MSI MS-17C5 WE73 8SK Návod na obsluhu

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

MSI MS-17C5 WE73 8SK Návod na obsluhu | Manualzz

Uživatelská příručka

NOTEBOOKU

Obsah

Informace o autorských právech a ochranných známkách ..........................................1-4

Historie revizí ................................................................................................................1-4

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B ...................................................................1-5

Podmínky FCC .............................................................................................................1-5

Prohlášení o shodě CE ................................................................................................1-5

Předpisy týkající se baterií ...........................................................................................1-6

Prohlášení WEEE .........................................................................................................1-6

Informace o chemických látkách ..................................................................................1-6

Inovace a záruka .........................................................................................................1-7

Dostupnost náhradních dílů .........................................................................................1-7

Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................1-8

Informace o společnosti MSI ......................................................................................1-10

Úvod ..............................................................................................2-1

Vybalení .......................................................................................................................2-2

Přehled produktu ..........................................................................................................2-3

Pohled shora po otevření ........................................................................................2-3

Pohled zepředu .......................................................................................................2-6

Pohled zprava .........................................................................................................2-7

Pohled zleva ............................................................................................................2-8

Pohled zezadu.......................................................................................................2-10

Pohled zdola..........................................................................................................2-11

Pokyny pro používání klávesnice ...............................................................................2-13

Tlačítko Windows ..................................................................................................2-13

Rychlé spouštěcí klávesy ......................................................................................2-14

Zapnutí nebo vypnutí touchpadu ...........................................................................2-15

Aktivace Sleep Mode .............................................................................................2-15

Přepínání displeje ..................................................................................................2-15

Používání několika monitorů .................................................................................2-15

Nastavení jasu displej ..........................................................................................2-16

Nastavení hlasitosti reproduktorů ..........................................................................2-16

Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné) ..................................2-16

Aplikace: True Color (volitelné) .............................................................................2-17

Video: Používání tlačítek [Fn] ................................................................................2-17

Technické údaje .........................................................................................................2-18

1-2 1-3

1-2

Uživatelská příručka

Začínáme

......................................................................................3-1

Začínáme používat notebook .......................................................................................3-2

Pohodlné používání notebooku ....................................................................................3-3

Jak pracovat s režimy napájení ....................................................................................3-4

Napájecí adaptér .....................................................................................................3-4

Baterie .....................................................................................................................3-4

Nastavení schématu napájení v systému Windows 10 ................................................3-6

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení .........................................................3-6

Vytvoření vlastního schématu napájení ..................................................................3-9

Používání touchpadu .................................................................................................3-11

Jak nastavit přihlášení pomocí otisku prstu v systému Windows Hello ......................3-13

O jednotkách HDD a SSD ..........................................................................................3-18

O slotu M.2 SSD .........................................................................................................3-18

Připojení k Internetu ...................................................................................................3-19

Bezdrátová síť LAN ...............................................................................................3-19

Pevná místní síť ....................................................................................................3-21

Nastavení připojení Bluetooth ....................................................................................3-26

Aktivace připojení Bluetooth ..................................................................................3-26

Připojení externích zařízení ........................................................................................3-29

Video: Používání funkce RAID ...................................................................................3-30

Výběr Boot Mode v nástroji BIOS ...............................................................................3-31

Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI ....................3-32

Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“ ..............3-33

1-3

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Použité logo MSI je ochranná známka společnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechny ostatní uvedené známky a názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani konkludentní záruku přesnosti či úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.

Historie revizí

▶ Verze: 1.0

▶ Datum: 03/2018

1-4 1-5

1-4

Uživatelská příručka

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů

FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

▶ Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

▶ Umístěte zařízení dále od přijímače.

▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

POZNÁMKA

▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

1-5

Předpisy týkající se baterií

Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího dopadu. Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.

Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

廢電池請回收

Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate/

Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

Prohlášení WEEE

Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH (nařízení ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI poskytuje informace o chemických látkách v produktech na stránkách: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6 1-7

1-6

Uživatelská příručka

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze některé komponenty předinstalované v produktu, například paměťové moduly, jednotky HDD,

SSD, ODD a kombinované karty pro připojení Bluetooth/WiFi, upgradovat nebo vyměnit.

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto produktu a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím webu http://www.msi.com/support/.

1-7

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.

Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.

Před zapojením umístěte notebook na stabilní povrch.

Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho přehřívání.

• Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad

60ºC nebo pod 0ºC – mohlo by dojít k jeho poškození.

• Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35ºC.

Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.

Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo notebook.

• Nikdy nelijte žádnou tekutinu do notebooku – mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.

• K otírání povrchu tohoto zařízení (například klávesnice, dotykové podložky a krytu) nikdy nepoužívejte chemické látky.

1-8 1-9

1-8

Uživatelská příručka

Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

• Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

• Do zařízení vnikla tekutina.

• Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.

• Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.

• Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.

• Zařízení nese zřetelné známky poškození.

Ekologické vlastnosti produktu

• Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.

• Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.

• Snadná demontáž a recyklace.

• Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.

• Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.

• Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.

Ekologická pravidla

• Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.

• Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.

• Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.

• Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@ msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.

1-9

Informace o společnosti MSI

Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

Jádro SteelSeries Engine 3 pouze u notebooku MSI GAMING

MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního jádra

SteelSeries Engine 3 v herních noteboocích. Aplikace SteelSeries

Engine 3 umožňuje kombinovat časté funkce využívané hráči do jednoho nástroje pro správu více zařízení.

Notebook MSI GAMING je prvním herním notebookem s aplikací pro živé streamování XSplit Gamecaster!

Herní notebook MSI nabízí nástroj XSplit Gamecaster, který umožňuje nejsnazší živý streaming a záznam pro hráče. Další informace naleznete v základním výukovém programu pro nástroj XSplit Gamecaster.

Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti Dynaudio

Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio, dánskými specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních noteboocích autentický vysoce kvalitní zvuk.

Barevnější život s aplikací True Color

V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait Displays, Inc. preciznější a přesnější panel vyšší kvality.

Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy panelů notebooků MSI.

Výuková lekce: Jak používat Nahimic

Objevte způsob používání nástroje Nahimic a jeho tří funkcí: zvukových efektů Nahimic, efektů mikrofonu a HD audio rekordéru.

1-10 1-10

Úvod

Uživatelská příručka

NOTEBOOKU

Úvod

Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Při použití tohoto notebooku si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností zákazníků.

Vybalení

Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:

▶ Notebook

▶ Stručná příručka

▶ Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení

▶ Brašna pro přenášení (volitelná)

2-2 2-3

2-2

Uživatelská příručka

Přehled produktu

V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze orientační.

Pohled shora po otevření

Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní částí notebooku.

2-3

Úvod

1. Webová kamera / Indikátor LED webové kamery / Interní mikrofon

• Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa, pro videokonference apod.

• Indikátor LED webové kamery vedle webové kamery svítí, když je aktivována funkce webové kamery; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.

• Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.

2. Vypínač / Indikátor LED napájení / GPU Mode LED

Napájení

Tlačítko napájení

• Stisknutím tlačítka ZAPNETE a VYPNETE napájení notebooku.

• Stisknutím tlačítka probudíte notebook z režimu spánku.

Indikátor napájení / GPU Mode LED

• Svítí bíle, pokud je notebook zapnutý a zvolen UMA GPU mode.

• Svítí oranžově, pokud je zvolen volitelně podporovaný diskrétní GPU mode.

• Indikátor LED bliká, když notebook přejde do stavu spánku.

• Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.

3. Rychlá spouštěcí tlačítka

Rychlými spouštěcími tlačítky můžete aktivovat konkrétní aplikace nebo nástroje.

Následující rychlá spouštěcí tlačítka budou funkční pouze v operačním systému s nainstalovanou aplikací SCM. Pro zajištění snadného a pohodlného provozu si nástroj

SCM stáhněte z webu MSI.

Meeting Mode

• Exkluzivní úsporná funkce zajišťuje delší životnost baterie.

• Při běžném provozu notebooku ztišíte tímto tlačítkem ventilátory i hluk na provozní minimum.

• Pokud systém detekuje riziko přehřátí, začnou ventilátory fungovat ve výchozím režimu.

Cooler Boost

(Posílení chlazení)

• Toto tlačítko slouží ke zvyšování rychlosti ventilátoru ke zchlazení celkové teploty notebooku.

• Tlačítko s LED indikátorem svítí, když jsou otáčky ventilátoru nastaveny na maximum; LED indikátor zhasne, když je vybrán režim AUTO.

2-4 2-5

2-4

Uživatelská příručka

4. Dotyková plocha

Toto je polohovací zařízení notebooku. Notebook je vybaven snímačem otisku prstu, který je integrovaný do touchpadu. Pro odemknutí notebooku tak získáte zabezpečení na podnikové třídy.

5. Stavový indikátor LED

Caps Lock

Svítí, když je zapnutá funkce Caps Lock.

6. Klávesnice

Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice. Podrobné informace najdete v části Pokyny pro používání klávesnice .

2-5

Úvod

Pohled zepředu

1. Stavový indikátor LED

Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)

• Indikátor LED svítí, když je aktivována funkce WLAN (WiFi).

• Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.

Stav baterie

• Tento indikátor LED svítí při nabíjení baterie.

• V případě selhání baterie trvale bliká. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se místního autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

• Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.

Indikátor činnosti pevného disku

Tento indikátor LED bliká, pokud systém pracuje s disky vnitřního úložiště .

2-6 2-7

2-6

Uživatelská příručka

Pohled zprava

1. Port USB 3.1

USB 3.1, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

2. Konektor napájení

Tento konektor je zapojený do adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a zásobuje notebooku energií.

3. Čtečka karet

Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. Podrobnosti najdete ve specifikacích.

4. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

2-7

Úvod

Pohled zleva

1. Zámek Kensington

Tento notebook nabízí zdířku pro zámek Kensington umožňující uživatelům zajistit notebook na místě.

2. Konektor HDMI

Technologie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je standardní rozhraní a prakticky jde o standard pro připojení HD a UHD zařízení.

3. Port USB 3.1

USB 3.1, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

4. Konektory zvukového portu

Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou funkcí Hi-Fi .

Mikrofon

Slouží pro připojení externího mikrofonu.

Výstup pro připojení sluchátek / výstup S/PDIF

• Konektor pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.

• Konektor S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos digitálního zvuku do externích reproduktorů prostřednictvím optického kabelu.

2-8 2-9

2-8

Uživatelská příručka

5. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

6. Konektor RJ-45

Ethernetový konektor s volitelnou podporou přenosové rychlosti 10/100/1000/10 000 megabitů za sekundu slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového připojení.

7. Mini-DisplayPort

Port Mini-Display je miniaturní verzí portu DisplayPort, s vhodným adaptérem lze port

Mini-Display použít k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.

8. Port USB 3.1 (Typ C)

USB 3.1, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.

Tenký a elegantní konektor USB typu C má reverzibilní orientaci konektoru a směrovost kabelu a podporuje škálovatelný výkon pro budoucí řešení, včetně rozhraní

USB 3.x, konektoru DisplayPort, sběrnice PCIe, zvuku a technologie Thunderbolt 3.

2-9

Úvod

Pohled zezadu

1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

2-10 2-11

Pohled zdola

Uživatelská příručka

2-10

1. Ventilátor

Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci ventilátoru.

2. Otvor pro reset baterie

Kdykoliv je upgradován firmware systému (ES) nebo systém přestal reagovat, proveďte následující kroky: 1) Vypněte notebook; 2) Odpojte napájení; 3) Použijte narovnanou sponku a na 10 sekund ji zasuňte do otvoru; 4) připojte napájení; 5) zapněte notebook.

3. Stereofonní reproduktory

Notebook může být vybaven integrovanými stereofonními reproduktory nabízejícími kvalitní zvuk a podporu technologie HD audio.

2-11

Úvod

4. Patice SSD 1

Tento notebook je vybaven slotem SSD M.2, který podporuje zařízení SSD s rozhraním PCIe nebo SATA.

Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

5. Patice SSD 2

Tento notebook je vybaven slotem SSD M.2, který podporuje zařízení SSD s rozhraním PCIe. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

2-12 2-13

2-12

Uživatelská příručka

Pokyny pro používání klávesnice

Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice správně pracovat, je třeba před použitím funkčních kláves do operačního systému nainstalovat aplikaci SCM.

Tlačítko Windows

Na klávesnici lze najít klávesu s logem Windows, které slouží k provádění funkcí specifických pro operační systém Windows, například otevření nabídky Start a spouštění místní nabídky.

2-13

Úvod

Rychlé spouštěcí klávesy

Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů. Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.

+

Vlastní

• Podržte stisknuté klávesy Fn a F4 , chcete-li spustit aplikaci

Definováno uživatelem.

+

ECO Mode

• Stisknutím kláves Fn a F5 přepnete na volbu ECO Mode , režim úspory energie poskytovaného funkcí SHIFT .

+

Webová kamera

• Stisknutím kláves Fn a F6 zapnete funkci Webová kamera .

Dalším stisknutím funkci vypněte.

• Webová kamera je ve výchozím nastavení vypnutá.

+

SHIFT

• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F7 lze přepínat mezi volbami Turbo Mode (volitelné) / Sport Mode/ Comfort

Mode/ ECO Mode/ Power Options , které nabízejí různou výkonnost podle požadavků uživatelů.

• Upozorňujeme, že volby Turbo Mode / Sport Mode / Comfort

Mode budou k dispozici pouze při připojení zdroje střídavého napětí.

• Podrobnosti naleznete v příručce softwarových aplikací notebooku.

+

Airplane Mode

• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F10 lze zapnout nebo vypnout Airplane Mode .

2-14 2-15

2-14

Uživatelská příručka

Zapnutí nebo vypnutí touchpadu

Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.

+

Aktivace Sleep Mode

+

Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na konfiguraci systému). Stisknutím tlačítka napájení vzbudíte systém z režimu spánku.

Přepínání displeje

+

Slouží k přepínání display output mode LCD, externím monitorem nebo oběma současně.

Používání několika monitorů

+

Pokud uživatel připojí k notebooku dodatečný externí monitor, systém automaticky tento monitor detekuje. Uživatel bude moci přizpůsobit nastavení displeje.

• Připojte monitor k notebooku.

• Podržte stisknuté tlačítko Windows pak stiskněte tlačítko [P] a vyvolejte nabídku [Project] (Projekt).

• Vyberte způsob zobrazení na druhé obrazovce, k dispozici jsou možnosti Jenom obrazovka počítače, Duplikovat, Rozšířit a Jenom druhá obrazovka.

2-15

Úvod

Nastavení jasu displej

Slouží ke zvýšení jasu LCD.

+

Slouží ke snížení jasu LCD.

+

Nastavení hlasitosti reproduktorů

Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.

+

Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.

+

Ztlumení vestavěných reproduktorů.

+

Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné)

Zvyšuje jas diod LED podsvícení klávesnice.

+

Snižuje jas diod LED podsvícení klávesnice.

+

2-16 2-17

2-16

Uživatelská příručka

Aplikace: True Color (volitelné)

Tento notebook může mít předem nainstalovanou aplikaci True Color . Tato aplikace umožňuje uživatelům vybrat si pro nejlepší zážitek ze sledování různá nastavení barev.

Podrobné pokyny naleznete v příručce softwarových aplikací notebooku.

+

True Color

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy Z spustíte aplikaci True Color .

+

Vybrané položky

True Color

• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy A změníte různé režimy zobrazení.

Video: Používání tlačítek [Fn]

Sledujte instruktážní video na : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

2-17

Úvod

Technické údaje

Zde uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou být změněny bez předchozího upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané produkty liší.

Konkrétní specifikaci uživatelem zakoupeného produktu najdete na oficiálním webu MSI

(www.msi.com) nebo o ni požádejte místního prodejce.

Fyzické vlastnosti

Rozměry

Hmotnost

Procesor

Soket

Mobilní procesor

Čip jádra

PCH

Paměť

Technologie

Paměť

Maximum

Napájení

419 (Š) × 285 (H) × 28,5 (V) mm

2,89 kg

BGA

Série procesorů 8. generace Intel ® Core TM

Řada Intel ® 200/ 300

DDR4, 2400/ 2666

2 sloty SO-DIMM, ECC/ non-ECC DDR4 SDRAM

Až 32GB

Napájecí adaptér

Baterie

Baterie RTC

Úložiště

Pevný disk

1 x 180W, 19,5 V

Vstup: 100-240 V; 50-60 Hz

Výstup: 19,5 V 9,23A

6článková

Ano

SSD

1 x rozhraní SATA pro 2,5” HDD zařízení

1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe nebo

SATA

1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe

2-18 2-19

2-18

Uživatelská příručka

Port V/V

USB

Konektory zvuku

Konektory videa

Síť LAN

Čtečka karet

Komunikační port

Síť LAN

Bezdrátová síť LAN

Bluetooth

Displej

Typ LCD

Video

Grafika

VRAM

Webová kamera

Rozlišení

Zvuk

Vnitřní reproduktory

3 x USB 3.1

1 x USB 3.1, typ C

1 x vstup pro mikrofon

1 x výstup pro sluchátka (podpora S/PDIF)

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x volitelná podpora SD3.0/ SD/ MMC

Podporováno

Podporováno

Podporováno

Displej 17,3” HD/ FHD/ UHD LED

• Samostatná grafická karta NVIDIA ® Quadro ®

• Grafická karta Intel HD UMA

• Volitelně je podporována virtuální realita

Na základě struktury procesoru GDDR5

FHD

2 x stereofonní reproduktor

2-19

Úvod

Zabezpečení

Technologie Intel ® vPro™

(volitelné)

Trusted Platform

Module (TPM)

(volitelné)

Technologie Intel ® vPro™ nabízí další vrstvu zabezpečení v rámci ucelené sady hardwarových bezpečnostních opatření.

Díky možnostem vzdáleného řízení pomocí technologie Intel ®

Active Management Technology, zabezpečení a šifrování dat prostřednictvím technologie Intel ® Trusted Execution

Technology je možné přizpůsobit na míru zásady používání informačních technologií firem, řídit je a používat kdykoli je potřeba na počítačích vPro.

Funkce vPro je podporována pouze u vybraných modelů.

Obraťte se na místní prodejce, kteří vám poskytnou správné technické údaje o produktu nakupovaném uživateli.

Další informace najdete na oficiálním webu Intel ® vPro™.

TPM 2.0 je hardwarové šifrovací zařízení, které spolupracuje se softwarovými opatřeními tak, aby vytvořily pokročilou a bezpečnou ochranu dat.

Funkce TPM lze podle potřeby aktivovat a deaktivovat v nastavení systému BIOS.

V profesionálních verzích systému Windows je jako výchozí konzola pro komunikace TPM sloužící k šifrování dat určena konzola BitLocker.

2-20 2-20

Začínáme

Uživatelská příručka

NOTEBOOKU

Začínáme

Začínáme používat notebook

Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat podle níže uvedených schémat.

3-2 3-3

3-2

Uživatelská příručka

Pohodlné používání notebooku

Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.

▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.

▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své postavy.

▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni vzpřímeně.

▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90° .

▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.

▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech dělejte pravidelné přestávky.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Začínáme

Jak pracovat s režimy napájení

Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání napájecího adaptéru a baterie.

Napájecí adaptér

Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího adaptéru do zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.

▶ Co dělat

• Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.

• Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.

• Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.

▶ Co nedělat

• Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.

• Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po vypnutí systému zapojený

Baterie

Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdelší čas.

Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.

▶ Bezpečnostní pokyny

• Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku proto postupujte podle místních předpisů.

• Notebook a jeho baterii vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.

• Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.

3-4 3-5

3-4

Uživatelská příručka

▶ Typ baterie

• Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithium-ionovou nebo lithium-polymerovou baterií.

• Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.

▶ Nabíjení baterie

Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a zabránit náhlé ztrátě napájení:

• Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte časový interval přepnutí do režimu spánku.

• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.

• Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.

• K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.

▶ Správné nabití baterie

Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:

• Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny spuštěné programy a vypněte počítač.

• Připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.

• Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.

• Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.

• Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.

3-5

Začínáme

Nastavení schématu napájení v systému Windows

10

Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití baterie a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii, maximalizují výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie a výkonem. Výchozí schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují potřeby většiny uživatelů.

Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně si můžete vytvořit vlastní. schéma

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení

1. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows]. Kliknutím pravým tlačítkem rozbalíte nabídku pro výběr. V nabídce vyberte položku [Možnosti napájení].

2. Vyberte [Další nastavení napájení] v části [Související nastavení].

3. Vyberte schéma napájení kliknutím levým tlačítkem myši na jednu z možností v seznamu schémat napájení. V uvedené ukázce je vybráno schéma [Rovnováha].

Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Změnit nastavení schématu] vpravo od schématu napájení.

4. Vyberte nastavení přechodu do spánku a nastavení displeje, které chcete v počítači používat. Přizpůsobte nastavení vybraného schématu napájení svým potřebám kliknutím na položku [Změnit pokročilé nastavení napájení].

5. Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na položku

[Obnovit výchozí hodnoty plánu] a poté potvrdit kliknutím na tlačítko [Ano].

6. Kliknutím na tlačítko [OK] akci dokončete.

3-6 3-7

3-6 3-7

Uživatelská příručka

Začínáme

3-8 3-9

3-8

Uživatelská příručka

Vytvoření vlastního schématu napájení

Můžete vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit je podle svých požadavků. Pro optimalizaci životnosti baterie při používání notebooku vám však bude doporučeno používat ECO MODE úspory energie.

Podrobné informace najdete v části SCM (System Control Manager) v příručce k softwarové aplikaci vašeho notebooku.

1. V nabídce vyberte položku Možnosti napájení. V levém panelu klikněte na možnost

[Vytvořit schéma napájení].

2. Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a pojmenujte je.

Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).

3. Změňte nastavení nového schématu napájení. Kliknutím na tlačítko [Vytvořit] aktivujete přizpůsobené schéma napájení.

4. Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.

3-9

Začínáme

3-10 3-11

3-10

Uživatelská příručka

Používání touchpadu

Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce.

▶ Konfigurace dotykové plochy

Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na obrazovce.

Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).

▶ Umístění a pohyb

Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.

3-11

Začínáme

▶ Umístění a klepnutí

Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.

▶ Přetahování

Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.

3-12 3-13

3-12

Uživatelská příručka

Jak nastavit přihlášení pomocí otisku prstu v systému Windows Hello

Systém Windows Hello je bezpečnější a individuálnější způsob, jak získat pomocí otisku prstu nebo rozpoznávání obličeje okamžitý přístup k zařízením s operačním systémem

Windows 10. Funkce vyžaduje čtečku otisků prstů nebo infračervenou kameru, která ji podporuje. Jakmile nastavení dokončíte, budete schopni přihlašovat se rychlým potažením prstu nebo krátkým pohledem.

Postupujte podle pokynů k přihlášení dotykem. Ještě před tím, než vám bude dovoleno používat systém Windows, je třeba nastavit heslo a PIN kód.

▶ Vytvoření hesla

1. Otevřete složku Nastavení a vyhledejte položku [Účty].

2. V nabídce Možnosti přihlášení klikněte pod položkou Heslo na tlačítko [Přidat].

3. Zadejte nové heslo a klikněte na volbu [Další].

4. Pro ověření zadejte znovu heslo účtu a kliknutím na tlačítko [OK] okno zavřete.

3-13

Začínáme

3-14 3-15

3-14

Uživatelská příručka

▶ Nastavení PIN kódu

1. V nabídce Možnosti přihlášení klikněte pod položkou PIN kód na tlačítko

[Přidat].

2. Můžete být vyzváni k ověření vašeho účtu heslem. Řiďte se pokyny na obrazovce. Zadejte nový PIN kód a pak ho pro potvrzení zadejte znovu, kliknutím na tlačítko [OK] okno zavřete.

3-15

Začínáme

▶ Nastavení otisku prstu

1. V nabídce Možnosti přihlášení klikněte pod položkou Otisk prstu na tlačítko

[Nastavit].

2. V průvodci instalací systému Windows Hello klikněte na tlačítko [Začínáme].

3. Přihlaste se pomocí PIN kódu.

4. Položte preferovaný prst na levý horní roh touchpadu. Chcete-li nastavit systém

Windows Hello, budete požádáni, abyste několikrát přejeli stejným prstem.

5. Klepněte na tlačítko [Přidat další], pokud chcete opakovat postup s dalším prstem nebo program ukončete.

3-16 3-17

3-16 3-17

Uživatelská příručka

Začínáme

O jednotkách HDD a SSD

V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).

Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro ukládání a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou paměť na bázi

NAND a má vyšší přenosovou rychlost, nižší spotřebu energie a vyšší rychlost při čtení/ zápisu než jednotka HDD.

Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je notebook zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

O slotu M.2 SSD

Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, které jsou kompatibilní s rozhraními SATA nebo PCIe. Pro uživatele zajišťují nejrůznější funkce a možnosti použití.

O informace o správné specifikaci a instalaci požádejte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

3-18 3-19

3-18

Uživatelská příručka

Připojení k Internetu

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k internetu bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů níže.

▶ Připojení k bezdrátové místní síti LAN

1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu a kliknutím na ni rozbalte nabídku nastavení.

2. Nastavení sítě obsahuje dvě volby, [Wi-Fi] a [Airplane mode]. Vyberte možnost

[Wi-Fi].

3. Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož pomocí se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Připojit]

4. Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak klikněte na tlačítko [Další].

3-19

Začínáme

▶ Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN

Když je povolen Airplane mode, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN. Před nastavení bezdrátové sítě LAN nezapomeňte zkontrolovat, že je Airplane mode vypnutý.

1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu a kliknutím na ni rozbalte nabídku nastavení.

2. Zkontrolujte, zda je v nastavení sítě k dispozici bezdrátové sítě LAN mode.

3. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.

Zkontrolujte, zda je zapnutý bezdrátové sítě LAN mode.

3-20 3-21

3-20

Uživatelská příručka

Pevná místní síť

Použití kabelů a síťových adaptérů k připojení k internetu. Před nastavením připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE) nebo připojení se statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP) či správce sítě a požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.

▶ Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE

1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít nastavení sítě a internetu].

2. Vyberte možnost [Změnit volby adaptéru].

3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost [Vlastnosti] v rozevírací nabídce.

4. V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko [Vlastnosti] pokračujte.

5. Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky] a

[Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].

Troubleshoot problems

Open Network & Internet settings

3-21

Začínáme

3-22 3-23

3-22

Uživatelská příručka

▶ Širokopásmové připojení (PPPoE)

1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu

, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít nastavení sítě a internetu].

2. V nabídce [Změnit nastavení sítě] vyberte možnost [Centrum síťových připojení a sdílení] a pak [Vytvoření připojení nebo sítě].

3. Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].

4. Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].

5. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na tlačítko [Připojit].

Troubleshoot problems

Open Network & Internet settings

3-23

Začínáme

3-24 3-25

3-24

Uživatelská příručka

▶ Připojení se statickou IP adresou

1. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v části Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE .

2. Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu IP] a

[Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. Pak klikněte na tlačítko [OK].

3-25

Začínáme

Nastavení připojení Bluetooth

Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.

Aktivace připojení Bluetooth

▶ Kontrola stavu připojení Bluetooth

Když je povolen Airplane mode, připojení Bluetooth se vypne. Před nastavení připojení Bluetooth nezapomeňte zkontrolovat, že je Airplane mode vypnutý.

1. Přejděte na plochu. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu klikněte na ni. a

2. Výběrem možnosti [Nastavení] otevřete nabídku [Nastavení systému Windows] .

Pak vyberte možnost [Zařízení], díky které otevřete další nabídku nastavení.

3. Vyberte [Bluetooth a jiná zařízení].

4. Pokud je přepínač připojení Bluetooth nastaven na [Vypnuto], nastavte jej na

[Zapnuto].

5. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM] a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.

Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth zapnuto.

3-26 3-27

3-26 3-27

Uživatelská příručka

Začínáme

▶ Párování zařízení Bluetooth

1. Přejděte na položku [Start/ Nastavení / Zařízení] a pak vyhledejte možnost

[Bluetooth a jiná zařízení].

2. Klikněte na možnost [Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení].

3. Klikněte na položku [Bluetooth].

4. Vyberte zařízení, se kterým chcete párovat.

5. Podle pokynů na zařízení čekajícím k připojení zadejte heslo a pak pokračujte kliknutím na [Připojit].

3-28 3-29

3-28

Uživatelská příručka

Připojení externích zařízení

Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup), například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat různá periferní zařízení k notebooku.

Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start) / Ovládací panely / Přidat hardware] a přidáním nového zařízení.

3-29

Začínáme

Video: Používání funkce RAID

Tento notebook může podporovat funkci RAID na různých úrovních. Technologie RAID umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace.

Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.

Podívejte se na instruktážní video na adrese : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-30 3-31

3-30

Uživatelská příručka

Výběr Boot Mode v nástroji BIOS

1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.

2. Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode select] (Výběr spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).

3. Pro operační systém podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows

10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].

4. Další informace o instalaci operačního systému Windows do notebooku najdete v častých dotazech k MSI na stránce https://www.msi.com/faq/notebook-1971

3-31

Začínáme

Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI

Podívejte se na instruktážní video na adrese : https://www.youtube.com/ watch?v=hSrK6xAQooU, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení operačního systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Obnovení] a [Nastavení systému Windows 10].

YouTube Youku

3-32 3-33

3-32

Uživatelská příručka

Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“

Metoda MSI "One Touch Install" je nástroj pro instalaci jediným kliknutím, který uživatelům umožňuje efektivně nainstalovat všechny potřebné ovladače do notebooků MSI pouhým jediným kliknutím.

Sledujte instruktážní video na :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

YouTube Youku

3-33

advertisement

Related manuals