MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Lietotāja rokasgrāmata

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz

Optix sērija

LCD monitors

Optix MPG341QR (3DB7)

Lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Darba uzsākšana

..........................................................................................................3

Komplekta saturs ................................................................................................... 3

Monitora statīva uzstādīšana ................................................................................. 4

Monitora noregulēšana .......................................................................................... 5

Monitora pārskats .................................................................................................. 6

Monitora pievienošana datoram ............................................................................. 8

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

.........................................................................................9

Navi Key (Navigācijas taustiņš) .............................................................................. 9

Karstais taustiņš ..................................................................................................... 9

OSD izvēlnes

...............................................................................................................10

G.I. ......................................................................................................................... 10

Gaming (Spēles) .................................................................................................... 12

Professional (Profesionāls) .................................................................................. 14

Image (Attēls) ....................................................................................................... 15

Input Source (Ievades avots) ................................................................................ 16

PIP/PBP ................................................................................................................ 17

Navi Key (Navigācijas taustiņš) ............................................................................ 18

Setting (Iestatīšana) .............................................................................................. 19

Specifikācijas

..............................................................................................................21

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

..............................................................................23

Kļūdu novēršana

.........................................................................................................24

Drošības instrukcijas

.................................................................................................25

TÜV Rheinland sertifikācija

........................................................................................27

Reglamentējošie paziņojumi

.....................................................................................28

Pārskatīšana

V1.0, 2021/06

2

Saturs

Darba uzsākšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības.

Komplekta saturs

Monitors

Dokumentācija

Piederumi

Optix MPG341QR

Īsā lietošanas pamācība

Reģistrācijas karte

Statīvs ar skrūvēm

Statīva pamatne ar skrūvēm

Statīva pārsegs ar skrūvēm

Strāvas vads

Strāvas adapters

Peles vada turētājs

HDMI kabelis (papildu)

Kabeļi

DisplayPort kabelis (papildu)

USB augšupstraumes kabelis (USB B veida augšupstraumes pieslēgvietai) (papildu)

C-veida USB kabelis (papildu)

Svarīgi!

∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts vai iztrūkst.

∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.

∙ Komplektācijā iekļautais strāvas vads ir īpaši paredzēts šim monitoram, un to nedrīkst lietot ar citiem produktiem.

Darba uzsākšana

3

Monitora statīva uzstādīšana

1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.

2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.

3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni.

4. Pirms monitora uzstādīšana vertikāli pārliecinieties, vai statīva komplekts ir pareizi uzstādīts.

Svarīgi!

∙ Ja nepieciešams, pirms statīva uzstādīšanas izņemiet skrūves no monitora gropēm.

∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli.

∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.

∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.

Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas.

2

1 3

4

Darba uzsākšana

Monitora noregulēšana

Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas iespējas.

Svarīgi!

∙ Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.

∙ Pirms pagriežat monitoru, nolieciet to nedaudz atpakaļ.

-5 O 20 O

100mm

30 O 30 O

Darba uzsākšana

5

Monitora pārskats

6

1

2 3 2

5

4

7

8 9 9 10 11 12 13 14

6

Darba uzsākšana

1

Makro taustiņš

OSD lietotnes aktivizēšanai.

2 Mikrofons

3 Gaismas sensors

4

Barošanas poga / Barošanas gaismas diode

Iedegas baltā krāsā, kad monitors ir ieslēgts. Ja nav signāla ievades, gaismas diode iedegas oranžā krāsā. Deg oranžā krāsā, kad monitors ir pārslēgts gaidstāves režīmā.

5 Kabeļu izvietošanas atvere

6 Navi Key (Navigācijas taustiņš)

7 Kensington slēdzene

8 Strāvas ligzda

9

HDMI 2.0 pieslēgvieta

10 DisplayPort 1.4

11

C-veida USB pieslēgvieta

Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un elektropiegāde līdz 5V/3A (15W).

12 Austiņu ligzda

13 USB 2.0 A veida pieslēgvieta

14

USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes pieslēgvieta

USB augšupstraumes kabelim.

Svarīgi!

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB augšupstraumes kabelis, un pievienojiet to datoram un monitoram. Kad šis kabelis ir pievienots, monitora USB A veida lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas lietošanai.

Savienojumam ar monitoru

Savienojumam ar datoru

Darba uzsākšana

7

Monitora pievienošana datoram

1. Izslēdziet datoru.

2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.

3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)

4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)

5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)

6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)

7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.

D

B

A

C

8

Darba uzsākšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.

Svarīgi!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

Monitoram ir Navi Key (Navigācijas taustiņš), daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties izvēlnē OSD (ekrāna izvēlne).

Up (Uz augšu)/ Down (Uz leju)/ Left (Pa kreisi)/ Right (Pa labi):

∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

∙ Funkciju vērtību pielāgošana

∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana

Nospiediet pogu OK (Labi)

∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana

∙ Apakšizvēlnes

∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana

Karstais taustiņš

∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots), pārvietojot Navi Key (Navigācijas taustiņš) Up (augšup), Down (lejup), Left (pa kreisi) vai Right (pa labi), kad ekrāna izvēlne nav aktīva,

∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

9

OSD izvēlnes

G.I.

1. līmeņa izvēlne

Auto Brightness

Control

(Automātiska spilgtuma vadība)

2. līmeņa izvēlne

OFF (IZSLĒGTS)

Auto (Automātiski)

Customize (Pielāgot)

Ambient

RGB Light

(Apkārtējās vides RGB gaisma)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

∙ Izmantojot gaismas sensoru un AI (mākslīgais intelekts) algoritmu, šī funkcija nosaka apkārtējās vides apgaismojumu un automātiski iestata monitorā optimālo spilgtumu.

∙ Kad Automātiska spilgtuma vadība ir iestatīta uz Automātiski vai Pielāgots, ekrāna izvēlnes spilgtums ir pelēkots.

∙ Opcija Pielāgots nodrošina iespēju pielāgot automātiskā spilgtuma līkni.

∙ Kad atlasīts Automātiski vai

Pielāgots, HDCR un MPRT Sync var iestatīt uz IZSLĒGTS.

∙ Izmantojot RGB sensoru un AI algoritmu, šī funkcija nosaka apkārtējās vides krāsu temperatūru un parāda labāko gaismas efektu, kas pielāgots videi.

∙ Kad šī funkcija ir iespējota, ekrāna izvēlnes opcija Krāsu temperatūra ir pelēkota.

10

OSD izvēlnes

Sound Tune

(Skaņas regulēšana)

KVM

Smart Crosshair

(Viedais krustiņš)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Auto (Automātiski)

Upstream (Augšupstraume)

Type C (C veids)

Icon (Ikona) None (Nav)

∙ Izmantojot iebūvēto digitālo antenas veida mikrofonu un AI algoritmu, šī funkcija nodrošina tehnoloģiju Active Noise

Cancellation (ANC).

∙ Lai skaņas regulēšana darbotos pareizi, dators ir jāsavieno ar datora USB augšupstraumes pieslēgvietu.

∙ Noklusējums ir Automātiski.

Opcija Automātiski monitoram nodrošina iespēju automātiski pārslēgt USB ievades avotus, piemēram, tastatūru, peli vai citas USB ierīces.

∙ Lietotāji arī var norādīt augšupstraumes pieslēgvietu vai

USB C veida kā tikai USB signāla avotu.

∙ Izmantojot AI algoritmu, šī funkcija uzlabo spēles krustiņa redzamību.

∙ Lietotāji var atlasīt krustiņa krāsu un pozīciju.

Optix Scope

(Optiskais tvērums)

Color (Krāsa) White (Balts)

Red (Sarkans)

Auto

(Automātiski)

Position (Pozīcija)

Reset (Atiestatīt)

Scope Size

(Tvēruma lielums)

Scope Ratio

(Tvēruma attiecība)

Small (Mazs)

Medium

(Vidējs)

Large (Liels) x1,5 x2 x4

X OFF

(IZSLĒGTS)

ON

(IESLĒGTS)

∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.

∙ Ja Optiskais tvērums ir iespējots, centra punkts tiks tuvināts, lietotājs var pielāgot detaļas, izmantojot iestatījumus Tvēruma lielums un Tvēruma attiecība.

∙ Funkcijas Ekrāna palīdzība un Optiskais tvērums var būy iespējotas vienlaikus.

∙ PIP/PBP, Adaptīvā sinhronizācija un MPRT Sync ir jāiestata uz IZSLĒGTS, kamēr opcija

Optiskais tvērums ir iespējota.

∙ Ekrāna lielums 1:1 ir jāiestata uz Automātisks, kamēr funkcija

Optiskais tvērums ir iespējota.

OSD izvēlnes

11

Gaming (Spēles)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Game Mode

(Spēļu režīms)

User (Lietotājs)

FPS

Racing (Sacīkstes)

RTS

RPG

Night Vision

(Nakts redzamība)

Response Time

(Atbildes laiks)

OFF (IZSLĒGTS)

Normal (Normāls)

Strong (Spēcīgs)

Strongest (Spēcīgākais)

A.I.

Normal (Normāls)

Fast (Ātrs)

Fastest (Ātrākais)

MPRT Sync OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu un ir ieteicama FPS spēlēm.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Atbildes laiku.

∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota, opcija Atbildes laiks ir pelēkota.

∙ Kad opcija MPRT Sync ir atspējota, opcija Atbildes laiks ir jāiestata uz

Ātrs.

∙ Kad iespējots MPRT Sync, HDCR un Spilgtums nevar iespējot un ir pelēkoti.

∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota, opcija Atbildes laiks ir pelēkota.

12

OSD izvēlnes

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Location

(Atrašanās vieta)

Left Top (Pa kreisi augšā)

Right Top

(Pa labi augšā)

Left Bottom

(Pa kreisi apakšā)

Right

Bottom (Pa labi apakšā)

Customize

(Pielāgot)

Alarm Clock

(Modinātājs)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Location

(Atrašanās vieta)

Left Top (Pa kreisi augšā)

Right Top

(Pa labi augšā)

Left Bottom

(Pa kreisi apakšā)

Right

Bottom (Pa labi apakšā)

Customize

(Pielāgot)

OFF (IZSLĒGTS)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

Adaptive Sync

(Adaptīvā sinhronizācija)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atsvaidzināšanas intensitāti.

∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas intensitāte atrašanās vieta ir pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta ir regulējama.

Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un lietotu Atsvaidzināšanas intensitāte Atrašanās vieta.

∙ Šis monitors ievēro un darbojas, izmantojot operētājsistēmas iepriekš iestatīto Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāti.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Modinātāju.

∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet

OK pogu, lai aktivizētu taimeri.

∙ Noklusējuma Modinātāja atrašanās vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var izvēlēties savu atrašanās vietu.

∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.

∙ Adaptīvā sinhronizācija novērš ekrāna pārrāvumus.

∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums ir IZSLĒGTS un to var regulēt uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā, jebkurā ievades avotā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.

OSD izvēlnes

13

Professional (Profesionāls)

1. līmeņa izvēlne

Pro Mode

(Profesionālais režīms)

Low Blue

Light (Zems zilās gaismas līmenis)

2. līmeņa izvēlne Apraksts

User (Lietotājs)

Anti-Blue

(Pretzils)

Movie (Filma)

Office (Birojs) sRGB

ECO

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

∙ Noklusējuma režīms ir Lietotājs.

∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

∙ Zems zilās gaismas līmenis aizsargā acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts, Zems zilās gaismas līmenis pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Zems zilās gaismas līmenis.

∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz

Pretzils, ir obligāti jāiespējo Zems zilās gaismas līmenis.

HDCR OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.

∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu kontrastu.

∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS,

Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.

∙ HDCR un MPRT Sync nevar iespējot vienlaicīgi.

14

OSD izvēlnes

1. līmeņa izvēlne

MPRT Sync

2. līmeņa izvēlne Apraksts

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

∙ Kad iespējots MPRT Sync, HDCR un

Spilgtums nevar iespējot un ir pelēkoti.

∙ Kad opcija MPRT Sync ir iespējota, opcija

Atbildes laiks ir pelēkota.

Image

Enhancement

(Attēla uzlabošana)

OFF (IZSLĒGTS)

Weak (Vājš)

Medium (Vidējs)

Strong (Spēcīgs)

Strongest

(Spēcīgākais)

Image (Attēls)

1. līmeņa izvēlne

Brightness

(Spilgtums)

2./3. līmeņa izvēlne

0-100

∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai uzlabotu tā pievilcību.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla uzlabošanu.

Apraksts

Contrast

(Kontrasts)

Sharpness

(Asums)

0-100

0-5

∙ Lietotāji var regulēt Spilgtumu režīmos Lietotājs, RTS, RPG un

Pretzils.

∙ Kad iespējots MPRT Sync vai

HDCR, Spilgtums ir pelēkots.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Kontrastu.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Asumu.

∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un detaļas.

OSD izvēlnes

15

1. līmeņa izvēlne

Color

Temperature

(Krāsu temperatūra)

2./3. līmeņa izvēlne

Cool (Vēss)

Normal (Normāls)

Warm (Silts)

Customization

(Pielāgošana)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

Apraksts

∙ Krāsu temperatūras noklusējums ir Normāls.

∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu temperatūru Pielāgošanas režīmā.

∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna izmēru jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.

∙ Noklusējums ir Automātiski.

Screen Size

(Ekrāna izmērs)

Auto (Automātiski)

4:3

16:9

21:9

1:1

Input Source (Ievades avots)

1. līmeņa izvēlne

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (C veids)

Auto Scan

(Automātiskā skenēšana)

2. līmeņa izvēlne

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu.

∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu, lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts tālāk.

• Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta uz “IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas taupīšanas režīmā.

• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No

Signal (Nav signāla)”.

16

OSD izvēlnes

PIP/PBP

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

OFF (IZSLĒGTS)

PIP

PBP

Source (Avots) HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C-veids)

PIP Size

(PIP izmērs)

Location

(Atrašanās vieta)

Small (Mazs)

Medium (Vidējs)

Large (Liels)

Left Top

(Pa kreisi augšā)

Right Top

(Pa labi augšā)

Left Bottom

(Pa kreisi apakšā)

Right Bottom

(Pa labi apakšā)

Customize

(Pielāgot)

N/A Display Switch

(Displeja slēdzis)

Audio Switch

(Audio slēdzis)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C-veids)

Mode 1 (Režīms 1) N/A

Mode 2 (Režīms 2)

Source 1 (Avots 1) HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C-veids)

Source 2 (Avots 2) HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C-veids)

N/A Display Switch

(Displeja slēdzis)

Audio Switch

(Audio slēdzis)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C-veids)

Apraksts

∙ PIP (Attēls attēlā) ļauj lietotājiem vienlaikus parādīt vairākus video avotus vienā ekrānā. Viena programma tiek parādīta pilnekrāna režīmā vienlaikus ar vienu vai vairākām citām programmām, kas tiek parādītas ielaiduma logos.

∙ PBP (Attēls pēc attēla) ir līdzīga funkcija, kas ekrānā parāda divus blakus esošus ievades avotus.

∙ PIP/PBP noklusējums ir

IZSLĒGTS.

∙ Displeja slēdzis ļauj lietotājiem pārslēgties starp primāro uz sekundāro ievades avotu.

∙ Ja ir tikai viena signāla ievade, Displeja slēdzis

Audio slēdzis tiek iezīmēts pelēks.

OSD izvēlnes

17

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

1. līmeņa izvēlne

Up (Uz augšu)/

Down (Uz leju)/

Left (Pa kreisi)/

Right (Pa labi)

2. līmeņa izvēlne Apraksts

OFF (IZSLĒGTS)

Brightness

(Spilgtums)

Game Mode

(Spēļu režīms)

Smart Crosshair

(Viedais krustiņš)

Alarm Clock

(Modinātājs)

Input Source

(Ievades avots)

PIP/PBP Mode

(PIP/PBP režīms)

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Info. On Screen

(Informācija ekrānā)

Night Vision

(Nakts redzamība)

Optix Scope

(Optiskais tvērums)

KVM

∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu režīms.

∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Viedais krustiņš .

∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir KVM.

∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades avots.

∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.

18

OSD izvēlnes

Setting (Iestatīšana)

1. līmeņa izvēlne

Language

(Valoda)

2. līmeņa izvēlne

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Drīz būs vairāk valodu)

0-5 Transparency

(Caurspīdīgums)

OSD Time Out

(Ekrāna izvēlnes taimauts)

RGB LED

5-30s

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu

∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja

Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.

Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga. valodas iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši

Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Caurspīdīgumu.

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna izvēlnes taimautu.

Power Button

(Barošanas poga)

Info. On Screen

(Informācija ekrānā)

OFF (IZSLĒGTS)

Standby

(Gaidīšanas režīms)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

∙ Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts vai Izslēgts.

∙ Noklusējums ir IESLĒGTS.

∙ Ja iestatīts uz IZSLĒGTS, lietotāji var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu monitoru.

∙ Ja iestatīts uz Gaidstāves režīmu, lietotāji var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu paneli un aizmugurapgaismojumu.

∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Info. On

Screen (Informācija ekrānā). Noklusējums ir IZSLĒGTS.

OSD izvēlnes

19

1. līmeņa izvēlne

HDMI CEC

2. līmeņa izvēlne Apraksts

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)

NO (NĒ)

∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) atbalsta Sony PlayStation®, Nintendo®

Switch™, Xbox Series X|S konsoles un dažādas audio vizuālās ierīces, kas ir CEC saderīgas.

∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz IESLĒGTS:

• Monitors automātiski ieslēdzas, kad tiek ieslēgta CEC ierīce.

• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas taupības režīms, kad monitors ir izslēgts.

• Kad pievienota Sony PlayStation®,

Nintendo® Switch™ vai Xbox konsole, režīms Spēle un Profesionālais režīms automātiski tiek iestatīts uz Lietotāja režīms (noklusējuma) un vēlāk var pielāgot lietotāja izvēlētajiem režīmiem.

∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes noklusējuma iestatījumus.

20

OSD izvēlnes

Specifikācijas

Modelis

Izmērs

Liekums

Paneļa veids

Izšķirtspēja

Attēla attiecība

Spilgtums (niti)

Spilgtums: USB C veida elektropiegāde

Kontrasta attiecība

Atsvaidzināšanas intensitāte

Atbildes laiks

Optix MPG341QR

34 collas

Pustonis

IPS

3440 x 1440 @144Hz

21:9

550 (parasti)

∙ 0~69%: 5V/3A

∙ 70~89%: 5V/3A

∙ 90~100%: 5V/3A

1000:1

144Hz

I/O

Skatīšanās leņķi

DCI-P3*/ sRGB

Virsmas apstrāde

Displeja krāsas

Monitora Jaudas Opcijas

Strāvas adaptera specifikācijas

Ieejošā strāva

Strāvas izvads

1ms (MPRT)

∙ HDMI x2

∙ DisplayPort x1

∙ USB C veids (DP Alt režīms) x 1 (elektropiegāde līdz 5V/3A)

∙ USB 2.0 B veida x1 (datora savienojumam ar monitoru)

∙ USB 2.0 A veida x2

∙ Austiņu ligzda x1

178°(H) , 178°(V)

91,5% / 122,5%

Dūmaka 25%, 3H

1,07B (8 biti +FRC)

20V 6A

Modelis: ADPC20120

100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1,5A

20V 6A

Specifikācijas

21

Modelis

Regulēšana (noliekšana)

Regulēšana (augstums)

Optix MPG341QR

-5° - 20°

0 - 100 mm

-30° - 30° Regulēšana (grozīšana)

Kensington slēdzene

VESA stiprinājums

∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm

∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm

• Pavediena diametrs: 4 mm

• Pavediena solis: 0,7 mm

• Pavediena garums: 10 mm

817,40 x 422,70 x 252,26 mm

9,40 Kg (neto), 13,00 Kg (bruto)

Izmēri (Pl x A x Dz)

Svars

Vide

Darbības režīms

∙ Temperatūra: no 0°C līdz 40°C

∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu

∙ Augstums: 0 - 5000 m

Uzglabāšana

∙ Temperatūra: no -20°C līdz 60°C

∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu

* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.

22

Specifikācijas

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

Standarts Izšķirtspēja

HDMI

Optix MPG341QR

DP / C-veids

QHD

WQHD

2560x1440 @60Hz

@120Hz

3440x1440 @50Hz

@60Hz

@100Hz

@120Hz

@144Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Režīms

720P

1080P

2160P

2560x1080p

Video laika izšķirtspēja

@60Hz

@120Hz

@30Hz

@60Hz

@60Hz

@120Hz

V

V

V

V

HDMI

Optix MPG341QR

DP / C-veids

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

23

Kļūdu novēršana

Barošanas gaismas diode ir izslēgta.

• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.

• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

Nav attēla.

• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.

• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir ieslēgti.

• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.

• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aktivizētu monitoru.

Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.

• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu, kas ir piemērots monitora attēlošanai.

Nav standarta Plug & Play.

• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.

• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.

Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar krāsām.

• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.

• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.

• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.

• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.

• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.

Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.

• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.

• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.

• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus (EMI).

24

Kļūdu novēršana

Drošības instrukcijas

∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.

∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā.

∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.

Barošana

∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai.

∙ Ja strāvas vadam ir 3 tapu kontaktdakša, neatvienojiet aizsargzemējuma tapu no kontaktdakšas. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.

∙ Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).

∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.

∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus priekšmetus uz strāvas vada.

∙ Ja ierīces komplektācijā ir adapters, izmantojiet tikai MSI nodrošināto maiņstrāvas adapteri, kas apstiprināts lietošanai ar šo ierīci.

Baterija

Ja šī ierīce tiek piegādāta ar bateriju, ievērojiet īpašus piesardzības pasākumus.

∙ Ja bateriju nepareizi nomaina, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzīga tipa bateriju, kuru ieteicis ražotājs.

∙ Nemetiet bateriju uguni vai karstā krāsnī, kā arī neveic tā mehānisku sasišanu vai sagriešanu, kas var radīt eksploziju.

∙ Centieties neatstāt bateriju pārmērīgi lielā temperatūrā vai pārmērīgi zema gaisa spiediena vidē, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

∙ Nenorijiet bateriju. Ja monētas/pogas tipa baterija tiek norīta, tas var izraisīt smagus iekšējos apdegumus vai nāvi. Uzglabājiet jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Eiropas Savienība:

Baterijas, akumulatoru iepakojumus un akumulatorus nedrīkst utilizēt nešķirotos mājsaimniecības atkritumos. Lai atgrieztu, pārstrādātu vai apstrādātu tos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, izmantojiet publisku savākšanas sistēmu.

Taivāna:

廢電池請回收

Lai varētu labāk aizsargāt apkārtējo vidi, izmantotie akumulatori ir jāsavāc atsevišķi pārstrādei vai speciāla veida izmešanai.

Drošības instrukcijas

25

Kalifornija, ASV:

Pogu šūnu baterija var saturēt perhlorātu, un Kalifornijā to ir īpaši jāapstrādā vai jāutilizē.

Plašāku informāciju skatiet šeit: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Vide

∙ Lai samazinātu ar karstumu saistīto traumu vai pārkarsušas baterijas iespējamību, nenovietojiet ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas un neaizsedziet ventilācijas atveres.

∙ Lietojiet ierīci tikai uz cietas, līdzenas un stabilas virsmas.

∙ Lai novērstu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci uz galda, sienas vai fiksēta objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt ierīci un noturēt drošā vietā.

∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un augstā temperatūrā.

∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par

60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.

∙ Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.

∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt elektrošoku.

∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.

∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa personālam.

• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.

• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.

• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.

• Ierīce nedarbojas pareizi vai nevar to lietot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā norādītajam.

• Ierīce ir nokritusi un bojāta.

• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.

26

Drošības instrukcijas

TÜV Rheinland sertifikācija

TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas

Līmeņa) sertifikācija

Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna un zilās gaismas iedarbības simptomus.

∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu līmeņa.

∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas skatīšanās ekrānā.

∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.

∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties uz attālākiem objektiem.

∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.

∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa funkciju.

TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas sertifikācija

∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu nogurumu.

∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.

∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.

∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma iestatījumos.

∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/

MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)

TÜV Rheinland sertifikācija

27

Reglamentējošie paziņojumi

CE atbilstība

Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).

Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības

Oficiālā Vēstneša direktīvām.

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.

∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.

∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas speciālistu.

1. paziņojums

Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci.

2. paziņojums

Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un maiņstrāvas vads, ja tāds ir.

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti nosacījumi:

1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

28

Reglamentējošie paziņojumi

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus, un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ

šādus produktus to derīguma laika beigās.

Informācija par ķīmiskajām vielām

Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos vietnē: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Zaļā produkta raksturojums

∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos

∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums

∙ Viegli demontējama un pārstrādājama

∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi

∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu

∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.

Vides politika

∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika beigās.

∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.

∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.

∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju pārstrādi un izjaukšanu.

Brīdinājums.

Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.

Ieteikumi.

1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.

2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.

Reglamentējošie paziņojumi

29

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm

Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskais atbalsts

Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī, lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.

30

Reglamentējošie paziņojumi

advertisement

Related manuals