MSI  MS-B910 Nightblade 3 Korisnički priručnik | Manualzz
Nightblade B910
Personal Computer
Sadržaj
Obavijest o autorskim pravima��������������������������������������������������������������������������������iii
Trgovački znakovi���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Izmjena��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i jamstvo��������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabava zamjenskih dijelova������������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Ekološke značajke proizvoda����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika očuvanja okoliša����������������������������������������������������������������������������������������� v
Podaci o kemijskim tvarima������������������������������������������������������������������������������������� v
Podaci o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Sigurnosne informacije��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE sukladnost������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B���������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Pregled sustava��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Sadržaj pakiranja������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Dodatni pribor������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Ažuriranja za BIOS, upravljačke i uslužne programe������������������������������������������� 1-4
Čišćenje spremnika prašine��������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Instalacija Wi-Fi antena���������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
2. Rad sustava�������������������������������������������������������� 2-1
Upravljanje napajanjem���������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Mrežna veza (Windows 10)���������������������������������������������������������������������������������� 2-4
Oporavak sustava (Windows 10)������������������������������������������������������������������������� 2-7
Predgovor
Obavijest o autorskim pravima
Materijali u ovom dokumentu intelektualno su vlasništvo tvrtke MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pripremi ovog dokumenta dana je posebna pažnja, ali ne jamčimo
za točnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi prolaze stalna poboljšanja i pridržavamo
pravo izmjena bez najave.
Trgovački znakovi
Svi trgovački znakovi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.
Izmjena
Izmjena
V1.0
Datum
2016/11
iii
Nadogradnja i jamstvo
Zapamtite da se određene komponente vašeg proizvoda na zahtjev korisnika mogu
nadograditi ili zamijeniti. Više informacija o kupljenim proizvodima zatražite od
lokalnog dobavljača. Ako niste ovlašteni dobavljač ili serviser, ne pokušavajte mijenjati
niti jedan dio proizvoda jer time možete poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da
se za nadogradnju i zamjenu obratite ovlaštenom zastupniku ili servisu.
Nabava zamjenskih dijelova
Zapamtite da se nabava zamjenjivih dijelova (ili kompatibilnih) za proizvode koji su
kupljeni u određenim zemljama, može ostvariti kod proizvođača unutar 5 godina od
trenutka prestanka proizvodnje proizvoda. Više informacija o nabavi rezervnih dijelova
zatražite od proizvođača na http://www.msi.com/support/.
Tehnička podrška
Ako se pojavi problem sa sustavom, a ne postoji izvedivo rješenje u korisničkom
priručniku, molimo obratite se na mjesto kupnje ili lokalnom distributeru. Alternativno,
za dodatne smjernice pokušajte naći pomoć u sljedećim resursima. Posjetite MSI web
stranicu za tehničku pomoć, ažuriranje BIOS-a, ažuriranje upravljačkih programa i
ostale informacije na http://www.msi.com/support/
iv
Ekološke značajke proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vrijeme korištenja u pripravnosti
Ograničena upotreba štetnih tvari za okoliš o zdravlje
Laka demontaža i recikliranje
Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje recikliranja
Produženi životni vijek proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama
Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju rabljenih proizvoda
Predgovor
Politika očuvanja okoliša
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša prikladna upotreba
rabljenih dijelova i recikliranje te se na kraju svog životnog vijeka
ne smije baciti.
Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za prikupljanje i
recikliranje te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.
Posjetite MSI internetsku stranicu i pronađite najbližeg distributera radi
dodatnih pojedinosti o recikliranju.
Korisnici nas mogu pronaći i na [email protected] i zatražiti informacije
koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje, recikliranje i
demontažu MSI proizvoda.
Podaci o kemijskim tvarima
U sukladnosti s propisima o kemijskim tvarima, kao što su EU REACH propis (propis
EZ br. 1907/2006 Europskog parlamenta i vijeća), MSI donosi podatke o kemijskim
tvarima u proizvodu na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Podaci o bateriji
Europska unija:
Baterije, baterijski moduli i akumulatori ne smiju se zbrinjavati kao
komunalni kućanski otpad. Koristite se javnim sabirnim sustavom
za vraćanje, recikliranje ili njihovu preradu u sukladnosti s lokalnim
propisima.
Taiwan:
Zbog bolje zaštite okoliša, dotrajale baterije se za recikliranje ili
posebni način zbrinjavanja moraju prikupiti odvojeno.
Kalifornija, SAD:
Ćelijske baterije mogu sadržavati perklorat i potrebno je posebno postupanje pri
njihovom recikliranju ili zbrinjavanju u Kaliforniji.
Više informacija potražite na:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Pogrešno umetanje baterije može uzrokovati opasnost od eksplozije. Baterije
zamijeniti samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste prema preporuci proizvođača.
v
Sigurnosne informacije
◙◙
◙◙
Pažljivo i temeljito pročitajte sve sigurnosne upute.
Uvažite sva upozorenja ili mjere opreza na uređaju ili unutar
korisničkog priručnika.
Sačuvajte korisnički priručnik koji ste dobili u paketu za buduće
potrebe.
Opremu držite dalje od vlage i visokih temperatura.
Prije postavljanja uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Prije spajanja uređaja u zidnu utičnicu provjerite je li napon
napajanja unutar sigurnosnog opsega i da je pravilno postavljen
na vrijednost od 100~240 V. Nemojte onesposobljavati kontakt
zaštitnog uzemljenja na utikači. Uređaj se mora priključiti na
uzemljenu mrežnu utičnicu.
Uvijek izvucite kabel za izmjenično napajanje iz utičnice prije
umetanja dodatnih kartica ili modula u uređaj.
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako
se uređaj neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu
potrošnju električne energije.
Napajanje AC 100-240V~, 50-60Hz, 8-4A.
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Ne ostavljajte uređaj u neklimatiziranom prostoru s temperaturom
iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF) jer time možete oštetiti uređaj.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 °C.
Predgovor
Nikad ne prolijevajte tekućinu u otvore jer to može prouzročiti
oštećenja ili električni udar.
Kabel za napajanje postavite tako da ljudi ne mogu za njega pri hodu
zapeti. Ništa ne stavljajte na kabel za napajanje.
◙◙
◙◙
Pri postavljanju koaksijalnog kabela za TV tjuner potrebno je
osigurati da metalni oklop tog kabela bude pouzdano povezan sa
sustavom zaštitnog uzemljenja zgrade.
Kablovski razvodni sustav mora biti povezan s masom (uzemljen)
sukladno s ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodeksom
(NEC), osobito s odjeljkom 820.93, uzemljivanje vanjskoga
zaštitnog omotača koaksijalnog kabela.
Predmete i uređaje sa snažnim magnetskim poljem držite dalje od
uređaja.
Ako se pojavi neko od ovih stanja, uređaj odnesite na provjeru u
servis:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Oštećen je kabel za napajanje ili utikač.
Tekućina je prodrla u uređaj.
Uređaj je bio izložen utjecaju vlage.
Uređaj ne radi kako treba ili ne možete postići rad u skladu s
korisničkim priručnikom.
Uređaj je pao i oštetio se.
Uređaj ima očigledne znakove oštećenja.
1. Uređaji za optičku pohranu podataka klasificirani su kao LASERSKI
PROIZVODI KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenja
rada postupaka koji nasu ovdje propisani je zabranjena.
2. Ne dirajte leće unutar pogona.
vii
CE sukladnost
Ovime, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ovaj uređaj
u sukladnosti s bitnim sigurnosnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama u europskoj direktivi.
Izjava o radiofrekvencijskim
smetnjama FCC-B
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima
koja vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa.
Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja
u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može zračiti energiju na
radijskim frekvencijama i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama za
korištenje, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema
jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj
uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi
isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje
ispravi putem jedne ili više niže navedenih mjera:
■■ Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
■■ Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
■■ Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojemu nije spojen
prijemnik.
viii
■■ Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.
Napomena 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost
proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Napomena 2
Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da
udovoljavaju ograničenjima emisije.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime podliježe
ovim dvama uvjetima:
1. ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu
dovesti do neželjenog rada.
WEEE izjava
U okviru Direktive Europske unije ("EU") o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, direktive 2002/96/EZ, koje su stupile na snagu 13.
kolovoza, 2005, proizvodi koji su "električni i elektronički uređaji" ne smiju
se više zbrinjavati zajedno s gradskim otpadom i proizvođači tih proizvoda
su obvezni preuzeti natrag takve dotrajale uređaje na kraju njihove životne
dobi.
1
Pregled
Pregled sustava
1 2 4 5 6 7
8
10
3
11
13
9
12
1-2
14
15
16
17
18
19
20
22
21
25
26
27
28
1
USB 3.1 Gen1 priključak (vrsta C)
2
USB 2.0 priključak
3
USB 2.0 priključak (s tehnologijom super punjenja)
4
Priključak za mikrofon
5
Priključak za slušalice
6
VR priključak (HDMI izlaz)
29
23
24
Pregled
7
LED indikator za tvrdi disk (HDD)
8
Gumb za uključivanje sustava/LED indikator
9
Pogon za optičke diskove (ODD)
10 Utičnica za napajanje
11 Bravica kućišta
12 Utor za proširenje
13 Priključak za VR vezu
14 Kombinirani priključak PS/2 tipkovnica/ miš
15 Display Port
16 USB 3.1 Gen2 priključak
17 RJ-45 LAN utičnica
18 Priključak za Wi-Fi antenu
19 Izlaz za središnji zvučnik/bas zvučnik
20 Linijski ulaz/Izlaz bočnog zvučnika
21 Izlaz za stražnji zvučnik
22 Linijski izlaz/Izlaz prednjih zvučnika
23 Optički S/PDIF-izlaz
24 Mic-In
25 USB 2.0 priključak
26 HDMI izlazni priključak
27 USB 3.1 Gen2 priključak (vrsta C)
28 USB 3.1 priključak Gen1
29 Gumb za brisanje CMOS-a
1-3
Sadržaj pakiranja
1-4
Nightblade
Disk s upravljačkim
programima
Disk s uslužnim
programima
Korisnički priručnik
Antena x 2
(dodatno)
SATA kabel
(dodatno)
Vijak M3
(dodatno)
Vijak s ravnom
glavom #6-32
(dodatno)
Vijak s upuštenom
glavom #6-32
(dodatno)
Vijak T5
(dodatno)
Ručni vijak
(dodatno)
Navlaka drške
(dodatno)
VGA spužva
(dodatno)
HDMI kabel
(priključak za VR
vezu)
Dodatni pribor
Ventilator procesora Ventilator procesora
* Molimo da nam se odmah obratite ako je neki dijelova oštećen ili ako nedostaje.
* Slike su samo primjer i sadržaj vašeg pakiranja može se neznatno razlikovati ovisno
o kupljenom modelu.
Ažuriranja za BIOS, upravljačke i
uslužne programe
Posjetite MSI web stranicu radi tehničke pomoći, nadogradnje za
BIOS, upravljačke i uslužne programe te druge informacije.
http://www.msi.com/service/download/
Ključna riječ: Nightblade 3
Pregled
Čišćenje spremnika prašine
1-5
1-6
Važno
Redovito čišćenje spremnika osigurat će dobru ventilaciju sustava. Čistite spremnik
prašine čistom vodom i osušite ga prije ponovne ugradnje u sustav.
Pregled
Instalacija Wi-Fi antena
Ako želite bolji prijem Wi-Fi signala, ugradite antene koje se nalaze u kutiji s dodacima
i prilagodite kutove kao što je prikazano dolje.
1-7
2
Rad sustava
Upravljanje napajanjem
Upravljanje napajanjem na osobnim računalima i monitorima raspolaže potencijalom
za značajne uštede električne energije kao korisne efekte za okolinu.
Radi efikasnog upravljanja energijom isključite svoj zaslon ili postavite računalo u
mirovanje nakon određenog perioda neaktivnosti korisnika.
hh Upravljanje napajanjem u OS Windows 10
■■ [Power Options (Mogućnosti napajanja)] u OS Windows vam omogućava
upravljanje napajanjem vašeg monitora, tvrdog diska i baterije. Kliknite desnim
klikom [Start]
, odaberite [Control Panel (Upravljačka ploča)] s popisa i
zatim kliknite [System and Security (Sustav i sigurnost)].
2-2
Odaberite [Power Options (Mogućnosti napajanja)] i odaberite plan napajanja
koji zadovoljava vaše osobne potrebe. Postavke možete i detaljno podesiti
ako kliknete na [Change plan settings] (Promijeni postavke plana).
■■ Na Izborniku za Shut Down Computer (isključivanje računala) prikazuju se
opcije Sleep (Spavaj) (S3/S4) i Shut Down (Isključi računalo) (S5) za brzo ili
lako upravljanje napajanjem vašeg sustava.
hh Upravljanje napajanjem kroz ENERGY STAR
kvalificirane monitore
Funkcija upravljanja napajanjem omogućuje vam da pokrenete
način rada s niskom snagom ili "Sleep" (Mirovanje) nakon nekog
perioda neaktivnosti korisnika. Kad se koristi s vanjskim ENERGY
STAR kvalificiranim monitorom, ova funkcija također podržava
slične funkcije upravljanja napajanjem monitora. Ako želite
iskoristiti ovu mogućnost uštede energije, funkcija upravljanja
napajanjem unaprijed se podešava tako da se ponaša na sljedeći
način kada sustav radi na AC napajanju:
■■ Isključivanje zaslona nakon 10 minuta
■■ Pokretanje mirovanja nakon 30 minuta
Rad sustava
hh Buđenje sustava
Računalo će se moći aktivirati iz režima uštede energije ovisno naredbi ili jednom od
sljedećeg:
■■ gumb za uključivanje,
■■ mreža (buđenje na LAN),
■■ miš,
■■ tipkovnica.
Savjeti za uštedu energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na gumb za uključivanje monitora nakon perioda
neaktivnosti korisnika.
■■ Prilagodite postavke u Power Options (Mogućnosti napajanja) u okviru OS
Windows kako biste optimizirali upravljanje napajanjem vašeg računala.
■■ Instalirajte softver za uštedu energije kako biste mogli upravljati potrošnjom
energije vašeg računala.
■■ Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se vaše
računalo neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu potrošnju
električne energije.
2-3
Mrežna veza (Windows 10)
hh Žična mreža
1. Kliknite desnom tipkom [Start]
s popisa.
i odaberite [Control Panel (Upravljačka ploča)]
2. Odaberite [View network status and tasks (Prikaži status mreže i zadatke)] u
[Network and Internet (Mreža i Internet)].
2-4
3. Odaberite [Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu)].
Rad sustava
4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje s Internetom)] i kliknite
[Next (Dalje)].
5. Izaberite [Broadbrand (Širokopojasno (PPPoE))] kako biste se povezali pomoću
DSL ili kablovske veze za koje su potrebni korisničko ime i lozinka.
6. Upišite podatke koje ste dobili od davatelja usluge internetske veze (ISP) i kliknite
[Connect (Poveži)] kako biste uspostavili LAN vezu.
2-5
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings (Postavke)] i odaberite [Network and Internet
(Mreža i Internet)].
2. Pojavit će se popis dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu s popisa.
3. Za uspostavljanje nove veze odaberite [Network and Sharing Center (Mreža i
centar za dijeljenje)].
2-6
4. Odaberite [Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu)].
5. Nakon toga izaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži s
bežičnom mrežom) i kliknite [Next (Dalje)] za nastavak.
6. Upišite podatke o bežičnoj mreži koju želite dodati i kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
7. Na taj način uspostavljena je nova WLAN veza.
Rad sustava
Oporavak sustava (Windows 10)
Svrha korištenja funkcije za oporavak sustava može podrazumijevati:
■■ Obnova sustava na početno stanje s izvornim zadanim postavkama
proizvođača.
■■ Ako se za vrijeme rada sustava pojave neke greške.
■■ Kad operativni sustav bude zahvaćen virusom i više ne može raditi na
normalan način.
■■ Kada želite instalirati OS s drugim već instaliranim jezicima.
Prije korištenja funkcije za oporavak sustava arhivirajte sve važne podatke na vašim
diskovima i ostalim uređajima za pohranu u vašem sustavu.
Ako sljedeće rješenje ne dovede do oporavka sustava, kontaktirajte ovlaštenog
distributera ili servisni centar radi detaljnije pomoći.
2-7
Resetiraj računalo
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings (Postavke)] i odaberite [Update and security
(Ažuriranje i sigurnost)].
2. Odaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite [Get started (Prvi koraci)] u [Reset this
PC (Resetiraj računalo)] za pokretanje oporavka sustava.
2-8
3. Pojavljuje se zaslon [Choose an option (Odaberite mogućnost)]. Odaberite između
[Keep my files (Sačuvaj moje datoteke)] i [Remove everything (Ukloni sve)].
Sačuvaj moje datoteke
Resetiraj
računalo
Ukloni sve
Samo pogon na
kojem je instaliran OS
Windows
Svi pogoni
Ukloni samo moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti pogon
Ukloni samo moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti pogon
Rad sustava
hh Sačuvaj moje datoteke
1. Odaberite [Keep my files (Sačuvaj moje datoteke)].
2. Zaslon [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjene)] prikazuje
popis aplikacija koje ćete morati ponovno instalirati s interneta ili instalacijskih
diskova. Kliknite [Next (Dalje)] za nastavak.
2-9
3. Sljedeći zaslon će prikazati promjene koje će se izvršiti tijekom postupka. Kliknite
[Reset (Resetiraj)] za pokretanje resetiranja sustava.
hh Ukloni sve
1. Odaberite [Remove everything (Ukloni sve)].
2. Ako imate više tvrdih diskova, pojavit će se zaslon koji će zatražiti da odaberete
između mogućnosti [Only the drive where Windows is installed (Samo pogon na
kojem je instaliran OS Windows)] i [All drives (Svi pogoni)].
3. Zatim odaberite između mogućnosti [Just remove my files (Ukloni samo moje
datoteke)] i [Remove files and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti pogon)].
2-10
4. Sljedeći zaslon će prikazati promjene koje će se izvršiti tijekom postupka. Kliknite
[Reset (Resetiraj)] za pokretanje resetiranja sustava.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement