MSI MS-B912 Aegis Ti3 Bruksanvisning

MSI  MS-B912 Aegis Ti3 Bruksanvisning | Manualzz
Aegis-serie
Persondator
Aegis B912
INNEHÅLL
Upphovsrättsmeddelande���������������������������������������������������������������������������������������iii
Varumärken�������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Grön produktegensksaper���������������������������������������������������������������������������������������iv
Miljöpolicy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Förord
Upphovsrättsmeddelande
Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men
inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll. Våra produkter genomgår
kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare
meddelanden.
Varumärken
Alla varumärken tillhör deras respektive ägare.
Granskning
Granskning Datum
V1.02016/ 12
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut
på användarens begäran. För ytterligare information om den köpta produkten kontakta
din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i
produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom
det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar
den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller
bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som
uttalats vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via http://www.msi.com/support/ för
detaljerad information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för
teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www.
msi.com/support/
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Förord
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte
kastas i hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste
återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning.

Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in
separat för återvinning eller speciell kassering.
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med
samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i
användarhandboken bör noteras.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer.
Placera utrustningen på en stadig yta före installation.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och
har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts
till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Utrustningen
måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
Dra alltid ut strömkabeln innan några expansionskort eller moduler
installeras i utrustningen.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om
utrustningen inte kommer att användas under en längre period för
att minska energiförbrukningen.
Strömförsörjning: AC 100-240V~, 50-60Hz, 12-7.5A.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur
över 60OC (140OF) eller under 0OC (32OF), eftersom utrustningen kan
skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Förord
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge
elektriska stötar.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting
ovanpå nätsladden.
◙◙
◙◙
När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara
ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem.
Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA
70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820.93,
Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning
av yttre avskärmning för koaxialkabel).
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från
utrustningen.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera
utrustningen:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙
◙◙
Utrustningen har tappats eller skadats.
Vätska har kommit in i utrustningen.
Utrustningen har utsatts för fukt.
Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera
enligt bruksanvisningen.
Utrustningen har tydliga tecken på sprickor.

1. Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt.
Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat
än de som specificeras.
2. Vidrör inte linsen på enhetens insida.
vii
CE-överensstämmelse
Micro-Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna apparat
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och
kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det
finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
viii
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och nätkablar, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
WEEE-deklaration
Under Europeiska unionens (“EU”) WEEE-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti,
2005, får elektrisk och elektronisk utrustning inte längre kasseras tillsammans
med vanligt hushållsavfall, och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning
måste ta tillbaka sådana produkter när de är förbrukade.
1
Översikt
Den kraftiga, stabila och stadiga MSI Aegis är utrustad med den perfekta
ammunitionen för dataspelare som inte vill kompromissa om spelprestandan.
Med ett mycket uppskattat MSI GAMING-moderkort och utrustad med
obevekliga verktyg för effektivitet, styrka, kylning och lågbrus, har MSI Aegis
allt som varje spelare längtar efter: seger.
Förpackningens innehåll
System
Nätkabel
Skiva med drivrutiner/
verktyg
Bruksanvisning och
snabbguide
Garantikort
Garantibok
Tangentbord
(tillval)
Mus
(tillval)
M3-skruvar
(tillval)
6#32-skruvar
(tillval)
HDMI-kabel
(för VR-länkport)
1-2
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja
sig något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh Frontvy
3
4
5
2
1
6
8
9
12
7
11
10
1-3
1
USB 3.1 Gen 2-port (typ C)
2
USB 3.1 Gen 2-port (typ A)
3
USB 3.1 Gen 1-port (Type-A) (med MSI superladdningsteknik)
USB typ C-port tillåter omvänd kontaktriktning.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom
tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter.
Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte bara som en normal USB-port, utan
den gör det också möjligt för användarna att ladda USB-enheter när systemet, även
när det är avstängt. Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USBenheter.
4
Strömknapp/LED
5
Mikrofonuttag
6
Linjeutgång
7
VR-port (HDMI-utgång) (tillval)
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet LED-lampa tänds när
utrustningen slås på. LED-lampa släcks när utrustningen stängs av.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/
videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
Denna port kommer att vara tillgänglig för anslutning av en HDMI-enhet, när VRlänkporten på baksidan är ansluten till HDMI-utporten på grafikkortet med en HDMIkabel.
8
Utmatningsöppning
9
Utmatningsknapp
10
Optisk skivenhet
11
Hårddisklysdiod
12
Game Boost-knapp
1-4
Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska
enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar.
Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten.
En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är tillval).
Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar när systemet läser
data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av.
Game Boost-knappen kan ge bättre prestanda i realtid när du spelar 3D-spel. Tryck på
Game Boost-knappen för att aktivera överklockningsläget.
Översikt
hh Vy bakifrån
2 5
14
15
14
1
4
3
6
7
8
9
10
10
11
10
16
17
12
13
1-5
1
Linje in
Line-in används för externa CD-spelare, bandspelare eller andra ljudenheter.
SS-Out
Sidosurroundljud ledning ut i 7.1 kanalläge.
2
Linjeutgång
3
Mik
4
CS-utgång
5
RS-utgång
Röd används för högtalare eller hörlurar.
Mic används för mikrofoner.
Center/ Subwoofer ut i 5.1/ 7.1 kanalläge.
Rear-Surround Out (bakre ljud ut) i 4/ 5.1/ 7.1 kanalläge.
6
S/PDIF-Out
7
Antennanslutning
8
Autokorrigera-knapp
9
RJ-45 LAN uttag
Denna S/PDIF (Sony och Philips digitala sammanlänkningsformat) kontakt är till för
digital ljudöverföring till externa högtalare genom en optisk fiberkabel.
Antennanslutningen används för att ansluta en extra antenn.
Tryck på autokorrigeringsknappen för att läsa in standardinsställningar när
operativsystemet kraschar och strömbrytarens lysdiod blinkar.
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area
Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Gul
Grön / Orange

LED
Färg
LED Status
Förhållande
Vänster
Gul
Av
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt
tillstånd)
LAN länk är etablerad.
På (blinkar)
Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN.
Av
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
1-6
Höger
Grön
Orange
10
USB 3.1 Gen 1-port (Tillval)
11
HDMI-utgång (tillval)
12
PS/2® kombinationsport för tangentbord/mus
USB 3.1 Gen1-porten är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter. Den stöder upp till 5
Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/
videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar. HDMI stödjer alla TVformat, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt
ljud i en enda kabel.
PS/2® tangentbord/mus DIN-kontakt för PS/2® tangentbord/mus.
Översikt
13
USB 2.0 Portar
14
Fläkt
15
VR-länkport
16
Strömkontakt
17
Strömomkopplare
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom
tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder upp till 480Mbit/s
(Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
VR-länkporten (Virtual Reality) är avseedd för att sätta i VR-kompatibla grafikkort.
Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström.
Ändra denna omkopplare till - slår på strömförsörjningen. Ändra den till 0 för att
stänga av strömmen.
1-7
hh Sidovy
1
1
1-8
1
Headset-hållare
Dra ut upphängningen, så kan du hänga upp ett headset på hållaren.
2
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och håller i enheterna. Använd en jordansluten
handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en
längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position
(ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda din dator på en plats kan vara obekväm.
7. Datorn är en elektrisk apparat. Hantera den försiktigt för att undvika personskador.
2-2
Komma igång
Hårdvaruinställning
Viktigt
• Illustrationerna är enbart som referens. Ditt system kan se annorlunda ut.
• Kontrollera att systemet har jordats genom nätkabeln och eluttaget innan du sätter
på systemet.
hh Anslutning av kringutrustning
Anltu kablarna för tangentbordet, musen, LAN, monitor etc.
2-3
hh Anslutning av växelström (AC) och påslagning
1. Anslut strömsladden för systemet i det elektriska uttaget.
2-4
1
2. Tryck på strömknappen för att starta systemet.
2
Komma igång
hh Aktivering av VR-porten (tillval)
Följ stegen för att aktivera VR-porten på frampanelen:
1. Kontrollera att systemet har ett VR-förberett grafikkort installerat.
2. Ta ut HDMI-kabeln från förpackningen. En vanlig HDMI-till-HDMI-kabel går också
bra.
3. Kontrollera att systemet har strömmen avstängd. Anslut en änden av HDMI-kabeln
till grafikkortets HDMI-port och den andra änden till VR-länkporten.
VR-länkport
Grafikkort
HDMI-kabel
2-5
hh Anslutning av antenner (tillval)
För modellerna med antennuttag kan anslutningen av antennerna (tillval) bidra till att
man får bättre mottagning av Wi-Fi-/Bluetooth-signaler. Anslutning av antenner (tillval)
och justering av vinkeln (nedan).
1. Fäst antennerna i antennuttagen.
2-6
2. Justera antennvinkeln vid behov.
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Högerklicka
på [Start] (Starta)
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka
sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)
(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av
systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet
arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 10 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
och välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan.
2. Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under
[Network and Internet] (nätverk och internet).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa)
för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files
and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement