MSI MS-B090 Nightblade MI2C Návod na obsluhu

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

MSI MS-B090 Nightblade MI2C Návod na obsluhu | Manualzz

Séria Nightblade MI

Stolný počítač

Systém MS-B089/B090

ii

Obsah

Odkaz na autorské právo ����������������������������������������������������������������������������������������iii

Ochranné známky ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Prepracované vydanie ��������������������������������������������������������������������������������������������iii

Modernizácia a záruka ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakúpenie náhradných dielov ���������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobku����������������������������������������������������������������iv

Environmentálna politika ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Informácie o chemických látkach ���������������������������������������������������������������������������� v

Informácie týkajúce sa batérie �������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostné pokyny ���������������������������������������������������������������������������������������������vi

Zhoda CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B ��������������������������������������� viii

Vyhlásenie WEEE ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Prehľad

������������������������������������������������������������������ 1-1

Obsah Balenia ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Prehľad Systému ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov ��������������������������������������������������������������������������� 1-7

Začíname

���������������������������������������������������������������� 2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce ������������������������������������������������������� 2-2

Inštalácia hardvéru ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Systémové operácie

����������������������������������������������� 3-1

Riadenie napájania ���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Sieťové pripojenie (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������������� 3-4

Sieťové pripojenie (Windows 8.x) ������������������������������������������������������������������������ 3-7

Obnova systému (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������������� 3-10

Obnova systému (Windows 8.x) ������������������������������������������������������������������������ 3-20 iii

ii

Úvod

Odkaz na autorské právo

Materiál uvedený v tomto dokumente je duševným vlastníctvom spoločnosti MICRO-

STAR INTERNATIONAL. Príprave tohto dokumentu sme venovali maximálnu pozornosť, avšak aj napriek tomu negarantujeme správnosť jeho obsahu. Naše výrobky podliehajú neustálemu vylepšovaniu a preto si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez upozornenia�

Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov.

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1�0

Dátum

06 iii

iv

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť. Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu. Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné. Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://www.msi.com/support/.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu. Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci.

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www.msi.com/support/, kde nájdete technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie�

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu v

iv

Úvod

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu�

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi�com�

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané

Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informácie týkajúce sa batérie

v

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu. Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi�

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne zneškodnenie�

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu.

Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.

vi

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

◙ Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie�

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt.

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch�

◙ Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky.

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete.

◙ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky.

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60

O C (32 O

O C (140 O F) alebo je pod 0

F), čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C� vii

vi

Úvod

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

◙ Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy�

◙ Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/

NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

◙ Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

◙ Do zariadenia sa dostala tekutina�

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti�

◙ Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu�

◙ Zariadenie spadlo a poškodilo sa�

◙ Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.

vii

1� Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1. Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané.

2� Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky�

viii

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO., LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali

účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1� poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2� poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1� toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2� toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie („EÚ“) č. 2002/96/

ES o elektrickom a elektronickom odpade, ktorá vstúpila do platnosti

13.8.2005, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.

PB

Prehľad

1

Obsah Balenia

Nightblade MI Sieťový AC kábel Ovládač/Pracovný disk

1-2

Návod na obsluhu a stručný návod

Klávesnica

(voliteľná)

Myš

(voliteľná)

Skrutky M3

(voliteľné)

Skrutky 6#32

(voliteľné)

Podložka z penovej gumy VGA (voliteľná)

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba�

* Obrázky slúžia iba ako príklad a obsah vášho balenia sa môže mierne odlišovať v závislosti od vami zakúpeného modelu�

1-3

1-2

Prehľad

Prehľad Systému

h

Pohľad Spredu

1

2

3

4

1

2

3

4

Mechanika optického disku

Mechanika DVD Super-Multi predstavuje integrované zariadenie pre domácu zábavu

(Blu-ray je voliteľný).

Tlačidlo na vysunutie

Stlačením tlačidla vysunutia dôjde k vysunutiu mechaniky optického disku.

Otvor pre vysunutie

Ak tlačidlo pre vysunutie nefunguje, do otvoru pre vysunutie zasuňte tenký rovný predmet (ako je kancelárska spona) a manuálne otvorte mechaniku optického disku.

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

1-3

h

Pohľad Zozadu

1

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

11

1

2

5

6

8

7

8

9

1-4

1

2

3

4

Kombinovaný port PS/2 Klávesnica/Myš

Konektor DIN PS/2 ® klávesnica/myš pre klávesnicu/myš PS/2 ® �

USB 2.0 port

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou

USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

Tlačidlo Clear CMOS

Na doske je pamäť CMOS RAM na ukladanie údajov konfigurácie zavádzania systému. Ak chcete vymazať konfiguráciu systému, stlačte tlačidlo na vymazanie

údajov�

Tlačidlo GO2BIOS

Ak v BIOS-e zapnete funkciu „Rýchle spustenie MSI“, klávesnica nebude k dispozícii a vstup do nastavenia BIOS-u stlačením tlačidla DEL nebude fungovať. Preto ak chcete po reštarte vstúpiť do nastavení BIOS-u, môžete stlačiť toto tlačidlo.

5 Výstupný port HDMI (voliteľný)

Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením predstavuje celodigitálne zvukové/ obrazové rozhranie schopné prenášať nekomprimované toky údajov. HDMI podporuje všetky TV formáty vrátane štandardného, vylepšeného obrazu alebo obrazu s vysokým rozlíšením a multikanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla.

6

DisplayPort

DisplayPort je štandard rozhrania digitálneho zobrazenia. Tento konektor sa používa na pripojenie monitora k vstupom DisplayPort�

1-5

1-4

Prehľad

7

Konektor RJ-45 LAN

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN).

Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel.

Žltá Zelená/ Oranžová

LED indikátor

Farba

Ľavý Žltá

Pravý

Stav LED indikátora Stav

Nesvieti Spojenie siete LAN zlyhalo�

Svieti (neprerušovane) Spojenie siete LAN bolo zrealizované�

Zapnuté (bliká) Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN�

Zelená Nesvieti

Svieti

Oranžová Svieti

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 10 Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 100 Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 1000 Mbit/s.

8

9

10

11

USB 3.0 port (voliteľný)

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

Linkový vstupný konektor

Modrý sa používa na pripojenie vonkajšieho CD prehrávača, kazetového prehrávača a iných zvukových zariadení.

Linkový výstupný konektor

Zelený sa používa na pripojenie reproduktorov a slúchadiel.

Konektor Mic.

Ružový sa používa na pripojenie mikrofónov.

Výstup RS

Čierny pre výstup zadného reproduktora - priestorového zvuku v režime kanála

4/ 5�1/ 7�1�

Výstup CS

Oranžový pre výstup stredného reproduktora/subwoofera v režime kanála 5.1/ 7.1.

Výstup SS (voliteľný)

Šedý pre výstup bočného priestorového zvuku v režime kanála 7.1.

Výstup S/PDIF (voliteľný)

Tento konektor S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) sa používa na prenos digitálneho zvuku do vonkajších reproduktorov cez optický kábel.

Sieťový konektor

Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný váš systém�

Sieťový vypínač

Prepnutím tohto vypínača do polohy do polohy 0 vypnete napájanie�

-

zapnete napájanie. Prepnutím tohto vypínača

1-5

h

Pravá strana

1

2

3

4

5

6

1

2

7

8

5

6

1-6

1

2

3

Sieťový vypínač systému

Stlačením sieťového vypínača systému sa systém zapne alebo vypne.

LED indikátor mechaniky pevného disku

Tento indikátor zobrazuje stav aktivity mechaniky pevného disku. Bliká, pokiaľ systém získava prístup k údajom na mechanike pevného disku a nesvieti, pokiaľ nie je zistená žiadna aktivita disku.

USB 3.0 port (s technológiou MSI Super Charger Technology) (voliteľný)

Vďaka technológii MSI Super Charger Technology nielenže funguje ako štandardný

USB 3,0 port, ale používateľom umožňuje aj nabíjanie USB zariadení, a to aj pokiaľ je systém vypnutý. Používatelia už nebudú musieť systém zapínať v prípade potreby nabíjať USB zariadenia.

4

USB 3.0 port (voliteľný)

5

6

7

8

Výstupný konektor

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov.

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

USB 3.0 port (typ C) (voliteľný)

Port USB, typ C umožňuje obojstrannú orientáciu zástrčky.

USB 2.0 port (s technológiou MSI Super Charger Technology) (voliteľný)

Vďaka technológii MSI Super Charger Technology nielenže funguje ako štandardný

USB 2.0 port, ale používateľom umožňuje aj nabíjanie USB zariadení, a to aj pokiaľ je systém vypnutý. Používatelia už nebudú musieť systém zapínať v prípade potreby nabíjať USB zariadenia.

1-7

1-6

Prehľad

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť v závislosti na vami zakúpenom modeli�

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu.

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

1-7

2

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru�

Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s počítačom pracovať dlhšiu dobu.

1� Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené.

2� Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce.

3� Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu. Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné).

4� Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov).

5� Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia.

6� Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne.

7� Tento počítač všetko v jednom je elektrické zariadenie. Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou.

2-3

2-2

Začíname

Inštalácia hardvéru

Dôležité

• Obrázky slúžia iba ako príklad. Vzhľad vášho systému sa môže líšiť.

• Pred zapnutím systému sa uistite, že napájací kábel systému je zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky�

1. Zapojte káble klávesnice, myši, siete LAN, monitora a podobne.

2-3

2. Napájací kábel zapojte do systému a elektrickej zásuvky.

2-4

3. Systém zapnite stlačením hlavného vypínača.

1

2

PB

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie.

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku.

h

Riadenie napájania v Windows 7

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security]

(Systém a zabezpečenie).

3-2 Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania).

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia.

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému� h

Správa napájania vo Windows 8.x

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) >

[Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security] (Systém a zabezpečenie).

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania).

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia.

3-3

3-2

Systémové operácie

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému� h

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves. Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu� Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

■ Vypnutie displeja po 15 minútach

■ Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach h

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač,

■ sieť (zobudiť v LAN),

■ myš,

■ klávesnica�

3-3

Rady pre úsporu energie:

■ Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD.

■ Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows.

■ Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC�

■ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku.

Sieťové pripojenie (Windows 7)

h

Zapojená LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie).

3-4

3. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo).

4. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-5

3-4

Systémové operácie h

Bezdrôtová LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie).

3. Vyberte možnosť [Wireless] (Bezdrôtové) a zapojte pomocou bezdrôtového smerovača alebo bezdrôtovej siete.

3-5

4. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. Nové pripojenie vytvorte jeho vybratím z tohto zoznamu, alebo kliknite na položku [Open Network and Sharing

Center] (Otvoriť sieť a zdieľanie strediska).

5. Nové pripojenie WLAN vytvorte tak, že v položke [Network and Sharing Center]

(Sieť a zdieľanie strediska) vyberiete možnosť [Set up a new connection or network]

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

3-6

6. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

7. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

8. Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN. Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia).

3-7

3-6

Systémové operácie

Sieťové pripojenie (Windows 8.x)

h

Zapojená LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. V položke [Network and Internet] (Sieť a internet) zvoľte [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a úlohy).

3. Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania).

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

3-7

5. Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu).

6. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo).

3-8

7. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-9

3-8

Systémové operácie h

Bezdrôtová LAN

1. Na pracovnej ploche zvoľte [Settings] (Nastavenia) komunikácie s dostupnou sieťou.

a nájdite ikonu bezdrôtovej

2. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. V zozname zvoľte pripojenie.

3. Na vytvorenie sieťového pripojenia zvoľte v ponuke [Control Panel] (Ovládací panel) položku [Network and Internet] (Sieť a internet) a potom [Network and Sharing

Center] (Centrum sietí a zdieľania).

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

5. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

6. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

3-9

7. Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN. Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia).

Obnova systému (Windows 7)

Dôležité

Funkcia Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému je dostupný len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred použitím Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému si zálohujte dôležité údaje uložené na jednotke vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

3-10 h

Obnova systému pomocou klávesovej skratky F3

Ak sa v systéme vyskytnú neodstrániteľné problémy, vždy sa odporúča, aby ste systém najskôr skúsili obnoviť klávesovou skratkou F3 pomocou oblasti pre obnovu pevného disku�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Reštartujte systém�

2. Keď sa zobrazí nasledovný obraz, na klávesnici stlačte klávesovú skratku F3.

3-11

3-10

Systémové operácie

3. Spusťte Recovery Tool (Nástroj na obnovu). Tento nástroj obsahuje tri funkcie:

Backup System (Záloha systému), Restore System (Obnovenie systému) a Recover to factory default (Obnovenie výrobných predvolieb).

h

Záloha systému

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si zálohovali systém, ako riešenie pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších nehôd.

3-11

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Backup System] (Záloha systému). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici.

2. Na okamžité spustenie zálohovania systému zvoľte [BACKUP] (Záloha).

‹

Počiatočná záloha

Počiatočná záloha môže nejakú dobu trvať. Nechajte ju dokončiť bez prerušenia.

3-12

‹

Následné zálohy

Následnými zálohami sa nahradia predchádzajúce záložné súbory.

3-13

3-12

Systémové operácie

3. Záloha systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

4. Na okamžité zastavenie zálohy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL]

(Zrušiť). Kým prebieha rušenie zálohovania, nevypínajte napájanie, prosím.

3-13

5. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne zálohovaný. Dokončite stlačením tlačidla [OK].

3-14 h

Obnova systému

Tento nástroj pomáha vrátiť systém do predchádzajúceho stavu pomocou záložných súborov, ktoré používateľ predtým vytvoril a uložil na pevnom disku. Ak nie sú k dispozícii záložné súbory, systém bude obnovený na výrobné hodnoty nastavení.

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Restore System] (Obnova systému). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici.

3-15

3-14

Systémové operácie

2. Zvoľte [OK] alebo [NEXT] (Ďalej) na obnovu systému do stavu predchádzajúcej zálohy alebo na predvolené nastavenie. Na okamžité zastavenie obnovy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL] (Zrušiť).

‹ Pomocou záložných súborov: obnova systému do stavu predchádzajúcej zálohy

‹

Bez záložných súborov: obnova systému na hodnoty predvolených nastavení

3-15

3. Obnova systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

3-16

4. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený. Dokončite stlačením tlačidla [OK]. Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-17

3-16

Systémové operácie h

Obnova systému

Tento nástroj pomáha obnoviť systém na hodnoty výrobných predvolených nastavení.

Na pevnom disku sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na hodnoty výrobných predvolieb�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Recover to factory default] (Obnoviť na výrobné predvoľby). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

2. Systém bude obnovený na hodnoty výrobných nastavení. Všetky údaje budú odstránené. Vykonajte zálohu všetkých dôležitých údajov. Pokračujte zvolením

[NEXT] (Ďalej). Alebo proces zastavte stlačením tlačidla [CANCEl] (Zrušiť).

3-17

3. Zvoľte [OK], aby došlo k obnoveniu systému na hodnoty predvolených nastavení.

3-18

4. Obnovenie systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

3-19

3-18

Systémové operácie

5. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený. Dokončite stlačením tlačidla [OK]. Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-19

3-20

Obnova systému (Windows 8.x)

Dôležité

System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) je dostupná len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred aktivovaním System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

3-21

3-20

Systémové operácie h

Obnova z operačného systému

‹

Refresh PC (Obnoviť PC)

Refresh PC (Obnoviť PC) kontroluje, či systémové súbory, register systému Windows a ďalšie dôležité systémové prvky fungujú správne alebo nie; pri nájdení problémov so súbormi systému Windows sa nástroj pokúsi o opravu vášho PC. Ak váš PC funguje dobre, môžete ho obnoviť bez straty osobných súborov.

1. Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova).

2. Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Obnovenie PC bez vplyvu na súbory) a zvoľte [Get started] (Začiatok).

3-21

3. Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na

[Next] (Ďalej).

4. Správa uvádza, že váš PC je pripravený na obnovenie; kliknutím na [Refresh]

(Obnoviť) proces spustíte. Môže to nejakú dobu trvať.

3-22

5. Po dokončení procesu obnovy sa vrátite naspäť na úvodnú obrazovku Start systému Windows, kde nájdete všetky predvolené nástroje systému Windows a miniaplikácie�

3-23

3-22

Systémové operácie

‹

Nástroj na resetovanie Reset PC

Pomocou nástroja na resetovanie Reset obnovíte pôvodné výrobné nastavenia.

1. Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova).

2. Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Odstrániť všetko a preinštalovať systém Windows) a zvoľte [Get started]

(Začiatok).

3. Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na [Next]

(Ďalej).

3-23

4. Budete vyzvaní na voľbu jednotky, ktorú chcete vyčistiť na pevnom disku s viacerými oblasťami.

3-24

5. Teraz zvoľte, či chcete odstrániť súbory alebo úplne vyčistiť jednotky podľa vašich potrieb�

6. Teraz ste pripravení na restovanie svojho PC; kliknite na [Reset] (Resetovať) a podľa pokynov na obrazovke svoj PC reštartujte�

PB

advertisement

Related manuals

advertisement