BenQ GH600 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare

Add to my manuals
66 Pages

advertisement

BenQ GH600 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare | Manualzz
GH600
Cameră digitală
Manual de utilizare
Drept de autor
Drept de autor 2011 BENQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nicio parte
a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un
sistem de regăsire a informaţiilor sau tradusă într-o altă limbă sau limbaj
informatic, în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice,
magnetice, optice, chimice, manuale sau de alt tip, fără acordul prealabil în
scris al BenQ Corporation.
Toate celelate logouri, produse sau nume de companii indicate în acest
manual pot reprezenta mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale
companiilor respective şi sunt utilizate strict în scop informativ.
Exonerare de răspundere
BenQ Corporation nu face nicio declaraţie şi nu acordă niciun fel de garanţii,
explicite sau implicite, cu privire la conţinutul acestui document şi refuză în
mod explicit orice garanţii de mercantibilitate sau potrivire pentru un anumit
scop. În plus, BenQ Corporation îşi rezervă dreptul de a revizui această
publicaţie şi de a efectua modificări periodice ale conţinutului prezentei, fără
obligaţia de a notifica vreo persoană cu privire la astfel de revizuiri sau
modificări.
Acest manual de utilizare are scopul de a oferi clienţilor informaţiile cele mai
actualizate şi mai exacte, de aceea conţinutul său poate fi modificat periodic
fără notificare prealabilă. Vizitaţi http://www.benq.com pentru cea mai recentă
versiune a acestui manual.
Informaţii ecologice BenQ
BenQ se dedică proiectării şi dezvoltării de produse mai ecologice ca parte a
aspiraţiei sale de a realiza idealul viziunii corporatiste „Să aducem bucurie şi
calitate vieţii” având ca scop suprem o societate cu emisii reduse de dioxid de
carbon. Pe lângă respectarea cerinţelor şi a standardelor de reglementare
internaţionale legate de gestionarea mediului înconjurător, BenQ nu a
precupeţit niciun efort pentru aprofundarea iniţiativelor noastre în vederea
încorporării designului ciclului de funcţionare în aspectele selectării
materialelor, fabricaţiei, ambalării, transportului, utilizării şi eliminării
produselor. Eticheta de informaţii ecologice BenQ listează aspecte cheie de
design ecologic pentru fiecare produs, sperând să asigure o alegere ecologică
informată a consumatorilor la achiziţionare. Consultaţi site-ul Web CSR BenQ
la adresa http://csr.BenQ.com/ pentru detalii suplimentare privind
angajamentele şi realizările ecologice ale BenQ.
Arsenic-free optical glass
BFR/PVC-free casing plastics
Eco-friendly ink printing in packaging box
㗇䠞ℰ⭍䎢䑪
⠸㖀⣽⣚㗇㺛⋽昢䆪∩ %)5 ᷵
偁㰖Ṁ䃖 39&
䎖ῄ❲㲠⢏⍗∞⋬墬䚹
䄈䠞ℰ⭟䎢䑪
⠸冇⣽㮣䄈㺛⋽昢䆪≸ %)5 凮
偁㰖Ṁ䃖 39&
䒗ῄ❲㲠⢏⍗∞⋬壄䚹
Directiva WEEE
Eliminarea echipamentelor electrice şi electronice uzate şi / sau a
acumulatorului de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană.
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că
acest produs nu se tratează asemenea deşeurilor menajere.
Trebuie să eliminaţi echipamentul uzat şi / sau acumulatorul
WEEE ducându-le la centrele de colectare pentru reciclarea
echipamentului electric şi electronic şi / sau a acumulatorului.
Pentru informaţii suplimentare despre reciclarea acestui
echipament şi / sau a acumulatorului, contactaţi administraţia
locală, magazinul de unde aţi cumpărat echipamentul sau serviciul
de salubritate. Reciclarea produselor contribuie la conservarea
Acumulator resurselor naturale şi asigură faptul că produsul se reciclează întro manieră care protejează sănătatea umană şi mediul înconjurător.
Informaţii privind reciclarea: Vizitaţi http://www.benq.com/support/recycle
pentru detalii.
Notificare de reglementare CE
Confirmăm prin prezenta că acest dispozitiv îndeplineşte cerinţele Directivelor
Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre privind
compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE); Directiva privind tensiunea
joasă (2006/95/CE); Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (2002/95/CE),
Directiva EEE din Turcia; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1275/2008 de
implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de ecoproiectare pentru
consumul de energie electrică în modul standby şi oprit al echipamentelor
electrice şi electronice de uz casnic şi de birou şi Directiva 2009/125/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu
impact energetic.
Declaraţie FCC
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat încadrarea în limitele stabilite
pentru dispozitivele digitale de clasă B, în conformitate cu partea 15 din
Regulamentele FCC. Aceste limite au fost concepute pentru a asigura
protecţie împotriva interferenţelor dăunătoare într-o locuinţă rezidenţială.
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie pe frecvenţă
radio, iar dacă nu se instalează şi nu se utilizează conform instrucţiunilor,
poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există
nicio garanţie că într-o anumită locuinţă particulară nu se vor produce
interferenţe. Dacă acest echipament produce interferenţe dăunătoare pentru
recepţia de semnal radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea şi
oprirea aparatului, sugerăm utilizatorului să încerce corectarea acestor
interferenţe prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
• Reorientaţi sau repoziţionaţi antena receptoare.
• Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
• Conectaţi echipamentul la o ieşire de pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
• Pentru ajutor, consultaţi distribuitorul sau personal tehnic radio/TV cu
experienţă.
Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea dispozitivului este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest
dispozitiv nu poate cauza interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe acelea care
pot cauza o funcţionare nedorită.
Avertizare FCC: Toate schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în
mod expres de partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea
utilizatorului de a folosi acest echipament.
Avertisment şi notificare privind siguranţa
Înainte de a utiliza camera, vă rugăm să citiţi şi să vă asiguraţi că aţi înţeles pe
deplin conţinutul acestei secţiuni. În cazul în care ignoraţi şi încălcaţi toate
notificările privind siguranţa menţionate în această secţiune, garanţia pentru
camera digitală ar putea fi anulată. Pe de altă parte, atât camera, cât şi dvs. şi
alte persoane şi obiecte din jurul dvs. ar putea fi grav afectate, rănite sau s-ar
putea afla în pericol de moarte.
Pentru siguranţa dvs.
• Nu lăsaţi camera şi accesoriile acesteia la îndemâna bebeluşilor sau a
copiilor. În special unele componente mici, ca de exemplu cardurile de
memorie SD şi acumulatorii, pot fi demontate şi înghiţite cu uşurinţă de către
aceştia.
• Utilizaţi doar accesoriile originale pentru a evita orice riscuri la adresa
sănătăţii sau a proprietăţii şi doar pe cele care întrunesc toate reglementările
legale corespunzătoare.
• Nu demontaţi camera în nicio împrejurare.
• Atunci când utilizaţi bliţul, nu apropiaţi camera foarte mult de ochii unei
persoane (mai ales de ochii bebeluşilor sau ai copiilor) sau ai unui animal. În
caz contrar, în momentul aprinderii bliţului, lumina ar putea afecta văzul unei
persoane sau ar putea irita animalele.
• De exemplu, acumulatorul poate exploda. Orice acumulator poate provoca
deteriorări ale bunurilor, răniri sau arsuri în cazul în care bornele sale sunt
expuse contactului cu un material conductor, ca de exemplu bijuterii, chei
sau lănţisoare. Materialul poate închide un circuit electric şi poate deveni
foarte fierbinte. Procedaţi cu grijă atunci când manevraţi orice acumulator
încărcat, mai ales atunci când îl introduceţi în buzunar, geantă sau într-un
recipient împreună cu obiecte metalice. Nu aruncaţi acumulatorii în foc,
deoarece ar putea exploda.
• Pentru a preveni şocurile electrice, nu încercaţi să dezasamblaţi sau să
reparaţi singur camera.
• Unele modele de camere digitale acceptă acumulatori de unică folosinţă. În
cazul în care utilizaţi astfel de acumulatori, nu îi reîncărcaţi. În caz contrar,
se poate produce o explozie sau un incendiu.
• Risc de explozie, dacă acumulatorul este înlocuit cu unul de tip incorect.
Eliminaţi acumulatorii uzaţi conform instrucţiunilor.
Garanţie
• Orice defecţiune sau eroare de sistem având drept cauză factori externi, ca
de exemplu coliziuni, incendiu, inundaţie, murdărie, unezeală excesivă,
cutremure şi alte evenimente de forţă majoră, precum şi utilizarea incorectă
a sursei de electricitate sau utilizarea accesoriilor care nu sunt originale,
conduc la anularea garanţiei.
• Numai utilizatorul este responsabil în cazul în care problemele (ca de
exemplu pierderea datelor şi erorile de sistem) apar datorită aplicaţiilor
software neinstalate din fabrică, a componentelor şi/sau a accesoriilor care
nu sunt originale.
• Nu modificaţi camera. Orice modificare în interiorul camerei va conduce la
pierderea garanţiei.
Cum să vă îngrijiţi camera
• Ţineţi întotdeauna camera în husa sau sacul de piele însoţitor pentru o mai
bună protecţie împotriva stropirii cu apă, murdăririi sau a loviturilor.
• Singurul mod de a înlocui acumulatorul şi cardul de memorie este să
deschideţi capacul acumulatorului / cardului.
• Eliminaţi acumulatorii şi camerele doar în locurile prevăzute de către legile în
vigoare din ţara dvs.
• Apa poate provoca incendii sau şocuri electrice. Prin urmare, depozitaţi
camera într-un loc uscat.
• Dacă devine umedă, ştergeţi camera cât mai repede posibil cu o cârpă
uscată.
• Apa srat sau apa de mare poate provoca defeciuni majore.
• Nu scăpaţi camera pe jos, nu o loviţi şi nu o zdruncinaţi. Dacă bruscaţi
camera, puteţi deteriora placa de circuite electronice internă, deforma
obiectivul sau strica mecanismul de retractare al obiectivului.
• Nu utilizaţi substanţe chimice dure, solvenţi de curăţare sau detergenţi
puternici pentru curăţarea camerei.
• Este posibil ca obiectivul să se murdărească de pete de grăsime de pe
degete, ceea ce va conduce la imagini sau clipuri video neclare. Pentru a
evita această problemă, curăţaţi obiectivul camerei înainte de a face
fotografii sau de a înregistra clipuri video. De asemenea, este necesar să
curăţaţi periodic obiectivul camerei.
• Dacă obiectivul este murdar, utilizaţi o perie pentru obiectiv sau o cârpă
moale pentru curăţarea obiectivului.
• Nu atingeţi obiectivul cu degetele.
• Dacă o substanţă străină sau apa pătrunde în cameră, opriţi imediat
alimentarea şi deconectaţi acumulatorii. Apoi, îndepărtaţi substanţa străină
sau apa şi trimiteţi camera la un centru de service.
• Dacă aveţi date stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie
extern, trebuie să efectuaţi o copie de rezervă pe un computer sau pe un
CD. În acest mod, aveţi o soluţie de rezervă pentru cazul în care pierdeţi
datele.
• Dacă obiectivul nu se retrage în aparat, înlocuiţi mai întâi acumulatorii (în
general, acest lucru se datorează acumulatorilor consumaţi). Apoi, obiectivul
se va retrage automat. Dacă în continuare obiectivul nu se poate retrage în
interiorul camerei, contactaţi distribuitorul.
• În niciun caz nu împingeţi obiectivul înapoi cu mâna, deoarece astfel puteţi
deteriora camera.
• Toate accesoriile originale sunt proiectate doar pentru utilizarea împreună cu
modelul pe care l-aţi achiziţionat. Pentru a evita orice pericol sau deteriorare
neprevăzută, nu utilizaţi aceste accesorii împreună cu alte modele sau mărci
de camere.
• Înainte de prima utilizare a unui card de memorie, utilizaţi camera pentru a
formata cardul.
• Nu uitaţi să glisaţi butonul de protejare la suprascriere (dacă este disponibil)
în poziţia de deblocare. În caz contrar, toate datele (dacă există) de pe
cardul de memorie sunt protejate, iar cardul nu poate fi editat sau formatat.
Mediul de utilizare
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi camera în condiţiile de mediu prezentate mai jos:
• Lumină directă a soarelui
• Locuri cu praf
• În aproprierea unei instalaţii de aer condiţionat, a unui încălzitor electric
sau a altor surse de căldură
• Într-o maşină închisă aflată în bătaia directă a soarelui
• În locaţii instabile
• Nu utilizai camera în exterior atunci când plou sau ninge.
• Nu utilizai camera în ap sau în apropierea apei.
• Temperatura de funcţionare a camerei este de 0 - 40 grade Celsius. Dacă
temperatura mediului ambiant se reduce, este normală micşorarea duratei
de funcţionare.
• De asemenea, depozitarea la temperaturi prea ridicate sau prea joase va
conduce la pierderea treptată a capacităţii acumulatorilor. Drept urmare,
durata de funcţionare a camerei poate fi redusă substanţial.
• Încălzirea camerei în timpul funcţionării este normală, deoarece carcasa
camerei poate conduce căldura.
Nu manevraţi brutal camera. Mai
mult, protejaţi camera de impacturi
puternice.
Pentru a evita căderea accidentală,
ataşaţi cureluşa pentru prins de gât şi
ţineţi întotdeaua camera agăţată la
gât.
În cazul în care bateriile se termină
brusc şi obiectivul se retrage,
protejaţi lentila obiectivului împotriva
lovirii şi înlocuiţi imediat bateriile.
Opriţi întotdeauna camera dacă nu o
utilizaţi. Mai mult, înainte de a o
depozita în geanta specială, verificaţi
dacă obiectivul s-a închis complet şi
acoperiţi-l cu capacul. În cazul în care
nu intenţionaţi să utilizaţi camera o
perioadă mai mare de timp, scoateţi-i
bateriile şi păstraţi-le cu grijă.
Feriţi camera de contactul cu obiecte
ascuţite şi evitaţi loviturile.
Atunci când nu utilizaţi camera,
aşezaţi-o în geanta specială, într-un
loc stabil. Mai mult, feriţi camera de
orice presiune pentru a preveni
eventualele deteriorări.
Prezentarea camerei ..................................................................12
Verificarea conţinutului pachetului ....................................................12
Cameră .............................................................................................13
Vedere din faţă şi de jos ..........................................................................13
Vedere din spate ......................................................................................14
Butoane multifuncţionale ..................................................................15
Pregătirea camerei pentru utilizare ............................................16
Ataşarea curelei ...............................................................................16
Instalarea bateriilor ...........................................................................17
Instalarea unui card SD ....................................................................19
Pornirea/Oprirea alimentării ..............................................................20
Deschiderea bliţului ..........................................................................20
Setare iniţială ..............................................................................21
Setarea limbii ....................................................................................21
Setarea datei şi a orei ......................................................................21
Funcţionarea camerei .................................................................22
Modul Capturare .........................................................................24
Modul Bliţ ..........................................................................................25
Urmărire faţă ....................................................................................26
Mod Focalizare .................................................................................27
Selectarea modului Înregistrare ........................................................28
Utilizarea modului Prioritate diafragmă ....................................................29
Utilizarea modului Prioritate diafragmă ....................................................29
Utilizarea modului Manual ........................................................................29
Utilizarea modului Fotografiere continuă .................................................30
Utilizarea modului Panoramă ...................................................................30
Utilizarea modului Scenă inteligentă ........................................................32
Setarea modului Scenă ............................................................................32
Capturare zâmbet ..............................................................................36
Detectare clipire .................................................................................37
Portret dragoste .................................................................................37
Ochi de peşte ....................................................................................37
Pre-compunere ..................................................................................38
Licitaţie Web ......................................................................................38
Utilizarea meniului Funcţie ...............................................................39
Dimensiune imagine ................................................................................40
Calitate imagine .......................................................................................40
Dimensiune clip video ..............................................................................41
Română
Cuprins
Română
Setarea valorii de expunere (EV) .............................................................41
Balans de alb ...........................................................................................41
ISO ...........................................................................................................42
Calcul .......................................................................................................43
Mod Efect .................................................................................................43
Înregistrarea de fişiere video ............................................................ 45
Folosirea Meniului Captură .............................................................. 45
Configurarea modului Acţionare ..............................................................46
Setarea Zonei AF .....................................................................................46
Utilizarea lămpii de asistenţă AF .............................................................46
Setare Claritate, Saturaţie şi Contrast .....................................................47
Zoom digital .............................................................................................47
Afişare dată ..............................................................................................47
Examinare inst. ........................................................................................48
Stabilizator ...............................................................................................48
Stare acumulator ............................................................................. 48
Alte setări ...................................................................................49
Mod Redare ................................................................................51
Opţiuni de redare şi editare .............................................................. 52
Mărirea unei imagini ................................................................................52
Rotirea unei imagini .................................................................................52
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp .........................................52
Redarea videoclipurilor ............................................................................53
Reglarea volumului în timpul redării ........................................................53
Diapozitive ...............................................................................................54
Ştergerea fişierelor ..................................................................................54
Protejarea fişierelor ..................................................................................55
Elim. Ochi Roşii .......................................................................................55
Memo Vocal .............................................................................................55
Efect Foto ................................................................................................56
Ajustare ....................................................................................................57
Redimensionare .......................................................................................57
Imagine pornire ........................................................................................58
DPOF .......................................................................................................58
Estompare radială ....................................................................................59
Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV ......................................59
Software inclus ................................................................................ 59
Conectarea camerei la un computer ................................................ 60
Conectarea camerei la un sistem AV (audio-video) ......................... 60
Imprimarea imaginilor ...................................................................... 61
Imprimarea cu PictBridge ........................................................................61
Informaţii despre depanare şi service ........................................62
Română
Asistenţă tehnică ..............................................................................64
Specificaţii ..................................................................................65
12 Prezentarea camerei
Prezentarea camerei
Română
Verificarea conţinutului pachetului
Despachetaţi cu grijă cutia produsului şi verificaţi dacă acesta conţine
următoarele articole.
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
6
7
8
9
Ghid rapid
Cameră digitală
Cablu USB
4 baterii AA
Curea pentru gât
CD cu programul software şi cu Manualul utilizatorului
Buzunar (opţional)
Capac lentile
Curea obiectiv
• Toate imaginile, capturile de ecran şi pictogramele din acest manual sunt
folosite strict în scop ilustrativ. Produsele şi accesoriile propriu-zise şi
disponibile, precum şi aspectul acestora, pot varia în funcţie de regiunea
de comercializare.
• În cazul în care oricare dintre aceste articole lipseşte sau este deteriorat,
contactaţi furnizorul.
• Păstraţi ambalajul pentru un eventual transport sau depozitare.
Prezentarea camerei 13
Vedere din faţă şi de jos
5 6 7 8
9
105
11
4
3
2
1
1. Obiectiv
2. Microfon
3. Levier zoom
4. Buton obturator
5. Inel pentru prinderea curelei
6. Buton de alimentare
7. Lampă asistare FA / indicator LED autodeclanşator
8. Selector mod
9. Bliţ
10.Difuzor
11.Sistem pentru prindere pe trepied
12.Capac bateriei / cardului
12
Română
Cameră
14 Prezentarea camerei
Vedere din spate
Română
2
3 4 5
1
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Port USB / AV
Afişaj LCD
Buton Redare
LED stare
Buton Înregistrare
Butoane multifuncţionale (inclusiv un buton de control cu 4 poziţii şi un
buton OK )
7. Buton Funcţie/Ştergere
8. Buton Meniu
Indicator LED
Indicator
Stare
LED stare
Stins
Verde
LED stare
Verde
intermitent
LED cronometru Roşu
automat
intermitent
Descriere
Camera digitală este oprită.
• Camera digitală este pregătită pentru
capturarea imaginilor.
• Camera digitală este pornită sau se află
în modul de economisire a energiei.
• Camera digitală nu poate focaliza.
• Camera digitală capturează un
videoclip.
• Bliţul se încarcă sau comunicarea/
transferul prin USB este în curs.
Funcţia Cronometru automat este
activată.
• Încălzirea camerei în timpul funcţionării este normală, deoarece carcasa
camerei poate conduce căldura.
• Ecranul LCD al acestei camere este fabricat printr-o tehnologie sofisticată
şi mai mult de 99,99% dintre pixelii afişajului LCD întrunesc specificaţiile
tehnice standard. Cu toate acestea este posibil ca mai puţin de 0,01%
dintre pixelii afişajului LCD să fie luminoşi sau să aibă culori neobişnuite.
Acest lucru este normal şi nu indică o disfuncţionalitate a afişajului şi nici
nu va afecta calitatea imaginilor capturate cu camera.
• Ecranul LCD se întunecă într-un mediu cu lumină naturală sau foarte
puternică. Aceasta nu este o disfuncţionalitate.
• Pentru a preveni capturarea de imagini mişcate în timp ce apăsaţi pe
butonul Obturator, ţineţi întotdeauna camera în poziţie stabilă. Acest lucru
este important mai ales atunci când faceţi fotografii în condiţii de
luminozitate redusă, situaţie în care aparatul poate reduce viteza
obturatorului pentru a asigura expunerea adecvată a imaginilor.
Butoane multifuncţionale
Puteţi alege setările camerei apăsând pe butonul de control cu 4 poziţii
sau pe butonul OK .
1. Stânga/Focalizare:
• Defilează la stânga în meniuri.
• Comută între diferitele moduri de
focalizare.
2. Sus/Urmărire faţă:
• Defilează în sus în meniuri.
• Activează/dezactivează funcţia Urmărire
faţă. Consultaţi „Urmărire faţă” la pagina
26 pentru detalii.
• Roteşte o imagine. Consultaţi „Rotirea
unei imagini” la pagina 52 pentru detalii.
3. Dreapta/Bliţ:
• Defilează la dreapta în meniuri.
• Selectează un mod de bliţ.
4. Jos/Afişare:
• Defilează în jos în meniuri.
• Comută între diferitele moduri de afişare.
5. OK : Confirmă setarea aleasă.
2
1
3
5
4
Română
Prezentarea camerei 15
16 Prezentarea camerei
Pregătirea camerei pentru utilizare
Română
Această secţiune vă va îndruma cum să vă pregătiţi camera înainte de
utilizarea sa iniţială.
Ataşarea curelei
Pentru a ataşa cureaua obiectivului şi cureaua pentru gât la camera dvs.,
faceţi următoarele:
1. Introduceţi un capăt al curelei pentru gât prin capsa
curelei.
2. Treceţi-o prin cataramă pentru a forma o buclă
interioară.
3. Treceţi celălalt capăt al curelei pentru gât prin
cealaltă cataramă a curelei, pentru a o fixa.
Urmaţi paşii de mai sus pentru a ataşa cealaltă parte
a curelei pentru gât.
4. Introduceţi un capăt al curelei pentru obiectiv prin
capsa curelei. Faceţi o buclă pentru a o fixa.
5. Ataşaţi celălalt capăt al curelei pentru obiectiv de
capacul obiectivului.
Prezentarea camerei 17
Română
6. După ce aţi terminat, asiguraţi-vă că aţi fixat bine
curelele.
• Înfăşurarea curelei în jurul gâtului este periculoasă. Nu lăsaţi copiii să se
joace cu cureaua.
• Scoateţi capacul obiectivului înainte de a utiliza camera.
Instalarea bateriilor
Utilizaţi numai bateriile specificate pentru cameră şi opriţi întotdeauna
camera înainte de a scoate bateria.
Pentru a instala bateriile:
1. Împingeţi butonul în sus şi apoi glisaţi capacul
bateriei/cardului în partea dreaptă, pentru a-l
elibera şi deschide.
2. Introduceţi acumulatorii respectând polaritatea
(eticheta + - desenată pe slotul acumulatorului).
3. Închideţi capacul bateriei/cardului şi apoi
glisaţi-l la stânga pentru a-l fixa.
18 Prezentarea camerei
Română
Pentru a scoate bateriile:
1. Împingeţi butonul în sus şi apoi glisaţi capacul
bateriei/cardului în partea dreaptă, pentru a-l elibera
şi deschide.
2. Scoateţi bateriile.
3. Închideţi capacul bateriei/cardului şi apoi glisaţi-l la
stânga pentru a-l fixa.
• Opriţi camera înainte de a scoate acumulatorii.
• Folosiţi numai tipul de acumulator indicat. Utilizarea altor tipuri de
acumulatori poate deteriora camera şi anula garanţia.
• Asiguraţi-vă că acumulatorii sunt introduşi în aparat respectând polaritatea.
Nerespectarea polarităţii poate cauza deteriorarea camerei sau provoca un
incendiu.
• Descărcaţi toate fotografiile şi scoateţi acumulatorii din cameră dacă
intenţionaţi să nu folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată.
• Este posibil ca acumulatorii să se încingă în timpul utilizării. Acest lucru
este normal şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Atunci când utilizaţi camera într-un mediu rece, protejaţi camera şi
acumulatorii săi de frig ţinându-i în interiorul hainei sau încălzindu-i în alt
mod.
• Selectaţi tipul corect de baterii înainte de utilizare (consultaţi „Tipul bateriei”
la pagina 50 pentru detalii).
• Se recomandă utilizarea de baterii reîncărcabile de mare capacitate (de
exemplu, 2500 mAh).
• Nu se recomandă bateriile cu carbon-zinc.
• Bateriile AA livrate cu camera nu sunt reîncărcabile.
• Nu combinaţi acumulatori vechi şi noi sau acumulatori de diferite mărci sau
tipuri.
• Performanţele acumulatorilor alcalini pot varia în mare măsură în funcţie de
producător. Alegeţi o marcă fiabilă.
Prezentarea camerei 19
Camera se livrează cu memorie internă pentru stocarea imaginilor,
videoclipurilor sau a fişierelor video capturate. De asemenea, aveţi
posibilitatea să adăugaţi un card SD pentru a stoca mai multe fişiere.
Pentru a instala un card SD:
1. Împingeţi butonul în sus şi apoi glisaţi capacul
bateriei/cardului în partea dreaptă, pentru a-l
elibera şi deschide.
2. Introduceţi un card SD în direcţia corectă.
3. Închideţi capacul bateriei/cardului şi apoi
glisaţi-l la stânga pentru a-l fixa.
Pentru a scoate un card SD:
1. Împingeţi butonul în sus şi apoi glisaţi capacul bateriei/cardului în
partea dreaptă, pentru a-l elibera şi deschide.
2. Apăsaţi uşor pe muchia cardului de memorie pentru a-l ejecta.
3. Închideţi capacul bateriei/cardului şi apoi glisaţi-l la stânga pentru a-l
fixa.
Înainte de prima utilizare a unui card SD, formataţi întâi cardul apăsând pe
>
> Gestionare memorie > OK /
>
Format > OK > Da.
Română
Instalarea unui card SD
20 Prezentarea camerei
Pornirea/Oprirea alimentării
Română
Înainte de a porni camera, asiguraţi-vă că scoateţi capacul obiectivului. Altfel,
obiectivul nu va fi extins, iar camera va emite un bip de trei ori.
Există două moduri de a porni camera:
• Apăsaţi pe butonul Alimentare.
Obiectivul zoom se extinde, iar camera porneşte în modul Înregistrare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat
.
Camera este pornită în modul Redare, iar obiectivul nu este extins.
Deschiderea bliţului
Trebuie să deschideţi manual bliţul înainte de a porni modul bliţ.
Pentru a deschide bliţul:
Folosiţi mâinile pentru a ridica bliţul şi a-l deschide.
Pentru a închide bliţul:
Împingeţi bliţul în jos pentru a-l închide.
Când bliţul este închis, modul bliţ este setat automat pe bliţ oprit.
Setare iniţială 21
În momentul în care camera este pornită pentru prima dată, vi se va
solicita să setaţi limba, data şi ora.
Setarea limbii
Selectează limba afişată pe ecran.
Pentru a selecta o limbă:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este
necesar numai după finalizarea setării
iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
a găsi
pe OK sau pe
sau pe
pentru
, apoi apăsaţi
.
3. Apăsaţi pe
, ,
sau pe
pentru a găsi limba dorită.
4. Apăsaţi pe OK pentru a seta limba.
Polski
Română
SET
OK
MENU
Setarea datei şi a orei
Când utilizaţi camera pentru prima dată sau după ce acumulatorul a fost
scos din cameră o perioadă lungă de timp, trebuie să setaţi data şi ora.
Data şi ora sunt înregistrate atunci când se înregistrează un clip video sau
o imagine.
Pentru a seta data şi ora:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este
necesar numai după finalizarea setării
iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru
a găsi Dată/Oră şi apoi apăsaţi pe OK
sau pe
.
3. Apăsaţi pe
sau
pentru a
selecta data şi ora, precum şi formatul
datei. Apăsaţi pe
sau pe pentru a
vă deplasa la o altă coloană.
4. Apăsaţi pe OK pentru a seta data şi ora.
Română
Setare iniţială
22 Funcţionarea camerei
Funcţionarea camerei
Română
Procedura descrisă în continuare reprezintă o regulă generală pentru
funcţionarea de bază. Este utilă mai ales în cazul în care utilizaţi camera
pentru prima dată.
1. Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni camera.
Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a porni camera.
2. Setaţi cadranul cu moduri la
sau la alt mod de fotografiere dorit.
Consultai „Selectarea modului Înregistrare” la pagina 28. pentru detalii.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran sau glisaţi levierul Zoom la
pentru
instrucţiuni (când sunt disponibile). Apoi apăsaţi pe butoanele
corespunzătoare pentru a accesa şi seta mai multe opţiuni. Aveţi oricând
posibilitatea să anulaţi operaţiunea curentă, apăsând pe
pentru a
reveni la pasul anterior.
3. Dacă trebuie să folosiţi bliţul pentru înregistrare, deschideţi bliţul.
4. Folosiţi levierul Zoom pentru a mări/micşora subiectul.
5. Apăsaţi pe jumătate pe butonul Obturator pentru a seta focalizarea
automată.
• După setarea focalizării, culoarea cadrului de focalizare se va
modifica din alb (nefocalizat) în verde (focalizat). În cazul în care
culoarea cadrului de focalizare este roşie şi apăsaţi pe butonul
obturator, este posibil ca fotografia realizată să fie estompată.
6. Apăsaţi până la capăt butonul obturatorului pentru a înregistra
imaginea.
7. Pentru a comuta pe modul Film, apăsaţi pe . Înregistrarea video
porneşte automat.
• În timpul înregistrării, folosiţi levierul Zoom pentru a mări/micşora
subiectul. Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
• Apăsaţi pe
pentru a face o pauză/relua înregistrarea video.
8. Pentru a comuta în modul Redare, apăsaţi pe
. În modul Redare,
puteţi vizualiza imagini capturate sau fişiere video înregistrate.
• Puteţi apăsa pe
sau pe pentru a vizualiza alte imagini/
înregistrări video, puteţi glisa levierul Zoom la
pentru a mări o
imagine capturată sau puteţi glisa levierul Zoom în partea
pentru a vizualiza 9 imagini micşorate pe ecran.
Zoom digital
Zoom optic
• La mărire/micşorare, în bara de zoom va apărea un separator între
şi
. Pentru imagini de cea mai bună calitate, se recomandă doar utilizarea
zoom-ului optic păstrând mărirea între
şi separator.
• Bliţul este automat dezactivat în modul Film.
• În modul Film, camera înregistrează atât sunet cât şi video. Timpul de
înregistrare este continuu, dar înregistrarea se opreşte în momentul în care
nu mai există spaţiu pe cardul de memorie.
• În modul Film, sunetul este dezactivat temporar în timpul măririi/micşorării.
• Puteţi apăsa oricând pe butonul Alimentare pentru a opri camera.
• În modul Capturare sau Redare, apăsaţi pe
informaţii se afişează pe ecran.
pentru a decide ce
Română
Funcţionarea camerei 23
24 Funcţionarea camerei
Modul Capturare
Română
1 2 3 4
5
6 7
9999
P
8M
16
8
EV
-1.0
15
Element
14
ISO
A 100
13 12 11 10 9
Descriere
Referinţă pagină
1
Mod Scenă
28
2
Mod Bliţ
25
3
Mod Focalizare
27
4
Mod Lansare
46
5
Număr de fotografii rămase
--
6
Dimensiune imagine
40
7
Calitate imagine
40
8
Urmărire faţă
26
9
ISO
42
10
Balans de alb
41
11
Dozare AE
43
12
Valoare expunere (EV)
41
13
Zonă FA
46
14
Histogramă
--
15
Stare baterie
48
16
Avertisment mişcare cameră
--
• În modul Capturare, apăsaţi pe
pentru a comuta între cele 4 moduri
de afişare (standard, complet, niciunul şi regula treimilor).
• Utilizaţi modul de afişare Regula treimilor pentru a vă îmbunătăţi
compoziţia prin plasarea subiecţilor pe cel puţin una dintre intersecţiile
acestor patru linii imaginare.
• În timp ce obturatorul este apăsat pe jumătate, culoarea zonei FA se
modifică în verde, iar pe ecran se afişează avertismentul de mişcare a
camerei (apare doar în cazul în care camera detectează o posibilă
mişcare), diafragma, viteza obturatorului şi setarea ISO.
Modul Bliţ
Bliţul furnizează o sursă de lumină suplimentară (utilizat de obicei într-un
mediu cu iluminare redusă). Puteţi captura o imagine utilizând unul dintre
următoarele moduri de bliţ.
Pictogramă
Mod
Descriere
Bliţ automat Bliţul se declanşează automat, în funcţie de
condiţiile de fotografiere.
Automat
Acest mod reduce fenomenul de ochi roşii
ochi roşii
atunci când doriţi să faceţi fotografii cu
aspect natural ale unor persoane sau
animale, în condiţii de luminozitate redusă.
ugaţi subiectul să privească spre obiectivul
aparatului sau apropiaţi camera cât mai mult
posibil. Bliţul se declanşează automat, în
funcţie de condiţiile de fotografiere.
Forţare
Bliţul se activează indiferent de condiţiile de
luminozitate. Selectaţi acest mod pentru a
captura imagini cu un contrast puternic
(iluminate din fundal) şi umbre adânci.
Sinc lentă Activează bliţul imediat la începerea
expunerii, cu o viteză mai mare a
obturatorului, pentru a se putea atinge un
echilibru între iluminarea ambientală a
subiectului din prim-plan şi scena din fundal,
într-un mediu cu iluminare redusă.
Neforţare
Bliţul nu se activează. Selectaţi acest mod în
locuri în care fotografierea cu bliţ este
interzisă sau atunci când distanţa până la
subiect este mai mare decât raza efectivă de
acţiune a bliţului.
Română
Funcţionarea camerei 25
26 Funcţionarea camerei
Pentru a selecta un mod de bliţ:
Română
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit. Consultaţi
„Selectarea modului Înregistrare” la pagina 28 pentru detalii.
2. Deschideţi bliţul. Consultaţi „Deschiderea bliţului” la pagina 20 pentru
detalii.
3. Apăsaţi pe în mod repetat, până când modul dorit de bliţ este afişat
pe monitorul LCD.
• Modul bliţ nu este disponibil în modurile Fotografiere continuă şi
Panoramă.
• Modul bliţ va rămâne pe „Bliţ oprit” dacă bliţul nu se deschide.
• Când bliţul este închis, modul bliţ este setat automat pe bliţ oprit.
Urmărire faţă
Focalizează simultan pe poziţia figurilor (maximum 10 figuri). În timpul
utilizării funcţiei Urmărire faţă, îndreptaţi camera în direcţia în care se află
persoanele (subiecţii dvs.). Cadrele de focalizare ale modului Urmărire
faţă detectează figurile în mod automat (maximum 10) şi le afişează pe
ecranul LCD.
Pentru a activa urmărirea feţei:
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit. Consultaţi
„Selectarea modului Înregistrare” la pagina 28 pentru detalii.
2. Pentru a activa această funcţie, apăsaţi pe
O pictogramă
.
apare pe monitorul LCD.
• Pentru a dezactiva funcţia de urmărire a feţei, apăsaţi pe
din nou.
• Această funcţie nu este disponibilă pentru majoritatea modurilor de
captură. Camera va determina automat disponibilitatea acestei funcţii.
• Datorită unor factori de mediu, ca de exemplu iluminarea, numărul figurilor
detectate ar putea fi diferit de numărul real de figuri.
• Pentru a obţine cele mai bune rezultate, cereţi subiectelor să nu îşi întoarcă
parţial figurile din faţa obiectivului.
Funcţionarea camerei 27
Pictogramă
Mod
Descriere
Focalizare
automată
Reglează automat focalizarea.
Macro
Utilizat pentru capturarea imaginilor din
prim-plan.
Super macro
Utilizat la capturarea imaginilor de la o
foarte mică distanţă
Focalizare pan Utilizat pentru capturarea subiecţilor
situaţi într-un anumit interval de
focalizare.
Infinit
Utilizat la capturarea imaginilor din grosplan.
Pentru a selecta modul de focalizare:
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit. Consultaţi
„Selectarea modului Înregistrare” la pagina 28 pentru detalii.
2. Apăsaţi în mod repetat pe
pentru a comuta între modurile
Focalizare automată şi alte moduri de focalizare.
Română
Mod Focalizare
28 Funcţionarea camerei
Selectarea modului Înregistrare
Română
Rotiţi cadranul cu moduri pentru a selecta unul dintre cele opt moduri de
înregistrare:
3
4
2
1
5
6
8
7
Nu. Pictogramă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mod
Program
Descriere
Camera configurează automat setările
adecvate, astfel încât să puteţi captura
cu uşurinţă imagini.
Prioritate
Puteţi alege o viteză a obturatorului, în
obturator
timp ce valoarea diafragmei este
determinată automat de gradul de
iluminare a subiectului. Consultaţi
„Utilizarea modului Prioritate obturator”
la pagina 29 pentru detalii.
Prioritate
Puteţi alege o valoare a diafragmei, în
diafragmă
timp ce viteza obturatorului este
determinată automat de gradul de
iluminare a subiectului. Consultaţi
„Utilizarea modului Prioritate diafragmă”
la pagina 29 pentru detalii.
Manual
Vă permite să selectaţi manual valoarea
diafragmei şi viteza obturatorului.
Consultaţi „Utilizarea modului Manual” la
pagina 29 pentru detalii.
Fotografiere Vă permite să capturaţi o serie de
continuă
fotografii cu o singură apăsare a
butonului Obturator. Consultaţi „Utilizarea
modului Fotografiere continuă” la pagina
30 pentru detalii.
Panoramă Vă permite să creaţi o fotografie
panoramică din trei fotografii. Consultaţi
„Utilizarea modului Panoramă” la pagina
30 pentru detalii.
Funcţionarea camerei 29
7.
8.
Mod
Descriere
Mod Scenă Vă permite să selectaţi modul scenă
dorit care este adecvat mediului dvs. de
fotografiere. Consultaţi „Setarea modului
Scenă” la pagina 32 pentru detalii.
Scenă
Camera detectează condiţiile de
inteligentă
fotografiere şi comută automat pe modul
scenă adecvat. Consultaţi „Utilizarea
modului Scenă inteligentă” la pagina 32
pentru detalii.
Utilizarea modului Prioritate diafragmă
Modul Prioritate diafragmă este utilizat frecvent când se fotografiază
imagini statice sau se evidenţiază profunzimea câmpului. În general,
utilizaţi o diafragmă mai mică dacă este necesară o mai mare profunzime
a câmpului.
Pentru a regla valoarea diafragmei:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a regla valoarea diafragmei.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Utilizarea modului Prioritate obturator
Modul Obturator prioritar se utilizează frecvent la fotografierea obiectelor
în mişcare. În general, utilizaţi o viteză mai redusă a obturatorului pentru a
fotografia un obiect în mişcare rapidă.
Pentru a regla viteza obturatorului în modul Obturator prioritar:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a regla viteza obturatorului.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Utilizarea modului Manual
Puteţi alege valoarea diafragmei şi viteza obturatorului în modul Manual.
Pentru a regla valorile în modul Manual:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
3. Reglaţi setările.
.
Română
Nu. Pictogramă
30 Funcţionarea camerei
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a regla valoarea diafragmei.
Română
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a regla viteza obturatorului.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Utilizarea modului Fotografiere continuă
În acest mod, puteţi realiza fotografii consecutive.
Pictogramă
Mod
Rafală
Accel vit
Descriere
Fotografiază continuu atât timp cât ţineţi
degetul apăsat pe butonul Obturator. Bliţul
este întotdeauna dezactivat în acest mod.
Apăsaţi şi eliberaţi butonul Obturator. Când
mărimea fotografiei pe care aţi selectat-o
este VGA, modul Rafală rapidă va realiza
fotografii în mod continuu cu o viteză de 30
fotografii pe secundă. Fotografierea se va
opri după o secundă sau atunci când cardul
de memorie este plin.
AEB
Fotografiază automat 3 imagini cu setări uşor
(Încadrare diferite ale vitezei obturatorului sau valorii
automată a diafragmei.
expunerii)
Pentru a selecta un mod continuu:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe
modul selectat.
.
pentru a intra în
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a
selecta o opţiune dorită.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma.
Utilizarea modului Panoramă
Creează o fotografie panoramică din fotografii multiple. Se face colaj din
două sau trei fotografii într-o singură imagine mare neîntreruptă. Pentru o
performanţă optimizată, rezoluţia imaginii este setată automat la 1M
(1024 x 768) atunci când se selectează acest mod.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
fotografii.
pentru a selecta modul în care se face colaj din
Funcţionarea camerei 31
Română
3. Apăsaţi pe butonul obturatorului pentru a captura prima fotografie.
Pictogramă
Mod
Stânga-spredreapta
Descriere
Direcţia următoarelor fotografii va fi către
partea dreaptă a primei fotografii.
Dreapta-spre- Direcţia următoarelor fotografii va fi către
stânga
partea stângă a primei fotografii.
4. În partea de sus a ecranului apare o bară de direcţionare. Pictograma
de pe ecran indică locaţia ecranului curent. Rotiţi panoramic camera
urmând săgeata de direcţionare.
Bară de direcţionare
5. După ce pictograma de pe ecran
se suprapune peste dreptunghiul
verde, camera va efectua automat cea de a doua fotografie. Dacă veţi
alătura două fotografii, apăsaţi pe OK pentru a finaliza fotografia
panoramică. În caz contrar, continuaţi cu următorul pas.
32 Funcţionarea camerei
Română
6. Pentru a efectua cea de a treia fotografie, rotiţi panoramic camera în
direcţia săgeţii de direcţionare. După ce pictograma de pe ecran se
suprapune peste dreptunghiul verde, camera va efectua automat cea
de a treia fotografie.
Camera înregistrează fotografia
atunci când pictograma de pe
ecran este suprapusă peste
dreptunghi
Examinare a imaginii
panoramice
Utilizarea modului Scenă inteligentă
Selectează în mod automat cel mai bun mod scenă dintre Portret
Vedere
spate
Cuvinte
, Apus de soare
, Portret nocturn
, Frunziş
, Lumină fundal
, Scenă nocturnă
şi Macro
,
, Portret iluminat din
, Zăpadă
,
.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe jumătate pe butonul Obturator pentru a seta focalizarea
automată. Modul de înregistrare selectat este afişat în colţul din stânga
sus al ecranului.
3. Apăsaţi pe butonul Obturator pentru a captura o imagine.
Setarea modului Scenă
Selectaţi unul dintre următoarele moduri de scenă, astfel încât să se
potrivească condiţiilor de fotografiere.
Pictogramă
Mod
Capturare
zâmbet
Descriere
Face automat o fotografie atunci când
detectează un zâmbet.
Funcţionarea camerei 33
Mod
Descriere
Precompunere
Capturează mai întâi fundalul, astfel încât
asistentul să poată realiza fotografia
finală.
HDR
Măreşte intervalul dinamic şi
îmbunătăţeşte detaliile zonelor
întunecate.
Ochi de peşte Simulează un efect de ochi de peşte şi
realizează o imagine emisferică
distorsionată.
Cosmetizator
Accentuează tonul pielii astfel încât tenul
să pară neted.
Portret
Realizează o focalizare mai bună asupra
subiectului (de regulă o persoană),
accentuând tonurile naturale ale pielii.
Autoportret
Creează un autoportret, cu cel puţin o
faţă într-un spaţiu redus.
Portret
dragoste
Creează un autoportret pentru cel puţin
două chipuri apropiate.
Detectare
clipire
Semnalizează clipirile detectate şi vă
permite să salvaţi fişierul imagine.
Română
Pictogramă
34 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Mod
Descriere
Română
Portret nocturn Face fotografii clare noaptea (peisaje sau
portrete). Ţineţi camera nemişcată sau
utilizaţi un trepied atunci când utilizaţi
acest mod.
Copil
Măreşte sensibilitatea şi evidenţiază
tenul copiilor.
Sport
Utilizează o viteză mare a obturatorului
pentru a captura obiecte în mişcare.
Alimente
Capturează imagini cu alimente,
îmbunătăţind luminozitatea şi redând
culori mai vii.
Petrecere
Capturează atmosfera unei petreceri, de
regulă la lumina dintr-o locuinţă.
Lumânare
Face ca o fotografie să pară caldă,
capturând astfel atmosfera realizată de
lumina unei lumânări. Bliţul este
întotdeauna dezactivat.
Lumină fundal Măreşte perioada de expunere
(acţionând bliţul) atunci când subiectul
este iluminat din spate.
Scenă
nocturnă
Capturează imagini într-un mediu slab
iluminat, de exemplu seara sau noaptea.
Funcţionarea camerei 35
Mod
Descriere
Artificii
Măreşte timpul de expunere pentru a
fotografia focurile de artificii. Ţineţi
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Vedere
Capturează o scenă gros-plan, având
zona de focalizare setată pe infinit şi o
valoare mai mică a diafragmei. De
asemenea, se poate captura
profunzimea maximă a câmpului.
Fotografiază florile sau plantele clar şi viu
colorate, accentuând saturaţia şi
claritatea imaginii.
Frunziş
Apă
curgătoare
Utilizează o viteză redusă a obturatorului
pentru capturarea mişcării rapide. Ţineţi
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Apus de soare Capturează căldura şi atmosfera
(reprezentate de intensitate) unui răsărit
sau a unui apus de soare.
Zăpadă
Utilizat într-un mediu cu lumină foarte
puternică, precum scenele cu zăpadă.
Clădire
Accentuează şi contractă liniile pentru a
evidenţia aspectul tridimensional (3D) al
clădirii.
Licitaţie Web
Reduce dimensiunea fişierului pentru
încărcarea mai rapidă pe Internet.
Română
Pictogramă
36 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Mod
Descriere
Română
Cuvinte
Îmbunătăţeşte claritatea şi contrastul
imaginilor sau documentelor aflate în
prim-plan.
Înreg. voce
(Înregistrare
voce)
Capturează doar sunetul de fundal (fără
imagini sau video). La ascultarea
ulterioară a fişierului audio capturat, pe
ecran va apărea o pictogramă unică ce
indică faptul că acesta este un fişier
audio.
Pentru a selecta un mod scenă:
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
. Ultimul mod scenă
selectat este evidenţiat în opţiunea de
meniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
a selecta modul scenă dorit.
pentru
Atunci când selectaţi între moduri scenă diferite, glisaţi levierul Zoom la
pentru o explicaţie detaliată a fiecărui mod scenă. Glisaţi levierul Zoom la
pentru a închide descrierea modului scenă atunci când aţi terminat.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Capturare zâmbet
Capturează o imagine atunci când subiectul zâmbeşte.
1.
2.
3.
4.
5.
Configuraţi selectorul de mod la
.
Apăsaţi pe
şi selectaţi Capturare zâmbet.
Camera urmăreşte figura subiectului (este afişat un cadru alb).
Odată ce este detectat un zâmbet, camera fotografiază instantaneu.
Camera continuă să detecteze zâmbete şi să realizeze mai multe
fotografii (se repetă Pasul 3).
Urmărire faţă (o singură figură) este întotdeauna activată în modul Capturare
zâmbet.
Funcţionarea camerei 37
Detectează automat clipitul atunci când capturaţi o imagine.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
şi selectaţi Detectare clipire.
3. Apăsaţi pe obturator pentru a captura o imagine. Dacă a fost detectată
o clipire, pe ecran se va afişa un mesaj de avertizare.
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a salva sau a elimina
imaginea, iar apoi apăsaţi pe OK pentru confirmare.
Portret dragoste
Realizează un autoportret pentru cel puţin două figuri.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
şi selectaţi Portret dragoste.
3. După detectarea chipurilor, camera se va declanşa automat după două
secunde.
În timpul numărătorii inverse, puteţi apăsa pe butonul obturator pentru a
revoca numărătoarea inversă. Camera va reîncepe să detecteze figurile.
4. Camera continuă să detecteze figurile şi realizează mai multe fotografii
prin repetarea Pasului 2. Funcţia Urmărire figură se va opri automat
dacă nu detectează nicio figură.
Ochi de peşte
Simulează un efect de ochi de peşte şi realizează o imagine emisferică
distorsionată.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
şi selectaţi Ochi de peşte.
3. Realizaţi o fotografie. (Efectul Ochi de peşte va fi aplicat imediat
acestei fotografii.)
)
Înainte
După
Română
Detectare clipire
38 Funcţionarea camerei
Pre-compunere
Română
Capturează întâi fundalul pentru poziţionarea imaginii finale. Ideal pentru
a ruga pe altcineva să realizeze fotografia.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
şi selectaţi Pre-compunere.
3. Apăsaţi pe butonul obturatorului pentru a efectua captura fundalului.
Partea inferioară a ecranului afişează imaginea de fundal capturată
într-o zonă semitransparentă.
4. Utilizaţi imaginea fundalului pentru a încadra compoziţia şi apăsaţi pe
butonul obturatorului pentru a efectua captura imaginii finale.
Licitaţie Web
Combină maximum patru cadre într-o singură imagine de dimensiuni VGA
(640 x 480), astfel încât să poată fi utilizată rapid, de exemplu în licitaţii pe
Internet. Fiecare imagine poate avea efecte de culoare diferite.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
şi selectaţi Licitaţie Web.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta numărul de cadre pe care
doriţi să le realizaţi, apoi apăsaţi pe OK .
Pictogramă
Mod
Descriere
1 cadru
Realizează o singură fotografie.
2 cadre
Realizează două fotografii, în ordinea de mai
jos:
3 cadre
Realizează trei fotografii, în ordinea de mai jos:
4 cadre
Realizează patru fotografii, în ordinea de mai
jos:
4. Apăsaţi pe butonul obturator pentru a face o fotografie.
5. În cazul în care vă place fotografia, apăsaţi pe OK pentru a o realiza
pe următoarea.
• Puteţi schimba un alt efect de culoare (dacă este nevoie). Consultaţi
„Mod Efect” la pagina 43 pentru detalii.
• În cazul în care doriţi să refaceţi fotografia anterioară, apăsaţi pe
şi repetaţi Pasul 3.
6. După ce aţi terminat de făcut toate fotografiile, camera va combina
automat aceste imagini într-una singură.
Utilizarea meniului Funcţie
Apăsaţi pe butonul Funcţie
pentru a accesa mai multe opţiuni de
capturare. În funcţie de setările dvs., pictogramele de opţiuni afişate în
meniul Funcţie pot varia.
Rezoluţie
Calitate
Dimensiune clip
video
Compensare EV
Balans
de alb
ISO
Calibrare
Efect
Pentru a utiliza meniul Funcţie :
1. Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul Funcţie, unde se afişează
setările selectate curent.
2. Apăsaţi pe
meniu.
sau pe
pentru a selecta un element de
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o setare.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Română
Funcţionarea camerei 39
40 Funcţionarea camerei
Dimensiune imagine
Română
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Descriere
16 megapixeli
(4608 x 3456)
3 megapixeli (2048 x
1536)
3:2 (14 megapixeli;
4608 x 3072)
HD 16:9
(1920 x 1080 în format
HD complet)
8 megapixeli (3264
x 2448)
VGA (640 x 480)
5 megapixeli (2592
x 1944)
--
--
Pentru a selecta o dimensiune de imagine:
1. Apăsaţi pe
> Rezoluţie.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o setare.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Calitate imagine
Pictogramă
Mod
Descriere
Foarte bună
Imagine de cea mai bună calitate, cu cea
mai mică rată de compresie. Fişierul are
dimensiunea cea mai mare.
Bună
Imagine de calitate mai bună, cu rată de
compresie medie. Dimensiunea fişierului
este medie.
Normală
Imagine de calitate bună, cu cea mai
ridicată rată de compresie. Fişierul are
dimensiunea cea mai mică.
Pentru a selecta un nivel de calitate a imaginii:
1. Apăsaţi pe
> Calitate.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o setare.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Funcţionarea camerei 41
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
HD 720p (16:9;
1280 x 720)
VGA (640 x 480)
Descriere
QVGA (320 x 240)
Web (640 x 480)
Pentru a selecta o dimensiune clip video:
1. Apăsaţi pe
> Format video.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o setare.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Setarea valorii de expunere (EV)
Valoarea de expunere (EV) luminează sau
întunecă întreaga imagine. Reglaţi
valoarea de expunere atunci când între
subiect şi fundal luminozitatea nu este
echilibrată sau atunci când subiectul
ocupă doar o mică parte a imaginii.
Pentru a selecta o valoare de
expunere:
1. Apăsaţi pe
> Compensare EV.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o valoare de expunere din
bara VE.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Balans de alb
Compensează temperaturile de culoare în diferite condiţii de iluminare,
astfel încât albul şi alte culori să fie afişate corect în momentul capturării
imaginilor.
Pictogramă
Mod
Auto
Descriere
Reglează automat balansul de alb.
Lumină de zi Utilizat în condiţii de lumină de zi.
Cer noros
Utilizat pentru amurg sau condiţii
umbroase.
Română
Dimensiune clip video
42 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Mod
Descriere
Utilizat pentru subiecte iluminate artificial
(lumină de neon).
Bec
Reglează lumina fluorescentă. Corectează
fluorescent + nuanţa de verde a luminii fluorescente.
Ideal pentru fotografii de interior în lumină
Bec
fluorescent - fluorescentă, executate fără bliţ.
Manual
Utilizat atunci când doriţi să reglaţi manual
balansul de alb în anumite condiţii de
iluminare.
Română
Tungsten
Pentru a selecta Balansul de alb:
1. Apăsaţi pe
> Balans de alb.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o opţiune pentru balansul de
alb. Rezultatul bazat pe balansul de alb selectat în mod curent este
afişat pe ecran. (Atunci când selectaţi modul Manual, trebuie mai întâi
să îndreptaţi camera către o foaie albă de hârtie sau ceva asemănător,
apoi apăsaţi pe butonul Obturator pentru a permite camerei să
detecteze corect culorile.)
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
ISO
ISO configurează sensibilitatea camerei la lumină. Cu cât valoarea ISO
este mai mare, cu atât imaginea pe care o realizaţi într-un mediu cu
iluminare redusă este mai strălucitoare. Este posibil totuşi să vedeţi mai
mult zgomot în imagine, pe măsură ce creşteţi valoarea ISO.
Pictogramă
Descriere
Setează automat valoarea ISO.
Echivalentul filmului color ISO 100/200. Utilizat pentru
fotografii în aer liber, la lumina soarelui.
Echivalentul filmului color ISO 400/800/1600/3200/6400.
Utilizat într-un mediu cu iluminare redusă sau acolo unde
utilizarea bliţului este interzisă.
• ISO 6400/3200 numai pentru rezoluţie de 3M/16:9/VGA
sau inferioară
Pentru a selecta o valoare ISO:
1. Apăsaţi pe
> ISO.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o valoare ISO.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Dozare
Pictogramă
Mod
Matrice
Descriere
Detectează valoarea de expunere pe baza
mai multor puncte din zona subiectului.
Pond. centru Detectează valoarea de expunere pentru
întregul ecran de fotografiere, dar acordă
importanţă mai mare valorilor din centrul
ecranului.
Parţial
Detectează valoarea de expunere pe baza
punctului central din zona de fotografiere.
Pentru a selecta o opţiune de dozare:
1. Apăsaţi pe
> Dozare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o opţiune de dozare.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Mod Efect
Adaugă efecte de filtru de culoare imaginilor sau videoclipurilor pe care
doriţi să le capturaţi.
Pictogramă
Mod
Descriere
Normal
Nu sunt adăugate efecte.
LOMO
Creează un efect lomo adăugând culori
suprasaturate, colţuri întunecate şi altele.
Intens
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
foarte clare şi deschise.
Sepia
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
închise (roşietice/maro), astfel încât
imaginile sau videoclipurile să pară vechi.
Accent culoare Evidenţiază subiecţii păstrând zonele roşii
(roşu)
ale unei imagini şi transformând celelalte
zone în alb şi negru.
Română
Funcţionarea camerei 43
44 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Mod
Descriere
Română
Accent culoare Evidenţiază subiecţii păstrând zonele
(verde)
verzi ale unei imagini şi transformând
celalalte zone în alb şi negru.
Accent culoare Evidenţiază subiecţii păstrând zonele
(albastru)
albastre ale unei imagini şi transformând
celelalte zone în alb şi negru.
Alb/Negru
Adaugă un efect cu tonuri de culoare
monocromatice.
Roşu intens
Imaginea devine roşiatică.
Verde intens
Imaginea devine verzuie.
Albastru intens Imaginea devine albăstruie.
Înainte
După - atunci când se aplică
Accent culoare (roşu)
După - atunci când se aplică
Accent culoare (verde)
După - atunci când se aplică
Accent culoare (albastru)
Funcţionarea camerei 45
Pentru a selecta un efect:
> Efect.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o opţiune de mod de culoare.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Înregistrarea de fişiere video
Puteţi înregistra fişiere video cu această cameră. Setaţi dimensiunea
filmului înainte de a începe să înregistraţi un fişier video. Consultaţi
„Dimensiune clip video” la pagina 41 pentru detalii.
Pentru a înregistra clipul video:
1. Apăsaţi pe
pentru a începe înregistrarea.
2. Folosiţi levierul Zoom pentru a mări/micşora subiectul.
3. Apăsaţi pe
pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsaţi din nou pe
pentru a relua redarea.
4. Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
• Înregistrarea video se opreşte automat când dimensiunea fişierului video
atinge 4 GB.
• Înregistrarea video la HD 720p (16:9; 1280 x 720) se opreşte automat când
dimensiunea fişierului video atinge 4 GB sau durata totală de înregistrare
este de aproape 29 de minute.
• Înregistrarea unui videoclip la 720p HD (16:9; 1280 x 720) necesită
utilizarea unui card de clasă 6 sau a unui card SDHC de generaţie mai
nouă.
• Videoclipurile capturate în modul Web se stochează în directorul
XXXUTUBE (XXX reprezintă numere) cu dimensiunea de fişier limitată la 1
GB sau 10 minute per fişier video (înregistrarea video se va opri automat).
Folosirea Meniului Captură
Apăsaţi pe
pentru a accesa Meniul Captură. În acest meniu, puteţi
schimba modul de acţionare şi configura alte setări de captură.
1. Apăsaţi pe
>
.
2. Apăsaţi pe
meniu.
sau pe
3. Apăsaţi pe OK sau pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
5. Apăsaţi pe OK >
meniu.
pentru a selecta un element de
pentru a intra în submeniu.
pentru a selecta setările.
pentru a salva setarea şi a părăsi modul
Română
1. Apăsaţi pe
46 Funcţionarea camerei
Configurarea modului Acţionare
Română
Această caracteristică vă permite să configuraţi setările pentru
cronometrul automat.
Pictogramă
Mod
Descriere
10 sec/2 sec Fotografiază automat cu o întârziere de 2
cronometru sau 10 secunde. Acest mod este util atunci
automat
când doriţi să faceţi parte din imagine.
Dublu
Dublează întârzierea şi fotografierea:
Aşteaptă 10 secunde şi apoi face fotografia.
Aşteaptă alte 2 secunde şi apoi mai face o
fotografie.
Oprit (câte
una)
Realizează câte o fotografie pe rând.
Pentru a selecta un mod de acţionare:
1. Apăsaţi pe
>
> Mod Lansare.
2. Apăsaţi pe OK sau pe şi apoi selectaţi o opţiune dorită.
3. Apăsaţi pe OK >
.
Setarea Zonei AF
Această caracteristică determină zona asupra căreia focalizează camera.
Pentru a seta Zona AF:
1. Apăsaţi pe
>
> Zonă FA.
2. Apăsaţi pe OK sau pe , apoi selectaţi Extins sau Centrat.
3. Apăsaţi pe OK >
.
Utilizarea lămpii de asistenţă AF
Această caracteristică vă permite să adăugaţi lumină suplimentară când
iluminarea este insuficientă în timpul capturării imaginilor.
Pentru a activa lampa de asistenţă AF:
1. Apăsaţi pe
>
> Lampă asist. FA.
2. Apăsaţi pe OK sau pe , iar apoi selectaţi
3. Apăsaţi pe OK >
.
.
Funcţionarea camerei 47
Reglează modul de afişare a culorilor în imagini, prin setarea clarităţii,
saturaţiei şi a contrastului.
Pentru setarea clarităţii, saturaţiei sau a contrastului:
1. Apăsaţi pe
Contrast.
>
, iar apoi selectaţi Claritate, Saturaţie sau
2. Apăsaţi pe OK sau pe , apoi selectaţi Mare, Normal sau Mic.
3. Apăsaţi pe OK >
.
Zoom digital
Zoom-ul digital utilizează un software pentru a mări sau a micşora
imaginea.
Pictogramă
Mod
Descriere
Intel. Zoom
Reduce dimensiunea imaginii şi prin
urmare măreşte dimensiunea efectivă a
zoom-ului fără să afecteze calitatea
imaginii.
Zoom digital
Activează funcţia de zoom digital.
Oprit
Dezactivează funcţia de zoom digital.
Pentru a selecta un zoom digital:
1. Apăsaţi pe
>
> Zoom digital.
2. Apăsaţi pe OK sau pe şi apoi selectaţi un tip de zoom digital sau
.
3. Apăsaţi pe OK >
.
Afişare dată
Imprimă data pe fotografie în momentul realizării unei fotografii.
Pentru a seta imprimarea datei:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau
3. Apăsaţi pe OK >
> Afişare dată.
şi apoi selectaţi Dată, Dată/Oră, sau
.
.
Română
Setare Claritate, Saturaţie şi Contrast
48 Funcţionarea camerei
Examinare inst.
Română
Această funcţie afişează imaginea statică abia înregistrată timp de o
secundă.
Pentru a seta funcţia Examinare instantanee:
1. Apăsaţi pe
>
> Examinare inst..
2. Apăsaţi pe OK sau pe , apoi selectaţi
3. Apăsaţi pe OK >
.
sau
.
În timpul examinării instantanee, apăsaţi pe butonul obturator până la
jumătate pentru a reveni la modul Capturare.
Stabilizator
Reduce estomparea cauzată de vibraţia camerei, îmbunătăţind astfel
calitatea şi claritatea imaginii.
Pentru a seta Stabilizatorul:
1. Apăsaţi pe
>
> O.I.S..
2. Apăsaţi pe OK sau pe , apoi selectaţi
3. Apăsaţi pe OK >
.
sau
.
Când încărcarea acumulatorului este scăzută, funcţia Stabilizator este
dezactivată automat.
Stare acumulator
Pictogramă
Descriere
Acumulatorul este complet încărcat.
Acumulatorul este încărcat suficient.
Acumulatorul este aproape descărcat.
Acumulatorul este aproape complet descărcat. Trebuie
să înlocuiţi acumulatorul cât mai curând posibil.
Funcţionarea camerei 49
Apăsaţi pe
Pictogramă
Sunete
>
, apoi selectaţi o opţiune.
Mod
Descriere
[Pornire]
Setează un tip de sunet la pornire.
[Obturator]
Activează şi dezactivează sunetul
obturatorului.
[Operaţiune]
Activează şi dezactivează sunetul
butoanelor (exclusiv obturatorul).
[Volum semnal Reglează volumul sunetului obturatorului,
sonor]
sunetul la pornire, sunetul de funcţionare
şi sunetul de redare.
Econ electr
[1 min]
[3 min]
Pentru economisirea energiei, camera va
intra automat în modul de repaus după o
perioadă de inactivitate. (Apăsaţi pe orice
tastă pentru reactivare.)
[5 min]
Econ ecran
[Oprit]
Camera rămâne pornită în stare de
inactivitate.
[Pornit]
Pentru economisirea energiei, ecranul
LCD se întunecă automat după o
perioadă de inactivitate de 20 secunde.
(Apăsaţi pe orice tastă pentru reactivare.)
[Oprit]
Ecranul LCD rămâne aprins atunci când
camera digitală este inactivă.
Dată/Oră
Setează data şi ora.
Limbă
Selectaţi o limbă în care să fie afişate meniurile şi alte
informaţii.
Numerot.
Fişiere
[Serie]
[Reiniţializ.]
Memorează cel mai recent număr de
fişier folosit, indiferent dacă se şterg
fişiere sau se înlocuieşte cardul de
memorie. Acest lucru este util pentru
evitarea duplicării numelor de fişiere la
descărcarea imaginilor pe un computer.
Resetează numerotarea fişierelor de
fiecare dată când cardul de memorie este
înlocuit.
Română
Alte setări
50 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Română
Ieşire TV
Mod
Descriere
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor utilizând un cablu
AV.
[NTSC]
America, Japonia, Taiwan şi altele
[PAL]
China, Europa, Oceania şi altele
Formatul TV trebuie setat pe NTSC sau PAL, în funcţie de
regiunea în care vă aflaţi. Pentru detalii referitoare la sistemul
optim, contactaţi autorităţile locale.
Luminozitate
LCD
[Auto]
Luminozitatea ecranului LCD este setată
automat, în funcţie de mediu.
[Mare]
Luminozitatea ecranului LCD este mărită.
[Normal]
Luminozitatea ecranului LCD rămâne la
valoarea implicită.
Tipul bateriei Pentru a vă asigura că se afişează nivelul corect de
încărcare a bateriei, setaţi tipul astfel încât să corespundă
cu bateriile utilizate. Bateriile carbon-zinc nu sunt
recomandate.
Gestionare
memorie
cart]
Reiniţial.
toate
[Alcalină]
Când utilizaţi baterii alcaline.
[NiMH]
Când utilizaţi baterii NiMH.
[Litiu]
Atunci când folosiţi baterii cu litiu.
[Format]
Formatează memoria internă sau cardul
de memorie.
[Copiere
Copiază fişiere din memoria internă pe
cardul de memorie.
Resetează meniul şi setările pentru funcţiile butoanelor la
setările implicite iniţiale.
Următoarele setări nu se modifică după Resetare toate:
Setarea Dată şi oră
Setare limbă
Setarea pentru ieşire TV
Funcţionarea camerei 51
Mod Redare
pentru a comuta în modul Redare.
6
1
2
3
4
5
01.15.2009
08:05
10/115
Română
Apăsaţi pe
7
8
IMG 0064.JPG
1.25MB
1/200 F2.8
14M
9
EV ISO
2.0 400
• În cazul în care camera este oprită, puteţi comuta direct pe modul Redare
apăsând şi ţinând apăsat pe
.
• Când redarea video este întreruptă, puteţi apăsa pe butonul Obturator
pentru a captura cadrul video ca pe o imagine statică, în format VGA.
Element
Descriere
Referinţă
pagină
1
Indică faptul că acum camera este în modul
Redare.
Indică faptul că fişierul este protejat şi nu poate fi
şters.
Indică faptul că acest fişier are un memo vocal
sau că fişierul este audio.
Indică faptul că fişierul este marcat pentru
imprimare.
Afişează parametrii de înregistrare din momentul
realizării imaginii sau butoanele de comandă
--
2
3
4
5
6
7
8
9
utilizate pentru redare. Apăsaţi pe
pentru a
comuta între diferitele informaţii afişate.
Data şi ora la care a fost creat fişierul.
Număr fişier
Histogramă
Nume fişier, dimensiune fişier, viteză obturator şi
valoare diafragmă
55
55
---
-----
52 Funcţionarea camerei
Opţiuni de redare şi editare
Română
Atunci când camera este în modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a vizualiza următoarele/precedentele fişiere înregistrate. Puteţi de
asemenea selecta oricare dintre opţiunile următoare.
Mărirea unei imagini
Măreşte o imagine, astfel încât să fie posibilă vizualizarea mai multor
detalii.
Pentru a mări o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
măriţi.
3. Folosiţi levierul Zoom pentru a mări/micşora imaginea.
4. Apăsaţi pe
, pe
, pe
sau pe pentru a trece la zona
pe care doriţi să o vedeţi.
5. Apăsaţi pe
pentru a reveni la dimensiunea normală de
vizualizare.
Rotirea unei imagini
Puteţi apăsa pe
pentru a orienta dintr-o dată o imagine la 90 de
grade în sensul acelor de ceasornic.
Pentru fiecare rotaţie, fişierul de imagine cu noua orientare se salvează
automat.
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp
Afişează pe ecran maximum 9 fişiere simultan.
Pentru a vizualiza mai multe fişiere:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Glisaţi levierul Zoom la
. Se afişează pe ecran maximum 9 fişiere
(afişate sub formă de imagini micşorate). Apăsaţi pe
, pe
pe
,
sau pe pentru a selecta un fişier şi apoi apăsaţi pe OK or
pentru a-l vedea la dimensiunea normală de vizualizare.
3. Glisaţi levierul Zoom la
. În acest mod toate fişierele sunt aranjate
în funcţie de dată. Apăsaţi pe
, pe
, pe
pentru a selecta un fişier şi apoi apăsaţi pe OK or
vedea la dimensiunea normală de vizualizare.
sau pe
pentru a-l
Funcţionarea camerei 53
repetat pe
pe
până când bara de defilare este evidenţiată. Apoi puteţi apăsa
pentru a vă deplasa la cele 9 imagini reduse anterioare sau pe
pentru a vă deplasa la următoarele 9 imagini reduse. Pentru a anula
evidenţierea barei de defilare, apăsaţi pe
.
Redarea videoclipurilor
Vizualizaţi videoclipurile înregistrate în modul Redare.
Pentru a vizualiza un videoclip:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta clipul video pe care doriţi să
îl vizualizaţi.
3. Apăsaţi pe OK pentru a începe redarea unui clip video.
• Apăsaţi pe
pentru a opri videoclipul sau apăsaţi pe
pentru a-l întrerupe. Apăsaţi din nou pe
redarea.
pentru a relua
• În timpul redării clipului video, apăsaţi pe
pentru a derula rapid înainte
sau apăsaţi pe
pentru a derula rapid înapoi.
• Când redarea video este întreruptă, puteţi apăsa pe obturator pentru a
captura cadrul video ca pe o imagine statică, în format VGA.
• Atunci când întrerupeţi redarea video, puteţi vizualiza videoclipul cadru cu
cadru. Apăsaţi pe
apăsaţi pe
pentru a derulara rapid înainte cu un cadru sau
pentru a derula rapid înapoi cu un cadru. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul
sau apăsaţi pe
pentru a derula rapid şi continuu înainte cadru cu cadru
pentru a derula rapid şi continuu înapoi cadru cu cadru.
Reglarea volumului în timpul redării
Măriţi sau reduceţi volumul videoclipurilor, al clipurilor audio sau al
adnotărilor vocale.
Pentru a regla volumul în timpul redării:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta videoclipul, clipul audio sau
adnotarea vocală pe care doriţi să îl/o redaţi.
Română
În cazul în care există mai mult de 9 imagini reduse, puteţi apăsa în mod
54 Funcţionarea camerei
Română
3. Reglaţi volumul.
• Pentru a mări volumul, glisa levierul Zoom la
• Pentru a mări volumul, glisa levierul Zoom la
.
.
Volumul poate fi setat în timpul redării, dar nu în timpul derulării rapide
înainte, al derulării înapoi sau al pauzei.
Diapozitive
Setează intervalul de timp pentru prezentarea unei serii de imagini sau
fişiere video capturate (numai primul cadru).
Pentru a reda o expunere de diapozitive:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
>
> Diapozitive > OK sau pe .
3. Modificaţi setările expunerii de diapozitive.
• Utilizaţi butonul în patru direcţii pentru a seta unul dintre următoarele
efecte de expunere de diapozitive:
•
Aplică un efect de tranziţie de la stânga la dreapta.
•
Aplică un efect de tranziţie din stânga-sus către dreapta-jos.
•
Aplică un efect de tranziţie orizontal.
•
Aplică un efect de tranziţie vertical.
•
Aplică un efect de tranziţie orizontal prin intersectarea unei imagini.
• Puteţi seta intervalul între 1/3/5/10 secunde.
4. Selectaţi dacă doriţi repetarea expunerii de diapozitive.
5. Selectaţi Pornire şi apăsaţi pe OK pentru a reda expunerea de
diapozitive.
Dacă doriţi să puteţi face pauză în orice moment, apăsaţi pe OK . Apăsaţi din
nou pe OK pentru a relua redarea. Pentru a opri expunerea de diapozitive,
apăsaţi pe
.
Ştergerea fişierelor
Elimină fişierele selectate sau toate fişierele.
Pentru a şterge fişiere:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
> Ştergere > OK sau pe
.
Funcţionarea camerei 55
Protejarea fişierelor
Împiedică ştergerea accidentală a fişierelor selectate.
Pentru a proteja fişierele:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
>
> Protecţie > OK sau pe .
3. Selectaţi dacă doriţi să protejaţi fişierul selectat, alt fişier selectat sau
toate fişiere şi apoi apăsaţi pe OK . Pictograma
indică faptul că
fişierul este protejat.
Puteţi elimina protecţia oricând urmând procedura afişată mai sus. Reţineţi
că la Pasul 2 instrucţiunile de pe ecran vă vor solicita să specificaţi
modalitatea de eliminare a protecţiei.
Elim. Ochi Roşii
Funcţia Reducere efect ochi roşii este utilizată pentru a reduce efectul de
ochi roşii în imaginile capturate. Această funcţie este disponibilă numai
pentru imagini statice. Funcţia de corecţie a efectului de ochi roşii se
poate aplica de mai multe ori unei imagini, dar calitatea se poate deteriora
treptat.
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea căreia doriţi să-i
aplicaţi funcţia de eliminare a efectului de ochi roşii.
3. Apăsaţi pe
>
> Elim. ochi Roşii > OK sau pe .
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma modificarea şi a salva fişierul
imagine.
Nu puteţi utiliza această funcţie pe imagini capturate în modul Panoramă.
Memo Vocal
Inserează un memo vocal unui fişier de imagine.
Pentru a înregistra o adnotare vocală:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea căreia doriţi să-i
adăugaţi o adnotare vocală.
Română
3. Selectaţi dacă doriţi să ştergeţi fişierul selectat, numai un memo vocal,
alte fişiere selectate sau toate fişierele şi apoi apăsaţi pe OK .
56 Funcţionarea camerei
Română
3. Apăsaţi pe
>
> Memo Vocal > OK sau pe .
4. Selectaţi Pornire > OK pentru a începe înregistrarea vocală.
5. Selectaţi Oprire > OK pentru a opri înregistrarea.
Pentru a reda o adnotare vocală:
1. Apăsaţi pe OK pentru a reda adnotarea vocală.
2. Apăsaţi pe
pentru a întrerupe redarea.
3. Apăsaţi pe
4. Apăsaţi pe
pentru a relua redarea.
pentru a încheia redarea.
Efect Foto
Puteţi adăuga efecte speciale imaginilor.
Pictogramă
Mod
Descriere
Normal
Niciun efect nu este adăugat la imagine.
Sepia
Imaginea înregistrată va fi memorată în
culori sepia.
Converteşte imaginea în alb-negru.
Alb/Negru
Negativ
Roşu intens
Culorile originale ale imaginii sunt înlocuite
cu opusul lor.
Aplică imaginii un efect de plăci de
mozaic.
Imaginea devine roşiatică.
Verde intens
Imaginea devine verzuie.
Mozaic
Albastru intens Imaginea devine albăstruie.
Pentru a adăuga un efect special la imagine.
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe
adăugaţi un efect.
pentru a selecta imaginea căreia doriţi să-i
3. Apăsaţi pe
>
> Efect Foto > OK sau pe
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta efectul.
.
Funcţionarea camerei 57
Română
5. Apăsaţi pe OK pentru a confirma modificarea şi pentru a salva fişierul
de imagine.
Nu puteţi utiliza această funcţie pe imagini capturate în modul Panoramă.
Ajustare
Trunchiază o parte dintr-un fişier imagine, reduce dimensiunea imaginii şi
suprascrie fişierul imagine sau îl salvează ca un fişier nou.
Pentru a ajusta o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
aranjaţi.
sau pe
pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
3. Apăsaţi pe
>
> Decupare > OK sau pe .
4. Folosiţi levierul Zoom pentru a selecta dimensiunea imaginii ţintă (8M,
5M, 3M, VGA) pe care doriţi să o reduceţi.
5. Apăsaţi pe
, pe
, pe
sau pe pentru a localiza zona
de ajustare.
6. Apăsaţi pe OK pentru a confirma modificarea şi a salva fişierul
imagine.
Nu puteţi ajusta imagini cu dimensiunea de 3:2, 16:9 sau VGA sau imagini
capturate în modul Panoramă.
Redimensionare
Modifică fişierul imagine la o dimensiune mai mică şi suprascrie fişierul
imagine sau îl salvează ca fişier nou.
Pentru a redimensiona o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
58 Funcţionarea camerei
Română
2. Apăsaţi pe
sau pe
redimensionaţi.
pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
3. Apăsaţi pe
> Redimensionare > OK sau pe
>
.
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta dimensiunea imaginii
ţintă la care doriţi să reduceţi imaginea.
5. Apăsaţi pe OK pentru a confirma modificarea şi a salva fişierul
imagine.
Nu puteţi redimensiona imagini cu dimensiunea de 3:2, 16:9 sau VGA sau
imagini capturate în modul Panoramă.
Imagine pornire
Setează ecranul de întâmpinare la pornirea camerei.
Pentru a selecta o imagine de pornire:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
>
> Imagine pornire > OK sau pe .
• Pentru a utiliza ecranul de pornire implicit, selectaţi Implicit.
• Pentru a utiliza o imagine particularizată, selectaţi Fotografiile mele şi
apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta o imagine.
• Pentru a dezactiva ecranul de pornire, selectaţi Dezactivat.
3. Apăsaţi pe OK .
DPOF
Setarea Format digital al ordinii de imprimare (DPOF) vă permite să
selectaţi imagini de pe cardul de memorie pentru imprimare şi să
specificaţi în avans numărul de copii de imprimat utilizând camera. Acest
fapt este extrem de convenabil pentru trimiterea imaginilor către un
serviciu de developare a fotografiilor sau pentru imprimarea la o
imprimantă compatibilă cu funcţia de imprimare directă.
Pentru a configura setarea DPOF:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
> DPOF.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta una dintre
următoarele opţiuni.
• Pentru a configura setarea DPOF pentru o singură imagine o dată,
sau pe pentru a selecta o imagine.
selectaţi Una. Apăsaţi pe
• Pentru a seta setarea DPOF pentru toate imaginile simultan, selectaţi
Toate.
• Pentru a reiniţializa toate setările DPOF la setarea implicită iniţială,
selectaţi Reiniţializ..
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a specifica numărul de copii.
5. Apăsaţi pe
pentru a decide dacă doriţi să activaţi imprimarea
datei.
6. Apăsaţi pe OK .
Estompare radială
Aplică un efect de mişcare radiară, pentru redarea senzaţiei de mişcare
rapidă.
Pentru a aplica un efect de Mişcare radiară:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
> Estompare radială > OK sau pe
.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta un unghi pentru
Mişcare radiară.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma modificarea şi a salva fişierul
imagine.
Nu puteţi utiliza această funcţie pe imagini capturate în modul Panoramă.
Lucrul cu computerul şi cu sistemul
AV
Software inclus
Camera oferă următoarele programe pe CD.
ArcSoft
Combină editarea foto cu instrumente de
PhotoImpression 5 îmbunătăţire şi partajare creative care vă
maximizează experienţa media digitală.
ArcSoft
Creează prezentări multimedia prin combinarea
PhotoImpression 2 fotografiilor şi a clipurilor video cu tranziţii audio, de
text şi de scenă.
Pentru a instala aceste programe, consultaţi informaţiile furnizate pe CD.
Română
Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV 59
60 Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV
Conectarea camerei la un computer
Română
Avei posibilitatea s conectai camera la un PC sau notebook pentru a
transfera, a vizualiza, a imprima sau a edita fiiere.
Pentru a conecta camera la un computer:
1. Deschideţi capacul portului USB/AV.
2. Conectaţi capătul conectorului mai mic al
cablului USB la camera dvs.
3. Porniţi camera.
4. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un
port USB disponibil pe computer.
5. Selectaţi Computer şi aşteptaţi să se conecteze.
6. Se va afişa pictograma Disc amovibil în Computerul meu. Faceţi clic
pe această pictogramă pentru a accesa fişierele de pe cameră.
• În momentul în care conectaţi camera la un computer este necesar ca
aceasta să aibă acumulatorul instalat.
• Atunci când conectaţi camera la un computer, utilizaţi accesoriul original al
cablului USB, pentru a evita posibilele conflicte de sistem şi defectarea
camerei.
Conectarea camerei la un sistem AV (audiovideo)
Aveţi posibilitatea să redaţi fişierele de pe cameră pe un sistem AV,
precum un televizor sau un proiector.
Pentru a conecta camera la un sistem AV:
1. Deschideţi capacul portului USB/AV.
2. Conectaţi capătul mai mic al unui cablu AV la cameră.
3. Conectaţi conectorul video de culoare galbenă şi conectorul audio de
culoare albă ale cablului AV la o mufă de intrare video şi la o mufă de
intrare audio (canal stânga) pe sistemul AV.
4. Porniţi sistemul AV, apoi comutaţi la sursa AV care se conectează la
cameră.
5. Porniţi camera.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a opera camera de pe ecranul
televizorului sau al proiectorului.
Lucrul cu computerul şi cu sistemul AV 61
În afară de imprimarea imaginilor utilizând conectarea camerei la o
imprimantă prin intermediul unui computer sau ducând cardul de memorie
(dacă este disponibil) la un centru de procesare foto, aveţi posibilitatea să
imprimaţi imagini cu PictBridge.
Imprimarea cu PictBridge
Puteţi imprima direct imagini, conectând camera la o imprimantă
compatibilă cu PictBridge, fără să utilizaţi computerul.
Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă cu
PictBridge:
1. Deschideţi capacul portului USB/AV.
2. Conectaţi capătul conectorului mai mic al cablului USB la camera dvs.
3. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un port USB disponibil pe
imprimantă.
4. Porniţi imprimanta. Aşteptaţi până când imprimanta finalizează
procesul de pornire şi este pregătită de imprimare.
5. Porniţi camera.
6. Selectaţi Imprimantă şi aşteptaţi să se conecteze.
7. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:
• Pentru a imprima câte o imagine o dată, selectaţi Selectare tipărire şi
apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea.
• Pentru a imprima toate imaginile simultan, selectaţi Tipărire toate.
• Pentru a imprima toate imaginile (afişate ca imagini reduse) simultan,
selectaţi Tipărire index.
8. Apăsaţi pe OK .
• Procedura de mai sus poate varia în funcţie de tipul de imprimantă utilizată.
• Dacă vă conectaţi camera la imprimantă în timp ce aceasta se află în
procesul de pornire, camera va fi oprită automat.
• Nerespectarea procedurii de mai sus va avea ca rezultat afişarea unui
mesaj de eroare pe cameră. Vă rugăm să deconectaţi camera, iar aceasta
se va opri automat.
Română
Imprimarea imaginilor
62 Informaţii despre depanare şi service
Română
Informaţii despre depanare şi
service
În cazul în care camera dvs. nu funcţionează normal, consultaţi lista de
probleme frecvent întâlnite şi soluţii corespunzătoare de mai jos. În cazul
în care problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de service
sau de asistenţă tehnică.
Problemă
Camera nu
porneşte.
Cauză
Nu a fost introdus niciun
acumulator sau
acumulatorii nu au fost
introduşi corect.
Soluţie
Introduceţi bateriile corect.
Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi acumulatorul.
Acumulatorul
se descarcă
rapid.
Temperatura exterioară
este prea mică.
--
Multe dintre fotografii
sunt executate în locuri
întunecate, necesitând
utilizarea bliţului.
--
Bateriile sau
camera sunt
calde.
Camera sau bliţul au fost -utilizate neîntrerupt o
perioadă mai
îndelungată.
Ecranul LCD
este negru.
Capacul obiectivului este Scoateţi capacul obiectivului.
închis.
Nicio imagine Capacul obiectivului este Scoateţi capacul obiectivului.
nu este afişată închis.
pe ecran, iar
camera a emis
trei bipuri.
Nu pot regla
modul bliţ.
Bliţul este închis.
Deschideţi bliţul.
Informaţii despre depanare şi service 63
Bliţul nu se
activează.
Imaginea este
întunecată,
chiar dacă
bliţul s-a
declanşat.
Cauză
Soluţie
Bliţul camerei este oprit.
Setaţi bliţul la Bliţ automat.
Sursa de lumină este
suficientă.
--
Distanţa până la subiect Apropiaţi-vă de subiect şi
este mai mare decât raza faceţi fotografia.
efectivă de acţiune a
bliţului.
Imaginea este Expunerea este prea
prea luminoasă mare sau nepotrivită.
sau prea
întunecată.
Resetaţi compensarea de
expunere.
Nu reuşesc să
formatez un
card de
memorie.
Cardul de memorie este
protejat la suprascriere.
Eliminaţi protecţia la scriere.
Sfârşitul duratei de viaţă
a cardului de memorie.
Introduceţi un card de
memorie nou.
Nu pot să
descarc
imagini de pe
cameră pe
computer.
Spaţiul liber de pe hard
Verificaţi dacă hard disk-ul
disk-ul computerului dvs. are suficient spaţiu liber
este insuficient.
pentru a rula sistemul de
operare Windows şi dacă
unitatea pentru încărcarea
fişierelor imagine are spaţiu
liber cel puţin egal cu
mărimea cardului de
memorie din cameră.
Camera nu este
alimentată cu energie.
Înlocuiţi acumulatorul.
Română
Problemă
64 Informaţii despre depanare şi service
Problemă
Română
Camera nu
face fotografii
chiar dacă se
apasă pe
butonul
Obturator.
Nu reuşesc
imprimarea
imaginilor cu
imprimante
compatibile
PictBridge.
Cauză
Bateriile se descarcă.
Soluţie
Înlocuiţi acumulatorul.
Camera nu este în modul Comutaţi la modul
Capturare.
Capturare.
Butonul Obturator nu a
Apăsaţi până la capăt pe
fost apăsat până la capăt. butonul Obturator.
Memoria internă sau
cardul de memorie nu
mai are spaţiu liber.
Încărcaţi un card nou sau
ştergeţi fişiere nedorite.
Bliţul se reîncarcă.
Aşteptaţi până când
pictograma modului Bliţ,
indicată pe ecran, nu mai
clipeşte.
Camera nu recunoaşte
cardul de memorie.
Formataţi cardul de memorie
înainte de prima utilizare sau
înainte de utilizarea cu o altă
cameră.
Camera este conectată la Conectaţi camera la
imprimantă în timp ce
imprimantă, porniţi camera şi
alimentarea camerei este apoi selectaţi Imprimantă.
oprită.
Asistenţă tehnică
Pentru asistenţă tehnică, actualizări gratuite ale driverelor, informaţii
despre produse şi comunicate de presă, vizitaţi site-ul Web:
http://www.BenQ.com
Specificaţii 65
Senzor
CCD Sony de 16 megapixeli, 1/2,3 inchi
Zoom
Optic: 21X
Digital: Până la 5X (Examinare)/Până la 12X (Redare)
Obiectiv
f = 4,5 (W) ~ 94,5 (T) mm
F= 3,1 (W) ~ 5,8 (T)
(f = 25 mm ~ 525 mm, echivalent al filmului de 35 mm)
Interval focalizare Normal: W = 50 cm ~ infinit; T = 500 cm ~ infinit
Macro: W = 2 cm ~ infinit; T = 60 cm ~ infinit
Super macro: 1 cm (M) ~ Infinit
LCD
LCD de 3,0” la 460.000 de pixeli
Rezoluţie imagine 16M / 3:2 / 8M / 5M / 3M / 16:9 / VGA
Mod film
HD 720p (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) /
Web (640 x 480)
30 fps, înregistrare continuă cu sunet
Viteză obturator
Auto: 1/2000 ~ 1 sec.
Mod Manual: 1/2000 ~ 15 sec.
(Artificii 2 sec.; Scenă nocturnă 1/2000 ~ 15 sec.)
Balans de alb
Auto / Lumină de zi /Cer noros / Tungsten / Bec fluorescent + /
Bec fluorescent - / Manual
Expunere
-2,0 ~ +2,0 EV (0,3EV/pas)
ISO
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (3M sau inferioară) /
6400 (3M sau inferioară)
Bliţ
Bliţ automat / Automat ochi roşii / Forţare / Sinc lentă /
Neforţare
Mod Lansare
Dezactivat / 10 sec. /2 sec. / Dublu
Sursă de
alimentare
CIPA aproximativ 330 (pentru de bateria alcalină AA inclusă);
500 pentru baterie NiMH; 850 pentru baterie cu litiu
Tip stocare
Încorporată de aproximativ 108MB (+-5%)
SD (până la 4GB) / SDHC (până la 32 GB) / SDXC (> 32GB)
Format fişier
Imagine statică: JPEG (compatibil Exif 2.3) şi compatibil DCF;
suportă DPOF
Video: MJPEG
Audio: WAV
Română
Specificaţii
66 Specificaţii
Română
Dimensiuni/
Greutate
112,5 x 75,9 x 63,4 mm
355g (fără baterie şi cartelă SD)
Interfaţă
Ieşire digitală: Compatibilă USB 2.0
Ieşire audio/video (NTSC/PAL)
Compatibilă PictBridge
Accesorii
Cablu USB / CD cu software şi manual de utilizare / Ghid
rapid / Capac obiectiv / Cureluşă obiectiv / Cureluşă de mână /
Baterii AA nereîncărcabile / Buzunar (opţional)
Accesoriile accesibile sunt în funcţie de articolele
efective livrate şi pot diferi faţă de cele din lista de mai sus.
Toate informaţiile, designul şi specificaţiile tehnice pot fi modificate fără o
înştiinţare prealabilă.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 16 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.3"
  • Optical zoom: 21x Digital zoom: 5x
  • Fastest camera shutter speed: 1/2000 s Slowest camera shutter speed: 15 s ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 1280 x 720 pixels HD
  • Built-in microphone PictBridge

Related manuals

Download PDF

advertisement