Henny Penny HEC Användarmanual


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Henny Penny HEC Användarmanual | Manualzz

Henny Penny värmeskåp

Modell HEC-103

Modell HEC-104

Modell HEC-123

Modell HEC-124

BRUKSANVISNING

Modell HEC-103/104/123/124

Avsnitt

Avsnitt 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

INLEDNING

1-1. Värmeskåp ....................................................................................................... 1-1

1-2. Egenskaper ...................................................................................................... 1-1

1-3. Skötsel ............................................................................................................. 1-2

1-4. Hjälp ................................................................................................................ 1-2

1-5. Säkerhet ........................................................................................................... 1-2

Avsnitt 2.

INSTALLATION

2-1. Inledning ........................................................................................................... 2-1

2-2. Packa upp ........................................................................................................ 2-1

2-3. HEC 3 och 4 Anvisningar för installation av hyllor .............................................. 2-3

2-4. HEC 2 Anvisningar för installation av hyllor ........................................................ 2-4

2-5 Installera eller byta ut lysrör ............................................................................... 2-5

2-6. Placering .......................................................................................................... 2-5

2-7. Skåpets dimensioner ......................................................................................... 2-5

2-8. Elektrisk anslutning ........................................................................................... 2-6

Avsnitt 3.

Avsnitt 4.

ORDLISTA

DRIFT

-3.

Inledning ........................................................................................................... 3-1

3-2. Driftsreglage ..................................................................................................... 3-1

3-3. Start ................................................................................................................. 3-3

3-4. Drift med produkter .......................................................................................... 3-4

3-5. Rengöringsförfaranden ...................................................................................... 3-4

FELSÖKNING

4-1. Felsökningsguide .............................................................................................. 4-1

4-2. Felkod ............................................................................................................. 4-1

.................................................................................................................................. G-1

FM01-998

Revised 07-08-05

705 i

1-1. VÄRMESKÅP

1-2. EGENSKAPER

Modell HEC-103/104/123/124

AVSNITT 1. INLEDNING

Henny Penny-värmeskåpet är en grundläggande livsmedelsproduktionsutrustningsenhet utformad för att hålla heta paketerade livsmedel vid rätt temperatur i kommersiella livsmedelsverksamheter. Detta skåp bibehåller det varma livsmedlets kvalitet medan det håller en konstant temperatur.

• Lätt att rengöra

• Elektroniskt styrd temperatur

• Avtagbara hyllor

• Elektriska komponenter lätt åtkomliga

• Tillverkat av rostfritt stål

• Nätsladden kan riktas på olika sätt

503 1-1

1-3. SKÖTSEL

1-4. HJÄLP

1-5. SÄKERHET

Modell HEC-103/104/123/124

Liksom all livsmedelsserviceutrustning, kräver Henny Penny-värmeskåpet skötsel och underhåll. I denna bruksanvisning finns kraven på underhåll och rengöring. De måste alltid vara en regelbunden del av enhetens drift.

Om du behöver hjälp ska du ringa till din lokala Henny Penny-distrubutör eller ring Henny Penny Corp. +1 800 417 8405 eller +1 937 456 8405.

Det enda sättet att säkerställa säker drift av Henny Penny-värmeskåpet är att fullständigt förstå förfaranden för rätt installation, drift och underhåll.

Anvisningarna i denna bruksanvisning har skapats för att hjälpa dig lära dig riktiga förfaranden. Där information är särskilt viktig eller är säkerhetsrelaterad används orden OBS, VIKTIGT eller VARNING.

Betydelse

SÄKERHETSVARNINGSSYMBOL används tillsammans med FARA,

VARNING eller VIKTIGT vilket markerar faran som en typ av personskada.

OBS! används till att framhäva speciellt viktig information.

VIKTIGT använt utan säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i skada på egendom.

VIKTIGT använt med säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i mindre eller moderat skada.

VARNING använt med säkerhetsvarningssymbolen markerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan resultera i död eller allvarlig skada.

1-2 503

2-1. INLEDNING

2-2. PACKA UPP

Modell HEC-103/104/123/124

AVSNITT 2. INSTALLATION

Detta avsnitt ger installationsanvisningarna för Henny Penny-värmeskåpet.

Installation av denna enhet bör utföras endast av en kvalificerad servicetekniker.

Punktera inte enhetens hölje med borrar eller skruvar då du kan skada komponenter eller få en elektrisk stöt.

Henny Penny-värmeskåpet har blivit testat, inspekterat och omsorgsfullt packat för att säkerställa att det når sin destination i bästa möjliga skick.

Enheten har bultats fast vid ett träunderlägg. Alla delar har packats in och tejpats på insidan av enheten. Enheten har sedan packats inuti en tredubbel wellpappkartong med tillräcklig fyllnad för att hålla för normal frakt.

Alla fraktskador måste noteras i närvaro av leveransagenten och signeras innan han eller hon ger sig av.

När du ska ta ur Henny Penny-skåpet ur kartongen måste du:

1.

Skära av banden försiktigt.

2.

Öppna kartongen och ta bort emballaget.

3.

Lyfta bort kartongen från enheten.

4.

Ta bort fyra bultar som håller enheten vid träunderlägget.

5.

Installera ben på enhet om tillgängliga (extra).

Undvik att göra sönder sidoglaset eller att skada enheten genom att lägga den på baksidan, inte på sidan, när du installerar benen.

Installera benen innan du installerar hyllorna.

503 2-1

2-2. PACKA UPP

(FORTSÄTTNING)

Modell HEC-103/104/123/124

6.

Packa upp och installera hyllorna.

a.

Kroka i hyllornas konsoler i slitsarna i den bakre väggen inuti enheten. Titta på bilden på nästa sida (figur 2-5 och 2-6) hur slitsarna ska ordnas för 2, 3 eller 4 hyllenheter.

b. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss skruven som säkrar hyllkontaktskyddet och ta bort skyddet. Fig. 2-3.

c. Dra skyddet av behå llarna på båda sidorna av hyllorna. Figur 2-1.

d.

Rikta in spetsarna på pluggen med hålen i uttaget och tryck in pluggarna ordentligt i behållarna. Figur 2-2.

e. För in kanten på hyllkontaktskyddet i skåran i bakpanelen och skruva fast skyddet med samma skruv som avlägsnades i steg b.

Se fig. 2-4.

Figur 2-1

Pluggarna måste sitta ordentligt fast i behållarna för att lamporna och hyllvärmarna ska fungera.

7.

Installera lysrören. Se avsnittet Installera eller byta ut lysrör.

8.

Ta bort botteninsatserna och dra bort pappemballaget som sitter runt elementen i botten av enheten.

Figur 2-2

Undvik brand genom att ta bort de tre korrugerade fraktstöden placerade under dessa inlägg, allt synligt paketeringsmaterial, tejp och uppackningsanvisningarna innan du kör enheten.

9.

Dra av eventuellt skyddsmaterial från skåpets utsida.

Figur 2-3

Var försiktig när du flyttar skåpet så att du undviker att skada dig.

10. När hyllorna och hyllamporna är installerade och förpackningsmaterialet borttaget är enheten klar att köras.

2-2

Figur 2-4

705

Modell HEC-103/104/123/124

2-3. ANVISNINGAR FÖR

INSTALLATION AV HYLLOR

I VÄRMESKÅP HEC 3 OCH 4

Ritningen nedan visar hur slitsarna är arrangerade (höger och vänster) för värmeskåpets hyllkonsoler. Linjerna pekar på slitsarna som den översta spetsen av konsolen passar in i.

Översta hyllan - enhet med 4 hyllor

Översta hyllan - enhet med 3 hyllor

3:e hyllan - enhet med 4 hyllor

2:a hyllan - enhet med 3 hyllor

2:a hyllan - enhet med 4 hyllor

1:a hyllan - enhet med 3 hyllor

1:a hyllan - enhet med 4 hyllor

Figur 2-5

1003 2-3

2-4.

ANVISNINGAR FÖR IN-

STALLATION AV HYLLOR I

VÄRMESKÅP HEC 2

Modell HEC-103/104/123/124

Ritningen nedan visar hur slitsarna är arrangerade (höger och vänster) för värmeskåpets hyllkonsoler. Linjerna pekar på slitsarna som den översta spetsen av konsolen passar in i.

2:a hyllan

( rekommenderar )

1:a hyllan

( rekommenderar )

Figur 2-6

2-4 705

Modell HEC-103/104/123/124

2-5. INSTALLERA ELLER

BYTA UT LYSRÖREN

Denna lampa har utformats för att inte gå sönder och måste ersättas med Promolux del nr 12521C (Henny Penny del nr BL01-019) för att fortsätta att uppfylla NSF:s (National Sanitation Foundation, USA) standarder. Använd maximum 21 watt, T5 lysrör.

1.

Se till att strömmen till enheten är avstängd och låt enheten kallna.

Figur 2-7

2-6. PLACERING

2-7. SKÅPETS DIMENSIONER

705

Undvik elektrisk stöt och brännskador genom att koppla ur strömmen och låta enheten kallna innan du byter lampa.

2.

Ta bort skruvarna som håller fast lamphållarna med en krysskruvmejsel och ta bort hållarna. Figur 2-7.

3.

Om du byter ut en trasig lampa ska du försiktigt vrida lampan ur fattningarna.

4.

Installera den nya lampan genom att försiktigt vrida lampan in i fattningen och knäppa den på plats. Upprepa för varje hylla.

5.

Installera lamphållarna och slå på strömmen så är enheten är klar att köras.

Enheten bör placeras i ett område där den lätt kan fyllas och tömmas.

Skåpet måste vara vågrätt för att fungera riktigt.

Om Henny Penny-värmeskåpet inte har ben, nivellera det och lägg en sträng silikongummi (silikon eller motsvarande tätningsmedel måste vara ett material som visas i NSF:s listor) runt enheten så att den tätas mot golvet.

HEC-103

Bredd

37 tum

(94 cm)

Höjd

71 tum

(180,3 cm)

Djup

31tum

(80 cm)

HEC-104 48 tum

(124,5 cm)

71 tum

(180,3 cm)

77 tum

(195,6 cm med ben)

31 tum

(80 cm)

HEC-123

HEC-124

37 tum

(940 mm)

49 tum

(124,5 cm)

56 tum

(142,2 cm)

56 tum

(142,2 cm)

(62 tum (157,4 cm) med ben )

31 in.

(80 cm)

31 in.

(80 cm)

2-5

Modell HEC-103/104/123/124

2-8. ELEKTRISK ANSLUTNING Värmeskåpet är tillgängligt från fabriken för antingen 208, 240, 220-240 eller 380-415 V växelström. Märkplåten, som är placerad på enhetens kontrollpanel, visar rätt spänning Enheten kräver ett jordat uttag med en separat elektrisk ledning som är skyddad av en säkring eller

överspänningsbrytare med rätt kapacitet.

2-6

Denna enhet måste vara tillräckligt och säkert jordad. Se lokala elektriska koder för korrekta jordningsförfaranden.

Om enheten inte är tillräckligt jordad kan det leda till elektrisk stöt.

För att undvika elektriska stötar måste denna apparat utrustas med en extern överspänningsbrytare som kopplar loss alla icke jordade (ojordade) ledare.

För att förhindra risk för elchock ska denna utrustning vara förbunden till annan utrustning och beröringsbarar metallytor i närheten med en ledare för potentialutjämning.

Denna utrustning är försedd med en skruvanslutning för detta ändamål. Skruvanslutningen för potentialutjämning är märkt med följande symbol

Elektriska data för värmeskåpet, modell HEC-103/HEC-104 visas i tabellen nedan.

Modellnummer

HEC-104 (3 hyllor)

HEC-104 (3 hyllor)

HEC-104 (3 hyllor)

HEC-104 (4 hyllor)

HEC-104 (4 hyllor)

HEC-104 (4 hyllor)

HEC-103 (3 hyllor)

HEC-103 (3 hyllor)

HEC-103 (3 hyllor)

HEC-103 (4 hyllor)

HEC-103 (4 hyllor)

HEC-103 (4 hyllor)

HEC-123 (2 hyllor)

HEC-123 (2 hyllor)

HEC-123 (2 hyllor)

HEC-124 (2 hyllor)

HEC-124 (2 hyllor)

HEC-124 (2 hyllor)

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

3

3

1

3

3

3

3

Fas Volt

1 220-240

220-240

380-415

220-240

220-240

380-415

220-240

220-240

380-415

220-240

220-240

380-415

220-240

230

240

220-240

230

240

2186

2186

2186

2574

2574

2574

Watt

3092

3092

3092

3612

3612

3612

1958

1802

1958

2801

2579

2801

9,5

6,4

4,4

11,2

6,6

4,4

Amp

13,4

9,8

6,6

15,7

9,9

6,6

8,2

7,8

8,2

11,7

11,2

11,7

705

Modell HEC-103/104/123/124

3-1. INLEDNING

3-1

3-1

3-2. DRIFTSREGLAGE

Figur Objekt

Nr visas inte

Nr

_

Beskrivning

Strömbrytare

3-1 1 Digital display

2

3

3-1 4

3-1 5 eller

AVSNITT 3. DRIFT

Detta avsnitt förklarar alla reglage tillsammans med driftsförfaranden och dagligt underhåll. Läs inledningen och avsnitten om installation och drift innan du kör enheten.

Kom åt reglagen genom att ta bort den nedersta frontpanelen genom att dra ut ett av panelens hörn och knäppa av det från klämman.

Funktion

En vippkontakt som skickar elektrisk ström till driftskomponenterna och lyser när den är påslagen

Visar skåpets temperatur, klockinställningar, felkod och valen i

Programläget

Tryck på denna knapp när du vill ställa in basvärmevärden och växla genom Programläget

Lyser när värmen är på för den speciella hyllan

Ställ in motsvarande värmevärde för hyllan genom att trycka på och hålla nere denna knapp; exempel.: tryck och håll nere för att ställa in översta hyllans värmevärde; hyllknapparna 1 till 4 används också i det speciella programläget för att slå på och stänga av och värmen för varje hylla (endast 3 knappar på modell HEC-103)

Används till att ställa in hyllornas och basens värmevärden; tryck och håll nere medan du slår på strömbrytaren så öppnas det speciella programläget; används i det speciella programläget för att stänga av och på värme.

Ett diagram som visar vilken hyllknapp som styr vilken hylla, exempel: ställ in översta hyllans värmevärden genom att trycka och hålla nere

705 3-1

Modell HEC-103/104/123/124

3-2. DRIFTSREGLAGE (fortsättning)

2 1

3

2

HEC-103 & HEC-104

1

4

3

5

HEC-123 & HEC-124

4

5

705 3-2

3-3. START

603

Modell HEC-103/104/123/124

Innan du använder värmeskåpet ska du rengöra det grundligt enligt anvisningarna i avsnittet Rengöringsförfaranden i denna bruksanvisning.

1.

Vrid strömbrytaren till läget PÅ.

2.

Om värmevärdena för hyllorna inte har ställts in ska du dra ut ett av nedersta frontpanelens hörn och knäppa av det från enheten för att komma åt reglagen.

3.

Tryck och håll nere och använd till att ställa in bas- eller bottenhyllans värmevärde. Det kan ställas in från “AV” till högst “10”.

De övre värmeinställningarna är 1, 2, 3, etc. 1 betyder att värmen är på 10 % av tiden, 10 betyder att värmen är på 100 % av tiden.

Om “LOC” visas på displayen när du försöker ställa in värmevärdet, betyder detta att reglagen är låsta (locked = låst) och inställningarna kan inte ändras förrän de låsts upp i det speciella programläget.

4.

Tryck och håll nere varje hyllknapp (1 till 4) och använd till att ställa in värmevärdet för varje motsvarande hylla. Dessa kan ställas in från “AV” till högst “10”. Använd diagrammet under knapparna för att ta reda på vilken knapp som styr vilken hylla. Exempel: Ställ in

översta hyllans värmevärden genom att trycka och hålla nere .

En värmevärdeinställning på 8 för basen och alla hyllor rekommenderas för färdigförpackade hela kycklingar.

5.

När reglagen är inställda sätter du tillbaka frontpanelen genom att rikta in klämmorna och knäppa dem på plats ordentligt.

6.

Låt enheten värmas upp i ungefär 30 minuter.

7.

Färdigförpackade livsmedelsprodukter kan nu placeras på varje hylla.

Alla hyllytor är heta! Du kan bränna dig!

3-3

Modell HEC-103/104/123/124

3-4. DRIFT MED PRODUKTER 1.

Placera de heta, färdigförpackade produkterna på var och en av hyllorna.

Vi rekommenderar inte att färdigförpackade produkter staplas eftersom kvaliteten då inte kan garanteras.

2.

Servera först den produkt som varit i skåpet längst.

3-5. ENGÖRINGSFÖRFARANDEN 1.

Vrid strömbrytaren till AV.

2.

Stäng av strömmen till skåpet.

3-4

Undvik brännskador genom att låta enheten kallna innan du rengör den.

3.

Öppna dörrarna och ta ut all produkt ur skåpet.

4.

Torka varje hylla med en mjuk trasa, tvål och vatten.

Basens paneler (bottenhyllan) kan tas bort för grundligare rengöring.

Hålen i mitten av varje panel gör det lättare att ta bort panelerna.

6.

Rengör skåpet med en fuktig trasa.

7.

Rengör sidoglaset med glasrengöringsmedel som inte lämnar strimmor och en mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel.

Använd inte stålull, andra slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller kemikalierna klor, brom, jod eller ammoniak, eftersom dessa ämnen försämrar det rostfria stålet, förkortar enhetens livslängd och repar den svarta beläggningen på sidoglaset.

Använd inte en vattenstråle (tryckspruta) till att rengöra enheten. Det kan orsaka att komponenterna inte fungerar.

8.

Låt enheten torka grundligt innan du lägger in mer produkt.

603

3-6. DET SPECIELLA

PROGRAM-LÄGET

Modell HEC-103/104/123/124

Detta läge inkluderar funktionen låsa/låsa upp, styra initialisering och testning av värmeeffekter och displayer.

1.

Stäng av strömbrytaren.

2.

Tryck och håll nere båda medan du slår på strömbrytaren.

3.

“SP” visas på displayen, följt av “P=L” eller P=U”.

4.

Tryck på för att antingen låsa (“P=L”) eller låsa upp (“P=U”) reglagen. Om du låser reglagen kan ingen ändra hyllornas värmevärden förrän reglagen har låsts upp.

5.

Tryck på .

6.

“In” visas på displayen Återinitialisera reglagen genom att trycka och hålla nere eller . Detta ställer in alla värmeinställningar på

“AV”, eller på fabriksinställda i parametrar. “In3”, “In2”, “In1” visas på displayen, följt av “In-”, “SyS”, som visar att initialiseringen är klar.

7.

Tryck på .

8.

“OP” visas på displayen. Stäng av och slå på värme för varje hylla genom trycka på och släppa hyllornas knappar (1 till 4). Stäng av och slå på basens värme genom att trycka på och släppa . Stäng av och slå på alla displayer och all värme genom att trycka på .

9.

Avsluta det speciella programläget genom att trycka och hålla nere

.

Avsluta det speciella programläget när som helst genom att trycka och hålla nere .. Om du inte tryckt på några knappar under 1 minut, avslutar reglagen automatiskt det speciella programläget.

503 3-5

Modell HEC-103/104/123/124

AVSNITT 4. FELSÖKNING

4-1. FELSÖKNINGSGUIDE

Problem Orsak Åtgärd

Produkten håller inte temperaturen • Hyllans värmevärden är inte tillräckligt höga • Ställ in högre värmevärden i reglagen

• Produkten är inte het när den placeras i skåpet

• Placera färdigförpackad het mat i skåpet

Med strömbrytaren på är enheten fullständigt ur funktion (INGEN STRÖM)

• Öppna kretsen • Kontrollera att enheten är ansluten till nätet.

Hyllan värms inte

Lampan är inte tänd

• Kontrollera brytare eller säkring vid strömlådan

• Kontrollera kontrollpanelens säkringar bakom den understa frontpanelen

• Hyllan är inte ansluten till uttaget på rätt sätt

• Kontrollera att hyllans kontakt är ordentligt intryckt i uttaget, inuti skåpet

• Hyllan är inte ansluten till uttaget på rätt sätt • Kontrollera att hyllans plugg är ordentligt intryckt i uttaget, inuti enheten

4-2. FELKOD

DISPLAY

“E04”

ORSAK

Manövertavlan är överhettad

“E41” Minnet är hoprört

ÅTGÄRD PÅ PANELEN

Stäng av och slå på enheten igen. Om displayen visar “E04”, blir manövertavlan för het; se till att enheten inte överhettas

Stäng av enheten och slå på den igen. Om “E41” fortfarande visas på displayen ska du initiera moderkortet; om “E41” fortsätter ska du byta ut manöverkortet.

503 4-1

avkalkningsmedel börvärde brickstöd brytare för ventil dräneringsventil flottörströmbrytare frånslagspunkt för slut på vatten fuktighetsgivare fuktighetsinställning givarklämma koncentrationsringsenhet kontrollpanel lägsta hålltemperatur

LED livsmedelsgivare luftrör lufttemperaturgivare modul parametrar

Modell HEC-103/104/123/124

O R D L I S T A

HENNY PENNY VÄRMESKÅP ett rengöringsmedel som används till ta bort kalkavlagringar i vattentråget en förinställd temperatur eller fuktighet; börvärdet är en programmerbar funktion skenor, fästa vid luftrören så att brickor med produkt kan hållas i enheten ett reglage som automatiskt öppnar och stänger ventilen på skåpets baksida för att hålla den förinställda fuktighetsnivån en enhet genom vilken vattnet dräneras från vattentråget till ett grunt tråg på golvet; ventilen måste vara stängd medan enheten används om fuktighet önskas en apparat som känner av låg vattennivå i vattentråget en förinställd temperatur vid vilken en sensor varnar operatören att vattentråget behöver fyllas på en apparat som mäter fuktighetsprocent inne i skåpet när det används en förinställd fuktighetsnivå vid vilken skåpet körs; denna inställning är programmerad i fabriken men kan ändras i fältet en metallhållare som fästs vid kontrollpanelens utsida för att hålla livsmedelsgivaren när den inte används; klämman är ett extra tillbehör en metallenhet placerad i vattentråget i botten av enheten som hjälper till att hålla en jämn fuktighetsnivå inne i skåpet komponenterna som styr enhetens driftsystem; panelen är placerad överst på skåpets främre yta den lägsta säkra temperatur vid vilken livsmedelsprodukter kan hållas för mänsklig konsumtion en elektronisk lampa på kontrollpanelen en givare, placerad utanför skåpet som, när den sätts in i produkten, meddelar produktens temperatur till kontrollpanelen kanaler i enheten, fästa vid insidans sidor, som leder den heta luften mot botten av enheten och vanligtvis har brickstöd fästa vid dem en rund anordning, placerad på insidan av skåpet som mäter lufttemperaturen i skåpet och skickar denna information till kontrollpanelen den borttagbara översta delen av skåpet som innehåller hela driftsystemet en förinställd grupp av börvärden utformade för att hålla speciella livsmedelsprodukter vid viss temperatur och fuktighetsnivå

G-1 603

Modell HEC-103/104/123/124 produktens lastkapacitet provfunktion referenspunkt för vattenbyte i tråget relativ fuktighet sensor för varmvattenberedaren strömbrytare systeminitialisering temperaturinställning tryckspruta uttag för livsmedelsgivare vattenfyllningslinje vattenstråle vattentråg ventilerade paneler det högsta rekommenderade antal kilo livsmedelsprodukter som säkert kan förvaras i skåpet ett program som används för att låta bröd jäsa en förinställd temperatur vid vilken en sensor varnar operatören att vattentråget har för mycket kalkavlagringar fuktighetsnivån utanför skåpet en del i varmvattenberedaren som skickar ett meddelande till reglagen när vattentråget är fyllt med kalk eller tomt

PÅ/AV-brytaren som skickar ström till enhetens driftsystem; denna brytare stänger inte av den elektriska strömmen från väggen till enheten en programprocess som återställer fabriksinställningar en förinställd temperatur till vilken skåpet värms upp; denna inställning är programmerad i fabriken men kan ändras i fältet en apparat som skjuter en vattenström under tryck; denna apparat får INTE användas till att rengöra ett värmeskåp anslutningen där livsmedelsgivaren sätts i för att kommunicera med kontrollpanelen linjen markerad på insidan av vattentråget som visar maximal vattennivå för att förhindra att vatten rinner ut på golvet en apparat som skjuter en vattenström under tryck; denna typ av apparat får

INTE användas till att rengöra ett värmeskåp området i skåpet som håller vatten för att skapa fuktighet inuti skåpet

öppningar på skåpet som gör att luft kommer åt på sidorna och baksidan av modulen

503 G-2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement