Bartscher 100292 Toaster TS40 Handleiding | Manualzz
TS40
100292
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Versie: 1.0
Datum van opmaak: 2020-11-19
NL
Originele gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
5
6
7
Veiligheid ....................................................................................................... 2
1.1
Symboolverklaring ................................................................................... 2
1.2
Veiligheidsaanwijzingen ........................................................................... 3
1.3
Gebruik volgens bestemming .................................................................. 6
1.4
Oneigenlijk gebruik .................................................................................. 6
Algemeen ...................................................................................................... 7
2.1
Aansprakelijkheid en vrijwaring ................................................................ 7
2.2
Auteursrecht ............................................................................................ 7
2.3
Conformiteitsverklaring ............................................................................ 7
Transport, verpakking en opslag ................................................................... 8
3.1
Transportinspectie ................................................................................... 8
3.2
Verpakking ............................................................................................... 8
3.3
Opslag ..................................................................................................... 8
Technische Gegevens ................................................................................... 9
4.1
Technische Gegevens ............................................................................. 9
4.2
Onderdelenoverzicht .............................................................................. 10
4.3
Functies van het apparaat ..................................................................... 10
Installatie en bediening ................................................................................ 11
5.1
Installatie................................................................................................ 11
5.2
Bediening ............................................................................................... 12
Reiniging ..................................................................................................... 17
6.1
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen ................... 17
6.2
Reiniging ................................................................................................ 17
Verwijdering ................................................................................................. 18
100292
1 / 20
Veiligheid
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herhei ts hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits b esti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar
hem op een goed bereikbare plaats!
Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het
onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.
De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften
en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.
Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het
toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.
Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór
de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist
gebruik kan beschadigingen veroorzaken.
Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe
nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn.
Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze
gebruiksaanwijzing erbij te leveren.
NL
1
Veiligheid
Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter
een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn
bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich
houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.
1.1
Symboolverklaring
Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing
aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat
absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te
vermijden.
GEVAAR!
Het signaalwoord GEVAAR waarschuwt voor gevaren die leiden tot
ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.
2 / 20
100292
Veiligheid
WAARSCHUWING!
Het signaalwoord WAARSCHUWING waarschuwt voor gevaren die
gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet
worden vermeden.
VOORZICHTIG!
Het signaalwoord VOORZICHTIG waarschuwt voor gevaren die licht
of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.
, di e
ATTENTIE!
Het signaalwoord ATTENTIE geeft mogelijke materiële schade aan
die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.
OPMERKING!
Het icoon OPMERKING informeert de gebruiker over aanvullende
informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.
1.2
NL
Veiligheidsaanwijzingen
Elektrische stroom
•
•
•
•
•
•
•
•
Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische
schokken.
Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje
overeenkomen met de netspanning.
Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden
gehouden.
Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het
gebruik storingen optreden.
Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het
apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en
gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
100292
3 / 20
Veiligheid
•
•
•
•
•
Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.
Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.
Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.
Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker
vastpakken.
•
Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet
gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde
voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde
elektricien om gevaar te voorkomen.
Brandbare materialen
•
•
NL
•
•
•
•
•
Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een
kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand
te voorkomen.
Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de
juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in
het apparaat kunnen ontbranden.
Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare
materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken
verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met
ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding.
Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is
aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
Het brood kan verbranden. Daarom mag de broodrooster niet in de buurt van,
of onder brandbare materialen zoals gordijnen worden gebruikt.
Hete oppervlakken
•
•
•
Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar
voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor
voorziene bedieningselementen en handgrepen.
Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
4 / 20
100292
Veiligheid
•
Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te
begieten.
Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen
•
•
•
Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de
gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.
Verwijder verbrande stukken.
Rooster het brood niet te donker.
Halten Sie Verpac kungsmateriali en und Styropor teile von Ki ndern fern. Si e können sich darin verfangen und erstic ken.
Bedienend personeel
•
•
•
•
Het apparaat mag worden gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring
en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd
over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het
gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat.
Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.
Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze
ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de
aansluitingskabel bevinden.
Exploitatie alleen onder toezicht
•
•
Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.
Onjuist gebruik
•
•
•
•
•
•
Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en
veilig werken mogelijk maakt.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd
volgens de voorschriften.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
100292
5 / 20
NL
Veiligheid
1.3
Gebruik volgens bestemming
Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het
normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt
beschouwd als onbedoeld gebruik.
Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
roosteren van toastbrood en sandwich toastbrood
Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen
zoals:
– in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke
werkgebieden;
– landbouwbedrijven;
– door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
– in pensions.
NL
1.4
Oneigenlijk gebruik
Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door
gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het
apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt
beschreven.
Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:
–
–
6 / 20
roosteren van bagels,
roosteren van belegde sneetjes brood (bijv. sandwiches), baksels met
vulling of beleg (bijv. jam of suikerglazuur).
100292
Algemeen
2
2.1
Algemeen
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn
samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele
technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval
van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het
gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder
bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in
deze handleiding.
De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als
gevolg van:
– het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
– oneigenlijk gebruik,
– het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
– de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.
Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan
te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere
ontwikkeling van het apparaat.
2.2
Auteursrecht
De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere
afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze
uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden
ons het recht voor tot verdere vorderingen.
2.3
Conformiteitsverklaring
Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen
we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de
betreffende Verklaring van Conformiteit toe.
100292
7 / 20
NL
Transport, verpakking en opslag
3
Transport, verpakking en opslag
3.1
Transportinspectie
Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder
transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde
apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de
transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens
reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd,
reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode
mogelijk zijn.
Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires
ontbreken.
3.2
NL
Verpakking
Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens
een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij
schade.
De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare
materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.
Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in
acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.
3.3
Opslag
Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in
overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en
opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:
– in een afgesloten ruimte
– droog en stofvrij
– verwijderd houden van corrosief materiaal
– op een plaats beschermd tegen zonlicht
– beschermd tegen mechanische schokken.
Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle
bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking
vervangen voor een nieuwe.
8 / 20
100292
Technische Gegevens
4
Technische Gegevens
4.1
Technische Gegevens
Benaming:
Toaster TS40
Artikelnummer:
100292
Materiaal:
rvs
Aantal sleuven:
4
Sleufgrootte (b x d x h) in mm:
145 x 20 x 135
Tijdsinstelling in min.:
1-5
Aantal kruimellades:
1
Aansluitingswaarde:
1,8 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:
265 x 300 x 220
Gewicht in kg:
4,3
NL
Recht op technische veranderingen voorbehouden!
Versie / eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Functies: toasten
Ontworpen voor:
– toast
– sandwich-toast
Aantal bruiningsniveaus: 0
Bediening:
– 1 bedienhendel voor 4 sleuven (manuele uitworp)
– Keuzeschakelaar voor de in bedrijfstelling van de sleuven, 2 per groep
Timer
Geluidssignaal na verstrijken van de tijd
Besturing: knop, tuimelschakelaar, hendel
Controlelampjes: opwarmen
1 kruimellade, uitneembaar
100292
9 / 20
Technische Gegevens
4.2
Onderdelenoverzicht
NL
Afb.1
1. Roosterkamer (4x)
3. Keuzeschakelaar roosterkamer
5. Timer
7. Kruimellade, uitneembaar
9. Ventilatie-gaten
4.3
2. Behuizing
4. Opwarmingscontrolelampje
(rood)
6. Bedieningshendel
8. Rubberen poten (4x)
Functies van het apparaat
Deze broodrooster heeft 4 roosterkamers Met de keuzeschakelaar kunt u het aantal
benodigde roosterkamers (2 of 4) selecteren. De traploze timer maakt het mogelijk
om de bruiningstijd van het brood individueel in te stellen. Een signaaltoon
informeert over het beëindigen van het roosterproces. Met de bedieningshendel
worden de sneetjes brood manueel neergelaten en opgetild.
Uitneembare kruimellade voor eenvoudige reiniging van het apparaat.
10 / 20
100292
Installatie en bediening
5
Installatie en bediening
5.1
Installatie
Uitpakken / plaatsing
•
Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen
en transportbeveiliging.
VOORZICHTIG!
Gevaar voor verstikking!
Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen
van kinderen.
•
•
•
•
•
Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient
langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten
achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat
niet beschadigt.
Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk
toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
– recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en
bestand tegen hoge temperaturen
– groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
– goed bereikbaar
– goede ventilatie.
•
Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen
en vallen.
•
Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar
boven opstijgt.
•
Om het apparaat comfortabel te gebruiken en een goede luchtcirculatie te
garanderen, moet aan alle kanten een afstand van minimaal 20 cm worden
aangehouden.
100292
11 / 20
NL
Installatie en bediening
Aansluiting op het lichtnet
•
•
•
•
Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje)
overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met
een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige
aansluiting.
Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan
struikelen.
Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.
5.2
Bediening
Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat
•
•
NL
•
•
•
•
•
•
•
Het roosterresultaat bij dezelfde ingestelde bruiningstijd is afhankelijk van de
verschillende eigenschappen van het brood (vochtgehalte, broodsoort, grootte
en dikte van de sneetjes).
Bij het roosteren van droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren
van slechts één sneetje stelt u de laagste bruiningstijd in.
Het roosteren van dikkere sneetjes brood vereist meer tijd. Stel daarom een
hogere bruiningstijd in of rooster ze 2 keer.
Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo
glad mogelijk zijn.
Kruimels of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u
verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
Brood met een ongelijk oppervlak vereist een hogere bruiningstijd.
Rooster maar één broodsoort tegelijk om een beter resultaat te bereiken.
Houd er rekening mee dat bij meerdere keren achter elkaar roosteren, het
apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien
noodzakelijk bij latere roosterbeurten een kortere bruiningstijd kiezen.
U kunt de bruiningstijd ook tijdens het toasten wijzigen door aan de timer te
draaien.
12 / 20
100292
Installatie en bediening
Vóór het eerste gebruik
1. Voordat u begint het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of in de
toasteropeningen geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen zitten.
2. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient het apparaat te worden
gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „Reiniging“.
3. Tot slot de gereinigde oppervlakken en de elementen drogen.
OPGELET!
Het gebruik van het apparaat zonder kruimellade kan het apparaat
beschadigen of vervuilen.
Gebruik het apparaat alleen met de juiste kruimellade.
4. Steek de kruimellade helemaal in de daarvoor bestemde opening aan de
voorkant onder het apparaat.
5. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
Toasten
NL
WAARSCHUWING!
Risico op brandwonden!
Het oppervlak van het apparaat en het geroosterde brood worden erg
heet tijdens het roosteren.
Raak geen oppervlakken of onderdelen van het apparaat aan en steek uw
handen niet in de roosterkamers.
Verwijder voorzichtig sneetjes brood uit de roosterkamers. Gebruik een
geschikte toasttang.
De roosterkamers (1) die kunnen worden geselecteerd,
gegroepeerd per 2, worden weergegeven naast de
keuzeschakelaar (3).
1. Gebruik de keuzeschakelaar (3) om het gewenste
aantal (2 of 4) roosterkamers (1) te selecteren.
Afb.2
2. Plaats de sneetjes brood in de gekozen toastsleuven (1).
100292
13 / 20
Installatie en bediening
3. Druk de bedieningshendel (4) naar boven
zodat
hij op zijn plaats klikt.
De sneetjes brood worden in de roosterkamer (1)
neergelaten.
Afb.3
4. Stel de gewenste bruiningstijd in met behulp van de
timer (5).
5. Draai de timer (5) rechtsom om de gewenste
bruiningstijd tussen 1 en 5 minuten in te stellen.
Afb.4
NL
Het rode verwarmingslampje (4) brandt, het toestel verwarmt.
De sneetjes brood worden geroosterd.
AANWIJZING!
Houd er rekening mee dat als er meerdere opeenvolgende
roosterprocessen worden uitgevoerd, het apparaat meer opwarmt en de
volgende toast donkerder zal zijn.
Nadat het roosterproces is afgerond, klinkt een piep. Het rode verwarmingslampje
(4) gaat uit, de verwarming wordt uitgeschakeld en de timer (5) staat op OFF.
6. Druk de bedieningshendel (6) naar beneden .
De sneetjes brood worden uit de roosterkamers (1) geheven.
7. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.
14 / 20
100292
Installatie en bediening
WAARSCHUWING!
Brandgevaar door doorlopend gebruik!
De sneetjes brood kunnen verbranden.
Druk op de bedieningshendel (6) naar beneden
roosterkamers te halen.
om het brood uit de
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!
De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet.
Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen.
8. Het apparaat geheel laten afkoelen.
9. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
Onderbreking van het roosteren
Het roosterproces kan vroegtijdig wordt beëindigd. Ga als volgt te werk:
NL
1. Draai de timer (5) linksom in de positie OFF (uit).
Het rode verwarmingslampje (4) gaat uit. Het apparaat is uitgeschakeld.
2. Druk de bedieningshendel (6) naar beneden .
De sneetjes brood worden uit de roosterkamers (1) geheven.
3. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.
4. Het apparaat geheel laten afkoelen.
5. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek
de stekker eruit!).
100292
15 / 20
Installatie en bediening
Vastgelopen sneetjes brood verwijderen
GEVAAR!
Gevaar voor elektrische schokken!
Trek de stekker uit het stopcontact.
Scherpe voorwerpen kunnen de verwarmingselementen beschadigen en
leiden tot elektrische schokken als ze in contact komen met
stroomgeleiders.
Gebruik geen puntige metalen voorwerpen om een vastzittend sneetje brood te
verwijderen.
WAARSCHUWING!
Brandgevaar door vastzittend brood!
De sneetjes brood kunnen gaan branden.
Neem de vastzittende sneetjes brood eruit.
De geroosterde sneetjes brood uit de roosterkamers verwijderen:
NL
1. Draai de timer (5) linksom in de positie OFF (uit).
Het rode opwarmcontrolelampje (4) dooft, het apparaat is uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!
De oppervlakken van het apparaat zijn na uitschakelen nog heet.
Verwijder de vastzittende sneetjes brood pas na afkoelen.
3. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
4. Draai het apparaat 180° en schud het licht om de vastzittende sneetjes brood uit
de roosterkamers (1) te verwijderen.
5. Verwijder voorzichtig het vastzittende brood.
16 / 20
100292
Reiniging
6
Reiniging
6.1
•
•
•
•
•
Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het
reinigen
Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet
te worden gehaald.
Het apparaat geheel laten afkoelen.
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in
water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder
druk om het apparaat te reinigen.
Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat
schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en
leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende
componenten.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
Dit kan het oppervlak beschadigen.
6.2
Reiniging
NL
1. Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd, nadat het volledig is
afgekoeld.
2. Trek de kruimellade (7) helemaal uit de
opening onder het apparaat.
3. Verwijder de kruimels.
4. Maak de kruimellade (7) schoon met
een zachte en droge of licht vochtige
doek.
5. De kruimellade grondig drogen (7).
Afb.5
6. Draai het apparaat 180° en schud het licht om broodkruimels uit de
roosterkamers (1) te verwijderen.
7. Veeg de behuizing (2) af met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een
mild reinigingsmiddel gebruiken.
8. Droog de ombouw (2) grondig met een zachte doek.
100292
17 / 20
Verwijdering
9. Het apparaat moet volledig drogen voordat het opnieuw wordt opgestart.
10. Schuif de kruimellade (7) in het hiervoor bestemde element onder het apparaat.
7
Verwijdering
Elektrische apparaten
Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool.
Elektrische apparatuur moet op een correcte en
milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled.
Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk
afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de
voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.
Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.
NL
18 / 20
100292
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement