Manta SB-2000A User Manual

Add to my manuals
4 Pages

advertisement

Manta SB-2000A User Manual | Manualzz

SB-1600A / SB-2000A / SB-2500A / SB-3000A

Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Seria subwooferów samochodowych MANTA została zaprojektowana do zasilania źródłem MOSFET PWM (Pulse Width Modulated). Wzmacniacz posiada układ miękkie go startu, system zdalnego włączania/wyłączania oraz obwody zabezpieczające.

Wzmacniacze są wyposażone w zaawansowane obwody zabezpieczające przed:

1. Przeładowaniem wejścia, 2. Krótkim spięciem, 3. Skrajnie wysokimi temperaturami.

Środki bezpieczeństwa przy instalacji

Zanim zaczniesz wiercić lub wycinać jakiekolwiek otwory, dokładnie zbadaj budowę samochodu. Zachowaj szczególną ostrożność

Podczas pracy w pobliżu zbiornika lub przewodów paliwa, przewodów hydraulicz

nych i elektrycznych.

Nie montuj urządzenia w sposób powodujący, że kable pozostają nieosłonięte, ściśnięte, uważaj, aby nie stykały się z metalowymi powierzchniami i nie były narażone na uszkodzenie przez obiekty znajdujące się w ich pobliżu.

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia odłącz akumulator w samochodzie.

Zanim podłączysz wtyki wejściowe i głośniki upewnij się, że radio i inne urządzenia są wyłączone.

Jeżeli konieczna jest wymiana bezpiecznika, stosuj wyłącznie bezpiecznik identyczny jak dołączony do produktu. Użycie bezpiecznika innego typu lub o innych parametrach może spowodować uszkodzenie systemu audio lub wzmacniacza.

Podłączenie wzmacniacza Subwoofera

Przed rozpoczęciem podłączania dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zapoznaj się z diagramami instalacyjnymi dla zasilania, sygnału i głośników. Zanim rozpoczniesz instalację, upewnij się, że wszystkie połączenia są dla ciebie zrozumiałe.

1. Wejście Low Input (o niskiej czułości)

Służy do podłączenia radia samochodowego lub innego źródła sygnału przy pomocy ekranowanego kabla RCA

2. Wejście Hi-Input (o wysokiej czułości)

Służy do podłączenia wyjścia głośników radia samochodowego lub innego źródła sygnału

3. Regulacja wzmocnienia

Służy do regulowania czułości odbioru sygnału. Po zainstalowaniu systemu ustaw poziom minimalny. Włącz radio i ustaw jego siłę głosu na 2/3 mocy, następnie powoli zwiększaj poziom wzmocnienia aż usłyszysz nieznaczne zakłócenia. Wówczas zre

dukuj poziom wzmocnienia do chwili, gdy zakłócenia ustąpią i pozostaw ustawienie na tym poziomie.

4. Przełącznik zakresu pracy crossovera

Kiedy przełącznik jest w pozycji FULL, sygnał jest przekazywany, a kiedy przełącznik jest w pozycji LPF, włącza się filtr dolnoprzepustowy.

5. Filtr dolnoprzepustowy

Służy do określenia częstotliwości sygnału odbieranego przez wzmacniacz w zakresie od 30 Hz do 250 Hz

6. Zasilanie

7. Wskaźnik zasilania (tylko model SB-2500A). Jeżeli urządzenie jest włączone, dioda świeci na zielono. 8B jest wskaźnikiem bezpieczeństwa, który zapali się w chwili, gdy obwód zabezpieczający odłączy wzmacniacz.

Specyfikacja

Model

Moc maksymalna

Filtr dolnoprzepustowy

Crossover Low Input Hi-Input

SB-1600A

1600W

SB-2000A

2000W

SB-2500A

2500W

SB-3000A

3000W

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

Podłączenie zasilania

Podłącz uziemienie do najbliższego punktu podwozia samochodu. Pamiętaj, aby kabel uziemienia nie był dłuższy niż 39 (100cm). Użyj kabla o przekroju 6# AWG lub większym.

Podłącz terminal zdalnego włącznika do wyjścia w radiu (przy pomocy przewodu doprowadzenia anteny radia lub przełączalnego +12V) stosując kabel o przekroju 16

AWG lub większym.

Podłącz terminal +12V do dodatniego (+) bieguna akumulatora. Dla bezpieczeństwa zamontuj oprawę bezpiecznika przelotowa jak najbliżej dodatniego (+) bieguna aku

mulatora w odległości nie mniejszej niż 45 cm (18 cali) od akumulatora. Użyj kabla o przekroju 6# AWG lub większym. Amperaż bezpiecznika nie powinien przekraczać łącznej wartości dla bezpieczników w AMP.

Panel tylny

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, opakowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

User’s Manual

Introduction

The Manta Series car subwoofer has been designed MOSFET PWM (Pulse Width

Modulated) power supply. The amplifier with soft turn-on, remote turn-on/turn-off circuit, advanced protection circuitry.

Advance protection circuits have been designed into our amplifiers. The incorporate special protection circuitry

1. Input overload 2. Short circuit 3. Extremely high temperatures.

Installation Precautions

Before you drill or cut any holes, investigate your car’s Layout very carefully. Take special care when you work near the gas tank, fuel lines, hydraulic lines and electrical wiring.

Do not mount this product so that wire connections are unprotectioned, in a pinched condition, in contact with any metal surfaces in your vehicle, or likely to be damaged by nearby objects. Before making or breaking power connections in your system, dis

connect the vehicle battery. confirm that your head unit or other equipment is turned off while connecting the input jacks and speaker terminals.

If you need to replace the power fuse, replace it only with a fuse indentical to that sup

plied with the product. Using a fuse of a different type or rating may result in damage to your audio system or your amplifier.

Connecting the Subwoofer Amplifier

Before done any wiring, look through this manual and indentify the diagrams to fol low for power, input and speaker connections for particular installation. Be use you understand all the connections before you proceed.

ACTIVE CAR SUBWOOFER

SB-1600A / SB-2000A / SB-2500A / SB-3000A

Návod k obsluze

UVODEM

Řada automobilových subwooferů od firmy MANTA byla přizpůsobená k napájení zdrojem energie od MOSFET PWM (Pulse Width Modulated). Zesilovač je vybaven v soustavu měkkého startů, soustavu dálkového zapínání / vypínání a také bezpeč

nostní obvody.

Zesilovače jsou vybavený v pokročilé jistící obvody před: 1. Přetížení vstupů. 2.

Krátkým sepnutím. 3. Mezně vysokými teplotami.

Connecting the power

Connect the ground terminal to the closest point chassis of the vehicle. Keep this ground wire to less than 39 (100cm) in length. use 6 AWG gauge (or heavier) wire.

Connect the remoter terminal to the remote output of the head unit (radio’s power antenna lead or a switchable +12V). Use 16 gauge (or heavier) wire.

Connect +12 terminal to the positive (+) terminal of the battery. For safety measure, should install an in-line fuse holder as close to the battery positive (+), the fuse holder within 18” (45cm) of the car battery. Use 6 AWG gauge (or heavier) wir. fuse value not to exceed total of fuses in AMP.

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY BĚHEM INSTALACE

Před začátkem vrtání a nebo vyřezávání různých otvorů, velíce důkladně seznamte se s konstrukcí automobilů. Musíte dávat zvláštní pozornost během práce v blízkostí palivové nádrže a nebo palivového potrubí, hydraulického potrubí a elektrické instalace automobilů.

Ne provadte montáže zařízení způsobem, který způsobovat bude, že vodiče búdou bez krytů a stláčený. Musíte dávat pozor aby vodiče nebyly v kontaktů s kovovým po

vrchem také aby nebyly vystavěný na mechanické poškození způsobeno součástmi, které se nachezeji v jejích blízkostí.

Před začátkem připojování zařízení odpojte automobilovou baterií.

Než připojíte vstupní kontaktní kolík a reproduktory musíte se ujistit, zdá automobilový radiopřijímač a jiné zařízení jsou vypnutý.

Pokud je nutná výměna jističe, výlučně používejte jističe stejného druhu takové jak přiložené k výrobků. Použití jističe jiného druhů a nebo s jinými parametry může vést k poškození soustavy audio a nebo zesilovače.

PŘIPOJOVÁNÍ ZESILOVAČE SUBWOOFERA

Před začátkem připojování zesilovače subwoofera musíte velíce důkladně přečíst tento návod k obsluze a se seznámit s diagramy instalace pro napájení, signálů a reproduktorů. Před začátkem instalování musíte se ujistit zdá všechny spoje jsou pro

Vás srozumitelné.

Rear panel

1. Low Input

Use RCA type shielded cable connected to our head unit or other signal source.

2. Hi-Input

Use Hi-input connected to speaker output of head unit or other signal source.

3. Gain control

The gain control is input sensitivity adjustment. After you installed your system, turn this control to minimum. Turn the head unit on, turn head unit volume to about 2/3 full level.

Solwly turn up the input gain until you hear a small amount of distortion. Then reduce the level until the distortion is completely gone. Leave the control at this setting.

4. Crossover Switch

When the switch is in the FULL position, the signal is by passed. When the switch is in the LPF position, LOW PASS FILTER is active.

5. LOW PASS FILTER

This control permits you define the frequency rang you want the amplifier to receive.

The control variable from 30Hz to 250Hz.

6. POWER STATUS

It is power indicator. This LED glows green when power is on. 8B is protection indica

tor if the protection circuits comes on, it will be cut

Specification

Model No. Max. Power L.P.F

X.OVER

Low Input Hi-Input

SB-1600A

1600W

SB-2000A

2000W

SB-2500A

2500W

SB-3000A

3000W

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

PŘIPOJOVÁNÍ NAPÁJENÍ

Připojte uzemnění k nejbližšímu bodů podvozků automobilů. Musíte pří tom pama

tovat, aby uzemněný vodič ne byl delší než 39 (100cm). Použijte vodiče o průřezu 6#

AWG a nebo větším.

Připojte terminál dálkového spínače do výstupu v automobilovém radiopřijímači (po

mocí vodiče přivedení antény radiopřijímače a nebo vodiče připojení +12V) s použitím vodiče o průřezů 16 AWG a nebo větším.

Připojte terminál +12V ke kladnému (+) pólu automobilové baterie. Pro účely bez

pečností proveďte montáž výkonnostní vazbu jističe co nejblíže kladného (+) pólu automobilové baterie v minimalne vzdáleností 45 cm (18 palců) od automobilové baterie. Použijte vodič o průřezů 6# AWG a nebo větším. Ampérová hodnota jističe nemůže překračovat sumy hodnot pro jističe v AMP.

ACTIVE CAR SUBWOOFER

SB-1600A / SB-2000A / SB-2500A / SB-3000A

Ne szerelje a készüléket úgy, hogy a kábelek fedetlenül vagy összeszorítva marad janak, ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érintkezzenek semmi fém felületekkel és vi

gyázzon, hogy a közelben levő tárgyak és alkatrészek ne okozzák a kábel sérülését.

Készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja le az akkumulátort.

Mielőtt csatlakoztatná a bemeneti dugókat és hangszórókat győződjön meg arról, hogy a rádió és más készülékek ki vannak kapcsolva.

Biztosíték cserénél kizárólag a megadott típusú és paraméterű biztosítékot használja.

Más biztosíték alkalmazása az audió rendszer vagy erősítő sérülését okozhatja.

SUBWOOFER ERŐSÍTŐ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztatás elkezdése előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és tanul

mányozza az instalációs sémákat. Mielőtt elkezdené a szerelést, bizonyosodjon meg arról, hogy egyértelműen érti a csatlakozási sémákat.

1. Vstup Low Input (s niskou citlivostí)

Slouží k připojování automobilového radiopřijímače a nebo jiného zdroje signálů pomocí cloněného vodiče RCA.

2. Vstup Hi-Input (s vysokou citlivostí)

Slouží k připojení výstupů reproduktorů automobilového radiopřijímače a nebo jiného zdrojů signálů.

3. Regulace zesílení

Slouží k provádění regulace citlivostí příjmu signálů. Po provedení instalace soustavy proveďte seřízení minimální hladinu. Zapněte radiopřijímač a nastavte sílu hlasů na

2/3 výkonu, a potom pomálu zvyšujte úroveň zesílení až do okamžiku kdy uslyšíte minimální rušení. V tom okamžiku proveďte redukcí zesílení do okamžiku, kdy rušení zanikne, a to znamená, že můžete tuto hladinu regulace ponechat.

4. Přepínač rozsahu prace crossovera

Kdy přepínač je v poloze FULL, signal je předáván, a kdy přepínač je v poloze LPF, se zapíná filtr spodněpropustný.

5. Filtr spodněpropustný

Slouží k určení kmitočtu přijímaného signálů zesilovačem v rozsahů od 30Hz do

250Hz.

6. Napájení

Ukazatel napájení. Pokud zařízení je zapnuté, dioda svítí zelenou barvou. 8B je ukazatelem bezpečností, které se rozsvítí v okamžiku, kdy jistící (bezpečnostní) obvod odpojí zesilovač.

SPECIFIKACE

Model Maximální výkon

SB-1600A

1600W

SB-2000A

2000W

SB-2500A

2500W

SB-3000A

3000W

Filtr spodněpropustný

Ano

Ano

Ano

Ano

CROSSOVER Low Input Hi-Input

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Használati útmutató

BEVEZETÉS

A MANTA autó subwooferek családját a MOSFET PWM (Pulse Width Modulated) tápforráshoz tervezték. Az erősítő rendelkezik a soft-on kapcsolórendszerrel, távkap

csolóval valamint védőáramkör rendszerével.

Az erősítőket hátékony áramkörrendszerrel látták el a bemeneti túlterhelés, rövidzárlat

és túlmelegedés elleni védelem biztosítása érdekében.

TÁPLALÁS CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a földelést gépjármű alvázához. Vigyázzon, hogy a földelési kábel ne legyen hosszább 39 (100cm)-nél. Összekötéshez 6# AWG vagy nagyobb átmérőjű kábelt használjon.

Kösse össze a távkapcsoló terminált és a rádiót az antenna kábel vagy átkapcsol

ható +12V segítségével. Összekötéshez 16# AWG vagy nagyobb átmérőjű kábelt használjon.

Kösse össze a +12V terminált és az akkumulátor pozitív (+) pólusát. Biztonság

érdekében rögzítse a soros biztosíték tartót lehetőleg legközelebb az akkumulátor

hoz, max. 45 cm (18 hüvelyk) távolságban. Összekötéshez 6# AWG vagy nagyobb

átmérőjű kábelt használjon. Biztosíték amper értéke ne legyen nagyobb az AMP biztosítékok összértékét.

BESZERELÉSI TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Mielőtt elkezdene bármi lyukakat fúrni vagy vágni az autó belsejében, alaposan vizsgálja meg a gépjármű szerkezetét.

Különös óvatossággal járjon el az üzemanyagtartály és üzemanyag-, hidraulikus és elektromos vezetékek közelében történő munka során.

1. Low Input (alacsony érzékenységű) bemenet

Az autórádió vagy más jeladó készülék az árnyekolt RCA kábel ségítségével torténő csatlakoztatására szolgáló aljzat.

2. Hi-Input (magas érzékenységű) bemenet

Hangszórók kimenete vagy más jelforrás csatlakozására szolgáló aljzat.

3. Erősítés-szabályozás

Szabályozza a jel vételi érzékenységét. Közvetlenül a szerelés után állítsa be a szabályozot minimális értékre. Kapcsolja be a rádiót és állítsa be a hangerőt maximum teljesítmény 2/3-ra, majd lassan növelje az erősítés szintjét, míg nem hallja a zajt.

Akkor csökkentse az erősítést addig, míg a zaj nem tünik el.

4. Crossover átkapcsoló

Ha a kapcsoló FULL pozicióban áll, a jel kerül átadására. LPF pozicióban bekap csolódik az aluláteresztő szűrő.

5. Aluláteresztő szűrő

Meghatározza az erősítő által átvett jel frekvenciáját 30Hz-től 250Hz-ig

6. Táplálás

Táplálás jelző. Ha a készülék be van kapcsolva, a jelző LED zölden villog. 8B a biz

tonsági jelzőlámpa, amely akkor felvillan, ha védőáramkör kikapcsolja az erősítőt.

ACTIVE CAR SUBWOOFER

MŰSZAKI ADATOK

Modell Max. teljesítmény

SB-1600A

1600W

SB-2000A

2000W

SB-2500A

2500W

SB-3000A

3000W

SB-1600A / SB-2000A / SB-2500A / SB-3000A

Aluláteresztő szűrő

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

CROSSOVER

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Low Input Hi-Input

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

INEM

IGEN

IGEN

Инструкция использования

ВВЕДЕНИЕ

Серия автомобильных сабвуфферов MANTA была запроектирована для питания при помощи MOSFET PWM (Pulse Width Modulated). Усилитель имеет систему мягкого старта, систему дистанционного включения/выключения и защитные цепи.

Усилители снабжены развитыми защитными цепями, которые защищают от:

1. Перегрузки входа, 2. Короткого замыкания, 3. Крайне высоких температур.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Прежде, чем вы начнёте сверлить или вырезать какие-либо отверстия, вни

мательно изучите свой автомобиль. Сохраняйте особенную внимательность во время работы вблизи бензобака и трубок с горючим, гидравлических и электрических проводов.

Не устанавливайте устройство таким образом, что кабели остаются незакры

тыми, сдавленными, следите, чтобы они не соприкасались с металлическими поверхностями и не были подвержены повреждениям объектами , которые находятся вблизи.

Перед началом подключения устройства, отключите аккумулятор в автомобиле.

Перед тем как вы подключите входные штепсели и динамики, убедитесь, что радио и другие устройства выключены.

Если необходима замена предохранителя, используйте только точно такие же предохранители , как в комплекте с продуктом. Использование предохранителя другого типа или с другими параметрами может привести к повреждению аудио системы или усилителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ САБВУФФЕРА

Перед началом подключения тщательно изучите данную инструкцию и озна

комьтесь с инсталляционными диаграммами для питания, сигнала и колонок.

Прежде чем начнёте установку, убедитесь, что все подключения вам хорошо понятны.

4. Переключатель диапазона работы crossovera

Когда переключатель находится в позиции FULL, сигнал передаётся, а ког

да переключатель находится в позиции LPF, включается низкочастотный фильтр.

5. Низкочастотный фильтр

Служит для настройки частоты сигнала получаемого усилителем в диапазоне от 30 Гц до 250 Гц

6. Питание

Индикатор питания. Если устройство включено, диод светится зелёным цве

том. 8B является индикатором безопасности, который засветится в тот момент, когда защитная цепь отключит усилитель.

ВВЕДЕНИЕ

Модель Максимальная мощность

Низкочастотный фильтр

SB-1600A

1600Вт ДА

Crossover Low

Input

ДА ДА

Hi-Input

HET

SB-2000A

2000Вт

SB-2500A

2500Вт

SB-3000A

3000Вт

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

HET

ДА

ДА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите заземление к ближайшему пункту шасси автомобиля. Помните, что кабель заземления не должен быть длиннее, чем 39 дюймов (100 см).

Пользуйтесь кабелем с профилем 6# AWG или большим.

Подключите терминал дистанционного включателя к выходу в радио (при помощи провода подключения антенны радио или подключаемого +12 В) ис пользуя кабель с профилем 16 AWG или большим.

Подключите терминал +12 В к положительному (+) полюсу аккумулятора. С целью безопасности закрепите, корпус встроенного предохранителя как можно ближе к положительному (+) полюсу аккумулятора на расстоянии не менее 45 см (18 дюймов) от аккумулятора. Пользуйтесь кабелем с профилем 6# AWG или большим. Ампераж предохранителя не должен превышать суммарного значения для предохранителей в AMP.

1. Вход Low Input (с низкой чувствительностью)

Служит для подключения автомобильного радио или другого источника сигнала при помощи экранированного кабеля RCA

2. Вход Hi-Input (с высокой чувствительностью)

Служит для подключения выхода колонок автомобильного радио или другого источника сигнала

3. Регулировка усиления

Служит для регулирования чувствительности приёма сигнала. После установки системы установите минимальный уровень. Включите радио и установите его силу звука на 2/3 мощности, затем постепенно увеличивайте уровень усиления пока не услышите незначительные помехи. Тогда уменьшите уровень усиления до тех пор, пока помехи не пропадут и сохраните настройки на этом уровне.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU

UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Dział Obsługi Klienta tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [email protected]

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

ACTIVE CAR SUBWOOFER

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement