MSI  MS-B912 Aegis Ti3 Korisnički priručnik | Manualzz
Serija Aegis
Personalni kompjuter
Aegis B912
Sadržaj
Obaveštenje o autorskim pravima���������������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Nabavljanje rezervnih delova����������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Opcije ekoloških proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������iv
Politika zaštite životne sredine�������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o hemijskim supstancama�������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Bezbednosna uputstva��������������������������������������������������������������������������������������������vi
Saglasnost sa CE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije����������������������������������������������������������� viii
WEEE izjava��������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Sadržaj pakovanja������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Prvi koraci���������������������������������������������������������� 2-1
Saveti za bezbednost i udobnost������������������������������������������������������������������������� 2-2
Podešavanje hardvera����������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Upravljanje energijom������������������������������������������������������������������������������������������ 3-2
Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)���������������������������������������������������������� 3-4
Oporavak sistema (Windows 10 sistemom) �������������������������������������������������������� 3-7
Predgovor
Obaveštenje o autorskim pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne
garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi
zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2016/ 12
iii
Nadogradnja i garancija
Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu
imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Za sve dalje informacije
o proizvodu koji su korisnici kupili kontaktirajte lokalnog prodavca. Ne pokušavajte da
nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni
prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da
kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili
zamene.
Nabavljanje rezervnih delova
Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode
koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti
proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom
proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme. Kontaktirajte
proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju
rezervnih delova.
Tehnička podrška
iv
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u
uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili
lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za
dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja
drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/
Opcije ekoloških proizvoda
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti
Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu
Lako se demontira i reciklira
Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja
Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji
Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.
Predgovor
Politika zaštite životne sredine
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno
korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju
njegovog životnog veka.
Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku
prikupljanja radi recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju
životnog veka.
Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje
informacije o recikliranju.
Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije
vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI
proizvoda.
Informacije o hemijskim supstancama
U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis
(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je
obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati
sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za
prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa
lokalnim propisima.
Tajvan:
Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da
se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja.
Kalifornija, SAD:
Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak
prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.
Radi više informacija posetite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite
isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.
v
Bezbednosna uputstva
◙◙
◙◙
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati
u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao
referentni materijal za buduće korišćenje.
Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno
podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa
strujnom utičnicom. Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za
uzemljenje iz utikača. Oprema mora biti priključena na uzemljenu
strujnu utičnicu.
Uvek isključite kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne
kartice ili modula u opremu.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu
ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se
postigla nulta potrošnja energije.
Napajanje: AC 100-240V~, 50-60Hz, 12-7.5A.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama
skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF), jer to može da
ošteti opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40OC.
Predgovor
Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili
električnog šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne
stavljajte ništa preko kabla za struju.
◙◙
◙◙
Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je
da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem
uzemljenja u zgradi.
Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa
ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno
sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita
koaksijalnog kabla.
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
vii
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri
servisno osoblje:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙◙
◙◙
Oprema je pala ili je oštećena.
Tečnost je ušla u opremu.
Oprema je bila izložena vlazi.
Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa
Uputstvom za korišćenje.
Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
1. Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD
KLASE 1. Zabranjeno je korišćenje kontrola ili podešavanja ili izvođenje
procedura koje se razlikuju od navedenih.
2. Ne dodirujte sočivo unutar drajva.
Saglasnost sa CE
Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u
saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama navedenim u Evropskoj direktivi.
FCC-B izjava o ometanju radio
frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu
B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice
su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja
u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje
energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za
korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema
garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede
do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i
uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da otkloni smetnje korišćenjem jedne ili
više mera navedenih u nastavku:
■■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.
■■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
■■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo
viii
različito od onog na koje je povezan prijemnik.
■■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i AC kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se
koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno.
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje
koje može da izazove neželjeni rad.
WEEE izjava
Po Direktivi Evropske unije („EU“) o odbačenoj elektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EZ, koja stupa na snagu 13. avgusta 2005,
proizvodi „elektronske i električne opreme“ ne mogu više biti odbačeni kao
običan otpad, a proizvođači ove opreme biće obavezni da prime natrag ove
proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja.
1
Pregled
Robustan, stabilan i čvrst, MSI Aegis je napunjen savršenom municijom za PC
gejmere koji ne žele da prave ustupke kad su gejming performanse u pitanju.
Sa izuzetno hvaljenom MSI GAMING matičnom pločom u kućištu i opremljen
neumitnim alatkama koje obezbeđuju efikasnost, snagu, hlađenje i nizak nivo
buke, MSI Aegis oličava ono za čim svaki gejmer čezne: pobedu.
Sadržaj pakovanja
Sistem
AC kabl za struju
Disk sa upravljačkim/
pomoćnim programima
Korisničko uputstvo &
Vodič za brzo korišćenje
Garantni list
Garantna knjižica
Tastatura
(opcionalno)
Miš
(opcionalno)
M3 zavrtnji
(opcionalno)
6#32 zavrtnji
(opcionalno)
HDMI kabl
(za VR Link port)
1-2
* Odmah nas kontaktirajte ako je bilo koja stavka oštećena ili nedostaje.
* Ilustracije su prikazane samo kao reference i sadržaj pakovanja se može blago
razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled spreda
3
4
5
2
1
6
8
9
12
7
11
10
1-3
1
USB 3.1 Gen 2 port (tip C)
2
USB 3.1 Gen 2 port (tip A)
3
USB 3.1 Gen 1 port (tip A) (sa tehnologijom MSI Super Charger)
4
Taster za napajanje/ Svetleća dioda
USB tip C port dozvoljava obrnutu orijentaciju priključka.
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja.
Uz MSI Super Charger tehnologiju, on ne samo da funkcioniše kao normalan USB port,
već takođe omogućava korisnicima da pune USB uređaje čak i kada je sistem isključen.
Korisnici više neće morati da uključuju sistem samo da bi napunili USB uređaje.
Pritisnite taster za napajanje da uključite i isključite sistem. Svetleća dioda svetli kada
je napajanje opreme uključeno. Svetleća dioda se isključuje kada se oprema isključi.
5
Priključak za mikrofon
6
Priključak linijskog izlaza
7
VR port (HDMI izlaz) (opcionalno)
Ovaj konektor je obezbeđen za mikrofone.
Ovaj konektor je obezbeđen za slušalice ili zvučnike.
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video interfejs kabl
sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova.
Ovaj port će biti dostupan za priključivanje HDMI uređaja, nakon što se VR Link port na
stražnjem panelu poveže sa portom za HDMI izlaz na grafičkoj kartici pomoću HDMI
kabla.
8
Rupica za izbacivanje
9
Taster za izbacivanje
1-4
Gurnite tanak, prav predmet (poput spajalice) u rupicu za izbacivanje da ručno otvorite
optički disk ukoliko taster za izbacivanje ne funkcioniše.
Pritisnite taster za izbacivanje da otvorite optički disk drajv.
10
Optički disk drajv
11
Svetleća dioda za čvrsti disk
12
Dugme za Game Boost
DVD Super-multi drajv je integrisan za vašu kućnu zabavu (Blu-ray je opcionalan).
Ovaj indikator pokazuje status aktivnosti čvrstog diska. Treperi kada sistem pristupa
podacima na čvrstom disku i ostaje ugašen kada se ne detektuje aktivnost diska.
Dugme za Game Boost može da vam pomogne u ostvarivanju boljih performansi u
realnom vremenu tokom igranja 3D igara. Pritisnite dugme za Game Boost da biste
aktivirali režim povećavanja radne frekvencije.
Pregled
hh Pogled straga
2 5
14
15
14
1
4
3
6
7
8
9
10
10
11
10
16
17
12
13
1-5
1
Linijski ulaz
Linijski ulaz se koristi za eksterni CD plejer, kasetofon ili za druge audio uređaje.
SS izlaz
Linijski izlaz za bočni prostorni zvuk u režimu sa 7.1 kanala.
2
Linijski izlaz
3
Mikrofon
4
CS izlaz
5
RS izlaz
Crvene boje, koristi se za zvučnike ili za slušalice.
Mic se koristi za mikrofone.
Izlaz za centralni/bas zvučnik u režimu sa 5.1/7.1 kanala.
Izlaz za zadnje zvučnike satelite u režimu sa 4/5.1/7.1 kanala.
6
S/PDIF-izlaz
Ovaj S/PDIF („Sony & Philips Digital Interconnect Format“) konektor je obezbeđen za
prenos digitalnog zvuka na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.
7
Antenski konektor
8
Dugme za automatsko popravljanje
9
RJ-45 LAN priključak
Antenski konektor se koristi za povezivanje opcionalne antene.
Pritisnite dugme za automatsko popravljanje da biste učitali podrazumevana
podešavanja kada se operativni sistem sruši i svetleća dioda dugmeta za napajanje
zatreperi.
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom mrežom (LANom). Možete da povežete mrežni kabl sa njim.
Žuto
Svetleća
dioda
Levo
1-6
Desno
Boja
Zeleno/ Narandžasto
Stanje
Žuto
Status svetleće
diode
Isključeno
LAN veza je uspostavljena.
Zeleno
Uključeno (stabilno
stanje)
Uključeno
(trepćuće)
Isključeno
Uključeno
Izabrana je brzina prenosa od 100 Mb/s.
Uključeno
Izabrana je brzina prenosa od 1000 Mb/s.
Narandžasto
LAN veza nije uspostavljena.
Računar komunicira s drugim računarom na lokalnoj
mreži.
Izabrana je brzina prenosa od 10 Mb/s.
10
USB 3.1 Gen 1 port (opciono)
11
Izlazni HDMI port (opcionalno)
12
PS/2® kombinovani port za tastaturu/miša
USB 3.1 Gen1 port je kompatibilan sa starijim USB 2.0 uređajima. On podržava prenos
podataka do 5 Gb/s (SuperSpeed).
Multimedijalni interfejs visoke definicije (HDMI) je potpuno digitalni audio/video interfejs
sposoban za prenos nekompresovanih strimova. HDMI podržava sve TV formate,
uključujući standardni video, poboljšani video ili video visoke definicije, uz višekanalni
digitalni audio, sve preko jednog kabla.
PS/2® DIN konektor za tastaturu / miša za PS/2® tastaturu/miša.
Pregled
13
USB 2.0 Port
14
Ventilator
15
VR Link port
16
Priključak za napajanje
17
Prekidač za napajanje
USB (Universal Serial Bus) port služi za priključivanje USB uređaja poput tastature,
miša ili drugih USB kompatibilnih uređaja. On podržava brzine prenosa podataka do
480 Mb/s (Hi-Speed).
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme.
Ne pokrivajte ventilator.
VR (virtuelna stvarnost) link port služi za spajanje grafičkih kartica koje podržavaju VR.
Napajanje koje se dobija preko ovog priključka napaja vaš sistem.
Prebacite ovaj prekidač na
biste prekinuli napajanje.
- da biste uključili napajanje. Prebacite prekidač na 0 da
1-7
hh Pogled sa strana
1
1
1-8
1
Držač za slušalice
Izvucite vešalicu, da biste mogli da obesite slušalice na držač.
2
Prvi koraci
Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja
hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje, i
koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.
Saveti za bezbednost i udobnost
Izbor dobrog radnog mesta je važan ukoliko planirate da na računaru radite tokom
dužeg vremenskog perioda.
1. Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
2. Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala
vašem položaju tela prilikom rada.
3. Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon
stolice (ukoliko je dostupno) tako da udobno podržava vaša leđa.
4. Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u
ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.
6. Izbegavajte korišćenje računara na mestima na kojima može doći do nelagodnosti.
7. Računar je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako
biste izbegli telesne povrede.
2-2
Prvi koraci
Podešavanje hardvera
Važno
• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se
razlikuje.
• Pre uključivanja sistema uverite se da je sistem uzemljen pomoću kabla za napajanje
naizmeničnom strujom i strujne utičnice.
hh Povezivanje periferija
Povežite kablove tastature, miša, mreže, monitora itd.
2-3
hh Povezivanje AC napajanja i uključivanje
1. Povežite sistem sa električnom utičnicom pomoću kabla za napajanje.
2-4
1
2. Pritisnite taster za napajanje da biste
uključili sistem.
2
Prvi koraci
hh Omogućavanje VR porta (opcionalno)
Sledite korake da biste omogućili VR port na prednjoj ploči:
1. Uverite se da je u sistemu instalirana grafička kartica koja podržava VR.
2. Pronađite HDMI kabl u pakovanju. Poslužiće i regularni HDMI-na-HDMI kabl.
3. Uverite se da je sistem u režimu isključenog napajanja. Povežite jedan kraj HDMI
kabla sa HDMI portom grafičke kartice i drugi kraj sa portom VR Linka.
VR Link port
Grafička kartica
HDMI kabl
2-5
hh Spajanje antena (opcionalno)
Kod modela sa priključcima za antene, spajanje opcionalnih antena može pomoći
u ostvarivanju boljeg prijema Wi-Fi/Bluetooth signala. Spajanje opcionalnih antena i
podešavanje ugla se odvija na sledeći način.
1. Spojite antene sa priključcima za antene.
2-6
2. Podesite ugao antene ukoliko je potrebno.
3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.
Važno
Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja.
Upravljanje energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da
uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim
spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
hh Upravljanje energijom u Windows 10
■■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS
dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard
drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
, u listi izaberite
[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security
(Sistem i bezbednost)].
3-2
Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji
odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom
na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].
■■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep
(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno
upravljanje napajanjem sistema.
hh Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR
oznakom
Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju
režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda
korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom
koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava
slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili
ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na
sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.
■■ Ekran se isključuje nakon 10 minuta
■■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta
Sistemske operacije
hh Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu
bilo čega od sledećeg:
■■ taster za napajanje,
■■ mreža (aktivan LAN),
■■ miš,
■■ tastatura.
Saveti za štednju energije:
■■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda
korisničke neaktivnosti.
■■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows
OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
■■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije
svog PC-ja.
■■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC
neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.
3-3
Mrežna konekcija (Windows 10
sistemom)
hh Ožičena mreža
1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]
(Kontrolna tabla)].
i sa liste izaberite [Control Panel
2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks
(Prikaz statusa mreže i zadataka)].
3-4
3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
Sistemske operacije
4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next
(Dalje)].
5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste
se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.
6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect
(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.
3-5
hh Bežična mreža
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet
(Mreža i Internet)].
2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.
3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za
mrežu i deljenje)].
3-6
4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].
5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa
bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next
(Dalje)] da biste nastavili.
7. Nova WLAN veza je napravljena.
Sistemske operacije
Oporavak sistema (Windows 10
sistemom)
Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:
■■
■■
■■
■■
Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.
Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.
Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.
Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka
sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog
lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
3-7
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
1. Idite na [Start]
, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security
(Ažuriranje i bezbednost)].
2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset
this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak
sistema.
3-8
3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži
moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].
Zadrži moje datoteke
Uspostavljanje
početnih vrednosti
računara
Uklanjanje svega
Samo disk jedinica
na kojoj je instaliran
Windows
Sve disk jedinice
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
Samo ukloni moje datoteke
Ukloni datoteke i očisti disk
jedinicu
Sistemske operacije
hh Zadrži moje datoteke
1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].
2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu
aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.
Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.
3-9
3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
hh Uklanjanje svega
1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].
2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only
the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran
Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].
3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files
and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].
3-10
4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na
[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement