MSI MS-B090 Nightblade MI2C Brugervejledning

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

MSI MS-B090 Nightblade MI2C Brugervejledning | Manualzz

Nightblade MI-serien

Stationær PC

MS-B089/ B090 System

ii

Indhold

Oplysninger om ophavsret ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemærker ������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revision ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Opgradering og garanti �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Anskaffelse af udskiftelige dele �������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grønt produkt egenskaber ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøpolitik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Oplysninger om kemiske stoffer ������������������������������������������������������������������������������ v

Oplysninger om batteriet ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhedsvejledninger �������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE overholdelse ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens ���������������������������������������������������� viii

WEEE erklæring ���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Oversigt ����������������������������������������������������������������� 1-1

Pakkens indhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemoversigt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Udskiftning af Dele og Opgradering ��������������������������������������������������������������������� 1-7

Sådan kommer du i gang ���������������������������������������� 2-1

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed ��������������������������������������������������������� 2-2

Hardware-installation ������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Systembetjening ���������������������������������������������������� 3-1

Energistyring ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Netværksforbindelsei (Windows 7) ���������������������������������������������������������������������� 3-4

Netværksforbindelsei (Windows 8.x) �������������������������������������������������������������������� 3-7

Systemgenopretning (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������� 3-10

Systemgenopretning (Windows 8.x) ������������������������������������������������������������������ 3-20 iii

ii

Forord

Oplysninger om ophavsret

Materialet i dette dokument er intellektuel ejendom tilhørende MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Vi har taget alle forholdsregler under forberedelsen af dette dokument, men der er dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Vores produkter er under stadig forbedring, og vi forbeholder os retten til at foretage ændringer uden varsel�

Varemærker

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere�

Revision

Revision

V1�0

Dato

2015/ 06 iii

iv

Opgradering og garanti

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler.x

Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

Anskaffelse af udskiftelige dele

Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke, afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt producenten via http://www.msi.com/ support/ for yderligere oplysninger om anskaffelsen af reservedele.

Teknisk support

Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. Besøg MSI's netsted for ofte stillede spørgsmål, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og andre oplysninger via http://www.msi.com/support/

Grønt produkt egenskaber

Nedsat strømforbrug under brug og standby

Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden

Nemt at skille ad og genbruges

Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug

Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger

Nedsat affaldsproduktion via returpolitik v

iv

Forord

Miljøpolitik

Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved levetidens udløb.

Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede steder for indsamling og genbrug.

Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til yderligere oplysninger om genbrug.

Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende korrekt afskaffelse, returnering, genbrug og demontering af MSI produkter.

Oplysninger om kemiske stoffer

I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern

(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Oplysninger om batteriet

v

EU:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love�

Taiwan:

For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug eller særlig bortskaffelse.

California, USA:

Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.

For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.

vi

Sikkerhedsvejledninger

◙ Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.

◙ Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.

◙ Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben. Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler.

◙ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given tid�

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60 O C eller under 0 O C . Det kan skade udstyret.

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C� vii

vi

Forord

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød�

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

◙ Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen.

◙ Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

◙ Der er trængt væske ind i udstyret.

Udstyret har været udsat for fugt.

◙ Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.

◙ Udstyret har været tabt og er beskadiget.

◙ Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.

vii

1� Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes.

2� Rør ikke linsen inde i drevet�

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1� dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2� dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

PB

Oversigt

1

Pakkens indhold

Nightblade MI AC el-ledning Driver/Programdisk

1-2

Brugervejledning ogHurtig-guide

Tastatur

(valgfri)

Mus

(valgfri)

M3-skruer

(valgfri)

6#32 skruer

(valgfri)

VGA-holder

(valgfri)

* Du bedes venligst kontakte os, hvis nogle af delene er beskadigede eller mangler.

* Billederne er kun til reference, og pakkens indhold kan være en smule forskelligt fra billedet, afhængigt af den købte model.

1-3

1-2

Oversigt

Systemoversigt

h

Set forfra

1

2

3

4

1

2

3

4

Optisk diskdrev

Der er et integreret dvd super-multidrev til din hjemmebiograf

(med Blu-ray som en valgmulighed).

Udskydningsknap

Tryk på udskydningsknappen for at åbne det optiske diskdrev.

Udskydningshul

Anbring en tynd, spids genstand (f.eks. en papirclips) i udskydningshullet for at åbne det optiske diskdrev manuelt, hvis udskydningsknappen ikke virker.

Ventilator

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

1-3

h

Set bagfra

1

2

3

4

5

6

2

7

8

9

10

11

1

2

5

6

8

7

8

9

1-4

1

2

3

4

PS/2 tastatur/mus kombinationsport

DIN-stikket til PS/2 ® tastaturet/musen er til et PS/2 ® tastatur/mus.

USB 2�0 Port

USB ("Universal Serial Bus") porten er beregnet til tilslutning af USB enheder såsom mus, tastatur og andre USB-kompatible enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 480Mbit/s (Hi-Speed).

Knappen Ryd CMOS

Kortet har en Ryd CMOS-knap, der får strøm fra et eksternt batteri og hvor systemets boot-konfiguration gemmes. Hvis du vil nulstille systemkonfigurationen, skal du trykke på denne knap.

GO2BIOS-knap

Hvis du aktiverer funktionen "MSI Fast Boot" i BIOS, kan du ikke bruge tastaturet, og du kan ikke gå i BIOS-konfigurationen ved at trykke på DEL-knappen. Du kan derfor trykke på denne knap for at gå til BIOS-konfiguration efter genstart.

5 HDMI-udgangsport (tilbehør)

HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams. HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HD-video, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.

6

DisplayPort

DisplayPort er en standard for digital grænseflade. Dette stik bruges til tilslutning af en skærm med DisplayPort-indgang.

1-5

1-4

Oversigt

7

RJ-45 LAN stik

Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et LAN (Local Area Network).

Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.

Gul Grøn/ Orange

LED Farve LED tilstand Betingelse

Venstre Gul Slukket LAN link er ikke etableret.

Tændt

(fast tilstand)

LAN link er etableret.

Højre Grøn

Til (blinker)

Slukket

Tændt

Orange Tændt

Computeren kommunikerer med en anden computer på LAN.

Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.

Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.

8

9

10

USB 3.0 Port (valgfri)

USB 3.0 porten er tilbagekompatibel med USB 2.0 enheder. Den understøtter dataoverførelseshastigheder op til 5Gbit/s (SuperSpeed).

Linje ind

Blå bruges til en ekstern cd-afspiller, båndafspiller og en anden lydenhed.

Linje ud

Grøn bruges til højttalere og hovedtelefoner.

Mikrofon

Lyserød bruges til en mikrofon.

RS-ud

Sort bruges til bag-surround ud i 4/ 5.1/ 7.1 kanaltilstand.

CS-ud

Orange bruges til center/ subwoofer ud i 5.1/ 7.1 kanaltilstand.

SS-ud (option)

Grå bruges til side-surround ud i 7.1 kanaltilstand.

S/PDIF-ud (option)

Dette S/PDIF-stik (Sony & Philips Digital Interconnect Format) bruges til digital lydoverførsel til eksterne højtalere via et optisk fiberkabel.

Strømstik

Strøm fra dette stik leverer strøm til system.

11

Strømforsyningsknap

Tænd for strømmen ved at stille denne kontakt på

-

. Sluk ved at stille den på 0�

1-5

h

Højre side

1

2

3

4

5

6

1

2

7

8

5

6

1-6

1

2

3

Strømknap

Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.

Harddiskdrev LED

Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet tilgår data på

HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.

USB 3.0 Port (med MSI Super opladeteknologi) (valgfri)

Med MSI Super opladeteknologien, virker systemet ikke kun som en normal USB 3.0 port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB enheder, selv når systemet er slukket. Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at tænde for systemet, får at oplade USB enheder.

4 USB 3.0 Port (valgfri)

5

6

7

8

Linje-ud stik

Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.

Mikrofonstik

Dette stik er til mikrofoner.

USB 3.0 Port (type C) (option)

USB type C port tillader USB-stikket at vende begge veje.

USB 2.0 Port (med MSI Super opladeteknologi) (option)

Med MSI Super opladeteknologien, virker systemet ikke kun som en normal USB 2.0 port, men den giver også brugeren mulighed for at oplade USB enheder, selv når systemet er slukket. Det er nu ikke længere nødvendigt for brugeren at tænde for systemet, får at oplade USB enheder.

1-7

1-6

Oversigt

Udskiftning af Dele og Opgradering

Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model brugeren har købt.

For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.

1-7

2

Sådan kommer du i gang

Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer for hardware. Når du tilslutter perifere enheder skal du holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.

2-2

Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed

Det er vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med PC'en i længere tid�

1� Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.

2� Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din arbejdsstilling.

3� Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.

4� Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.

5� Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.

6� Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted.

7� PC'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.

2-3

2-2

Sådan kommer du i gang

Hardware-installation

Vigtigt

• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.

• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i el-tavlen�

1. Tilslut kablerne til tastatur, mus, LAN, skærm osv.

2-3

2. Sæt strømkablet i en stikkontakt.

1

2

2-4

3. Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

PB

Systembetjening

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

Energistyring

Strømstyring af personlige computere (pc'er) og skærme har potentiale til at spare betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.

For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet� h

Strømstyring i Windows 7

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed).

3-2

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket.

Vælg et energisystem, som passer til dine behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

■ Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring i Windows 8�x

■ Med Windows OS's [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens, harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Gå til [Start] > [Control

Panel] (Kontrolpanel) > [System and Security] (System og sikkerhed).

Klik herefter på [Power Options] (Strømstyring) linket.

Vælg et energisystem, som passer til dine behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på [Change plan settings] (Skift energisystem).

3-3

3-2

Systembetjening

■ Menuen Shut Down Computer (Nedluk computer) viser funktionerne Gå til hvile

(S3/S4) & Luk ned (S5) til hurtig og nem styring af strømmen på dit system.

h

Strømstyring via ENERGISTJERNE kvalificerede skærme (tilbehør)

Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller

"dvale" tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. Når systemet bruges med en ekstern ENERGISTJERNE kvalificeret skærm, understøtter denne funktion og lignende strømstyringsfunktion, som findes på selve skærmen. For at udnytte disse potentielle energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:

■ Slukker for skærmen efter 15 minutter

■ Går i dvale efter 30 minutter h

Vækning af systemet

Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver af følgende:

■ strømknappen,

■ netværket (Wake On LAN),

■ musen,

■ tastaturet.

3-3

Energispareråd:

■ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids inaktivitet�

■ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af pc'ens energistyring.

■ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc'ens energiforbrug.

■ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid.

Netværksforbindelsei (Windows 7)

h

LAN via kabel

1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel).

2. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til Internettet) under [Network and

Internet] (Netværks- og Internetforbindelser).

3-4

3. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

4. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-5

3-4

Systembetjening h

Trådløs LAN

1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel).

2. Vælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til Internettet) under [Network and

Internet] (Netværks- og Internetforbindelser).

3. Vælg [Wireless] (Trådløs) for at oprette en forbindelse ved brug af en trådløs router eller et trådløs netværk.

3-5

4. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på oversigten og klik på [Open Network and Sharing Center] (Åbn netværk og delingscenter) for at etablere en ny forbindelse.

5. For at etablere en ny WLAN forbindelse, skal du vælge [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller netværk) i [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

3-6

6. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

7. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

8. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet. Klik på [Close] (Luk) for at afslutte eller vælg

[Change connection settings] (Skift forbindelsesindstillinger) for at ændre WLAN indstillingerne�

3-7

3-6

Systembetjening

Netværksforbindelsei (Windows 8�x)

h

LAN via kabel

1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrolpanel).

2. Vælg [View network status and tasks] (Se netværksstatus og opgaver) under [Network and Internet] (Netværk og Internet).

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter).

4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

3-7

5. Vælge [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet).

6. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.

3-8

7. Indtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.

3-9

3-8

Systembetjening h

Trådløs LAN

1. Vælg [Settings] (Indstillinger) tilgængeligt netværk�

på skrivebordet, og find et trådløst ikon med et

2. En oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en forbindelse på listen.

3. For at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]

(Netværk og delingscenter) under [Network and Internet] (Netværk og internet) i

[Control Panel] (Kontrolpanelet).

4. Vælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

5. Herefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at fortsætte.

6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]

(Næste) for at fortsætte.

3-9

7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet. Klik på [Close] (Luk) for at afslutte eller vælg

[Change connection settings] (Skift forbindelsesindstillinger) for at ændre WLAN indstillingerne�

Systemgenopretning (Windows 7)

Vigtigt

Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj) er kun mulig på systemer, der som standard følger med et Windows operativsystem og MSI tilbehøret.

Mulige grunde for at benytte Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj) kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj), bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder.

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-10 h

Genopret systemet ved brug af F3 Hot-tasten

Hvis systemet oplever problemer, der ikke kan genoprettes, anbefales det at du først prøver at bruge F3 hot-tasten til at genoprette dit system med genoprettelsesdelingen på harddiskdrevet.

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1� Genstart systemet�

2. Tryk på F3 hot-tasten på tastaturet når følgende billede kommer frem.

3-11

3-10

Systembetjening

3. Åbn Recovery Tool (Genoprettelsesværktøj). Dette værktøj indeholder tre funktioner:

Backup System (Backupsystem), Restore System (Gendannelsessystem) og

Recover to factory default (Genoprettelse til fabriksindstillingerne).

h

Systembackup

Det anbefales kraftigt, at brugeren laver en backup af systemet i tilfælde af en katastrofal diskfejl eller andre alvorlige fejl.

3-11

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1. Vælg [Backup System] (Backupsystem) for, at gå åbne funktionen. Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte.

2. Vælg [BACKUP] (Sikkerhedskopi) for at lave en backup af systemet med det samme�

‹

Den første backup

Den første backup kan godt tage et stykke tid. Du bedes venligst udføre den helt, uden at afbryde den.

3-12

‹

Efterfølgende backups

Efterfølgende backups erstatter tidligere backup-filer.

3-13

3-12

Systembetjening

3. Systembackup'en er i gang. Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid.

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet.

4. Eller du kan vælge [CANCEL] (annuller), for at afbryde backup-processen med det samme. Du bedes venligst undgå, at slukke for strømmen mens annulleringen systembackup'en er i gang.

3-13

5. Følgende besked fortæller dig, at der er lavet en backup af systemet. Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen.

3-14 h

Systemgendannelse

Dette værktøj hjælper med at gendanne systemet til dets forrige stadie, ved brug af backupfilerne brugeren tidligere lavede, og gemte på harddisken. Hvis der ikke er nogle backupfiler til rådighed, gendannes systemet til standardindstillingerne.

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1. Vælg [Restore System] (gendan system) for, at gå åbne funktionen. Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte.

3-15

3-14

Systembetjening

2. Vælg [OK] eller [NEXT] (næste), so systemet kan gendannes til tidligere backup- eller standardindstillingerne. Eller du kan vælge [CANCEL] (annuller), for at afbryde gendannelsen med det samme�

‹ Med backup-filer: Gendannelses af systemet til tidligere backupindstillinger

‹

Uden backup-filer: Gendannelses af systemet til standardindstillinger

3-15

3. Systemgendannelsen er i gang. Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid.

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet.

3-16

4. Følgende besked fortæller dig, at systemet er blevet gendannet. Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen. Genstart systemet og åbn Windows operativsystemet som du plejer. Hvis gendannelsen mislykkedes eller afbrydes, bedes du venligst starte hele proceduren forfra igen.

3-17

3-16

Systembetjening h

Systemgenopretning

Dette værktøj hjælper dig med at genoprette systemet til standardindstillingerne fra fabrikken. Al data på harddisken vil blive slettet, og alle indstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne.

Følg vejledningerne nedenfor for at fortsætte:

1. Vælg [Recover to factory default] (genopret til fabriksindstillinger) for, at åbne funktionen. Eller du kan vælge [X], eller trykke på [Esc] på tastaturet for, at afslutte.

2. Systemet genoprettes til fabrikindstillingerne. Alle dataene slettes. Sørg for at du har lavet en sikkerhedskopi af dine vigtige data. Vælg [Next] (Næste) for at fortsætte.

Eller du kan vælge [Cancel] (Annuller) for, at annuller processen.

3-17

3. Vælg venligst [OK] så systemet kan genoprettes til standardindstillingerne.

3-18

4. Systemgenoprettelsen er i gang. Bemærk venligst, at dette godt kan tage et stykke tid.

Undgå, at slukke for strømmen, da dette kan forårsage ukendt skade på systemet.

3-19

3-18

Systembetjening

5. Følgende besked indikere at systemet er genoprettet. Tryk på [OK] for, at gøre fuldføre procesen. Genstart systemet og åbn Windows operativsystemet som du plejer� Hvis genoprettelsen mislykkedes eller afbrydes, bedes du venligst starte hele proceduren forfra igen.

3-19

3-20

Systemgenopretning (Windows 8�x)

Vigtigt

System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) er kun mulig på systemer, der som standard er bundled med et Windows operativsystem og MSI tilbehør.

Mulige grunde for at benytte System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen) kan være:

■ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.

■ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.

■ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.

■ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.

Før du bruger System Recovery Function (Systemgendannelsesfunktionen), bedes du venligst sikkerhedskopier vigtige data, som du har på dit system eller andre lagringsenheder�

Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.

3-21

3-20

Systembetjening h

Gendannelse fra operativsystemet

‹

Refresh PC (Opdater pc)

Refresh PC (Opdater pc)-værktøjet undersøger om systemfilerne, Windows-registeret og andre vigtige systemkomponenter virker fint eller ej. Hvis det finder problemer med

Windows-filerne, vil det forsøge at reparere din pc. Hvis din pc ikke kører ordentligt, har du mulighed for at opdaterer den uden at du mister nogen personlige filer.

1. Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse).

2. Klik op [Recovery] (Genoprettelse) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Opdater din pc uden det påvirker dine filer), og vælg [Get started] (Introduktion).

3-21

3. Den viser hvilke ændringer der laves under processen. Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte.

4. En meddelelse, som fortæller dig at din pc er klar til at blive opdateret. Klik på

[Refresh] (Opdater) for at starte. Dette kan godt tage et stykke tid.

3-22

5. Når opdateringen er udført, kommer du tilbage til startskærmen i Windows, hvor du kan finde alle standard værktøjerne og widges, som følger med Windows.

3-23

3-22

Systembetjening

‹

Reset PC (Nulstil pc)

Nulstillingsværktøjet stiller alle indstillingerne til de orginale indstillinger.

1. Vælg [Settings] (Indstillinger) på skrivebordet, og vælg herefter [Change

PC settings] (Ændre pc-indstillinger) > [Update and recovery] (Opdater og genoprettelse).

2. Klik på [Recovery] (Genoprettelse) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Fjern alt og geninstaller Windows), og vælg [Get started] (Introduktion).

3. Den viser hvilke ændringer der laves under processen. Klik på [Next] (Næste) for, at fortsætte.

3-23

4. Hvis du har flere partitioner, vil du herefter blive bedt om, at vælge hvilket drev du

ønsker at nulstille.

3-24

5. Nu skal du vælge om du ønsker at fjerne filer, eller om du ønsker at slette et helt drev�

6. Det er nu klar til at nulstille din pc. Klik på [Reset] (Nulstil) og følg instruktionerne på skærmen, for at genstarte din pc.

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement