MSI B120 Cubi N Navodilo za lastnika | Manualzz
Cubi B120
Osebni računalnik
Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Zgodovina revizije���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov���������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika varovanja okolja������������������������������������������������������������������������������������������ v
Podatki o kemičnih snoveh������������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Varnostna navodila��������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
1. Pregled���������������������������������������������������������������������������������������1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������������ 1-8
2. Kako začeti���������������������������������������������������������������������������������2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo������������������������������������������������������������������� 2-2
Namestitev strojne opreme���������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������������������������������3-1
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Omrežna povezava (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-4
Obnovitve sistema (Windows 10)������������������������������������������������������������������������� 3-7
Predgovor
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne
jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav
in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Zgodovina revizije
Različica
V1.0
Datum
2015/09
iii
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji si oglejte
specifikacije v uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku
se obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent
izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko
postane neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo
delov obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas. Za podrobnosti
o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem preko
http://www.msi.com/support/.
Tehnična podpora
iv
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči. Obiščite
spletno stran MSI, kjer boste našli tehnična navodila, posodobitve BIOS-a,
posodobitve gonilnikov in ostale informacije: http://www.msi.com/support/
Značilnosti zelenega izdelka
◙◙ Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
◙◙ Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
◙◙ Enostavno razstavljanje in recikliranje
◙◙ Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
◙◙ Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
◙◙ Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Predgovor
Politika varovanja okolja
◙◙ Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne
uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske
dobe ne smete zavreči.
◙◙ Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja odsluženih naprav
posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri.
◙◙ Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste
dobili podatke o recikliranju.
◙◙ Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če
želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in
razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo teh
izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni sistem
zbiranja odpadkov.
Tajvan:
Za boljšo zaščito okolja morate odpadne baterije zbirati ločeno za
recikliranje ali posebno odstranjevanje.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
v
Varnostna navodila
◙◙
◙◙
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna
napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240
V. Ne onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača.
Oprema mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite AC
napajalni kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja
nad 60ºC (140ºF) ali pod 0ºC (32ºF), ker lahko privede do poškodbe
opreme.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40ºC.
Predgovor
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo
ali povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na
napajalni kabel ničesar ne postavite.
◙◙
◙◙
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite,
da je kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom
zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70,
Nacionalnim kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo
820,93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega
kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od
opreme.
vii
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda
serviser:
◙◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
◙◙
Vdor tekočine v notranjost opreme.
◙◙
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
◙◙
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
◙◙
Oprema je padla in je poškodovana.
◙◙
Oprema je očitno polomljena.
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta
izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi
določili evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z
mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC
pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite
pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta
oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence;
če ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča
škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje
ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski
sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen
sprejemnik.
■■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/
viii
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami,
ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Poročilo WEEE
V skladu z direktivo Evropske unije (EU) o odpadni električni in elektronski
opremi (direktiva 2002/96/ES), ki velja od 13. avgusta 2005, izdelkov, ki
sodijo v kategorijo “električne in elektronske opreme”, ni več dovoljeno
odložiti med gospodinjske odpadke. Izdelovalci elektronske opreme, ki jo
zajema direktiva, morajo sprejeti vrnjene tovrstne izdelke ob koncu njihove
dobe uporabe.
1
Pregled
Čestitamo vam za nakup osebnega računalnika sistem Cubi B120. To je
najboljša izbira med PC-ji. Ker ima čudovit videz, ga lahko postavite kamor
koli. Platforma z mnogo odlikami vam ponuja vznemirljivo PC doživetje.
Vsebina paketa
1-2
Cubi B120
AC/DC adapter
Uporabniški priroènik in
Vodič za hitro uporabo
Oprema za montažo
VESA (opcija)
AC napajalni kabel
Pribor za drugi pokrov
(opcija)
* Če opazite, da je kateri koli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slike so informativne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje od navedene,
saj je odvisna od kupljenega modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled od zgoraj in od spredaj
1
1-3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1-4
6
Gumb za vklop
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite in izklopite sistem.
Vrata USB 3.0 (s tehnologijo MSI SuperCharger) (izbirno)
S tehnologijo MSI SuperCharger ne delujejo le kot običajna vrata USB
3.0, temveč uporabniku omogočajo tudi polnjenje naprav USB tudi, ko je
sistem izključen.
Vrata USB 3.0
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju
naprav USB, kot so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s
standardom USB. Podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s (Super
Speed). Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0.
LED trdega diska
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do
podatkov na HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
IR sprejemnik (opcija)
Ta infrardeči sprejemnik omogoča oddaljeno krmiljenje.
Priključek za slušalke/mikrofon
Ta priključek je namenjen slušalkam, zvočnikom in mikrofonom.
Opomba! Uporabite oplaščeni kabel USB 3.0 (dolg vsaj 20 cm oz. 8 in) za
priključitev naprave USB 3.x v vrata USB 3.0 na tem izdelku, da preprečite brezžične
interference.
Pregled
hh Pogled od zadaj
1
2
1
2
3
4
5
3
6
4
4
Ventilator
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilator ne prekrivajte.
Napajalna vtičnica
Adapter AC/DC pretvarja dvosmerni tok (AC) v enosmerni tok (DC)
za ta priključek. Preko tega priključka poteka napajanje PC-ja. Za
preprečevanje škode na PC-ju vedno uporabljajte priloženi adapter.
VGA vrata
DB-15 "ženska" vrata so namenjena monitorju.
Vrata USB 3.0
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju
naprav USB, kot so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s
standardom USB. Podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s (Super
Speed). Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0.
Opomba! Uporabite oplaščeni kabel USB 3.0 (dolg vsaj 20 cm oz. 8 in) za
priključitev naprave USB 3.x v vrata USB 3.0 na tem izdelku, da preprečite brezžične
interference.
1-5
5
LAN priključek
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje
(LAN). Nanj lahko priključite omrežni kabel.
Rumen/ Zelen
LED Barva
Zeleno
Zeleno
Rumen
6
Zeleno
LED stanja
Izklop
Stanje
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno
stanje)
Vklopljeno (utripa)
LAN povezava je vzpostavljena.
Izklop
Vklop
Vklop
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Izhodna vrata HDMI
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video
vmesnik, ki lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate,
vključno s standardnim, ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter
večkanalnim digitalnim avdiom preko enega kabla.
1-6
Pregled
hh Pogled z leve
1
1
Zaklepna enota Kensington
Ta PC ima zaklepno enoto Kensington, ki omogoča uporabniku zaščito
PC s ključem ali mehansko napravo s PIN kodo, ki je pritrjena na z gumo
oblečen kovinski kabel. Konec kabla ima zanko, ki omogoča ovitje kabla
okoli predmeta, kot je težka miza ali podobna oprema, kar ohrani PC na
mestu.
1-7
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v izdelek, da
nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega modela.
Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca.
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
1
1.
2.
3.
4.
1-8
2
3
2,5" HDD (opcija)
Pomnilnik DDR3L
Mini-PCIe SSD (opcija)
Kombinirana kartica M.2 2230 Bluetooth/WiFi (opcija)
4
2
Kako začeti
Nasveti za varno in udobno uporabo
Ta osebnega računalnika sistem je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli.
Izbira delovnega mesta pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše
časovno obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala vaši drži
med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža (če je
nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo komolci in
kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot npr. na
postelji).
7. Ta osebnega računalnika sistem je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih
poškodb, bodite pri delu z njim izredno previdni.
2-2
Kako začeti
Namestitev strojne opreme
hh Priklop elektrike
1. Odpakirajte paket in našli boste AC/DC adapter in AC napajalni kabel.
2. Povežite adapter z napajalnim kablom.
3. Priključite napajalno vtičnico.
4. Napajalni kabel vstavite v električno vtičnico.
3
4
2
hh Izklop napajanja
5. Najprej izključite AC napajalni kabel iz električne vtičnice.
6. Odklopite napajalni kabel AC iz tega osebnega računalnika sistema.
Pomembno
Pri izklapljanju AC napajalnega kabla vedno držite priključni del kabla. Nikoli ne vlecite
neposredno za kabel.
2-3
hh Zagon sistema
Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
2-4
3
Sistemske operacije
To poglavje prinaša bistvene informacije o sistemskih operacijah.
Pomembno
Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave.
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko
privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po
določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
hh Upravljanje napajanja v Windows 10
■■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu
Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona,
trdega diska in baterije. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
, s seznama izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato kliknite
[System and Security] (Sistem in varnost).
3-2
Izberite [Power Options] (Možnosti porabe energije) in nato načrt
napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi
podrobno prilagodite s klikom na [Change plan settings] (Spremeni
nastavitve načrta).
■■ Meni Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/S4) in Zaustavitve
(S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
hh Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY STAR
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira majhno
porabo energije ali način “Spanje”, ko je uporabnik določen
čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako
ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije
upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje
izkoristili te potencialne prihranke energije, se funkcija
upravljanja z energijo obnaša takole, ko se sistem napaja
preko izmeničnega napajanja:
■■ Zaslon se po 15 minutah ugasne
■■ Po 30 minutah preide v način Spanje
Sistemske operacije
hh Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■■ omrežje (Wake On LAN),
■■ s premikom miške,
■■ s pritiskom na tipkovnico.
Nasveti za varčevanje z energijo:
■■ Monitor izklopite tako, da po daljšem obdobju nedejavnosti pritisnete gumb za
vklop/izklop na monitorju.
■■ Prilagodite vrednosti v Možnosti porabe energije v operacijskem sistemu
Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel AC oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
3-3
Omrežna povezava (Windows 10)
hh Kabelsko omrežje
1. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
Panel] (Nadzorna plošča).
in s seznama izberite [Control
2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod
[Network and Internet] (Omrežje in internet).
3-4
3. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
Sistemske operacije
4. Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavi povezavo z internetom) in kliknite
[Next] (Naprej).
5. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
6. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-5
hh Brezžično omrežje
1. Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Network
and Internet] (Omrežje in internet).
2. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.
3. Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo).
3-6
4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
5. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z
brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
6. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
7. WLAN povezava je bila ustvarjena.
Sistemske operacije
Obnovitve sistema (Windows 10)
Vzroki za uporabo Funkcija obnovitve sistema lahko vključujejo:
■■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
■■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
■■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo funkcije za obnovitev sistema varnostno kopirajte pomembne podatke,
shranjene na sistemskem pogonu, v druge pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-7
Ponastavitev računalnika
1. Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Update
and security] (Posodobitev in varnost).
2. Izberite [Recovery] (Obnovitev) in kliknite [Get started] (Začnite) pri možnosti [Reset
this PC] (Ponastavi ta računalnik), da zaženete obnovitev sistema.
3-8
3. Pokaže se zaslon [Choose an option] (Izberite možnost). Izberite bodisi [Keep my
files] (Ohrani moje datoteke) bodisi [Remove everything] (Odstrani vse).
Ohrani moje datoteke
Ponastavitev
računalnika
Odstrani vse
Samo pogon, na
katerem je nameščen
operacijski sistem
Windows
Vsi pogoni
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Sistemske operacije
hh Ohrani moje datoteke
1. Izberite [Keep my files] (Ohrani moje datoteke).
2. Zaslon [Your apps will be removed] (Vaši programi bodo odstranjeni) prikazuje
seznam programov, ki jih boste morali ponovno namestiti iz spleta ali namestitvenih
diskov. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-9
3. Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
hh Odstrani vse
1. Izberite [Remove everything] (Odstrani vse).
2. Če imate več trdih diskov, se bo pojavilo okno, v katerem izberete bodisi [Only
the drive where Windows is installed] (Samo pogon, na katerem je nameščen
operacijski sistem Windows) bodisi [All drives] (Vsi pogoni).
3. Nato izberete [Just remove my files] (Samo odstrani moje datoteke) ali [Remove
files and clean the drive] (Odstrani datoteke in počisti pogon).
3-10
4. Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement