MSI MS-AAA7 Adora20 2BT Instrukcja obsługi

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

MSI MS-AAA7 Adora20 2BT Instrukcja obsługi | Manualzz

Adora20 Series

Komputer PC typu AIO

(wszystko w jednym)

MS-AAA7 System

ii

Contents

Uwaga dotycząca praw autorskich ��������������������������������������������������������������������������iii

Znaki towarowe �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uaktualnianie i gwarancja ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakup części wymiennych ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Energooszczędność produktu ���������������������������������������������������������������������������������iv

Polityka ochrony środowiska ����������������������������������������������������������������������������������� v

Informacje o substancjach chemicznych ����������������������������������������������������������������� v

Informacje o baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������vi

Zgodność z CE ������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych ��������������������������� viii

Oświadczenie WEEE ��������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Omówienie ......................................................... 1-1

Zawartość opakowania ����������������������������������������������������������������������������������������1-2

Ogólny opis systemu ��������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Wymiana składników i uaktualnianie �������������������������������������������������������������������� 1-9

2. Wprowadzenie .................................................... 2-1

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy ������������������������������������������� 2-2

Instalacja sprzętu �������������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. Operacje systemowe .......................................... 3-1

Zarządzanie energią ��������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Połączenia sieciowe (Windows 7) ������������������������������������������������������������������������3-4

Połączenia sieciowe (Windows 8�x) ���������������������������������������������������������������������3-7

Odzyskiwanie systemu (Windows 7) ������������������������������������������������������������������ 3-10

Odzyskiwanie systemu (Windows 8) ������������������������������������������������������������������ 3-20

A. Rozwiązywanie problemów ................................A-1

Uwaga dotycząca praw autorskich

Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści� Stale staramy się poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia�

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli�

Wersja

Wersja

V1�0

Data

2014/ 05

Wstęp iii

iv

Uaktualnianie i gwarancja

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione� Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy� Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji� Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany�

Zakup części wymiennych

Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w odpowiednim czasie�

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania części zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem http://support�msi�com/�

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem�

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także wypróbować poniższe zasoby pomocy�

Odwiedź witrynę sieci web firmy MSI i uzyskaj dostęp do instrukcji technicznych, aktualizacji BIOS, aktualizacji sterowników i innych informacji dostępnych pod adresem http://www�msi�com/service/download/

Skontaktuj się z personelem technicznym pod adresem http://support�msi� com/

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Wstęp

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności�

Użytownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów�

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść na strone sieci web MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora�

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi�com�

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU

REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informacje o baterii

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi� Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami�

Tajwan:

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania�

Kalifornia, USA:

Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi�

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch� Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta� v

vi

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie�

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika�

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości�

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury�

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni�

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V� Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia� Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania�

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu�

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii�

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60 O C (140 O F) lub poniżej 0 może to uszkodzić urządzenie�

O C (32 O F), ponieważ

UWAGA: Maksymalna temperature działania wynosi około 40 O C�

Wstęp

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym�

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął� Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym�

Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku�

System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem

ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code [Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820�93,

Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego)�

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym�

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu�

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn�

Sprzęt był poddany działaniu wilgoci�

Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika�

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone�

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia�

1�

2�

Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY

KLASY 1� Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione�

Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu� vii

viii

Zgodność z CE

Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy

B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.

Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1.

2.

to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie WEEE

Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym

2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

1

Omówienie

System ten charakteryzuje wzornictwo łączące stylowy wygląd z lustrzanym ekranem, co odzwierciedla prostotę nowoczesnego indywidualizmu i komfort domu� Dotykowy ekran, doskonała obsługa audio/wideo oraz intuicyjny interfejs użytkownika łączą technologię z praktycznością, sprawiając, że komputery są łatwiejsze i przyjemniejsze w użyciu - odpowiednie dla całej rodziny�

Zawartość opakowania

Komputer PC typu AIO Zasilacz AC/DC Przewód zasilający

1-2

Wycieraczka

Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi

Podręcznik użytkownika i skrócona instrukcja

Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje�

* Ilustracja służy wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna, w zależności od zakupionego modelu�

Ogólny opis systemu

Widok z przodu

1 2 3 1

Omówienie

1

2

3

4

5

5 4

Mikrofon

Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online�

5

Kamera sieci web

Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji�

Wskaźnik LED (opcjonalny)

Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie� Wskaźnik LED powinien być włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne�

Wyświetlacz

19,5-calowy monitor HD+ z optymalną rozdzielczością 1600 x 900 punktów i standardowo panoramicznym formatem obrazu 16:9�

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo�

1-3

Widok z tyłu

1

1-4 1 3 2 1

1

2

3

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Gniazdo blokady Kensington

Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej� Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO�

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni�

Widok z boku

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

11

13

12

Omówienie

1

2

3

4

5

6

Przycisk zasilania systemu/ dioda LED

Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system�

Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu�

W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3 (Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk)�

Dioda LED zasilania monitora

Dioda LED zasilania świeci, gdy minitora jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu�

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego� Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku�

Przycisk zasilania monitora

Naciśnij przycisk zasilania monitora, aby włączyć lub wyłączyć monitor�

Przycisk Menu

Naciśnij ten przycisk, aby przeglądać ustawienia i przełączać między menu Jasność i

Głośność�

Przycisk zwiększenia jasności / głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność/głośność�

1-5

1-6

7 Przycisk Zmniejszenia jasności / głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć jasność/głośność�

8

9

10

11

12

13

Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci�

Port USB 2�0 (z technologią MSI Super Charger Technology) (Opcjonalnie)

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB� Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość)�

Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny port USB 2�0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym systemie� Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez

USB urządzenia� Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem�

Port USB 2�0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB� Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość)�

Otwór wysuwania

Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych�

Przycisk wysuwania

Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych�

Stacja dysków optycznych

Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi (napęd Blu-ray jest opcjonalny)�

Omówienie

Widok z góry i z dołu

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem� Wentylatora nie należy przykrywać�

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni�

3 Gniazdo wyjścia liniowego

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników�

4 Gniazzdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu�

1-7

1-8

5 Gniazdo LAN RJ-45

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area

Network (Sieć lokalna)]� Można do niego podłączyć kabel sieciowy�

Dioda

LED

Lewa

Kolor

Żółty

Stan diody LED

Wyłączona

Stan

Nie ustanowiono połączenia LAN�

Prawa Zielony

Włączona

(światło stałe)

Ustanowiono połączenie LAN�

Włączony (miga) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN�

Wyłączona Wybrano szybkość przesyłania danych

10 Mbit/s�

Włączona Wybrano szybkość przesyłania danych

100 Mbit/s�

Pomarańczowy Włączona Wybrano szybkość przesyłania danych

1000 Mbit/s�

6

7

Port USB 3�0

Port USB 3�0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2�0� Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość)�

Port USB 2�0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB� Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość)�

8

9

10

®

Port wyjścia HDMI (opcjonalnie)

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych� Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty

TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla�

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały�

Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC� Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego�

Złącze antenowe tunera TV (opcjonalnie)

To złącze służy do anteny cyfrowego tunera telewizora�

Ważne

Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania�

Do portów USB 3�0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB 2�0 na panelu tylnym�

Omówienie

Wymiana składników i uaktualnianie

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu�

Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy� Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji� Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany�

1-9

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej� Podczas podłączania urządzeń peryferyjnych należy ostrożnie trzymać urządzenia, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej�

2

2-2

Porady dotyczące bezpieczeństwa i komfortu pracy

Komputer PC typu AIO to przenośna platforma, która umożliwia pracę w dowolnym miejscu� Jednakże dobór odpowiednich warunków pracy jest istotny, jeśli zamierza się pracować z komputerem przez dłuższy czas�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone�

Należy wybrać odpowiedni fotel i biurko, a także dostosować ich wysokość w celu zapewnienia właściwej postawy podczas pracy�

Podczas siedzenia w fotelu należy siedzieć prosto i utrzymać właściwą postawę�

Należy dopasować oparcie fotela (jeśli fotel je posiada), aby zapewniało wygodne oparcie pleców�

Stopy powinny naturalnie opierać się na podłodze, tak aby kostki i kolana znajdowały się w poprawnej pozycji (kąt 90 stopni)�

Dłonie należy położyć na biurku tak, aby nadgarstki miały naturalne podparcie�

Należy dostosować kąt/położenie komputera PC typu AIO w celu uzyskania optymalnego widoku�

Należy unikać używania komputera w miejscach, gdzie może to być niewygodne

(np� w łóżku)�

Komputer PC typu AIO jest urządzeniem elektrycznym� Należy obsługiwać go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Wprowadzenie

Instalacja sprzętu

Ważne

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy� Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego�

Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie zostało podłączone za pomocą kabla trójżyłowego do gniazda elektrycznego z uziemieniem�

Ekran należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami�

1� Wyreguluj podstawę, nadając jej prawidłowy kąt nachylenia, zapewniający stabilność�

2-3

2� Podłącz zasilacz i włóż wtyczkę do gniazda�

2

3

1

2-4

3� Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu�

Operacje systemowe

W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych�

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia�

3

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią komputerów osobistych (PC) i monitorów zapewnia znaczną oszczędność energii elektrycznej, a także niesie ze sobą wiele korzyści środowiskowych�

W celu poprawy wydajności energetycznej należy wyłączać monitor lub przełączać komputer w tryb uśpienia po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika�

Zarządzanie energią w systemie Windows 7

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia)�

3-2

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania)�

Wybierz żądany plan zasilania� Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu)�

W menu Wyłączanie komputera widoczne są opcje Uśpienie (S3/S4) i Zamknij

(S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu�

Zarządzanie energią w systemie Windows 8.x

■ Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym

Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania energią monitora, dysku twardego i baterii� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania) > [System and Security] (System i zabezpieczenia)�

Operacje systemowe

Następnie kliknij łącze [Power Options] (Opcje zasilania).

Wybierz żądany plan zasilania. Możesz także dostosować ustawienia, klikając pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu).

W menu Shut Down Computer (Wyłączanie komputera) widoczne są opcje

Sleep (Uśpienie) (S3/S4) i Shut Down (Zamknij) (S5) umożliwiające szybkie i łatwe zarządzanie zasilaniem systemu.

Zarządzanie energią przez monitory z certyfikatem

ENERGY STAR (Opcjonalne)

Funkcja zarządzania energią umożliwia, po pewnym okresie braku aktywności użytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu niskiego zużycia energii lub trybu “Sleep (Uśpienie)”. Podczas używania z zewnętrznym monitorem z certyfikatem ENERGY

STAR, funkcja ta obsługuje podobne funkcje zarządzania energią monitora. Aby uzyskać oszczędności energii przy zasilaniu systemu prądem zmiennym, funkcja zarządzania energią została wstępnie ustawiona na następujące działanie:

Wyłączenie wyświetlacza po 15 minutach

Zainicjowanie trybu Sleep (Uśpienie) po 30 minutach

Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczędzania energii powinno nastąpić w odpowiedzi na polecenie jednego z poniższych elementów:

■ przycisku zasilania, sieć (Wake On LAN [Wybudzanie przez sieć LAN]), myszy, klawiatury.

3-3

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

Monitor należy wyłączyć za pomocą przycisku zasilania monitora LCD, po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika.

Należy dostosować ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarządzania energią komputera.

Należy zainstalować oprogramowanie do oszczędzania energii w celu zarządzania zużyciem energii przez komputer.

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Połączenia sieciowe (Windows 7)

Przewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and

Internet] (Sieć i Internet)�

3-4

3� Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła�

4� Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN�

Operacje systemowe

Bezprzewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Kliknij łącze [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem) w pozycji [Network and

Internet] (Sieć i Internet)�

3� Wybierz pozycję [Wireless] (Bezprzewodowe) w celu nawiązania połączenia przy użyciu routera bezprzewodowego lub sieci bezprzewodowej�

3-5

4� Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN� Wybierz połączenie z listy lub kliknij pozycję [Open Network and Sharing Center] (Otwórz Centrum sieci i udostępniania) w celu nawiązania nowego połączenia�

5� Aby nawiązać nowe połączenie sieci WLAN, wybierz pozycję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć) w oknie [Network and Sharing

Center] (Centrum sieci i udostępniania)�

3-6

6� Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

7� Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

8� Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane� Kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN�

Operacje systemowe

Połączenia sieciowe (Windows 8.x)

Przewodowa sieć LAN

1� Przejdź do menu [Start] > [Control Panel] (Panel sterowania)�

2� Wybierz opcję [View network status and tasks] (Wyświetl stan sieci i zadania) w sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet)�

3� Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]

(Centrum sieci i udostępniania)�

4� Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć)�

3-7

5� Wybierz opcję [Connect to the Internet] (Połącz z Internetem)�

6� Wybierz pozycję [Broadband (PPPoE)] (Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)) w celu nawiązania połączenia przy użyciu połączenia DSL lub kablowego, które wymaga podania nazwy użytkownika i hasła�

3-8

7� Wpisz informacje uzyskane od usługodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Połącz), aby ustanowić połączenie sieci LAN�

Operacje systemowe

Bezprzewodowa sieć LAN

1� Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia) sieci bezprzewodowej�

na pulpicie, odszukaj ikonę dostępnej

2� Wyświetlona zostanie lista dostępnych połączeń sieci WLAN� Wybierz połączenie z listy�

3� Aby ustanowić nowe połączenie, wybierz opcję [Network and Sharing Center]

(Centrum sieci i udostępniania) w sekcji [Network and Internet] (Sieć i Internet) w

Panelu sterowania�

4� Wybierz opcję [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć)�

5� Następnie wybierz pozycję [Manually connect to a wireless network] (Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

6� Wprowadź informacje dotyczące sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

3-9

7� Nowe połączenie sieci WLAN zostało nawiązane� Kliknij przycisk [Close] (Zamknij), aby wyjść lub wybierz pozycję [Change connection settings] (Zmień ustawienia połączenia), aby zmodyfikować ustawienia sieci WLAN�

3-10

Odzyskiwanie systemu (Windows 7)

Ważne

Program Recovery Tool jest dostępny tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy MSI�

Cele stosowania programu Recovery Tool są następujące:

Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta�

Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego�

Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie�

Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami�

Przed użyciem narzędzia do przywracania systemu Recovery Tool należy wykonać kopię zapasową ważnych danych z dysku systemowego na innych urządzeniach pamięci masowej�

Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy�

Przywracanie systemu z przyciskiem skrótu F3

Jeśli w systemie wystąpią nienaprawialne błędy, zaleca się zawsze użycie przycisku skrótu F3 w celu przywrócenia systemu za pomocą partycji przywracania dysku twardego�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Uruchom ponownie system�

2� Po wyświetleniu na ekranie pokazanego poniżej obrazu, naciśnij na klawiaturze przycisk skrótu F3�

Operacje systemowe

3� Przejdź do programu Recovery Tool� Narzędzie to zawiera trzy funkcje: Backup

System (Kopia zapasowa systemu), Restore System (Przywracanie systemu) i

Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych)�

Kopia zapasowa systemu

Zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu, jako rozwiązanie na wypadek katastrofalnej awarii dysku lub innych zdarzeń�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Aby przejść do funkcji wybierz [Backup System (Kopia zapasowa systemu)]�

Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia�

3-11

2� Wybierz [BACKUP (KOPIA ZAPASOWA)] w celu natychmiastowego uruchomienia kopii zapasowej systemu�

 Początkowa kopia zapsowa

Wykonanie początkowej kopii zapasowej może trochę potrwać� Należy pozwolić na dokończenie, bez przerywania�

3-12

 Kolejne kopie zapasowe

Kolejne kopie zapasowe zamieniają poprzednie pliki kopii zapasowej�

Operacje systemowe

3� Trwa wykonywanie kopii zapasowej systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać� Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

4� Alternatywnie, wybierz [CANCEL (ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać wykonywanie kopii zapasowej systemu� Nie należy wyłączać zasilania w trakcie anulowania wykonywania kopii zapasowej�

3-13

5� Następujący komunikat wskazuje pomyślne wykonanie kopii zapasowej systemu�

Naciśnij [OK] w celu zakończenia�

3-14

Przywracanie systemu

Ten program narzędziowy pomaga w przywróceniu systemu do poprzedniego stanu z plikami kopii zapasowej utworzonymi i zapisanymi na dysku twardym przez użytkowników wcześniej� Przy braku plików kopii zapasowej, system zostanie przywrócony do ustawień domyślnych�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� Aby przejść do funkcji wybierz [Restore System (Przywracanie systemu)]�

Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia�

Operacje systemowe

2� Wybierz [OK] lub [NEXT (DALEJ)], aby przywrócić system do poprzedniej kopii zapasowej lub do ustawień domyślnych� Alternatywnie, wybierz [CANCEL

(ANULUJ)], aby natychmiast zatrzymać przywracanie systemu�

 Z plikami kopii zapasowej: przywracanie systemu do poprzednio wykonanej kopii zapasowej

Bez plików kopii zapasowej: przywracanie systemu do ustawień domyślnych

3-15

3� Trwa przywracanie systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać� Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

3-16

4� Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu� Naciśnij [OK] w celu zakończenia� Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows� Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany, należy ponownie uruchomić całą procedurę�

Operacje systemowe

Przywracanie systemu

To narzędzie pomaga w przywróceniu systemu, do domyślnych ustawień fabrycznych� Wszystkie dane znajdujące się na dysku twardym zostaną usunięte, a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych�

W celu kontynuacji należy wykonać podane poniżej instrukcje:

1� W celu przejścia do tej funkcji, wybierz [Recover to factory default (Przywracanie do fabrycznych ustawień domyślnych]� Alternatywnie, wybierz [X] lub naciśnij na klawiaturze [Esc] w celu zakończenia�

2� System zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych� Wszystkie dane zostaną utracone� Upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych�

Aby kontynuować, kliknij przycisk [Next (Dalej)]� Alternatywnie, aby zatrzymać działanie funkcji, można także wybrać przycisk [CANCEL (ANULUJ)]�

3-17

3� Wybierz [OK], aby system mógł przywrócić ustawienia domyślne�

3-18

4� Trwa przywracanie systemu� Należy pamiętać, że może to trochę potrwać� Nie należy w tym czasie wyłączać zasilania, w przeciwnym razie może wystąpić nieznane uszkodzenie systemu�

Operacje systemowe

5� Następujący komunikat wskazuje pomyślne przywrócenie systemu� Naciśnij [OK] w celu zakończenia� Uruchom ponownie system i jak zwykle przejdź do systemu operacyjnego Windows� Jeśli proces przywracania nie powiedzie się lub zostanie przerwany należy ponownie uruchomić całą procedurę�

3-19

Odzyskiwanie systemu (Windows 8)

Ważne

Funkcja odzyskiwania systemu jest dostępna tylko w systemach ze wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows i programami narzędziowymi firmy

MSI�

Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmują:

Przywrócenie systemu z powrotem do stanu początkowego oryginalnych ustawień domyślnych producenta�

Stosowanie w przypadku wystąpienia błędów używanego systemu operacyjnego�

Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku którego system nie działa normalnie�

Aby zainstalować system operacyjny z innymi wbudowanymi językami�

3-20

Przed użyciem funkcji odzyskiwania systemu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych zapisanych na dysku systemowym, korzystając z innych urządzeń pamięci masowej�

Jeśli za pomocą podanego poniżej rozwiązania nie uda się przywrócić systemu należy się skontaktować z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy�

Operacje systemowe

Odzyskiwanie z systemu operacyjnego

Refresh PC

Program Refresh PC sprawdza, czy pliki systemowe, rejestr systemu Windows oraz inne ważne komponenty systemu działają prawidłowo� W razie stwierdzenia nieprawidłowości z plikami Windows program podejmie próbę naprawienia ich� Jeśli komputer nie działa prawidłowo, można go odświeżyć bez utraty plików osobistych�

1� Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia) , następnie wybierz opcję

[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]

(Aktualizacja i odzyskiwanie)�

2� Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Refresh your PC without affecting your files] (Odświeżanie komputera z zachowaniem istniejących plików) i kliknij przycisk

[Get started] (Rozpocznij)�

3-21

3� Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

4� Pojawi się komunikat, że komputer jest gotowy do odświeżenia� Kliknij przycisk

[Refresh] (Odśwież), aby rozpocząć� Proces może potrwać chwilę�

3-22

5� Po zakończeniu odświeżania nastąpi powrót do ekranu startowego Windows z domyślnym zestawem narzędzi i widgetów systemu Windows 8�

Operacje systemowe

Reset PC

Program Reset powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień systemu�

1� Kliknij na pulpicie opcję [Settings] (Ustawienia) , następnie wybierz opcję

[Change PC settings] (Zmień ustawienia komputera) > [Update and recovery]

(Aktualizacja i odzyskiwanie)�

2� Kliknij opcję [Recovery] (Odzyskiwanie) > [Remove everything and reinstall

Windows] (Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu

Windows) i kliknij przycisk [Get started] (Rozpocznij)�

3-23

3� Na ekranie pojawi się lista zmian wprowadzanych w ramach procesu� Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować�

4� W przypadku dysku podzielonego na partycje pojawi się monit o wybranie dysku, który ma zostać oczyszczony z plików�

3-24

5� Teraz wybierz, czy chcesz usunąć pliki, czy całkowicie oczyścić dyski, zależnie od potrzeb�

6� Komputer jest gotowy do przywrócenia ustawień fabrycznych� Kliknij przycisk

[Reset] (Resetuj) i wykonuj instrukcje na ekranie, aby ponownie uruchomić komputer�

Rozwiązywanie problemów

A

A-2

Nie można uruchomić systemu

1� Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony�

2� Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone�

Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat „Nie znaleziono systemu operacyjnego” lub system Windows nie uruchamia się�

1� Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy dysk CD/DVD� Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer�

2� Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie konfiguracyjnym BIOSu�

Nie daje się zamknąć systemu�

Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system� Użycie innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia danych� Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych metod:

1� Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system�

2� Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu�

3� Odłącz kabel zasilający�

Mikrofon nie działa�

1� W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony�

2� Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonowego�

Występują problemy z łączem internetowym�

1� W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z problemów technicznych dostawcy usług internetowych�

2� Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji dostępu internetowego w systemie�

3� Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier między urządzeniami i punktem dostępowym� Aby zwiększyć szybkość transmisji danych, należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej urządzenia�

Rozwiązywanie problemów

Głośniki nie działają�

1� Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku�

2� Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony�

3� Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je�

4� Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu ekranowym�

Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD w urządzeniu�

1� Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry�

2� Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami�

3� Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD w urządzeniu� Kod regionu został oznaczony na opakowaniu płyty�

4� Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w odtwarzaczu� Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze dźwięku nie są wyciszone�

5� Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki� Kliknij opcję Start > Panel sterowania > System > Menedżer urządzeń�

6� Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia komputera w trakcie prób jej odczytu� W razie konieczności uruchom ponownie komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana�

7� Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub

WinDVD�

Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć�

1� Upewnij się, że komputer jest włączony�

2� Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD�

3� Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi, ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia�

Na monitorze nie ma obrazu�

1� Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony�

2� Urządzenie może być w trybie oczekiwania� Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić ekran�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals