MSI MS-3CB5 Optix MAG275R Omaniku manuaal | Manualzz
Optix seeria
LCD monitor
Optix MAG245R (3BA4)
Optix MAG275R (3CB5)
Sisukord
Algseadistused.............................................................................................................. 3
Pakendi sisu............................................................................................................ 3
Kuvari toendi paigaldamine..................................................................................... 4
Kuvari seadistamine................................................................................................ 5
Kuvari ülevaade....................................................................................................... 6
Kuvari ühendamine arvutiga................................................................................... 8
Ekraanimenüüs seadistamine..................................................................................... 9
Navi Key (Navigeerimisnupp).................................................................................. 9
Kiirklahv................................................................................................................... 9
OSD-menüüd............................................................................................................... 10
Gaming (Mängud).................................................................................................. 10
Professional (Profikasutuseks)............................................................................. 12
Image (Pilt)............................................................................................................ 13
Input Source (Sisendallikas)................................................................................. 14
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 14
Setting (Seadistamine).......................................................................................... 15
Tehnilised andmed...................................................................................................... 17
Eelseadistatud kuvamisrežiimid................................................................................ 19
Rikkeotsing.................................................................................................................. 21
Ohutuseeskirjad.......................................................................................................... 22
TÜV Rheinland sert..................................................................................................... 24
Vastavus normidele..................................................................................................... 25
Versioon
V1.0, 2021/01
2
Sisukord
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke
neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist
elektrit.
Pakendi sisu
Kuvar
Optix MAG245R
Optix MAG275R
Lühijuhend
Dokumentatsioon
Registreerimiskaart
Garantiikaart
MSI preemiaprogrammi kaart
Jaland ja kruvi(d)
Lisatarvikud
Jalandi alus ja kruvi(d)
Toitejuhe
Toiteplokk
Kaablid
⚠⚠Oluline
USB üleslaadimise kaabel (USB tüüp B jaoks, üleslaadimise
pordile) (Valikvarustus)
HDMI kaabel (valikuline)
∙∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
∙∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
∙∙ Komplektis olev toitjuhe on ainult selle monitori jaoks, ärge seda kasutage muudel
toodetel.
Algseadistused
3
Kuvari toendi paigaldamine
1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jaland monitori soonega.
2. Keerake jalandi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus jalandi alusega ja keerake jalandit alusega kinnitavad kruvid kinni.
4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete
monitori püsti.
⚠⚠Oluline
∙∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
∙∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.
∙∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
2
1
4
Algseadistused
3
Kuvari seadistamine
Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.
⚠⚠Oluline
∙∙ Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
∙∙ Enne pööramist kallutage kuvarit kergelt tahapoole.
-5 20
O
O
130mm
90
O
90
O
45
O
45
O
Algseadistused
5
Kuvari ülevaade
2
1
5
6
Algseadistused
4
3
6
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Power Button (Toitenupp)
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kaabli läbiviik
Kensington lukk
Toitepesa
HDMI 1.4 pesa
DisplayPort
Kõrvaklappide pesa
USB 2.0 Tüüp A port
USB 2.0 Tüüp B üleslaadimise port
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
⚠⚠Oluline
Kontrollige, kas teie pakendis
on USB üleslaadimise kaabel ja
ühendage see arvuti ja kuvariga. Kui
kaabel on ühendatud, siis on kuvaril
olevad USB Tüüp A üleslaadimise
pordid kasutamiseks valmis.
Kuvarile
Arvutile
Algseadistused
7
Kuvari ühendamine arvutiga
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.
3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)
4. Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa. (Joonis B)
5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)
6. Lülitage kuvar sisse. (Joonis D)
7. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
D
B
C
A
8
Algseadistused
Ekraanimenüüs seadistamine
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
⚠⚠Oluline
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kuvaril on Navi Key (Navigeerimisnupp), see on mitmesuunaline nupp, mis aitab
navigeerida ekraanimenüüs (OSD).
Üles / Alla / Vasak / Parem:
∙∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.
∙∙ Funktsioonide väärtuste muutmine
∙∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine
Vajutage (OK):
∙∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine
∙∙ Alammenüüdesse sisenemine
∙∙ Valiku kinnitamine või seadistamine
Kiirklahv
∙∙ Kasutaja saab mitteaktiivse OSD-menüü korral Navi Key (Navigeerimisnupp) ülesalla, vasakule või paremale vajutamisel siseneda töömenüüdesse: Game Mode
(Mängude režiim), Screen Assistance (Ekraanikuva abiline), Alarm Clock (Äratuskell)
ja Input Source (Sisendallikas).
∙∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende
abil erinevate funktsioonide menüüdesse.
Ekraanimenüüs seadistamine
9
OSD-menüüd
Gaming (Mängud)
1. taseme menüü
Game Mode
(Mängude režiim)
Night Vision
(Öine vaade)
2. ja 3. taseme menüü
User (Kasutaja)
FPS
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
A.I.
Normal (Tavaline)
Fast (Kiire)
Fastest (Ülikiire)
10
OSD-menüüd
∙∙ Kasutaja saab kõiki elemente
seadistada.
Racing (Kihutamismäng) ∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks
kasutage noolnuppu "Üles" ja
RTS
"Alla".
RPG
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage OK nuppu.
Strongest (Ülitugev)
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
Nimetus
∙∙ Selle funktsiooniga saab
optimeerida tausta heledust
ja see on soovitatav FPS
mängudele.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
reaktsiooniaega igas režiimis.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui
on aktiveeritud MPRT.
∙∙ Reaktsiooniaeg tuleb seadistada
pärast MPRT inaktiveerimist
sättele Kiire.
1. taseme menüü
MPRT
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
2. ja 3. taseme menüü
Nimetus
ON (SEES)
∙∙ MPRT (Liikuva pildi
reaktsiooniaeg) saab aktiveerida
ainult värskendussagedusel
85Hz või kõrgemal.
OFF (VÄLJAS)
Location
(Asukoht)
Vasak
ülemine
Parem
ülemine
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis
paneeli reaktsiooniaeg peab
vastama MPRT väärtusele 1 ms.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
värskendussagedust igas
režiimis.
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Vasak ülemine on
värskendussageduse
vaikeasukoht. Asukoht on
OSD menüüs muudetav. Oma
värskendussageduse asukoha
kinnitamiseks ja rakendamiseks
vajutage OK nuppu.
Location
(Asukoht)
∙∙ Kasutajad saavad äratuskella
seadistada igas režiimis.
Vasak
alumine
Parem
alumine
ON (SEES)
Alarm Clock
(Äratuskell)
∙∙ Vaikimisi on VÄLJAS.
Vasak
ülemine
Parem
ülemine
Vasak
alumine
Parem
alumine
∙∙ See kuvar töötab
operatsioonisüsteemi
eelseadistatud ekraani
värskendussagedusel.
∙∙ Pärast aja seadistamist vajutage
OK nuppu, et taimer aktiveerida.
∙∙ Vasak ülemine on äratuskella
vaikeasukoht. Kasutajad saavad
valida oma asukoha.
OFF (VÄLJAS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
60:00
None (Puudub)
∙∙ Kasutajad saavad ekraanikuva
abilist seadistada igas režiimis.
∙∙ Ekraanikuva abiline on vaikimisi
Puudub.
OSD-menüüd
11
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Adaptive Sync
(Adaptiivne
sünkroonimine)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Professional (Profikasutuseks)
1. taseme
menüü
Pro Mode
(Profirežiim)
∙∙ Adaptiivne sünkroonimine väldib
ekraanikuva rebenemist.
∙∙ DisplayPort või HDMI on
vaikimisi VÄLJAS ja seda saab
lülitada SEES/VÄLJAS igas
režiimis, iga resolutsiooni ja
iga sisendallika ning ekraani
värskendussageduse puhul.
∙∙ Kui Adaptiivne sünkroonimine
on aktiveeritud, siis MPRT
inaktiveeritakse.
2. taseme menüü
Nimetus
Anti-Blue (AntiBlue kaitse)
∙∙ Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
User (Kasutaja)
Movie (film)
Office (Büroo)
Low Blue Light
(Madal sinine
valgus)
Nimetus
sRGB
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Vaikimisi režiim on Kasutaja.
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks
vajutage OK nuppu.
∙∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi
sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud,
siis seadistatakse ekraani värve hõõguva
kollase poole.
∙∙ Kasutajad saavad muuta madala sinine
valguse sätet igas režiimis.
HDCR
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kui režiimis Profirežiim on valitud AntiBlue kaitse, siis tuleb madal sinine valgus
kindlasti aktiveerida.
∙∙ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas
režiimis.
∙∙ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise
kontrastsuse tõstmisega.
∙∙ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse
reguleerimine inaktiveeritakse.
MPRT
12
OSD-menüüd
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ HDCR ja MPRT-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ Vaikimisi on VÄLJAS.
∙∙ MPRT (Liikuva pildi reaktsiooniaeg) saab
aktiveerida ainult värskendussagedusel
85Hz või kõrgemal.
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis paneeli
reaktsiooniaeg peab vastama MPRT
väärtusele 1 ms.
1. taseme
menüü
Image
Enhancement
(Pildiväärindus)
2. taseme menüü
Nimetus
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et
parendada nende teravustegurit.
Weak (Nõrk)
∙∙ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada
igas režiimis.
Medium
(Keskmine)
Strong (Tugev)
Image (Pilt)
1. taseme
menüü
Brightness
(Heledus)
Contrast
(Kontrastsus)
Sharpness
(Teravus)
Color
Temperature
(Värvus
temperatuur)
Strongest
(Ülitugev)
2. ja 3. taseme menüü
0-100
∙∙ Kasutajad saavad reguleerida
heledust järgmistes režiimides
Kasutaja, RTS, RPG ja Anti-Blue
kaitse.
∙∙ Heledus on inaktiveeritud, kui on
aktiveeritud MPRT või HDCR.
0-100
∙∙ Kasutajad saavad kontrastsust
seadistada igas režiimis.
0-5
∙∙ Kasutajad saavad teravust
seadistada igas režiimis.
∙∙ Teravuse muutmisega saab
parandada pildi selgust ja
detailsust.
Cool (Külm)
Normal (Tavaline)
Warm (Soe)
Customization R (0–100)
(Kohandamine) G (0–100)
B (0–100)
Screen Size
Auto (Automaatne)
(Ekraani suurus) 4:3
16:9
Nimetus
∙∙ Värvustemperatuuri vaikesäte on
Tavaline.
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks
kasutage noolnuppu "Üles" ja
"Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage OK nuppu.
∙∙ Kasutajad saavad sätet
Värvustemperatuur muuta
režiimis Kohandamine.
∙∙ Ekraani suurus on kasutajate
poolt seadistatav iga resolutsiooni
ja iga värskendussageduse puhul.
∙∙ Vaikimisi on aktiveeritud säte
Automaatne.
OSD-menüüd
13
Input Source (Sisendallikas)
1. taseme
menüü
HDMI1
2. taseme
menüü
HDMI2
DP
Auto Scan
OFF (VÄLJAS)
(Automaatotsing)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Kasutajad saavad Sisendallikas seadistada
igas režiimis.
∙∙ Kasutaja saab navinuppudega valida
Sisendallikas järgmises olekus.
• Kui „Automaatotsing“ on olekus
„VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis;
• Kui näidatakse monitoril sõnumit „No
Signal (Signaal puudub)“.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme
menüü
Up (Üles)/ Down
(Alla)/ Left
(Vasak )/ Right
(Parem)
2. taseme menüü
Nimetus
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Noolnupp "Üles" on vaikimisi
Mängurežiim.
Brightness (Heledus)
Game Mode
(Mängude režiim)
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Input Source
(Sisendallikas)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Info. On Screen
(Ekraanil Teave)
Night Vision
(Öine vaade)
14
OSD-menüüd
∙∙ Noolnupp "Alla" on vaikimisi
Ekraanikuva abiline.
∙∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi
Äratuskell.
∙∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
∙∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab
seadistada OSD menüüs.
Setting (Seadistamine)
1. taseme
menüü
2. taseme menüü
Nimetus
English
∙∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks
tuleb kasutajatel vajutage OK nuppu.
Language (Keel) 繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
∙∙ Keele tehaseseadistus on Inglise.
∙∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja poolt
valitud keele säte alistab tehase vaikesätte.
Kui kasutajad seadistavad Lähtestamine
sättle Jah, siis sätet Keel ei muudeta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Läbipaistvus)
OSD Time Out
(Ekraanimenüü
välja lülitamise
aeg)
(Keelte valik
suureneb varsti)
0~5
5~30 s
RGB LED (RGB
LED-märgutuli)
OFF (VÄLJAS)
Power Button
(Toitenupp)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Standby
(Ooterežiim)
Info. On Screen OFF (VÄLJAS)
(Ekraanil Teave)
ON (SEES)
∙∙ Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad muuta sätet
Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas
režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli
lülitada olekusse SEES või VÄLJAS.
∙∙ Vaikimisi on SEES.
∙∙ Kui see on VÄLJAS, saab kasutajad
toitenupu vajutamisega monitori sisse
lülitada.
∙∙ Kui sätteks on määratud Ooterežiim, siis
saavad kasutajad toitenupu vajutamisega
paneeli ja tagavalguse välja lülitada.
∙∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse
ekraani paremal poolel.
∙∙ Kasutaja saab Teabeaken ekraanil
aktiveerida ja inaktiveerida. Vaikimisi on
VÄLJAS.
OSD-menüüd
15
1. taseme
menüü
HDMI CEC
2. taseme menüü
Nimetus
ON (SEES)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
toetab: Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ ja erinevad audio-videoseadmed,
millel on CEC-võimekus.
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Vaikimisi on VÄLJAS.
∙∙ Kui HDMI CEC on SEES:
• Kuvari toide lülitatakse sisse, kui CEC
seade on sisse lülitatud.
• CEC-seade lülitub säästurežiimi, kui
kuvar on välja lülitatud.
ECO Mode
(Režiim ECO)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
• Kui Sony PlayStation® või Nintendo®
Switch™ on ühendatud, siis, režiimid
Mängud ja Profirežiim seatakse
automaatselt kasutajarežiimi (vaikimisi)
ja neid saab kasutaja hiljem seadistada
oma eelistuste kohaselt.
∙∙ Vaikimisi on SEES.
∙∙ Režiim ECO muudab monitori tagavalgust,
et parandada energiakasutuse efektiivsust.
∙∙ Režiim ECO on välja lülitatud:
• Ekraanil kuvatakse hoiatussõnum.
Reset
(Lähtestamine)
16
OSD-menüüd
YES (JAH)
NO (EI)
• Kasutaja võib sätte Heledus seadistada
kõrgemale väärtusele.
∙∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada algsetele
sätetele igas režiimis.
Tehnilised andmed
Mudel
Optix MAG245R
Paneeli tüüp
IPS
Suurus
Resolutsioon
Kuvasuhe
Heledus (nittides)
Kontrastsusmäär
Värskendussagedus
Reaktsiooniaeg
Sisendliides
I/O
Vaatenurgad
DCI-P3*/ sRGB
Pinnatöötlus
Ekraanivärvid
Toiteadapteri tehnilised
adapteri andmed
23,8 tollise
Optix MAG275R
27 tollise
1920 × 1080 sagedusel 144Hz
16:9
250 (Tüüp.)
1000:1
144Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI 1.4 pesa - 2 tk
∙∙ DisplayPort - 1 tk
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp B - 1 tk (arvuti ühendamiseks
kuvariga)
∙∙ USB 2.0 Tüüp A - 2 tk
178° (H), 178° (V)
95% kuni 128%
Helkimisvastane
92% kuni 120%
16,7 M
Mudel: ADPC2045
Toitepesa
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A
Seadistamine (kaldenurk)
-5° ~ 20°
Toite väljund
Seadistamine (kõrgus)
Seadistamine (pööramine)
Seadistamine (keeramine)
Kensington lukk
20V
2,25A
0 ~ 130 mm
-45° ~ 45°
-90° ~ 90°
Jah
Tehnilised andmed
17
Mudel
Optix MAG245R
Optix MAG275R
∙∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
VESA seinapaigaldus
∙∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm
• Keerme läbimõõt: 4 mm
• Keerme samm: 0,7 mm
• Keerme pikkus: 10 mm
Mõõtmed (L × K × S)
540,3 × 514,3 × 233,7
mm
612,5 × 403,6 × 233,7
mm
7,66 kg (bruto)
8,73 kg (bruto)
5,36 kg (neto)
Mass
6,34 kg (neto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃
Keskkond
Töötemperatuur ∙∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
∙∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
Hoiustamine
∙∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃
∙∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.
18
Tehnilised andmed
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Optix MAG245R
Standardne
VGA
Resolutsioon
640x480
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 67Hz
Sagedusel 72Hz
SVGA
720x400
800x600
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 56Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 72Hz
XGA
SXGA
1024x768
1152x864
1280x720
1280x960
1280x1024
WXGA+
1440x900
DOS
640x350
WSXGA+
Täis HD
Režiim
480P
576P
720P
1080P
1680x1050
720x400
1920x1080
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 60Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 144Hz V
V
V
Video ajastuse resolutsioon
HDMI
DP
720x480P
V
V
640x480P
1440x480P
Sagedusel 60Hz
720x576P
Sagedusel 50Hz
1280x720P
Sagedusel 50Hz
1440x576P
1920x1080P
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 60Hz
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 120Hz V
V
V
V
V
V
V
V
V
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
19
Optix MAG275R
Standardne
VGA
Resolutsioon
640x480
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 67Hz
Sagedusel 72Hz
SVGA
Sagedusel 75Hz
720x400
Sagedusel 70Hz
800x600
Sagedusel 56Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 72Hz
Sagedusel 75Hz
XGA
1024x768
Sagedusel 60Hz
SXGA
1152x864
Sagedusel 75Hz
1280x960
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 70Hz
Sagedusel 75Hz
1280x720
Sagedusel 60Hz
1280x1024
Sagedusel 75Hz
WXGA+
1440x900
Sagedusel 60Hz
DOS
640x350
Sagedusel 70Hz
WSXGA+
Täis HD
Režiim
480P
576P
1080P
20
Sagedusel 60Hz
1680x1050
Sagedusel 60Hz
720x400
Sagedusel 70Hz
1920x1080
Sagedusel 60Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 144Hz V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Video ajastuse resolutsioon
HDMI
DP
720x480P
V
V
640x480P
1440x480P
1440x576P
1920x1080P
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 60Hz
V
V
V
V
Sagedusel 120Hz V
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
V
V
V
V
V
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv
säte kuvari pildile.
“Plug & Play” ei tööta.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
• Värskendage garantiikaardi draivereid.
• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid
(EMI).
Rikkeotsing
21
Ohutuseeskirjad
∙∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
∙∙ Järgige kõiki seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
∙∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
Toide
∙∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja
seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V.
∙∙ Kui toitejuhe on 3-sooneline, ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse
kontakttihvti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.
∙∙ Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A
(maksimaalselt).
∙∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage
pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
∙∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
∙∙ Kui seadme komplektis on toitadapter, kasutage ainult seda MSI poolt heaks
kiidetud AC-adapterit.
Aku
Kui seadmel on aku, võtke vastavaid ohutusmeetmeid.
∙∙ Kui aku on valesti paigaldatud, võib aku plahvatada. Aku asendamisel kasutage
samasugust või võrdväärset akut, mida soovitab tootja.
∙∙ Ärge püüdke akut põletada lõkkes või ahjus ega mehaaniliselt lõhkudes või lõigates
- see võib põhjustada plahvatuse.
∙∙ Ärge jätke akut kõrge temperatuuriga kohta ega hõredasse õhku, sest siis võib aku
plahvatada või lekitada põlevat vedelikku või gaasi.
∙∙ Aku allaneelamine on väga ohtlik. Tablett-/nööppatarei allaneelamine võib
põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Hoidke nii uued
kui kasutatud patareid ja akud lastele kättesaamatus kohas.
Euroopa Liit:
Taivan:
22
Kasutusest kõrvaldatud toiteelemente, toiteelementide pakette ja akusid ei
tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga. Andke need üle avalikesse
kogumiskohtadesse, et need ümber töödeldakse või käidelge neid vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
廢電池請回收
Looduskeskkonna kaitsmiseks tuleb kasutatud toiteelemendid eraldi
kokku koguda, et neid taaskasutada või erikorras utiliseerida.
Ohutuseeskirjad
California, USA:
Nööppatareid võivad sisaldada perkloriidist materjale ja nõuavad
erikäsitlust, kui neid taaskasutatakse või utiliseeritakse Californias.
Lisateavet saate saidilt: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Keskkond
∙∙ Kuumade pindadega seotud kehavigastuste ja seadme ülekuumenemise vältimiseks
ärge pange seadet pehmele, ebakindlale pinnale ja ärge ummistage õhutusavasid.
∙∙ Seadet tohib kasutada ainult horisontaalsel, kõval ja tasasel pinnal.
∙∙ Seadme ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see lauale, seinale või muu kinnise
punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis seda nõuetekohaselt toetab ja
tagab turvalisuse.
∙∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
∙∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või
alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.
∙∙ Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.
∙∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
∙∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
∙∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
• Seadmesse on sattunud vedelikku.
• Seadmesse on sattunud niiskus.
• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa seda tööle kasutusjuhendi juhiste
kohaselt.
• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
Ohutuseeskirjad
23
TÜV Rheinland sert
TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse)
sert
Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja
ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV
Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et
MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta
nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada
võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani
pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.
∙∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi
allpoole silmade tasapinda.
∙∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et
vähendada silmades pinget.
∙∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.
∙∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt
20 sekundiks.
∙∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.
∙∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage
sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).
TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert
∙∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et
kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese
silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see
tekitab kasutajale pingeid.
∙∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis
määrab ära miinimumnäitajad erinevates
sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud
näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele
ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.
∙∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.
∙∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega
mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel
heledustel.
∙∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)
24
TÜV Rheinland sert
Vastavus normidele
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS
direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele
harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide
osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete
raadiosageduslike häirete kohta
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks
klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC
reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.
See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat
ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see
põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid
ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või
telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil,
peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.
∙∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
∙∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
∙∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
∙∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite
kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele
järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
Vastavus normidele
25
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE)
avaldus
Sellele elektroonikaseadmele aastast elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja
elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi
segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Toote keskkonnasõbralikud omadused
∙∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
∙∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.
∙∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
∙∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.
∙∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
∙∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
∙∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja
ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
∙∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber
töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.
∙∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
∙∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber
töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile
[email protected].
26
Vastavus normidele
Hoiatus!
Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
Soovitused:
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on
ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed
võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI
jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke
ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid
saidilt https://www.msi.com/support/.
Vastavus normidele
27
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement