MSI B142 Cubi 2 Bruksanvisning

MSI B142 Cubi 2 Bruksanvisning | Manualzz
Cubi 2
Persondator
MS-B142 System
Innehåll
Upphovsrättsmeddelande���������������������������������������������������������������������������������������iii
Varumärken�������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Granskningshistorik�������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grön produktegensksaper���������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljöpolicy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Översikt����������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Komma igång��������������������������������������������������������� 2-1
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Systemhantering���������������������������������������������������� 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Förord
Upphovsrättsmeddelande
Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument
men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter
genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan vidare meddelanden.
Varumärken
Alla varumärken tillhör deras respektive ägare.
Granskningshistorik
Version
V1.
Datum
2017/ 02
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas
ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar
se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta
produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut
någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller
servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas
starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla
uppgraderingar eller bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via http://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www.
msi.com/support/
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Förord
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet)
tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral
enligt gällande miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat
för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i
användarhandboken bör noteras.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer.
Placera utrustningen på en stadig yta före installation.
vi
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och
har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts
till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen
måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
◙◙
Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler
installeras i utrustningen.
◙◙
Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om
utrustningen inte kommer att användas under en längre period för
att minska energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en
lagringstemperatur över 60OC (140OF) eller under 0OC (32OF), eftersom
utrustningen kan skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Förord
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge
elektriska stötar.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera
ingenting ovanpå nätsladden.
◙◙
När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara
ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem.
◙◙
Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/
NFPA 70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från
utrustningen.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal
kontrollera utrustningen:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙
◙◙
Utrustningen har tappats eller skadats.
Vätska har kommit in i utrustningen.
Utrustningen har utsatts för fukt.
Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att
fungera enligt bruksanvisningen.
Utrustningen har tydliga tecken på sprickor.
vii
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna apparat
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer.
Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om
den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga
störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar
inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga
störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen
stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom
ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
viii
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2002/96/EC, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
1
Översikt
Grattis till köpet av persondatorsystemet Cubi 2. Detta system är det bästa
datorvalet. Med det fantastiska utseendet kan det enkelt sättas upp var som
helst. Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande
datorupplevelse.
Förpackningens innehåll
Cubi 2
Nätadapter
Nätkabel
Bruksanvisning och
Snabbstartguide
VESA monteringssats
(tillval)
Skydd för bubbel botten
(tillval)
1-2
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja
sig något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh Frontvy
1
2
3
4
1
Strömknapp
2
USB 3.1 Gen1-port (med superladdningsteknik)
3
Hårddisklysdiod
4
USB 3.1 Gen1-port (typ C)
5
Hörlursuttag
6
Mikrofonuttag
5
6
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet.
Med superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal USB
3.1 Gen1-port, utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även
när systemet är avstängt.
Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar
när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen
hårddiskaktivitet känns av.
USB typ C-porten tillåter onvänd kontaktriktning.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
1-3
hh Vy bakifrån
1
2
1-4
1
Fläkt
2
Strömkontakt
3
HDMI-utgång
3
4
5
6
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta
uttag. Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström.
För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern
användas.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat
alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller
högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.
4
Mini-bildskärmsport
Mini-DisplayPorten är en miniatyrversion av DisplayPort, ett digitalt
ljud-/ videogränssnitt. Med en passande adapter kan Mini-DisplayPorten
användas för att ansluta flera skärmgränssnitt.
Översikt
5
LAN uttag
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Grön / Orange
LED-färg
LED Status
Förhållande
Gul
Av
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt tillstånd)
LAN länk är etablerad.
På (blinkar)
Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN.
Av
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Grön
Orange
6
Gul
USB 3.1 Gen1-port
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet. USB 3.1 Gen1porten är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter.
1-5
hh Vänster sida
1
1
1-6
Uttag för Kensington-lås
Denna dator har ett Kensington låshål som gör det möjligt att låsa
datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via
metallkabel med gummi. På kabelns ände finns en liten ögla som gör
att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t. ex. ett tungt bord, och
därmed låsa datorn på plats.
2
Komma igång
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Detta system är en bärbar plattform som ger dig möjlighet att arbeta var som helst.
Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en
längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din
arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt
position (ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
7. Detta system är en elektrisk enhet. Hantera den försiktigt för att undvika
personskador.
2-2
Komma igång
Hårdvaruinställning
hh Anslutning av växelströmsförsörjning
1. Öppna förpackningen och ta ut nätadaptern och nätkabeln.
2. Anslut adaptern och elsladden.
3. Anslut strömkontakten.
4. Sätt i kontakten i det elektriska uttaget.
3
4
2-3
2
hh Koppla ifrån växelströmsförsörjningen
5. Ta först ut nätkabeln ur nätuttaget.
6. Koppla ifrån strömsladden från systemet.
Viktigt
Håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln.
hh Slå på systemet
Tryck på strömknappen för att starta systemet.
2-4
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Högerklicka
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka
på [Start] (Starta)
sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)
(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av
systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet
arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 10 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
och välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan.
2. Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under
[Network and Internet] (nätverk och internet).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files
and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement