MSI MS-B912 Aegis Ti3 Korisnički priručnik

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

MSI  MS-B912 Aegis Ti3 Korisnički priručnik | Manualzz

Serija Aegis

Personalni kompjuter

Aegis B912

ii

Sadržaj

Obaveštenje o autorskim pravima ���������������������������������������������������������������������������iii

Trgovačke marke ����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizija ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Nadogradnja i garancija ������������������������������������������������������������������������������������������iv

Nabavljanje rezervnih delova ����������������������������������������������������������������������������������iv

Tehnička podrška ����������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Opcije ekoloških proizvoda �������������������������������������������������������������������������������������iv

Politika zaštite životne sredine �������������������������������������������������������������������������������� v

Informacije o hemijskim supstancama �������������������������������������������������������������������� v

Informacije o bateriji ������������������������������������������������������������������������������������������������ v

Bezbednosna uputstva ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

Saglasnost sa CE �������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije ����������������������������������������������������������� viii

WEEE izjava ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Pregled ............................................................... 1-1

Sadržaj pakovanja ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Pregled sistema ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

2. Prvi koraci .......................................................... 2-1

Saveti za bezbednost i udobnost ������������������������������������������������������������������������� 2-2

Podešavanje hardvera ����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Sistemske operacije ........................................... 3-1

Upravljanje energijom ������������������������������������������������������������������������������������������ 3-2

Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom) ���������������������������������������������������������� 3-4

Oporavak sistema (Windows 10 sistemom) �������������������������������������������������������� 3-7

Predgovor

Obaveštenje o autorskim pravima

Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.

Trgovačke marke

Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.

Revizija

Revizija

V1.0

Datum

2016/ 12 iii

iv

Nadogradnja i garancija

Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili kontaktirajte lokalnog prodavca� Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene�

Nabavljanje rezervnih delova

Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme. Kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju rezervnih delova�

Tehnička podrška

Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/

Opcije ekoloških proizvoda

Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti

Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu

Lako se demontira i reciklira

Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja

Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji

Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.

Predgovor

Politika zaštite životne sredine

Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju njegovog životnog veka.

Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku prikupljanja radi recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju životnog veka.

Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje informacije o recikliranju�

Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI proizvoda�

Informacije o hemijskim supstancama

U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis

(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacije o bateriji

v

Evropska unija:

Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa lokalnim propisima�

Tajvan:

Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja�

Kalifornija, SAD:

Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.

Radi više informacija posetite: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.

vi

Bezbednosna uputstva

◙ Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.

Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu�

Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao referentni materijal za buduće korišćenje.

Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.

Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.

◙ Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa strujnom utičnicom. Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za uzemljenje iz utikača. Oprema mora biti priključena na uzemljenu strujnu utičnicu.

◙ Uvek isključite kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne kartice ili modula u opremu�

◙ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije�

◙ Napajanje: AC 100-240V~, 50-60Hz, 12-7.5A.

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme� Ne pokrivajte ventilator�

Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama skladištenja iznad 60 ošteti opremu�

O C (140 O F) ili ispod 0 O C (32 O F), jer to može da

NAPOMENA : Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Predgovor

Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog šoka.

Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte ništa preko kabla za struju�

◙ Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi�

◙ Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa

ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla�

Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.

Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno osoblje:

◙ Kabl za struju ili utičnica je oštećena.

◙ Tečnost je ušla u opremu.

Oprema je bila izložena vlazi.

◙ Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa

Uputstvom za korišćenje.

◙ Oprema je pala ili je oštećena.

◙ Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.

vii

1� Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD

KLASE 1. Zabranjeno je korišćenje kontrola ili podešavanja ili izvođenje procedura koje se razlikuju od navedenih�

2� Ne dodirujte sočivo unutar drajva.

viii

Saglasnost sa CE

Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama navedenim u Evropskoj direktivi.

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu

B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da otkloni smetnje korišćenjem jedne ili više mera navedenih u nastavku:

■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.

■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.

■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan prijemnik.

■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Obaveštenje 1

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.

Obaveštenje 2

Kablovi za sprečavanje ometanja i AC kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i

2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

WEEE izjava

Po Direktivi Evropske unije („EU“) o odbačenoj elektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EZ, koja stupa na snagu 13. avgusta 2005, proizvodi „elektronske i električne opreme“ ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad, a proizvođači ove opreme biće obavezni da prime natrag ove proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja.

1

Pregled

Robustan, stabilan i čvrst, MSI Aegis je napunjen savršenom municijom za PC gejmere koji ne žele da prave ustupke kad su gejming performanse u pitanju.

Sa izuzetno hvaljenom MSI GAMING matičnom pločom u kućištu i opremljen neumitnim alatkama koje obezbeđuju efikasnost, snagu, hlađenje i nizak nivo buke, MSI Aegis oličava ono za čim svaki gejmer čezne: pobedu.

Sadržaj pakovanja

Sistem AC kabl za struju

Disk sa upravljačkim/ pomoćnim programima

1-2

Korisničko uputstvo &

Vodič za brzo korišćenje

Garantni list Garantna knjižica

Tastatura

(opcionalno)

Miš

(opcionalno)

M3 zavrtnji

(opcionalno)

6#32 zavrtnji

(opcionalno)

HDMI kabl

(za VR Link port)

* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.

* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela�

Pregled

1-3

1-2

Pregled

Pregled sistema

h Pogled spreda

3

4

5

1

9

2

12

6

7

8

10

11

1

2

3

4

USB 3.1 Gen 2 port (tip C)

USB tip C port dozvoljava obrnutu orijentaciju priključka.

USB 3.1 Gen 2 port (tip A)

USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja.

USB 3.1 Gen 1 port (tip A) (sa tehnologijom MSI Super Charger)

Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB port, već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem isključen.

Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB uređaje.

Taster za napajanje/ Svetleća dioda

Pritisnite taster za napajanje da uključite i isključite sistem. Svetleća dioda svetli kada je napajanje opreme uključeno. Svetleća dioda se isključuje kada se oprema isključi.

1-3

1-4

5

6

7

8

Priključak za mikrofon

Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.

Priključak linijskog izlaza

Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili zvučnike.

VR port (HDMI izlaz) (opcionalno)

Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova�

Ovaj port će biti dostupan za priključivanje HDMI uređaja, nakon što se VR Link port na stražnjem panelu poveže sa portom za HDMI izlaz na grafičkoj kartici pomoću HDMI kabla�

Rupica za izbacivanje

Gurnite tanak, prav predmet (poput spajalice) u rupicu za izbacivanje da ručno otvorite optički disk ukoliko taster za izbacivanje ne funkcioniše.

9 Taster za izbacivanje

Pritisnite taster za izbacivanje da otvorite optički disk drajv.

10

Optički disk drajv

DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan).

11

Svetleća dioda za čvrsti disk

Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada sistem pristupa podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska.

12 Dugme za Game Boost

Dugme za Game Boost može da vam pomogne u ostvarivanju boljih performansi u realnom vremenu tokom igranja 3D igara� Pritisnite dugme za Game Boost da biste aktivirali režim povećavanja radne frekvencije.

Pregled

1-5

1-4

Pregled h Pogled straga

14

14

15

1

4

7

9

10

17

12

2 5

3

6

8

10

11

10

13

16

1

2

3

4

5

Linijski ulaz

Linijski ulaz se koristi za eksterni CD plejer, kasetofon ili za druge audio uređaje.

SS izlaz

Linijski izlaz za bočni prostorni zvuk u režimu sa 7.1 kanala.

Linijski izlaz

Crvene boje, koristi se za zvučnike ili za slušalice.

Mikrofon

Mic se koristi za mikrofone�

CS izlaz

Izlaz za centralni/bas zvučnik u režimu sa 5.1/7.1 kanala.

RS izlaz

Izlaz za zadnje zvučnike satelite u režimu sa 4/5.1/7.1 kanala.

1-5

1-6

6

7

8

9

S/PDIF-izlaz

Ovaj S/PDIF („Sony & Philips Digital Interconnect Format“) konektor je obezbeđen za prenos digitalnog zvuka na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.

Antenski konektor

Antenski konektor se koristi za povezivanje opcionalne antene�

Dugme za automatsko popravljanje

Pritisnite dugme za automatsko popravljanje da biste učitali podrazumevana podešavanja kada se operativni sistem sruši i svetleća dioda dugmeta za napajanje zatreperi�

RJ-45 LAN priključak

Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.

Žuto Zeleno/ Narandžasto

Svetleća dioda

Levo

Desno

Boja

Žuto

Status svetleće diode

Isključeno

Stanje

LAN veza nije uspostavljena�

Zeleno

Uključeno (stabilno stanje)

LAN veza je uspostavljena�

Uključeno

(trepćuće)

Isključeno

Računar komunicira s drugim računarom na lokalnoj mreži.

Izabrana je brzina prenosa od 10 Mb/s.

Uključeno Izabrana je brzina prenosa od 100 Mb/s.

Narandžasto Uključeno Izabrana je brzina prenosa od 1000 Mb/s.

10

USB 3.1 Gen 1 port (opciono)

USB 3.1 Gen1 port je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos podataka do 5 Gb/s (SuperSpeed).

11 Izlazni HDMI port (opcionalno)

Multimedijalni interfejs visoke definicije (HDMI) je potpuno digitalni audio/video interfejs sposoban za prenos nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV formate, uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz višekanalni digitalni audio, sve preko jednog kabla.

12

PS/2 ® kombinovani port za tastaturu/miša

PS/2 ® DIN konektor za tastaturu / miša za PS/2 ® tastaturu/miša.

Pregled

1-7

1-6

Pregled

13

USB 2.0 Port

USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature, miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine prenosa podataka do

480 Mb/s (Hi-Speed).

14

Ventilator

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.

Ne pokrivajte ventilator�

15

VR Link port

VR (virtuelna stvarnost) link port služi za spajanje grafičkih kartica koje podržavaju VR.

16

Priključak za napajanje

Napajanje koje se dobija preko ovog priključka napaja vaš sistem.

17

Prekidač za napajanje

Prebacite ovaj prekidač na biste prekinuli napajanje�

-

da biste uključili napajanje. Prebacite prekidač na 0 da

1-7

h Pogled sa strana

1 1

1-8

1

Držač za slušalice

Izvucite vešalicu, da biste mogli da obesite slušalice na držač.

Pregled

PB

2

Prvi koraci

Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje, i koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.

2-2

Saveti za bezbednost i udobnost

Izbor dobrog radnog mesta je važan ukoliko planirate da na računaru radite tokom dužeg vremenskog perioda.

1� Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja�

2� Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala vašem položaju tela prilikom rada.

3� Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon stolice (ukoliko je dostupno) tako da udobno podržava vaša leđa.

4� Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.

5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.

6. Izbegavajte korišćenje računara na mestima na kojima može doći do nelagodnosti.

7� Računar je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako biste izbegli telesne povrede�

Prvi koraci

Podešavanje hardvera

Važno

• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se razlikuje�

• Pre uključivanja sistema uverite se da je sistem uzemljen pomoću kabla za napajanje naizmeničnom strujom i strujne utičnice.

h Povezivanje periferija

Povežite kablove tastature, miša, mreže, monitora itd.

2-3

h

Povezivanje AC napajanja i uključivanje

1. Povežite sistem sa električnom utičnicom pomoću kabla za napajanje.

2-4

1

2� Pritisnite taster za napajanje da biste uključili sistem.

2

Prvi koraci h

Omogućavanje VR porta (opcionalno)

Sledite korake da biste omogućili VR port na prednjoj ploči:

1� Uverite se da je u sistemu instalirana grafička kartica koja podržava VR.

2� Pronađite HDMI kabl u pakovanju. Poslužiće i regularni HDMI-na-HDMI kabl.

3� Uverite se da je sistem u režimu isključenog napajanja. Povežite jedan kraj HDMI kabla sa HDMI portom grafičke kartice i drugi kraj sa portom VR Linka.

VR Link port

Grafička kartica

HDMI kabl

2-5

h

Spajanje antena (opcionalno)

Kod modela sa priključcima za antene, spajanje opcionalnih antena može pomoći u ostvarivanju boljeg prijema Wi-Fi/Bluetooth signala. Spajanje opcionalnih antena i podešavanje ugla se odvija na sledeći način.

1. Spojite antene sa priključcima za antene.

2-6

2� Podesite ugao antene ukoliko je potrebno�

Sistemske operacije

Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.

Važno

Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja�

3

Upravljanje energijom

Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.

Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.

h Upravljanje energijom u Windows 10

■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start] , u listi izaberite

[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security

(Sistem i bezbednost)].

3-2

Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].

■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep

(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem sistema� h Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR oznakom

Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.

■ Ekran se isključuje nakon 10 minuta

■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta

Sistemske operacije

3-3

3-2

Sistemske operacije h

Buđenje sistema

Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu bilo čega od sledećeg:

■ taster za napajanje,

■ mreža (aktivan LAN),

■ miš,

■ tastatura�

Saveti za štednju energije:

■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda korisničke neaktivnosti.

■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows

OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja�

■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije svog PC-ja�

■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.

3-3

Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)

h

Ožičena mreža

1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]

(Kontrolna tabla)].

i sa liste izaberite [Control Panel

2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks

(Prikaz statusa mreže i zadataka)].

3-4

3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

Sistemske operacije

3-5

3-4

Sistemske operacije

4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next

(Dalje)].

5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.

6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect

(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.

3-5

h

Bežična mreža

1. Idite na [Start]

(Mreža i Internet)].

, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet

2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.

3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)].

3-6

4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next

(Dalje)] da biste nastavili.

7� Nova WLAN veza je napravljena�

Sistemske operacije

3-7

3-6

Sistemske operacije

Oporavak sistema (Windows 10 sistemom)

Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:

■ Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.

■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.

■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.

■ Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.

Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.

Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.

3-7

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

1. Idite na [Start] , kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security

(Ažuriranje i bezbednost)].

2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak sistema�

3-8

3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

Zadrži moje datoteke

Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows

Uklanjanje svega

Sve disk jedinice

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Sistemske operacije

3-9

3-8 h

Zadrži moje datoteke

1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].

Sistemske operacije

2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.

Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

3-9

3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

h Uklanjanje svega

1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].

3-10

2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].

3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].

4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

Sistemske operacije

PB

advertisement

Related manuals