MSI MS-B183 Cubi 5 10M Bruksanvisning

MSI MS-B183 Cubi 5 10M Bruksanvisning | Manualzz
Cubi Serien
Persondator
Cubi B183
INNEHÅLL
Meddelande om copyright och varumärke��������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grön produktegensksaper���������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljöpolicy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
ii
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemåterställning (Återställning med snabbtangent F3)�������������������������������� 3-11
Förord
Meddelande om copyright och
varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna. MSI-logotypen
som används är ett registrerat varumärke som tillhör Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla
andra märken och namn som benämns, kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare. Ingen garanti om noggrannhet eller fullständighet uttrycks eller underförstås.
MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående
meddelande.
Granskning
Granskning
V1.0
Datum
2019/0
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas
ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar
se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta
produkten kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut
någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller
servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas
starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla
uppgraderingar eller bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via https://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via
https://www.msi.com/support/
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Förord
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet)
tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral
enligt gällande miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat
för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i
användarhandboken bör noteras.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer.
Placera utrustningen på en stadig yta före installation.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och
har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts
till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen
måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
Dra alltid ut strömkabeln innan några expansionskort eller moduler
installeras i utrustningen.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om
utrustningen inte kommer att användas under en längre period för
att minska energiförbrukningen.
Stömförsörjning växelström
»» 65W: 100-240V~, 50-60Hz, 19V
3.42A
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Förord
Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en
lagringstemperatur över 60OC (140OF) eller under 0OC (32OF), eftersom
utrustningen kan skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 35OC.
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge
elektriska stötar.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera
ingenting ovanpå nätsladden.
◙◙
◙◙
När koaxialkabeln ansluts till TV: n måste metallskärmen vara
ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem.
Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/
NFPA 70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
(jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)
vii
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från
utrustningen.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal
kontrollera utrustningen:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙
◙◙
◙◙
Vätska har kommit in i utrustningen.
◙◙
◙◙
Utrustningen har tappats eller skadats.
Utrustningen har utsatts för fukt.
Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att
fungera enligt bruksanvisningen.
Utrustningen har tydliga tecken på sprickor.
1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt.
Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat
än de som specificeras.
2. Vidrör inte linsen på enhetens insida.
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna
apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta
bestämmelser i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar
är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna
utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte
installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar
på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer
att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och
slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en
eller fler av följande åtgärder:
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
viii
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska unionens (“EU”) WEEE-direktiv (Waste Electrical
and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13
augusti, 2005, får elektrisk och elektronisk utrustning inte längre kasseras
tillsammans med vanligt hushållsavfall, och tillverkare av inbyggd
elektronisk utrustning måste ta tillbaka sådana produkter när de är förbrukade.
1
Översikt
Grattis till köpet av Datorsystemet Cubi. Detta system är det bästa
datorvalet. Med det fantastiska utseendet kan det enkelt sättas upp var som
helst. Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande
datorupplevelse.
Förpackningens innehåll
Cubi B183
Nätadapter
Bruksanvisning och
snabbguide (tillval)
VESA monteringssats
(tillval)
Nätkabel
1-2
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja
sig något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh Frontvy
6
5
1
Strömknapp
2
Enhetsaktivitetsindikator
3
USB 3.2 Gen 1-port (typ C)
4
3
2
1
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet
Lysdioden blinkar när systemet ansluter till interna lagringsenheterna.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
Den tunna och smidiga USB Type-C-kontakten har en vändbar kontakt
och upp till 5 V/3 A strömförsörjning till externa enheter.
4
USB 3.2 Gen 1-port
5
Mikrofonuttag
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
1-3
6
Hörlursuttag
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Viktigt
Använd en skärmad USB 3.2-kabel (minst 20 cm eller 8” lång) när du ansluter en USB
3.x-enhet till USB 3.2-porten på denna produkt för att undvika trådlös interferens.
1-4
Översikt
hh Vy från höger sida
2
1
Uttag för Kensington-lås
2
Strömbrytarkabelanslutning (tillval)
1
Denna dator har ett Kensington låshål som gör det möjligt att låsa datorn
på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel
med gummi. På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan
läggas runt ett fast föremål, t. ex. ett tungt bord, och därmed låsa datorn på
plats.
Med en strömbrytarkabel kan du lättae starta/stänga av enheten. Ta av
skyddet från kontakten och anslut strömbrytarkabeln till kontakten. (Kabeln
ingår inte.)
1-5
hh Vy bakifrån
6
1-6
5
1
Strömkontakt
2
USB 2.0-port
3
USB 3.2 Gen 1-port
4
3
2
1
Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta
uttag. Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström.
För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern
användas.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
Översikt

4
LAN uttag
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul/Grön
LED -färg
Grön
Grön
Gul
5

Grön
LED Status
Av
Förhållande
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt tillstånd)
På (blinkar)
LAN länk är etablerad.
Datorn kommunicerar med en annan
dator i LAN.
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Av
På
På
HDMI-utgångsport
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat
alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller
högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.
6
DisplayPort
DisplayPort är en digital standard för skärmgränssnitt. Denna kontakt
används för att ansluta en monitor med DisplayPort-ingångar.
Viktigt
Använd en skärmad USB 3.2-kabel (minst 20 cm eller 8” lång) när du ansluter en USB
3.x-enhet till USB 3.2-porten på denna produkt för att undvika trådlös interferens.
1-7
1-8
2
Komma igång
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Persondatorsystemet är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst. Det är
dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre
tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din
arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt
position (ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
7. Persondatorsystemet är en elektrisk enhet. Hantera den försiktigt för att undvika
personskador.
2-2
Komma igång
Hårdvaruinställning
hh Anslutning av växelströmsförsörjning
1. Öppna förpackningen och ta ut nätadaptern och nätkabeln.
2. Anslut adaptern och elsladden.
3. Anslut strömkontakten.
4. Sätt i elsladden i det elektriska uttaget.
4
3
2-3
2
hh Koppla ifrån växelströmsförsörjningen
5. Ta först ut nätkabeln ur nätuttaget.
6. Dra ut nätkabeln ur persondatorsystemet.
Viktigt
Håll alltid i själva kontakten när nätkabeln dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln.
hh Slå på systemet
Tryck på strömknappen för att starta systemet.
2-4
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet.
Högerklicka på [Start] (Starta)
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från
listan och klicka sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep
(Viloläge) (S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel
hantering av systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när
systemet arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 10 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period
med inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
(Nätverksanslutningar) ur listan.
och välj [Network Connections]
2. Välj [Ethernet] och därefter [Network and Sharing Center] (Nätverk och
delningscenter).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]
(Nästa) för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove
files and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
Systemhantering
Systemåterställning (Återställning
med snabbtangent F3)
hh Försiktighetsåtgärder vid användning av
systemåterställningsfunktionen
1. Om din hårddisk och ditt system påträffar problem som inte kan åtgärdas,
utför först återställning från hårddisken via F3-tangenten när du ska utföra
systemåterställningen.
2. Innan du använder systemåterställningsfunktionen, backa upp de data du sparat
på din systemdrivenhet på andra lagringsenheter.
hh Återställa systemet med F3-tangenten
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Starta om datorn.
2.
Tryck på omgående på snabbtangenten F3 på tangentbordet när MSI-hälsningen
visas på skärmen.
3.
På "Choose an Option (Välj ett alternativ)" trycker du på "Troubleshoot
(Felsökning)".
4.
På "Troubleshoot (Felsökningsskärmen)" trycker du på "Restore MSI factory
(Återställa MSI factory)" för att återställa systemet till standardinställningarna.
5.
På "RECOVERY SYSTEM (ÅTERHÄMTNINGSSYSTEM-SKÄRMEN)” trycker du
på "System Partition Recovery (Systempartition återhämtning)".
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta och fullfölja
återställningsfunktionen.
3-11
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement