MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Návod na obsluhu

MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Návod na obsluhu | Manualzz
Séria ARTYMIS
LCD Monitor
MAG ARTYMIS 242C (3BA8)
MAG ARTYMIS 242CP (3BA8)
Obsah
Začíname........................................................................................................................ 3
Obsah Balenia.......................................................................................................... 3
Inštalácia stojana monitora..................................................................................... 4
Nastavenie monitora............................................................................................... 6
Prehľad monitora.................................................................................................... 7
Pripojenie monitora k počítaču............................................................................. 10
Nastavenie OSD........................................................................................................... 12
Navi Key (Navigačné tlačidlo)................................................................................ 12
Klávesová skratka................................................................................................. 13
Ponuky zobrazenia OSD.............................................................................................. 14
Gaming (Hranie hier)............................................................................................. 14
Professional (Profesionálny)................................................................................. 16
Image (Obraz)........................................................................................................ 17
Input Source (Vstupný zdroj)................................................................................. 18
Navi Key (Navigačné tlačidlo)................................................................................ 19
Setting (Nastavenie).............................................................................................. 19
Technické údaje........................................................................................................... 21
Predvolené režimy zobrazenia................................................................................... 23
Riešenie problémov..................................................................................................... 24
Bezpečnostné pokyny................................................................................................. 25
Osvedčenie TÜV Rheinland......................................................................................... 27
Regulačné poznámky.................................................................................................. 28
Prepracované vydanie
V1.0, 2021/02
2
Obsah
Začíname
Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas
pripájania zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku
statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.
Obsah Balenia
Monitor
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
Návod na rýchle spustenie
Dokumentácia
Registračná karta
Záručný list
Karta programu odmien MSI
Stojan so skrutkami
Základňa stojana so skrutkami
Príslušenstvo
Kryt stojana
Skrutky pre držiak na montáž na stenu
Napájací kábel
Sieťový adaptér
Káble
⚠⚠Dôležité
Kábel HDMI (Voliteľný)
Kábel DisplayPort (Voliteľný)
∙∙ Kontaktujte miesto nákupu alebo miestneho distribútora, ak sú nejaké položky
poškodené alebo chýbajú.
∙∙ Obsah balenia sa môže líšiť podľa krajiny.
∙∙ Dodaný napájací kábel je výslovne určený pre tento monitor a nemal by sa používať s
inými výrobkami.
Začíname
3
Inštalácia stojana monitora
1. Nechajte monitor v jeho ochrannom penovom obale. Zarovnajte stojan s drážkou
monitora. Pritiahnite stojan pomocou skrutiek.
2. Pripojte základňu k stojanu a pritiahnite skrutku na zaistenie základne.
3. Zarovnajte a potlačte kryt stojana smerom k drážke monitora tak, aby zacvakol na
miesto.
4. Pred uvedením monitora do vzpriamenej polohy sa uistite, že je zostava stojana
správne nainštalovaná.
⚠⚠Dôležité
∙∙ Umiestnite monitor na mäkký, chránený povrch, aby nedošlo k poškrabaniu
zobrazovacieho panela.
∙∙ Na panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
∙∙ Drážku na inštaláciu držiaka stojana je možné použiť aj na montáž na stenu. Ohľadne
správnej nástennej montážnej sady sa obráťte na svojho predajcu.
MAG ARTYMIS 242C
1
2
3
4
Začíname
MAG ARTYMIS 242CP
1
2
3
Začíname
5
Nastavenie monitora
Tento monitor je navrhnutý na maximalizovanie pohodlného sledovania s jeho
možnosťami nastavovania.
⚠⚠Dôležité
∙∙ Pri nastavovaní monitora sa nedotýkajte zobrazovacieho panela.
∙∙ Skôr, než monitor otočíte, mierne ho nakloňte dozadu.
MAG ARTYMIS 242C
O
MAG ARTYMIS 242CP
O
Začíname
O
-5 20
130mm
6
O
-5 20
Prehľad monitora
MAG ARTYMIS 242C
1
3
2
1
4
5
2
5
6
7
Začíname
7
MAG ARTYMIS 242CP
1
3
2
1
8
4
Začíname
5
2
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Navi Key (Navigačné tlačidlo)
Power Button (Hlavný vypínač)
Zámok Kensington
Sieťový konektor
Port HDMI
DisplayPort
Konektor na pripojenie slúchadiel
Začíname
9
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite počítač.
2. Pripojte obrazový kábel z monitora do počítača.
3. Zapojte sieťový napájací adaptér a napájací kábel monitora. (Obrázok A)
4. Pripojte sieťový napájací adaptér k napájaciemu konektoru monitora. (Obrázok B)
5. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. (Obrázok C)
6. Zapnite monitor. (Obrázok D)
7. Po zapnutí počítača a monitora sa automaticky začne zisťovať zdroj signálu.
MAG ARTYMIS 242C
B
D
C
A
10
Začíname
MAG ARTYMIS 242CP
B
D
C
A
Začíname
11
Nastavenie OSD
Táto kapitola uvádza základné informácie o Nastavenie OSD.
⚠⚠Dôležité
Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.
Navi Key (Navigačné tlačidlo)
Monitor je vybavený Navigačné tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý
pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD).
MAG ARTYMIS 242C
12
Nastavenie OSD
MAG ARTYMIS 242CP
Nahor/Nadol/Doľava/Doprava:
∙∙ voľba ponúk a položiek funkcie
∙∙ úprava hodnôt funkcií
∙∙ vstup do/výstup z ponúk funkcií
Stlačenie (OK):
∙∙ spustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)
∙∙ Prechod do vedľajších ponúk
∙∙ Potvrdenie voľby alebo nastavenia
Klávesová skratka
∙∙ Používatelia môžu vstúpiť do ponúk funkcií Game Mode (Herný režim), Screen
Assistance (Pomocník na obrazovke), Alarm Clock (Hodiny s budíkom) a Input
Source (Vstupný zdroj) posunutím Navi Key (Navigačné tlačidlo) nahor, nadol, doľava
alebo doprava, keď je ponuka zobrazenia OSD neaktívna.
∙∙ Používatelia si môžu prispôsobiť svoje tlačidlá rýchlej voľby na vstup do rôznych
ponúk funkcií.
Nastavenie OSD
13
Ponuky zobrazenia OSD
Gaming (Hranie hier)
Ponuka 1.
úrovne
Game Mode
(Herný režim)
Ponuka 2./3. úrovne
User (Používateľ)
FPS
Racing (Preteky)
RTS
Night Vision
(Nočné videnie)
RPG
OFF (VYP.)
Normal (Normálny)
Strong (Vysoké)
Popis
∙∙ Všetky položky môžu upravovať
používatelia.
∙∙ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol
zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov
režimu.
∙∙ Stlačením OK tlačidla potvrdíte a
použijete požadovaný typ režimu.
∙∙ Táto funkcia optimalizuje jas pozadia
a odporúča sa pre hry FPS.
Strongest (Najsilnejší)
Response Time
(Čas odozvy)
A.I.
Normal (Normálny)
Fast (Rýchly)
Fastest (Najrýchlejší)
14
Ponuky zobrazenia OSD
∙∙ Používatelia môžu upraviť Čas odozvy
v ktoromkoľvek režime.
∙∙ Keď je zapnutá funkcia MPRT, čas
odozvy bude vytienený.
∙∙ Čas odozvy musí byť po zapnutí
funkcie MPRT nastavený na Rýchle.
Ponuka 1.
úrovne
Ponuka 2./3. úrovne
MPRT
OFF (VYP.)
Refresh Rate
(Frekvencia
obnovovania)
Location
(Umiestnenie)
ON (ZAP.)
Vľavo
hore
Vpravo
hore
Vľavo
dolu
OFF (VYP.)
Alarm Clock
(Hodiny s
budíkom)
ON (ZAP.)
Location
(Umiestnenie)
Vpravo
dolu
Vľavo
hore
Vpravo
hore
Vľavo
dolu
OFF (VYP.)
15:00
30:00
45:00
Vpravo
dolu
Popis
∙∙ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá
funkcia MPRT.
∙∙ Keď je aktivovaná funkcia MPRT,
HDCR a jas sa nedajú aktivovať
a budú vyznačené sivou farbou a
nedostupné.
∙∙ Keď je zapnutá funkcia MPRT, čas
odozvy bude vytienený.
∙∙ Keď je funkcia MPRT vypnutá,
funkcia Adaptívna synchronizácia
musí byť zapnutá.
∙∙ Keď je funkcia MPRT zapnutá, PIP/
PBP bude zapnutá.
∙∙ Keď je zvolený pomer strán 1:1,
veľkosť obrazovky je nastavená na
Automaticky.
∙∙ Používatelia môžu upraviť Frekvencia
obnovovania v ktoromkoľvek režime.
∙∙ Predvolené umiestnenie Frekvencia
obnovovania je vľavo hore.
Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke
OSD. Stlačením OK tlačidla potvrdíte
a použijete umiestnenie Frekvencia
obnovovania.
∙∙ Tento monitor sleduje a pracuje s
predvolenou Frekvencia obnovovania
obrazovky operačného systému.
∙∙ Používatelia môžu upraviť Hodiny s
budíkom v ktoromkoľvek režime.
∙∙ Po nastavení času stlačením OK
tlačidla aktivujete časovač.
∙∙ Predvolené umiestnenie Hodiny s
budíkom je vľavo hore. Používatelia
si môžu zvoliť svoje vlastné
umiestnenie.
00:0199:59
60:00
Ponuky zobrazenia OSD
15
Ponuka 1.
úrovne
Ponuka 2./3. úrovne
Screen
Assistance
(Pomocník na
obrazovke)
None (Žiadne)
FreeSync
Premium
OFF (VYP.)
∙∙ Používatelia môžu upraviť pomocníka
na obrazovke Pomocník na
obrazovke v ktoromkoľvek režime.
∙∙ Predvolené nastavenie pomocníka na
obrazovke Pomocník na obrazovke
je Žiadne.
ON (ZAP.)
Professional (Profesionálny)
Ponuka 1.
úrovne
Pro Mode
(Profesionálny
režim)
User (Používateľ)
Anti-Blue
(Obmedzenie
modrého svetla)
Offices
(Kancelária)
16
∙∙ Funkcia FreeSync Premium
zabraňuje trhaniu obrazovky
∙∙ Predvolené nastavenie portu
zobrazenia DisplayPort alebo
HDMI je ZAP. a môže sa upraviť
na ZAP./VYP. v ktoromkoľvek
režime, pri ktoromkoľvek rozlíšení,
ktoromkoľvek vstupnom zdroji a pri
ktorejkoľvek obnovovacej frekvencii
obrazovky.
∙∙ Keď je zapnutá funkcia Adaptive Sync
(Adaptívna synchronizácia), MPRT je
vypnuté.
∙∙ Keď je zapnutá funkcia Adaptive Sync
(Adaptívna synchronizácia), PIP/PBP
je vypnuté.
∙∙ Keď je zvolený pomer strán 1:1,
veľkosť obrazovky je nastavená na
Automaticky.
Ponuka 2. úrovne Popis
Movie (Film)
Low Blue Light
(Slabé modré
svetlo)
Popis
RGB
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Ponuky zobrazenia OSD
∙∙ Predvolený režim je Používateľ.
∙∙ Všetky položky môžu upravovať používatelia.
∙∙ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a
zobrazíte náhľad účinkov režimu.
∙∙ Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete
požadovaný typ režimu.
∙∙ Štandardne je VYP.
∙∙ Funkcia Slabé modré svetlo chráni vaše oči pred
modrým svetlom. Funkcia Slabé modré svetlo
po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na
žltejšie vyžarovanie.
∙∙ Používatelia môžu upraviť Slabé modré svetlo v
ktoromkoľvek režime.
∙∙ Keď je režim Profesionálny režim nastavený na
Obmedzenie modrého svetla, musí sa aktivovať
Slabé modré svetlo.
Ponuka 1.
úrovne
HDCR
Ponuka 2. úrovne Popis
OFF (VYP.)
∙∙ Používatelia môžu upraviť HDCR v ktoromkoľvek
režime.
∙∙ HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením
kontrastu obrazového obsahu.
∙∙ Keď sa HDCR nastaví na ZAP., Jas bude
vyznačený sivou farbou a nedostupný.
∙∙ Funkcie HDCR a MPRT sa nedajú aktivovať
súčasne.
MPRT
OFF (VYP.)
∙∙ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá funkcia
MPRT.
∙∙ Keď je aktivovaná funkcia MPRT, HDCR a jas sa
nedajú aktivovať a budú vyznačené sivou farbou
a nedostupné.
∙∙ Keď je zapnutá funkcia MPRT, čas odozvy bude
vytienený.
∙∙ Keď je funkcia MPRT vypnutá, funkcia Adaptívna
synchronizácia musí byť zapnutá.
∙∙ Keď je funkcia MPRT zapnutá, PIP/PBP bude
zapnutá.
∙∙ Keď je zvolený pomer strán 1:1, veľkosť
obrazovky je nastavená na Automaticky.
Image
Enhancement
(Vylepšenie
obrazu)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Vylepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s
cieľom zdokonaliť ich ostrosť.
Weak (Slabé)
∙∙ Používatelia môžu upraviť Vylepšenie obrazu v
ktoromkoľvek režime.
Medium (Stredné)
Strong (Vysoké)
Strongest
(Najsilnejší)
Image (Obraz)
Ponuka 1.
úrovne
Ponuka 2./3. úrovne
Brightness (Jas) 0-100
Contrast
(Kontrast)
0-100
Popis
∙∙ Používatelia môžu upraviť jas v
režime Používateľ, RTS, RPG a
Čítanie.
∙∙ Jas bude vyznačený sivou farbou
a nedostupný, keď sa aktivujú
funkcie MPRT a HDCR.
∙∙ Používatelia môžu upraviť
Kontrast v ktoromkoľvek režime.
Ponuky zobrazenia OSD
17
Ponuka 1.
úrovne
Ponuka 2./3. úrovne
Popis
Sharpness
(Ostrosť)
0-5
∙∙ Používatelia môžu upraviť Ostrosť
v ktoromkoľvek režime.
Color
Temperature
(Teplota farieb)
Cool (Studené)
∙∙ Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily
obrazového obsahu.
∙∙ Predvolené nastavenie teploty
farieb je Normálne.
Normal (Normálny)
Warm (Teplé)
Customization R (0 - 100)
(Prispôsobenie)
G (0 - 100)
Screen Size
(Rozmer
obrazovky)
B (0 - 100)
Auto (Automaticky)
4:3
16:9
Input Source (Vstupný zdroj)
Ponuka 1.
úrovne
HDMI1
Ponuka 2.
úrovne
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automatické
skenovanie)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Pomocou tlačidla nahor alebo
nadol zvolíte a zobrazíte náhľad
účinkov režimu.
∙∙ Stlačením OK tlačidla potvrdíte a
použijete požadovaný typ režimu.
∙∙ Používatelia môžu upraviť teplotu
farieb v režime Prispôsobenie.
∙∙ Používatelia môžu upraviť Rozmer
obrazovky v ktoromkoľvek režime,
pri akomkoľvek rozlíšení a pri
akejkoľvek obnovovacej frekvencii
obrazovky.
∙∙ Štandardne je nastavené
Automaticky.
Popis
∙∙ Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v
ktoromkoľvek režime.
∙∙ Používatelia môžu použiť navigačné
tlačidlo na voľbu Vstupného Zdroja v nižšie
uvedenom stave:
• Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“
nastavilo na „VYP.“ a monitor je v
úspornom režime.
• Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s
hlásením „No Signal“ (Žiadny signál).
18
Ponuky zobrazenia OSD
Navi Key (Navigačné tlačidlo)
Ponuka 1.
úrovne
Up (Nahor)/
Down (Nadol)/
Left (Doľava)/
Right (Doprava)
Ponuka 2. úrovne
OFF (VYP.)
Brightness (Jas)
Game Mode
(Herný režim)
Screen Assistance
(Pomocník na
obrazovke)
Alarm Clock
(Hodiny s budíkom)
Input Source
(Vstupný zdroj)
Refresh Rate
(Frekvencia
obnovovania)
Popis
∙∙ Predvolené nastavenie tlačidla nahor je
Herný režim.
∙∙ Predvolené nastavenie tlačidla nadol je
Pomocník na obrazovke.
∙∙ Predvolené nastavenie tlačidla doľava je
Hodiny s budíkom.
∙∙ Predvolené nastavenie tlačidla doprava
je Vstupný zdroj.
∙∙ Všetky položky Navigačné tlačidlo sa
dajú upraviť prostredníctvom Ponuky
zobrazenia na obrazovke OSD.
Info. On Screen
(Informácie na
obrazovke)
Night Vision
(Nočné videnie)
Setting (Nastavenie)
Ponuka 1.
úrovne
Language
(Jazyk)
Ponuka 2. úrovne
Popis
English
∙∙ Používatelia musia stlačiť OK tlačidlo na
potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
∙∙ Predvolený jazyk z výroby je angličtina.
∙∙ Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk
používateľa má prednosť pred predvoleným
nastavením z výroby. Keď používatelia
nastavia položku Resetovanie na možnosť
Áno, položka Jazyk sa nezmení.
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Ďalšie jazyky budú
dostupné čoskoro)
Ponuky zobrazenia OSD
19
Ponuka 1.
úrovne
Transparency
(Priehľadnosť)
Ponuka 2. úrovne
0-5
OSD Time Out
5-30
(Trvanie
zobrazenia OSD)
Power Button
(Hlavný vypínač)
OFF (VYP.)
Info. On Screen
(Informácie na
obrazovke)
OFF (VYP.)
HDMI CEC
Popis
∙∙ Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v
ktoromkoľvek režime.
∙∙ Používatelia môžu upraviť vypršanie
časového limitu ponuky OSD v
ktoromkoľvek režime.
∙∙ Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia
stlačením hlavného vypínača vypnúť
monitor.
Standby (Poh. rež.) ∙∙ Pri nastavení do Poh. rež. môžu
používatelia stlačením hlavného vypínača
vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie.
ON (ZAP.)
∙∙ Informácie týkajúce sa stavu monitora sa
zobrazia na pravej strane obrazovky.
OFF (VYP.)
∙∙ Štandardne je VYP.
ON (ZAP.)
∙∙ Používatelia môžu funkciu Informácie na
obrazovke zapnúť alebo vypnúť. Štandardne
je VYP.
∙∙ Funkciu HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) podporujú Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™, a rôzne audiovizuálne
zariadenia, ktoré sú kompatibilné s
funkciou CEC.
∙∙ Ak je funkcia HDMI CEC zapnutá:
• Monitor sa automaticky zapne, keď sa
zapne zariadenie s funkciou CEC.
• Po vypnutí monitora prejde zariadenie s
funkciou CEC do úsporného režimu.
ECO Mode
(Režim ECO)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
• Po pripojení zariadenia Sony PlayStation®
alebo Nintendo® Switch™ sa Herný
and Profesionálny režim automaticky
nastaví do režimu Používateľ (predvolené
nastavenie) a neskôr sa môže nastaviť
do iných režimov podľa požiadaviek
používateľa.
∙∙ Štandardne je zapnuté.
∙∙ Režim ECO upraví osvetlenie pozadia
monitora na zlepšenie úspory energie.
∙∙ Keď sa režim ECO nastaví na vypnutie VYP:
• Na obrazovke sa zobrazí výstražné
hlásenie.
20
Reset
(Resetovanie)
YES (Áno)
NO (Nie)
Ponuky zobrazenia OSD
• Používatelia môžu nastaviť položku Jas
na vyššiu hodnotu.
∙∙ Používatelia môžu resetovať a obnoviť
nastavenia na pôvodné predvolené
nastavenia OSD v ktoromkoľvek režime.
Technické údaje
Model
Veľkosť
Zakrivenie
Typ panela
Rozlíšenie
Pomer strán
Jas (nity)
Kontrastný pomer
Frekvencia obnovovania
Čas odozvy
MPRT
Vstupné rozhranie
Vstup/výstup
Pozorovacie uhly
DCI-P3*/sRGB
Povrchová úprava
Farby zobrazenia
Technické parametre
sieťového adaptéra
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
23,6 palcový
1000R
VA
1920 x 1080
16:9
250
3000:1
165Hz
4ms
1ms
∙∙ Port HDMI, 2 ks
∙∙ DisplayPort, 1 ks
∙∙ Konektor na pripojenie náhlavnej súpravy, 1 ks
178° (H) , 178° (V)
90,3%/ 113,8%
Antireflexná
16,7 M
Model: ADPC2045
Vstup napájania
100 ~ 240 V stried., 50 / 60 Hz, 1,5 A
Nastavenie (sklon)
-5° - 20°
Výstup napájania
Zámok Kensington
20V
2,25A
Áno
Technické údaje
21
MAG ARTYMIS 242C
Model
MAG ARTYMIS 242CP
∙∙ Typ dosky: 100 x 100 mm
Upevnenie VESA
∙∙ Typ skrutky: M4 x 10 mm
• Priemer závitu: 4 mm
• Stúpanie závitu: 0,7 mm
• Dĺžka závitu: 10 mm
Rozmery (š x v x h)
533,7 x 543,5 x 231,1 mm (MAG ARTYMIS 242CP)
3,7 kg (čistá hm.)/6,4 kg (hrubá hm.) (MAG ARTYMIS
242C)
Hmotnosť
Prostredie
533,7 x 422,8 x 228,3 mm (MAG ARTYMIS 242C)
4,7 kg (čistá hm.)/6,9 kg (hrubá hm.) (MAG ARTYMIS
242CP)
Prevádzka
Pamäť
∙∙ Teplota: 0℃ až 40℃
∙∙ Vlhkosť: 20 % až 90 %, bez kondenzácie
∙∙ Nadmorská výška: 0 až 5000m
∙∙ Teplota: -20℃ až 60℃
∙∙ Vlhkosť: 10 až 90 %, bez kondenzácie
* Podľa testovacích noriem CIE1976.
22
Technické údaje
Predvolené režimy zobrazenia
Rozlíšenie
640 x 480 pri 60Hz
640 x 480 pri 67Hz
640 x 480 pri 72Hz
640 x 480 pri 75Hz
720 x 400, pri 70Hz
800 x 600 pri 56Hz
800 x 600 pri 60Hz
800 x 600 pri 72Hz
800 x 600 pri 75Hz
1024 x 768 pri 60Hz
1024 x 768 pri 70Hz
1024 x 768 pri 75Hz
1280 x 720 pri 60Hz
1280 x 960 pri 60Hz
1280 x 1024 pri 60Hz
1152 x 864 pri 75Hz
1440 x 900 pri 60Hz
1680 x 1050 pri 60Hz
1920 x 1080 pri 60Hz
1920 x 1080 pri 120Hz
1920 x 1080 pri 145Hz
1920 x 1080 pri 165Hz
Rozlíšenie časovania
videa
480P
576P
720P
1080P
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
Predvolené režimy zobrazenia
23
Riešenie problémov
LED indikátor napájania nesvieti.
• Znova stlačte tlačidlo napájania monitora.
• Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.
Žiadny obraz.
• Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná.
• Skontrolujte, či sú počítač a monitor pripojené k elektrickej zásuvke a zapnuté.
• Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
• Počítač je možno v pohotovostnom režime. Monitor aktivujete stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Obraz na obrazovke nemá správnu veľkosť alebo nie je v strede.
• Pozrite si predvolené režimy zobrazenia, aby ste mohli nastaviť počítač na
nastavenie vhodné pre zobrazenie monitora.
Nefunguje funkcia zapojenia a spustenia.
• Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.
• Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
• Skontrolujte, či sú počítač a grafická karta kompatibilné s funkciou zapojenia a
spustenia.
Ikony, typ písma alebo obrazovka sú neostré, rozmazané alebo majú
problémy s farbami.
• Nepoužívajte žiadne predlžovacie obrazové káble.
• Nastavte jas a kontrast.
• Nastavte farby RGB alebo dolaďte teplotu farieb.
• Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
• Skontrolujte výskyt ohnutých kolíkov na konektore signálneho kábla.
Monitor začína blikať alebo zobrazuje zvlnenie.
• Zmeňte obnovovaciu frekvenciu tak, aby zodpovedala možnostiam vášho monitora.
• Aktualizujte ovládače grafickej karty.
• Nepribližujte sa s monitorom k elektrickým zariadeniam, ktoré môžu spôsobovať
elektromagnetické rušenie (EMI).
24
Riešenie problémov
Bezpečnostné pokyny
∙∙ Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
∙∙ Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce sa na zariadení a v
návode na používanie.
∙∙ Servis zverte len kvalifikovanému personálu.
Napájanie
∙∙ Uistite sa, že je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením
zariadenia do sieťovej elektrickej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 –
240 V.
∙∙ Ak je napájací kábel vybavený 3-kolíkovou zástrčkou, nevyraďujte z činnosti
ochranný uzemňovací kolík zástrčky. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej
sieťovej elektrickej zásuvky.
∙∙ Overte, či elektrická rozvodná sústava na mieste inštalácie obsahuje istič s
menovitými technickými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).
∙∙ Aby sa dosiahla nulová spotreba energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia,
vždy odpojte od neho sieťový napájací kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej
elektrickej zásuvky.
∙∙ Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek
ležalo na sieťovom kábli.
∙∙ Ak sa toto zariadenie dodáva s adaptérom, použite len sieťový adaptér dodaný
spoločnosťou MSI, ktorý je schválený na používanie s týmto zariadením.
Batéria
Vykonajte osobitné opatrenia, ak sa toto zariadenie dodáva s batériou.
∙∙ Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba
za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.
∙∙ Batériu nelikvidujte v ohni ani v peci a ani ju mechanicky nedrvte a nerežte, pretože
by to mohlo viesť k výbuchu.
∙∙ Batériu nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou ani s mimoriadne
nízkym tlakom vzduchu, pretože by to mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej
kvapaliny či horľavého plynu.
∙∙ Dbajte na to, aby nedošlo k požitiu batérie. Ak dôjde k prehltnutiu mincovej/
gombíkovej článkovej batérie, môže to spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a viesť
k usmrteniu. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Európska únia:
Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do
netriedeného domového odpadu. Staré batérie odovzdajte do zberných
surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Bezpečnostné pokyny
25
Tchajvan:
廢電池請回收
Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber
vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne
zneškodnenie.
Kalifornia, USA:
Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí
pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Prostredie
∙∙ Aby sa zamedzilo možnosti zranení súvisiacich s teplom alebo prehriatím zariadenia,
neumiestňujte zariadenie na mäkký, nestabilný povrch ani nezakrývajte jeho
vzduchové ventilátory.
∙∙ Zariadenie používajte len na tvrdom, plochom a stabilnom povrchu.
∙∙ Aby nedošlo k prevráteniu zariadenia, zaistite zariadenie k pracovnému stolu,
stene alebo pevnému predmetu pomocou upevňovacieho prvku na ochranu proti
prevráteniu, ktorý pomôže správne podoprieť zariadenie a zachová ho bezpečne na
mieste.
∙∙ Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, uchovávajte
toto zariadenie mimo vlhkosti a vysokej teploty.
∙∙ Nenechávajte Zariadenie v prostredí bez klimatizácie s teplotou skladovania nad
60℃ alebo pod -20℃, čo by mohlo poškodiť Zariadenie.
∙∙ Maximálna prevádzková teplota je približne 40℃.
∙∙ Pri čistení zariadenia nezabudnite odpojiť napájaciu zástrčku. Na čistenie zariadenia
použite radšej mäkkú handričku namiesto priemyselnej chemikálie. Do otvoru nikdy
nenalievajte žiadnu kvapalinu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.
∙∙ Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické zariadenia vždy
uchovávajte mimo zariadenia.
∙∙ Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať v
servise:
• Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
• Do zariadenia prenikla kvapalina.
• Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu vlhkosti.
• Zariadenie nefunguje správne alebo nie je možné dosiahnuť jeho fungovanie podľa
návodu na používanie.
• Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
• Zariadenie vykazuje zjavné známky poškodenia.
26
Bezpečnostné pokyny
Osvedčenie TÜV Rheinland
Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na Low
Blue Light (Slabé modré svetlo)
Ukázalo sa, že modré svetlo spôsobuje únavu
očí a nepohodlie. MSI teraz ponúka monitory s
osvedčením skúšobnej organizácie TÜV Rheinland
na slabé modré svetlo na zabezpečenie pohodlia a
zdravia pre oči. Na zníženie príznakov pri dlhodobom
vystavení obrazovke a modrému svetlu postupujte
podľa pokynov uvedených nižšie.
∙∙ Obrazovku umiestnite 20 - 28 palcov (50 - 70 cm) od vašich očí a trochu pod úrovňou
očí.
∙∙ Občasné vedomé žmurkanie očami pomôže po dlhodobom sedení pred obrazovkou
znížiť namáhanie očí.
∙∙ Každé 2 hodiny si robte 20-minútové prestávky.
∙∙ Počas týchto prestávok odvráťte zrak od obrazovky a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte
na vzdialený objekt.
∙∙ Počas týchto prestávok si uvoľnite únavu alebo bolesť naťahovaním tela.
∙∙ Používajte režim Čítacie zariadenie/Ochrana pred modrým svetlom alebo zapnite
funkciu Slabé modré svetlo.
Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland o
prevádzke Flicker Free (Bez blikania)
∙∙ Skúšobná organizácia TÜV Rheinland podrobila
tento výrobok skúške, aby zistila, či displej
produkuje viditeľné a neviditeľné blikanie pre
ľudské oči, čo spôsobuje namáhanie očí a
používateľov.
∙∙ Skúšobná organizácia TÜV Rheinland vydala
katalóg skúšok, v ktorom sú uvedené minimálne
štandardy pri rôznych frekvenčných rozsahoch. Katalóg skúšok je založený na
platných medzinárodných štandardoch alebo štandardoch, ktoré sú v priemysle
bežné, a presahuje tieto požiadavky.
∙∙ Výrobok bol podľa týchto kritérií podrobený skúške v laboratóriu.
∙∙ Kľúčové slovo „Bez blikania“ potvrdzuje, že toto zariadenie nespôsobuje viditeľné
ani neviditeľné blikanie, ktoré je uvedené v tejto norme, v rozsahu 0 - 3 000 Hz pri
rôznych nastaveniach jasu.
∙∙ Displej nepodporuje funkciu Bez blikania, keď je zapnutá funkcia Ochrana proti
rozmazaniu pri pohybe/MPRT. (Dostupnosť funkcie Ochrana proti rozmazaniu pri
pohybe/MPRT sa líši podľa jednotlivých výrobkov.)
Osvedčenie TÜV Rheinland
27
Regulačné poznámky
Zhoda CE
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám stanoveným Smernicou rady
o aproximácii legislatívy členských štátov týkajúcej sa smernice o
elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ), smernice o nízkom
napätí (2014/35/EÚ), smernice o výrobkoch týkajúcich sa energie
(ErP) (2009/125/ES) a smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok
v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) (2011/65/EÚ). Tento výrobok
sa skúšal a zistilo sa, že je v zhode s harmonizovanými normami pre IT zariadenia
uverejnenými v rámci smerníc Oficiálneho vestníka Európskej únie.
Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B
Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s
limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade
s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak,
aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej
inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže
aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a
nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie
vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých
nasledujúcich opatrení:
∙∙ Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
∙∙ Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
∙∙ Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený
prijímač.
∙∙ Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo
televíznym technikom, ktorý vám pomôže.
1. poznámka
Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou
pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa
prevádzkovať zariadenie.
2. poznámka
Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za
účelom splnenia emisných limitov.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže
používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:
1. toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré
môže spôsobiť neželanú prevádzku.
28
Regulačné poznámky
Vyhlásenie WEEE
Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením
do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie č. 2012/19/EU o
elektrickom a elektronickom odpade, a výrobcovia elektronických zariadení
musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.
Informácie o chemických látkach
Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických
látkach, ako napríklad nariadenie EU REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané
Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Funkcie ekologicky neškodného výrobku
∙∙ Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime
∙∙ Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie
∙∙ Ľahká demontáž a recyklovanie
∙∙ Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov
∙∙ Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení
∙∙ Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu
Environmentálna politika
∙∙ Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné
použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti
nemal odhadzovať.
∙∙ Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať
miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie
recyklovanie a likvidáciu.
∙∙ Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám
poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.
∙∙ Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej
likvidácie, vrátenia späť, recyklácie a demontáže výrobkov MSI na adrese
[email protected].
Výstraha!
Nadmerné používanie obrazoviek pravdepodobne ovplyvní zrak.
Odporúčania:
1. Urobte si 10-minútovú prestávku každých 30 minút používania obrazovky.
2. Deti mladšie ako 2 roky by nemali vôbec tráviť čas pri obrazovke. Pre deti staršie
ako 2 roky by sa mal vymedziť čas strávený pri obrazovke na menej ako jednu
hodinu denne.
Regulačné poznámky
29
Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných
známok
Autorské práva © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Použité logo
MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky
ostatné uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
Žiadna záruka čo sa týka presnosti alebo úplnosti nie je výslovná ani predpokladaná.
MSI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto dokumentu bez predchádzajúceho
upozornenia.
Technická podpora
Pokiaľ sa v rámci vášho výrobku vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v
návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho distribútora.
Prípadne môžete nájsť ďalšie rady na stránke https://www.msi.com/support/
30
Regulačné poznámky
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement