MSI MS-B090 Nightblade MI2C Korisnički priručnik | Manualzz
Nightblade MI serija
Desktop računar
MS-B089/ B090 sistem
Sadržaj
Obaveštenje o autorskim pravima���������������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabavljanje rezervnih delova����������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Opcije ekoloških proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������iv
Politika zaštite životne sredine�������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o hemijskim supstancama�������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Bezbednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������������������vi
Saglasnost sa CE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije����������������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Pregled������������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamena i nadogradnja komponenti��������������������������������������������������������������������� 1-7
Prvi koraci�������������������������������������������������������������� 2-1
Saveti za bezbednost i udobnost������������������������������������������������������������������������� 2-2
Podešavanje hardvera����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Sistemske operacije����������������������������������������������� 3-1
Upravljanje energijom������������������������������������������������������������������������������������������ 3-2
Mrežna konekcija (Windows 7 sistemom)������������������������������������������������������������ 3-4
Mrežna konekcija (Windows 8.x sistemom)��������������������������������������������������������� 3-7
Vraćanje sistema (Windows 7)��������������������������������������������������������������������������� 3-10
Vraćanje sistema (Windows 8.x)������������������������������������������������������������������������ 3-20
Predgovor
Obaveštenje o autorskim pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne
garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi
zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2015/ 06
iii
Nadogradnja i garancija
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Za sve dalje informacije
o proizvodu koji su korisnici kupili kontaktirajte lokalnog prodavca. Ne pokušavajte da
nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni
prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da
kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili
zamene.
Nabavljanje rezervnih delova
Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode
koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti
proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom
proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme. Kontaktirajte
proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju
rezervnih delova.
Tehnička podrška
iv
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u
uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili
lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za
dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja
drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/
Opcije ekoloških proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti
Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu
Lako se demontira i reciklira
Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja
Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji
Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.
Predgovor
Politika zaštite životne sredine
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno
korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju
njegovog životnog veka.
Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku
prikupljanja radi recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju
životnog veka.
Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje
informacije o recikliranju.
Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije
vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI
proizvoda.
Informacije o hemijskim supstancama
U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis
(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je
obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati
sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za
prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa
lokalnim propisima.
Tajvan:
Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da
se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja.
Kalifornija, SAD:
Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak
prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.
Radi više informacija posetite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite
isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.
v
Bezbednosna uputstva
◙◙
◙◙
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati
u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao
referentni materijal za buduće korišćenje.
Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno
podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa
strujnom utičnicom. Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za
uzemljenje iz utikača. Oprema mora biti priključena na uzemljenu
strujnu utičnicu.
Uvek isključite AC kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne
kartice ili modula u opremu.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu
ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se
postigla nulta potrošnja energije.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama
skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF), jer to može da
ošteti opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40OC.
Predgovor
Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili
električnog šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne
stavljajte ništa preko kabla za struju.
◙◙
◙◙
Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je
da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem
uzemljenja u zgradi.
Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa
ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno
sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita
koaksijalnog kabla.
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
vii
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri
servisno osoblje:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙◙
◙◙
Oprema je pala ili je oštećena.
Tečnost je ušla u opremu.
Oprema je bila izložena vlazi.
Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa
Uputstvom za korišćenje.
Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
1. Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD
KLASE 1. Zabranjeno je korišćenje kontrola ili podešavanja ili izvođenje
procedura koje se razlikuju od navedenih.
2. Ne dodirujte sočivo unutar drajva.
Saglasnost sa CE
Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u
saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama navedenim u Evropskoj direktivi.
FCC-B izjava o ometanju radio
frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu
B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice
su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u kućnoj instalaciji.
Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko
se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do
štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće
doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio
ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme,
korisniku se preporučuje da otkloni smetnje korišćenjem jedne ili više mera navedenih
u nastavku:
■■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
■■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
■■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo
viii
različito od onog na koje je povezan prijemnik.
■■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i AC kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se
koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje
koje može da izazove neželjeni rad.
WEEE izjava
Po Direktivi Evropske unije („EU“) o odbačenoj elektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EZ, koja stupa na snagu 13. avgusta 2005,
proizvodi „elektronske i električne opreme“ ne mogu više biti odbačeni kao
običan otpad, a proizvođači ove opreme biće obavezni da prime natrag ove
proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja.
1
Pregled
Sadržaj pakovanja
1-2
Nightblade MI
AC kabl za struju
Disk sa upravljačkim/
pomoćnim programima
Uputstvo za korišćenje i
brzi vodič
Tastatura
(opcionalno)
Miš
(opcionalno)
M3 zavrtnji
(opcionalno)
6#32 zavrtnji
(opcionalno)
VGA sunđer
(opcionalno)
* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.
* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago
razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled spreda
1
2
3
4
1
Optički disk drajv
2
Taster za izbacivanje
3
Rupica za izbacivanje
4
Ventilator
DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan).
Pritisnite taster za izbacivanje da otvorite optički disk drajv.
Gurnite tanak, prav predmet (poput spajalice) u rupicu za izbacivanje da ručno otvorite
optički disk ukoliko taster za izbacivanje ne funkcioniše.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.
Ne pokrivajte ventilator.
1-3
hh Pogled straga
1
3
2
10
1
11
1
PS/2 kombinovani port za tastaturu/miša
2
USB 2.0 Port
3
Taster za čišćenje CMOS-a
4
Taster za GO2BIOS
5
Izlazni HDMI port (opcionalno)
6
DisplayPort
1-4
5
4
2
6
5
2
8
7
8
6
9
8
7
9
PS/2® DIN konektor za tastaturu / miša za PS/2® tastaturu/miša.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine prenosa podataka do
480Mbit/s (velike brzine).
Na ploči postoji CMOS RAM koji se napaja iz eksterne baterije kako bi sačuvao podatke
konfiguracije pokretanja sistema. Ako želite da obrišete konfiguraciju sistema, pritisnite
dugme da biste obrisali podatke.
Ako omogućite funkciju „MSI Fast Boot“ u BIOS-u, tastatura će biti nedostupna, a ulazak
u podešavanje BIOS-a pritiskom na taster DEL neće funkcionisati. Stoga možete da
pritisnete ovaj taster za ulazak u podešavanje BIOS-a posle ponovnog pokretanja.
Multimedijalni interfejs visoke definicije (HDMI) je potpuno digitalni audio/video interfejs
sposoban za prenos nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV formate,
uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz višekanalni
digitalni audio, sve preko jednog kabla.
DisplayPort je standard interfejsa za digitalni prikaz. Ovaj konektor se koristi za
povezivanje monitora sa DisplayPort ulazima.
Pregled
7
RJ-45 LAN priključak
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.
Žuto
Svetleća
dioda
Levo
Desno
Boja
Zeleno/ Narandžasto
Stanje
Žuto
Status svetleće
diode
Isključeno
LAN veza je uspostavljena.
Zeleno
Uključeno (stabilno
stanje)
Uključeno
(Trepćuće)
Isključeno
Uključeno
Izabrana je brzina prenosa od 100 Mbit/sek.
Narandžasto Uključeno
8
USB 3.0 port (opcionalno)
9
Linijski ulaz
LAN veza nije uspostavljena.
Računar komunicira s drugim računarom na lokalnoj
mreži.
Izabrana je brzina prenosa od 10 Mbit/sek.
Izabrana je brzina prenosa od 1000 Mbit/sek.
USB 3.0 port je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos
podataka do 5Gbit/s (super brzine).
Plave boje, koristi se za eksterni CD plejer, kasetofon ili za druge audio uređaje.
Linijski izlaz
Zelene boje, koristi se za zvučnike ili za slušalice.
Mikrofon
Ružičaste boje, koristi se za mikrofone.
RS izlaz
Crne boje, izlaz za zadnje zvučnike satelite u režimu sa 4/5.1/7.1 kanala.
CS izlaz
Narandžaste boje, izlaz za centralni/bas zvučnik u režimu sa 5.1/7.1 kanala.
SS-izlaz (opcionalno)
Sive boje, linijski izlaz za bočni prostorni zvuk u režimu sa 7.1 kanala.
S/PDIF izlaz (opcionalno):
Ovaj S/PDIF („Sony & Philips Digital Interconnect Format“) konektor je obezbeđen za
prenos digitalnog zvuka na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.
10
Priključak za napajanje
11
Prekidač za napajanje
Napajanje koje se dobija preko ovog priključka napaja vaš sistem.
Prebacite ovaj prekidač na
biste prekinuli napajanje.
- da biste uključili napajanje. Prebacite prekidač na 0 da
1-5
hh Desna strana
1
3
2
1
7
4
5
1-6
6
2
8
5
6
1
Taster za napajanje sistema
2
Svetleća dioda za čvrsti disk
3
USB 3.0 Port (sa MSI Super Charger tehnologijom) (opcionalno)
4
USB 3.0 port (opcionalno)
5
Priključak linijskog izlaza
6
Priključak za mikrofon
7
USB 3.0 port (tip C) (opcionalno)
8
USB 2.0 port (sa MSI Super Charger tehnologijom) (opcionalno)
Pritisnite taster za napajanje sistema da biste uključili ili isključili sistem.
Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada sistem pristupa
podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska.
Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB 3.0
port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem
isključen. Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB
uređaje.
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili zvučnike.
Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.
USB tip C port dozvoljava obrnutu orijentaciju priključka.
Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB 2,0
port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem
isključen. Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB
uređaje.
Pregled
Zamena i nadogradnja komponenti
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika u zavisnosti od kupljenog
modela.
1-7
Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, kontaktirate lokalnog
prodavca. Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu
proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi
garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene.
2
Prvi koraci
Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja
hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje, i
koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.
Saveti za bezbednost i udobnost
Izbor dobrog radnog mesta je važan ukoliko planirate da na računaru radite tokom
dužeg vremenskog perioda.
1. Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
2. Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala
vašem položaju tela prilikom rada.
3. Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon
stolice (ukoliko je dostupno) tako da udobno podržava vaša leđa.
4. Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u
ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
6. Izbegavajte da koristite svoj računar u prostoru gde možete da se neugodno
osećate.
7. Računar je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako
bi izbegli telesne povrede.
2-2
Prvi koraci
Podešavanje hardvera
Važno
• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se
razlikuje.
• Pre uključivanja sistema uverite se da je sistem uzemljen pomoću kabla za napajanje
naizmeničnom strujom i strujne utičnice.
1. Povežite kablove tastature, miša, mreže, monitora itd.
2-3
2. Povežite sistem sa električnom utičnicom pomoću kabla za napajanje.
1
2
3. Pritisnite taster za napajanje da biste uključili sistem.
2-4
3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.
Važno
Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja.
Upravljanje energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može
da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj
sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim
spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
hh Upravljanje energijom u Windows 7
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard
drajv i bateriju. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna tabla) > [System and
Security] (Sistem i bezbednost).
3-2
Potom kliknite na link za [Power Options] (Opcije napajanja).
Potom odaberite plan napajanja koji ispunjava vaše lične potrebe. Takođe
možete funo da podesite podešavanja klikom na [Change plan settings]
(Promenite postavke plana).
■■ Shut Down Computer menu (Kompjuterski meni za gašenje) pretstavlja opciju
za Sleep (Spavanje) (S3/S4) & Shut Down (Gašenje) (S5) za brzo i jednostavno
upravljanje napajanjem vašeg sistema.
hh Upravljanje energijom u Windows 8.x
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard
drajv i bateriju. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna tabla) > [System and
Security] (Sistem i bezbednost).
Sistemske operacije
Potom kliknite na link za [Power Options] (Opcije napajanja).
Potom odaberite plan napajanja koji ispunjava vaše lične potrebe. Takođe
možete funo da podesite podešavanja klikom na [Change plan settings]
(Promenite postavke plana).
■■ Shut Down Computer menu (Kompjuterski meni za gašenje) pretstavlja opciju
za Sleep (Spavanje) (S3/S4) & Shut Down (Gašenje) (S5) za brzo i jednostavno
upravljanje napajanjem vašeg sistema.
hh Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR
oznakom
Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju
režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda
korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom
koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava
slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili
ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na
sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.
■■ Ekran se isključuje nakon 15 minuta
■■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta
hh Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu
bilo čega od sledećeg:
■■
■■
■■
■■
taster za napajanje,
mreža (aktivan LAN),
miš,
tastatura.
Saveti za štednju energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda
korisničke neaktivnosti.
■■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows
OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
■■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije
svog PC-ja.
■■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko
PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja
energije.
3-3
Mrežna konekcija (Windows 7
sistemom)
hh Žicom povezan LAN
1. Idite na [Start] (Start) > [Control Panel] (Kontrolna tabla).
2. Odaberite [Connect to the Internet] (Poveži se na internet) pod [Network and Internet]
(Mreža i internet).
3-4
3. Odaberite [Broadband (PPPoE)] (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE)) da se
povežete koristeći DSL ili kabl koji zahteva korisničko ime ili lozinku.
4. Otkucajte informacije od dobavljača Internet usluga (ISP) i kliknite na [Connect]
(Poveži) da uspostavite svoju LAN konekciju.
Sistemske operacije
hh Bežični LAN
1. Idite na [Start] (Start) > [Control Panel] (Kontrolna tabla).
2. Odaberite [Connect to the Internet] (Poveži se na internet) pod [Network and Internet]
(Mreža i internet).
3-5
3. Odaberite [Wireless] (Bežično) da se povežete koristeći bežični ruter ili bežičnu
mrežu.
4. Spisak dostupnih WLAN konekcija će iskočiti. Odaberite konekciju sa spiska ili kliknite
na [Open Network and Sharing Center] (Otvori aplikaciju Centar za mrežu i deljenje)
da uspostavite novu konekciju.
5. Da biste uspostavili novu WLAN konekciju, odaberite [Set up a new connection or
network] (Podesite novu konekciju ili mrežu) u [Network and Sharing Center] (Otvori
aplikaciju Centar za mrežu i deljenje).
6. Nakon toga, odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži na
bežičnu mrežu) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
3-6
7. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju želite da dodate i kliknite na [Next] (Dalje)
da nastavite.
8. Napravljena je npva WLAN konekcija. Kliknite na [Close] (Zatvori) da zatvorite ili
odaberite [Change connection settings] (Promeni podešavanja za konekciju) da
promenite WLAN podešavanja.
Sistemske operacije
Mrežna konekcija (Windows 8.x
sistemom)
hh Žicom povezan LAN
1. Idite na [Start] (Start) > [Control Panel] (Kontrolna tabla).
2. Izaberite [View network status and tasks] (Prikaz statusa mreže i zadataka) pod
[Network and Internet] (Mreža i Internet).
3-7
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite stavku [Network and Sharing Center] (Centar
za mrežu i deljenje).
4. Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili
mreže).
5. Izaberite stavku [Connect to the Internet] (Povezivanje sa Internetom).
6. Odaberite [Broadband (PPPoE)] (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE)) da se
povežete koristeći DSL ili kabl koji zahteva korisničko ime ili lozinku.
7. Otkucajte informacije od dobavljača Internet usluga (ISP) i kliknite na [Connect]
(Poveži) da uspostavite svoju LAN konekciju.
3-8
Sistemske operacije
hh Bežični LAN
1. Izaberite stavku [Settings] (Postavke)
bežične mreže sa dostupnom mrežom.
na radnoj površini, pronađite ikonu
2. Spisak dostupnih WLAN konekcija će iskočiti. Izaberite vezu sa spiska.
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite stavku [Network and Sharing Center] (Centar
za mrežu i deljenje) na [Control Panel] (Kontrolna tabla).
4. Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili
mreže).
5. Nakon toga, odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži na
bežičnu mrežu) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju želite da dodate i kliknite na [Next] (Dalje)
da nastavite.
7. Napravljena je npva WLAN konekcija. Kliknite na [Close] (Zatvori) da zatvorite ili
odaberite [Change connection settings] (Promeni podešavanja za konekciju) da
promenite WLAN podešavanja.
3-9
Vraćanje sistema (Windows 7)
Važno
Recovery Tool (Alatka za oporavak) sistema je podrazumevano dostupna samo na
sistemima sa Windows OS i MSI uslužnim programima.
Razlozi za korišćenje Recovery Tool (Alatka za oporavak) sistema mogu da uključuju:
■■ Vraćanje sistema na početni status originalnih podrazumevanih proizvođačkih
podešavanja.
■■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
■■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga system ne može da radi
normalno.
■■ Kada želite da instalirate OS sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja Recovery Tool (Alatka za oporavak) sistema, napravite rezervnu kopiju
važnih podataka na sistemskoj jedinici diska i sačuvajte je na neki drugi uređaj za
skladištenje.
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da vrati vaš system, molimo kontaktirajte ovlašćenog
lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
3-10
hh Vraćanje sistema sa F3 brzim tasterom
Ukoliko sistem naiđe na probleme koji onemogućuju vraćanje sistema, uvek se
preporučuje da pokušate sa F3 ključem, da vratite vaš sistem uz pomoć particije za
vraćanje hard disk drajva.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1. Restartujte sistem.
2. Pritisnite F3 brzi taster na tastaturi kada se pojavi sledeća slika.
Sistemske operacije
3. Uđite u Recovery Tool (Alatka za oporavak). Ova alatka sadrži tri funkcije: Backup
System (Pravljenje rezervne kopije sistema), Restore System (Vraćanje sistema u
prethodno stanje) i Recover to factory default (Oporavak fabričkih podešavanja).
hh Pravljenje rezervne kopije sistema
Izrazito preporučujemo da korisnici naprave rezervnu kopiju sistema, kao rešenje za
slučaj katastrofalnog otkazivanja diska ili drugih nezgoda.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1. Izaberite [Backup System] (Pravljenje rezervne kopije sistema) da biste pristupili
funkciji. Alternativno, izaberite [X] ili pritisnite na tastaturi taster [Esc] da biste izašli.
3-11
2. Izaberite [BACKUP] (NAPRAVI REZERVNU KOPIJU) da biste momentalno započeli
pravljenje rezervne kopije sistema.
‹‹ Prvo pravljenje rezervne kopije
Prvo pravljenje rezervne kopije može da potraje. Dopustite da se završi bez
prekidanja.
3-12
‹‹ Naknadna pravljenja rezervne kopije
Naknadna pravljenja rezervne kopije će zameniti prethodne rezervne kopije datoteka.
Sistemske operacije
3. Pravljenje rezervne kopije sistema je u toku. Imajte u vidu da to može da potraje. Ne
isključujte napajanje, jer tako možete oštetiti sistem.
4. Kao alternativu, izaberite [CANCEL] (OTKAŽI) da biste momentalno zaustavili
pravljenje rezervne kopije sistema. Ne isključujte napajanje dok je otkazivanje
pravljenja rezervne kopije sistema u toku.
3-13
5. Sledeća poruka ukazuje na uspešno pravljenje rezervne kopije sistema. Pritisnite
[OK] (U REDU) da biste završili.
hh Vraćanje sistema u prethodno stanje
3-14
Ova alatka pomaže da se sistem vrati u prethodno stanje pomoću rezervnih kopija
datoteka koje su korisnici prethodno napravili i sačuvali na jedinicu čvrstog diska. Ako
rezervne kopije datoteka nisu dostupne, sistem će biti vraćen na podrazumevano
podešavanje.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1. Izaberite [Restore System] (Vraćanje sistema u prethodno stanje) da biste pristupili
funkciji. Alternativno, izaberite [X] ili pritisnite na tastaturi taster [Esc] da biste izašli.
Sistemske operacije
2. Izaberite [OK] (U REDU) ili [NEXT] (DALJE) kako bi sistem mogao da se oporavi
na prethodnu rezervnu kopiju ili podrazumevano podešavanje. Kao alternativu,
izaberite [CANCEL] (OTKAŽI) da biste momentalno zaustavili vraćanje sistema u
prethodno stanje.
‹‹ Sa rezervnim kopijama datoteka: oporavak sistema na prethodnu
rezervnu kopiju
3-15
‹‹ Bez rezervnih kopija datoteka: oporavak sistema na podrazumevano
podešavanje
3. Vraćanje sistema u prethodno stanje je u toku. Imajte u vidu da to može da potraje.
Ne isključujte napajanje, jer tako možete oštetiti sistem.
4. Sledeća poruka ukazuje na uspešno vraćanje sistema u prethodno stanje. Pritisnite
[OK] (U REDU) da biste završili. Ponovo pokrenite sistem i pristupite operativnom
sistemu Windows, kao i obično. Ako vraćanje ne uspe ili bude prekinuto, započnite
ceo postupak ispočetka.
3-16
Sistemske operacije
hh Vraćanje sistema
Ova alatka pomaže da se sistem vrati na fabrički podrazumevana podešavanja. Svi
podaci na jedinici diska će biti obrisani, dok će sva podešavanja biti vraćena na fabrički
podrazumevana.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1. Izaberite [Recover to factory default] (Oporavak fabričkih podešavanja) da biste
pristupili funkciji. Alternativno, izaberite [X] ili pritisnite na tastaturi taster [Esc] da
biste izašli.
3-17
2. Sistem će biti vraćen na fabrička podešavanja. Svi podaci će nestati. Proverite da li
su napravljene rezervne kopije važnih podataka Izaberite [NEXT] (DALJE) da biste
nastavili. U suprotnom, izaberite [CANCEL] (OTKAŽI) da biste prekinuli.
3. Izaberite [OK] (U REDU) kako bi sistem mogao da oporavi svoja podrazumevana
podešavanja.
4. Oporavak sistema je u toku. Imajte u vidu da to može da potraje. Ne isključujte
napajanje, jer tako možete oštetiti sistem.
3-18
Sistemske operacije
5. Sledeća poruka ukazuje na uspešan oporavak sistema. Pritisnite [OK] (U REDU) da
biste završili. Ponovo pokrenite sistem i pristupite operativnom sistemu Windows,
kao i obično. Ako proces oporavka ne uspe ili bude prekinut, započnite ceo
postupak ispočetka.
3-19
Vraćanje sistema (Windows 8.x)
Važno
System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema) je podrazumevano dostupna
samo na sistemima sa Windows OS i MSI pomonim programima.
Razlozi za korišćenje System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema) mogu
da uključe:
■■ Vraćanje sistema na početni status originalnih podrazumevanih proizvođačkih
podešavanja.
■■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
■■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga system ne može da radi
normalno.
■■ Kada želite da instalirate OS sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema), molimo vas
napravite rezervnu kopiju važnih podataka i sačuvajte na drajvu vašeg sistema ili na
drugim uređajima za skladištenje.
3-20
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da vrati vaš system, molimo kontaktirajte ovlašćenog
lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
Sistemske operacije
hh Oporavak iz operativnog sistema
‹‹ Refresh PC (Osvežavanje računara)
Uslužni program za Refresh PC (Osvežavanje računara) će proveriti da li sistemske
datoteke, Windows registrator i druge važne sistemske komponente rade kako treba
ili ne; nakon što pronađe probleme sa datotekama Windowsa, pokušaće da popravi
računar. Ako računar ne radi kako treba, možete ga osvežiti bez gubitka ličnih
datoteka.
1. Izaberite stavku [Settings] (Postavke)
na radnoj površini, izaberite stavku
[Change PC settings] (Promena postavki računara) > [Update and recovery]
(Ažuriranje i vraćanje).
2. Izaberite stavku [Recovery] (Vraćanje) > [Refresh your PC without affecting your
files] (Osvežavanje računara bez uticaja na datoteke), a zatim kliknite na [Get
started] (Prvi koraci).
3-21
3. Prikazaće se promene koje će biti načinjene tokom postupka; kliknite na [Next]
(Dalje) da biste nastavili.
4. Poruka će naznačiti da je računar spreman za osvežavanje. Klikntie na [Refresh]
(Osveži) da biste započeli postupak. To može da potraje neko vreme.
5. Nakon što se proces osvežavanja završi, bićete vraćeni na početni ekran Windowsa
na kojem ćete moći da pronađete sve podrazumevane uslužne programe i vidžete
za Windows.
3-22
Sistemske operacije
‹‹ Vraćanje početnih postavki računara
Uslužni program za vraćanje početnih postavki vraća sistem na originalne fabričke
postavke.
1. Izaberite stavku [Settings] (Postavke)
na radnoj površini, izaberite stavku
[Change PC settings] (Promena postavki računara) > [Update and recovery]
(Ažuriranje i vraćanje).
2. Izaberite stavku [Recovery] (Vraćanje) > [Remove everything and reinstall
Windows] (Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa), a zatim kliknite na
[Get started] (Prvi koraci).
3-23
3. Prikazaće se promene koje će biti načinjene tokom postupka; kliknite na [Next]
(Dalje) da biste nastavili.
4. Od vas će biti zatraženo da odaberete disk jedinicu koju želite da očistite, u slučaju
čvrstog diska sa više particija.
5. Zatim, prema sopstvenim potrebama, izaberite da li želite da uklonite datoteke ili da
potpuno očistite disk jedinice.
3-24
6. Sve je spremno za vraćanje početnih postavki računara. Kliknite na dugme [Reset]
(Vrati početne postavke) i sledite uputstva na ekranu da biste ponovo pokrenuli
računar.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement