MSI MS-B915 MAG Infinite 10th Bruksanvisning

MSI MS-B915 MAG Infinite 10th Bruksanvisning | Manualzz
MAG Infinite-serien
Persondator
Infinite B915
INNEHÅLL
Information om upphovsrätt och varumärke������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Uppgradering och garanti����������������������������������������������������������������������������������������iv
Förvärv av utbytbara delar��������������������������������������������������������������������������������������iv
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������� v
Batteriinformation���������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������vi
CE-överensstämmelse������������������������������������������������������������������������������������������ viii
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi������������������������������������������������������������� viii
WEEE-deklaration���������������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Översikt�������������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemöversikt����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Komma igång����������������������������������������������������� 2-1
ii
Tips om säkerhet och bekvämlighet��������������������������������������������������������������������� 2-2
Hårdvaruinställning���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Systemhantering������������������������������������������������ 3-1
Energisparfunktioner�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Nätverksanslutning (Windows 10)������������������������������������������������������������������������ 3-4
Systemåterställning (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Systemåterställning (Återställning med snabbtangent F3)�������������������������������� 3-11
Förord
Information om upphovsrätt och
varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten
att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Granskning
Granskning
V1.2
Datum
2020/05
iii
Uppgradering och garanti
Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i datorn kan uppgraderas eller
bytas ut på användarens begäran. För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar
se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om datorn du köpt,
kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att uppgradera eller byta ut någon
komponent i datorn såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter,
eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig. Det rekommenderas starkt att du
kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar
eller bytesservice.
Förvärv av utbytbara delar
Observera att köpet av reservdelar (eller kompatibla delar) till datorn som köpts av
användare i vissa länder eller territorier kan tillgodoses av tillverkaren upp till 5 år som
mest efter att datorn slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats
vid den tidpunkten. Kontakta tillverkaren via https://www.msi.com/support/ för detaljerad
information om begäran av reservdelar.
Teknisk support
iv
Om det uppstår problem med din dator och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen för köpet eller den lokala distributören. Alternativt, försök med följande
hjälpresurser för ytterligare vägledning. Besök MSI webbsida för teknisk guide, BIOSuppdateringar, drivrutiner och annan information via https://www.msi.com/support/
Förord
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU:s REACH-förordning
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) tillhandahåller MSI
information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Batteriinformation
EU:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas
i hushållssoporna. Lämna in datorn på närmaste
återvinningscentral enligt gällande lokal miljölagstiftning.
Taiwan:
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in
separat för återvinning eller speciell kassering.
 廢電池請回收
Kalifornien, USA:
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett
speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
v
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på datorn eller i bruksanvisningen ska följas.
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in
på värdet 100-240 V innan datorn ansluts till eluttaget.
Om elsladden har en trestiftskontakt, ska det skyddande jordstiftet inte
inaktiveras från kontakten. Datorn måste anslutas till ett jordat eluttag.
Dra alltid ut växelströmskabeln innan några expansionskort eller moduler
installeras på datorn.
Koppla alltid ifrån växelströmkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn
inte kommer att användas under en längre period, för att stänga av
energiförbrukningen.
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting
ovanpå nätsladden.
Om datorn har en adapter, använd enbart den medföljande
växelströmsadaptern från MSI, som är godkänd för användning tillsammans
med datorn.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
vi
Märkeffekt
»»
»»
»»
350 W: 100-240 V~50-60 Hz, 6-3 A (tillval1)
350 W: 100-240 V~47-63 Hz, 6-3 A (tillval2)
500 W: 100-240 V~50-60 Hz, 7-3 A (tillval3)
Vidta speciella försiktighetsåtgärder om datorn har ett batteri.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med
samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
Undvik att kassera batterier i eld eller en varm ugn, att krossa det mekaniskt
eller skära av ett batteria batteri, vilket kan orsaka en explosion.
Undvi att lämna ett batteri i miljö med extremt hög temperatur eller extremt
lågt lufttryck, som kan orsaka en explosion eller att lättantändlig vätska eller
gas läcker ut.
Förtär inte ett batteri. Om man sväljer mynt-/knappcellsbatteri, kan det
orsaka allvarliga invärtes frätskador, och kan leda till döden. Förvara nya och
använda batterier utom räckhåll för barn.
För att minska möjligheten till värmerelaterade skador eller överhetting av
datorn,ska den inte placeras på mjuk, ostadig yta eller datorns ventilation
hindras.
Använd datorn enbart på en hård, plan och stabil yta.
Förord
◙◙
◙◙
◙◙
Ha inte datorn i miljöer med fuktighet och höga temperaturer.
Lämna inte datorn i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på
över 60 OC eller under 0 OC, eftersom datorn kan skadas.
Högsta drifttemperatur är cirka 35OC.
Häll aldrig vätska i öppningarna. Det kan skada utrustningen eller ge elektriska
stötar.
Ha aldrig starkt magnetiska eller elektriska föremål i närgete av datorn.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera datorn:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i datorn.
◙◙ Datorn har utsatts för fukt.
◙◙ Datorn fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Datorn har tappats eller skadats.
◙◙ Datorn har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och
återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och
deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
vii
CE-överensstämmelse
Micro Star International CO., LTD tillkännager härmed att denna dator
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser
i EU-direktivet.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna dator har testats och funnits uppfylla begränsningarna för
en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna dator genererar, använder och kan utsända
radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det
finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna dator orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och startas, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
viii
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan datorn och mottagaren.
■■ Anslut datorn till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig
för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna dator.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
Förord
WEEE-deklaration
Under Europeiska unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska datorer, direktiv 2012/19/EU, får inte "elektrisk och elektronisk
dator" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt
elektronisk dator är skyldig att ta tillbaka sådana datorer vid slutet av deras
användbara livslängd.
ix
1
Översikt
Grattis till köpet av persondatorsystemet Infinite Series. Detta system är det
bästa datorvalet. Med det fantastiska utseendet kan det enkelt sättas upp var
som helst. Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande
datorupplevelse.
Förpackningens innehåll

1-2
Infinite
Strömsladd
Bruksanvisning och
snabbguide (tillval)
Tangentbord
(tillval)
Mus
(tillval)
Härdat glas
(tillval)
Handskruv x 4
(tillval)
Skiva med drivrutiner/
verktyg (tillval)
* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.
* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja
sig något beroende på vilken modell du köpt.
Översikt
Systemöversikt
hh Frontvy

9
10
8
1
2
11
1
Strömknapp
2
Hårddisklysdiod
3
Hörlursuttag
4
Mikrofonuttag
5
USB 3.2 Gen 1-port (typ C)
5 6
3 4
7
Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet
Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus. Den blinkar när
systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet
känns av.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps höghastighets
dataöverföring för olika enheter, som t. ex. lagringsenheter, hårddiskar
videokameror osv. Den tunna och smidiga USB Type-C-kontakten har
omvänd kontaktriktning.
1-3
6
USB 3.2 Gen 1-port
7
USB 2.0-port
8
ODD-utmatningsknapp (tillval)
9
Optisk diskenhet (tillval)
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps höghastighets
dataöverföring för olika enheter, som t. ex. lagringsenheter, hårddiskar
videokameror osv.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
Tryck på knappen för att öppna den optiska skivenheten.
En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning (Blu-ray är
tillval).
10
Utmatningsöppning (valfri)
11
Fläkt
1-4
Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna
den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att
utrustningen överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Viktigt
Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3.2-portar medan låghastighetsenheter,
såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2.0-portarna på baksidan.
Översikt
hh Vy bakifrån

1
2
3
4
6
5
11
10
12
Infinite 10
1
7
8
9
DVI-D Port (Tillval)
DVI-D-kontakten (Digital Visual Interface-Digital) ger dig möjlighet
att ansluta en LCD-monitor. Den tillhandahåller en digital
höghastighetssammanlänkning mellan datorn och dess skärm. För att
ansluta en LCD-monitor kopplar du in monitorkabeln i DVI-D kontakten
och ser till att den andra änden är korrekt ansluten till din monitor (se
monitorns bruksanvisning för ytterligare information.)
1-5
1-6
2
VGA-port (tillval)
3
HDMI-utgångsport
4
USB 3.2 Gen 1-port
5
USB 2.0-port
6
PS/2® kombinationsport för tangentbord/mus
7
Mikrofoningång:
8
Linjeutgång
9
Linje in
DB15-pin honkontakt är till för monitorn.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat
alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar.
HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller
högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.
USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB:n levererar upp till 5 Gbps
höghastighets dataöverföring för olika enheter, som t. ex.
lagringsenheter, hårddiskar videokameror osv.
USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter
såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter. Den stöder
upp till 480Mbit/s (Hi-Speed) dataöverföringshastighet.
PS/2® tangentbord/mus DIN-kontakt för PS/2® tangentbord/mus.
Denna kontakt är till för mikrofoner.
Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare.
Denna kontakt medföljer för externa ljudutmantningsenheter.
Översikt
10
LAN uttag
Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket
(Local Area Network/LAN). Du kan ansluta en nätverkskabel till det.
Yellow (Gul)
Green (Grön) / Orange

LED
Färg
LED Status
Förhållande
Av
LAN länk är inte etablerad.
På (stationärt
tillstånd)
På (blinkar)
LAN länk är etablerad.
Green
(Grön)
Av
10 Mbit/ sek datahastighet är valt.
På
100 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Orange
På
1000 Mbit/ sek datahastighet är valt.
Left
Yellow
(Vänster) (Gul)
Right
(Höger)
11
Strömkontakt
12
Strömomkopplare
Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN.
Ström som levereras genom detta uttag förser systemet med ström.
Ändra denna omkopplare till - slår på strömförsörjningen. Ändra den till 0
för att stänga av strömmen.
1-7
1-8
2
Komma igång
Tips om säkerhet och bekvämlighet
Det är viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en
längre tid.
1. Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst.
2. Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din
arbetsställning.
3. När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd
(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt.
4. Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt
position (ungefär 90 grader) vid arbete.
5. Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd.
6. Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen).
7. Persondatorsystemet är en elektrisk enhet. Hantera den försiktigt för att undvika
personskador.
2-2
Komma igång
Hårdvaruinställning
hh Anslutning av växelström (AC) och start
1. Anslut strömsladden för systemet i det elektriska uttaget.
1
2
2-3

2. Tryck på strömknappen för att starta systemet.
Viktigt

Håll alltid i själva kontakten när strömsladden dras ur. Dra aldrig direkt i kabeln.
3
Systemhantering
Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering.
Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Energisparfunktioner
Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara
betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar.
För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i
viloläge efter en period med inaktivitet.
hh Energihantering i Windows 10
■■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera
energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet. Högerklicka
på [Start] (Starta)
, välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka
sedan på [System and Security] (system och säkerhet).
3-2
Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som
uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom
att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar).
■■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)
(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av
systemets ström.
hh Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade
monitorer (tillval)
Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergieller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren. Vid
användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor
stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner
hos monitorn. Utnyttja dessa potentiella energibesparingar,
energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet
arbetar med strömanslutning:
■■ Stänger av skärmen efter 10 minuter
■■ Initierar vila efter 30 minuter
Systemhantering
hh Väcka systemet
Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett
kommando från något av följande:
■■ strömbrytaren,
■■ nätvekret (Vaknar vid LAN),
■■ musen,
■■ tangentbordet.
Energispartips:
■■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med
inaktivitet.
■■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för
att optimera din dators energihantering.
■■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning.
■■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att
användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
3-3
Nätverksanslutning (Windows 10)
hh Trådbundet nätverk
1. Högerklicka på [Start] (Starta)
(Nätverksanslutningar) ur listan.
och välj [Network Connections]
2. Välj [Ethernet] och därefter [Network and Sharing Center] (Nätverk och
delningscenter).
3-4

3. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).

Systemhantering
4. Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa).
5. Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL
eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord.

6. Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]
(Anslut) för göra en LAN-anslutning.
3-5

hh Trådlöst nätverk
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and
Internet] (nätverk och internet).
2. En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas. Välj en anslutning från listan.
3. För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och
delningscenter).

3-6
4. Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk).
5. Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk
manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
6. Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]
(Nästa) för att fortsätta.

7. En ny WLAN-anslutning har gjorts.
Systemhantering
Systemåterställning (Windows 10)
Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:
■■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn
levererades.
■■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.
■■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt.
■■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk.
Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på
hårddisken till andra lagringsenheter.
Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare
eller servicecenter för ytterligare hjälp.
3-7
Återställa datorn
1. Gå till [Start] (Starta)
, klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and
security] (uppdatera och säkerhet).
2. Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under
[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning.
3-8

3. Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas. Välj mellan [Keep
my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).
Behåll mina filer
Återställa
datorn
Ta bort allt
Endast den enhet där
Windows är installerat
Alla enheter
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Ta bara bort mina filer
Ta bort filer och rensa enheten
Systemhantering
hh Behåll mina filer
1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).
2. Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en
lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller
installationsskivorna. Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta.
3-9
3. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
hh Ta bort allt
1. Välj [Remove everything] (ta bort allt).
2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja
mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows
är installerat) och [All drives] (alla enheter).
3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files
and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).
3-10
4. Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen. Klicka på
[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning.
Systemhantering
Systemåterställning (Återställning
med snabbtangent F3)
hh Försiktighetsåtgärder vid användning av
systemåterställningsfunktionen
1. Om din hårddisk och ditt system påträffar problem som inte kan åtgärdas,
utför först återställning från hårddisken via F3-tangenten när du ska utföra
systemåterställningen.
2. Innan du använder systemåterställningsfunktionen, backa upp de data du sparat
på din systemdrivenhet på andra lagringsenheter.
hh Återställa systemet med F3-tangenten
Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:
1. Starta om datorn.
2.
Tryck på omgående på snabbtangenten F3 på tangentbordet när MSI-hälsningen
visas på skärmen.
3.
På "Choose an Option (Välj ett alternativ)" trycker du på "Troubleshoot
(Felsökning)".
4.
På "Troubleshoot (Felsökningsskärmen)" trycker du på "Restore MSI factory
(Återställa MSI factory)" för att återställa systemet till standardinställningarna.
5.
På "RECOVERY SYSTEM (ÅTERHÄMTNINGSSYSTEM-SKÄRMEN)” trycker du
på "System Partition Recovery (Systempartition återhämtning)".
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta och fullfölja
återställningsfunktionen.
3-11
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement