Samsung DM75E-BR Pc Monitors & Display User Manual

Add to My manuals
191 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Pc Monitors & Display User Manual | Manualzz

Lietošanas rokasgrāmata

DM65E-BR DM75E-BR DM82E-BR

Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.

Saturā rādītājs

Pirms izstrādājuma lietošanas

Autortiesības 7

Drošības pasākumi 8

Simboli 8

Tīrīšana 8

Uzglabāšana 9

Elektrība un drošība 9

Instalēšana 10

Darbība 12

Drošības pasākumi darbā ar paneli 15

Sagatavošana

Sastāvdaļu pārbaude 16

Sastāvdaļas 16

Detaļas 18

Vadības panelis 18

Detaļas 19

Vadības panelis 19

Ārējā sensora komplekts

Aizmugurējā puse

21

22

Aizmugurējā puse 23

Paliktnis 24

Paliktņa uzstādīšana

Skāriena funkcijas lietošana

25

26

Plug In Module (nopērkams atsevišķi)

Pretnozagšanas slēdzene

Logotipa etiķete

27

27

28

Tālvadības pults 29

Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli

(nopērkams atsevišķi) 31

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas

(Uzstādīšanas rokasgrāmata) 32

Ventilācija 32

Izmēri 33

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana 34

Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai 34

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana 34

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

(VESA) 35

Tālvadības pults (RS232C)

Kabeļa savienojums

36

36

Savienojums 39

Vadības kodi 40

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Pirms pievienošanas 49

Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 49

Datora pievienošana

Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli

(analogā tipa)

Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)

49

49

50

Savienojuma izveide, izmantojot

HDMI-DVI kabeli 50

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 51

Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli 51

Video ierīces pievienošana

Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeli

52

52

Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli 52

Savienojuma izveide, izmantojot

HDMI-DVI kabeli 53

Savienojuma izveide, izmantojot

HDMI kabeli 54

Pievienošana audio sistēmai

LAN kabeļa pievienošana

54

55

Ievades avota maiņa 56

Source 56

MDC izmantošana

Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana 57

Instalēšana 57

Atinstalēšana 57

58 Savienojuma izveide ar MDC

MDC lietošana, izmantojot RS-232C

(seriālās datu pārraides standarts)

MDC lietošana, izmantojot Ethernet

58

59

2

Saturā rādītājs

Funkcija Sākums

Player 61

Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī 62

Network Channel 66

Local Channel 66

My Templates 66

Pieejamās funkcijas lapā Player. 67

Player lapas izvēlne Settings 68

Kad tiek palaists saturs

Ar Player saderīgi failu formāti

Ar Videowall saderīgi failu formāti

70

72

77

Schedule 79

Pieejamās funkcijas lapā Schedule. 79

Template 81

Clone Product 84

ID Settings 85

Device ID 85

PC Connection Cable 85

Device ID Auto Set 85

Video Wall 86

Apply to 86

Video Wall 87

Network Status 88

Picture Mode 89

On/Off Timer 90

On Timer 90

Off Timer 91

Holiday Management 91

Ticker 92

More settings 92

URL Launcher 93

Ekrāna pielāgošana

Picture Mode 94

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R) 95

Colour Temperature 96

White Balance 97

2 Point 97

10 Point 97

Gamma 98

Calibrated value 98

Advanced Settings 99

Dynamic Contrast 100

Black Tone 100

Flesh Tone 100

RGB Only Mode 100

Colour Space 100

Motion Lighting 100

Picture Options 101

Colour Tone 102

Digital Clean View 102

MPEG Noise Filter 102

HDMI Black Level 103

Film Mode 103

Motion Plus 104

Dynamic Backlight 104

Picture Size 105

Picture Size 105

Position 106

Zoom/Position 106

Resolution 107

Auto Adjustment 108

PC Screen Adjustment 108

Picture Off 109

Reset Picture 109

OnScreen Display

PIP 110

PIP iestatījumi. 110

Display Orientation 112

Onscreen Menu Orientation 112

Source Content Orientation 112

Aspect Ratio 112

Screen Protection 113

Auto Protection Time 113

Screen Burn Protection 113

Message Display 116

3

Saturā rādītājs

Source Info 116

No Signal Message 116

MDC Message 116

Download Status Message 116

Menu Language 117

Reset OnScreen Display 117

Skaņas pielāgošana

Sound Mode 118

Sound Effect 119

Virtual Surround 119

Dialog Clarity 119

Equaliser 119

HDMI Sound 120

Sound on Video Call 120

Dolby Digital Comp 121

Speaker Settings 121

Sound Output 121

Auto Volume 122

Reset Sound 122

Network

Network Status 123

Network Settings 123

Network type 123

Tīkla iestatījumi (vadu)

Tīkla iestatījums (bezvadu)

124

126

WPS(PBC) 128

Wi-Fi Direct 129

Multimedia Device Settings 129

Screen Mirroring 130

Screen Mirroring 130

Server Network Settings 130

Connect to server 130

MagicInfo Mode 130

Server Access 130

FTP Mode 130

Device Name 131

System

Accessibility 132

Menu Transparency 132

High Contrast 132

Enlarge 132

Setup 133

Sākotnējie iestatījumi (System) 133

Touch Control 135

Touch Control Lock 135

Admin Menu Lock 135

Device to Control 135

Time 136

Clock Set 136

DST 136

Sleep Timer 136

Power On Delay 136

Auto Source Switching 137

Auto Source Switching 137

Primary Source Recovery 137

Primary Source 137

Secondary Source 137

Power Control 138

Auto Power On 138

PC module power 138

Max. Power Saving 138

Standby Control 139

Power Button 139

Network Standby 139

Eco Solution 140

Energy Saving 140

Eco Sensor 140

Screen Lamp Schedule 140

No Signal Power Off 141

Auto Power Off 141

Temperature Control 141

Device Manager 142

4

Saturā rādītājs

Keyboard Settings 142

Mouse Settings 143

Pointer Settings 144

Play via 145

Change PIN 145

Security 146

Safety Lock 146

Button Lock 146

USB Auto Play Lock 146

Mobile Connection Lock 146

General 147

Smart Security 147

BD Wise 148

Anynet+ (HDMI-CEC) 149

Anynet+ problēmu novēršana 151

HDMI Hot Plug 153

DivX

®

Video On Demand 153

Game Mode 153

Reset System 154

Atbalsts

Software Update 155

Update now 155

Auto update 155

Contact Samsung 155

Go to Home 156

Player 156

Schedule 156

Template 156

Clone Product 156

ID Settings 156

Video Wall 157

Network Status 157

Picture Mode 157

On/Off Timer 157

Ticker 157

More settings 157

Reset All 158

Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas demonstrēšana un atskaņošana

(multivides atskaņošana)

Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat multivides atskaņotāju kopā ar USB ierīci. 159

USB ierīces lietošana 161

Multivides satura atskaņošana no datora/mobilās ierīces 162

Multivides satura saraksta lapā pieejamās funkcijas 163

Izvēlnes elementi multivides satura saraksta lapā 164

Fotoattēlu demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas 165

Video demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

166

167

Atbalstītie subtitru un multivides atskaņošanas failu formāti 168

Subtitri 168

Atbalstītās attēlu izšķirtspējas 168

Atbalstītie mūzikas failu formāti

Atbalstītie video formāti

169

169

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Prasības pirms sazināšanās ar

Samsung klientu apkalpošanas centru

Izstrādājuma pārbaude

Izšķirtspējas un frekvences pārbaude

Pārbaudiet sekojošo.

Jautājumi un atbildes

171

171

171

172

179

5

Saturā rādītājs

Specifikācijas

Vispārīgi 181

Enerģijas taupīšana

Iepriekš iestatīti laika režīmi

183

184

Pielikums

Atbildība par maksas pakalpojumu

(izmaksas, ko sedz klients)

Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ

Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ

Citi gadījumi

186

186

186

186

WEEE 187

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) 187

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija 187

Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana

Optimāla attēla kvalitāte

Pēcattēlu izdegšanas novēršana

188

188

188

Licence 190

Terminoloģija 191

6

1. nodaļa

Pirms izstrādājuma lietošanas

Autortiesības

Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2015 Samsung Electronics

Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.

Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.

Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.

Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.

(a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.

(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).

(b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.

(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).

• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas izsaukuma.

7

Drošības pasākumi

Uzmanību

NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS

IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.

APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.

Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.

Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.

Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo darbību un apkopi.

Simboli

Brīdinājums

Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.

Uzmanību

Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.

Tīrīšana

― Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.

― Tīrot ievērojiet šādas darbības.

― Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.

2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.

― Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

3 Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.

• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.

!

• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.

4

Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.

Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.

5

Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.

6

Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.

Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.

8

Uzglabāšana

Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV mitrinātājs.

― Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).

Elektrība un drošība

― Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

Brīdinājums

Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.

• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.

• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.

!

!

Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.

Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.

• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.

!

Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā

(tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).

• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.

• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.

• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.

9

Uzmanību

!

!

!

Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.

• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.

Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.

• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.

• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.

Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.

• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

!

Instalēšana

Brīdinājums

!

Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.

Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.

• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.

Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.

• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti savainojumi.

• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.

Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.

• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta (vismaz 10 cm) ventilācijai.

• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.

!

10

!

Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).

• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.

• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.

Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Uzmanību

!

Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns, iedarbībai.

• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.

Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.

• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.

• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas un stabilas virsmas.

Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.

!

SAMSUNG

!

Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.

• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.

Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.

• Tā var sabojāt ekrānu.

Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.

• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.

• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.

Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.

• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.

Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.

• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma

Samsung klientu apkalpošanas centru .

11

Darbība

Brīdinājums

!

!

Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam pievienotos kabeļus.

• Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.

!

!

!

Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).

• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.

Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

GAS

Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.

Nekavējoties izvēdiniet telpas.

• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

12

!

100

Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.

• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.

Uzmanību

Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.

Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).

• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.

• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.

• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

!

!

!

-_-

!

Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.

• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.

Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.

• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.

Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.

• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.

Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.

• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.

Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.

Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.

• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

13

!

!

!

Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.

• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.

Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.

Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.

• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.

• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.

Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.

Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.

!

!

Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē.

Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.

• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.

Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).

• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu un lietotu bateriju.

• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.

Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.

• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.

14

Drošības pasākumi darbā ar paneli

― Tiek atbalstīti tikai modeļi DM75E-BR, DM82E-BR.

Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā kā norādīts attēlā. Panelis ir trausls un var tikt sabojāts.

Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā kā norādīts attēlā. (Par pamatu var izmantot tā iesaiņojumu)

!

Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā aizmugurējā daļā esošos rokturus.

!

15 mm

Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā 15 mm attālumā no tā priekšējās daļas.

15

2. nodaļa

Sagatavošana

Sastāvdaļu pārbaude

Sastāvdaļas

― Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.

Sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlos redzamajām sastāvdaļām.

Statīvs nav iekļauts izstrādājuma komplektācijā. Lai uzstādītu statīvu, varat iegādāties to atsevišķi.

RS232C adapteri var izmantot, lai pievienotu citu monitoru, lietojot D-SUB

(9 kontaktu) tipa RS232C kabeli.

Ātrās uzstādīšanas pamācība

Garantijas karte

(nav pieejams dažās atrašanās vietās)

Normatīvā dokumentācija Strāvas vads

-

+

+

Baterijas

(nav pieejams dažās atrašanās vietās)

Tālvadības pults RS232C(IN) adapteris Paliktnis Skrūves (M4L10, 11 gab.) OCM kabelis

16

Ārējā sensora komplekts USB kabelis

Divpusējā līmlente (6 gab.)

Turētāja gredzens (4 gab.)

(Tiek atbalstīti tikai modeļi

DM65E-BR, DM75E-BR.)

Kabeļu skavas Vadu turētāji Skārienpildspalva (1 gab.)

17

Detaļas

Vadības panelis

― Tiek atbalstīti tikai modeļi DM65E-BR un DM75E-BR.

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Paneļa taustiņš

Pogas Apraksts

Ieslēdziet izstrādājumu.

Nospiežot pogu , kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlne.

― Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet nospiestu paneļa taustiņu.

Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni. Varat pielāgot arī opcijas vērtību.

Pārvietojieties uz labajā vai kreisajā pusē esošo izvēlni.

― Lai pielāgotu skaļuma līmeni, kad vadības izvēlne netiek rādīta ekrānā, nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa labi vai pa kreisi.

Skaļrunis

Paneļa taustiņš

18

Detaļas

Vadības panelis

― Tiek atbalstīts tikai modelis DM82E-BR.

Paneļa taustiņš

Skaļrunis

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Paneļa taustiņš

Pogas Apraksts

Ieslēdziet izstrādājumu.

Nospiežot pogu , kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlne.

― Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet nospiestu paneļa taustiņu.

Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni. Varat pielāgot arī opcijas vērtību.

Pārvietojieties uz labajā vai kreisajā pusē esošo izvēlni.

― Lai pielāgotu skaļuma līmeni, kad vadības izvēlne netiek rādīta ekrānā, nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa labi vai pa kreisi.

19

― Nospiežot uz paneļa taustiņa pogu , kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlne.

Vadības izvēlne

Pogas

Return

Source

Menu

Home

Power off

Return

Apraksts

Izvēlieties pievienoto ievades avotu.

Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni Source , nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa kreisi. Kad tiek parādīts ievades avotu saraksts, pabīdiet paneļa taustiņu virzienā pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vajadzīgo ievades avotu. Pēc tam nospiediet paneļa taustiņu.

Atveriet OSD izvēlni.

Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni Menu , nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa kreisi. Tiks parādīts OSD vadības ekrāns. Lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni, nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa labi. Lai izvēlētos kādu apakšizvēlnes objektu, nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Lai mainītu iestatījumus, izvēlieties vajadzīgo izvēlni un nospiediet paneļa taustiņu.

Aktivizējiet režīmu Go to Home .

Lai vadības izvēlnē atlasītu režīmu Home , nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz augšu.

Izslēdziet izstrādājumu.

Lai vadības izvēlnē atlasītu opciju Power off , nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz leju. Pēc tam nospiediet paneļa taustiņu.

Izejiet no vadības izvēlnes.

20

Ārējā sensora komplekts

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

― Ārējais sensors ir apvienots ar tālvadības sensoru, gaismas sensoru un strāvas padeves indikatoru.

Uzstādot displeju pie sienas, varat pārvietot ārējā sensora komplektu uz displeja malu.

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Detaļas Apraksts

Gaismas sensors

Tālvadības sensors

Tas automātiski nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.

Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja.

― Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

Strāvas padeves indikators

Strāvas indikators izslēgsies, kad tiks ieslēgts izstrādājums. Enerģijas taupīšanas režīmā strāvas indikators mirgos.

Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30 leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.

― Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.

― Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.

― Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.

― Ja atvienosit strāvas vadu no izstrādājuma, kamēr tas ir gaidstāves režīmā, izstrādājums darbosies gaidstāves režīmā, līdz beigsies akumulatora enerģija. Šajā laikā deg vai mirgo strāvas padeves indikators. Ja no jauna pievienosit strāvas vadu, tiks aktivizēts ievades avots un izstrādājums atsāks darboties normālā režīmā.

21

Aizmugurējā puse

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

― Tiek atbalstīti tikai modeļi DM65E-BR un DM75E-BR.

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

/ AUDIO IN

USB

USB

(5V 1A) /

TOUCH IN

DVI IN /

MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2 TRAY IN RGB IN

TOUCH

OUT

COMPONENT IN

RJ45

Pieslēgvieta

RS232C IN

RS232C OUT

IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /

AUDIO IN

AUDIO OUT

Apraksts

MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.

Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.

Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.

Avota ierīces audio pievienošanai.

USB

USB (5V 1A) / TOUCH IN

DVI IN / MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1 / HDMI IN 2

TRAY IN

RGB IN

TOUCH OUT

AV IN / COMPONENT IN

RJ45

Savieno ar USB atmiņas ierīci.

USB (5V 1A): ļauj pievienot USB ierīci. Pārliecinieties, vai netiek lietots Touch.

TOUCH IN: ja Touch tiek lietots, šai pieslēgvietai ir jāpievieno kabelis.

DVI IN: Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.

MAGICINFO IN: Lai pievienotu tīkla bloku (iegādājams atsevišķi), izmantojiet (tam paredzētu) DP-DVI kabeli.

Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.

Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.

Izveido savienojumu ar paliktni, kas atrodas izstrādājuma priekšpusē, izmantojot

OCM kabeli.

Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.

Izmanto, lai savienotu Touch ar datoru.

Savieno ar avota ierīci, izmantojot AV/komponentu adapteri.

Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.

22

Aizmugurējā puse

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

― Tiek atbalstīts tikai modelis DM82E-BR.

RS232C IN

RS232C

OUT

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

AUDIO

OUT

SD CARD

USB

(5V 1A)

USB

(5V 1A) /

TOUCH IN

DVI /

MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2

TRAY IN RGB IN TOUCH OUT

COMPONENT IN

IR

OUT

RJ45

Pieslēgvieta

RS232C IN

RS232C OUT

IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB / DVI / HDMI / AV /

COMPONENT AUDIO IN

AUDIO OUT

SD CARD

USB

USB (5V 1A) / TOUCH IN

DVI / MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN1 / HDMI IN 2

TRAY IN

RGB IN

TOUCH OUT

AV IN / COMPONENT IN

IR OUT

RJ45

(5V 1A)

Apraksts

MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.

Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.

Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.

Avota ierīces audio pievienošanai.

Izveidojiet savienojumu ar SD atmiņas karti.

Savieno ar USB atmiņas ierīci.

― Izstrādājuma USB portu pieņemamais maksimālais pastāvīgās strāvas spriegums ir 1A.

Ja maksimālā vērtība tiek pārsniegta, USB porti var nedarboties.

USB (5V 1A): ļauj pievienot USB ierīci. Pārliecinieties, vai netiek lietots Touch.

TOUCH IN: ja Touch tiek lietots, šai pieslēgvietai ir jāpievieno kabelis.

DVI : Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.

MAGICINFO IN: Lai pievienotu tīkla bloku (iegādājams atsevišķi), izmantojiet (tam paredzētu) DP-DVI kabeli.

Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.

Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.

Izveido savienojumu ar paliktni, kas atrodas izstrādājuma priekšpusē, izmantojot OCM kabeli.

Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.

Izmanto, lai savienotu Touch ar datoru.

Savieno ar avota ierīci, izmantojot AV/komponentu adapteri.

Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju LOOP

OUT.

Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.

23

Paliktnis

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Pogas un porti

TOUCH ON/OFF

Apraksts

Ieslēdz vai izslēdz Touch.

QUICK MENU

Skatiet displeja ierīces izvēlnes.

POWER ON/OFF

HDMI IN

TOUCH OUT

TRAY OUT

CONTROL IN

Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Savieno ar USB atmiņas ierīci.

Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.

Izmanto, lai savienotu Touch ar datoru.

Pievienojiet OCM kabeli paliktnim un izstrādājuma TRAY IN pieslēgvietai.

Pievienojiet IS skāriena vadības kabeli paliktnim.

24

Paliktņa uzstādīšana

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

― Lai pievienotu paliktni, izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves.

Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Pretējā gadījumā varat sabojāt izstrādājumu.

― IR skārienievade var nedarboties pareizi, ja ierīce ir pakļauta tiešas vai atstarotas saules gaismas ietekmei vai cita spilgtas gaismas ietekmei.

Kad uzstādāt monitoru, izvairieties no vietām, kuru tuvumā atrodas metālhalogēnspuldzes, halogēnspuldzes vai kvēlspuldzes, kā arī saules apspīdēti logi.

25

Skāriena funkcijas lietošana

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

1 Pievienojiet IS skāriena funkcijas USB kabeli izstrādājuma USB (5V 1A) / TOUCH IN pieslēgvietai.

2 Pievienojiet IS skāriena vadības kabeli paliktnim.

3 Pievienojiet OCM kabeli paliktnim un izstrādājuma TRAY IN pieslēgvietai.

4 Lai skāriena funkciju izmantotu ar datoru vai izstrādājumam pievienotu tīkla bloku (iegādājams atsevišķi), izmantojiet datora skāriena funkcijas kabeli, lai izstrādājuma pieslēgvietu TOUCH OUT savienotu ar datora vai tīkla bloka USB pieslēgvietu.

26

Plug In Module (nopērkams atsevišķi)

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

PIM slots

Pretnozagšanas slēdzene

― Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.

― Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

― Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.

Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:

Lai lietotu Plug In Module , pārliecinieties, vai ir pievienots Samsung PIM (nopērkams atsevišķi).

Lai pievienotu cita ražotāja ierīci, pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar atvērtas spraudnēšanas specifikācijas

(OPS) standartiem.

― Plašāku informāciju par ierīces pievienošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta kopā ar iegādāto PIM.

― Lai iegūtu optimālu audio kvalitāti, konfigurējiet HDMI audio iestatījumus, izmantojot Windows vadības paneli OPS ierīcē. Citu ražotāju izgatavotajiem izstrādājumiem šis nosacījums ir attiecināms tikai uz tām ierīcēm, kas ir saderīgas ar HDMI.

― Lai aktivizētu skaņas izvadi izstrādājumam ar OPS ierīci, kas neatbalsta HDMI, konfigurējiet analogā audio iestatījumus, izmantojot Windows vadības paneli. Atveriet Plug In Module > Edit Name un iestatiet ieejas avotu kā PC , DVI PC vai DVI .

1

Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.

2

Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.

3

Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.

4

Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.

Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.

Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.

27

Logotipa etiķete

Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips var tikt norauts vai nolauzts.

― Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

28

Tālvadības pults

― Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

― Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.

Ieslēdziet izstrādājumu.

Noregulējiet skaļumu.

mainiet ievades avotu.

Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Izslēdziet izstrādājumu.

Ciparu pogas

Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.

izslēdziet skaņu.

Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet MUTE vai nospiediet skaļuma kontroles (+ VOL -) pogu.

Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Izmantojiet šo karsto taustiņu, lai piekļūtu

MagicInfo . Šis karstais taustiņš ir pieejams, kad ir pievienots tīkla bloks vai PIM (spraudņa modulis).

Go to Home palaišanas poga.

29

Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.

Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana

Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot funkciju Video Wall , nospiediet pogu SET un, izmantojot ciparu pogas, ievadiet izstrādājuma ID.

Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.

Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu

SET , un vadiet visas pievienotās ierīces, izmantojot tālvadības pulti.

TOOLS INFO

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades avotu.

Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas iestatījumu.

Apstipriniet izvēlnes atlasi.

Izejiet no pašreizējās izvēlnes.

Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem ievades avotiem: PC , DVI , HDMI vai DisplayPort .

Tiek izmantota Anynet+ režīmā un multivides režīmā.

Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas

30

Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli (nopērkams atsevišķi)

― Modeļi DM65E-BR un DM75E-BR neatbalsta portu IR OUT .

Ārējais apkārtējās vides sensors ir jāpievieno, kad izstrādājums ir izslēgts. Pēc tam ieslēdziet izstrādājumu.

Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu tālvadības pulti

• Izmantojot pareizo stereo kabeli, savienojiet izstrādājuma portu IR OUT ar otra displeja portu IR / AMBIENT SENSOR IN .

• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu

1

, saņems gan izstrādājums

1

, gan

2

.

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

IR OUT

Vairāku displeju vadība, izmantojot ārējo apkārtējās vides sensoru

• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu

1

(kam pievienots ārējais apkārtējās vides sensors), saņems gan izstrādājums

1

, gan

2

.

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

1

IR / AMBIENT

SENSOR IN

IR OUT

IR / AMBIENT

SENSOR IN

1

2

IR / AMBIENT

SENSOR IN

2

31

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas

(Uzstādīšanas rokasgrāmata)

Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.

• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.

• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.

• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.

― Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

A

B

1.1 attēls. Skats no sāniem

Ventilācija

Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas

A Minimālais attālums 40 mm

B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C

• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35  C.

32

B

A

E

C

1.2 attēls. Skats no sāniem

1.3 attēls. Skats no sāniem

D D

Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas

― Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Skats no augšas

A Minimālais attālums 40 mm

B Minimālais attālums 70 mm

C Minimālais attālums 50 mm

D Minimālais attālums 50 mm

E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C

― Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.

Izmēri

2

1

3

4

5

Mērvienība: mm

Modeļa nosaukums

DM65E-BR

1 1 2 2 3 3 4 4 5

1535,3

1756,1

1431,4

1652,2

806,6

930,2

910,4

1034,1

76,6

109,1 (74,1 bez roktura) DM75E-BR

DM82E-BR 1911,8 1831,9 1041,9 1121,7 178,0 (140 bez roktura)

― Visi zīmējumi var neatbilst mērogam. Daži izmēri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas noskaidrojiet tā izmērus. Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfijas vai drukas kļūdām.

33

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana

1

Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai

Lai uzstādītu cita ražotāja sienas montāžas komplektu, izmantojiet turētāja gredzenu (

― Tiek atbalstīti tikai modeļi DM65E-BR, DM75E-BR.

1 ).

Sienas montāžas komplekta uzstādīšana

Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.

Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.

Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.

Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.

34

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

(VESA)

― Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā, piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus savainojumus.

• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.

• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.

• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.

• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.

Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.

• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.

• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.

• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.

Mērvienība: mm

Modeļa nosaukums

VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros

Standarta skrūve Daudzums

DM65E-BR

400 × 400

DM75E-BR M8 4

DM82E-BR 600 × 400

― Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties savainojumi.

35

Tālvadības pults (RS232C)

Kabeļa savienojums

RS232C kabelis

Saskarne

Kontakts

Bitu pārraides ātrums

Datu biti

Pārība

Stopbits

Plūsmas kontrole

Maksimālais garums

RS232C (9 kontaktu)

TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)

9600 b/s

8 bits

Nav

1 bits

Nav

15 m (tikai ekranētā tipa)

• Kontaktu izvietojums un funkcijas

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Kontakts

1

2

6 7 8 9

Signāls

Datu nesēja noteikšana

Saņemtie dati

Pārraidītie dati

Datu termināļa sagatavošana

Pamata signāls

Datu komplekta sagatavošana

Pieprasījuma nosūtīšana

Gatavs nosūtīt

Apļa indikators

36

• RS232C kabelis

Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli

9 5

3

2

1

-P2-

6

-P1-

1

-P1-

Sievišķais Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

SPRAUDNIS

(3,5 ø)

LAN kabelis

• Kontaktu izvietojums un funkcijas

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Kontakta numurs

Standarta krāsa

Balta un oranža

Oranža

Balta un zaļa

Zila

Balta un zila

Zaļa

Balta un brūna

Brūna

Signāls

NC

NC

NC

RX-

TX+

TX-

RX+

NC

37

• Savienotājs: RJ45

Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

Signāls

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signāls

TX+

TX-

RX+

RX-

Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)

RJ45

P1 P2

Signāls

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signāls

RX+

RX-

TX+

TX-

38

Savienojums

― Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai OUT pieslēgvietai.

• 1. savienojums

• 2. savienojums

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

• 3. savienojums

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

39

Vadības kodi

Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA Komandas tips 0

6

7

4

5

1

2

3

Vadība (Iestatīt vadības komandu)

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA Komandas tips 1

Komanda

Nr.

Komandas tips Komanda

Dati

Vērtība

8

Jaudas kontrole

Skaļuma kontrole

Ievades avota kontrole

Ekrāna režīma kontrole

Ekrāna izmēra kontrole

PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole

Automātiskās pielāgošanas kontrole

(tikai PC un BNC)

Videosienas režīma kontrole 0x5C

0x19

0x3C

0x3D

0x11

0x12

0x14

0x18

0~1

Kontrolsumma

Vērtību diapazons

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

0

Nr.

9

10

11

Komandas tips

Drošības slēdzene

Videosienas ieslēgšana

Videosienas lietotāja vadība

Komanda

0x5D

0x84

0x89

Vērtību diapazons

-

0~1

0~1

• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības, izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā

(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.

Piem., Ieslēgšana un ID=0

Heders

0xAA

Komanda

0x11

ID Datu garums

1

Dati 1

" Power "

Kontrolsumma

Heders

0xAA

Komanda

0x11

ID Datu garums

1

Dati 1

1

12

• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām neatbildēs.

40

Jaudas kontrole

• Funkcija

Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.

• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x11 0

• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)

Heders Komanda ID Datu garums Dati

0xAA 0x11 1 " Power "

" Power ": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.

1: IESLĒGTS

0: IZSLĒGTS

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 A r-CMD

0x11

Kontrolsumma

Vērtība1 Kontrolsumma

" Power "

" Power ": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 N

" ERR " : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

r-CMD

0x11

Vērtība1

" ERR "

Kontrolsumma

Skaļuma kontrole

• Funkcija

Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.

• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x12 0

• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)

Heders Komanda ID

0xAA 0x12

Datu garums

1

Dati

" Volume "

" Volume ": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 A 0x12

Kontrolsumma

Vērtība1

" Volume "

Kontrolsumma

" Volume ": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 N 0x12

" ERR " : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

Vērtība1

" ERR "

Kontrolsumma

41

Ievades avota kontrole

• Funkcija izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.

• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x14 0

• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA 0x14 1

" Input Source ": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Ievades avots

Komponenšu

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Dati

" Input Source "

Kontrolsumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz

Get (Iegūt) komandām.

― Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 un HDMI2_PC portus.

― Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo .

― Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak r-CMD Vērtība1 Kontrolsumma

0xAA 0xFF 3 A 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 N

" ERR " : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.

r-CMD

0x14

Vērtība1

" ERR "

Kontrolsumma

42

Ekrāna režīma kontrole

• Funkcija izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.

Ja ir iespējota funkcija Video Wall , ekrāna režīmu nevar vadīt.

― Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.

• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x18 0

• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA 0x18 1

Dati

" Screen Mode ": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Tālummaiņa

Plašā tālummaiņa

4 : 3

• Ack

Heders Komanda ID Ack/Nak

0xAA 0xFF

Datu garums

3 A

" Screen

Mode " r-CMD

0x18

Kontrolsumma

Vērtība1

" Screen

Mode "

Kontrolsumma

" Screen Mode ": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

3

Ack/Nak r-CMD Vērtība1

0xAA 0xFF N 0x18 " ERR "

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Ekrāna izmēra kontrole

• Funkcija

Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.

• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x19 0

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums

3

Ack/Nak r-CMD Vērtība1

0xAA 0xFF A 0x19 " Screen

Size "

" Screen Size ": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD Vērtība1

0xAA 0xFF 3 N 0x19 " ERR "

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Kontrolsumma

Kontrolsumma

Kontrolsumma

43

PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole

• Funkcija

Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.

― Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.

― Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms Video Wall ir iestatīts pozīcijā On .

― Šī funkcija nav pieejama režīmā MagicInfo .

• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x3C 0

• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)

Heders Komanda ID Datu garums Dati Kontrolsumma

0xAA 0x3C 1 " PIP "

" PIP ": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods

1: PIP IESLĒGTS

0: PIP IZSLĒGTS

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD Vērtība1

0xAA 0xFF 3 A 0x3C " PIP "

Kontrolsumma

"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD Vērtība1 Kontrolsumma

0xAA 0xFF 3 A 0x3C " PIP "

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)

• Funkcija

Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.

• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)

Nav

• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)

Heders Komanda ID Datu garums Dati Kontrolsumma

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0x00 (vienmēr)

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA 0xFF 3

Ack/Nak

A r-CMD

0x3D

Vērtība1

" Auto

Adjustment "

Kontrolsumma

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

3

Ack/Nak

A 0xAA 0xFF

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

r-CMD

0x3D

Vērtība1

" ERR "

Kontrolsumma

44

Videosienas režīma kontrole

• Funkcija

Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.

Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall .

• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x5C 0

• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA 0x5C 1

Dati

" Video Wall Mode "

Kontrolsumma

" Video Wall Mode ": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods

1: Full

0: Natural

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD Vērtība1 Kontrolsumma

0xAA 0xFF 3 A 0x5C " Video

Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD Vērtība1 Kontrolsumma

0xAA 0xFF 3 A 0x5C "ERR"

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Drošības slēdzene

• Funkcija

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock , var izmantot datoru.

Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.

• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x5D 0

• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu / atspējošanu)

Heders Komanda ID Datu garums Dati Kontrolsumma

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods

1: IESLĒGTS

0: IZSLĒGTS

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 A 0x5D

Vērtība1

" Safety Lock "

Kontrolsumma

" Safety Lock ": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods

• Nak

Heders Komanda ID Datu garums

Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 N 0x5D

Vērtība1 Kontrolsumma

" ERR "

" ERR " : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

45

Videosienas ieslēgšana

• Funkcija

Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.

• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x84 0

• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu

Heders Komanda ID Datu garums

0xAA 0x84 1

Dati

V.Wall_On

• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā

1: Videosiena IESLĒGTA

0: Videosiena IZSLĒGTA

• Ack

Heders Komanda ID Datu garums Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 A 0x84

Kontrolsumma

Vērtība1

V.Wall_On

Kontrolsumma

V.Wall_On : tāpat kā iepriekš

• Nak

Heders Komanda

0xAA 0xFF

ID Datu garums

3

Ack/Nak

N r-CMD

0x84

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

Videosienas lietotāja vadība

• Funkcija

Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.

• Iegūt videosienas statusu

Heders Komanda ID Datu garums Kontrolsumma

0xAA 0x89 0

Vērtība1

ERR

• Iestatīt videosienu

Heders Komanda ID Datu garums

2 0xAA 0x89

Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods

Vērtība1

Wall_Div

Vērtība2

Wall_SNo

Kontrolsumma

Kontrolsumma

46

10x10 videosienas modelis

izslēgts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

47

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods

10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)

Iestatīt numuru Dati

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack

Heders

0xAA

Komanda

0xFF

• Nak

Heders

0xAA

Komanda

0xFF

ID

ID

Datu garums

4

Datu garums

3

Ack/Nak

A

Ack/Nak

N

"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.

r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Vērtība1

Wall_Div

Vērtība1

ERR

Vērtība2

Wall_SNo

Kontrolsumma

Kontrolsumma

48

3. nodaļa

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Pirms pievienošanas

Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas

― Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.

Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.

― Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.

Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.

― Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.

― Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

Datora pievienošana

• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.

Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.

― Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

RGB IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

49

Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

Kad būsit pievienojis izstrādājumam datoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no datora.

• Sound → izvēlieties HDMI Sound iestatījumu PC(DVI)

• Picture → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Text sadaļā Picture Mode

• System → General → izvēlieties HDMI Hot Plug iestatījumu Off

DVI /

MAGICINFO IN

HDMI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

― Izmantojot DVI-HDMI adapteri, varat izmantot izstrādājuma DVI portu kā HDMI portu.

DVI /

MAGICINFO IN

50

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

HDMI IN DP IN

• Drošības norādījumi par DP lietošanu

― Lai palielinātu gaidstāves režīma jaudu, izstrādājums aptur DP saziņu, kad tas ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

Ja izstrādājums duālajā monitora režīmā tiek izslēgts vai pāriet enerģijas taupīšanas režīmā, monitora iestatījumu izmaiņas var netikt atjauninātas. Tādējādi ekrāna rādījums var nebūt pareizs.

Šādā gadījumā pirms izstrādājuma lietošanas iestatiet funkciju Max. Power Saving uz Off .

― Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas taupīšanas ekrānā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.

― Izstrādājuma displeja ( DP IN ) ports un komplektācijā iekļautais DP kabelis ir konstruēti atbilstoši

VESA standartiem. VESA standartiem neatbilstoša DP kabeļa lietošana var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību. Uzņēmums Samsung Electronics nav atbildīgs par problēmām, kas rodas

VESA standartiem neatbilstoša kabeļa izmantošanas gadījumā.

Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.

51

Video ierīces pievienošana

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.

Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.

• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.

― Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

― Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE .

Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeli

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

52

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

― Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs pieejama. Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video ierīces audio pieslēgvietām.

― Kad būsit pievienojis izstrādājumam video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no video ierīces.

― Sound → izvēlieties HDMI Sound iestatījumu AV(HDMI)

― Picture → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Videos/Images sadaļā Picture Mode

― System → General → izvēlieties HDMI Hot Plug iestatījumu On

― Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.

DVI /

MAGICINFO IN

HDMI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

53

Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana

• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.

• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.

Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMI-

DVI un audio kabeļus.

• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi, pieprasītu jauninājumu.

• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.

• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties savienojuma kļūda.

• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.

Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.

Pievienošana audio sistēmai

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

― Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

AUDIO OUT

HDMI IN

54

LAN kabeļa pievienošana

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

― Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

RJ45

• Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.

*Ekranēts vītais pāris.

55

Ievades avota maiņa

Source

SOURCE → Source

Source

MagicInfo S MagicIWB S PC HDMI AV

To go to Options, press and hold the Enter button.

Component

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Programmatūra MagicIWB S ļauj demonstrēt dažādu saturu lielā skārienekrāna monitorā.

Izmantojiet šo programmatūru, lai atdzīvinātu sapulces un konferences zvanus.

Plašāku informāciju skatiet skārienekrāna pārklājuma lietotāja rokasgrāmatā.

MagicIWB S lietotāja rokasgrāmatu varat lejupielādēt vietnē http://www.samsung.com/ displaysolutions.

Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.

Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no Avotu saraksta.

― Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE .

― Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.

― Lai skatītu detalizētu informāciju par pievienotajām avota ierīcēm, nospiediet pogu TOOLS lapā Source .

Edit Name

SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Pielāgojiet pievienotās ierīces nosaukumu.

― Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI

Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

Information

SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E

Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.

56

4. nodaļa

MDC izmantošana

Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.

-Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.

Programmas MDC instalēšana/ atinstalēšana

Instalēšana

― MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.

1

Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.

2

Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK .

3

Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified , noklikšķiniet uz

Next .

4

Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties

I accept the terms in the license agreement un noklikšķiniet uz Next .

5

Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz

Next .

6

Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu, un noklikšķiniet uz Next .

― Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa atrašanās vietā.

7

Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt programmu, un noklikšķiniet uz Install .

8

Tiks parādīts instalācijas progress.

9

Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish .

― Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish , lai nekavējoties palaistu MDC programmu.

10 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.

― Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt redzama.

― Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.

Atinstalēšana

1 Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst programmu .

2 Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt .

57

Savienojuma izveide ar MDC

MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)

RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

1. monitors

2. monitors

Dators

58

MDC lietošana, izmantojot Ethernet

Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.

Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

― Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.

RJ45

HUB

Dators

1. monitors

2. monitors

59

Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli

― Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.

― Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT , var pievienot vairākus izstrādājumus.

1. monitors

RJ45 RS232C OUT

2. monitors

Dators

60

5. nodaļa

Funkcija Sākums

Šī funkcija tiek nodrošināta izvēlnē Support → Go to Home .

Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME .

Player

HOME → Player → ENTER E

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

― Lai izmantotu funkciju Player , izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu MagicInfo .

Atskaņojiet dažādu saturu, piemēram, kanālus ar piešķirtiem grafikiem, veidnes vai failus.

Demonstrējiet kanālus vai saturu, izmantojot šādas metodes:

• Network Channel : atskaņojiet saturu, izmantojot serveri.

― Lai palaistu funkciju Network Channel , pārliecinieties, vai izstrādājums ir savienots ar serveri.

• Local Channel : atskaņojiet saturu iekšējā atmiņā vai no ārējās atmiņas.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

61

Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī

Lite servera apstiprināšana

• Izvēlnē Server Network Settings funkcijai MagicInfo Mode izvēlieties iestatījumu Lite .

Apstipriniet un lietojiet Lite serveri.

― Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera iestatījumus Network Settings .

1 Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.

3

Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device .

4

Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Lite .

5 Lite apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved .

2

Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.

6

Neapstiprināto Lite ierīču sarakstā noklikšķiniet uz pogas Approve .

62

7

Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.

• Device Name : ievadiet ierīces nosaukumu.

• Device Group : lai norādītu grupu, izvēlieties .

• Location : ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.

― Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO , tiek parādīti šī grafika dati. Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.

8

Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All .

9

Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks pēc lejupielādes tiek palaists.

― Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo servera lietotāja rokasgrāmatā>.

― Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu iestatījumus.

Pareiza laika iestatīšana

Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.

1

Dodieties uz cilni Device → Time .

2

Izvēlieties ierīci.

3

Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.

• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.

• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.

• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums, izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.

― Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo

Lite Server lietotāja rokasgrāmatā>.

63

Premium servera apstiprināšana

• Izvēlnē Server Network Settings funkcijai MagicInfo Mode izvēlieties iestatījumu Premium .

Apstipriniet un lietojiet Premium serveri.

― Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera iestatījumus Network Settings .

1

Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.

3

Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device .

4

Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Premium .

5 Premium apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved .

2

Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.

6

Neapstiprināto Premium ierīču sarakstā savai ierīcei izvēlieties pogu Approve .

64

7

Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.

9

Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks pēc lejupielādes tiek palaists.

― Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo Premium servera lietotāja rokasgrāmatā>.

― Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu iestatījumus.

• Device Name : ievadiet ierīces nosaukumu.

• Device Group : lai norādītu grupu, izvēlieties .

• Location : ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.

― Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO , tiek parādīti šī grafika dati. Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.

8

Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All .

Pareiza laika iestatīšana

Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.

1

Dodieties uz cilni Device → Time .

2

Izvēlieties ierīci.

3

Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.

• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.

• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.

• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums, izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.

― Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo

Premium servera lietotāja rokasgrāmatā>.

65

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device : All

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

Content : All Sort by : File Name Options

1 / 4 item(s)

My Templates

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Network Channel

Demonstrējiet saturu, veidnes un serverī konfigurētos grafikus.

• Izvēlnes Player ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri (apstiprinājums).

Lai redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad darbojas Network Channel , nospiediet tālvadības pults pogu

INFO .

1

Izvēlnē Player atlasiet Network Channel .

― Ja izvēlnē Network Channel nav reģistrēts neviens kanāls, tiks parādīts paziņojums No channels .

2

Tiks palaista funkcija Network Channel .

Local Channel

Atskaņojiet izstrādājumā konfigurēto grafiku vai kanālu.

1

Izvēlnē Player atlasiet Local Channel .

― Ja izvēlnē Local Channel nav reģistrēts neviens kanāls, tiks parādīts paziņojums No channels .

2

Tiks palaista funkcija Local Channel .

My Templates

Atskaņojiet izstrādājuma iekšējā atmiņa saglabātu veidni, izmantojot My Templates .

66

Pieejamās funkcijas lapā Player.

Player saraksta lapa nodrošina tālāk norādītās funkcijas.

• Device

Izvēlieties Internal vai USB , lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.

All / Internal / USB

• Content

Kā kritēriju izvēlieties satura veidu, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.

All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates

• Sort by

Norādiet satura kārtošanas kritēriju.

File Name / Recently played

• Options

Izvēlnes elementi lapā Player

Opcijas nosaukums

Play Selected

Send

Delete

Settings

Darbības

Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu.

Kopējiet saturu uz citu krātuves ierīci.

Izdzēsiet vēlamo saturu.

Konfigurējiet detalizētus satura rekvizītus.

― Informāciju par funkciju Settings skatiet nākamajā lapā.

67

Player lapas izvēlne Settings

Settings

Settings

Select the storage location that you want to download scheduled channels from the network to.

Default Storage

Picture Size

Display Duration

Transition Effect

Content Orientation

Internal

Random

Landscape

Close

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Default Storage

Izvēlieties krātuves vietu, kurā lejupielādēt plānotos kanālus no tīkla.

• Internal / USB / SD Card (Modeļi DM65E-BR un DM75E-BR netiek atbalstīti.)

Picture Size

Iestatiet satura ekrāna lielumu.

Ja Picture Size iestatījums ir Video vai Image

• Full Screen / Original Size / Fit to Screen

Ja Picture Size iestatījums ir PDF vai Office

• Full Screen / Original Size

― Šī funkcija ir pieejama tikai Video , Image , PDF un Office failiem.

Display Duration

Iestatiet slaidrādē katras lapas ilgumu.

― Šī funkcija ir pieejama tikai Image , PDF , Flash un Office failiem.

Transition Effect

Konfigurējiet pārejas efektus starp lapām un ainām slaidrādē vai videofailā.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

― Šī funkcija ir pieejama tikai Image failiem.

Content Orientation

Pārslēdziet satura demonstrēšanas orientāciju uz režīmu Landscape vai Portrait .

• Landscape / Portrait

― Ja Content Orientation iestatījums ir Portrait skats, VP8 video kodeks netiek atbalstīts.

― Opcija Source nav pieejama, ja Content Orientation iestatījums ir Portrait .

68

Default content

Šis noklusējuma saturs tiks rādīts, ja ieslēgsit kanālu, kurā netiek rādīta neviena programma.

• None / My Templates

Safely Remove

Droši atvieno USB atmiņu

Reset

Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

69

Kad tiek palaists saturs

Palaistā satura datu apskate

Current time:

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

Information

00:00am

Network Channel

No channels selected

No channels selected

DTP-EP-APP-5402-03-Hijack

No Schedule to download

OK

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Nospiediet tālvadības pults pogu INFO .

• Current time

• Type : šobrīd demonstrētā kanāla veids

― Var izmantot tikai Network Channel / Local Channel demonstrēšanas laikā.

• CH Number : šobrīd demonstrētajam kanālam piešķirtais numurs

― Var izmantot tikai Network Channel / Local Channel demonstrēšanas laikā.

• CH Name : šobrīd demonstrētā kanāla nosaukums

― Var izmantot tikai Network Channel / Local Channel demonstrēšanas laikā.

• Software Version : parāda ierīces programmatūras versiju.

• MAC ID : parāda ierīces sākotnējo identifikācijas numuru.

• Tags : atzīmju iestatījumi, ko ierīcei piešķīris serveris.

― Var izmantot tikai Network Channel / Local Channel demonstrēšanas laikā.

• Server : parāda servera savienojuma statusus ( Connected , Not connected vai Not approved ).

• USB : parāda USB ierīces savienojuma statusu.

70

Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Šī funkcija nav pieejama, ja saturs tiek atskaņots, izmantojot Video Wall .

Satura atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS , lai konfigurētu iestatījumus, piemēram, Picture Mode un

Sound Mode .

• Playlist

Skatiet šobrīd atskaņoto satura objektu sarakstu.

• Music

Iestatiet fona mūziku šobrīd demonstrētajam saturam.

• Picture Mode

Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam

Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Sound Mode

Pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam saturam

Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify

• Repeat

Iestatiet atkārtošanas režīmu.

One / All

71

Ar Player saderīgi failu formāti

• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.

• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar demonstrēt.

Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.

• Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.

• Skatiet atbalstītās failu versijas.

Flash Player 11.0 un Flash Air 3.0 vai to vecākas versijas netiek atbalstītas.

Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007

• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.

Tīkla grafika vairāki rāmji

Demonstrēšanas ierobežojumi

• Vienlaikus var demonstrēt ne vairāk kā divus video failus ( Video ).

• Portreta demonstrēšanas režīmā vienlaikus var demonstrēt tikai vienu video failu.

• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.

• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.

• LFD(.lfd) faili netiek atbalstīti.

Skaņas izvades ierobežojumi

• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.

• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko izvēlējies lietotājs.

― Tīkla BGM: iestatījumus var konfigurēt, veicot 1. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.

― Vietējais BGM: BGM iestatījumus var konfigurēt, izmantojot rīkus, kas tiek parādīti, Player demonstrēšanas laikā nospiežot pogu TOOLS .

― Lietotāja izvēlēts galvenais rāmis: galvenā rāmja iestatījumus var konfigurēt, veicot 2. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.

Veidņu faili un LFD(.lfd) faili

Ierobežojumi

• Pārliecinieties, vai atmiņā Internal / USB atmiņā atrodas dalītā mape (saturs/grafiki).

Demonstrēšanas ierobežojumi

• Var demonstrēt ne vairāk kā divus video ( Video ) failus.

• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.

• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.

• Vienā videosienas displejā vienlaicīgi nevar demonstrēt vairākus videoklipus ( Video ).

Skaņas izvades ierobežojumi

• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.

• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko izvēlējies lietotājs.

72

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Saturs

Faila paplašinājums

Konteiners Video kodeks

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

1920 x 1080

640 x 480

Izšķirtspēja Kadru nomaiņas ātrums

(fps)

6~30

Bitu pārraides ātrums

(Mbps)

Audio kodeks

30 AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

4

73

Video

• 3D video netiek atbalstīts.

• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju, netiek atbalstīts.

• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt saraustītu attēlu.

• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.

• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1

• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.

• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:

Zem 1280x720: maks. 60 kadri

Virs 1280x720: maks. 30 kadri

• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.

• Atbalsta tikai BD MVC Spec.

• Ja monitorā parādītajiem video failiem ir izmantoti nesaderīgi kodeki vai izšķirtspēja ir 1080x1920, vienlaicīgi var atskaņot tikai vienu video failu.

• Kad tiek atskaņots viens video fails, kompleksais režīms netiek atbalstīts šādos gadījumos:

nesaderīgs kodeks (MVC, VP3, MJPEG) ↔ nesaderīgs kodeks;

nesaderīgs kodeks ↔ saderīgs kodeks;

izšķirtspēja atšķiras no monitora izšķirtspējas;

frekvence atšķiras no monitora frekvences.

Audio

• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt saraustītu skaņu.

• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.

• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam.

WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.

• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.

Attēls

• Saderīgais attēlu failu formāts: JPEG, PNG, BMP

32, 24 un 8 bitu BMP faili netiek atbalstīti.

• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 4096

• Maksimālais atbalstītais faila lielums: 20 MB

• Atbalstītie attēlu efekti: 9 efekti

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear ,

Stairs , Wipe , Random )

74

Flash

• Flash Player 11.0 un Flash Air 3.0 vai to vecākas versijas netiek atbalstītas.

• Flash animācija

Saderīgais failu formāts: SWF

• Ieteicamā izšķirtspēja: 960 x 540

Uzmanību

Nevar tikt garantēts tāds Flash Player sniegums, kāds tas būtu Windows operētājsistēmā

Satura izveides laikā ir jāveic optimizācija

• Flash video

Saderīgais failu formāts: FLV

Video

Kodeks: H.264 BP

Izšķirtspēja: 1920 x 1080

Audio

Kodeks: H.264 BP

Uzmanību

F4V failu formāts netiek atbalstīts

Screen Video netiek atbalstīts

Power Point

• Saderīgie dokumentu failu formāti

Paplašinājums: ppt, pptx

Versija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcijas, kas netiek atbalstītas

Animācijas efekts

3D formas (tiks parādītas kā 2D)

Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)

Word Art

Līdzināšana

Var rasties grupas līdzinājuma kļūda

Office 2007

SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.

Objektu ievietošana

Pusplatuma rakstzīmes

Burtu atstarpe

Tabulas

Vertikāli izvietots teksts

Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.

Slaidu piezīmes un izdales materiāli

PDF

• Saderīgie dokumentu failu formāti

Paplašinājums: pdf

• Funkcijas, kas netiek atbalstītas

Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli, netiek atbalstīts atveides problēmu dēļ.

Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas attēlu saturs.

Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.

Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.

Dažas rakstzīmes netiek atbalstītas

(Īpašās rakstzīmes var būt bojātas.)

75

WORD

• Saderīgie dokumentu failu formāti

Paplašinājums: .doc, .docx

Versija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcijas, kas netiek atbalstītas

Lapas fona efekts

Daži paragrāfu stili

Word Art

Līdzināšana

Var rasties grupas līdzinājuma kļūda

3D formas (tiks parādītas kā 2D)

Office 2007

SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.

Tabulas

Pusplatuma rakstzīmes

Burtu atstarpe

Vertikāli izvietots teksts

Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.

Slaidu piezīmes un izdales materiāli

Veidņu faili

• Izveide/rediģēšana/atskaņošana ir pieejama tikai sadaļā Template .

LFD

• Tiek atbalstīts kanālā Network Channel un

Local Channel

• Saderīgie dokumentu failu formāti

Paplašinājums: .lfd

76

Ar Videowall saderīgi failu formāti

― Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet <MagicInfo Server lietotāja rokasgrāmatu>.

Video

• 3D video netiek atbalstīts.

• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju, netiek atbalstīts.

• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt saraustītu attēlu.

• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.

• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1

• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.

• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:

Zem 1280x720: maks. 60 kadri

Virs 1280x720: maks. 30 kadri

• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.

• Atbalsta tikai BD MVC Spec.

• Daži kodeki, iespējams, netiek atbalstīti portretu demonstrēšanas režīmā.

Attēls

• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg, bmp, png

• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640

― Augstākas izšķirtspējas attēla parādīšanai uz ekrāna var būt nepieciešams ilgāks laiks.

77

Ierobežojumi

• Viens klients var demonstrēt tikai vienu video ( Video ) failu.

― Videosienas displejos var demonstrēt dažāda satura failus.

Vienā videosienas displejā nevar demonstrēt divus video ( Video ) failus.

Pieejams

Pieejams Nav pieejama

78

Schedule

HOME → Schedule → ENTER E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

Type : Local

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 [CH3]Channel 3 Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

06:00 am

Device : Internal Options

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Pieejamās funkcijas lapā Schedule.

Lapa Schedule nodrošina tālāk norādītās funkcijas.

• Type

Local : pievienojiet vai rediģējiet grafikus.

Network : skatiet serverī konfigurēto tīkla grafiku.

• Device

Parādiet pievienotās krātuves ierīces nosaukumu.

― Šī opcija ir aktivizēta tikai tad, ja Type iestatījums sadaļā Device ir Local .

• Options

Izvēlnes elementi lapā Schedule

Opcijas nosaukums Darbības

Send Sūtiet konfigurētus grafikus uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai

"kopēt".

Delete Dzēsiet grafikus.

79

Kanālu grafiku konfigurēšana

Atskaņojiet un demonstrējiet multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, izvēlētajā laikā.

1

Izvēlieties kanālu, ko konfigurēt.

2

Izvēlieties video, mūzikas un fotoattēlu saturu, ko lietot kanāla grafikā.

3

Iestatiet laiku grafika atskaņošanai. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Mainiet kanāla grafika nosaukumu un pēc tam izvēlieties mērķa mapi, kurā saglabāt.

5

Nospiediet pogu Save .

― Funkcija ir pieejama tikai tad, ja Type iestatījums ir Local .

Kanālu grafika rediģēšana

Mainiet konfigurētā kanālu grafika iestatījumus, piemēram, saturu, ilgumu un grafika nosaukumu.

1

Izvēlieties kanālu, ko rediģēt.

2

Izvēlieties video, foto vai mūzikas saturu, ko rediģēt kanālu grafikā.

Satura dzēšana: novietojiet kursoru virs vajadzīgā satura un pēc tam nospiediet pogu E , lai to izdzēstu.

Pārejiet uz satura saraksta labo pusi. Noklikšķiniet uz pogas + , lai pievienotu saturu vai mainītu satura objektu atskaņošanas secību.

3 Iestatiet laiku grafika atskaņošanai. ( Start Time ~ Stop Time )

4 Mainiet kanāla grafika nosaukumu un pēc tam izvēlieties mērķa mapi, kurā saglabāt.

5 Nospiediet pogu Save .

― Funkcija ir pieejama tikai tad, ja Type iestatījums ir Local .

80

Template

HOME → Template → ENTER E

Template

Select a template to customise.

Market : All Orientation : Landscape

1 / 64 item(s)

My Templates

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pieejamās funkcijas lapā Template.

Izveidojiet unikālu saturu, izmantojot veidnes. Satura izveide ir pavisam vienkārša. Vienkārši mainiet veidnēs esošos attēlus un tekstu.

Kārtojiet veidņu sarakstu, izmantojot šādus kritērijus:

• Market

• Orientation

Landscape : izvēlieties šo režīmu, ja lietojat izstrādājumu ainavas orientācijā.

Portrait : izvēlieties šo režīmu, ja lietojat izstrādājumu portreta orientācijā.

1

Izvēlieties veidni no piedāvātajiem veidņu paraugiem.

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Preview

Cancel

Save New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Screen bg_co...

Background Music

2 Pēc izvēles kārtojiet veidni, ievietojot tekstu, videoklipu, fotoattēlu vai PDF failus.

81

Teksta ievade

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

A a Press the volume button on the remote to change the font size.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design bg_co...

Background Music

Edit Text

Font options

Preview

Save

Edit Text

Izvēlieties logu Edit Text , lai ievadītu tekstu.

Font options

Font Size : Norādiet ziņas teksta lielumu.

Font Colour : norādiet ziņas teksta krāsu.

Background colour : norādiet ziņas fona krāsu.

Background opacity : norādiet ziņas fona caurspīdīgumu.

Alignment : izvēlieties ziņojuma līdzinājuma režīmu.

Scroll : norādiet ziņas ritināšanas virzienu/ātrumu.

Hide Element : Parādiet vai paslēpiet ziņojumu.

― Atlasot Hide , ziņojuma iestatījumi netiek atiestatīti.

Reset : atjaunojiet visiem Font options iestatījumiem to noklusējuma vērtības.

Ievietojiet saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un PDF failus.

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Hide Element

Default content duration

Show

00:00:05

Aspect Ratio

Mute

Done Cancel

Fona attēla/mūzikas konfigurēšana

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen Device : All

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Done bg_common_07.jpg

Cancel bg_common_11.jpg

bg_commo

82

Preview

Template preview is running. It will stop after 20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Priekšskatiet izveidoto veidni, izmantojot funkciju Preview .

2 Lai saglabātu veidni, nospiediet pogu Save .

3

Konfigurējiet opcijas Template Name un Storage .

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template01

Internal

Save Cancel

4

Nospiediet pogu Save , lai pabeigtu satura izveidi.

83

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER E

Clone Product

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci. Varat arī importēt iestatījumus no ārējas krātuves ierīces.

Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.

Ja ārējā krātuves ierīcē nav atrasts dublikāta fails

1

Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product .

2

Tiek parādīts paziņojums No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?

.

Ja ārējā krātuves ierīcē ir atrasts dublikāta fails

1

Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product .

2

Tiek parādīts paziņojums Cloning file found. Please select an option.

.

Palaidiet funkciju Import from External Storage vai Export to External Storage .

Import from External Storage : kopējiet ārējā krātuves ierīcē saglabātos iestatījumus izstrādājuma atmiņā.

Export to External Storage : kopējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci.

― Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.

84

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Piešķiriet komplektam ID numuru.

Device ID

Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri. (Diapazons: 0~224)

Nospiediet u / d , lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E .

Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.

PC Connection Cable

Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.

• RS232C cable savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.

• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.

Device ID Auto Set

Šī funkcija automātiski piešķir ID numuru ierīcei, kas ir savienota, izmantojot RS232C kabeli.

Ja ir pievienotas vairākas ierīces, aktivizējiet šo funkciju pirmajā vai pēdējā ierīcē.

85

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.

Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.

Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt

MagicInfo funkciju.

Apply to

• Current Source (ekrāna izvade no ierīces, kas pievienota pie Source ): konfigurējiet videosienas funkcijas ekrāna izvadei no ārējas ierīces, kas ir pievienota izstrādājumam.

• MagicInfo Player S : konfigurējiet videosienas funkcijas saturam, kas saglabāts izstrādājuma atmiņā vai USB ierīces atmiņā, vai SD kartē.

Ierobežojumi

― Ja secīgi demonstrēsit video failus ar dažādu izšķirtspēju (piemēram, pēc 1920x1080 izšķirtspējas satura demonstrēsit

1280x720 saturu) vai ja pēc video faila demonstrēsit attēla failu, demonstrēšanas kvalitāte sākumā var būt saraustīta.

Attēls Video

• Atbalstītā izšķirtspēja

1920 x 1080 @ 24p/30p

1280 x 720 @ 24p/30p/60p

• HEVC un 3D attēli netiek atbalstīti.

• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg, png, bmp

• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja

jpeg : 15360 x 8640

png: 4096 x 4096

bmp: 4096 x 4096

86

Video Wall

Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall .

Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

Šī funkcija automātiski sadala videosienas displeju, ņemot vērā videosienas matricas konfigurāciju.

Ievadiet videosienas matricu.

Videosienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo displeja ierīču skaitu var iestatīt diapazonā no 1 līdz 15.

― Videosienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 100 ekrānos.

― Opcija Horizontal x Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On .

Screen Position

Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot funkciju Screen Position .

Izvēloties Screen Position , tiks parādīta videosienas matrica ar numuriem, kas piešķirti izstrādājumiem, kuri veido videosienu.

Lai pārkārtotu izstrādājumus, izmantojiet tālvadības pults virzienu bultiņas, lai pārvietotu izstrādājumu uz citu vajadzīgo numuru. Nospiediet pogu E .

• All Displays : piešķiriet ekrāna novietojumu visiem displejiem. Pēc tam jums nav jāiestata videosiena atsevišķiem displejiem.

• Current Displays : piešķiriet ekrāna novietojumu pirmajam displejam.

― Screen Position ļauj sadalīt ekrānu maksimums 100 skatos (15x15). Maksimālo skatu skaitu var iegūt, ja, izmantojot DP Loopout, pievienoto izstrādājumu skaits arī ir 100.

― Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On .

― Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontal x Vertical .

Format

Izvēlieties, kā parādīt attēlus videosienas displejā.

• Full : parādiet attēlus pilnekrāna režīmā bez malas.

• Natural : parādiet attēlus to sākotnējā proporcijā, nepalielinot un nesamazinot to lielumu.

― Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On .

87

Network Status

HOME → Network Status → ENTER E

Network Status

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

88

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Atlasiet attēla režīmu ( Picture Mode ), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.

Videos/Images režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Text režīms uzlabo datora attēla kvalitāti.

• Shops & Malls

Piemērots tirdzniecības vietām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Offices & Schools

Piemērots birojiem un skolām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Terminals & Stations

Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Video Wall

Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Calibration

šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management .

Lai pareizi lietotu režīmu Calibration , konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management .

Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management , apmeklējiet vietni www.samsung.com/ displaysolutions.

• BD Wise

Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta BD Wise . Ja funkcija BD Wise ir iestatīta uz On , attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālu izšķirtspēju.

Funkcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas atbalsta funkciju BD Wise .

Funkcija BD Wise ir iespējota tikai tad, ja tiek pievienota avota ierīce, kurā darbojas funkcija BD Wise .

89

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

― Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiestata opcija Clock Set .

On Timer

Iestatiet funkciju On Timer , lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.

Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.

On Timer : iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : izvēlieties Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun vai Manual .

Ja izvēlaties Manual , varat izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.

Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.

• Time : iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.

• Volume : iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu skaļuma līmeni.

• Source : izvēlieties ievades avotu.

• Content (ja Source iestatījums ir Internal/USB ): USB ierīcē vai iekšējās atmiņas ierīcē atlasiet mapi, kurā ir saturs, kuru vēlaties atskaņot, kad ierīce tiek ieslēgta. Atskaņojamais saturs var būt mūzikas, fotoattēlu vai video faili.

― Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce.

― Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera funkcija nedarbosies pareizi.

― Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, funkcija Slide Show nedarbosies.

― Ja mapes nosaukums ir par garu, mapi nevar izvēlēties. Tiek atpazītas 255 rakstzīmes.

― Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, ir piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena tipa USB ierīces, pārliecinieties, vai tām piešķirtajām mapēm ir atšķirīgi nosaukumi.

― Ja izmantojat funkciju On Timer , ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu lasītāju.

― Funkcija On Timer var nedarboties ar USB ierīcēm, kurās ir iebūvēts akumulators, dažu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai PMP, jo izstrādājumam ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai atpazītu šīs ierīces.

90

Off Timer

iestatiet izslēgšanas taimeri ( Off Timer ), izvēloties kādu no septiņām opcijām. ( Off Timer 1 ~ Off Timer 7 )

• Setup : izvēlieties Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun vai Manual .

Ja izvēlaties Manual , varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.

Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.

• Time : iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.

Holiday Management

Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.

• Add Holiday : norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.

Izmantojot pogas u / d , izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save .

Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.

Start : iestatiet brīvdienu sākuma datumu.

End : iestatiet brīvdienu beigu datumu.

― Delete : izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.

― Edit : izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.

• Set Applied Timer : iestatiet funkciju On Timer un Off Timer , lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.

Nospiediet E , lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.

Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.

91

Ticker

HOME → Ticker → ENTER E

Ticker

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.

• Off / On

• Message : ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.

• Time : iestatiet opcijas Start Time un End Time , lai parādītu Message .

• Font options : norādiet ziņas teksta fontu un krāsu.

• Position : izvēlieties orientāciju, lai parādītu Message .

• Scroll : norādiet ziņas ritināšanas iestatījumus: Direction un Speed .

• Preview : Priekšskatiet konfigurētos subtitru iestatījumus.

Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.

92

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER E pm 12:00

January 1 2015

Change URL

URL Launcher

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot funkciju URL Launcher , sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju, ko kura to iegādājāties.

― Lai izmantotu funkciju URL Launcher , izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu URL Launcher .

93

6. nodaļa

Ekrāna pielāgošana

Konfigurējiet Picture iestatījumus ( Backlight , Colour Tone utt.).

Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

·

Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

80

70

50

R50

45

50

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Atlasiet attēla režīmu ( Picture Mode ), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.

Videos/Images režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Text režīms uzlabo datora attēla kvalitāti.

• Shops & Malls

Piemērots tirdzniecības vietām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Offices & Schools

Piemērots birojiem un skolām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Terminals & Stations

Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Video Wall

Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.

Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text .

• Calibration

šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management .

Lai pareizi lietotu režīmu Calibration , konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management .

Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management , apmeklējiet vietni www.samsung.com/ displaysolutions.

• BD Wise

Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta BD Wise . Ja funkcija BD Wise ir iestatīta uz On , attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālu izšķirtspēju.

Funkcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas atbalsta funkciju BD Wise .

Funkcija BD Wise ir iespējota tikai tad, ja tiek pievienota avota ierīce, kurā darbojas funkcija BD Wise .

94

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

80

70

45

50

50

R50

Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode iestatījumi. Pielāgojamās opcijas

Videos/Images Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

Calibration

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Backlight

BD Wise Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

― Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour vai Tint (G/R) , atbilstoši tiks pielāgots ekrāna displejs.

― varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.

― Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

95

Colour Temperature

MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E

Picture

Colour Temperature 16000K

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pielāgojiet krāsu temperatūru (sarkana/zaļa/zila). (Diapazons: 2800K–16000K)

― Iespējots, kad opcija Colour Tone ir iestatīta uz Off .

― Izvēlne Colour Temperature ir atspējota, ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration vai BD Wise .

96

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Picture

White Balance

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

2 Point

Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.

• Reset : Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.

10 Point

Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.

• 10 Point ( Off / On )

― Opcijas Level , Red , Green , Blue un Reset ir iespējotas tikai tad, ja opcijas 10 Point iestatījums ir On .

• Level : izvēlieties intervālu, ko pielāgot.

• Red : pielāgojiet sarkanās krāsas līmeni.

• Green : pielāgojiet zaļās krāsas līmeni.

• Blue : pielāgojiet zilās krāsas līmeni.

• Reset : Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.

― Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.

― Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Picture Mode iestatījumu Offices & Schools ( Videos/Images ).

97

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Picture

Gamma 0

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Calibrated value

MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E

Picture

Calibrated value Don't apply

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.

― Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration , režīms Gamma tiek atspējots.

Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management , režīmā Information un Advertisement.

• Don't apply / Apply

― Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management , apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.

― Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration , režīms Calibrated value tiek atspējots.

98

Advanced Settings

MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Off

Off

0

Off

Native

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Video Wall

Picture Mode iestatījumi.

Videos/Images

Pielāgojamās opcijas

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space

Dynamic Contrast / Black Tone

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone

/ RGB Only Mode / Colour Space / Motion

Lighting

Text Dynamic Contrast / Black Tone

BD Wise Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space

― Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration , režīms Advanced Settings tiek atspējots.

99

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

Off

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Pielāgojiet ekrāna kontrastu.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Izceļ rozā krāsu Flesh Tone .

RGB Only Mode

Parāda krāsu Red , Green un Blue , lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.

• Auto / Native / Custom

― Lai pielāgotu opcijas Colour , Red , Green , Blue un Reset , iestatiet opciju Colour Space uz Custom .

Motion Lighting

Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.

― Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images .

• Off / On

100

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode iestatījumi. Pielāgojamās opcijas

Videos/Images Colour Tone / Digital Clean View / MPEG

Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /

Motion Plus / Dynamic Backlight

Text Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic

Backlight

Calibration

BD Wise

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG

Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /

Dynamic Backlight

101

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

Colour Tone

Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Text

• Off / Cool / Standard / Warm

Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Videos/Images vai BD Wise

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

― Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration , režīms Colour Tone tiek atspējots.

― Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.

Digital Clean View

Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digital Clean View , lai samazinātu statiskos attēlus vai māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Uztvertais signāls ir visspēcīgākais, ja josla ir zaļa.

― Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.

MPEG Noise Filter

Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.

• Off / Low / Medium / High / Auto

102

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.

• Low / Normal / Auto

― Šī opcija ir pieejama tikai režīmos HDMI , DVI un DisplayPort (AV laika noteikšana: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.

Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu optimālai kvalitātei.

• Off / Auto1 / Auto2

― Opcija ir pieeja režīmos AV , Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).

103

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Motion Plus

Samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru kustību, tādējādi nodrošinot skaidrāku attēlu.

Izvēlņu nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.

Off : izslēdz funkciju Motion Plus .

Clear : iestata funkciju Motion Plus režīmā Clear (piemērots, lai iegūtu skaidrus kustīgus attēlus).

Standard : iestata funkciju Motion Plus režīmā Standard .

Smooth : iestata funkciju Motion Plus režīmā Smooth (piemērots, lai iegūtu dabiskus kustīgus attēlus).

Custom : izmantojiet, lai pēc samazinātu pēcattēlu un izplūšanu.

• Blur Reduction : izmantojiet, lai samazinātu pēcattēlu.

Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Motion Plus iestatījums ir Custom .

• Judder Reduction : izmantojiet, lai samazinātu izplūšanu.

Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Motion Plus iestatījums ir Custom .

• LED Clear Motion : izmantojiet, lai samazinātu izplūšanu.

Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Motion Plus iestatījums ir Custom .

• Reset : atjaunojiet Motion Plus iestatījumu noklusējuma vērtības.

Izmantojot šo opciju, krāsa ekrānā var atšķirties.

Opcija ir atspējota, ja režīma PIP iestatījums ir On .

Dynamic Backlight

Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.

• Off / On

104

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.

Picture Size

― Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.

• 16:9 : iestata attēlu 16:9 platā režīmā.

• Zoom1 : izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.

• Zoom2 : izmantojiet izteiktākai palielināšanai.

• Smart View 1 : samazina 16:9 attēlu par 50%.

• Smart View 2 : samazina 16:9 attēlu par 25%.

• Wide Fit : palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.

• 4:3 : iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.

― Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.

Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.

• Screen Fit : parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI (720p/1080i/1080p) vai Component

(1080i/1080p).

• Custom : maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.

• Original ratio : ja ievades avots ir PC , DVI , HDMI (datora savienojums), DisplayPort video tiks demonstrēts sākotnējā izmēru attiecībā.

105

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Custom

Off

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Custom

Off

Pielāgo attēla pozīciju. Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcija Picture Size ir iestatīta uz Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit ,

Screen Fit vai Custom .

― Lai lietotu funkciju Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit vai Custom , rīkojieties šādi:

1

Nospiediet pogu d , lai atlasītu opciju Position . Nospiediet pogu E .

2

Nospiediet pogu u vai d , lai pārvietotu attēlu uz augšu vai uz leju.

3

Nospiediet pogu E .

Pielāgojiet attēla tālummaiņu un novietojumu. Šī iespēja ir pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz HDMI (1080i/1080p),

Component (1080i/1080p), AV vai DVI . Lai iespēja būtu pieejama, iestatiet Picture Size uz Custom .

― Iespēja Custom izvēlnē Picture Size ir aktivizēta tikai tad, ja Picture Mode iestatījums ir Videos/Images , kamēr ir aktivizēts režīms DVI vai DisplayPort .

1

Nospiediet pogu d , lai atlasītu opciju Zoom/Position . Nospiediet pogu E .

2

Atlasiet Zoom vai Position . Nospiediet pogu E .

3

Nospiediet pogu u / d / l / r , lai pārvietotu attēlu.

4

Nospiediet pogu E .

― Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset .

Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.

106

Resolution

Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no tālāk norādītajiem parametriem, varat optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir datoram, izmantojot šo izvēlni.

Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

107

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Picture

Auto Adjustment

Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC .

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Picture

PC Screen Adjustment

Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC .

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.

• Coarse / Fine noņem vai samazina attēla trokšņus.

Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet funkciju Coarse , lai pēc iespējas labāk pielāgotu frekvenci ( Coarse ), un pēc tam vēlreiz izmantojiet noregulēšanas funkciju Fine-tune. Kad trokšņu daudzums ir samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.

• Position

Lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.

Nospiediet pogu ▲ vai ▼ , lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu ◄ vai ► , lai pielāgotu horizontālo pozīciju.

• Image Reset atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.

108

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Picture

Picture Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Picture

Reset Picture

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izvēloties opciju Picture Off , ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.

Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.

Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.

109

7. nodaļa

OnScreen Display

PIP

MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E

OnScreen Display

PIP

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Language

Reset OnScreen Display

English

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Lai iegūtu informāciju par PIP skaņu, skatiet Sound Select norādījumus.

Ja izstrādājumu izslēdzat, kad skatāties PIP režīmā, PIP režīms paliks aktīvs pēc izstrādājuma izslēgšanas/ieslēgšanas.

Iespējams, ka attēls PIP ekrānā kļūst mazliet nedabisks, ja izmantojat galveno ekrānu, lai skatītos spēli vai karaoke.

PIP iestatījumi.

Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.

Galvenais attēls Apakšattēls

PC / DVI / HDMI / DisplayPort AV / Component

AV / Component PC / DVI / HDMI / DisplayPort

― Ja opcijas Source Content Orientation iestatījums ir Portrait , režīms PIP tiek atspējots.

― Režīms Plug In Module tiek atbalstīts tikai tad, ja izstrādājumam ir pievienots PIM (iegādājams atsevišķi).

110

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

Close

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

On

PC

Õ

Ã

Main

• PIP ( Off / On ): aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.

• Source : varat atlasīt apakšattēla avotu.

• Size ( , , , , , , ): izvēlieties apakšattēla lielumu.

• Position ( , , , , ): izvēlieties apakšattēla novietojumu.

― Dubultajā režīmā ( , , , ) nevar izvēlēties opciju Position .

• Sound Select ( Main / Sub ): varat izvēlēties Main attēla vai Sub attēla skaņas klausīšanos.

111

Display Orientation

MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Onscreen Menu Orientation

Iestatiet izvēlnes ekrāna orientāciju.

• Landscape : parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).

• Portrait : parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.

Source Content Orientation

Iestatiet izstrādājumam pievienoto ārējo ierīču satura orientāciju.

• Landscape : iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).

• Portrait : iestata ekrānu portreta režīmā.

― Ja opcijas PIP iestatījums ir On , režīms Source Content Orientation tiek atspējots.

Aspect Ratio

Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.

• Full Screen : parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.

• Original : parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.

― Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait .

― Ja opcijas PIP iestatījums ir On , režīms Aspect Ratio tiek atspējots.

112

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Auto Protection Time

Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai novērstu māņattēlu iededzināšanu ekrānā.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija Screen

Burn Protection .

Izmantojot tehnoloģiju Screen Burn Protection , attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.

Funkcijas Screen Burn Protection Time iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.

Pixel Shift

Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.

• Pixel Shift ( Off / On )

― Opcijas Horizontal , Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On .

• Horizontal : iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.

• Vertical : iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.

• Time : iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.

Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi

Pieejamie iestatījumi Optimālie iestatījumi

Horizontal (pikseļi) 0 ~ 4 4

Vertical (pikseļi) 0 ~ 4 4

Time (minūtes) 1 min ~ 4 min 4 min

― Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra un režīma.

― Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav izstrādājuma defekts.

― Ja opcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit , režīms Pixel Shift tiek atspējots.

113

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

Off

Timer

Varat iestatīt opcijas Screen Burn Protection taimeri.

Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Burn Protection tiek automātiski apturēta.

Timer

Off

Repeat : parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (periodos).

Interval : parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no Start Time līdz End

Time ).

― Opcijas Mode , Period , Time , Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat vai

Interval .

• Mode : izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.

Pixel : pikseļi ekrānā nepārtraukti mainās uz melniem pikseļiem.

Rolling bar : vertikāla josla pārvietojas no kreisās puses uz labo.

Fading screen : viss ekrāns kļūst gaišāks, pēc tam tumšāks.

― Rolling bar un Fading screen modeļi tiek parādīti tikai vienreiz neatkarīgi no norādītā atkārtošanas perioda vai laika.

• Period : norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Burn Protection .

― Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat .

• Time : norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Burn Protection būs ieslēgta.

― Opcija ir iespējota, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat , un opcijas Mode iestatījums ir Pixel .

• Start Time : iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.

― Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval .

• End Time : iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.

― Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval .

114

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

Off

Immediate display

Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.

• Off / Light / Dark

115

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

Download Status Message

On

On

On

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Source Info

Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.

• Off / On

No Signal Message

Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.

• Off / On

MDC Message

Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.

• Off / On

Download Status Message

Izvēlieties, lai rādītu statusu, kad tiek lejupielādēts saturs no servera vai citas ierīces.

• Off / On

116

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

OnScreen Display

Menu Language English

Iestatiet izvēlnes valodu.

― Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

117

8. nodaļa

Skaņas pielāgošana

Konfigurējiet izstrādājuma ( Sound ) iestatījumus.

Sound Mode

MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Sound on Video Call

Dolby Digital Comp

Speaker Settings

Auto Volume

Standard

AV(HDMI)

Current Source

RF

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.

• Standard : izvēlas parasto skaņas režīmu.

• Music : vairāk izceļ mūziku, nevis balsis.

• Movie : nodrošina labāko skaņu filmām.

• Clear Voice : vairāk izceļ balsis, nevis citas skaņas.

• Amplify : palielina augstas frekvences skaņas intensitāti, lai uzlabotu skaņas uztveri personām, kam ir dzirdes traucējumi.

― Ja opcijas Speaker Settings iestatījums ir External , režīms Sound Mode tiek atspējots.

118

Sound Effect

MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Konfigurējiet vēlamo izvades skaņas efektu.

― Ja opcijas Speaker Settings iestatījums ir External , režīms Sound Effect tiek atspējots.

― Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Sound Mode iestatījums ir Standard .

Virtual Surround

Šī funkcija skaļruņos nodrošina virtuālu 5.1 kanālu telpisku skaņu, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related Transfer Function).

• Off / On

Dialog Clarity

Šī funkcija ļauj palielināt balss intensitāti pār fona mūziku vai skaņas efektiem tā, lai saruna būtu dzirdama daudz skaidrāk.

• Off / On

Equaliser

Izmantojiet opciju Equaliser , lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.

• Balance L/R : regulē līdzsvaru starp labo un kreiso skaļruni.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (joslas platuma pielāgojums): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču līmeni.

• Reset : atjauno ekvalaizera noklusējuma iestatījumus.

119

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Sound on Video Call

MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E

Sound

Sound on Video Call Current Source

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izvēlieties skaņas izvades avotu: AV(HDMI) vai PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

Izvēlieties skaņas izvadi, kuru klausīties videozvana laikā.

• Current Source / Video Call

― Ja opcijas Speaker Settings iestatījums ir External , režīms Sound on Video Call tiek atspējots.

120

Dolby Digital Comp

MENU m → Sound → Dolby Digital Comp → ENTER E

Sound

Dolby Digital Comp RF

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Speaker Settings

MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E

Sound

Speaker Settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Iestatiet Dolby Digital Compression režīmu.

• Line / RF

Sound Output

Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu, izmantojot kādu ārējo skaņas uztvērēju, var būt dzirdama atbalss, ko izraisa atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājumu skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam pievienotajiem skaļruņiem. Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz External .

• External / Internal / Receiver

― Iestatot opciju Speaker Settings uz External , izstrādājumu skaļruņi tiek izslēgti.

Skaņa tiks atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja opcija Speaker Settings ir iestatīta uz Internal , tiek ieslēgti gan izstrādājuma, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota pa visiem skaļruņiem.

― Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.

121

Auto Volume

MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E

Sound

Auto Volume Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Sound

Reset Sound

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Skaņas līmenis var atšķirties atkarībā no kanāla.

Pārslēdzoties uz citu kanālu, skaļuma līmenis tiek pielāgots automātiski.

• Off / Normal / Night

Iestatījums Normal izlīdzina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai, mainot kanālus, skaņas līmenis paliek nemainīgs.

Iestatījums Night izlīdzina un samazina skaņas līmeni katrā kanālā, lai katra kanāla skaņas līmenis būtu klusāks. Iestatījums

Night ir noderīgs vakarā, kad, iespējams, vēlaties lietot zemu skaņas līmeni.

― Lai lietotu pievienotās avota ierīces skaļuma līmeņa vadību, iestatiet opciju Auto Volume uz Off . Pievienotās avota ierīces skaļuma vadības izmaiņas var netikt lietotas, ja opcijas Auto Volume iestatījums ir Normal vai Night .

― Ja opcijas Speaker Settings iestatījums ir External , režīms Auto Volume tiek atspējots.

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

122

9. nodaļa

Network

Network Status

MENU m → Network → Network Status → ENTER E

Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

Disconnect IP Settings Retry Close

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Network Settings

MENU m → Network → Network Settings → ENTER E

Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu dažādas viedā centrmezgla funkcijas, piemēram, meklēšanu internetā, satura kopīgošanu mājas tīklā un funkciju atjauninājumus.

Network Settings

Select your network type.

Network type

Wireless network

Wireless

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Refresh WPS(PBC)

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Network type

• Wireless / Wired

123

Tīkla iestatījumi (vadu)

Savienojuma izveide ar tīklu

Izmantojot kabeli, izstrādājumu LAN tīklam varat pievienot trīs veidos.

• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu savienojot ar ārēju modemu, lietojot LAN kabeli.

Skatiet diagrammu tālāk.

Modema pieslēgvieta uz sienas Ārējais modems

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu, izmantojot LAN kabeli.

Skatiet diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai maršrutētājs, kas atrodas jūsu mājvietā kādā citā vietā.

LAN piesl gvieta uz sienas

LAN

RJ45

Modema kabelis LAN kabelis

• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu savienojot ar IP koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam izmantojiet LAN kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.

Modema pieslēgvieta uz sienas Ārējais modems

(ADSL / VDSL)

IP sadalītājs

(ar DHCP serveri)

LAN

RJ45

LAN kabelis

Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu internetam, tādējādi jums tās nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.

Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla savienojumu, izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.

― Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP.

― ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.

Modema kabelis LAN kabelis LAN Cable

124

Iestatiet tīkla savienojumu, lai izmantotu interneta pakalpojumus, kā piemēram, programmatūras jaunināšana.

Automātisks Network Settings (vadu)

Izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.

Vispirms pārliecinieties, vai LAN kabelis ir pievienots.

Automātiskā iestatīšana

1

Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wired .

2

Nospiediet pogu Connect , lai startētu Network Settings .

Poga Connect ir aktivizēta tikai tad, ja ir pievienots LAN kabelis.

3

Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un pārbaudīts tīkla savienojums.

Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection completed.

.

― Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet LAN porta savienojumu.

― Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt savienojumu manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu par tīkla iestatīšanu.

Manuāls Network Settings (vadu)

Birojos var izmantot statiskās IP adreses.

Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.

Ievadiet šīs vērtības manuāli.

Tīkla savienojuma vērtību iegūšana

Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.

1

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.

2

Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.

3

Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support .

4

Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details . Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.

Manuālā iestatīšana

1

Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wired .

2

Nospiediet pogu Connect , lai startētu Network Settings .

Poga Connect ir aktivizēta tikai tad, ja ir pievienots LAN kabelis.

3

Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Nospiediet Stop . Pārbaudes process tiks apturēts.

4

Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings . Tiek parādīts ekrāns IP Settings .

5

Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Settings uz Enter manually . Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.

― Iestatot opciju IP Settings uz Enter manually , automātiski tiek mainīts opcijas DNS Setting iestatījums uz Enter manually .

6

Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E . Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.

7

Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection completed.

.

125

Tīkla iestatījums (bezvadu)

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Bezvadu IP sadal ī t ā js

(maršrut ē t ā js ar DHCP serveri)

LAN piesl ē gvieta uz sienas

LAN kabelis

Uzņēmums Samsung iesaka izmantot protokolu IEEE 802.11n. Ja demonstrēsit video, izmantojot tīkla savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts vienmērīgi.

― Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP koplietotājam iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus un sakaru kļūmi.

― Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus.

Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11 un jūsu piekļuves punktā vai bezvadu maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung izstrādājums neatbalstīs savienojuma izveidi saskaņā ar jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām.

― Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās identifikācijas numurs) kodu. WPS jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu.

― Savienojuma metodes: Bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt trīs veidos.

Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana), manuālā iestatīšana,

WPS(PBC)

Automātiska tīkla iestatīšana (bezvadu)

Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst tīklam, pārraida šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Security Key . Security Key pamatā ir piekļuves frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu kombinācija, kas ir jāievada, kad iestatāt sava bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi tīkla savienojuma iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam būs Security Key , automātiskās vai manuālās iestatīšanas laikā būs jāievada piekļuves frāze.

Automātiskā iestatīšana

1

Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless .

2

Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts pieejamo tīklu saraksts.

3

Tīklu sarakstā nospiediet pogu ▲ vai ▼ , lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E .

― Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh , lai meklētu vēlreiz.

― Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop .

Tiks parādīta poga Add Network .

4 Ja tiek parādīts ekrāns Enter password.

, pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.

5 Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter password.

(drošības atslēga vai PIN kods).

126

6

Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done , un pēc tam nospiediet E . Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.

― Savienojums ar maršrutētāju ir izveidots, taču nevar piekļūt internetam.

7 Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

.

Manuāla tīkla iestatīšana (bezvadu)

Birojos var izmantot statiskās IP adreses.

Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.

Ievadiet šīs vērtības manuāli.

Tīkla savienojuma vērtību iegūšana

Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.

1

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.

2

Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.

3

Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support .

4

Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details . Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.

Manuālā iestatīšana

1

Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless .

2

Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts pieejamo tīklu saraksts.

3

Tīklu sarakstā nospiediet pogu u vai d , lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E .

― Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh , lai meklētu vēlreiz.

― Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop .

4 Ja tiek parādīts ekrāns Enter password.

, pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.

5 Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter password.

(drošības atslēga vai PIN kods).

6 Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done , un pēc tam nospiediet E . Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.

7 Kamēr tiek veikts mēģinājums izveidot tīkla savienojumus, izvēlieties Stop . Tādējādi savienojums tiks pārtraukts.

8 Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings . Tiek parādīts ekrāns IP Settings .

9 Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Settings uz Enter manually . Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.

― Iestatot opciju IP Settings uz Enter manually , automātiski tiek mainīts opcijas DNS Setting iestatījums uz Enter manually .

127

10

Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E . Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.

11

Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

.

WPS(PBC)

Iestatīšana, izmantojot WPS(PBC)

Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC) , veiciet tālāk norādītās darbības.

1

Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless .

2

Izvēlieties WPS(PBC) , nospiediet E un pēc tam atkārtoti nospiediet E .

3

Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC) . Izstrādājums automātiski iegūs visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.

4

Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.

128

Lai lietotu šo funkciju, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta Wi-Fi Direct .

Wi-Fi Direct

MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E

Iestatiet, lai izstrādājumu savienotu ar bezvadu mobilajām ierīcēm. Izmantojot šo funkciju, varat izstrādājumam pievienot bezvadu mobilās ierīces, neizmantojot maršrutētāju.

Lai mobilo ierīci savienotu ar izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi Direct, rīkojieties šādi:

1

Dodieties uz ekrānu Wi-Fi Direct . Izstrādājums sāk meklēt ierīces.

2

Ieslēdziet ierīcē funkciju Wi-Fi Direct . Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi ierīci.

• PBC (konfigurēšana ar pogu): Wi-Fi ierīcē 2 minūšu laikā nospiediet pogu WPS(PBC) . Izstrādājums automātiski iegūs visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.

• PIN : savā ierīcē ievadiet parādīto PIN .

― Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam izvēlieties Disconnected .

Multimedia Device Settings

MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E

Ļaujiet citām sava tīkla ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem, kopīgot saturu ar jūsu ierīci.

129

Screen Mirroring

MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E

Pievienojiet izstrādājumam mobilo ierīci, kas atbalsta spoguļošanas funkciju. Tas ļauj izstrādājumā parādīt mobilās ierīces ekrānu un atskaņot skaņu. Ar spoguļošanu tiek saprasta mobilās ierīces ekrāna un skaņas nodrošināšana displeja ierīcē.

― Lai izmantotu Screen Mirroring , pārliecinieties, vai mobilā ierīce atbalsta spoguļošanas funkciju, piemēram, AllShare Cast, WiDi (versija 3.5 vai jaunāka) un Miracast. Lai pārbaudītu, vai spoguļošanas funkcija ir pieejama, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.

― Ekrāna vai skaņas izvade var būt traucēta, ja tīkls ir pārslogots.

Screen Mirroring

Mobilajā ierīcē palaidiet spoguļošanas funkciju. Mobilā ierīce automātiski meklē un parāda izstrādājumu sarakstā.

― Ja mobilā ierīce nevar izveidot savienojumu ar izstrādājumu, izslēdziet un ieslēdziet abas ierīces un mēģiniet vēlreiz.

Server Network Settings

MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E

Connect to server

Lai palaistu Player , izveidojiet savienojumu ar tīklu.

• Server Address / SSL / Port

― Ja iespējosit opciju SSL , serveris izmantos https , un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.

― Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja, izmantojot porta numuru 7001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.)

MagicInfo Mode

Izvēlieties piemērotu MagicInfo Mode atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.

• Lite / Premium

Server Access

Izvēlieties metodi savienojuma izveidei ar servera tīklu.

• Allow / Deny

FTP Mode

Norādiet FTP darbības režīmu.

• Active / Passive

130

Device Name

MENU m → Network → Device Name → ENTER E

Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.

Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.

• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input

131

10. nodaļa

System

Accessibility

MENU m → System → Accessibility → ENTER E

Accessibility

Menu Transparency

High Contrast

Enlarge

Medium

Off

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Menu Transparency

Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.

• High / Medium / Low

High Contrast

Iestatiet izvēlnes fonu un fontu augsta kontrasta krāsās. Kad ir izvēlēta šī funkcija, izvēlne kļūst necaurspīdīga.

• Off / On

Enlarge

Iestatiet, vai palielināt izvēlnē iezīmēto objektu.

• Off / On

132

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

System

Accessibility

Setup

Touch Control

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Sākotnējie iestatījumi (System)

Kad izstrādājums tiek ieslēgts pirmo reizi, konfigurējiet pamatiestatījumus, piemēram, valodu, kanālu un laiku.

Nospiediet pogu .

― Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.

Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN .

1 Menu Language

Valodas izvēle

Nospiediet pogu u vai d un pēc tam nospiediet pogu E . Norādiet OSD izvēlnes valodu.

2

Display Orientation

Landscape / Portrait

Konfigurējiet izvēlnes lapas orientāciju.

3

Auto Power Off

Iestatiet laiku, kad automātiski izslēgt izstrādājumu, ja tas netiek lietots ilgstošu laika periodu.

Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours

4 Network Settings

Izveidojiet savienojumu ar tīklu. Lai sāktu, nospiediet pogu E . Ja nezināt sava tīkla iestatīšanas informāciju vai vēlaties to iestatīt vēlāk, izvēlieties Skip . Lai iestatītu tīkla savienojumu vēlāk, izmantojiet izvēlni Network .

5 Clock Set

Iestatiet pašreizējo datumu un laiku un pēc tam izvēlieties Next .

133

6

Play via

MagicInfo / URL Launcher

Izvēlieties piemēroto atskaņotāja režīmu atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.

― Iestatījuma darbība Play via tiek parādīta tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar tīklu.

7 Device Name

User Input / [Signage]Display 1 ~ 6

Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.

Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.

8 Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

134

Touch Control

MENU m → System → Touch Control → ENTER E

Touch Control

Touch Control Lock

Admin Menu Lock

Off

Off

Device to Control Samsung SMART Signage

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Konfigurējiet funkcijas, kas saistītas ar pieskārienu vadību.

Touch Control Lock

Nobloķējiet skārienekrāna vadības režīmu, lai novērstu, ka ierīces tiek vadītas, izmantojot skārienievadi.

• Off / On

Admin Menu Lock

Iestatiet Admin Menu Lock , lai, pieskaroties un turot pirkstu uz ekrāna, tiktu parādīta administratora iestatījumu izvēlne.

• Off / On

― Lai izmantotu funkciju Touch Control , piestipriniet skārienekrāna pārklājuma komplektu (iegādājams atsevišķi).

Device to Control

Norādiet avotu, kas tiks vadīts, izmantojot skārienievadi. Ja tiek demonstrēts ar skārieniem vadāms saturs, kas ir izveidots autora programmā, izvēlieties Connected Source Device . Šādā gadījumā jums vajadzēs izmantot tālvadības pulti, lai vadītu ierīces izvēlni.

• Samsung SMART Signage / Connected Source Device

135

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

On

Off

0 sec

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer . Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu ieslēgts vai izslēgts noteiktā laikā, izmantojot funkciju Timer .

― Nospiediet pogu INFO , ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.

Clock Set

Izvēlieties Clock Set . Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E .

Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts, nospiediet E .

― Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.

DST

Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.

Off / On

• Start Date : iestatiet vasaras laika sākuma datumu.

• End Date : iestatiet vasaras laika beigu datumu.

• Time Offset : izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.

Sleep Timer

Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E . Lai atceltu Sleep

Timer , izvēlieties Off .

Power On Delay

Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas pārslodzi (0-50 sekunžu diapazonā).

136

Auto Source Switching

MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

All

PC

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.

Auto Source Switching

Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On , displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.

Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.

Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.

Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas, katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.

Ja Primary Source atlases iestatījums ir All , displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.

Primary Source Recovery

Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.

― Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All .

Primary Source

Norādiet Primary Source , lai lietotu automātisko ievades avotu.

Secondary Source

Norādiet Secondary Source , lai lietotu automātisko ievades avotu.

― Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All .

137

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Auto Power On

Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas poga.

• Off / On

PC module power

Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.

Synced power-on

Lai ieslēgtu datora moduli, neieslēdzot LFD, izvēlieties Off .

• Off / On

Synced power-off

Lai izslēgtu LFD, neizslēdzot datora moduli, izvēlieties Off .

• Off / On

Max. Power Saving

Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā noteiktu laika periodu.

• Off / On

― Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC , DVI , HDMI , DisplayPort .

138

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Standby Control

Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.

• Auto

Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.

Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal .

• Off

Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal .

― Opcija Standby Control ir iespējota tikai tad, ja opcijas Source iestatījums ir PC , DVI , HDMI vai DisplayPort .

― Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal , pārbaudiet kabeļa savienojumu.

― Ja No Signal Message iestatījums ir Off , paziņojums No Signal netiek parādīts.

Šādā gadījumā iestatiet funkciju No Signal Message uz On .

• On

Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.

Power Button

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.

• Power on only : iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.

• Power on and off : iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.

Network Standby

Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.

• Off / On

139

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

On

Off

Off

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Energy Saving

Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.

• Off / On

― Pielāgojot opcijas High iestatījumu sadaļā Picture , ja ir ieslēgta opcija Eco Sensor , tiks atspējota opcija Off .

Min. Backlight

Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On , varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna spilgtumu. Min. Backlight ir tumšākais aizmugurgaismojuma režīms. Opcijas Min. Backlight iestatījumam ir jābūt zemākam par opcijas Backlight iestatījumu.

― Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On , displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks) atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes.

Screen Lamp Schedule

Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.

• Off / On

140

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

On

Off

Off

4 hours

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

System

Temperature Control 77

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

No Signal Power Off

Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.

― Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.

Auto Power Off

Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.

Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 C.

Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās vides temperatūra ir 40 C).

― Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.

141

Device Manager

MENU m → System → Device Manager → ENTER E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Konfigurējiet izstrādājumam pievienoto ārējo ievades ierīču iespējas.

Keyboard Settings

Kad izstrādājumam tiek pievienota tastatūra, tiek atvērta izvēlne Keyboard Settings .

Select Keyboard

Izvēlieties tastatūru no pievienoto tastatūru saraksta.

― Var izmantot tikai vienu pievienoto tastatūru.

Keyboard Options

― Atkarībā no valsts.

Keyboard Language

Norādiet tastatūras ievades valodu.

Keyboard type

Norādiet tastatūras veidu.

Switch Input Language

Konfigurējiet taustiņu kombināciju, ko izmantot ievades valodas nomaiņai.

142

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Mouse Settings

Kad izstrādājumam tiek pievienota pele, tiek atvērta izvēlne Mouse Settings .

Select Mouse

Konfigurējiet peles savienojuma iestatījumus vai pievienoto peles ierīču iespējas.

― Var izmantot tikai vienu no pievienotajām peles ierīcēm.

Mouse Options

― Atkarībā no valsts.

Primary Button

Izvēlieties peles pogu, kas veiks pamatfunkcijas (noklikšķināt un ievadīt).

• Left (noklusējuma) / Right

Pointer Speed

Iestatiet peles rādītāja ātrumu.

• Slow / Standard / Fast

143

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Pointer Settings

Norādiet rādītāja lielumu, ātrumu un formu.

― Izvēlne Pointer Settings ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots Magic Presenter (iegādājams atsevišķi).

Pointer Size

Norādiet rādītāja lielumu.

• Small / Medium / Large / Extra Large

Pointer Speed

Norādiet rādītāja ātrumu. Lielāks ātrums palielina rādītāja jutību.

• Slow / Standard / Fast

Pointer Image

Norādiet rādītāja formu.

• Image 1 ~ Image 10

144

Play via

MENU m → System → Play via → ENTER E

System

Play via MagicInfo

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

System

Change PIN

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Izvēlieties piemērotu režīmu Play via atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.

Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no iestatījuma.

• MagicInfo / URL Launcher

Tiek atvērts ekrāns Change PIN .

Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter New PIN . Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā Confirm New

PIN .

Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close . Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.

― Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0

145

Security

MENU m → System → Security → ENTER E

Security

Safety Lock

Button Lock

USB Auto Play Lock

Mobile Connection Lock

Off

Off

Off

Off

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Safety Lock

― Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.

Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN .

• Off / On

Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu LOCK .

Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.

Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On , izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.

• Off / On

USB Auto Play Lock

Izvēlieties, vai automātiski atskaņot pievienotajā USB ierīcē saglabāto MagicInfo saturu.

• Off

Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs tiks atskaņots automātiski.

• On

Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs netiks atskaņots automātiski.

― Ja pievienosit USB ierīci, kurā saglabāts MagicInfo saturs, piecas sekundes tiks rādīts paziņojums " USB Auto Play Lock :

On ".

Mobile Connection Lock

Neļaujiet citām sava tīkla ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem, kopīgot saturu ar jūsu Signage ierīci.

• Off / On

146

General

MENU m → System → General → ENTER E

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode Off

On

On

On

On

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Smart Security

Drošības funkcijas jūsu displeja ierīces un pievienotās krātuves ierīces aizsardzībai pret vīrusiem ietver tālāk minētās iespējas.

Smart Security

Izmantojiet šo iespēju, lai ieslēgtu/izslēgtu Smart Security aizsardzību.

• Off / On

Scan

Pārbaudiet, vai displeja ierīcē un pievienotajās ierīcēs nav vīrusu.

Isolated List

Šis ir to objektu saraksts, kas ir izolēti vīrusu dēļ.

Allowed List

Šis ir to objektu saraksts, kas ir atļauti, jo nesatur vīrusus.

Settings

Iestatiet funkcijas Smart Security iespējas.

Auto Scan

Meklē automātiski, kad ir ieslēgta displeja ierīce.

• Off / On

Move to Isolated List automatically

Automātiska vīrusu pārvietošana uz izolēto sarakstu.

• Off / On

147

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

On

On

On

On

Off

BD Wise

Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta BD Wise . Ja funkcija

BD Wise ir iestatīta uz On , attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālu izšķirtspēju.

• Off / On

― Funkcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas atbalsta funkciju BD

Wise .

― Funkcija BD Wise ir iespējota tikai tad, ja tiek pievienota avota ierīce, kurā darbojas funkcija BD Wise .

148

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

On

On

On

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+, ar jūsu Samsung izstrādājuma tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kurām ir Anynet+ funkcija. Lai pārliecinātos, vai jūsu

Samsung ierīcei ir šāda funkcija, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.

― Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, nevis ar izstrādājuma pogām.

― Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atkārtoti izvēlieties Anynet+ ierīci.

― Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta funkciju Anynet+ , atrodas gaidstāves režīmā vai ir ieslēgta.

― PIP režīmā funkcija Anynet+ darbojas tikai tad, ja AV ierīce ir pievienota kā primārais displejs. Tā nedarbojas, ja AV ierīce ir pievienota kā sekundārais displejs.

― Funkcija Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne vairāk kā 3 viena tipa ierīces.

Anynet+ izvēlne

Funkcijas Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no izstrādājumam pievienoto Anynet+ ierīču tipa un statusa.

― Nospiediet pogu TOOLS , lai tiktu parādīta izvēlne Anynet+ , un izvēlieties vajadzīgo izvēlni.

Anynet+ izvēlne

View PC

Apraksts

Maina režīmu Anynet+ uz režīmu PC .

Select Device

(ierīces_nosaukums) MENU

(ierīces_nosaukums) Tools

Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.

Parāda izvēlni ar pievienotās ierīces izvēlnēm. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja diska izvēlne.

Parāda pievienotās ierīces rīku izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja rīku izvēlne.

― Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.

(ierīces_nosaukums) Title Menu Parāda pievienotās ierīces diska nosaukuma izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotājā ievietotās filmas nosaukuma izvēlne.

― Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.

149

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Off

No

Auto Turn Off

Iestata, lai Anynet+ ierīce automātiski izslēgtos ( Off ), ja izstrādājums tiek izslēgts.

• No / Yes

― Ja opcijas Auto Turn Off iestatījums ir Yes , ārējās darbojošās ierīces tiks izslēgtas vienlaikus ar izstrādājumu.

― Atkarībā no ierīces tas var nebūt iespējots.

Search for Devices

Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm

1

Nospiediet pogu TOOLS , izvēlieties Anynet+ (HDMI-CEC) un pēc tam nospiediet E .

2

Izvēlieties Select Device un pēc tam nospiediet pogu E .

Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, izvēlieties Refresh , lai atsvaidzinātu sarakstu.

3

Izvēlieties ierīci un pēc tam nospiediet pogu E . Varat pārslēgties uz izvēlēto ierīci.

― Izvēlne Select Device tiek parādīta tikai tad, ja izvēlnē System Anynet+ (HDMI-CEC) iestatījums ir On .

― Pārslēgšanās uz izvēlēto ierīci var aizņemt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās procesa laikā šo darbību nevar atcelt.

― Ja Anynet+ ierīci izvēlējāties, nospiežot pogu SOURCE un pēc tam izvēloties tās ievades avotu, funkciju Anynet+ nevarēsit izmantot.

― Pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci, izmantojot Select Device .

150

Anynet+ problēmu novēršana

Problēma

Anynet+ nedarbojas.

Iespējamais risinājums

• Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.

• Pārbaudiet, vai šīs Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

• Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa savienojumus.

• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System .

• Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.

• Anynet+ nedarbojas atsevišķās situācijās (sākotnējā iestatīšana).

• Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots, atkārtojiet ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un ieslēdziet izstrādājumu.

• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.

Gribu startēt Anynet+.

Gribu iziet no Anynet+.

Ekrānā tiek parādīts paziņojums

Disconnecting Anynet+ device

...

.

Anynet+ ierīce nedemonstrē saturu.

• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota pie izstrādājuma, kā arī to, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz

On izvēlnē System .

• Nospiediet pogu TOOLS , lai tiktu parādīta izvēlne Anynet+ , un izvēlieties vajadzīgo izvēlni.

• Izvēlieties View PC izvēlnē Anynet+ .

• Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.

• Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates režīmu nevar lietot tālvadības pulti.

• Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos uz Anynet+.

• Kamēr notiek sākotnējā iestatīšana, demonstrēšanas funkciju nevar izmantot.

151

Problēma

Pievienotā ierīce netiek parādīta.

Iespējamais risinājums

• Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.

• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.

• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System .

• Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.

• Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, vai ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli.

• Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.

• Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz veiciet ierīču meklēšanu.

152

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

On

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.

• Off / On

DivX

®

Video On Demand

Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu.

Ja apmeklējat DivX Ⓡ tīmekļa vietni un reģistrējaties, izmantojot šo kodu, varat lejupielādēt VOD reģistrācijas failu.

Plašāku informāciju par DivX Ⓡ VOD skatiet vietnē http://vod.divx.com.

Game Mode

Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku spēli, izvēloties spēļu režīmu.

• Off / On

― Režīma Game Mode piesardzības pasākumi un ierobežojumi

Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet Game Mode uz Off .

153

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

System

Reset System

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

154

11. nodaļa

Atbalsts

Current version : šī ir izstrādājumā instalētās programmatūras pašreizējā versija.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.

Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.

Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.

Update now

Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.

Auto update

Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.

Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.

― Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version .

155

Go to Home

Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME .

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Plašāku informāciju par apakšizvēļņu objektiem skatiet sadaļā "Funkcija Sākums".

Atveriet sadaļu Go to Home , lai atskaņotu dažādu saturu no atmiņas ierīces vai savienotā tīkla.

Player

Meklējiet vai atskaņojiet kanālus vai ierīcēs saglabāto saturu.

Schedule

Izveidojiet satura grafikus vietējos kanālos vai rediģējiet saglabātos kanālus.

Template

Lai izveidotu saturu, izvēlieties veidni.

Clone Product

Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci. Varat arī importēt iestatījumus no ārējas krātuves ierīces.

Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.

ID Settings

Piešķiriet komplektam ID numuru.

Nospiediet u / d , lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E .

156

Video Wall

Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.

Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.

Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.

Network Status

Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

Picture Mode

Atlasiet attēla režīmu ( Picture Mode ), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.

On/Off Timer

― Lai lietotu funkciju On/Off Timer , vispirms ir jāiestata pulkstenis.

Iestatiet funkciju On Timer , lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.

Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.

Ticker

Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.

More settings

Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.

157

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Support

Reset All

Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

158

12. nodaļa

Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas demonstrēšana un atskaņošana (multivides atskaņošana)

Baudiet USB lielapjoma atmiņas klases ierīcē saglabātos videoklipus, fotoattēlus, mūzikas failus.

Demonstrējiet krātuves ierīcē saglabātos fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.

Atskaņojiet un demonstrējiet dažādu saturu, izmantojot šādas metodes:

• Izmantojot USB ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, no USB ierīces.

• Pievienojot krātuves ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet krātuves ierīcē, piemēram, viedtālrunī, kamerā, datorā vai mākoņpakalpojumā, saglabāto multivides saturu.

Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat multivides atskaņotāju kopā ar USB ierīci.

Uzmanību

• Pirms USB ierīces pievienošanas izstrādājumam veiciet failu dublēšanu, lai nodrošinātu, ka dati netiek bojāti vai zaudēti.

Uzņēmums Samsung Electronics neuzņemas atbildību par datu bojājumiem vai zaudējumu.

• Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā ielādē datus.

• Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašinājuma kabeli, USB ierīce var netikt atpazīta vai tajā saglabātie faili var nebūt nolasāmi.

• Ja izstrādājums neatpazīst pievienoto USB ierīci, tajā esošie faili var būt bojāti vai arī tos nevar atskaņot.

Ja tā notiek, pievienojiet USB ierīci datoram, lai to formatētu, pēc tam pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota.

• USB HDD, kuru lielums pārsniedz 2 TB, netiek atbalstīti.

159

Ar multivides atskaņošanu saderīgas ierīces

• Atsevišķas USB digitālās kameras, viedtālruņi un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo izstrādājumu.

• Multivides atskaņošana ir saderīga tikai ar USB MSC ierīcēm.

• MSC ierīce ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai.

MSC ierīces ir USB diskdziņi, zibatmiņas karšu lasītāji un USB HDD (USB centrmezgli netiek atbalstīti).

Šīs MSC ierīces ir jāpievieno tieši izstrādājuma USB portam.

• Ja ir pievienotas vairākas attēlu pārsūtīšanas protokola (Picture Transfer Protocol — PTP) ierīces, vienlaikus darbosies tikai viena no tām.

• Ja ir pievienotas vairākas MSC ierīces, dažas ierīces var netikt atpazītas. USB ierīces, kurām nepieciešama lielāka jauda (lielāka par 500 mA vai 5 V) var netikt atbalstītas.

• Ja ir pievienota vai tiek lietota USB ierīce un tiek parādīts brīdinājums par pārkaršanu, USB ierīce var netikt atpazīta vai darboties pareizi.

• Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, ja izstrādājums tiek atstāts gaidstāves režīmā uz laika periodu, kas norādīts iestatījumā Auto Protection Time .

• Enerģijas taupīšanas režīms dažos ārējos cietajos diskos var tikt automātiski deaktivizēts pēc pievienošanas izstrādājumam.

Failu sistēma un formāti

• Multivides atskaņošana var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicenzēti multivides faili.

• MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.

• Atbalstītās failu sistēmas ietver FAT16, FAT32 un NTFS (tikai lasāms).

• Multivides atskaņošana atbalsta secīgu JPEG formātu.

Tas neatbalsta progresīvu JPEG formātu.

• Augstākas izšķirtspējas attēlu parādīšana ekrānā aizņem ilgāku laiku.

• Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360x8640 pikseļi.

• Ja fails ir nesaderīgs vai bojāts, tiks parādīts paziņojums Not Supported File Format.

.

• Kārtojot failus mapes skata režīmā, vienā mapē var parādīt ne vairāk kā 1000 failus.

• Ja USB ierīcē ir 8000 vai vairāk failu un mapju, daži faili vai mapes var netikt atvērti.

• DRM MP3 failus, kas ir lejupielādēti no tīmekļa vietnēm, kas prasa par to maksu, nevar atskaņot.

Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM) attiecas uz internetā vai citā digitālajā multividē esošo datu aizsardzības sistēmu, iespējojot drošu datu izplatīšanu un/vai atspējojot nelegālu izplatīšanu.

160

Ieteicams izmantot USB HDD ar strāvas adapteri.

USB ierīci ir ieteicams noņemt, izmantojot funkciju Disconnect USB Device .

USB ierīces lietošana

USB ierīces pievienošana

1

Ieslēdziet izstrādājumu.

2

Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma aizmugurējā vai sānu panelī.

3

Kolīdz USB ierīce ir savienota ar ierīci, tiek automātiski parādīta lapa Player .

― Ja ir pievienota tikai viena USB ierīce, tajā saglabātie faili tiek parādīti automātiski.

― Lai skatītu USB ierīcē saglabāto saturu, pievienojiet USB ierīci izstrādājuma USB portam.

USB ierīces atvienošana

USB ierīces atvienošana no Source

1

Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE . Varat arī dodieties uz Source , izmantojot ekrāna displeja izvēlni.

SOURCE → Source

2

Izvēlnē Source atlasiet USB un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS . Tiek parādīta izvēlne Options .

3 Izvēlieties Disconnect USB Device un uzgaidiet, līdz USB ierīce ir atvienota. USB ierīce ir atvienota.

161

Multivides satura atskaņošana no datora/mobilās ierīces

Datora/mobilās ierīces savienojuma apstiprināšana

Demonstrējiet un atskaņojiet datorā vai mobilajā ierīcē saglabātos fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.

Lai izstrādājumā atskaņotu multivides saturu no datora vai mobilās ierīces, ir jāapstiprina savienojums ar datoru vai mobilo ierīci.

― Multivides atskaņošanas funkcija ir pieejama visās ierīcēs, kas atbalsta DLNA DMC. DLNA DMC funkcija ļauj meklēt multivides saturu un vadīt satura atskaņošanu no izstrādājuma pēc datora vai mobilās ierīces pievienošanas izstrādājumam.

1

Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE . Varat arī dodieties uz Source , izmantojot ekrāna displeja izvēlni.

SOURCE → Source

2

Izvēlnē Source atlasiet Network . Tiek atvērta izvēlne Network Device .

3

Ekrānā izvēlieties Options un pēc tam izvēlieties Multimedia Device Settings . Tiks parādīts ar izstrādājumu savienoto ierīču saraksts.

4

Izvēlieties ierīci un apstipriniet ierīces savienojumu. Atskaņošana ir pieejama tikai tajās ierīcēs, kurām ir atļauts veidot savienojumu.

― Sūtot multivides satura demonstrēšanas pieprasījumu no datora vai mobilās ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai ir atļauts savienojums ar izstrādājumu. Izmantojot šo vaicājumu, varat ērti savienot ierīces.

― Detalizētu informāciju par tīkla konfigurēšanu skatiet sadaļā Network Settings .

― Izstrādājumam un datoram ir jābūt savienotam ar vienu un to pašu tīkla apakštīklu.

Visas IP adreses sastāv no četrām daļām, ko atdala punkti

(piemēram, IP adrese 111.222.333.444). Ja abas ierīces ir savienotas ar vienu apakštīklu, izstrādājumam jābūt tādai pašai IP adresei kā datoram, izņemot ceturto adreses daļu (piemēram, 111.222.333***).

162

Kad ir izveidots savienojums ar mājas tīklu (DLNA)

Demonstrējiet saturu, kas ir saglabāts ar mājas tīklu savienotajā ierīcē.

― Multivides satura demonstrēšana, izmantojot serveri, kas nav Samsung DLNA serveris, var radīt saderības problēmas.

― Atsevišķa multivides satura, kas ir kopīgots ar datoru vai mobilo ierīci, demonstrēšana var nebūt iespējama atkarībā no satura kodējuma veida vai satura faila formāta.

Dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

― Multivides saturs var netikt demonstrēts pareizi, ja tīkls ir pārslogots. Šādā gadījumā izmantojiet USB ierīci.

1

Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE . Varat arī dodieties uz Source , izmantojot ekrāna displeja izvēlni.

SOURCE → Source

2

Izvēlnē Source atlasiet Network . Tiek atvērta izvēlne Network Device .

3

Izvēlieties ierīci, kas ir savienota, izmantojot mājas tīklu (DLNA). Tiek parādīts ar izvēlēto ierīci kopīgoto failu un mapju saraksts.

4

Sarakstā izvēlieties demonstrējamo multivides saturu. Izvēlieties un demonstrējiet multivides saturu.

Multivides satura saraksta lapā pieejamās funkcijas

SOURCE → Source → USB

Multivides satura saraksta lapa krātuves ierīcē nodrošina tālāk norādītās funkcijas.

• Sort by

Vēlamajā skata režīmā pārkārtojiet multivides satura sarakstu atbilstoši izvēlētajam faila formātam.

Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Filter iestatījums ir All .

• Filter

Starp Photos , Videos un Music saturu, kas saglabāts krātuves ierīcē, skatiet tikai vajadzīgā formāta satura failus.

• Options

Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Filter iestatījums ir All .

163

Izvēlnes elementi multivides satura saraksta lapā

Opcijas nosaukums

Slide Show

Darbības

Encoding

Rename Playlist

Delete Playlist

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Sāciet slaidrādi.

― Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Sort by iestatījums ir Folder .

Ja multivides satura nosaukums šķiet bojāts, izvēlieties kodēšanas valodu.

Pārdēvējiet atskaņošanas sarakstu.

Izdzēsiet atskaņošanas sarakstu.

Pievienojiet failus atskaņošanas sarakstam vai izveidojiet jaunu atskaņošanas sarakstu.

Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu no multivides satura saraksta.

Sūtiet multivides saturu uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai

"kopēt".

Izvēlieties rādītāju, lai ērti atrastu multivides saturu, ja krātuves ierīcē ir daudz multivides satura.

― Pieņemot, ka saturs ietver datumu un burtciparu rakstzīmes.

― Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Sort by iestatījums ir Folder .

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

164

Nospiežot pogu INFO , kad ir atlasīts ierīces nosaukums, tiek parādīta informācija par šo ierīci.

Nospiežot pogu INFO , kad ir atlasīts fails, tiek parādīta informācija par šo failu.

Fotoattēlu demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiežot pogu E vai TOOLS , tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu RETURN , šīs pogas tiek paslēptas.

• Pause / Play

Sāciet vai apturiet slaidrādi. Izmantojot slaidrādi, varat demonstrēt visus mapē esošos fotoattēlus.

• Previous / Next

Skatiet iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.

• Settings

Opcijas nosaukums

Slideshow Settings

Darbības

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Sound Mode

Speed : mainiet slaidrādes ātrumu.

Effects : lietojiet pārejas efektus starp fotoattēliem.

Pagrieziet fotoattēlus.

Tuviniet fotoattēlus līdz pat 4 reizēm.

Mainiet režīmu Picture Mode .

Atskaņojiet fona mūziku fotoattēlu apskates laikā.

― Pārliecinieties, vai mūzikas fails ir saglabāts tajā pašā ierīcē.

― Kad tiek atskaņota fona mūzika ( Background Music ), tiek parādīts miniatskaņotājs. Izmantojot miniatskaņotāju, apturiet šobrīd atskaņoto mūziku vai mainiet to.

― Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track

Mainiet režīmu Sound Mode .

― Šis izvēlnes elements ir pieejams tikai tad, ja tiek atskaņota fona mūzika ( Background Music ).

Select Speakers

Send

Information

Izvēlieties skaļruni, pa kuru tiks atskaņota fona mūzika ( Background Music ).

― Šis izvēlnes elements ir pieejams tikai tad, ja tiek atskaņota fona mūzika ( Background Music ).

Sūtiet atvērtos fotoattēlus uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai "kopēt".

Skatiet informāciju par failu.

165

Video demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiežot pogu E vai TOOLS , tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu

RETURN , šīs pogas tiek paslēptas.

• Pause / Play

Pauzējiet vai demonstrējiet video.

Šīs funkcijas ir pieejamas pauzes režīmā. Ņemiet vērā, ka pauzes režīmā skaņa netiek atskaņota.

• Rewind / Fast Forward

Attiniet vai tiniet uz priekšu video. Paātriniet demonstrēšanu līdz pat

3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atgrieztos pie sākotnējā demonstrēšanas ātruma, izvēlieties ∂ .

• Previous / Next

Lai demonstrētu iepriekšējo video, divreiz izvēlieties  . Izvēloties  vienreiz, pašreizējais videoklips tiks demonstrēts no sākuma.

Lai demonstrētu nākamo video, izvēlieties ‚ .

• Settings

Opcijas nosaukums

Select Scene

Subtitle

Repeat

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Darbības

Thumbnails : izvēlieties ainu un demonstrējiet video, sākot no šīs ainas.

― Funkcija Thumbnails nav pieejama, ja 1) video sīktēls vēl nav izgūts, 2) video satur tikai audio 3) video demonstrēšanas laiks ir īsāks par 60 sekundēm.

Chapter Titles : izvēlieties un demonstrējiet citu mapē saglabātu video.

Time Bar : varat izmantot pogas l un r , lai meklētu failos ar desmit sekunžu intervālu, vai ievadiet noteiktu laika vērtību, lai atrastu atbilstošo ainu video.

Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding

― Ja subtitri netiek rādīti pareizi, mainiet funkcijas Encoding iespējas.

Konfigurējiet opciju Repeat

Off

Repeat One : atkārtoti demonstrējiet pašreizējo video.

Repeat All : atkārtoti demonstrējiet visus mapē esošos video.

Pagrieziet attēlu.

Mainiet ekrāna lielumu ( Picture Size ). Atbalstītie ekrāna lielumi dažādiem attēliem var atšķirties.

Mainiet režīmu Picture Mode .

Mainiet režīmu Sound Mode .

Izvēlieties skaļruni, pa kuru tiks atskaņota skaņa no izstrādājuma.

Demonstrējiet video, izmantojot vēlamo valodu. Šī funkcija tiek aktivizēta tikai tad, ja tiek demonstrēts straumēšanas fails, kas atbalsta vairākus audio formātus.

Skatiet informāciju par failu.

166

Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

• Pause / Play

Pauzējiet vai atskaņojiet mūziku.

• Rewind / Fast Forward

Attiniet vai tiniet uz priekšu mūziku. Paātriniet demonstrēšanu līdz pat 3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz izvēlieties ∂ .

• Previous / Next

Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz izvēlieties  . Izvēloties  vienreiz, pašreizējais mūzikas fails tiks atskaņots no sākuma.

Lai atskaņotu nākamo mūzikas failu, izvēlieties ‚ .

• Repeat

Konfigurējiet režīmu Repeat . Repeat One atkārtoti atskaņo pašreizējo mūzikas failu. Repeat All atkārtoti atskaņo visus mapē esošos failus.

• Shuffle

Aktivizējiet vai deaktivizējiet jauktas atskaņošanas režīmu.

• Select Speakers

Izvēlieties skaļruni, pa kuru tiks atskaņota skaņa no izstrādājuma.

• Sound Mode

Mainiet režīmu Sound Mode .

167

Atbalstītie subtitru un multivides atskaņošanas failu formāti

Subtitri

Ārējie

• MPEG-4 teksts ar laika kodu (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub vai .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Iekšējie

• Xsub

Konteiners: AVI

• SubStation Alpha

Konteiners: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Konteiners: MKV

• SubRip

Konteiners: MKV

• MPEG-4 teksts ar laika kodu

Konteiners: MP4

Atbalstītās attēlu izšķirtspējas

Faila paplašinājums

*.jpg, *.jpeg

*.png

Tips

JPEG

PNG

*.bmp

*.mpo

BMP

MPO

Izšķirtspēja

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

168

Atbalstītie mūzikas failu formāti

Faila paplašinājums

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

Tips

MPEG

MPEG4

*.flac

FLAC

Kodeks

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Komentāri

Meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija netiek atbalstīta.

Atbalsta līdz 2 kanāliem

Atbalstītie video formāti

• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.

• Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru nomaiņas ātrums pārsniedz saderīgo kadru/sekundē ātrumu, kas norādīts iepriekš redzamajā tabulā.

• Ja ir radusies kļūda rādītāja tabulā (Index Table), meklēšanas (pārlēkšanas) (Seek (Jump)) funkcija netiek atbalstīta.

• Ja demonstrējat video, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.

• Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mbps, izvēlnes parādīšanai var būt nepieciešams vairāk laika.

• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.

Video dekodētājs

Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.

Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:

• Zem 1280x720: maks. 60 kadri

• Virs 1280x720: maks. 30 kadri

GMC 2 netiek atbalstīts.

Atbalsta tikai BD MVC Spec.

Audio dekodētājs

Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam.

WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.

QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.

Ja Vorbis ir tikai Webm konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.

169

Faila paplašinājums

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Konteiners Video kodeks

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

WebM

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Izšķirtspēja Kadru nomaiņas ātrums

(fps)

1920 x 1080 6~30

Bitu pārraides ātrums

(Mbps)

Audio kodeks

30

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

170

13. nodaļa

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.

Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru

Izstrādājuma pārbaude

Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.

Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.

1

Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.

2

Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.

3

Ieslēdziet izstrādājumu.

4

Ja tiek parādīts paziņojums No Signal , izstrādājums darbojas normāli.

Izšķirtspējas un frekvences pārbaude

Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode

(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).

171

Pārbaudiet sekojošo.

Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)

Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.

Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši laukumi.

Izvēlnē Source tiek rādīts PC , kad dators nav pievienots.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi pievienots.

Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.

Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.

Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.

(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar grafiskās kartes vai datora ražotāju.)

PC izvēlnē Source tiek rādīts vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.

Ekrāna problēma

Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.

Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .

Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode .

Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.

Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.

Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.

Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.

Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.

Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.

Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu

172

Ekrāna problēma

Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.

Ekrāns izskatās nestabils un trīc.

Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.

Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.

Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.

Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine .

Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.

Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.

Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.

Pielāgojiet opcijas Brightness

Dodieties uz sadaļu Picture

un Contrast .

un pielāgojiet opcijas Colour Space iestatījumus.

Baltā krāsa neizskatās balta.

Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.

Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.

Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.

Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.

Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off .

Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.

Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.

Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes izplatītāja veikalā, kur tas tika iegādāts.

Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.

Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.

173

Ekrāna problēma

Ekrānā rādījums neizskatās normāli.

Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.

Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.

Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).

Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.

Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.

Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.

Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.

Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku attēlu.

Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode , Colour , Brightness un

Sharpness .

Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.

Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.

Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit , mainiet šo iestatījumu uz 16:9 .

Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts. Sazinieties ar

Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.

Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.

Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.

Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.

Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.

Skaņas problēma

Nav skaņas.

Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.

Pārbaudiet skaļumu.

174

Skaņas problēma

Skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Video ir pieejams, bet nav skaņas.

Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.

Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.

Noregulējiet skaļumu.

Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.

Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.

Atveriet Sound un mainiet iestatījumu Speaker Settings uz Internal .

Ja tiek izmantota avota ierīce

• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.

• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.

(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio iestatījumu, iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)

Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.

Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.

Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades portam.

Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.

Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.

Ja funkcijas Speaker Settings iestatījums ir External , skaļuma poga un skaņas izslēgšanas funkcija ir atspējota.

Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.

Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.

Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).

175

Skaņas problēma

Skaņa no monitora nemainās, kad tiek mainīts iestatījums

Sound Mode .

Skaļruņi atskaņo atbalsi.

Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.

Avota ierīces audio iestatījumi neietekmē izstrādājuma iekšējā skaļruņa iestatījumus.

Atšķirīgi atkodēšanas ātrumi starp izstrādājuma skaļruņiem un ārējiem skaļruņiem var radīt atbalsi.

Šādā gadījumā iestatiet funkciju Speaker Settings uz External .

Tālvadības pults problēma

Tālvadības pults nedarbojas.

Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).

Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.

Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.

Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.

Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.

Skaņas ierīces problēma

Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.

Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.

176

Cita problēma

Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.

Monitors izskatās sašķiebts.

Audio un video ir saraustīts.

Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.

Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.

Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.

Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.

Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.

Izvēlne PIP nav pieejama.

Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums

" The defined resolution is not supported.

".

Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.

Šī izvēlne tiek iespējota vai atspējota atkarībā no režīma Source .

Paziņojums " The defined resolution is not supported.

" tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.

Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.

HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi neatskaņo skaņu.

DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.

Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.

HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr izvadi.

HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.

Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.

Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.

Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu. Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.

PC

DVI PC

Skaņas ievade

Automātiski

Audio ieeja (stereo porti )

Ekrāna režīms

Datora iestatījumi

Datora iestatījumi

177

Cita problēma

IR sensors nedarbojas.

Ja enerģijas taupīšanas režīmā ievades avots ir DisplayPort , datora displeja iestatījumus nevar saglabāt.

Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu

DisplayPort , BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.

Pārliecinieties, vai, nospiežot tālvadības pults pogu, iedegas sensora indikators.

• Ja sensora indikators neiedegas, izslēdziet un atkal ieslēdziet izstrādājuma aizmugurē esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

(Kad ekrāns ir izslēgts, strāvas LED indikators iedegas sarkanā krāsā.)

Ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas sensora indikators vēl arvien neiedegas, iespējams, ir atvienota iekšējā ligzda.

Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.

• Ja ieslēgtais sensora indikators nemirgo sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta tālvadības pults poga, IR sensors, iespējams, ir bojāts.

Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.

• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.

• Izvēlieties System → General un iestatiet Max. Power Saving stāvoklī Off . Varat arī vēlreiz konfigurēt datora displeja izvades iestatījumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.

• Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort .

178

Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.

Jautājumi un atbildes

Jautājums

Kā es varu mainīt frekvenci?

Kā es varu mainīt izšķirtspēju?

Atbilde

Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.

• Windows XP: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi →

Papildu → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi .

• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu →

Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi .

• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt →

Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā

Monitora iestatījumi .

• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →

Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā

Monitora iestatījumi .

• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →

Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi .

• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.

• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.

• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt →

Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.

• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →

Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.

• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →

Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.

179

Jautājums

Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?

Atbilde

• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un dizaini →

Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.

• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Displejs →

Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.

• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.

• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.

• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →

Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.

180

14. nodaļa

Specifikācijas

Izmērs

Displeja laukums

H

V

Izmēri (P x A x Dz)

Dz

P

A

Vispārīgi

Modeļa nosaukums

Panelis Izmērs

Displeja laukums

DM65E-BR DM75E-BR

65 collu klase (64,5 collas / 163,9 cm) 75 collu klase (74,5 collas / 189,3 cm)

Izmēri (P x A x Dz)

Svars (bez statīva)

1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)

1535,3 x 910,4 x 76,6 mm

1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)

1756,1 x 1034,1 x 109,1 mm

(74,1 mm bez roktura)

59 kg 46,1 kg

10 W + 10 W Audio izeja

Strāvas padeve

Ārējās vides apstākļi

Darbība

Uzglabāšana

DM82E-BR

82 collu klase (81,5 collas / 207 cm)

1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)

1911,8 x 1121,7 x 178,0 mm

(140 mm bez roktura)

78,2 kg

Maiņstrāva 100-240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.

Temperatūra: 0 C – 40 C (32 F – 104 F), Izmantojot PIM : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)

Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs

Temperatūra: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs

181

― Plug & Play

Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus.

Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.

― Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.

― Šī ierīce ir A klases ciparierīce.

[ Ieteikumi ]- tikai ES

• Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka Monitor atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas nosacījumiem.

• Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com/displaysolutions, izvēlieties „Atbalsts” >

„Atrast” izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.

• Šo aprīkojumu var lietot tikai iekštelpās.

• Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.

182

Enerģijas taupīšana

Izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina strāvas patēriņu, izslēdzot ekrānu un mainot strāvas LED indikatora krāsu, kad izstrādājums netiek izmantots noteiktu laika periodu. Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli. Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.

Enerģijas taupīšana Normāla darbība

Nominālais Tipiskais Maksimālais

Enerģijas taupīšanas režīms

(SOG signāls: neatbalsta DPM režīmu)

Izslēgts

Strāvas padeves indikators Izslēgts Mirgo Ieslēgts

Enerģijas patēriņš DM65E-BR

DM75E-BR

240 W

280 W

200 W

266 W

264 W

308 W

2 W

0,5 W

0,5 W

DM82E-BR 450 W 329 W 495 W

― Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu maiņas.

― SOG (Sync On Green) netiek atbalstīts.

― Lai samazinātu strāvas patēriņu līdz 0, izslēdziet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo slēdzi un atvienojiet strāvas vadu. Atvienojiet strāvas kabeli, ja neplānojat lietot izstrādājumu ilgāku laika periodu (brīvdienās utt.).

183

Horizontālā frekvence

Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu.

Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.

Vertikālā frekvence

Lai skatītājs varētu redzēt attēlu, izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta

Hz vienībās.

Iepriekš iestatīti laika režīmi

― Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.

― Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85Hz, pirms LCD izstrādājuma pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.

Modeļa nosaukums

Sinhronizācija Horizontālā frekvence

Vertikālā frekvence

Izšķirtspēja Optimālā izšķirtspēja

Maksimālā izšķirtspēja

DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR

30 – 81 kHz

48 – 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.

Izšķirtspēja Horizontālā frekvence

(kHz)

Vertikālā frekvence

(Hz)

Pikseļu pulkstenis

(MHz)

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

184

Izšķirtspēja

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Horizontālā frekvence

(kHz)

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikālā frekvence

(Hz)

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Pikseļu pulkstenis

(MHz)

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

Sinhronizācijas polaritāte

(H/V)

-/-

185

15. nodaļa

Pielikums

Atbildība par maksas pakalpojumu

(izmaksas, ko sedz klients)

― Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.

Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ

Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita veida darbība.

• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.

• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).

• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek pievienotas papildu ierīces.

• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.

• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.

• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.

• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.

• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.

• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai televīzijas starpniecību.

Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ

Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.

Izstrādājuma bojājuma iemesli:

• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.

• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav norādījis.

• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.

• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.

• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.

• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.

Citi gadījumi

• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)

• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)

― Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

186

WEEE

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

187

Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana

Optimāla attēla kvalitāte

• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.

Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800

• Palaidiet funkciju Auto Adjustment , lai uzlabotu attēla kvalitāti. Ja troksnis netiek novērsts pat pēc automātiskās korekcijas, pielāgojiet opciju Coarse vai Fine .

• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.

Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai dinamisko ekrānsaudzētāju.

Pēcattēlu izdegšanas novēršana

Kas ir pēcattēlu izdegšana?

Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.

Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.

― Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.

Melna matrice

Avots Iztukšošana

TFT

Datu kopnes l ī nija

V ā rti

Kop ī gs elektrods (ITO)

Kr ā su filtrs

Pikse ļ u elektrods (ITO)

Atmi ņ as kondensators (Cs)

188

Pēcattēlu izdegšanas novēršana

― Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas padevi vai iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju.

Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas pakalpojums var būt ierobežots.

• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms

Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.

Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma izslēgšanās opciju.

Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.

Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.

• Parastā krāsu maiņa

Izmantojiet 2 krāsas

Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Parastā teksta krāsas maiņa

Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.

Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.

FLIGHT : TIME

: 20:30 OZ348

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.

(Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas daudzuma.)

― Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.

― Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT : TIME

: 20:30 OZ348

[ Step 3 ]

Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.

Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.

189

Licence

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.

Dolby un dubultais "D" simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,

5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,

7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the

Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Atvērtā koda avota licences paziņojums

Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas atvērtā avota licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.

Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai rakstiet un e-pasta adresi [email protected].

190

Terminoloģija

480i/480p/720p/1080i/1080p ____

Katrs no augstāk minētajiem skenēšanas ātruma iestatījumiem attiecas uz efektīvās skenēšanas līniju skaitu, kas nosaka ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā no skenēšanas metodes, skenēšanas ātrums tiek apzīmēts kā i (rindpārlēces) vai p (progresīvais).

- Skenēšana

Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas veido progresīvu attēlu, nosūtīšanas procesu.

Liels pikseļu skaits nodrošinās skaidrāku un košāku attēlu.

- Progresīvais

Progresīvajā skenēšanas režīmā visas pikseļu līnijas ekrānā tiek skenētas viena pēc otras (progresīvi).

- Rindpārlēces

Rindpārlēces skenēšanas režīmā vispirms no ekrāna augšējās daļas uz apakšējo daļu tiek skenēta katra otrā pikseļu līnija un tikai pēc tam tiek skenētas atlikušās pikseļu līnijas (kas netika noskenētas).

Rindsecīgās izvērses režīms un rindpārlēces izvērses režīms ____

Rindsecīgās izvērses režīmā (progresīvā skenēšana) no ekrāna augšējās daļas uz apakšējo daļu tiek progresīvi parādīta horizontāla līnija. Rindpārlēces izvērses režīmā vispirms tiek parādītas nepāra skaitļu līnijas un pēc tam pāra skaitļu līnijas. Tā kā rindsecīgās izvērses režīms nodrošina labāku ekrāna skaidrību, tas tiek pamatā izmantots monitoros, savukārt rindpārlēces izvērses režīms tiek pamatā izmantots televizoros.

Punktiestatne ____ Ekrāns sastāv no sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem.

Mazāks attālums starp punktiem nodrošina augstāku izšķirtspēju. Ar punktiestatni tiek apzīmēts īsākais attālums starp vienas krāsas punktiem.

Punktiestatne tiek mērīta milimetros.

Vertikālā frekvence ____ Lai skatītājs varētu redzēt attēlu, izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā luminiscējoša lampa, kas mirgo).

Biežumu, kādā viens attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz vienībās.

Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un tas pats attēls sekundes laikā tiek attēlots 60 reizes.

Horizontālā frekvence ____ Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci.

Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.

Avots ____ Ar ievades avotu apzīmē izstrādājumam pievienotu video avota ierīci, piemēram, videokameru vai video vai DVD atskaņotāju.

Komponenšu porti (zaļš, zils un sarkans) ____ Komponenšu porti, kas identificē, pārraida un uztver kontrasta signālus, nodrošina izcilu attēla kvalitāti, izmantojot jebkuru video savienojuma metodi

Plug & Play ____ Plug & Play ir funkcija, kas ļauj veikt automātisku informācijas apmaiņu starp monitoru un datoru, tādējādi nodrošinot optimālu attēlošanas vidi. Lai izpildītu funkcijas

Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā tiek izmantota VESA DDC (starptautisks standarts) tehnoloģija.

Izšķirtspēja ____ Ar izšķirtspēju apzīmē horizontālu punktu (pikseļu) un vertikālu punktu (pikseļu) skaitu, kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas līmeni. Augstāka izšķirtspēja nozīmē, ka ekrānā var tikt attēlos lielāks datu apjoms, un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi nepieciešams veikt vairākus uzdevumus.

Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un

1080 vertikāliem pikseļiem (vertikālā izšķirtspēja).

DVD (ciparvideodisks) ____ Ar DVD apzīmē kompaktdiska izmēra lielapjoma atmiņas disku, kurā iespējams saglabāt multivides (audio, video un spēļu) failus, izmantojot MPEG-2 video saspiešanas tehnoloģiju.

HDMI (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) ____ Tas ir interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas savienot monitoru ar digitālo audio avotu, kā arī augstas izšķirtspējas video avotu, izmantojot vienu kabeli.

Vairāku displeju vadība (Multiple

Display Control — MDC) ____ MDC ir lietojumprogramma, kas ļauj vienlaicīgi pārvaldīt vairākas displeja ierīces, izmantojot datoru. Sazināšanās starp datoru un monitoru notiek, izmantojot

RS232C (seriālās datu pārraides) un RJ45

(LAN) kabeļus.

191

advertisement

Key Features

  • Touchscreen 190.5 cm (75") Black
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 380 cd/m² 5000:1 4 ms
  • Built-in speaker(s)
  • VESA mounting 400 x 400 mm
  • 308 W

Related manuals

advertisement