MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix MPG341QR (3DB7)
Lietotāja rokasgrāmata
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 5
Monitora pārskats................................................................................................... 6
Monitora pievienošana datoram.............................................................................. 8
Ekrāna izvēlnes iestatīšana.......................................................................................... 9
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................... 9
Karstais taustiņš...................................................................................................... 9
OSD izvēlnes................................................................................................................ 10
G.I........................................................................................................................... 10
Gaming (Spēles).................................................................................................... 12
Professional (Profesionāls)................................................................................... 14
Image (Attēls)........................................................................................................ 15
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 16
PIP/PBP................................................................................................................. 17
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 18
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 19
Specifikācijas............................................................................................................... 21
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 23
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 24
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 25
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 27
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 28
Pārskatīšana
V1.0, 2021/06
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix MPG341QR
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Statīvs ar skrūvēm
Statīva pamatne ar skrūvēm
Piederumi
Statīva pārsegs ar skrūvēm
Strāvas vads
Strāvas adapters
Peles vada turētājs
HDMI kabelis (papildu)
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
DisplayPort kabelis (papildu)
USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes
pieslēgvietai) (papildu)
C-veida USB kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
∙∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to
nedrīkst lietot ar citiem produktiem.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi
uzstādīts.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Ja nepieciešams, pirms statīva uzstādīšanas izņemiet skrūves no monitora gropēm.
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
2
1
4
Darba uzsākšana
3
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
∙∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.
-5
O
20
O
100mm
30
O
30
O
Darba uzsākšana
5
Monitora pārskats
2
1
3
2
4
5
7
6
8
6
Darba uzsākšana
9
9
10
11
12
13
14
1
Makro taustiņš
2
Mikrofons
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
OSD lietotnes aktivizēšanai.
Gaismas sensors
Barošanas poga / Barošanas gaismas diode
Iedegas baltā krāsā, kad monitors ir ieslēgts. Ja nav signāla ievades,
gaismas diode iedegas oranžā krāsā. Deg oranžā krāsā, kad monitors ir
pārslēgts gaidstāves režīmā.
Kabeļu izvietošanas atvere
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kensington slēdzene
Strāvas ligzda
HDMI 2.0 pieslēgvieta
DisplayPort 1.4
C-veida USB pieslēgvieta
Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un
elektropiegāde līdz 5V/3A (15W).
Austiņu ligzda
USB 2.0 A veida pieslēgvieta
USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes
pieslēgvieta
USB augšupstraumes kabelim.
⚠⚠Svarīgi!
Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB
augšupstraumes kabelis, un pievienojiet
to datoram un monitoram. Kad šis kabelis
ir pievienots, monitora USB A veida
lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas
lietošanai.
Savienojumam
ar monitoru
Savienojumam
ar datoru
Darba uzsākšana
7
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
D
B
C
A
8
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz
pārvietoties izvēlnē OSD (ekrāna izvēlne).
Up (Uz augšu)/ Down (Uz leju)/ Left (Pa kreisi)/ Right (Pa labi):
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance
(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots),
pārvietojot Navi Key (Navigācijas taustiņš) Up (augšup), Down (lejup), Left (pa kreisi)
vai Right (pa labi), kad ekrāna izvēlne nav aktīva,
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
9
OSD izvēlnes
G.I.
1. līmeņa
izvēlne
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Izmantojot RGB sensoru
un AI algoritmu, šī funkcija
nosaka apkārtējās vides krāsu
temperatūru un parāda labāko
gaismas efektu, kas pielāgots
videi.
∙∙ Kad šī funkcija ir iespējota,
ekrāna izvēlnes opcija Krāsu
temperatūra ir pelēkota.
Auto Brightness OFF (IZSLĒGTS)
Control
Auto (Automātiski)
(Automātiska
Customize (Pielāgot)
spilgtuma
vadība)
Ambient
RGB Light
(Apkārtējās
vides RGB
gaisma)
10
OSD izvēlnes
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Izmantojot gaismas sensoru
un AI (mākslīgais intelekts)
algoritmu, šī funkcija nosaka
apkārtējās vides apgaismojumu
un automātiski iestata monitorā
optimālo spilgtumu.
∙∙ Kad Automātiska spilgtuma
vadība ir iestatīta uz Automātiski
vai Pielāgots, ekrāna izvēlnes
spilgtums ir pelēkots.
∙∙ Opcija Pielāgots nodrošina
iespēju pielāgot automātiskā
spilgtuma līkni.
∙∙ Kad atlasīts Automātiski vai
Pielāgots, HDCR un MPRT Sync
var iestatīt uz IZSLĒGTS.
Sound Tune
(Skaņas
regulēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
KVM
Auto (Automātiski)
ON (IESLĒGTS)
Upstream (Augšupstraume)
Type C (C veids)
Smart Crosshair Icon (Ikona)
(Viedais
krustiņš)
None (Nav)
∙∙ Izmantojot iebūvēto digitālo
antenas veida mikrofonu un AI
algoritmu, šī funkcija nodrošina
tehnoloģiju Active Noise
Cancellation (ANC).
∙∙ Lai skaņas regulēšana darbotos
pareizi, dators ir jāsavieno ar
datora USB augšupstraumes
pieslēgvietu.
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
Opcija Automātiski monitoram
nodrošina iespēju automātiski
pārslēgt USB ievades avotus,
piemēram, tastatūru, peli vai
citas USB ierīces.
∙∙ Lietotāji arī var norādīt
augšupstraumes pieslēgvietu vai
USB C veida kā tikai USB signāla
avotu.
∙∙ Izmantojot AI algoritmu, šī
funkcija uzlabo spēles krustiņa
redzamību.
∙∙ Lietotāji var atlasīt krustiņa
krāsu un pozīciju.
Color (Krāsa) White (Balts)
Red (Sarkans)
Auto
(Automātiski)
Position (Pozīcija)
Optix Scope
(Optiskais
tvērums)
Reset (Atiestatīt)
Scope Size
(Tvēruma
lielums)
Small (Mazs)
Scope Ratio
(Tvēruma
attiecība)
x1,5
OFF
(IZSLĒGTS)
ON
(IESLĒGTS)
Medium
(Vidējs)
Large (Liels)
x2
x4
X
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ Ja Optiskais tvērums ir iespējots,
centra punkts tiks tuvināts,
lietotājs var pielāgot detaļas,
izmantojot iestatījumus Tvēruma
lielums un Tvēruma attiecība.
∙∙ Funkcijas Ekrāna palīdzība
un Optiskais tvērums var būy
iespējotas vienlaikus.
∙∙ PIP/PBP, Adaptīvā sinhronizācija
un MPRT Sync ir jāiestata
uz IZSLĒGTS, kamēr opcija
Optiskais tvērums ir iespējota.
∙∙ Ekrāna lielums 1:1 ir jāiestata
uz Automātisks, kamēr funkcija
Optiskais tvērums ir iespējota.
OSD izvēlnes
11
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne
Game Mode
(Spēļu režīms)
2./3. līmeņa izvēlne
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (IZSLĒGTS)
(Nakts redzamība) Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
Apraksts
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu režīma veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu
un ir ieteicama FPS spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
Response Time
(Atbildes laiks)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
MPRT Sync
12
OSD izvēlnes
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Atbildes laiku.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota,
opcija Atbildes laiks ir pelēkota.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir atspējota,
opcija Atbildes laiks ir jāiestata uz
Ātrs.
∙∙ Kad iespējots MPRT Sync, HDCR
un Spilgtums nevar iespējot un ir
pelēkoti.
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota,
opcija Atbildes laiks ir pelēkota.
1. līmeņa izvēlne
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Refresh Rate
Location
Left Top (Pa ∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās kreisi augšā) Atsvaidzināšanas intensitāti.
intensitāte)
vieta)
∙∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas
Right Top
intensitāte atrašanās vieta ir
(Pa labi
pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē
augšā)
atrašanās vieta ir regulējama.
Left Bottom
Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
(Pa kreisi
un lietotu Atsvaidzināšanas
apakšā)
intensitāte Atrašanās vieta.
Right
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
Bottom (Pa
izmantojot operētājsistēmas
labi apakšā)
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
ON (IESLĒGTS)
Location
Left Top (Pa ∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
(Atrašanās kreisi augšā) pielāgot Modinātāju.
vieta)
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet
Right Top
OK pogu, lai aktivizētu taimeri.
(Pa labi
∙∙ Noklusējuma Modinātāja atrašanās
augšā)
vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var
Left Bottom
izvēlēties savu atrašanās vietu.
(Pa kreisi
apakšā)
Right
Bottom (Pa
labi apakšā)
Customize
(Pielāgot)
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
Adaptive Sync
(Adaptīvā
sinhronizācija)
60:00
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.
∙∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš
ekrāna pārrāvumus.
∙∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums
ir IZSLĒGTS un to var regulēt
uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā
režīmā, jebkurā izšķirtspējā,
jebkurā ievades avotā un
jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas
intensitātē.
OSD izvēlnes
13
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
User (Lietotājs)
∙∙ Noklusējuma režīms ir Lietotājs.
Anti-Blue
(Pretzils)
Movie (Filma)
Office (Birojs)
sRGB
Low Blue
Light (Zems
zilās gaismas
līmenis)
ECO
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā
acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums
ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis
pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā
būtu dzeltenāka.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Zems
zilās gaismas līmenis.
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz
Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās
gaismas līmenis.
HDCR
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot
attēlu kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS,
Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ HDCR un MPRT Sync nevar iespējot
vienlaicīgi.
14
OSD izvēlnes
1. līmeņa
izvēlne
MPRT Sync
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Kad iespējots MPRT Sync, HDCR un
Spilgtums nevar iespējot un ir pelēkoti.
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
Weak (Vājš)
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
∙∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota, opcija
Atbildes laiks ir pelēkota.
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
Contrast
(Kontrasts)
Sharpness
(Asums)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
0-100
∙∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu
režīmos Lietotājs, RTS, RPG un
Pretzils.
0-100
0-5
∙∙ Kad iespējots MPRT Sync vai
HDCR, Spilgtums ir pelēkots.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu
un detaļas.
OSD izvēlnes
15
1. līmeņa
izvēlne
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
2./3. līmeņa izvēlne
Apraksts
Cool (Vēss)
∙∙ Krāsu temperatūras
noklusējums ir Normāls.
Normal (Normāls)
Warm (Silts)
Customization
(Pielāgošana)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
Auto (Automātiski)
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
4:3
16:9
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
21:9
1:1
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
HDMI1
2. līmeņa
izvēlne
HDMI2
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
DP
Type C (C veids)
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta
uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas
taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
16
OSD izvēlnes
PIP/PBP
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
PIP
Source (Avots)
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size
(PIP izmērs)
Location
(Atrašanās vieta)
Type-C (C-veids)
Small (Mazs)
Medium (Vidējs)
Large (Liels)
Left Top
(Pa kreisi augšā)
Right Top
(Pa labi augšā)
Left Bottom
(Pa kreisi apakšā)
Right Bottom
(Pa labi apakšā)
Display Switch
(Displeja slēdzis)
Audio Switch
(Audio slēdzis)
PBP
Customize
(Pielāgot)
N/A
Apraksts
∙∙ PIP (Attēls attēlā) ļauj
lietotājiem vienlaikus parādīt
vairākus video avotus vienā
ekrānā. Viena programma
tiek parādīta pilnekrāna
režīmā vienlaikus ar
vienu vai vairākām citām
programmām, kas tiek
parādītas ielaiduma logos.
∙∙ PBP (Attēls pēc attēla) ir
līdzīga funkcija, kas ekrānā
parāda divus blakus esošus
ievades avotus.
∙∙ PIP/PBP noklusējums ir
IZSLĒGTS.
∙∙ Displeja slēdzis ļauj
lietotājiem pārslēgties
starp primāro uz sekundāro
ievades avotu.
∙∙ Ja ir tikai viena signāla
ievade, Displeja slēdzis
Audio slēdzis tiek iezīmēts
pelēks.
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C (C-veids)
Mode 1 (Režīms 1) N/A
Mode 2 (Režīms 2)
Source 1 (Avots 1) HDMI1
HDMI2
DP
Type-C (C-veids)
Source 2 (Avots 2) HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch
(Displeja slēdzis)
Audio Switch
(Audio slēdzis)
Type-C (C-veids)
N/A
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C (C-veids)
OSD izvēlnes
17
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Smart Crosshair
(Viedais krustiņš)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP režīms)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Night Vision
(Nakts
redzamība)
Optix Scope
(Optiskais
tvērums)
KVM
18
OSD izvēlnes
∙∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Viedais
krustiņš.
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir KVM.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa
izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Apraksts
∙∙ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja
valodas iestatījums ignorē rūpnīcas
noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši
Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Drīz būs vairāk
valodu)
Transparency
0-5
(Caurspīdīgums)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
RGB LED
OFF (IZSLĒGTS)
Power Button
(Barošanas
poga)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts
vai Izslēgts.
∙∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.
OSD Time Out
5-30s
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
ON (IESLĒGTS)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna
izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var
nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
∙∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu, lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
paneli un aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta
ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Info. On
Screen (Informācija ekrānā). Noklusējums
ir IZSLĒGTS.
OSD izvēlnes
19
1. līmeņa
izvēlne
HDMI CEC
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)
NO (NĒ)
20
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
atbalsta Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, Xbox Series X|S konsoles un
dažādas audio vizuālās ierīces, kas ir CEC
saderīgas.
∙∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz IESLĒGTS:
• Monitors automātiski ieslēdzas, kad tiek
ieslēgta CEC ierīce.
• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas
taupības režīms, kad monitors ir izslēgts.
• Kad pievienota Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ vai Xbox konsole,
režīms Spēle un Profesionālais režīms
automātiski tiek iestatīts uz Lietotāja
režīms (noklusējuma) un vēlāk var
pielāgot lietotāja izvēlētajiem režīmiem.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
Specifikācijas
Modelis
Optix MPG341QR
Liekums
Pustonis
Izmērs
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Spilgtums: USB C veida
elektropiegāde
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
Atbildes laiks
34 collas
IPS
3440 x 1440 @144Hz
21:9
550 (parasti)
∙∙ 0~69%: 5V/3A
∙∙ 70~89%: 5V/3A
∙∙ 90~100%: 5V/3A
1000:1
144Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI x2
∙∙ DisplayPort x1
I/O
∙∙ USB C veids (DP Alt režīms) x 1 (elektropiegāde
līdz 5V/3A)
∙∙ USB 2.0 B veida x1 (datora savienojumam ar
monitoru)
∙∙ USB 2.0 A veida x2
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Monitora Jaudas Opcijas
Strāvas adaptera
specifikācijas
Ieejošā strāva
Strāvas izvads
∙∙ Austiņu ligzda x1
178°(H) , 178°(V)
91,5% / 122,5%
Dūmaka 25%, 3H
1,07B (8 biti +FRC)
20V
6A
Modelis: ADPC20120
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,5A
20V
6A
Specifikācijas
21
Modelis
Optix MPG341QR
Regulēšana (augstums)
0 - 100 mm
Regulēšana (noliekšana)
Regulēšana (grozīšana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Darbības
režīms
Uzglabāšana
-5° - 20°
-30° - 30°
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
817,40 x 422,70 x 252,26 mm
9,40 Kg (neto), 13,00 Kg (bruto)
∙∙ Temperatūra: no 0°C līdz 40°C
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20°C līdz 60°C
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
22
Specifikācijas
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
Izšķirtspēja
QHD
2560x1440
@60Hz
WQHD
3440x1440
@50Hz
@120Hz
@60Hz
@100Hz
@120Hz
HDMI
V
Optix MPG341QR
DP / C-veids
V
V
V
V
V
V
V
@144Hz
Režīms
720P
Video laika
izšķirtspēja
1080P
@60Hz
2160P
@30Hz
2560x1080p
@120Hz
@60Hz
@60Hz
@120Hz
V
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
Optix MPG341QR
DP / C-veids
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
23
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
24
Kļūdu novēršana
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
Barošana
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir
drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.
∙∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no
kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas
adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.
Baterija
Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.
∙∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša
vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.
∙∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai
sagriešanu, kas var radīt eksploziju.
∙∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa
spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes
noplūdi.
∙∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt
smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas
bērniem nepieejamā vietā.
Eiropas Savienība:
Taivāna:
Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt
nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai
apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku
savākšanas sistēmu.
廢電池請回收
Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc
atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.
Drošības instrukcijas
25
Kalifornija, ASV:
Vide
Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši
jāapstrādā vai jāutilizē.
Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību,
nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas
atveres.
∙∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.
∙∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta
objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un
noturēt drošā vietā.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu,
nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt
ierīci vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā
norādītajam.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
26
Drošības instrukcijas
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm)
attālumā no acīm un nedaudz zem acu līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu,
kas nosaka minimālos standartus dažādos
frekvenču diapazonos. Pārbaužu katalogs ir
balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem vai industrijā biežāk sastopamiem
standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
TÜV Rheinland sertifikācija
27
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
28
Reglamentējošie paziņojumi
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju,
lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
Reglamentējošie paziņojumi
29
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
30
Reglamentējošie paziņojumi
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement