MSI  MS-B908 Nightblade MI3 Navodilo za lastnika | Manualzz
Serija EXPERT
Osebni računalnik
EXPERT B908
Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov���������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika varovanja okolja������������������������������������������������������������������������������������������ v
Podatki o kemičnih snoveh������������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������������ 1-8
2. Kako začeti��������������������������������������������������������� 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo������������������������������������������������������������������� 2-2
Namestitev strojne opreme���������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Omrežna povezava (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-4
Obnovitev sistema (Windows 10)������������������������������������������������������������������������� 3-7
Predgovor
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne
jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav
in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Revizija
Revizija
V1.1
Datum
2017/07
iii
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite
na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če
niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane
neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov
obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah ali
teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju izdelovanja
izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas. Za podrobnosti o naročanju
nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem prek spletnega mesta http://www.msi.
com/support/.
Tehnična podpora
iv
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo uporabniškega
priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali lokalnega distributerja.
Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči. Obiščite spletno stran MSI, kjer
boste našli tehnična navodila, posodobitve BIOS-a, posodobitve gonilnikov in ostale
informacije: http://www.msi.com/support/
Značilnosti zelenega izdelka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Predgovor
Politika varovanja okolja
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne
uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske
dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste
dobili podatke o recikliranju.
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če
želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in
razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo
teh izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni
sistem zbiranja odpadkov.
Tajvan:
Za boljšo zaščito okolja morate odpadne baterije zbirati
ločeno za recikliranje ali posebno odstranjevanje.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
v
Varnostna navodila
◙◙
◙◙
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna
napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240
V. Ne onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača.
Oprema mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite
napajalni kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Napajanje na izmenični tok 100–240 V, 50–60 Hz, 6–3 A
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja
nad 60OC (140OF) ali pod 0OC (32OF), ker lahko privede do poškodbe
opreme.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40OC.
Predgovor
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo
ali povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na
napajalni kabel ničesar ne postavite.
◙◙
◙◙
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite,
da je kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom
zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70,
Nacionalnim kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo
820.93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega
kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od
opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda
serviser:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
vii
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta
izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi
določili evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah
radijske frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z mejami za razred
B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu
okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če
ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča
škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje
ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski
sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen
sprejemnik.
viii
■■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami,
ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Poročilo WEEE
V skladu z direktivo Evropske unije (EU) o odpadni električni in elektronski
opremi (direktiva 2002/96/ES), ki velja od 13. avgusta 2005, izdelkov, ki
sodijo v kategorijo »električne in elektronske opreme«, ni več dovoljeno
odložiti med gospodinjske odpadke. Izdelovalci elektronske opreme, ki jo
zajema direktiva, morajo sprejeti vrnjene tovrstne izdelke ob koncu njihove
dobe uporabe.
1
Pregled
Čestitamo vam ob nakupu osebnega računalnika serije EXPERT. To je
najboljša izbira med PC-ji. Ker ima čudovit videz, ga lahko postavite kamor
koli. Platforma z mnogo odlikami vam ponuja vznemirljivo PC doživetje.
Vsebina paketa
Serija EXPERT
AC napajalni kabel
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priroènik in
Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica
(opcija)
Miška
(opcija)
Vijakov M3
(opcija)
6 vijakov #32
(opcija)
Ploščica VGA
(opcija)
1-2
* Če opazite, da je kateri koli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slike so informativne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje od navedene,
saj je odvisna od kupljenega modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled od spredaj
1
1-3
1
Ventilator
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme. Ventilator
ne prekrivajte.
hh Pogled od zadaj
Priključki grafične kartice se lahko razlikujejo, ker je
grafična kartica dodatna oprema ali se razlikuje med
modeli. Za več informacij se obrnite na lokalnega
prodajalca.
14
4
3
4
6
1
15 16
1-4
13
3
2
1
Kombinirana vrata za tipkovnico/miško PS/2
2
Vrata USB 2.0
3
Izhodna vrata HDMI (opcija)
6
4
7
5
10
8
11
9 12
Priključek DIN za tipkovnico/miško PS/2® za tipkovnico/miško PS/2®.
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju naprav USB, kot
so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s standardom USB. Podpira hitrosti
prenosa podatkov do 480 Mbit/s (visokohitrostni).
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko
enega kabla.
4
DisplayPort (opcija)
DisplayPort je standard digitalnih zaslonskih vmesnikov. Ta priključek se uporablja za
priključitev monitorjev z vhodi DisplayPort.
Pregled
5
RJ-45 LAN priklop
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje (LAN). Nanj
lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vklop (stabilno stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vklop (utripa)
Računalnik komunicira z drugim računalnikom v
omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
6
Vrata USB 3.1 Gen1
7
CS-Out
Vrata USB 3.1 Gen1 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti
prenosa podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
Izhod za sredinski/nizkotonski zvoènik v 5.1/7.1 kanalnem naèinu.
8
RS-Out
9
Optični izhod za S/PDIF
10
Zeleno/ oranžen
Izhod za zadnje prostorske zvoènike v 4/5.1/7.1 kanalnem naèinu.
Ta priključek S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) je za digitalni prenos
zvoka na zunanje zvočnike prek optičnega kabla.
Line-In
Za zunanje CD-predvajalnike, kasetofone ali ostale avdio naprave.
SS-Out
Izhod SS-OutIzhod za stranske prostorske zvočnike v 7.1-kanalnem načinu.
11
Line-Out
12
Mic
Za zvočnike ali slušalke.
Za mikrofone.
1-5
13
Gumb za samodejno popravljanje
14
DVI-D vrata (opcija)
15
Napajalna vtičnica
16
Stikalo za vklop
Pritisnite gumb za samodejno popravljanje, da naložite privzete nastavitve, če se
operacijski sistem zruši in lučka LED za napajanje utripa.
Na priključek DVI-D (digitalni video vmesnik – digitalni) lahko priključite monitor LCD.
Zagotavlja zelo hitro digitalno povezavo med raèunalnikom in njegovimi prikazovalnimi
napravami.
Preko te vtičnice se vaš sistem napaja.
S preklopom stikala na – vključite električno napajanje. S preklopom na 0 prekinete
napajanje.
Pomembno
1-6
Priporočamo, da visokohitrostne naprave priključite na vrata USB 3.1 Gen1,
nizkohitrostne naprave, kot sta miška in tipkovnica, pa na vrata USB 2.0.
Pregled
hh Desna stran
2
1
3
4
5
6
1-7
1
Tipka za vklop sistema
2
LED trdega diska
3
Vrata USB 3.1 Gen1 (Type C)
4
Vrata USB 2.0 (s tehnologijo MSI Super Charger)
5
Priključek Line-Out
6
Priključek za mikrofon
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite ali izklopite sistem.
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do podatkov na
HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
Vrata USB tipa C omogočajo obrnljivo smer vtiča.
S tehnologijo MSI Super Charger ne delujejo le kot običajna vrata USB 2.0, temveč
uporabniku omogočajo tudi polnjenje naprav USB tudi, ko je sistem izključen.
Uporabnikom ni več potrebno napajati sistema, da bi polnili naprave USB.
Ta priklop je namenjen slušalkam in zvočnikom.
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v izdelek, da
nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega modela.
1-8
Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne
poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec
ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno priporočamo, da
se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na pooblaščenega prodajalca
ali serviserja.
2
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja strojne opreme.
Pri povezovanju zunanjih naprav bodite previdni in uporabljajte ozemljitven
zapestni trak, da se na ta način izognete statični elektriki.
Nasveti za varno in udobno uporabo
Izbira delovnega mesta je pomembna, če morate z računalnikom delati daljše časovno
obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala vaši drži
med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža
(če je nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo
komolci in kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna.
7. Računalnik PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb,
bodite pri delu z njim izredno previdni.
2-2
Kako začeti
Namestitev strojne opreme
Pomembno
• Ilustracije so samo za ponazoritev. Videz vašega sistema je lahko drugačen.
• Preden vklopite sistem, se prepričajte, da je ozemljen prek električnega napajalnega
kabla in električne vtičnice.
1. Priključite kable tipkovnice, miške, omrežne povezave LAN, monitorja itd.
2-3
2. Priključite napajalni kabel na sistem in v električno vtičnico.
1
2
2-4
3. Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
3
Sistemske operacije
V tem poglavju najdete pomembne informacije glede sistemskih operacij.
Pomembno
Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave.
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete
precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem
obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
hh Upravljanje porabe energije v Windows 10
■■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows
omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska
in baterije. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
, s seznama
izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato kliknite [System and
Security] (Sistem in varnost).
3-2
Izberite [Power Options] (Možnosti porabe energije) in nato načrt napajanja, ki
ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s
klikom na (Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).
■■ Meni Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/S4) in Zaustavitve
(S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
hh Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY
STAR (izbirno)
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira
majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik
določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako
ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije
upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje izkoristili te
potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo obnaša takole, ko se
sistem napaja preko izmeničnega napajanja:
■■ Zaslon se po 10 minutah ugasne
■■ Po 30 minutah preide v način Spanje
Sistemske operacije
hh Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■■ omrežje (Wake On LAN),
■■ s premikom miške,
■■ s pritiskom na tipkovnico.
Nasveti za varčevanje z energijo:
■■ Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju
neaktivnosti.
■■ Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
3-3
Omrežna povezava (Windows 10)
hh Kabelsko omrežje
1.Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
Panel] (Nadzorna plošča).
in s seznama izberite [Control
2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod
[Network and Internet] (Omrežje in internet).
3-4
3. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
Sistemske operacije
4.Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavi povezavo z internetom) in kliknite
[Next] (Naprej).
5.Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
6.Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-5
hh Brezžično omrežje
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Network
and Internet] (Omrežje in internet).
2.Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.
3.Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo).
3-6
4.Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
5.Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z
brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
6.Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
7. WLAN povezava je bila ustvarjena.
Sistemske operacije
Obnovitev sistema (Windows 10)
Vzroki za uporabo Funkcija obnovitve sistema lahko vključujejo:
■■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
■■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
■■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo funkcije za obnovitev sistema varnostno kopirajte pomembne podatke,
shranjene na sistemskem pogonu, v druge pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-7
Ponastavitev računalnika
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Update
and security] (Posodobitev in varnost).
2.Izberite [Recovery] (Obnovitev) in kliknite [Get started] (Začnite) pri možnosti
[Reset this PC] (Ponastavi ta računalnik), da zaženete obnovitev sistema.
3-8
3.Pokaže se zaslon [Choose an option] (Izberite možnost). Izberite bodisi [Keep my
files] (Ohrani moje datoteke) bodisi [Remove everything] (Odstrani vse).
Ohrani moje datoteke
Ponastavitev
računalnika
Odstrani vse
Samo pogon, na katerem
je nameščen operacijski
sistem Windows
Vsi pogoni
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Sistemske operacije
hh Ohrani moje datoteke
1.Izberite [Keep my files] (Ohrani moje datoteke).
2.Zaslon [Your apps will be removed] (Vaši programi bodo odstranjeni) prikazuje
seznam programov, ki jih boste morali ponovno namestiti iz spleta ali namestitvenih
diskov. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-9
3.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
hh Odstrani vse
1.Izberite [Remove everything] (Odstrani vse).
2.Če imate več trdih diskov, se bo pojavilo okno, v katerem izberete bodisi [Only
the drive where Windows is installed] (Samo pogon, na katerem je nameščen
operacijski sistem Windows) bodisi [All drives] (Vsi pogoni).
3.Nato izberete [Just remove my files] (Samo odstrani moje datoteke) ali [Remove
files and clean the drive] (Odstrani datoteke in počisti pogon).
3-10
4.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement