MSI MS-3CA7 Optix G273 Omaniku manuaal | Manualzz
Optix seeria
LCD monitor
Optix G273 (3CA7)
Kasutusjuhend
Sisukord
Algseadistused.............................................................................................................. 3
Pakendi sisu............................................................................................................ 3
Kuvari toendi paigaldamine..................................................................................... 4
Kuvari seadistamine................................................................................................ 5
Kuvari ülevaade....................................................................................................... 6
Kuvari ühendamine arvutiga................................................................................... 8
Ekraanimenüüs seadistamine..................................................................................... 9
Navi Key (Navigeerimisnupp).................................................................................. 9
Kiirklahv................................................................................................................... 9
OSD-menüüd............................................................................................................... 10
Gaming (Mängud).................................................................................................. 10
Professional (Profikasutuseks)............................................................................. 12
Image (Pilt)............................................................................................................ 13
Input Source (Sisendallikas)................................................................................. 14
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 14
Setting (Seadistamine).......................................................................................... 15
Tehnilised andmed...................................................................................................... 17
Eelseadistatud kuvamisrežiimid................................................................................ 19
Rikkeotsing.................................................................................................................. 20
Ohutuseeskirjad.......................................................................................................... 21
TÜV Rheinland sert..................................................................................................... 23
Vastavus normidele..................................................................................................... 24
Versioon
V1.0, 2021/08
2
Sisukord
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke
neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist
elektrit.
Pakendi sisu
Kuvar
Dokumentatsioon
Lisatarvikud
Kaablid
⚠⚠Oluline
Optix G273
Lühijuhend
Registreerimiskaart
Jaland ja kruvi(d)
Jalandi alus ja kruvi(d)
Toiteplokk ja toitejuhe
HDMI kaabel (valikuline)
DisplayPort kaabel (valikuline)
∙∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
∙∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
∙∙ Komplektis olev toitjuhe on ainult selle monitori jaoks, ärge seda kasutage muudel
toodetel.
Algseadistused
3
Kuvari toendi paigaldamine
1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jalandi toend monitori
soonega.
2. Keerake jalandi toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete
monitori püsti.
⚠⚠Oluline
∙∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
∙∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.
∙∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
2
1
4
Algseadistused
3
Kuvari seadistamine
Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.
⚠⚠Oluline
Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
O
O
-5 20
Algseadistused
5
Kuvari ülevaade
2
3
1
4
6
Algseadistused
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Power Button (Toitenupp)
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kensington lukk
HDMI pesa
DisplayPort
Kõrvaklappide pesa
Toitepesa
Algseadistused
7
Kuvari ühendamine arvutiga
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.
3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)
4. Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa. (Joonis B)
5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)
6. Lülitage kuvar sisse. (Joonis D)
7. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
B
D
C
A
8
Algseadistused
Ekraanimenüüs seadistamine
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
⚠⚠Oluline
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kuvaril on Navi Key (Navigeerimisnupp), see on mitmesuunaline nupp, mis aitab
navigeerida ekraanimenüüs (OSD).
Up (Üles)/ Down (Alla)/ Left (Vasak)/ Right (Parem):
∙∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.
∙∙ Funktsioonide väärtuste muutmine
∙∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine
Keskmine:
∙∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine
∙∙ Alammenüüdesse sisenemine
∙∙ Valiku kinnitamine või seadistamine
Kiirklahv
∙∙ Kui ekraanimenüü on aktiveeritud, saab kasutaja siseneda eelmääratud
funktsioonimenüüdesse Navi Key (Navigeerimisnupp)udega Up (Üles)-Down (Alla) ja
Left (Vasak)-Right (Parem).
∙∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende
abil erinevate funktsioonide menüüdesse.
Ekraanimenüüs seadistamine
9
OSD-menüüd
Gaming (Mängud)
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Game Mode (Mängude User (Kasutaja)
režiim)
FPS
Racing (Kihutamismäng)
RTS
Night Vision (Öine
vaade)
RPG
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
Strongest (Ülitugev)
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
A.I.
Normal (Tavaline)
Fast (Kiire)
Fastest (Ülikiire)
10
OSD-menüüd
Nimetus
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks
ja valimiseks vajutage
keskmist nuppu.
∙∙ Selle funktsiooniga saab
optimeerida tausta heledust
ja see on soovitatav FPS
mängudele.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole
aktiivne, kui on aktiveeritud
MPRT.
1. taseme menüü
MPRT
2. ja 3. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Refresh Rate
Location
(Värskendussagedus) (Asukoht)
Left Top (Vasak
ülemine)
Nimetus
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud,
siis ei saa aktiveerida
heledust.
∙∙ MPRT ja HDCR-i ei saa
samaaegselt aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole
aktiivne, kui on aktiveeritud
MPRT.
∙∙ MPRT on inaktiveeritud, kui
Adaptiivne sünkroonimine
on seatud olekusse SEES.
∙∙ MPRT on kasutatav, kui
värskendussagedus on üle
85 Hz.
∙∙ Asukoht on OSD
menüüs muudetav. Oma
värskendussageduse
Right Top
asukoha kinnitamiseks ja
(Parem ülemine)
rakendamiseks vajutage
keskmist nuppu.
Left Bottom
(Vasak alumine) ∙∙ See kuvar töötab
operatsioonisüsteemi
eelseadistatud ekraani
Right Bottom
värskendussagedusel.
(Parem alumine)
OFF (VÄLJAS)
Alarm Clock
(Äratuskell)
ON (SEES)
Location
(Asukoht)
Left Top (Vasak
ülemine)
∙∙ Pärast aja seadistamist
vajutage keskmist nuppu, et
taimer aktiveerida.
Right Top
∙∙ Kasutajad peavad käsitsi
(Parem ülemine)
taastama varem seadistatud
äratuskella, kui AC-toide on
Left Bottom
katkenud ja taastunud.
(Vasak alumine)
Right Bottom
(Parem alumine)
OFF (VÄLJAS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
OSD-menüüd
11
1. taseme menüü
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
Adaptiivne
sünkroonimine
2. ja 3. taseme menüü
None (Puudub)
Icon
(Ikoon)
OFF (VÄLJAS)
Nimetus
∙∙ Kasutajad saavad
ekraanikuva abilist
seadistada igas režiimis.
∙∙ Adaptiivne sünkroonimine
väldib ekraanikuva
rebenemist.
∙∙ DisplayPort või HDMI on
vaikimisi SEES ja seda saab
lülitada SEES/VÄLJAS igas
režiimis, iga resolutsiooni ja
iga sisendallika ning ekraani
värskendussageduse puhul.
∙∙ Kui Adaptiivne
sünkroonimine on
aktiveeritud, siis MPRT
inaktiveeritakse.
ON (SEES)
Professional (Profikasutuseks)
1. taseme
menüü
Pro Mode
(Profirežiim)
2. taseme menüü
User (Kasutaja)
Anti-Blue (AntiBlue kaitse)
Movie (film)
Office (Büroo)
Nimetus
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks
vajutage keskmist nuppu.
sRGB
Low Blue Light
(Madal sinine
valgus)
HDCR
12
OSD-menüüd
Eco
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi
sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud,
siis seadistatakse ekraani värve hõõguva
kollase poole.
∙∙ Kui režiimis Profirežiim on valitud AntiBlue kaitse, siis tuleb madal sinine valgus
kindlasti aktiveerida.
∙∙ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise
kontrastsuse tõstmisega.
∙∙ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse
reguleerimine inaktiveeritakse.
∙∙ HDCR ja MPRT-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
1. taseme
menüü
MPRT
2. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis ei saa
aktiveerida heledust.
∙∙ MPRT ja HDCR-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on
aktiveeritud MPRT.
∙∙ MPRT on inaktiveeritud, kui Adaptiivne
sünkroonimine on seatud olekusse SEES.
Image
Enhancement
(Pildiväärindus)
OFF (VÄLJAS)
Weak (Nõrk)
Medium
(Keskmine)
∙∙ MPRT on kasutatav, kui värskendussagedus
on üle 85 Hz.
∙∙ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et
parendada nende teravustegurit.
Strong (Tugev)
Image (Pilt)
1. taseme menüü
Strongest
(Ülitugev)
2. ja 3. taseme menüü
Brightness (Heledus) 0-100
Contrast
(Kontrastsus)
Nimetus
∙∙ Heleduse täpne
reguleerimine vastavalt
ümbritsevale valgustusele.
∙∙ Heledus on inaktiveeritud,
kui on aktiveeritud MPRT või
HDCR.
0-100
∙∙ Kontrastsuse täpne
reguleerimine, et vabastada
silmad pingest.
Sharpness (Teravus) 0-5
Color Temperature
Cool (Külm)
(Värvustemperatuur) Normal (Tavaline)
Warm (Soe)
Customization R (0–100)
(Kohandamine) G (0–100)
B (0–100)
∙∙ Teravuse muutmisega saab
parandada pildi selgust ja
detailsust.
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage keskmist
nuppu.
OSD-menüüd
13
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Screen Size (Ekraani Auto (Automaatne)
suurus)
4:3
16:9
Input Source (Sisendallikas)
1. taseme menüü
HDMI1
Auto Scan
(Automaatotsing)
∙∙ Ekraani suurus on
kasutajate poolt seadistatav
iga resolutsiooni ja iga
värskendussageduse puhul.
2. taseme menüü Nimetus
∙∙ Valige sisendi allikas nimekirjast.
HDMI2
DP
Nimetus
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kasutaja saab navinuppudega valida
Sisendallikas järgmises olekus.
• Kui „Automaatotsing“ on olekus
„VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis;
• Kui näidatakse monitoril sõnumit „No
Signal (Signaal puudub)“.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme
menüü
2. taseme menüü
Down (Alla)
Brightness (Heledus)
Up (Üles)
Left (Vasak)
OFF (VÄLJAS)
Game Mode (Mängude
Right (Paremale) režiim)
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Input Source
(Sisendallikas)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Info. On Screen
(Ekraanil Teave)
Night Vision (Öine
vaade)
14
OSD-menüüd
Nimetus
∙∙ Noolnupp "Üles" on vaikimisi
Mängurežiim.
∙∙ Noolnupp "Alla" on vaikimisi
Ekraanikuva abiline.
∙∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi
Äratuskell.
∙∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
∙∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab
seadistada OSD menüüs.
Setting (Seadistamine)
1. taseme
menüü
Language
(Keel)
2. taseme menüü
Nimetus
繁體中文
∙∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks
tuleb kasutajatel vajutage keskmist
nuppu.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
∙∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja
poolt valitud keele säte alistab tehase
vaikesätte. Kui kasutajad seadistavad
Lähtestamine sättele Jah, siis sätet Keel
ei muudeta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Läbipaistvus)
OSD Time Out
(Ekraanimenüü
välja lülitamise
aeg)
Power Button
(Toitenupp)
(Keelte valik
suureneb varsti)
0~5
5~30 s
OFF (VÄLJAS)
Standby
(Ooterežiim)
Info. On Screen
(Ekraanil
Teave)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad muuta sätet
Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas
režiimis.
∙∙ Kui see on VÄLJAS, saab kasutajad
toitenupu vajutamisega monitori sisse
lülitada.
∙∙ Kui sätteks on määratud Ooterežiim, siis
saavad kasutajad toitenupu vajutamisega
paneeli ja tagavalguse välja lülitada.
∙∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse
ekraani paremal poolel.
OSD-menüüd
15
1. taseme
menüü
HDMI CEC
2. taseme menüü
Nimetus
OFF (VÄLJAS)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) toetab järgmisi seadmeid: Sony
PlayStation®, Nintendo® Switch™ ja
erinevaid audio-videoseadmeid, millel on
CEC-võimekus.
ON (SEES)
∙∙ Kui HDMI CEC on SEES:
• Kuvari toide lülitatakse sisse, kui CEC
seade on sisse lülitatud.
• CEC-seade lülitub säästurežiimi, kui
kuvar on välja lülitatud.
Reset
(Lähtestamine)
16
OSD-menüüd
YES (JAH)
NO (EI)
• Kui on ühendatud Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ või Xbox Series X|S
konsool, siis Pro Mode seadistatakse
automaatselt sättele Öko (Vaikimisi),
neid sätteid saab kasutaja hiljem
seadistada oma eelistuste kohaselt.
∙∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada
algsetele sätetele igas režiimis.
Tehnilised andmed
Kuvar
Optix G273
Kumerus
tasapinnaline
Suurus
Paneeli tüüp
Resolutsioon
Kuvasuhe
Heledus (nittides)
Kontrastsusmäär
Värskendussagedus
Reaktsiooniaeg
I/O
Vaatenurgad
DCI-P3*/ sRGB
Pinnatöötlus
Ekraanivärvid
Monitori Toite Valikud
Toiteadapteri tehnilised
adapteri andmed
Toitepesa
Toite väljund
Seadistamine (kaldenurk)
Kensington lukk
27 tollise
IPS
1920 × 1080 sagedusel 165Hz
16:9
300 (Tüüp.)
1000:1
165Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI- 2 tk
∙∙ DP- 1 tk
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
178° (H), 178° (V)
94% / 131%
Helkimisvastane
16,7 M
19,0 V
2,1 A
∙∙ 1. variant: ADS-40SI-19-3 19040E
∙∙ 2. variant: DA-40A19
100~240 Vac, 50~60 Hz, max 1,0 A
19,0 V
-5° ~ 20°
2,1 A
Jah
Tehnilised andmed
17
Kuvar
VESA seinapaigaldus
Optix G273
∙∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
∙∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm
• Keerme läbimõõt: 4 mm
• Keerme samm: 0,7 mm
Mõõtmed (L × K × S)
Mass
Keskkond
• Keerme pikkus: 10 mm
614,9 × 444,6 × 228,38 mm
4,5 kg (neto)
7,1 kg (bruto)
Töötemperatuur ∙∙ Temperatuur: 0℃ ~ 40℃
∙∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
∙∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
∙∙ Temperatuur: -20℃ ~ 60℃
∙∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.
18
Tehnilised andmed
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Standardne
VGA
Resolutsioon
640x480
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 67 Hz
Sagedusel 72 Hz
Dos-i režiim
720x480
SVGA
800x600
720x576
Sagedusel 75 Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 50 Hz
Sagedusel 56 Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 72 Hz
XGA
1024x768
Sagedusel 75 Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 70 Hz
Sagedusel 75 Hz
SXGA
1280x1024 Sagedusel 60 Hz
WXGA+
1440x900
Täis HD
1920x1080 Sagedusel 60 Hz
WSXGA+
Sagedusel 75 Hz
Sagedusel 60 Hz
1680x1050 Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 85 Hz
Sagedusel 120 Hz
Sagedusel 144 Hz
Video
ajastuse
resolutsioon
480P
Sagedusel 165 Hz
576P
720P
1080P sagedusel 60 Hz
1080P sagedusel 120 Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
19
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv
säte kuvari pildile.
“Plug & Play” ei tööta.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
• Värskendage garantiikaardi draivereid.
• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid
(EMI).
20
Rikkeotsing
Ohutuseeskirjad
∙∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
∙∙ Järgige kõiki seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
∙∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
Toide
∙∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja
seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V.
∙∙ Kui toitejuhe on 3-sooneline, ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse
kontakttihvti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.
∙∙ Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A
(maksimaalselt).
∙∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage
pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
∙∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
∙∙ Kui seadme komplektis on toitadapter, kasutage ainult seda MSI poolt heaks
kiidetud AC-adapterit.
Aku
Kui seadmel on aku, võtke vastavaid ohutusmeetmeid.
∙∙ Kui aku on valesti paigaldatud, võib aku plahvatada. Aku asendamisel kasutage
samasugust või võrdväärset akut, mida soovitab tootja.
∙∙ Ärge püüdke akut põletada lõkkes või ahjus ega mehaaniliselt lõhkudes või lõigates
- see võib põhjustada plahvatuse.
∙∙ Ärge jätke akut kõrge temperatuuriga kohta ega hõredasse õhku, sest siis võib aku
plahvatada või lekitada põlevat vedelikku või gaasi.
∙∙ Aku allaneelamine on väga ohtlik. Tablett-/nööppatarei allaneelamine võib
põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Hoidke nii uued
kui kasutatud patareid ja akud lastele kättesaamatus kohas.
Euroopa Liit:
Taivan:
Kasutusest kõrvaldatud toiteelemente, toiteelementide pakette ja akusid ei
tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga. Andke need üle avalikesse
kogumiskohtadesse, et need ümber töödeldakse või käidelge neid vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
廢電池請回收
Looduskeskkonna kaitsmiseks tuleb kasutatud toiteelemendid eraldi
kokku koguda, et neid taaskasutada või erikorras utiliseerida.
Ohutuseeskirjad
21
California, USA:
Nööppatareid võivad sisaldada perkloriidist materjale ja nõuavad
erikäsitlust, kui neid taaskasutatakse või utiliseeritakse Californias.
Lisateavet saate saidilt: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Keskkond
∙∙ Kuumade pindadega seotud kehavigastuste ja seadme ülekuumenemise vältimiseks
ärge pange seadet pehmele, ebakindlale pinnale ja ärge ummistage õhutusavasid.
∙∙ Seadet tohib kasutada ainult horisontaalsel, kõval ja tasasel pinnal.
∙∙ Seadme ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see lauale, seinale või muu kinnise
punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis seda nõuetekohaselt toetab ja
tagab turvalisuse.
∙∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
∙∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või
alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.
∙∙ Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.
∙∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
∙∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
∙∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
• Seadmesse on sattunud vedelikku.
• Seadmesse on sattunud niiskus.
• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa seda tööle kasutusjuhendi juhiste
kohaselt.
• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
22
Ohutuseeskirjad
TÜV Rheinland sert
TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse)
sert
Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja
ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV
Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et
MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta
nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada
võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani
pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.
∙∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi
allpoole silmade tasapinda.
∙∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et
vähendada silmades pinget.
∙∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.
∙∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt
20 sekundiks.
∙∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.
∙∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage
sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).
TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert
∙∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et
kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese
silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see
tekitab kasutajale pingeid.
∙∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis
määrab ära miinimumnäitajad erinevates
sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud
näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele
ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.
∙∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.
∙∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega
mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel
heledustel.
∙∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)
TÜV Rheinland sert
23
Vastavus normidele
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS
direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele
harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide
osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete
raadiosageduslike häirete kohta
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks
klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC
reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.
See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat
ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see
põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid
ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või
telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil,
peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.
∙∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
∙∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
∙∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
∙∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite
kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele
järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
24
Vastavus normidele
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE)
avaldus
Sellele elektroonikaseadmele aastast elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja
elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi
segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil: https://csr.msi.com/global/index
Toote keskkonnasõbralikud omadused
∙∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
∙∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.
∙∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
∙∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.
∙∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
∙∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
∙∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja
ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
∙∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber
töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.
∙∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
∙∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber
töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile
[email protected].
Hoiatus!
Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
Soovitused:
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
Vastavus normidele
25
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on
ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed
võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI
jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke
ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid
saidilt https://www.msi.com/support/.
26
Vastavus normidele
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement