Lionelo Suzie User Manual

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Lionelo Suzie User Manual | Manualzz

User

ma

nual

Instrukcja obsługi

Warranty Card

Karta gwarancyjna

Suzie

łóżeczko turystyczne travel bed

WWW.LIONELO.COM

WWW.LIONELO.COM

PL

Wstęp.

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Lionelo.

Nasze produkty wykonywane są z największą starannością, by zapewnić Twojemu dziecku komfort korzystania, równo cześnie dbając o jego bezpieczeństwo. Dzięki wykorzysta niu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: [email protected]

Uwaga: Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Importer:

BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

OSTRZEŻENIE

WAŻNE, ZACHOWAJ NA

PRZYSZŁOŚĆ:

PRZECZYTAJ UWAŻNIE

OSTRZEŻENIA

• Bądź świadomy ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silne go ciepła, takich jak pożary przewodów elektrycznych, pożary gazu itp. w pobliżu łóżeczka

• Nie używaj łóżeczka, jeśli jakakolwiek jego część jest zepsuta, podarta lub zaginiona, korzystaj tylko z części zamiennych zatwierdzony przez producenta

• Nie zostawiaj niczego w łóżeczku lub nie umieszczaj łóżecz ka w pobliżu innego produktu, który mógłby stanowić podstawę lub stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia, np. wstążki, sznurki do zasłon, zasłony

• Nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżeczku. Instruk cje użycia zawierają następujące stwierdzenia

• Łóżeczko jest gotowe do użycia, tylko gdy mechanizmy blokujące są zablokowane i dokładnie sprawdzone

• Jeśli zostawisz dziecko bez opieki w łóżeczku, zawsze upew nij się, że ruchoma strona jest zamknięta

• Grubość materaca musi być taka, aby wysokość wewnętrz na (powierzchnia materaca do górnej krawędzi ramy łóżecz ka) wynosi co najmniej 500 mm w najniższym położeniu podstawy łóżeczka i co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu podstawy łóżeczka.

• W przypadku spełnienia wymogu zawartego w powyż -

PL

PL szym punkcie, znak na łóżeczku oznacza, że znak wskazuje maksymalną grubość materaca do zastosowania z łóżeczkiem.

• Minimalny rozmiar materaca do zastosowania z łóżeczkiem.

Wymiar powinien uwzględniać fakt, że pomiędzy materacem a bocznymi końcami nie może być więcej niż 30 mm odstępu w jakiejkolwiek pozycji materaca.

• Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i złącza powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby

• Łóżeczko nie może być użytkowane przez dzieci, które mogą się samodzielnie z nich wydostać, może to grozić upadkiem i poważnymi obrażeniami a nawet śmiercią.

• Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0+ do

36 miesięcy

Instrukcja montażu

1.

Wyjmij łóżeczko turystyczne z torby i rozepnij pasy z przylepcami. Połóż łóżeczko na podłodze.

2. Ustaw łóżeczko na podłodze i oddziel poszczególne nogi pociągając je w przeciwległe strony. Utrzymuj środkową blokadę w górze – inaczej poręcze nie wpasują się we właściwe miejsce.

Uwaga! aby boki łóżeczka / poręcze prawidłowo się zablokowały środkowa blokada podłogi musi być uniesiona maksymalnie do góry. Poręcze łóżeczka nie zablokują się gdy podłoga jest rozłożona.

3.

Pociągnij za środkową część każdej górnej poręczy schowanej pod materiałem, by weszła we właściwe miejsce. Najpierw zajmij się dłuższymi poręczami, a następnie krótszymi.

PL

PL

4. Wciśnij środkową blokadę, aż powierzchnia będzie całkowicie płaska.

5.

Umieść w łóżeczku materac.

Instrukcja składania łóżeczka

1.

Wyjmij wszystkie akcesoria z łóżeczka. Chwyć za środkowy uchwyt znajdujący się po środku podłogi i pociągnij do góry.

2.

Aby odblokować górne poręcze, wciśnij zaznaczone przyciski znajdujące się po każdej stronie poręczy. Pociągnij lekko w górę

i następnie wciśnij w dół.

PL

3.

Wciąż pociągając w górę za uchwyt, podnieś podłogę łóżeczka i złóż nogi.

4.

Owiń złożone łóżeczko materacem i zapnij je pasami za pomocą rzepów. Umieść złożone łóżeczko w torbie.

PL

OSTRZEŻENIE - używaj tylko materaca sprzedawanego z tym łóżeczkiem, nie dodawaj na tym materacu drugiego, zagrożenie uduszeniem

Utrzymanie / konserwacja

Ramę łóżeczka można przecierać wilgotną szmatką.

Tapicerkę czyścić miękką szczotką. Po demontażu tapicerkę można prać w pralce w temperaturze do 30°C.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Produkt był testowany oraz spełnia wszystkie wymagania norm:

EN 716-1:2008+A1:2013

EN 716-2:2008+A1:2013

Preface

Dear Customer!

Thank you for placing your trust in us and choosing Lionelo.

Our products are made with the utmost care to ensure comfort and above all, maximum safety of your child. Imple mentation of high quality materials and modern technol ogies allows us to provide users with a product that is perfectly suited for everyday use.

IMPORTANT!

STOP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE .

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: [email protected]

Note: The assembly of the product must be performed by an adult.

Failure to comply with this provision and the assembly instructions could result in serious injury or even death.

Importer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

PL

EN

EN

Operations

WARNING

IMPORTANT, RETAIN FOR

FUTURE REFERENCE:

READ CAREFULLY

WARNINGS

• Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the cot.

• Do not use the cot if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer

• Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product, which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords.

• Do not use more than one mattress in the cot.

• Cot is ready for use, only when the locking mechanisms are engaged and to check carefully that they are fully engaged before using the folding cot.

• If you leave the child unattended in the cot, always make sure that the movable side is closed.

• Thickness of the mattress shall be such that the inter nal height (surface of the mattress to the upper edge of the cot frame) is at least 500 mm in the lowest position

of the cot base and at least 200 mm in the highest posi tion of the cot base.

• If the requirement in the above paragraph is met, the mark on the crib indicates that the mark indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib.

• The minimum size of the mattress to be used with the cot. The dimension shall take into account that there shall be no gap more than 30 mm between the mattress and the sides end ends in any position of the mattress.

• All assembly fittings should always be tightened proper ly and fittings should be checked regularly and retight ened as necessary

• The cot cannot be used by children who can get out of it themselves, it can cause a fall and serious injuries or even death.

• The product is intended for children from 0+ to 36 months

EN

EN

Assembly instruction

1.

Take the travel baby bed out of the bag and loosen the velcro straps. Place the bed on the floor and put the bag aside.

2. Separate the legs pulling them apart. Keep the central lock up.

Otherwise handrails will not fi t in the right place.

Note! so that the sides of the cot / handrails are properly blocked, the central blockade of the fl oor must be raised upwards. The baby rails will not lock when the fl oor is unfolded.

3.

Pull the middle part of each top rail covered with material so that they fi t into place. Start with the longer rails, and then the shorter ones.

EN

4. Push the middle lock until the surface is completely fl at

5. Place the mattress in the baby bed.

EN

Baby bed folding instruction

1. Remove all the bed accessories. Remove the mattress, canopy, organizer and all the other accessories. Grasp the centre handle located in the middle of the fl oor and pull it up.

2.

To unlock the upper rails, press the indicated buttons on each side of them. Pull it slightly up and then push it down. Unlock the shorter sides fi rst, and then do the same with the longer ones.

3. While still pulling up the handle, lift the fl oor of the baby bed and fold the legs.

4.

Wrap the folded bed with the mattress and fasten it with

Velcro straps. Put the folded baby bed into the bag.

Maintenance

The frame of the bed can be wiped with a damp cloth.

Clean the upholstery with a soft brush. After disassembly, the upholstery can be machine washed up to 30 ° C.

WARNING

Only use the mattress sold with this cot, do not add a second mattress on this one, suffocation hazards

EN

The pictures in this manual are for illustrative purposes only. Therefore, they may differ from the actual product.

The product has been tested and meets all the requirements of the: EN 716-1:2008+A1:2013 and EN 716-2:2008+A1:2013

BrandLine Group Sp. z o. o. ul.Dziadoszańska 10

61-248 Poznań www.lionelo.com

1. Marka Lionelo z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Dziadoszańskiej 10 gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 60 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

W przypadku zakupu produktu przez fi rmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.

3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.

4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.

5. W przypadku zakupu towaru przez Internet Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową www. Lionelo.com i dostarczenia uszkodzonego produktu do Autoryzowanego Serwisu

Producenta na własny koszt. W innym przypadku dokonuje zgłoszenia i dostarcza produkt do punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu. Informacja na temat naprawy jest udzielana w miejscu złożenia reklamacji.

6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

8. Gwarancja dla akcesoriów jest udzielana na 3 miesiące od daty zakupu.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.

10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

12. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do

reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.

13. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolne przeróbki.

14. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.

15. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.

16. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.

17. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować naliczeniem kosztów magazynowania urządzenia do czasu odbioru.

18. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.

19. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).

20. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była np. rozładowana bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.

21. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

22. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

1. The Lionelo brand with its registered offi ce at Dziadoszańska 10, 61-248

Poznań, Poland guarantees that the equipment is operational in accordance with the technical-operating conditions described in the manual.

2. The warranty is granted for a 60 months period from the date of sale. If the Buyer is a company (VAT invoice), the warranty is granted for a 12-month period.

3. The warranty is valid in the country of purchase.

4. Revealed manufacturing defects shall be removed during the warranty period free of charge by the Authorised Manufacturer Service.

5. Any defects or damages discovered and reported within the warranty period will be removed free of charge within 21 working days, but in justifi able cases (for instance, spare parts must be brought from abroad) this period may be extended by another 30 days.

6. Any defects or damages to the equipment should be reported and delivered to the service site immediately after being revealed.

7. Accessories included with the devices are under 3-month warranty from the date of purchase.

8. In case of an unjustifi ed complaint (a complaint of effi cient product or the mechanically damaged one), the person who reports a complaint shall be charged for transportation cost.

9. The Customer is entitled to replacement of the product to another with the same or similar specifi cations (and) colours if the Service determines that the removal of defects is not possible.

10. The service is not responsible for any loss of data.

11. The warranty will be respected only if the customer attaches (to the faulty device) a damage description, all of the accessories received at the moment of the equipment purchase, and proof of purchase containing the date of sale.

12. The warranty does not cover: natural wear of the product related to its normal operation, damage resulted from improper usage or non-compliance

of the instructions described in the manual, tears or cracks caused by the

Customer, fading of fabric resulting from prolonged exposure to sunlight or washing the product or its parts in the wrong temperature, mechanical, electrical, thermal and intentional damages and defects caused by them, as well as damage caused by unauthorised modifi cations or repairs.

13. The Service may refuse to repair products in case of any traces of unauthorised repair.

14. If the fault is not covered by the manufacturer’s warranty, paid repair may be offered by the Service.

15. Neither the Manufacturer nor the Authorised Service is responsible for any damages or losses arising from the inability to use the device that is being repaired.

16. The product that has not been collected from the service site within 3 months can be charged with storage cost appropriate to the storage time.

17. Delivery of the product which is incomplete or lack of proper packaging is equivalent to the failure of the warranty conditions by the Buyer, and it can provide a basis to refusal of the repair or extension of the repair period.

18. In case of sending the product for repair, when no defect is found, the expenses for the expert assessment shall be fully borne by the consumer.

19. If the product (sent for repair) works properly, and the reason of its invalid operation is, for instance, a low battery, the Consumer shall bear the cost of the expert assessment.

20. The product warranty shall not exclude, limit or suspend the Customer rights resulting from the guarantee.

21. Only clean products in original or replacement packagings can be reclaimed.

List of Authorized Service Centers:

Lista autoryzowanych centrów serwisowych:

Croatia

Uvoznik: Viva - net d.o.o.

A.T. Mimare 8

10090 Zagreb

Tel: 01/ 56 01 715, Fax: 01/ 56 01 945

OIB: 73608440692

WWW.LIONELO.COM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement