MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Ръководство за работа

MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Ръководство за работа | Manualzz
Серия Optix
LCD монитор
Optix G27C7 (3CC6)
Съдържание
Начало........................................................................................................................... 3
Съдържание на пакета........................................................................................... 3
Инсталиране на стойката на монитора................................................................ 4
Настройка на монитора.......................................................................................... 5
Общ преглед на монитора..................................................................................... 6
Свързване на монитора към компютър................................................................ 8
Настройка на екранното меню................................................................................... 9
Navi Key (Клавиш Navi).......................................................................................... 9
Бърз клавиш........................................................................................................... 9
Екранното Меню......................................................................................................... 10
Gaming (Игри)....................................................................................................... 10
Professional (Професионален)............................................................................ 12
Image (Образ)........................................................................................................ 13
Input Source (Източник на входен сигнал)......................................................... 14
Navi Key (Клавиш Navi)........................................................................................ 14
Setting (Настройка)............................................................................................... 15
Технически характеристики..................................................................................... 17
Готови режими на дисплея...................................................................................... 19
Отстраняване на неизправности............................................................................. 20
Инструкции за безопасност...................................................................................... 21
Сертифициране TÜV Rheinland................................................................................ 22
Регулаторни съобщения........................................................................................... 23
Редакция
В. 1.0, 2020/12
2
Съдържание
Начало
Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.
Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената
каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.
Съдържание на пакета
Монитор
Документация
Optix G27C7
Ръководство за бърз старт
Регистрационна карта
Гаранционна карта
Карта за лоялни клиенти на MSI
Аксесоари
кабеля
⚠⚠Важно
стойка с болт(ове)
Основа на стойка с болт(ове)
Токов адаптер и захранващ кабел
HDMI кабел (като опция)
DisplayPort кабел (като опция)
∙∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от
елементите са повредени или липсват.
∙∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.
Начало
3
Инсталиране на стойката на монитора
1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете скобата
на стойката в жлеба на монитора.
2. Затегнете скобата на стойката с болтовете.
3. Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да
закрепите основата.
4. Подравнете и натиснете стойката към жлеба на монитора докато се заключи на
място.
⚠⚠Важно
∙∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете
надраскване на панела на дисплея.
∙∙ Не използвайте остри предмети върху панела.
∙∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен
монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.
2
1
4
4
Начало
3
Настройка на монитора
Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на
възможностите за настройка.
⚠⚠Важно
Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.
-5 20
O
O
Начало
5
Общ преглед на монитора
3
2
1
4
6
Начало
5
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Power Buottn (Бутон за захранване)
Navi Key (Клавиш Navi)
Kensington заключване
Жак за захранване
HDMI порт
DisplayPort
Вход за слушалки
Начало
7
Свързване на монитора към компютър
1. Изключете компютъра си.
2. Свържете видео кабела от монитора към компютъра.
3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)
4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)
5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)
6. Включете монитора. (Фигура D)
7. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.
B
D
C
А
8
Начало
Настройка на екранното меню
Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.
⚠⚠Важно
Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.
Navi Key (Клавиш Navi)
Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при
навигация в екранното меню.
Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно:
∙∙ Избор на функционални менюта и елементи.
∙∙ Регулиране на стойностите на функцията
∙∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията
Натиснете (ОК):
∙∙ Стартиране на екранното меню
∙∙ За влизане в подменюта
∙∙ Потвърждение на избор или настройка
Бърз клавиш
∙∙ Потребителите може да влязат в менютата на функциите Game Mode (Режим за
игри), Screen Assistance (Помощ на екрана), Alarm Clock (Будилник), Input Source
(Източник на входен сигнал), като преместите Navi Key (Клавиш Navi) нагоре,
надолу, наляво или надясно, когато екранното меню е неактивно.
∙∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в
различни менюта на функциите.
Настройка на екранното меню
9
Екранното Меню
Gaming (Игри)
Меню от първо
Меню от второ/трето ниво
ниво
Game Mode
(Режим за
игри)
User (Потребител)
FPS
Racing (Състезание)
RTS
RPG
Night Vision
OFF (ИЗКЛ.)
(Нощен режим) Normal (Нормално)
Strong (Силно)
Strongest (Най-силно)
A.I. (Изкуствен интелект)
Response Time Normal (Нормално)
(Време за
Fast (Бързо)
реакция)
Fastest (Най-бързо)
10
Екранното Меню
Описание
∙∙ Всички елементи може да се
настройват от потребителите.
∙∙ Използвайте бутон нагоре
или надолу, за да изберете и
визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а
потвърждение и приложете
своя тип режим.
∙∙ Тази функция оптимизира
яркостта на фона и се
препоръчва за FPS игри.
∙∙ Потребителите може да
настройват Време за реакция
във всеки режим.
∙∙ Функцията Време за реакция
става сива, когато е разрешена
функцията MPRT.
Меню от първо
Меню от второ/трето ниво
ниво
MPRT
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Когато функцията MPRT е
разрешена, Яркост не може да
се разрешат и стават сиви.
∙∙ MPRT и HDCR не може да се
активират едновременно.
∙∙ Функцията Време за реакция
става сива, когато е разрешена
функцията MPRT.
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Location
(Местоположение)
OFF (ИЗКЛ.)
Ляво горе
Дясно горе
Ляво долу
Дясно долу
ON (ВКЛ.)
Alarm Clock
(Будилник)
Location
(Местоположение)
OFF (ИЗКЛ.)
15:00
30:00
45:00
Screen
Assistance
(Помощ за
екрана)
60:00
None (Няма)
Ляво горе
Дясно горе
Ляво долу
Дясно долу
∙∙ Функцията MPRT трябва да е
забранена, когато FreeSync
Premium е ON (ВКЛ.).
∙∙ Потребителите може да
настройват Скорост на
опресняване във всеки режим.
∙∙ Местоположение на скорост на
опресняване по подразбиране
е Ляво горе. Местоположението
може да се регулира в
екранното меню. Натиснете
OK бутон а потвърждение
и приложете Вашето
Местоположение на скорост на
опресняване.
∙∙ Този монитор следва и работи
с готовата настройка Скорост
на опресняване на екрана на
операционната система.
∙∙ Потребителите може да
настройват Будилник във всеки
режим.
∙∙ След настройка на часа,
натиснете OK бутон за
активиране на таймера.
00:01 ~ 99:59 ∙∙ Местоположение на будилник
по подразбиране е Ляво
горе. Потребителите може
да изберат своето собствено
местоположение.
∙∙ Потребителите може да
настройват Помощ на екрана
във всеки режим.
∙∙ Настройката по подразбиране
на Помощ на екрана е Няма.
Екранното Меню
11
Меню от първо
Меню от второ/трето ниво
ниво
FreeSync
Premium
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Меню от второ
ниво
Low Blue Light
(Ниска синя
светлина)
OFF (ИЗКЛ.)
HDCR
OFF (ИЗКЛ.)
MPRT
OFF (ИЗКЛ.)
∙∙ FreeSync Premium
предотвратява разкъсване на
екрана
∙∙ Настройката по подразбиране
на DisplayPort или HDMI е
ИЗКЛ. и може да се регулира
на ВКЛ./ИЗКЛ. във всеки
режим, при всяка разделителна
способност и скорост на
опресняване на екрана
Professional (Професионален)
Меню от първо
ниво
Описание
∙∙ MPRT ще бъде забранен, ако е
разрешен FreeSync Premium.
Описание
Pro Mode
User (Потребител) ∙∙ Режимът по подразбиране е User
(Професионален
(Потребителски).
режим)
Anti-Blue (Анти
∙∙ Всички елементи може да се настройват от
синя светлина)
потребителите.
∙∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за
Movie (Филм)
да изберете и визуализирате ефектите на
Office (Офис)
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и
sRGB
приложете своя тип режим.
12
Екранното Меню
ON (ВКЛ.)
ON (ВКЛ.)
ON (ВКЛ.)
∙∙ Low Blue Light (Ниска синя светлина) защитава
очите Ви от синята светлина. Когато е
разрешена, функцията Low Blue Light (Ниска
синя светлина) регулира температурата на
екрана до по-жълт цвят.
∙∙ Потребителите може да настройват Low Blue
Light (Ниска синя светлина) на екранното меню
във всеки режим.
∙∙ Когато Pro Mode (Професионален режим) е
Anti-Blue (Анти синя светлина), задължително
се разрешава Low Blue Light (Ниска синя
светлина).
∙∙ Потребителите може да настройват HDCR във
всеки режим.
∙∙ HDCR подобрява качеството на изображението
като увеличава контраста на изображенията.
∙∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е
сива.
∙∙ HDCR и MPRT не може да се активират
едновременно.
∙∙ Когато функцията MPRT е разрешена, Яркост
не може да се разрешат и стават сиви.
∙∙ MPRT и HDCR не може да се активират
едновременно.
∙∙ Функцията Време за реакция става сива, когато
е разрешена функцията MPRT.
∙∙ Функцията MPRT трябва да е забранена, когато
FreeSync Premium е ON (ВКЛ.).
Меню от първо
ниво
Меню от второ
ниво
Image
OFF (ИЗКЛ.)
Enhancement
(Подобрение на Weak (Слабо)
изображението) Medium (Средно)
Strong (Силно)
Strongest
(Най-силно)
Описание
∙∙ Подобрение на изображението подобрява
ръбовете на изображението, за да подобри
остротата.
∙∙ Потребителите може да настройват
Подобрение на изображението във всеки
режим.
Image (Образ)
Меню от
първо ниво
Brightness
(Яркост)
Меню от второ/трето ниво
0-100
Contrast
(Контраст)
0-100
Sharpness
(Рязкост)
0-5
∙∙ Потребителите може да
настройват Контраст във всеки
режим.
∙∙ Когато Професионален режим
е sRGB, функцията Контраст ще
е сива.
∙∙ Потребителите може да
настройват Рязкост във всеки
режим.
Warm (Топли цветове)
Customization
R (0-100)
(Персонализиране)
G (0-100)
B (0-100)
Auto (Авт.)
4:3
16:9
∙∙ Потребителите може да
настройват Яркост във всеки
режим.
∙∙ Функцията Яркост става сива,
когато е разрешен режим MPRT
или HDCR.
Color
Cool (Студени цветове)
Temperature
(Цветова
Normal (Нормално)
температура)
Screen Size
(Размер на
екрана)
Описание
∙∙ Разкост подобрява яснотата и
детайлите на изображенията.
∙∙ Функцията Цветова температура
по подразбиране е Нормална.
∙∙ Използвайте бутон нагоре
или надолу, за да изберете и
визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а
потвърждение и приложете своя
тип режим.
∙∙ Потребителите може да
регулират Цветова температура
в Режим за персонализиране.
∙∙ Потребителите може да
регулират Размер на екрана
във всеки режим, при всяка
разделителна способност и при
всяка скорост на опресняване.
∙∙ Настройката по подразбиране
е Авт.
Екранното Меню
13
Input Source (Източник на входен сигнал)
Меню от първо
ниво
Меню от второ
ниво
HDMI1 (поддържа се CEC)
HDMI2
DP
Auto Scan
(Автоматично
сканиране)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.) (по
подразбиране)
Navi Key (Клавиш Navi)
Меню от първо
ниво
Up (Нагоре)/
Down (Надолу)/
Left (Наляво)/
Right (Надясно)
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
Brightness
(Яркост)
Game Mode
(Режим за игри)
Screen
Assistance
(Помощ за
екрана)
Alarm Clock
(Будилник)
Input Source
(Източник на
входен сигнал)
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Info. On Screen
(Информация на
екрана)
Night Vision
(Нощен режим)
14
Екранното Меню
Описание
∙∙ Потребителите може да настройват
Източник на входен сигнал във всеки
режим.
∙∙ Потребителите може да използват
клавиша Navi за избор на Input Source
(Източник на входен сигнал) при
състоянието по-долу:
• Когато Auto Scan (Авт. сканиране) е OFF
(ИЗКЛ.) с монитор в икономичен режим;
• Когато полето със съобщение “No Signal
(Няма сигнал)” е показано на монитора.
Описание
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
нагоре е Режим за игри.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
надолу е Помощ за екрана.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
наляво е Будилник.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
надясно е Източник на входен сигнал.
∙∙ Всички елементи на клавиша Navi може
да се регулират чрез екранното меню.
Setting (Настройка)
Меню от първо
ниво
Language
(Език)
Меню от второ
ниво
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Описание
∙∙ Фабричната настройка по подразбиране
на Език е Английски.
∙∙ Потребителите може да натиснат OK
бутон, за да потвърдят и приложат
настройката Език.
∙∙ Език е независима настройка.
Настройката за езика на потребителите
ще замести фабричната настройка по
подразбиране. Когато потребителите
зададат Нулиране да бъде Да, Език няма
да се промени.
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Прозрачност)
OSD Time Out
(Таймаут на
екранното
меню)
Power Button
(Бутон за
захранване)
(Скоро ще бъдат
налични още
езици)
0~5
5~30s
OFF (ИЗКЛ.)
Standby
(в готовност)
Info. On Screen
(Информация
на екрана)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
∙∙ Потребителите може да настройват
Прозрачност във всеки режим.
∙∙ Потребителите може да настройват
Таймаут на екранното меню във всеки
режим.
∙∙ Когато е зададено OFF (ИЗКЛ.),
потребителите може да натиснат
бутона на захранването, за да изключат
монитора.
∙∙ Когато е зададен режим Standby (В
готовност), потребителите може да
натиснат бутона на захранването, за да
изключат панела и подсветката.
∙∙ Информацията за състоянието на
монитора ще бъде показана отдясно на
екрана.
∙∙ Щракнете, за да разрешите или
забраните функцията Info. On Screen
(Информация на екрана). Настройката по
подразбиране е ИЗКЛ.
Екранното Меню
15
Меню от първо
ниво
HDMI CEC
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
поддържа Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ и различни аудио-визуални
устройства, поддържащи CEC.
∙∙ Ако HDMI CEC е ON (ВКЛ.):
• Мониторът ще се включи автоматично
при включване на CEC устройство.
• CEC устройството ще влезе в
икономичен режим, когато мониторът
е изключен.
Reset
(Нулиране)
16
Екранното Меню
YES (ДА)
NO (НЕ)
• При свързване на Sony PlayStation®
или Nintendo® Switch™, режими
Game (Игра) и Pro (Професионален)
автоматично се настройват на User
mode (Потребителски режим) (поподразбиране) и може да се регулира
по-късно до предпочитаните режими
на потребителите.
∙∙ Потребителите може да нулират
и възстановят настройките на
оригиналната Настройка по на
екранното меню във всеки режим.
Технически характеристики
Модел
Optix G27C7
Извивка
1500R
Размер
Тип панел
Разделителна
способност
27 инча
VA
1920 x 1080 при 165Hz
Пропорции
16:9
Контрастно съотношение
3000:1
Яркост (нитове)
Скорост на опресняване
Време за реакция
I/O
Ъгли на гледане
DCI-P3*/ sRGB
Повърхностна обработка
Цветове на екрана
Технически
характеристики на
захранващ адаптер
250
165Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI x 2
∙∙ DP x 1
∙∙ Изход за слушалки x 1
178°(х.) , 178°(в.)
93%/ 118%
Против отблясъци
16,7M (8 bit)
Опция 1: Delta ADP-40KD BB
Опция 2: APD DA-40A19
Вход за захранването
100~240Vac, 50~60Hz, 1A
Регулиране (наклон)
-5° ~ 20°
Изход за захранване
Kensington заключване
VESA монтаж
19V
2,1A
Да
∙∙ Тип платка: 100 x 100 mm
∙∙ Тип болт: M4 x 10 mm
• Диаметър на резбата: 4 mm
• Стъпка на резбата: 0,7 mm
• Дължина на стъпката: 10 mm
Технически характеристики
17
Модел
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
Среда
Optix G27C7
611,3 x 447,5 x 228,4 mm
4,7 kg (нетно)
7,0 kg (бруто)
Работна
Памет
∙∙ Температура: От 0℃ до 40℃
∙∙ Влажност: 20% до 90% без кондензация
∙∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m
∙∙ Температура: От -20℃ до 60℃
∙∙ Влажност: 10% до 90% без кондензация
* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.
18
Технически характеристики
Готови режими на дисплея
Стандарт
Разделителна способност
VGA
640x480
при 60Hz
при 67Hz
при 72Hz
Dos режим
720x480
SVGA
800x600
720x576
при 75Hz
при 60Hz
при 50Hz
при 56Hz
при 60Hz
при 72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
при 75Hz
при 60Hz
при 70Hz
при 75Hz
при 60Hz
при 75Hz
при 60Hz
при 60Hz
при 60Hz
при 85Hz
при 120Hz
при 144Hz
Разделителна
способност на
видеотайминг
480P
при 165Hz
576P
720P
1080P при 60Hz
1080P при 120Hz
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Optix G27C7
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Готови режими на дисплея
19
Отстраняване на неизправности
LED индикаторът е изключен.
• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
Няма картина.
• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.
• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата
мрежа и включени.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за
да активирате монитора.
Изображението на екрана не е с правилната големина или не е
центрирано.
• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка,
подходяща за показване на монитора.
Няма Plug & Play.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.
Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат
проблеми с цветовете.
• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.
• Настройте яркостта и контрастта.
• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.
Мониторът започва да мига и се виждат черти.
• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на
Вашия монитор.
• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.
• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят
електромагнитна интерференция (EMI).
20
Отстраняване на неизправности
Инструкции за безопасност
∙∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.
∙∙ Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя
трябва да се спазват.
∙∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.
∙∙ Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за
бъдещи справки.
∙∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от
влага и висока температура.
∙∙ Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.
∙∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено
правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в
електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта.
Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.
∙∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да
използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на
енергия.
∙∙ Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се
предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.
∙∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение
над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.
∙∙ ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40℃.
∙∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.
Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за
да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да
доведе до повреда на устройството или до токов удар.
∙∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не
поставяйте предмети върху захранващия кабел.
∙∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.
∙∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от
сервизен персонал:
• Захранващият кабел или щепселът е повреден.
• Течност е проникнала вътре в устройството.
• Устройството е било изложено на влага.
• Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като
следвате инструкциите в ръководството на потребителя.
• Устройството е било изпуснато и повредено.
• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.
∙∙ За предотвратяване на преобръщане на монитора, подсигурете монитора
към бюро, стена или фиксиран предмет с помощта на заключване против
преобръщане, което помага за правилно поддържане на монитора и го държи на
място.
⚠⚠Важно
Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за
инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).
Инструкции за безопасност
21
Сертифициране TÜV Rheinland
Сертифициране за Low Blue Light (Слаба синя
светлина) TÜV Rheinland
Доказано е, че синята светлина причинява
умора и дискомфорт в очите. MSI вече предлага
монитори със сертификат за слаба синя светлина
TÜV Rheinland, за да гарантира комфорта и
доброто състояние на потребителите. Следвайте
инструкциите по-долу, за да намалите симптомите
от продължително излагане на екрана и на синя светлина.
∙∙ Поставете екрана на разстояние 50 – 70 cm (20 – 28 in) от очите си, малко под
нивото на очите.
∙∙ Съзнателно мигане от време на време ще помогне за намаляване на
напрежението в очите след продължително време пред екрана.
∙∙ Правете 20-минутни почивки на всеки 2 часа.
∙∙ Гледайте встрани от екрана и се взирайте в отдалечен обект в продължение на
най-малко 20 секунди по време на почивките.
∙∙ Правете упражнения за разтягане за облекчаване на умората или болката в
тялото по време на почивките.
∙∙ Използвайте режима Reader (Четене)/Anti-Blue (Неутурализиране на синята
светлина) или включете допълнителната функция Low Blue Light (Слаба синя
светлина).
Сертифициране за екран Flicker Free (Без трептене)
TÜV Rheinland
∙∙ TÜV Rheinland тества този продукт, за да
установи дали дисплеят произвежда видимо
и невидимо за човешкото око трептене и
следователно натоварва очите на потребителите.
∙∙ TÜV Rheinland има каталог с изпитвания, който
определят минималните стандарти в различни честотни диапазони. Каталогът
с изпитванията се основава на международно приложими стандарти или
стандарти, общи за отрасъла, и надхвърля тези изисквания.
∙∙ Продуктът е тестван в лаборатория съгласно тези критерии.
∙∙ Ключовата фраза “без трептене” потвърждава, че устройството няма видимо
и невидимо трептене, както е определено в този стандарт, в диапазона от 0 до
3000 Hz при различни настройки на яркостта.
∙∙ Дисплеят няма да поддържа функцията Flicker Free (Без трептене), когато е
активиран режим Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT.
(Наличието на Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT варира в
зависимост от продуктите.)
22
Сертифициране TÜV Rheinland
Регулаторни съобщения
CE съвместимост
Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за
ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани
продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества
(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за
информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния
журнал на ЕС.
Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово
устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника на ФКК.
Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу
вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако
не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да
предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при
някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството
причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да
се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може
да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени
по-долу:
∙∙ Да преориентира или премести антената на приемника.
∙∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
∙∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от
веригата, към която е включен приемникът.
∙∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Бележка 1
Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната,
отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да
използва това оборудване.
Бележка 2
Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива,
трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.
Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е
обект на следните две условия:
1. Устройството да не причинява вредна интерференция.
2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която
може да причини нежелано действие.
Регулаторни съобщения
23
Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от
електронно и електрическо оборудване
Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на
Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да
се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното
електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива
продукти в края на живота им.
Информация за химични субстанции
В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента
EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),
MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Характеристики на екологичен продукт
∙∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.
∙∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.
∙∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.
∙∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.
∙∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.
∙∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно
приемане.
Политика за опазване на околната среда
∙∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат
използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се
изхвърлят след края на живота на продукта.
∙∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за
събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на
излезли от употреба продукти.
∙∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да
получите повече информация относно рециклирането.
∙∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл
[email protected], когато искат да получат информация за правилното
изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.
24
Регулаторни съобщения
Предупреждение!
Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.
Препоръки:
1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.
2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното
време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от
един час на ден.
Съобщение за авторски права и търговски марки
Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното
лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички
други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им
собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито
подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без
предизвестие.
Техническа поддръжка
Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това
ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или
с местния дистрибутор. Можете също така да посетите
https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.
Регулаторни съобщения
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement