MSI MS-B907 Aegis 3 Bruksanvisning

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

MSI MS-B907 Aegis 3 Bruksanvisning | Manualzz

Aegis-serie

Persondator

Aegis B907/ B909

ii

INNEHÅLL

Upphovsrättsmeddelande ���������������������������������������������������������������������������������������iii

Varumärken �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uppgradering och garanti ����������������������������������������������������������������������������������������iv

Förvärv av utbytbara delar ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grön produktegensksaper ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljöpolicy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-överensstämmelse ������������������������������������������������������������������������������������������ viii

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE-deklaration ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Översikt ����������������������������������������������������������������� 1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemöversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Komponentutbyte och uppgradering �������������������������������������������������������������������� 1-9

Komma igång ��������������������������������������������������������� 2-1

Tips om säkerhet och bekvämlighet ��������������������������������������������������������������������� 2-2

Hårdvaruinställning ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Systemhantering ���������������������������������������������������� 3-1

Energisparfunktioner �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Nätverksanslutning (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������ 3-4

Systemåterställning (Windows 10) ����������������������������������������������������������������������� 3-7

Förord

Upphovsrättsmeddelande

Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll� Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden�

Varumärken

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 iii

iv

Uppgradering och garanti

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran� För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare� Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

Förvärv av utbytbara delar

Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten� Kontakta tillverkaren via http://www�msi�com/support/ för detaljerad information om begäran av reservdelar�

Teknisk support

Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning� Besök MSI webbsida för teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www� msi�com/support/

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Förord

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller

MSI information om kemiska substanser på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformation

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna� Lämna in dem på närmaste

återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning� v

Taiwan:

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för återvinning eller speciell kassering�

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien�

För mer information, besök: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt� Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren�

vi

Säkerhetsinstruktioner

◙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras�

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer�

Placera utrustningen på en stadig yta före installation�

◙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

◙ Dra alltid ut strömkabeln innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen�

◙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

◙ Strömförsörjning: AC 100-240 V~, 50-60 Hz, 6-3 A (tillval 1);

AC 100-240 V~, 50-60 Hz, 8-4 A (tillval 2)

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur

över 60 O F), eftersom utrustningen kan skadas�

O C (140 F) eller under 0 O C (32 O

OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40 O C�

Förord

Häll aldrig vätska i öppningarna� Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar�

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem�

◙ Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA

70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820�93,

Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)�

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen� vii

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen:

◙ Strömsladden eller kontakten är skadad�

◙ Vätska har kommit in i utrustningen�

Utrustningen har utsatts för fukt�

◙ Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

◙ Utrustningen har tappats eller skadats�

◙ Utrustningen har tydliga tecken på sprickor�

1� Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt.

Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat

än de som specificeras.

2� Vidrör inte linsen på enhetens insida�

viii

CE-överensstämmelse

Micro-Star International CO�, LTD tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet�

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer� Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren�

■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och nätkablar, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska unionens (“EU”) WEEE-direktiv (Waste Electrical and

Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti,

2005, får elektrisk och elektronisk utrustning inte längre kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning måste ta tillbaka sådana produkter när de är förbrukade�

1

Översikt

Den kraftiga, stabila och stadiga MSI Aegis är utrustad med den perfekta ammunitionen för dataspelare som inte vill kompromissa om spelprestandan�

Med ett mycket uppskattat MSI GAMING-moderkort och utrustad med obevekliga verktyg för effektivitet, styrka, kylning och lågbrus, har MSI Aegis allt som varje spelare längtar efter: seger�

Förpackningens innehåll

Aegis Nätkabel

Skiva med drivrutiner/ verktyg

1-2

Bruksanvisning och snabbguide

Antenn

(tillval)

HDMI-kabel

(för VR-länkport, tillval)

Tangentbord

(tillval)

Mus

(tillval)

Tumskruv

(tillval)

M3-skruvar

(tillval)

6#32-skruvar

(tillval)

* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas�

* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt�

Översikt

1-3

1-2

Översikt

Systemöversikt

h

Frontvy

1

5

4

6

3

2

13

7

8

9

11

10

12

1

2

3

4

5

Optisk skivenhet

En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är tillval)�

Utmatningsknapp

Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten�

Utmatningsöppning

Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar�

USB 3�1 Gen1- eller Gen2-port (C-typ) (tillval)

USB typ C-porten tillåter onvänd kontaktriktning�

USB 3�1 Gen1- eller USB 2�0-port (med snabbladdningsteknik) (tillval)

Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte bara som en normal USB-port, utan den gör det också möjligt för användarna att ladda USB-enheter när systemet, även när det är avstängt� Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USBenheter�

1-3

1-4

6

7

8

9

10

11

USB 3�1 Gen1- eller USB 2�0-port (tillval)

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter�

Hårddisklysdiod

Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus� Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av�

Ström LED

LED-lampa tänds när utrustningen slås på� LED-lampa släcks när utrustningen stängs av�

Strömknapp

Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet�

Mikrofonuttag

Denna kontakt är till för mikrofoner�

Linjeutgång

Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare�

12

13

VR-port (HDMI-utgång) (tillval)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar�

Denna port kommer att vara tillgänglig för anslutning av en HDMI-enhet, när VR-länkporten på baksidan är ansluten till HDMI-utporten på grafikkortet med en HDMI-kabel�

OC Genie-knapp (tillval)

OC Genie-knappen kan ge bättre prestanda när du spelar 3D-spel� Tryck på OC Genieknappen för att aktivera överklockningsläget�

Viktigt

Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3�1 Gen1- eller Gen2-portar medan låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till

USB 2�0-portarna på baksidan�

Översikt

1-5

1-4

Översikt h

Vy bakifrån

8

1

2

3

4

6

5

6

7

12

1

2

3

6

6

5

6

9

8

7

1

2

10 11

PS/2 kombinationsport för tangentbord/mus

PS/2 ® tangentbord/mus DIN-kontakt för PS/2 ® tangentbord/mus�

USB 2�0 Portar

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 480Mbit/s

(Hi-Speed) dataöverföringshastighet�

3 HDMI-utgång (tillval)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/ videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar� HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel�

4

DisplayPort (tillval)

DisplayPort är en digital standard för skärmgränssnitt� Denna kontakt används för att ansluta en monitor med DisplayPort inmatningar�

1-5

1-6

5

RJ-45 LAN uttag

Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area

Network/LAN)� Du kan ansluta en nätverkskabel till det�

Gul Grön / Orange

Lysdiodfärg LED Status

Gul Av

Förhållande

LAN länk är inte etablerad�

På (stationärt tillstånd) LAN länk är etablerad�

På (blinkar) Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN�

Grön

Orange

Av

10 Mbit/ sek datahastighet är valt�

100 Mbit/ sek datahastighet är valt�

1000 Mbit/ sek datahastighet är valt�

6

7

8

9

USB 3�1 Gen1-port (tillval)

USB 3�1 Gen1-porten är bakåtkompatibel med USB 2�0-enheter� Den stöder upp till 5

Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

Linje in

För extern CD-spelare, bandspelare eller andra ljudenheter�

Linjeutgång

För högtalare och hörlurar�

Mik

För mikrofoner�

RS-utgång

Rear-Surround Out (bakre ljud ut) i 4/ 5�1/ 7�1 kanalläge�

CS-utgång

Center/ Subwoofer ut i 5�1/ 7�1 kanalläge�

SS-Out (tillval)

Sidosurroundlinje ut i 7�1 kanalläge�

S/PDIF-ut (tillval)

Denna S/PDIF (Sony och Philips digitala sammanlänkningsformat) kontakt är till för digital ljudöverföring till externa högtalare genom en optisk fiberkabel.

Autokorrigera-knapp

Tryck på autokorrigeringsknappen för att läsa in standardinsställningar när operativsystemet kraschar och strömbrytarens lysdiod blinkar�

Antennanslutning

Antennanslutningen används för att ansluta en extra antenn�

Översikt

1-7

1-6

Översikt

10

Strömomkopplare

Ändra denna omkopplare till stänga av strömmen, �

-

slår på strömförsörjningen� Ändra den till 0 för att

11

Strömkontakt

Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström�

12

VR-länkport

VR-länkporten (Virtual Reality) är avseedd för att sätta i VR-kompatibla grafikkort.

1-7

h

Sidovy

1 1

1-8

1

Headset-hållare

Dra ut upphängningen, så kan du hänga upp ett headset på hållaren�

Översikt

1-9

1-8

Översikt

Komponentutbyte och uppgradering

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt�

För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare�

Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

1-9

2

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

2-2

Tips om säkerhet och bekvämlighet

Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid�

1� Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst�

2� Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning�

3� När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd

(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt�

4� Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position

(ungefär 90 grader) vid arbete�

5� Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd�

6� Undvik att använda din dator på en plats kan vara obekväm�

7� Datorn är en elektrisk apparat� Hantera den försiktigt för att undvika personskador�

Komma igång

Hårdvaruinställning

Viktigt

• Illustrationerna är enbart som referens� Ditt system kan se annorlunda ut�

• Kontrollera att systemet har jordats genom nätkabeln och eluttaget innan du sätter på systemet� h

Anslutning av kringutrustning

Anltu kablarna för tangentbordet, musen, LAN, monitor etc�

2-3

h

Anslutning av växelström (AC) och påslagning

1� Anslut strömsladden för systemet i det elektriska uttaget�

2-4

1

2� Tryck på strömknappen för att starta systemet�

2

Komma igång h

Anslutning av antenner (tillval)

För modellerna med antennuttag kan anslutningen av antennerna (tillval) bidra till att man får bättre mottagning av Wi-Fi-/Bluetooth-signaler� Anslutning av antenner (tillval) och justering av vinkeln (nedan)�

1� Fäst antennerna i antennuttagen�

2-5

2� Justera antennvinkeln vid behov�

h

Aktivering av VR-porten (tillval)

Följ stegen för att aktivera VR-porten på frampanelen:

1� Kontrollera att systemet har ett VR-förberett grafikkort installerat.

2� Ta ut HDMI-kabeln från förpackningen� En vanlig HDMI-till-HDMI-kabel går också bra�

3� Kontrollera att systemet har strömmen avstängd� Anslut en änden av HDMI-kabeln till grafikkortets HDMI-port och den andra änden till VR-länkporten.

2-6 h

4� Om en anslutning görs rätt, ska systemets baksida se ut som nedan, och HDMIporten på systemets framsida ska vara klar att fungera�

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

3

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet� h

Energihantering i Windows 10

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Högerklicka på [Start] (Starta) , välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka sedan på [System and Security] (system och säkerhet)�

3-2

Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar)�

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)

(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade monitorer (tillval)

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

■ Stänger av skärmen efter 10 minuter

■ Initierar vila efter 30 minuter

Systemhantering h

Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren,

■ musen,

■ nätvekret (Vaknar vid LAN), tangentbordet�

Energispartips:

■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för att optimera din dators energihantering�

■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

3-3

Nätverksanslutning (Windows 10)

h

Trådbundet nätverk

1� Högerklicka på [Start] (Starta) och välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3-4

3� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

Systemhantering

4� Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa)�

5� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

6� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

3-5

h

Trådlöst nätverk

1� Gå till [Start] (Starta) , klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and

Internet] (nätverk och internet)�

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

3-6

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts�

Systemhantering

Systemåterställning (Windows 10)

Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

3-7

Återställa datorn

1� Gå till [Start] (Starta) , klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and security] (uppdatera och säkerhet)�

2� Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under

[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning�

3-8

3� Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas� Välj mellan [Keep my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).

Behåll mina filer

Å t e r s t ä l l a datorn

Ta bort allt

Endast den enhet där

Windows är installerat

Alla enheter

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa enheten

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa enheten

Systemhantering h

Behåll mina filer

1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).

2� Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller installationsskivorna� Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

3-9

3� Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning�

h

Ta bort allt

1� Välj [Remove everything] (ta bort allt)�

3-10

2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows

är installerat) och [All drives] (alla enheter)�

3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).

4� Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals