MSI  MS-B912 Aegis Ti3 Korisnički priručnik | Manualzz
Serija Aegis
Osobno računalo
Aegis B912
Sadržaj
Obavijest o autorskim pravima��������������������������������������������������������������������������������iii
Trgovački znakovi���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Izmjena��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i jamstvo��������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabava zamjenskih dijelova������������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Ekološke značajke proizvoda����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika očuvanja okoliša����������������������������������������������������������������������������������������� v
Podaci o kemijskim tvarima������������������������������������������������������������������������������������� v
Podaci o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Sigurnosne informacije��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE sukladnost������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B���������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakiranja������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sustava��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Prvi koraci���������������������������������������������������������� 2-1
Savjeti za sigurnost i udobnost���������������������������������������������������������������������������� 2-2
Postavljanje hardvera������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Rad sustava�������������������������������������������������������� 3-1
Upravljanje napajanjem���������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Mrežna veza (Windows 10)���������������������������������������������������������������������������������� 3-4
Oporavak sustava (Windows 10)������������������������������������������������������������������������� 3-7
Predgovor
Obavijest o autorskim pravima
Materijali u ovom dokumentu intelektualno su vlasništvo tvrtke MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pripremi ovog dokumenta dana je posebna pažnja, ali ne jamčimo
za točnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi prolaze stalna poboljšanja i pridržavamo
pravo izmjena bez najave.
Trgovački znakovi
Svi trgovački znakovi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.
Izmjena
IzmjenaDatum
V1.0
Datum
2016/ 12
iii
Nadogradnja i jamstvo
Zapamtite da se određene komponente vašeg proizvoda na zahtjev korisnika mogu
nadograditi ili zamijeniti. Više informacija o kupljenim proizvodima zatražite od
lokalnog dobavljača. Ako niste ovlašteni dobavljač ili serviser, ne pokušavajte mijenjati
niti jedan dio proizvoda jer time možete poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da
se za nadogradnju i zamjenu obratite ovlaštenom zastupniku ili servisu.
Nabava zamjenskih dijelova
Zapamtite da se nabava zamjenjivih dijelova (ili kompatibilnih) za proizvode koji su
kupljeni u određenim zemljama, može ostvariti kod proizvođača unutar 5 godina od
trenutka prestanka proizvodnje proizvoda. Više informacija o nabavi rezervnih dijelova
zatražite od proizvođača putem http://www.msi.com/support/.
Tehnička podrška
Ako se pojavi problem sa sustavom, a ne postoji izvedivo rješenje u korisničkom
priručniku, molimo obratite se na mjesto kupnje ili lokalnom distributeru. Alternativno,
za dodatne smjernice pokušajte naći pomoć u sljedećim resursima. Posjetite MSI web
stranicu za tehničku pomoć, ažuriranje BIOS-a, ažuriranje upravljačkih programa i
ostale informacije na http://www.msi.com/support/.
iv
Ekološke značajke proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vrijeme korištenja u pripravnosti
Ograničena upotreba štetnih tvari za okoliš o zdravlje
Laka demontaža i recikliranje
Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje recikliranja
Produženi životni vijek proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama
Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju rabljenih proizvoda
Predgovor
Politika očuvanja okoliša
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša prikladna upotreba
rabljenih dijelova i recikliranje te se na kraju svog životnog
vijeka ne smije baciti.
Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za prikupljanje i
recikliranje te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.
Posjetite MSI internetsku stranicu i pronađite najbližeg distributera radi
dodatnih pojedinosti o recikliranju.
Korisnici nas mogu pronaći i na [email protected] i zatražiti informacije
koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje, recikliranje i
demontažu MSI proizvoda.
Podaci o kemijskim tvarima
U sukladnosti s propisima o kemijskim tvarima, kao što su EU REACH propis (propis
EZ br. 1907/2006 Europskog parlamenta i vijeća), MSI donosi podatke o kemijskim
tvarima u proizvodu na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Podaci o bateriji
Europska unija:
Baterije, baterijski moduli i akumulatori ne smiju se
zbrinjavati kao komunalni kućanski otpad. Koristite se
javnim sabirnim sustavom za vraćanje, recikliranje ili njihovu
preradu u sukladnosti s lokalnim propisima.
Taiwan:
Zbog bolje zaštite okoliša, dotrajale baterije se za
recikliranje ili posebni način zbrinjavanja moraju prikupiti
odvojeno.
Kalifornija, SAD:
Ćelijske baterije mogu sadržavati perklorat i potrebno je posebno postupanje
pri njihovom recikliranju ili zbrinjavanju u Kaliforniji.
Više informacija potražite na:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Pogrešno umetanje baterije može uzrokovati opasnost od eksplozije.
Baterije zamijeniti samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste prema preporuci
proizvođača.
v
Sigurnosne informacije
◙◙
◙◙
Pažljivo i temeljito pročitajte sve sigurnosne upute.
Uvažite sva upozorenja ili mjere opreza na uređaju ili unutar
korisničkog priručnika.
Sačuvajte korisnički priručnik koji ste dobili u paketu za buduće
potrebe.
Opremu držite dalje od vlage i visokih temperatura.
Prije postavljanja uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Prije spajanja uređaja u zidnu utičnicu provjerite je li napon
napajanja unutar sigurnosnog opsega i da je pravilno postavljen
na vrijednost od 100~240 V. Nemojte onesposobljavati kontakt
zaštitnog uzemljenja na utikači. Uređaj se mora priključiti na
uzemljenu mrežnu utičnicu.
Uvijek izvucite kabel za izmjenično napajanje iz utičnice prije
umetanja dodatnih kartica ili modula u uređaj.
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako
se uređaj neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu
potrošnju električne energije.
Napajanje: AC 100-240V~, 50-60Hz, 12-7.5A.
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Ne ostavljajte uređaj u neklimatiziranom prostoru s temperaturom
iznad 60 OC (140 OF) ili ispod 0 OC (32 OF) jer time možete oštetiti
uređaj.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 OC.
Predgovor
Nikad ne prolijevajte tekućinu u otvore jer to može prouzročiti
oštećenja ili električni udar.
Kabel za napajanje postavite tako da ljudi ne mogu za njega pri hodu
zapeti. Ništa ne stavljajte na kabel za napajanje.
◙◙
◙◙
Pri postavljanju koaksijalnog kabela za TV tjuner potrebno je
osigurati da metalni oklop tog kabela bude pouzdano povezan sa
sustavom zaštitnog uzemljenja zgrade.
Kablovski razvodni sustav mora biti povezan s masom (uzemljen)
sukladno s ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodeksom
(NEC), osobito s odjeljkom 820.93, uzemljivanje vanjskoga
zaštitnog omotača koaksijalnog kabela.
Predmete i uređaje sa snažnim magnetskim poljem držite dalje od
uređaja.
vii
Ako se pojavi neko od ovih stanja, uređaj odnesite na provjeru u
servis:
◙◙ Oštećen je kabel za napajanje ili utikač.
◙◙ Tekućina je prodrla u uređaj.
◙◙ Uređaj je bio izložen utjecaju vlage.
◙◙ Uređaj ne radi kako treba ili ne možete postići rad u skladu s
korisničkim priručnikom.
◙◙ Uređaj je pao i oštetio se.
◙◙ Uređaj ima očigledne znakove oštećenja.
1. Uređaji za optičku pohranu podataka klasificirani su kao LASERSKI PROIZVODI
KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenja rada postupaka koji nasu
ovdje propisani je zabranjena.
2. Ne dirajte leće unutar pogona.
CE sukladnost
Ovime, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ovaj uređaj
u sukladnosti s bitnim sigurnosnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama u europskoj direktivi.
Izjava o radiofrekvencijskim
smetnjama FCC-B
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja
vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC
propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu
od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara,
koristi i može zračiti energiju na radijskim frekvencijama i ako se ne
postavi i ne koristi u skladu s uputama za korištenje, može izazvati štetne smetnje
u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim
instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom
i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem
uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili više niže navedenih
mjera:
viii
■■ Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
■■ Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
■■ Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojemu nije
spojen prijemnik.
■■ Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.
Napomena 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost
proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Napomena 2
Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da
udovoljavaju ograničenjima emisije.
Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime podliježe
ovim dvama uvjetima:
1. ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu
dovesti do neželjenog rada.
WEEE izjava
U okviru Direktive Europske unije ("EU") o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, direktive 2002/96/EZ, koje su stupile na snagu 13.
kolovoza, 2005, proizvodi koji su "električni i elektronički uređaji" ne smiju
se više zbrinjavati zajedno s gradskim otpadom i proizvođači tih proizvoda
su obvezni preuzeti natrag takve dotrajale uređaje na kraju njihove životne
dobi.
1
Pregled
Čvrsto, stabilno i pouzdano, MSI Aegis računalo opremljeno je savršenim
oružjem za računalne igrače koji ne žele kompromise kada se radi o
performansama igara. Uz visoko hvaljenu MSI GAMING matičnu ploču s
neumoljivim alatima za efikasnost, napajanje, hlađenje i nisku razinu buke, MSI
Aegis utjelovljuje žudnju svakog igrača:pobjedu.
Sadržaj pakiranja
Disk s upravljačkim/
uslužnim programima
Sustav
Kabel AC napajanja
Korisnički priručnik iVodič
za brzi početak rada
Jamstvena kartica
Jamstvena knjižica
Tipkovnica
(dodatno)
Miš
(dodatno)
M3 vijci
(dodatno)
6/32 vijci
(dodatno)
HDMI kabel
(priključak za VR vezu)
1-2
* Molimo da nam se odmah obratite ako je neki dijelova oštećen ili ako nedostaje.
* Slike su samo primjer i sadržaj vašeg pakiranja može se neznatno razlikovati ovisno
o kupljenom modelu.
Pregled
Pregled sustava
hh Pogled sprijeda
3
4
5
2
1
6
8
9
12
7
11
10
1-3
1
Priključak USB 3.1 Gen 2 (Type-C)
2
Priključak USB 3.1 Gen 2 (Type-A)
3
Priključak USB 3.1 Gen 1 (Type-A) (s MSI tehnologijom za super punjenje)
4
Gumb za uključivanje i isključivanje/LED
USB priključak Type-C omogućuje obrnutu orijentaciju utikača.
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključivanje USB uređaja kao
što su miš, tipkovnica ili drugi USB-kompatibilni uređaji.
Pomoću MSI tehnologije super punjenja, ne samo da radi kao normalan USB priključak,
već i omogućuje korisnicima punjenje USB uređaja čak i kada je sustav isključen.
Korisnici neće više trebati uključivati sustav samo da bi punili USB uređaje.
Za uključenje ili isključenje sustava pritisnite gumb za napajanje. LED svijetli kada je
napajanje uređaja uključeno. LED će se isključiti kada se uređaj isključi.
5
Priključak za mikrofon
6
Priključak za linijski izlaz
7
VR (HDMI izlazni) priključak (opcija)
Ovaj priključak služi za povezivanje mikrofona.
Ovaj priključak služi za povezivanje slušalica ili zvučnika.
High-Definition Multimedia Interface (Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) (HDMI)
je digitalno audio/ video sučelje za prijenos nekomprimiranog niza podataka.
Na ovaj priključak se može povezati HDMI uređaj kada se priključak za VR vezu na
stražnjoj ploči HDMI kabelom spoji na izlazni HDMI priključak grafičke kartice.
8
Otvor za izbacivanje
9
Tipka za izbacivanje
10
Pogon optičkog diska
11
LED tvrdog diska
12
Gumb za ubrzanje igre
1-4
Umetnite tanki i ravni predmet (poput spajalice za papire) u otvor za izbacivanje kako
biste ručno otvorili optički disk kad gumb za otvaranje ladice ne radi.
Za otvaranje optičkog pogona pritisnite gumb za izbacivanje.
DVD Super-Multi pogon integriran je za potrebe kućne zabave (Blue-ray je opcija).
Ovaj indikator prikazuje stanje aktivnosti tvrdog diska. On trepće kad sustav vrši pristup
podacima na tvrdom disku i ostaje isključen kad nema utvrđenih aktivnosti tvrdog diska.
Gumb za ubrzanje igre može osigurati bolje performanse u stvarnom vremenu pri
igranju 3D igara. Pritisnite gumb Game boost (Ubrzanje igre) da aktivirate način rada s
povišenim taktom.
Pregled
hh Pogled straga
2 5
14
15
14
1
4
3
6
7
8
9
10
10
11
10
16
17
12
13
1-5
1
Linijski ulaz
Linijski ulaz (Line-In) koristi se za vanjski CD player, kasetofon ili druge audio uređaje.
SS-izlaz
Linijski izlaz za bočni prostorni zvuk u 7.1 kanalnom načinu rada.
2
Linijski izlaz
3
Mic
4
CS-izlaz
5
RS-izlaz
Crvena, koristi se za zvučnike ili slušalice.
Mic, koristi se za mikrofone.
Izlaz za srednji zvučnik / bas zvučnik u 5.1/ 7.1 kanalnom načinu rada.
Stražnji izlaz za prostorni zvuk u 4/ 5.1/ 7.1 kanalnom načinu rada.
6
S/PDIF-izlaz
Ovaj S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format (Digitalni format za povezivanje
Sony i Philips)) priključak osiguran je za
digitalni prijenos zvuka na vanjske zvučnike putem optičkog kabela.
7
Antenski priključak
8
Gumb za automatsko popravljanje
9
RJ-45 LAN utičnica
Antenski priključak se koristi za povezivanje dodatne antene.
Pritisnite gumb za automatsko popravljanje radi učitavanja zadanih postavki nakon
urušavanja operacijskog sustava i kada LED gumba za uključivanje i isključivanje
trepće.
Standardni RJ-45 LAN priključak služi za spajanje lokalne mreže (LAN). Na njega
možete spojiti mrežni kabel.
Žuto
L E D - Boje
dioda
Lijevo Žuto
1-6
Desno Zeleno
Zeleno / narančasta
Stanje LED diode
Uvjet
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Uključeno
LAN veza je uspostavljena.
(spremno stanje)
Uključeno (trepće) Računalo komunicira s drugim računalima u lokalnoj
mreži.
Isključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka od 10 Mbit/s.
Uključeno
Narančasta Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka od 100 Mbit/s.
Odabrana je brzina prijenosa podataka od 1000 Mbit/s.
10
Priključak USB 3.1 Gen 1 (opcija)
11
HDMI izlazni priključak (opcija)
12
Kombinirani priključak PS/2® za tipkovnicu/miš
USB 3.1 priključak Gen1 je kompatibilan s USB 2.0 uređajima. On podržava brzinu
prijenosa od 5 Gbita/s (super visoka brzina).
Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti (HDMI) je digitalno audio/video sučelje za
prijenos nekomprimiranog niza podataka. HDMI podržava sve TV formate, uključujući
standardni, poboljšani ili video visoke razlučivosti, plus višekanalni zvuk na jednom
jedinom kabelu.
PS/2® tipkovnica/miš DIN priključak za PS/2® tipkovnicu/miš.
Pregled
13
USB 2.0 priključak
14
Ventilator
15
Priključak za VR vezu
16
Utičnica za napajanje
17
Sklopka napajanja
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključivanje USB uređaja kao
što su miš, tipkovnica ili drugi USB-kompatibilni uređaji. On podržava brzinu prijenosa
od 480 Mbita/s (visoka brzina).
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje pregrijavanja uređaja.
Nemojte prekrivati ventilator.
Priključak za VR (Virtual Reality, virtualna stvarnost) vezu služi za priključivanje grafičkih
kartica koje su kompatibilne s VR.
Sustav vašeg računalo napaja se putem te utičnice.
Prebacite ovu sklopku na
napajanja.
- za uključivanje napajanja. Prebacite ju na 0 za odvajanje
1-7
hh Pogled s bočne strane
1
1
1-8
1
Nosač za slušalice s mikrofonom
Kada izvučete kuku, na nosač se mogu objesiti slušalice s mikrofonom.
2
Prvi koraci
Ovo poglavlje donosi podatke o postupcima za pripremu hardvera. Dok vršite
povezivanje perifernih uređaja, pazite kako držite uređaje i oko zglavka si
navucite narukvicu za uzemljenje kako biste izbjegli statički elektricitet.
Savjeti za sigurnost i udobnost
Odabir dobrog radnog prostora je važan ako ćete s računalom raditi duže vrijeme.
1. Mjesto rada mora imati dovoljno dobru rasvjetu.
2. Izaberite prikladni stol i stolac te prilagodite njihovu visinu kako bi najbolje
odgovarala radnom položaju vašeg tijela.
3. Kad sjedite u stolici, sjedite ravno i zadržite pravilan položaj tijela. Prilagodite naslon
stolice (ako postoji) tako da vam se leđa udobno oslanjaju na njega.
4. Stopala oslonite ravno prirodno na podu, tako da vam koljena i laktovi zauzmu
pravilni položaj (oko 90 stupnjeva) u radu.
5. Šake stavite na stol na prirodni način kako bi oslanjale na zglavcima.
6. Izbjegavajte korištenje računala na neudobnim mjestima.
7. Osobno računalo je električni uređaj. Postupajte s njim uz najveću pažnju kako
biste izbjegli tjelesnu ozljedu.
2-2
Prvi koraci
Postavljanje hardvera
Važno
• Slike služe samo kao reference. Vaš sustav može se razlikovati izgledom.
• Prije uključivanja sustava pobrinite se da sustav bude uzemljen putem kabela AC
napajanja i električne utičnice.
hh Priključivanje vanjskih uređaja
Priključivanje kabela za tipkovnicu, miš, LAN, monitor itd.
2-3
hh Priključivanje izmjeničnog napajanja i uključivanje
1. Priključite kabel za napajanje u sustav i zidnu utičnicu.
2-4
1
2. Sustav se uključuje pritiskom na gumb za
uključivanje.
2
Prvi koraci
hh Omogućavanje korištenja VR priključka (opcija)
Uz pomoć sljedećeg postupka omogućite korištenje VR priključka na prednjoj ploči:
1. Pobrinite se da u sustavu bude instalirana grafička kartica s pripremom za VR.
2. Pronađite HDMI kabel u paketu. Poslužit će i običan HDMI na HDMI kabel.
3. Pobrinite se da sustav bude isključen. Priključite jedan kraj HDMI kabela na HDMI
priključak grafičke kartice i drugi kraj u priključak za VR vezu.
Priključak za VR vezu
Grafička kartica
HDMI kabel
2-5
hh Priključivanje antena (opcija)
Za modele s utičnicama za antene, priključivanje opcijskih antena može omogućiti
bolji prijem Wi-Fi/Bluetooth signala. Priključite opcijske antene i prilagodite kut kako je
prikazano ispod.
1. Priključite antene u utičnice za antene.
2-6
2. Po potrebi prilagodite kutove antena.
3
Rad sustava
U ovom poglavlju opisane su bitne informacije o radu sustava.
Važno
Svi podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.
Upravljanje napajanjem
Upravljanje napajanjem na osobnim računalima i monitorima raspolaže potencijalom
za značajne uštede električne energije kao korisne efekte za okolinu.
Radi efikasnog upravljanja energijom isključite svoj zaslon ili postavite računalo u
mirovanje nakon određenog perioda neaktivnosti korisnika.
hh Upravljanje napajanjem u OS Windows 10
■■ [Power Options (Mogućnosti napajanja)] u OS Windows vam omogućava
upravljanje napajanjem vašeg monitora, tvrdog diska i baterije. Kliknite desnim
klikom [Start]
, odaberite [Control Panel (Upravljačka ploča)] s popisa i
zatim kliknite [System and Security (Sustav i sigurnost)].
3-2
Odaberite [Power Options (Mogućnosti napajanja)] i odaberite plan napajanja
koji zadovoljava vaše osobne potrebe. Postavke možete i detaljno podesiti
ako kliknete na [Change plan settings] (Promijeni postavke plana).
■■ Na Izborniku za Shut Down Computer (isključivanje računala) prikazuju se
opcije Sleep (Spavaj) (S3/S4) i Shut Down (Isključi računalo) (S5) za brzo ili
lako upravljanje napajanjem vašeg sustava.
hh Upravljanje napajanjem kroz ENERGY STAR
kvalificirane monitore
Funkcija upravljanja napajanjem omogućuje vam da pokrenete
način rada s niskom snagom ili "Sleep" (Mirovanje) nakon nekog
perioda neaktivnosti korisnika. Kad se koristi s vanjskim ENERGY
STAR kvalificiranim monitorom, ova funkcija također podržava
slične funkcije upravljanja napajanjem monitora. Ako želite
iskoristiti ovu mogućnost uštede energije, funkcija upravljanja
napajanjem unaprijed se podešava tako da se ponaša na sljedeći
način kada sustav radi na AC napajanju:
■■ Isključivanje zaslona nakon 10 minuta
■■ Pokretanje mirovanja nakon 30 minuta
Rad sustava
hh Buđenje sustava
Računalo će se moći aktivirati iz režima uštede energije ovisno naredbi ili jednom od
sljedećeg:
■■ gumb za uključivanje,
■■ mreža (buđenje na LAN),
■■ miš,
■■ tipkovnica.
Savjeti za uštedu energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na gumb za uključivanje monitora nakon perioda
neaktivnosti korisnika.
■■ Prilagodite postavke u Power Options (Mogućnosti napajanja) u okviru OS
Windows kako biste optimizirali upravljanje napajanjem vašeg računala.
■■ Instalirajte softver za uštedu energije kako biste mogli upravljati potrošnjom
energije vašeg računala.
■■ Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se vaše
računalo neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu potrošnju
električne energije.
3-3
Mrežna veza (Windows 10)
hh Žična mreža
1. Kliknite desnom tipkom [Start]
s popisa.
i odaberite [Control Panel (Upravljačka ploča)]
2. Odaberite [View network status and tasks (Prikaži status mreže i zadatke)] u
[Network and Internet (Mreža i Internet)].
3-4
3. Odaberite [Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu)].
Rad sustava
4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje s Internetom)] i kliknite
[Next (Dalje)].
5. Izaberite [Broadbrand (Širokopojasno (PPPoE))] kako biste se povezali pomoću
DSL ili kablovske veze za koje su potrebni korisničko ime i lozinka.
6. Upišite podatke koje ste dobili od davatelja usluge internetske veze (ISP) i kliknite
[Connect (Poveži)] kako biste uspostavili LAN vezu.
3-5
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings (Postavke)] i odaberite [Network and Internet
(Mreža i Internet)].
2. Pojavit će se popis dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu s popisa.
3. Za uspostavljanje nove veze odaberite [Network and Sharing Center (Mreža i
centar za dijeljenje)].
3-6
4. Odaberite [Set up a new connection or network (Postavi novu vezu ili mrežu)].
5. Nakon toga izaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži s
bežičnom mrežom) i kliknite [Next (Dalje)] za nastavak.
6. Upišite podatke o bežičnoj mreži koju želite dodati i kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
7. Na taj način uspostavljena je nova WLAN veza.
Rad sustava
Oporavak sustava (Windows 10)
Svrha korištenja funkcije za oporavak sustava može podrazumijevati:
■■ Obnova sustava na početno stanje s izvornim zadanim postavkama
proizvođača.
■■ Ako se za vrijeme rada sustava pojave neke greške.
■■ Kad operativni sustav bude zahvaćen virusom i više ne može raditi na
normalan način.
■■ Kada želite instalirati OS s drugim već instaliranim jezicima.
Prije korištenja funkcije za oporavak sustava arhivirajte sve važne podatke na vašim
diskovima i ostalim uređajima za pohranu u vašem sustavu.
Ako sljedeće rješenje ne dovede do oporavka sustava, kontaktirajte ovlaštenog
distributera ili servisni centar radi detaljnije pomoći.
3-7
Resetiraj računalo
1. Idite na [Start]
, kliknite [Settings (Postavke)] i odaberite [Update and security
(Ažuriranje i sigurnost)].
2. Odaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite [Get started (Prvi koraci)] u [Reset this
PC (Resetiraj računalo)] za pokretanje oporavka sustava.
3-8
3. Pojavljuje se zaslon [Choose an option (Odaberite mogućnost)]. Odaberite između
[Keep my files (Sačuvaj moje datoteke)] i [Remove everything (Ukloni sve)].
Sačuvaj moje datoteke
Resetiraj
računalo
Ukloni sve
Samo pogon na
kojem je instaliran OS
Windows
Svi pogoni
Ukloni samo moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti pogon
Ukloni samo moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti pogon
Rad sustava
hh Sačuvaj moje datoteke
1. Odaberite [Keep my files (Sačuvaj moje datoteke)].
2. Zaslon [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjene)] prikazuje
popis aplikacija koje ćete morati ponovno instalirati s interneta ili instalacijskih
diskova. Kliknite [Next (Dalje)] za nastavak.
3-9
3. Sljedeći zaslon će prikazati promjene koje će se izvršiti tijekom postupka. Kliknite
[Reset (Resetiraj)] za pokretanje resetiranja sustava.
hh Ukloni sve
1. Odaberite [Remove everything (Ukloni sve)].
2. Ako imate više tvrdih diskova, pojavit će se zaslon koji će zatražiti da odaberete
između mogućnosti [Only the drive where Windows is installed (Samo pogon na
kojem je instaliran OS Windows)] i [All drives (Svi pogoni)].
3. Zatim odaberite između mogućnosti [Just remove my files (Ukloni samo moje
datoteke)] i [Remove files and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti pogon)].
3-10
4. Sljedeći zaslon će prikazati promjene koje će se izvršiti tijekom postupka. Kliknite
[Reset (Resetiraj)] za pokretanje resetiranja sustava.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement