MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Lietotāja rokasgrāmata

MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Optix sērija
LCD monitors
Optix G27C7 (3CC6)
Saturs
Darba uzsākšana........................................................................................................... 3
Komplekta saturs.................................................................................................... 3
Monitora statīva uzstādīšana.................................................................................. 4
Monitora noregulēšana........................................................................................... 5
Monitora pārskats................................................................................................... 6
Monitora pievienošana datoram.............................................................................. 8
Ekrāna izvēlnes iestatīšana.......................................................................................... 9
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................... 9
Karstais taustiņš...................................................................................................... 9
OSD izvēlnes................................................................................................................ 10
Gaming (Spēles).................................................................................................... 10
Professional (Profesionāls)................................................................................... 12
Image (Attēls)........................................................................................................ 13
Input Source (Ievades avots)................................................................................. 14
Navi Key (Navigācijas taustiņš)............................................................................. 14
Setting (Iestatīšana)............................................................................................... 15
Specifikācijas............................................................................................................... 17
Iepriekš iestatītie displeja režīmi............................................................................... 19
Kļūdu novēršana.......................................................................................................... 20
Drošības instrukcijas.................................................................................................. 21
TÜV Rheinland sertifikācija......................................................................................... 22
Reglamentējošie paziņojumi...................................................................................... 23
Pārskatīšana
V1.0, 2020/12
2
Saturs
Darba uzsākšana
Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām. Savienojot
ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai
izvairītos no statiskās elektrības.
Komplekta saturs
Monitors
Dokumentācija
Optix G27C7
Īsā lietošanas pamācība
Reģistrācijas karte
Garantijas karte
MSI atmaksas programmas karte
Piederumi
Kabeļi
⚠⚠Svarīgi!
Statīvs ar skrūvēm
Statīva pamatne ar skrūvēm
Strāvas adapteris un strāvas kabelis
HDMI kabelis (papildu)
DisplayPort kabelis (papildu)
∙∙ Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir
bojāts vai iztrūkst.
∙∙ Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.
Darba uzsākšana
3
Monitora statīva uzstādīšana
1. Atstājiet monitoru tā aizsargiepakojumā. Salāgojiet skavu ar gropi uz monitora.
2. Pieskrūvējiet statīva kronšteinu ar skrūvēm.
3. Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu
pamatni.
4. Salāgojiet un spiediet statīva pārsegu monitora gropē, līdz tas nofiksējas vietā.
⚠⚠Svarīgi!
∙∙ Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja
paneli.
∙∙ Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz paneļa.
∙∙ Statīva kronšteina uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas.
Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie
sienas.
2
1
4
4
Darba uzsākšana
3
Monitora noregulēšana
Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas
iespējas.
⚠⚠Svarīgi!
Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.
-5 20
O
O
Darba uzsākšana
5
Monitora pārskats
3
2
1
4
6
Darba uzsākšana
5
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Power Button (Barošanas poga)
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Kensington slēdzene
Strāvas ligzda
HDMI pieslēgvieta
DisplayPort
Austiņu ligzda
Darba uzsākšana
7
Monitora pievienošana datoram
1. Izslēdziet datoru.
2. Savienojiet monitora video kabeli ar datoru.
3. Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)
4. Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)
5. Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)
6. Ieslēdziet monitoru. (D attēls)
7. Ieslēdziet datoru, un monitors automātiski nosaka signāla avotu.
B
D
C
A
8
Darba uzsākšana
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.
⚠⚠Svarīgi!
Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties
izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi:
∙∙ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase
∙∙ Funkciju vērtību pielāgošana
∙∙ Funkciju izvēļņu atvēršana/aizvēršana
Nospiediet pogu OK (Labi)
∙∙ Ekrāna (OSD) izvēlnes palaišana
∙∙ Apakšizvēlnes
∙∙ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana
Karstais taustiņš
∙∙ Lietotāji var atvērt funkciju izvēlni Game Mode (Spēļu režīms), Screen Assistance
(Ekrāna palīdzība), Alarm Clock (Modinātājs) un Input Source (Ievades avots),
pārvietojot Navi Key (Navigācijas taustiņš) augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, kad
ekrāna izvēlne nav aktīva,
∙∙ Lietotāji var pielāgot savus karstos taustiņus, lai ievadītu citas funkciju izvēlnes.
Ekrāna izvēlnes iestatīšana
9
OSD izvēlnes
Gaming (Spēles)
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
Game Mode
(Spēļu režīms)
User (Lietotājs)
FPS
Racing (Sacīkstes)
RTS
RPG
Night Vision
(Nakts
redzamība)
Response Time
(Atbildes laiks)
OFF (IZSLĒGTS)
Normal (Normāls)
Strong (Spēcīgs)
OSD izvēlnes
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus
vienumus.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju,
lai atlasītu un priekšskatītu režīma
efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu režīma veidu.
∙∙ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu
un ir ieteicama FPS spēlēm.
Strongest (Spēcīgākais)
A.I.
Normal (Normāls)
Fast (Ātrs)
Fastest (Ātrākais)
10
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Atbildes laiku.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots MPRT.
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
MPRT
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Apraksts
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu
nevar iespējot un tie tiek iezīmēti
pelēki.
∙∙ Funkcijas MPRT un HDCR nevar
iespējot vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks,
kamēr ir iespējots MPRT.
Refresh Rate
Location
Pa kreisi
(Atsvaidzināšanas (Atrašanās augšā
intensitāte)
vieta)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Location
Pa kreisi
(Atrašanās augšā
vieta)
Pa labi
augšā
Pa kreisi
apakšā
Pa labi
apakšā
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr
iestatījums FreeSync Premium ir
iestatīts uz ON (IESLĒGTS).
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Noklusējuma Atsvaidzināšanas
intensitāte atrašanās vieta ir
pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē
atrašanās vieta ir regulējama.
Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu
un lietotu Atsvaidzināšanas
intensitāte Atrašanās vieta.
∙∙ Šis monitors ievēro un darbojas,
izmantojot operētājsistēmas
iepriekš iestatīto Ekrāna
atsvaidzināšanas intensitāti.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Modinātāju.
∙∙ Pēc laika iestatīšanas nospiediet OK
pogu, lai aktivizētu taimeri.
∙∙ Noklusējuma Modinātāja atrašanās
vieta ir pa kreisi augšā. Lietotāji var
izvēlēties savu atrašanās vietu.
OFF (IZSLĒGTS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
Screen
None (Nav)
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Ekrāna palīdzību.
∙∙ Ekrāna palīdzība noklusējums ir
Nav.
OSD izvēlnes
11
1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne
FreeSync
Premium
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
Pro Mode
(Profesionālais
režīms)
HDCR
MPRT
∙∙ MPRT ir atspējots, ja ir iespējots
FreeSync Premium.
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
Anti-Blue
(Pretzils)
∙∙ Lietotāji var pielāgot visus vienumus.
User (Lietotājs)
Movie (Filma)
Office (Birojs)
Low Blue Light
(Zems zilās
gaismas
līmenis)
∙∙ FreeSync Premium novērš ekrāna
pārrāvumus
∙∙ DisplayPort vai HDMI noklusējums
ir IZSLĒGTS un to var regulēt
uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā
režīmā, jebkurā izšķirtspējā,
jebkurā ievades avotā un jebkurā
ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.
Professional (Profesionāls)
1. līmeņa
izvēlne
Apraksts
sRGB
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Noklusējuma režīms ir User (Lietotājs).
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai
atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu un
lietotu režīma veidu.
∙∙ Low Blue Light (Zems zilās gaismas
līmenis) aizsargā acis pret zilo gaismu. Ja
šis iestatījums ir aktivizēts, Low Blue Light
(Zems zilās gaismas līmenis) pielāgo ekrāna
krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Low
Blue Light (Zems zilās gaismas līmenis).
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Ja profesionālais režīms ir iestatīts uz AntiBlue (Pretzils), ir obligāti jāiespējo Low Blue
Light (Zems zilās gaismas līmenis).
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.
∙∙ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu
kontrastu.
∙∙ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums
tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ Funkcijas HDCR un MPRT nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Ja MPRT ir aktivizēts, Spilgtumu nevar
iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki.
∙∙ Funkcijas MPRT un HDCR nevar iespējot
vienlaikus.
∙∙ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir
iespējots MPRT.
12
OSD izvēlnes
∙∙ MPRT ir jāatspējo, kamēr iestatījums
FreeSync Premium ir iestatīts uz ON
(IESLĒGTS).
1. līmeņa
izvēlne
Image
Enhancement
(Attēla
uzlabošana)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai
uzlabotu tā pievilcību.
Weak (Vājš)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla
uzlabošanu.
Medium (Vidējs)
Strong (Spēcīgs)
Strongest
(Spēcīgākais)
Image (Attēls)
1. līmeņa
izvēlne
Brightness
(Spilgtums)
2./3. līmeņa izvēlne
0-100
Contrast
(Kontrasts)
0-100
Sharpness
(Asums)
0-5
Color
Temperature
(Krāsu
temperatūra)
Cool (Vēss)
Screen Size
(Ekrāna izmērs)
Customization
(Pielāgošana)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Kontrastu.
∙∙ Ja Pro Mode (Profesionālais
režīms) ir iestatīts uz sRGB,
kontrasts tiek iezīmēts pelēks.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Asumu.
∙∙ Asums uzlabo attēlu dzidrumu
un detaļas.
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Auto (Automātiski)
4:3
16:9
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var
pielāgot Spilgtums.
∙∙ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja
MPRT vai HDCR tiek iespējotas.
Normal (Normāls)
Warm (Silts)
Apraksts
∙∙ Krāsu temperatūras
noklusējums ir Normāls.
∙∙ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz
leju, lai atlasītu un priekšskatītu
režīma efektus.
∙∙ Nospiediet OK pogu, lai
apstiprinātu un lietotu režīma
veidu.
∙∙ Lietotāji var pielāgot Krāsu
temperatūru Pielāgošanas
režīmā.
∙∙ Lietotāji var regulēt Ekrāna
izmēru jebkurā režīmā, jebkurā
izšķirtspējā un jebkurā ekrāna
atsvaidzināšanas intensitātē.
∙∙ Noklusējums ir Automātiski.
OSD izvēlnes
13
Input Source (Ievades avots)
1. līmeņa
izvēlne
2. līmeņa
izvēlne
HDMI1 (CEC atbalstīts)
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automātiskā
skenēšana)
OFF (IZSLĒGTS)
ON (IESLĒGTS)
(Noklusējuma)
Apraksts
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades
avotu.
∙∙ Lietotāji var izmantot navigācijas taustiņu,
lai atlasītu ievades statusu, kā norādīts
tālāk.
• Ja “Auto Scan” (Automātiskā skenēšana)
ir iestatīta uz “OFF” (IZSLĒGTS) un
monitors ir jaudas taupīšanas režīmā.
• Ja monitorā ir redzams ziņojums “No
Signal (Nav signāla)”.
Navi Key (Navigācijas taustiņš)
1. līmeņa
izvēlne
Up (Uz augšu)/
Down (Uz leju)/
Left (Pa kreisi)/
Right (Pa labi)
2. līmeņa izvēlne
OFF (IZSLĒGTS)
Brightness
(Spilgtums)
Game Mode
(Spēļu režīms)
Screen
Assistance
(Ekrāna palīdzība)
Alarm Clock
(Modinātājs)
Input Source
(Ievades avots)
Refresh Rate
(Atsvaidzināšanas
intensitāte)
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
Night Vision
(Nakts
redzamība)
14
OSD izvēlnes
Apraksts
∙∙ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu
režīms.
∙∙ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna
palīdzība.
∙∙ Pogas Pa kreisi noklusējums ir
Modinātājs.
∙∙ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades
avots.
∙∙ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var
pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.
Setting (Iestatīšana)
1. līmeņa
izvēlne
Language
(Valoda)
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
繁體中文
∙∙ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.
Français
∙∙ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja
valodas iestatījums ignorē rūpnīcas
noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši
Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.
English
Deutsch
Italiano
∙∙ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu
Valoda, lietotājiem jānospiež OK poga.
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Drīz būs vairāk
valodu)
Transparency
0-5
(Caurspīdīgums)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot
Caurspīdīgumu.
Power Button
(Barošanas
poga)
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Ja iestatīts uz OFF (IZSLĒGTS), lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
monitoru.
Info. On Screen
(Informācija
ekrānā)
OFF (IZSLĒGTS)
OSD Time Out
5-30s
(Ekrāna izvēlnes
taimauts)
Standby
(Gaidīšanas
režīms)
ON (IESLĒGTS)
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna
izvēlnes taimautu.
∙∙ Ja iestatīts uz gaidstāves režīmu, lietotāji
var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu
paneli un aizmugurapgaismojumu.
∙∙ Monitora statusa informācija tiek parādīta
ekrāna labajā pusē.
∙∙ Lietotāji var iespējot vai atspējot Info. On
Screen (Informācija ekrānā). Noklusējums
ir IZSLĒGTS.
OSD izvēlnes
15
1. līmeņa
izvēlne
HDMI CEC
2. līmeņa izvēlne
Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)
∙∙ Noklusējums ir IZSLĒGTS.
ON (IESLĒGTS)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
atbalsta Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ un dažādas audio vizuālās ierīces,
kas ir saderīgas ar CEC.
∙∙ Ja HDMI CEC ir iestatīts uz ON (Ieslēgts)
• Monitors automātiski ieslēdzas, kad tiek
ieslēgta CEC ierīce.
• CEC ierīcē tiek ieslēgts enerģijas
taupības režīms, kad monitors ir izslēgts.
Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)
NO (NĒ)
16
OSD izvēlnes
• Kad pievienota ierīce Sony PlayStation®
vai Nintendo® Switch™, režīms Game
(Spēle) un Pro Mode (Profesionālais
režīms) automātiski tiek pārslēgts uz
režīmu User (Lietotājs) (noklusējuma),
un vēlāk var pielāgot lietotāja vēlamos
režīmus.
∙∙ Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt
un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes
noklusējuma iestatījumus.
Specifikācijas
Modelis
Optix G27C7
Liekums
1500R
Izmērs
Paneļa veids
Izšķirtspēja
Attēla attiecība
Spilgtums (niti)
Kontrasta attiecība
Atsvaidzināšanas
intensitāte
27 collu
VA
1920 x 1080 @165Hz
16:9
250
3000:1
165Hz
Atbildes laiks
1ms (MPRT)
I/O
∙∙ DP x 1
Skatīšanās leņķi
DCI-P3*/ sRGB
Virsmas apstrāde
Displeja krāsas
Strāvas adaptera
specifikācijas
Ieejošā strāva
Strāvas izvads
Regulēšana (noliekšana)
Kensington slēdzene
VESA stiprinājums
∙∙ HDMI x 2
∙∙ Austiņu ligzda x 1
178°(H) , 178°(V)
93% / 118%
Pretapžilbes
16,7M (8 biti)
1. iespēja. Delta ADP-40KD BB
2. iespēja. APD DA-40A19
100~ 240Vac, 50~ 60Hz, 1A
19V
2,1A
-5° - 20°
Jā
∙∙ Plāksnes veids: 100 x 100 mm
∙∙ Skrūves veids: M4 x 10 mm
• Pavediena diametrs: 4 mm
• Pavediena solis: 0,7 mm
• Pavediena garums: 10 mm
Specifikācijas
17
Modelis
Izmēri (Pl x A x Dz)
Svars
Vide
Optix G27C7
611,3 x 447,5 x 228,4 mm
4,7 kg (neto)
7,0 kg (bruto)
Darbības
režīms
Uzglabāšana
∙∙ Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃
∙∙ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu
∙∙ Augstums: 0 - 5000 m
∙∙ Temperatūra: no -20℃ līdz 60℃
∙∙ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu
* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem.
18
Specifikācijas
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
Standarts
VGA
Izšķirtspēja
640x480
@60Hz
@67Hz
@72Hz
DOS vide
720x480
SVGA
800x600
720x576
@75Hz
@60Hz
@50Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
@75Hz
@60Hz
@70Hz
@75Hz
@60Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@85Hz
@120Hz
@144Hz
Video laika
izšķirtspēja
480P
576P
720P
1080P @60Hz
1080P @120Hz
@165Hz
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Optix G27C7
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Iepriekš iestatītie displeja režīmi
19
Kļūdu novēršana
Barošanas gaismas diode ir izslēgta.
• Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
Nav attēla.
• Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.
• Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir
ieslēgti.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
aktivizētu monitoru.
Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.
• Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu,
kas ir piemērots monitora attēlošanai.
Nav standarta Plug & Play.
• Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.
Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar
krāsām.
• Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.
• Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
• Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.
• Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.
Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.
• Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.
• Atjauniniet grafikas kartes draiverus.
• Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos
traucējumus (EMI).
20
Kļūdu novēršana
Drošības instrukcijas
∙∙ Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.
∙∙ Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja
rokasgrāmatā.
∙∙ Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.
∙∙ Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.
∙∙ Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un
augstā temperatūrā.
∙∙ Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas.
∙∙ Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums
ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai. Neatspējojiet
kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu
strāvas kontaktligzdu.
∙∙ Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce
noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.
∙∙ Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai.
Nenosedziet ventilatoru.
∙∙ Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par
60℃ vai zemāku par -20℃, kas var sabojāt ierīci.
∙∙ PIEZĪME. Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40℃.
∙∙ Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis
rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci
vai izraisīt elektrošoku.
∙∙ Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus
priekšmetus uz strāvas vada.
∙∙ Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.
∙∙ Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa
personālam.
• Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.
• Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.
• Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.
• Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai.
• Ierīce ir nokritusi un bojāta.
• Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.
∙∙ Lai novērstu monitora apgāšanos, nostipriniet monitoru uz galda, sienas vai
fiksēta objekta, izmantojot pretapgāšanās stiprinājumu, kas palīdz pareizi atbalstīt
monitoru un noturēt drošā vietā.
⚠⚠Svarīgi!
Apstipriniet, ka elektroenerģijas sadales sistēmai uzstādīšanas vietā jānodrošina
automātiskais slēdzis ar 120/240 V, 20 A (maksimums).
Drošības instrukcijas
21
TÜV Rheinland sertifikācija
TÜV Rheinland Low Blue Light (Zema Zilās Gaismas
Līmeņa) sertifikācija
Zilā gaisma rada acu nogurumu un diskomfortu. MSI
tagad nodrošina monitorus ar TÜV Rheinland zema
zilās gaismas līmeņa sertifikāciju, lai nodrošinātu
lietotājiem acu komfortu un labsajūtu. Ievērojiet
tālāk norādītās instrukcijas, lai samazinātu ekrāna
un zilās gaismas iedarbības simptomus.
∙∙ Novietojiet ekrānu 20–28 collu (50–70 cm) attālumā no acīm un nedaudz zem acu
līmeņa.
∙∙ Ik pa brīdim apzināta acu mirkšķināšana palīdzēs samazināt acu slodzi pēc ilgstošas
skatīšanās ekrānā.
∙∙ Ik pēc 2 stundām paņemiet 20 minūšu atpūtu.
∙∙ Šo pārtraukumu laikā skatieties prom no ekrāna un vismaz 20 sekundes skatieties
uz attālākiem objektiem.
∙∙ Pārtraukumu laikā izstaipieties, lai atvieglotu ķermeņa nogurumu vai sāpes.
∙∙ Izmantojiet lasīšanas/pretzilo režīmu vai ieslēdziet zema zilās gaismas līmeņa
funkciju.
TÜV Rheinland Flicker Free (Bez mirgoņas) tehnoloģijas
sertifikācija
∙∙ TÜV Rheinland pārbaudīja šo izstrādājumu, lai
pārliecinātos, vai displejs izdala redzamas un
neredzamas mirgoņas, tādējādi radot lietotāju acu
nogurumu.
∙∙ TÜV Rheinland ir noteicis pārbaužu katalogu, kas
nosaka minimālos standartus dažādos frekvenču
diapazonos. Pārbaužu katalogs ir balstīts uz starptautiski pieejamiem standartiem
vai industrijā biežāk sastopamiem standartiem un pārsniedz šīs prasības.
∙∙ Izstrādājums ir pārbaudīts laboratorijā atbilstoši šiem kritērijiem.
∙∙ Atslēgvārds “Bez mirgoņas” apstiprina, ka ierīcei nav redzama un neredzama
mirgoņa, kas definēta šajā standartā diapazonā no 0 līdz 3000 Hz dažādos spilgtuma
iestatījumos.
∙∙ Displejs neatbalstīs Flicker Free tehnoloģiju, kad iespējota funkcija Anti Motion Blur
(Pretkustības kontūra)/MPRT. (Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra)/
MPRT pieejamība atšķiras atkarībā no izstrādājumiem.)
22
TÜV Rheinland sertifikācija
Reglamentējošie paziņojumi
CE atbilstība
Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP
direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu
vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES).
Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā
uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša direktīvām.
FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi
ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem
traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada,
izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek
uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var
radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi
nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus
radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.
∙∙ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
∙∙ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
∙∙ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
∙∙ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/televīzijas
speciālistu.
1. paziņojums
Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes,
kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja
tiesības ekspluatēt šo ierīci.
2. paziņojums
Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un
maiņstrāvas vads, ja tāds ir.
Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti
nosacījumi:
1. šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var
radīt nevēlamas darbības.
Reglamentējošie paziņojumi
23
WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi) paziņojums
Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), augustā, “elektrisko un
elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus,
un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ
šādus produktus to derīguma laika beigās.
Informācija par ķīmiskajām vielām
Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta
un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām
vielām produktos vietnē:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Zaļā produkta raksturojums
∙∙ Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos
∙∙ Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums
∙∙ Viegli demontējama un pārstrādājama
∙∙ Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi
∙∙ Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu
∙∙ Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.
Vides politika
∙∙ Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu
izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika
beigās.
∙∙ Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu
otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.
∙∙ Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu
papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.
∙∙ Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu
informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju
pārstrādi un izjaukšanu.
Brīdinājums.
Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.
Ieteikumi.
1. Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.
2. Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu
vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.
24
Reglamentējošie paziņojumi
Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm
Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI
logotips ir Micro-Star Int ‘l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču
zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai
netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt
izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams
rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī,
lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.
Reglamentējošie paziņojumi
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement