Bartscher 100371 Toaster TSBR40 Handleiding | Manualzz
TSBR20 - TSBR40
100370 - 100371
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Versie: 1.0
Datum van opmaak: 2020-08-24
NL
Originele gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
5
6
7
Veiligheid ....................................................................................................... 2
1.1
Symboolverklaring ................................................................................... 2
1.2
Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3
1.3
Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6
1.4
Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6
Algemeen ...................................................................................................... 7
2.1
Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7
2.2
Auteursrecht ............................................................................................ 7
2.3
Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7
Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8
3.1
Transportinspectie ................................................................................... 8
3.2
Verpakking ............................................................................................... 8
3.3
Opslag ..................................................................................................... 8
Technische Gegevens ................................................................................... 9
4.1
Technische Gegevens ............................................................................. 9
4.2
Functies van het apparaat ..................................................................... 10
4.3
Onderdelenoverzicht .............................................................................. 11
Installatie en bediening ................................................................................ 13
5.1
Installatie................................................................................................ 13
5.2
Bediening ............................................................................................... 14
Reiniging ..................................................................................................... 20
6.1
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 20
6.2
Reiniging ................................................................................................ 21
Verwijdering ................................................................................................. 22
100370
1 / 24
Veiligheid
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltende n ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar
hem op een goed bereikbare plaats!
Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften
en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.
Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het
toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.
Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór
de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist
gebruik kan beschadigingen veroorzaken.
Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe
nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.
Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze
gebruiksaanwijzing erbij te leveren.
NL
1
Veiligheid
Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter
een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn
bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich
houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.
1.1
Symboolverklaring
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te
vermijden.
GEVAAR!
Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot
ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.
2 / 24
100370
Veiligheid
WAARSCHUWING!
Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die
gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet
worden vermeden.
VOORZICHTIG!
Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht
of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.
, di e
ATTENTIE!
Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan
die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.
OPMERKING!
Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende
informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.
1.2
NL
Veiligheidsaanwijzingen
Elektrische stroom
•
•
•
•
•
•
•
•
Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische
schokken.
Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje
overeenkomen met de netspanning.
Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden
gehouden.
Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het
gebruik storingen optreden.
Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het
apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
100370
3 / 24
Veiligheid
•
•
•
•
•
Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.
Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.
Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.
Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker
vastpakken.
•
Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet
gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde
voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde
elektricien om gevaar te voorkomen.
Brandbare materialen
•
•
NL
•
•
•
•
•
Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een
kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand
te voorkomen.
Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de
juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in
het apparaat kunnen ontbranden.
Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare
materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken
verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met
ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.
Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is
aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
Het brood kan verbranden. Daarom mag de broodrooster niet in de buurt van,
of onder brandbare materialen zoals gordijnen worden gebruikt.
Hete oppervlakken
•
•
•
Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar
voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor
voorziene bedieningselementen en handgrepen.
Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
4 / 24
100370
Veiligheid
•
Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te
begieten.
Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen
•
•
•
Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de
gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.
Verwijder verbrande stukken.
Rooster het brood niet te donker.
Halten Sie Verpac kungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. Si e können sich darin verfangen und erstic ken.
Bedienend personeel
•
•
•
•
Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring
en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd
over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het
gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat.
Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.
Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze
ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de
aansluitingskabel bevinden.
Exploitatie alleen onder toezicht
•
•
Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.
Onjuist gebruik
•
•
•
•
•
•
Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en
veilig werken mogelijk maakt.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd
volgens de voorschriften.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
100370
5 / 24
NL
Veiligheid
1.3
Gebruik volgens bestemming
Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het
normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt
beschouwd als onbedoeld gebruik.
Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
–
–
het roosteren van brood en bolletjes
het verwarmen van broodjes
het ontdooien van brood
Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen
zoals:
– in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke
werkgebieden;
– landbouwbedrijven;
– door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
– in pensions.
NL
1.4
Oneigenlijk gebruik
Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door
gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het
apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt
beschreven.
Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
–
–
6 / 24
bakken van broodjes,
roosteren van bagels,
roosteren van belegde sneetjes brood (bijv. sandwiches), baksels met
vulling of beleg (bijv. jam of suiker).
100370
Algemeen
2
2.1
Algemeen
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele
technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval
van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het
gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder
bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in
deze handleiding.
De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als
gevolg van:
– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
– oneigenlijk gebruik,
– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.
Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan
te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere
ontwikkeling van het apparaat.
2.2
Auteursrecht
De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze
uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden
ons het recht voor tot verdere vorderingen.
2.3
Conformiteitsverklaring
Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen
we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de
betreffende Verklaring van Conformiteit toe.
100370
7 / 24
NL
Transport, verpakking en opslag
3
Transport, verpakking en opslag
3.1
Transportinspectie
Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde
apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd,
reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode
mogelijk zijn.
Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires
ontbreken.
3.2
NL
Verpakking
Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens
een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij
schade.
De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.
Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in
acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.
3.3
Opslag
Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:
– in een afgesloten ruimte
– droog en stofvrij
– verwijderd houden van corrosief materiaal
– op een plaats beschermd tegen zonlicht
– beschermd tegen mechanische schokken.
Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle
bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking
vervangen voor een nieuwe.
8 / 24
100370
Technische Gegevens
4
Technische Gegevens
4.1
Technische Gegevens
Versie / eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
Functies: roosteren, ontdooien, opwarmen
Ontworpen voor:
– Toastbrood
– Sandwich
– Broodje
Besturing: bedienhendel, draaiknop, knop
Bediening:
– 100370: 1 bedieningshendel voor 2 sleuven
– 100371: 2 afzonderlijke bedieningsvelden, elk voor 2 sleuven
Controlelampje: ontdooien, opwarmen, cancel
Knop "Annuleren”
Kruimella/des, uitneembaar
Benaming:
Rooster TSBR20
Artikelnummer:
100370
Materiaal:
rvs
Aantal kamers:
2
Afmeting kamer (b x d) in mm:
130 x 35
Aantal bruiningsniveaus:
7
Aantal broodjesopzetstukken:
1
Aantal kruimellades:
1
Aansluitingswaarde:
0,85 kW / 230 V / 50-60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:
160 x 270 x 200
Gewicht in kg:
1,3
100370
NL
9 / 24
Technische Gegevens
Benaming:
Rooster TSBR40
Artikelnummer:
100371
Materiaal:
rvs
Aantal kamers:
4
Afmeting kamer (b x d) in mm:
130 x 35
Aantal bruiningsniveaus:
7
Aantal broodjesopzetstukken:
2
Aantal kruimellades:
2
Aansluitingswaarde:
1,4 kW / 230 V / 50-60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:
300 x 270 x 200
Gewicht in kg:
2,1
Het recht op technische veranderingen voorbehouden!
NL
4.2
Functies van het apparaat
Roosteren, ontdooien, verwarmen - met een broodrooster met 2 of 4 sleuven
bereidt u heerlijke toasts, waaronder toastsandwich, en dankzij het broodjesopzetstuk zullen niet alleen broodjes, maar ook vele andere baksels slagen.
Uitneembare kruimellade voor eenvoudige reiniging.
10 / 24
100370
Technische Gegevens
4.3
Onderdelenoverzicht
100370
NL
1. Broodjesopzetstuk
3. Poten (4x)
5. Behuizing
100370
2. Bedieningspaneel
4. Uitneembare kruimella
6. Roosterkamer (2x)
11 / 24
Technische Gegevens
100371
NL
1. Broodjesopzetstuk (2x)
3. Poten (4x)
5. Behuizing
12 / 24
2. Bedieningspaneel
4. Uitneembare kruimella (2x)
6. Roosterkamer (4x)
100370
Installatie en bediening
5
Installatie en bediening
5.1
Installatie
Uitpakken / plaatsing
•
Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen
en transportbeveiliging.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor verstikking!
Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen
van kinderen.
•
•
•
•
•
Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient
langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten
achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat
niet beschadigt.
Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk
toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en
bestand tegen hoge temperaturen
– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
– goed bereikbaar
– goede ventilatie.
•
Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen
en vallen.
•
Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar
boven opstijgt.
•
Om het apparaat comfortabel te gebruiken en een goede luchtcirculatie te
garanderen, moet aan alle kanten een afstand van minimaal 20 cm worden
aangehouden.
100370
13 / 24
NL
Installatie en bediening
Aansluiting op het lichtnet
•
•
•
•
Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje)
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met
een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige
aansluiting.
Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan
struikelen.
Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.
5.2
Bediening
Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat
NL
Het toastresultaat bij hetzelfde ingestelde bruiningsniveau is afhankelijk van de
verschillende eigenschappen van het brood of bolletjes (vochtgehalte,
broodsoort, grootte en dikte van de sneetjes).
• Voor droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren van één sneetje
stelt u het een lager bruiningsniveau in.
• Stel bij het roosteren van dikkere sneetjes brood een hoger bruiningsniveau in
of rooster 2 keer.
• Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo
glad mogelijk zijn.
• Kruimels of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u
verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
• Brood met een ongelijk oppervlakte vereist een hoger bruiningsniveau.
• Rooster maar één broodsoort tegelijk om een beter resultaat te bereiken.
• Houd er rekening mee dat bij meerdere keren achter elkaar roosteren, het
apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien
noodzakelijk bij latere toastbeurten een lager bruiningsniveau kiezen.
• U kunt het bruiningsniveau ook tijdens het toasten wijzigen door de regelaar
voor het bruiningsniveau te verzetten.
14 / 24
100370
Installatie en bediening
Voor het eerste gebruik
1. Voordat u begint het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of in de
toastersleuven geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen zitten.
2. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd
volgens de aanwijzingen in punt „Reiniging“.
3. Tot slot de gereinigde oppervlakken en de elementen drogen.
4. Steek de kruimellade helemaal in de daarvoor bestemde opening aan de
achterkant van het apparaat.
OPGELET!
Het gebruik van het apparaat zonder kruimellade kan het apparaat
beschadigen of vervuilen.
Gebruik het apparaat alleen met de juiste kruimellade.
5. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
Bedieningsveld
NL
7. Bedieningshendel
9. Knop "Verwarmen”
11. Knop "Annuleren”
100370
8. Regulator bruiningsniveau
10. Knop "Ontdooien"
15 / 24
Installatie en bediening
Toasten
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!
Het oppervlak van het apparaat, het broodjes-opzetstuk, brood
(broodjes) worden erg heet tijdens het roosteren.
Raak geen oppervlakken of onderdelen van het apparaat aan en steek uw
handen niet in de roosterkamers.
Verwijder voorzichtig sneetjes brood uit de roosterkamers of broodjes uit
van het broodjes-opzetstuk. Gebruik een geschikte toasttang.
Draag beschermende handschoenen of een keukendoek bij het
verwijderen van de bolletjes.
1. Plaats steeds maar één sneetje brood in één opening.
OPMERKING!
NL
De broodrooster met 4 sleuven is uitgerust met afzonderlijke
bedieningselementen voor elk van de twee broodroosterkamers. De
onderstaande werkfasen betreffen beide paren toastsleuven.
2. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het
bereik van 1 - 7.
OPMERKING!
Voor meer bruining moet de bruiningsregelaar met de klok mee worden
gedraaid, voor een lichtere bruining - tegen de klok in.
3. Bij het model met 4 toastsleuven kunt u verschillende typen brood roosteren per
paar toastsleuven. Stel beide bruiningsniveau-aanpassingen
dienovereenkomstig in.
4. Wacht na elk roosterproces ongeveer 20 seconden voordat u de volgende
sneetjes brood plaatst, zodat het apparaat kan afkoelen.
5. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.
Het toastproces begint. Tijdens het roosteren brandt het controlelampje van de
knop "Annuleren”.
Na afloop van het toastproces springt de bedieningshendel automatisch omhoog.
Het controlelampje van de knop "Annuleren” dooft.
De sneetjes brood worden uit de toastsleuven geheven.
16 / 24
100370
Installatie en bediening
6. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.
7. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
Onderbreking van het roosteren
1. Als u het toastproces eerder wilt beëindigen drukt u op de knop "Annuleren”.
De bedieningshendel komt automatisch omhoog. Het controlelampje van de knop
"Annuleren" dooft. U kunt de sneetjes brood eruit halen.
OPMERKING!
Onderbreken van het roosteren is mogelijk tijdens alle beschikbare
functies door op de knop "Annuleren" te drukken.
Opwarmen van geroosterd brood
1. Steek de geroosterde sneetjes brood in het broodrooster.
2. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het
bereik van 1 - 7.
3. Druk de knop "Verwarmen” in.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.
Het verwarmingsproces begint. De controlelampjes van de knop "Annuleren" en de
verwarmingsknop beginnen te branden.
OPMERKING!
Als u deze functie selecteert, is de baktijd korter dan bij normaal
roosteren.
Zodra het verwarmingsproces is voltooid, komt de bedieningshendel omhoog en
gaan de controlelampjes van de knop "Annuleren" en de verwarming uit.
U kunt de sneetjes brood eruit halen.
5. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
100370
17 / 24
NL
Installatie en bediening
Roosteren van bevroren brood
OPMERKING!
De ontdooi- en verwarmingsfuncties kunnen alleen afzonderlijk worden
geselecteerd.
1. Leg bevroren sneetjes brood in het broodrooster.
2. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het
bereik van 1 - 7.
3. Druk de knop "Ontdooien” in.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.
Het roosteren begint en de controlelampjes van de knop "Annuleren" en de
ontdooiknop gaan branden.
OPMERKING!
Bij uitvoering van deze functie duurt het toastproces langer dan bij
normaal roosteren.
NL
Zodra het ontdooiproces is voltooid, komt de bedieningshendel omhoog en gaan de
controlelampjes van de knop "Annuleren" en de ontdooiknop uit.
5. Neem de sneetjes brood eruit.
6. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
18 / 24
100370
Installatie en bediening
Vastgelopen sneetjes brood verwijderen
GEVAAR!
Gevaar voor elektrische schokken!
Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact
trekken!)
Scherpe voorwerpen kunnen de verwarmingselementen beschadigen
en leiden tot elektrische schokken als ze in contact komen met
stroomgeleiders.
Gebruik geen puntige metalen voorwerpen om een vastzittend sneetje
brood te verwijderen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand!
De vastzittend sneetjes brood kunnen gaan branden.
Neem de vastzittende sneetjes brood eruit.
Heet oppervlak!
De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet.
NL
Verwijder de vastzittende sneetjes brood pas na afkoelen.
1. Zorg ervoor dat de sneetjes brood niet te dik zijn.
2. Als het sneetje brood vast komt te zitten nadat het roosteren is voltooid, draait u
de machine 180 ° en schudt u het lichtjes om het vastgelopen sneetje uit de
roosterkamer te verwijderen..
3. Verwijder voorzichtig het vastzittende brood.
100370
19 / 24
Reiniging
Broodjesopzetstuk
Het broodrooster is uitgerust met een of twee verwijderbare broodjes-opzetstukken.
De broodjes-opzetstukken zijn gemonteerd in de openingen voor toast.
AANWIJZING!
Het broodjes-opzetstuk mag alleen worden gebruikt bij bruiningsniveau 1.
NL
1. Om de broodjes te verwarmen of te
ontdooien, plaatst u ze op het broodjesopzetstuk.
2. Selecteer een van de gewenste functies:
opwarmen of ontdooien.
3. Zet de bruiningsniveauregelaar op
bruiningsniveau 1.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden
zodat hij wordt geblokkeerd.
Het geselecteerde proces begint.
De controlelampjes voor de geselecteerde functie en de "Annuleren-knop" branden
tijdens het proces.
Na afloop van het proces springt de bedieningshendel automatisch omhoog. De
controlelampjes doven.
5. Haal de broodjes voorzichtig van het broodjes-opzetstuk.
6. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
6
Reiniging
6.1
•
•
•
•
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het
reinigen
Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet
te worden gehaald.
Het apparaat geheel laten afkoelen.
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in
water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder
druk om het apparaat te reinigen.
Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat
schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en
20 / 24
100370
Reiniging
•
leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende
componenten.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
Dit kan het oppervlak beschadigen.
6.2
Reiniging
1. Maak het apparaat regelmatig schoon.
De verwijderbare kruimellade (s) bevinden zich
onder het apparaat aan de achterkant van het
apparaat.
2. Trek de kruimellade (s) uit de opening
onder het apparaat.
3. Verwijder de kruimels.
4. Maak de kruimellade schoon met een
zachte, droge of licht vochtige doek en
droog het af.
5.
6.
7.
8.
Duw de kruimellade (s) in de voorziene opening (en).
Verwijder het broodjes-opzetstuk.
Reinig het broodjes-opzetstuk met een zachte, vochtige doek.
Draai het apparaat 180° en schud het licht om broodkruimels uit de toastsleuven
te verwijderen.
9. Neem de behuizing af met een zacht, vochtig doekje. Als het nodig is een mild
reinigingsmiddel gebruiken.
10. Droog de ombouw grondig met een zachte doek.
11. Het apparaat moet volledig drogen voordat het opnieuw wordt opgestart.
100370
21 / 24
NL
Verwijdering
7
Verwijdering
Elektrische apparaten
Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.
Elektrische apparatuur moet op een correcte en
milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.
Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk
afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de
voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.
Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.
NL
22 / 24
100370
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement