există un CD/DVD de pe care nu se poate instala sistemul

în unitatea de isc optică� În acest caz, scoateţi CD-ul/DVD-ul şi reporniţi computerul�

2� Verificaţi setările cu privire la prioritatea dispozitivelor de pornire a sistemului de operare, din secţiunea de configurare BIOS�

Sistemul nu poate fi oprit�

Se recomandă oprirea computerului folosind pictograma Shut Down (Oprire) a sistemului de operare� Utilizarea altor metode, printre care şi cele enumerate mai jos, poate conduce la coruperea datelor� Dacă procedura de oprire recomandată nu funcţionează, alegeţi una din următoarele variante:

1� Apăsaţi concomitent tastele Ctrl+Alt+Del, după care alegeţi opţiunea Shut Down�

2� Ţineţi apăsat butonul de oprire până când sistemul se opreşte�

3� Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem�

Microfonul meu nu funcţionează�

1� În cazul unui microfon încorporat, mergeţi la Start > Control Panel (Panou de control) > Sounds and Audio Devices (Sunete şi dispozitive audio) > Audio pentru a verifica dacă volumul microfonului a fost dezactivat�

2� Dacă utilizaţi un microfon extern, verificaţi dacă acesta este conectat la mufa

Microfon�

Conexiunea la internet are probleme�

1� Dacă întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă conectaţi la furnizorul de servicii internet (Internet Service Provider - ISP), verificaţi dacă acesta se confruntă cu dificultăţi tehnice�

2� Verificaţi setările de reţea şi conexiunea pentru a vă asigura că sistemul este configurat în mod corect pentru a avea acces la internet�

3� Viteza de transfer a datelor prin reţeaua LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele de acces� Pentru a maximiza viteza transferului de date, alegeţi punctul de acces cel mai apropiat de sistemul dvs�

All-in-One PC

Difuzoarele sistemului nu funcţionează�

1� Verificaţi setarea principală a volumului, în Audio Mixer�

2� Dacă utilizaţi o aplicaţie care are propriile comenzi pentru volum, verificaţi dacă volumul este dezactivat din aceste comenzi�

3� Dacă aţi conectat un cablu audio la mufa Heaphone (Căşti), deconectaţi-l�

4� Dacă sistemul are o funcţie OSD (afişaj pe ecran), reglaţi volumul pentru aceasta�

Nu pot reda un CD/DVD cu ajutorul unităţii DVD-ROM a sistemului�

1� Asiguraţi-vă că eticheta CD-ului/DVD-ului este orientată în sus�

2� Dacă CD-ul/DVD-ul necesită software, asiguraţi-vă că acest software este corect instalat, în conformitate cu instrucţiunile programului�

3� Dacă apare un avertisment privind codul de regiune când redaţi DVD-ul, problema ar putea fi reprezentată de faptul că DVD-ul este incompatibil cu unitatea DVD-ROM a sistemului dvs� Codul de regiune este afişat pe ambalajul discului�

4� Dacă puteţi vedea imaginile video, dar fără a auzi sunetul, verificaţi playerul media� De asemenea, verificaţi dacă difuzoarele şi setarea principală pentru sunet din Audio Mixer nu indică o dezactivare a sunetului�

5� Verificaţi dacă driverele sunt instalate corespunzător� Faceţi clic pe Start >

Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Device Manager

(Manager dispozitive)�

6� Un disc murdar sau zgâriat poate cauza blocarea sistemului când se încearcă citirea discului� Dacă este necesar, reporniţi computerul, scoateţi discul şi verificaţi dacă acesta este murdar sau zgâriat�

7� Utilizaţi un software de player DVD precum PowerDVD sau WinDVD pentru a reda materiale video în format DVD�

Tava unităţii DVD-ROM nu se deschide�

1� Asiguraţi-vă aţi pornit computerul�

2� Apăsaţi pe butonul Eject al unităţii DVD-ROM�

3� Dacă acest buton nu funcţionează, deschideţi tava prin introducerea unui obiect ascuţit în orificiul de lângă butonul Eject�

Monitorul sistemului nu afişează nimic�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Este posibil ca sistemul să se afle în modul de aşteptare� Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul�

A-3

advertisement

Related manuals